grzyby.pl

Reg. Fungi

Grzyby
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Grzyby Polski Grzyby Polski Grzyby Polski Grzyby PolskiGrzyby Polskiresupinatowe "farby i tapety"śluzorośla (Myxomycetes)
System klasyfikacji użyty w tym atlasie jest własnym połaczeniem tradycyjnych systemów i nowszych systemów klasyfikacji grzybów. Jego układ jest podyktowany przede wszystkim względami praktycznymi tego przewodnika-atlasu.
  Reg. Fungi (Grzyby)
  
    Div. Basidiomycota (grzyby podstawkowe)
    
      subDiv. Agaricomycotina
      
        Cl. Agaricomycetes
        
          Ord. Sebacinales (łojówkowe)
          
            Fam. Sebacinaceae (łojówkowate)
            
          Ord. Thelephorales (chropiatkowce)
          
            Fam. Thelephoraceae (chropiatkowate)
            
            Fam. Bankeraceae (kolcownicowate)
            
            Fam. Typhulaceae (pałecznicowate)
            
          Ord. Corticiales (powłocznikowce)
          
            Dendrominia dryina (drzewkostrzępka serdelkowozarodnikowa)
            
            Fam. Corticiaceae (powłocznikowate)
            
            Fam. Punctulariaceae (skórniczkowate)
            
          subCl. Agaricomycetidae
          
            Ord. Boletales (borowikowce)
            
              Fam. Boletaceae (borowikowate)
              
              Fam. Gomphidiaceae (klejówkowate)
              
              Fam. Paxillaceae (krowiakowate)
              
              Fam. Hygrophoropsidaceae (lisówkowate)
              
              Fam. Diplocystidiaceae
              
                Astraeus hygrometricus (promieniak wilgociomierz)
                
              Fam. Octavianiaceae (podziemkowate)
              
                Octaviania (podziemka)
                
              Fam. Tapinellaceae (ponurnikowate)
              
              Fam. Gyroporaceae (piaskowcowate)
              
                Gyroporus (piaskowiec)
                
              Fam. Serpulaceae (stroczkowate)
              
                Serpula (stroczek)
                
              Fam. Coniophoraceae (gnilicowate)
              
              Fam. Sclerodermataceae (tęgoskórowate)
              
              Fam. Rhizopogonaceae (piestrówkowate)
              
                Rhizopogon (piestrówka)
                
              Sclerogaster compactus (piestrownik białobrązowy)
              
            Ord. Agaricales (pieczarkowce)
            
              subOrd. Clavariineae
              
                Fam. Clavariaceae (goździeńcowate)
                
              subOrd. Tricholomatineae
              
                Bonomyces sinopicus (lejkówka czerwonawa)
                
              subOrd. Lichenomphalioideae
              
                Lichenomphalia (pępówka)
                
              Fam. Lyophyllaceae (kępkowcowate)
              
              Fam. Amylocorticiaceae (skórkobłonkowate)
              
              Fam. Omphalotaceae (kielichowcowate)
              
              Fam. Hygrophoraceae (wodnichowate)
              
              Fam. Pleurotaceae (boczniakowate)
              
              Fam. Amanitaceae (muchomorowate)
              
              Fam. Mycenaceae (grzybówkowate)
              
              Fam. Marasmiaceae (twardzioszkowate)
              
              Fam. Schizophyllaceae (rozszczepkowate)
              
              Fam. Agaricaceae (pieczarkowate)
              
              Fam. Pluteaceae (łuskowcowate)
              
              Fam. Entolomataceae (dzwonkówkowate)
              
              Fam. Tricholomataceae (gąskowate)
              
              Fam. Cyphellaceae (kielisznikowate)
              
              Fam. Hydnangiaceae
              
              Fam. Strophariaceae (pierścieniakowate)
              
              Fam. Porotheleaceae
              
              Fam. Pterulaceae (piórniczkowate)
              
              Fam. Fistulinaceae (ozorkowate)
              
                Fistulina hepatica (ozorek dębowy)
                
              Fam. Chromocyphellaceae
              
                Chromocyphella muscicola (kieliszeczek mchowy)
                
              Fam. Stephanosporaceae
              
              Fam. Crassisporiaceae
              
                Romagnesiella clavus
                
              Aphroditeola olida
              
              Fam. Phyllotopsidaceae
              
              Fam. Radulomycetaceae (woskownikowate)
              
              Fam. Lycoperdaceae (purchawkowate)
              
              Fam. Physalacriaceae
              
              Arrhenia (pępówka)
              
              Atractosporocybe inornata (lejkówka szaroblaszkowa)
              
              Fam. Callistosporiaceae
              
                Callistosporium
                
                Pseudolaccaria pachyphylla (pępkogrzybówka gruboblaszkowa)
                
              Fam. Biannulariaceae
              
                Catathelasma imperiale (dwupierścieniak cesarski)
                
              Fam. Squamanitaceae (łuskówkowate)
              
              Anomoloma
              
              Fam. Hymenogasteraceae
              
              Fam. Bolbitiaceae (gnojankowate)
              
              Fam. Psathyrellaceae (kruchaweczkowate)
              
              Fam. Cortinariaceae (zasłonakowate)
              
              Fam. Inocybaceae (strzępiakowate)
              
              Fam. Crepidotaceae (ciżmówkowate)
              
              Hertzogia martiorum
              
              Fam. Pseudoclitocybaceae
              
                Clitopaxillus alexandri (lejkówka szarobrązowa)
                
              Leucocybe (lejkówka)
              
              Rhizocybe (lejkówka)
              
              Fam. Niaceae
              
              Gloioxanthomyces vitellinus (wilgotnica żółta)
              
            Ord. Atheliales (błonkowce)
            
              Fam. Atheliaceae (błonkowate)
              
              Fam. Lobuliciaceae
              
                Lobulicium occultum (błonkowiec białoszarawy)
                
              Fam. Tylosporaceae (pajęcznicowate)
              
              Fam. Byssocorticiaceae (wełniczkowate)
              
              Fam. Pilodermataceae (włososkórkowate)
              
                Piloderma (włososkórka)
                
                  Piloderma fallax (włososkórka dwubarwna)
                  
                  Piloderma byssinum (włososkórka włóknista)
                  
            Fam. Amylocorticiales
            
            Ord. Xenasmatales
            
              Fam. Xenasmataceae
              
            Jaapia
            
              Jaapia argillacea
              
              Jaapia ochroleuca
              
            Ord. Sistotrematales (wielozarodnikowce)
            
              Fam. Sistotremastraceae (wielozarodnikowcowate)
              
                Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)
                
                Sistotremastrum suecicum (wielozarodnikowiec szwedzki)
                
          Ord. Gloeophyllales (niszczycowce)
          
            Fam. Gloeophyllaceae (niszczycowate)
            
          Ord. Trechisporales (szorstkozarodniczkowe)
          
            Fam. Hydnodontaceae
            
          subCl. Auriculariomycetidae
          
            Ord. Auriculariales (uszakowce)
            
              Heteroradulum deglubens (skórkotrzęsak ciernisty)
              
              Fam. Auriculariaceae (uszakowate)
              
              Fam. Exidiaceae (kisielnicowate)
              
          subCl. Phallomycetidae
          
            Ord. Phallales (sromotnikowe)
            
              Fam. Gastrosporiaceae
              
              Fam. Phallaceae (sromotnikowate)
              
              Fam. Clathraceae (okratkowate)
              
                Clathrus (okratek)
                
            Ord. Gomphales (siatkolistowce)
            
              Fam. Gomphaceae (siatkolistowate)
              
              Fam. Lentariaceae (koralóweczkowate)
              
            Ord. Hysterangiales (podkorzeniowce)
            
              Fam. Hysterangiaceae (podkorzeniakowate)
              
              Fam. Phallogastraceae
              
                Phallogaster saccatus (pękacz gruszkowaty)
                
            Ord. Geastrales (gwiazdoszowce)
            
              Fam. Geastraceae (gwiazdoszowate)
              
              Fam. Sphaerabolaceae
              
                Sphaerobolus (strzykacz)
                
                  Sphaerobolus stellatus (strzykacz gwiazdkowaty)
                  
                  Sphaerobolus iowensis
                  
          Ord. Russulales (gołąbkowce)
          
            Fam. Bondarzewiaceae (bondarcewowate)
            
            Fam. Lachnocladiaceae
            
            Laeticutis cristata (naziemek zielonawy)
            
            Baltazaria galactina (skórówka mleczna)
            
            Fam. Amylostereaceae
            
              Artomyces pyxidatus (świecznica rozgałęziona)
              
            Fam. Russulaceae
            
            Fam. Gloeocystidiellaceae (woskobłonkowate)
            
              Gloeocystidiellum (woskobłonka)
              
            Fam. Stereaceae (skórnikowate)
            
            Fam. Hericiaceae (soplówkowate)
            
            Fam. Albatrellaceae (naziemkowate)
            
            Fam. Auriscalpiaceae (szyszkogłówkowate)
            
            Fam. Peniophoraceae (powłocznicowate)
            
            Gloeohypochnicium analogum (nalotnica woskowata)
            
            Scytinostromella (skóróweczka)
            
              Scytinostromella heterogenea
              
              Scytinostromella olivaceoalba
              
          Ord. Polyporales (żagwiowate)
          
            Phlebiella (żylaczka)
            
            Fam. Steccherinaceae (ząbkowcowate)
            
            Fam. Ganodermataceae (lakownicowate)
            
              Ganoderma (lakownica)
              
            Fam. Meruliaceae (stroczkowate)
            
            Fam. Meripilaceae (flagowcowate)
            
            Fam. Fomitopsidaceae (pniarkowate)
            
            Fam. Boreostereaceae
            
            Fam. Sparassidaceae (siedzuniowate)
            
              Sparassis (siedzuń)
              
            Fam. Phanerochaetaceae (korownicowate)
            
            Fam. Cystostereaceae (białoskórnikowate)
            
            Fam. Polyporaceae (żagwiowate)
            
            Fam. Laetiporaceae (żółciakowate)
            
              Laetiporus sulphureus (żółciak siarkowy)
              
            Fam. Hyphodermataceae (strzępkoskórkowate)
            
            Fam. Dacryobolaceae (płaszczkowate)
            
            Fam. Panaceae
            
              Panus (łyczak)
              
            Fam. Postiaceae (białakowate)
            
            Fam. Adustoporiaceae
            
            Fam. Fibroporiaceae
            
              Fibroporia vaillantii (włóknica sznurowana)
              
            Fam. Auriporiaceae
            
              Auriporia aurulenta
              
            Fam. Irpicaceae (porokolczakowate)
            
            Fam. Pycnoporellaceae (pomarańczowcowate)
            
            Fam. Cerrenaceae
            
              Pseudospongipellis (gąbczak)
              
                Pseudospongipellis litschaueri
                
                Pseudospongipellis delectans (gąbczak aksamitny)
                
              Irpiciporus (gąbczak)
              
                Irpiciporus pachyodon
                
            Obba rivulosa
            
            Fam. Phaeolaceae (murszakowate)
            
              Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
              
            Phaeophlebiopsis ravenelii (korownica południowa)
            
            Fam. Incrustoporiaceae
            
              Skeletocutis (szkieletnica)
              
                Skeletocutis alutacea (szkieletnica miękka)
                
                Skeletocutis odora (szkieletnica wonna)
                
                Skeletocutis stellae (szkieletnica trwała)
                
                Skeletocutis subincarnata (szkieletnica różowawa)
                
                Skeletocutis carneogrisea (szkieletnica różowoszara)
                
                Skeletocutis nivea (szkieletnica biaława)
                
                Skeletocutis amorpha (szkieletnica pomarańczowa)
                
                Skeletocutis kuehneri
                
                Skeletocutis nemoralis
                
              Tyromyces (białak)
              
                Tyromyces chioneus (białak śnieżysty)
                
                Tyromyces kmetii (białak jasnopomarańczowy)
                
          Ord. Hymenochaetales (szczecinkowce)
          
            Lawrynomyces capitatus (strzępkoskórka bezsprzążkowa)
            
            Subulicium lautum (szydłowiec białoszary)
            
            Fam. Tubulicrinaceae (rozwiernikowate)
            
              Sphaerobasidium minutum
              
              Tubulicrinis (rozwiernik)
              
                Tubulicrinis borealis (rozwiernik północny)
                
                Tubulicrinis accedens (rozwiernik sosnolubny)
                
                Tubulicrinis angustus (rozwiernik cieniutki)
                
                Tubulicrinis gracillimus (rozwiernik wysmukłorozwierkowy)
                
                Tubulicrinis medius (rozwiernik białawy)
                
                Tubulicrinis subulatus (rozwiernik ostrorozwierkowy)
                
            Fam. Hymenochaetaceae (szczecinkowcowate)
            
            Fam. Schizoporaceae (drewniczkowate)
            
            Fam. Rickenellaceae (spinkowate)
            
            Fam. Hyphodontiaceae (strzępkozębowate)
            
            Fam. Oxyporaceae
            
              Oxyporus (napień)
              
            Fam. Chaetoporellaceae
            
              Kneiffella (strzępkoząb)
              
          Ord. Cantharellales (pieprznikowce)
          
            Fam. Botryobasidiaceae (pajęczynowcowate)
            
            Fam. Ceratobasidiaceae (podstawkorożkowate)
            
            Fam. Tulasnellaceae (śluzowoszczkowate)
            
              Tulasnella (śluzowoszczka)
              
            Fam. Clavulinaceae (goździeńczykowate)
            
            Fam. Hydnaceae (kolczakowate)
            
            Fam. Cantharellaceae (pieprznikowate)
            
            Oliveonia fibrillosa (woskóweczka włóknista)
            
        Cl. Dacrymycetes
        
          Ord. Dacrymycetales (łzawnikowe)
          
            Fam. Dacrymycetaceae (łzawnikowate)
            
            Fam. Cerinomycetaceae
            
              Cerinomyces tortus (łzawnik zielonawy)
              
          Fam. Dacryonaemataceae
          
            Dacryonaema (łzawnica)
            
        Cl. Tremellomycetes
        
          Heteromycophaga glandulosae
          
          subCl. Tremellomycetidae
          
            Ord. Tremellales (trzęsakowce)
            
              Fam. Tremellaceae (trzęsakowate)
              
              Fam. Syzygosporaceae
              
                Syzygospora (grzyboniszczka)
                
              Fam. Phaeotremellaceae
              
                Phaeotremella (trzęsak)
                
              Fam. Carcinomycetaceae
              
                Carcinomyces (grzyborak)
                
              Fam. Aporpiaceae
              
              Fam. Cryptococcaceae
              
                Cryptococcus
                
              Filobasidiella neoformans (nitkopodstawkówka wodna)
              
              Fam. Bulleraceae
              
                Pseudotremella moriformis (trzęsak morwowaty)
                
              Fam. Sirobasidiaceae
              
                Sirobasidium brefeldianum
                
            Ord. Filobasidiales
            
              Fam. Filobasidiaceae
              
      subDiv. Ustilaginomycotina (głownie)
      
        Cl. Ustilaginomycetes
        
          subCl. Ustilaginomycetidae (głowniowe)
          
            Ord. Ustilaginales (głowniowce)
            
              Fam. Ustilaginaceae (głowniowate)
              
                Ustilago (głownia)
                
        Cl. Exobasidiomycetes (płaskosze)
        
          subCl. Exobasidiomycetidae (płaskoszowe)
          
            Ord. Exobasidiales (płaskoszowce)
            
              Fam. Exobasidiaceae (płaskoszowate)
              
                Exobasidium (płaskosz)
                
      subDiv. Pucciniomycotina
      
        Cl. Atractiellomycetes
        
          Saccosoma farinaceum (skrętolepek mączysty)
          
          Ord. Atractiellales (lepkogłówkowe)
          
            Fam. Phleogenaceae (suchogłówkowate)
            
        Cl. Cystobasidiomycetes
        
          Ord. Cystobasidiales
          
            Fam. Cystobasidiaceae
            
          Ord. Naohideales
          
            Fam. Naohideaceae
            
              Naohidea sebacea (lepniczka grzybolubna)
              
        Cl. Agaricostilbomycetes
        
          subCl. Agaricostilbomycetidae
          
            Ord. Agaricostilbales
            
              Fam. Chionosphaeraceae
              
                Stilbum vulgare
                
        Cl. Microbotryomycetes
        
          Ord. Heterogastridiales
          
            Fam. Heterogastridiaceae
            
        Cl. Pucciniomycetes
        
          Ord. Helicobasidiales
          
            Fam. Helicobasidiaceae
            
              Helicobasidium purpureum (skrętniczka purpurowa)
              
          Ord. Pucciniales
          
            Fam. Pucciniaceae
            
              Gymnosporangium
              
          Ord. Septobasidiales
          
            Fam. Septobasidiaceae
            
              Septobasidium (czerwcogrzyb)
              
          Ord. Platygloeales
          
            Fam. Platygloeaceae (płaskolepkowate)
            
            Fam. Eocronartiaceae
            
              Eocronartium muscicola (goździolepek mchowy)
              
    Div. Ascomycota (grzyby workowe)
    
      subDiv. Pezizomycotina
      
        Cl. Dothideomycetes
        
          Catinella olivacea
          
          Ord. Monoblastiales
          
            Fam. Monoblastiaceae
            
          subCl. Pleosporomycetidae
          
            Ord. Pleosporales
            
              Fam. Cucurbitariaceae
              
                Cucurbitaria
                
              Fam. Arthopyreniaceae (kapturnicowate)
              
                Arthopyrenia (kapturnica)
                
              Fam. Lophiostomataceae
              
                Lophiostoma
                
            Ord. Mytilinidiales
            
              Fam. Mytilinidiaceae
              
                Lophium mytilinum
                
          Ord. Tubeufiales
          
            Fam. Tubeufiaceae
            
              Acanthophiobolus helicosporus
              
          Ord. Patellariales
          
            Fam. Patellariaceae
            
              Patellaria atrata
              
          Ord. Lichenoconiales
          
            Fam. Lichenoconiaceae
            
              Lichenoconium lecanorae
              
        Cl. Sordariomycetes
        
          subCl. Sordariomycetidae
          
            Ord. Sordariales
            
              Fam. Lasiosphaeriaceae
              
              Fam. Nitschkiaceae
              
                Nitschkia grevillii
                
              Fam. Helminthosphaeriaceae
              
                Chaetosphaerella phaeostroma
                
              Fam. Schizotheciaceae
              
                Schizothecium
                
            Ord. Boliniales
            
              Fam. Boliniaceae
              
                 Camarops tubulina (podusznik rurkowaty)
                
            Ord. Coniochaetales
            
              Fam. Coniochaetaceae
              
                Coniochaeta velutina
                
          subCl. Hypocreomycetidae
          
            Ord. Hypocreales
            
              Stilbella byssiseda
              
              Fam. Clavicipitaceae (buławinkowate)
              
              Fam. Cordycipitaceae (maczużnikowate)
              
              Fam. Ophiocordycipitaceae (maczużniczkowate)
              
              Fam. Hypocreaceae
              
              Fam. Nectriaceae (gruzełkowate)
              
              Fam. Bionectriaceae
              
                Nectriopsis violacea
                
              Fam. Niessliaceae
              
                Trichosphaerella decipiens
                
              Fam. Flammocladiellaceae
              
                Flammocladiella anomiae
                
          subCl. Xylariomycetidae
          
            Ord. Xylariales (próchnilcowce)
            
              Fam. Xylariaceae (próchnilcowate)
              
              Fam. Hypoxylaceae
              
              Fam. Diatrypaceae
              
              Fam. Graphostromataceae
              
                Biscogniauxia
                
        Cl. Candelariomycetes
        
          subCl. Candelariomycetidae
          
            Ord. Candelariales
            
              Fam. Candelariaceae (liszajecznikowate)
              
        Cl. Pezizomycetes
        
          subCl. Pezizomycetidae
          
            Ord. Pezizales (kustrzebkowce)
            
              Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
              
              Lasiobolus
              
              Fam. Pezizaceae (kustrzebkowate)
              
              Fam. Sarcoscyphaceae (czarkowate)
              
              Fam. Sarcosomataceae (dzbankówkowate)
              
              Fam. Pyronemataceae
              
              Fam. Morchellaceae (smardzowate)
              
              Fam. Helvellaceae (piestrzycowate)
              
              Fam. Discinaceae (krążkownicowate)
              
              Fam. Rhizinaceae (przyczepkowate)
              
                Rhizina undulata (przyczepka falista)
                
              Fam. Ascobolaceae (rzutkowate)
              
              Fam. Tuberaceae (truflowate)
              
          Fam. Pulvinulaceae (poduszeczkowate)
          
            Pulvinula convexella (poduszeczka pomarańczowa)
            
        Cl. Leotiomycetes
        
          subCl. Leotiomycetidae
          
            Ord. Helotiales (tocznikowce)
            
              Calloria neglecta
              
              Pirottaea paupercula
              
              Fam. Cudoniaceae
              
              Fam. Dermateaceae
              
              Fam. Leotiaceae (patyczkowate)
              
                Leotia (patyczka)
                
                  Leotia lubrica (patyczka lepka)
                  
                  Leotia atrovirens (patyczka czarnozielona)
                  
              Fam. Vibrisseaceae (włosóweczkowate)
              
              Fam. Sclerotiniaceae (twardnicowate)
              
              Fam. Rutstroemiaceae (baziówkowate)
              
              Fam. Helotiaceae (tocznikowate)
              
              Fam. Tricladiaceae
              
                Cudoniella
                
              Fam. Cenangiaceae
              
              Fam. Chlorociboriaceae (chlorówkowate)
              
                Chlorociboria (chlorówka)
                
              Fam. Bulgariaceae (prószykowate)
              
                Bulgaria inquinans (prószyk brudzący)
                
              Fam. Hyaloscyphaceae (przeźroczkowate)
              
              Fam. Hemiphacidiaceae
              
                Heyderia
                
              Fam. Arachnopezizaceae
              
              Fam. Godroniaceae
              
              Fam. Tympanidaceae
              
              Fam. Pezizellaceae
              
                Calycina
                
              Fam. Ploettnerulaceae
              
                Pyrenopeziza
                
              Fam. Mollisiaceae
              
                Mollisia
                
              Fam. Gelatinodiscaceae
              
                Ascocoryne (galaretnica)
                
              Fam. Mitrulaceae (mitróweczkowate)
              
                Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
                
            Ord. Rhytismatales (łuszczeńcowce)
            
              Fam. Rhytismataceae (łuszczeńcowate)
              
              Fam. Ascodichaenaceae
              
                Ascodichaena rugosa
                
            Ord. Phacidiales
            
              Fam. Phacidiaceae
              
                Phacidium lacerum
                
        Cl. Geoglossomycetes
        
          Ord. Geoglossales
          
            Fam. Geoglossaceae (ziemiozorkowate)
            
        Cl. Lecanoromycetes
        
          subCl. Ostropomycetidae
          
            Ord. Ostropales
            
              Anzina carneonivea (anzina blada)
              
              Fam. Stictidaceae
              
              Fam. Graphidaceae (literakowate)
              
                subFam. Graphidoideae
                
                  Diploschistes (słojecznica)
                  
            Ord. Pertusariales
            
              Fam. Icmadophilaceae (czasznikowate)
              
              Fam. Megasporaceae
              
                Aspicilia (dzbanusznik)
                
            Ord. Trapeliales (czarenkowce)
            
              Fam. Trapeliaceae (czarenkowate)
              
                Placynthiella (ziarniak)
                
                  Placynthiella icmalea (ziarniak drobny)
                  
            Ord. Baeomycetales (grzybinkowce)
            
              Fam. Baeomycetaceae (grzybinkowate)
              
              Fam. Arthrorhaphidaceae (cytrynkowate)
              
                Arthrorhaphis (cytrynka)
                
            Aspilidea myrinii (flakonka Myrina)
            
          subCl. Lecanoromycetidae
          
            Ord. Teloschistales
            
              subOrd. Teloschistineae
              
                Fam. Teloschistaceae
                
            Ord. Caliciales
            
              Fam. Physciaceae (obrostowate)
              
              Fam. Caliciaceae (pałecznikowate)
              
            Ord. Lecideales (krążniczkowce)
            
              Fam. Lecideaceae (krążniczkowate)
              
            Ord. Lecanorales (misecznicowce)
            
              Fam. Ramalinaceae (odnożycowate)
              
              Fam. Tephromelataceae (brunetkowate)
              
                Calvitimela (karfinka)
                
                  Calvitimela armeniaca (karfinka morelowa)
                  
              Fam. Cladoniaceae (chrobotkowate)
              
              Fam. Lecanoraceae (misecznicowate)
              
              Fam. Psilolechiaceae (sorenkowate)
              
                Psilolechia (sorenka)
                
                  Psilolechia lucida (sorenka jaskrawa)
                  
              Fam. Parmeliaceae (tarczownicowate)
              
              Fam. Psoraceae (łuszczakowate)
              
              Fam. Stereocaulaceae (chróścikowate)
              
            Ord. Peltigerales (pawężnicowce)
            
              subOrd. Collematineae
              
                Fam. Collemataceae (galaretnicowate)
                
                  Collema (galaretnica)
                  
              subOrd. Peltigerineae
              
                Fam. Peltigeraceae (pawężnicowate)
                
                Fam. Lobariaceae (granicznikowate)
                
          subCl. Acarosporomycetidae
          
            Ord. Acarosporales
            
              Fam. Acarosporaceae (wielosporkowate)
              
          subCl. Umbilicariomycetidae
          
            Ord. Umbilicariales (kruszownicowce)
            
              Fam. Umbilicariaceae (kruszownicowate)
              
                Umbilicaria (kruszownica)
                
                  Umbilicaria deusta (kruszownica strojna)
                  
              Fam. Ophioparmaceae
              
                Hypocenomyce scalaris (paznokietnik ostrygowy)
                
        Cl. Arthoniomycetes
        
          subCl. Arthoniomycetidae
          
            Ord. Arthoniales
            
              Bactrospora dryina (zmiennosporek kruchy)
              
              Fam. Lecanographaceae
              
                Alyxoria (szyfrzyk)
                
              Fam. Arthoniaceae (plamicowate)
              
        Cl. Lichinomycetes
        
          subCl. Lichinomycetidae
          
            Ord. Lichinales
            
              Fam. Lichinaceae
              
                Anema (placuszek)
                
        Cl. Orbiliomycetes
        
          subCl. Orbiliomycetidae
          
            Ord. Orbiliales (guziczkowce)
            
              Fam. Arthrobotryaceae (guziczkowate)
              
        Cl. Eurotiomycetes
        
          subCl. Chaetothyriomycetidae
          
            Ord. Verrucariales
            
              Fam. Verrucariaceae
              
          subCl. Eurotiomycetidae
          
            Ord. Onygenales
            
              Fam. Onygenaceae
              
                Onygena
                
            Ord. Eurotiales
            
              Fam. Elaphomycetaceae (jeleniakowate)
              
                Elaphomyces (jeleniak)
                
              Fam. Thermoascaceae
              
      subDiv. Taphrinomycotina
      
        Cl. Neolectomycetes
        
          subCl. Neolectomycetidae
          
            Ord. Neolectales
            
              Fam. Neolectaceae
              
                Neolecta (smreczynka)
                
        Cl. Taphrinomycetes
        
          subCl. Taphrinomycetidae
          
            Ord. Taphrinales
            
              Fam. Taphrinaceae
              
                Taphrina deformans
                
      Anthina flammea
      
    Div. Mucoromycota
    
      subDiv. Mucoromycotina
      
        Cl. Mucoromycetes
        
          Ord. Mucorales
          
            Fam. Pilobolaceae
            
              Pilobolus species
              
            Fam. Phycomycetaceae
            
        Cl. Endogonomycetes
        
          Ord. Endogonales
          
            Jimmgerdmannia
            
  Div. Myxomycetes (śluzorośla)
  
    Leocarpus fragilis