grzyby.pl

Systematyka

Grzyby Polski Grzyby Polski Grzyby Polski Grzyby PolskiGrzyby Polskigwiazdoszowce (Geastrales)grzyby workowe (Ascomycota)
System klasyfikacji użyty w tym atlasie jest własnym połaczeniem tradycyjnych systemów i nowszych systemów klasyfikacji grzybów. Jego układ jest podyktowany przede wszystkim względami praktycznymi tego przewodnika-atlasu.
  Aphyllophorales (bezblaszkowce)
  
  Poriales-s.l. (porowce)
  
  Phragmobasidiomycetidae (złożonopodstawkowe)
  
  unidentified (niezidentyfikowane)
  
  system
  
    Basidiomycota (grzyby podstawkowe)
    
      Ustilaginomycotina
      
        Exobasidiomycetes
        
          Exobasidiomycetidae
          
            Exobasidiales
            
              Exobasidiaceae
              
                Exobasidium vaccinii
                
        Ustilaginomycetes
        
          Ustilaginomycetidae
          
            Ustilaginales
            
              Ustilaginaceae
              
                Ustilago maydis (głownia kukurydzy)
                
      Agaricomycotina
      
        Agaricomycetes
        
          Polyporales (żagwiowate)
          
            Phlebiella
            
            Sparassidaceae (siedzuniowate)
            
            Boreostereaceae
            
            Cystostereaceae (białoskórnikowate)
            
            Epitheliaceae
            
            Phanerochaetaceae (korownicowate)
            
            Polyporaceae (żagwiowate)
            
            Xenasmataceae
            
            Fomitopsidaceae (pniarkowate)
            
            Meripilaceae (flagowcowate)
            
            Hapalopilaceae (miękuszowate)
            
            Meruliaceae (stroczkowate)
            
            Hyphodermataceae (strzępkoskórkowate)
            
            Ganodermataceae (lakownicowate)
            
            Steccherinaceae (ząbkowcowate)
            
            
            
            Dacryobolaceae
            
              Cyanoporus
              
                Cyanosporus alni (drobnoporek modrobiały)
                
                Cyanosporus subcaesius
                
          Gloeophyllales (niszczycowce)
          
            Gloeophyllaceae (niszczycowate)
            
          Cantharellales
          
            Ceratobasidiaceae
            
            Botryobasidiaceae
            
            Clavulinaceae (goździeńczykowate)
            
            Hydnaceae (kolczakowate)
            
            Cantharellaceae (pieprznikowate)
            
            Tulasnellaceae (śluzowoszczkowate)
            
          Hymenochaetales (szczecinkowce)
          
            Tubulicrinaceae (rozwiernikowate)
            
            Subulicium lautum
            
            Hymenochaetaceae (szczecinkowcowate)
            
            Schizoporaceae (drewniczkowate)
            
            Rickenellaceae
            
            Hyphodontiaceae (strzępkozębowate)
            
              Hyphodontia (strzępkoząb)
              
                Hyphodontia arguta (strzępkoząb ostrokolczasty)
                
                Hyphodontia latitans (strzępkoząb kolczastopory)
                
                Hyphodontia quercina (strzępkoząb długokolcowy)
                
                Hyphodontia radula (strzępkoząb drobnopory)
                
              Kneiffiella barba-jovis
              
          Trechisporales
          
            Hydnodontaceae
            
            Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)
            
          Russulales (gołąbkowce)
          
            Albatrellaceae (naziemkowate)
            
            Lachnocladiaceae
            
            Auriscalpiaceae (szyszkogłówkowate)
            
            Stereaceae (skórnikowate)
            
            Aleurocystidiellum subcruentatum (tarczóweczka wielkozarodnikowa)
            
            Bondarzewiaceae (bondarcewowate)
            
            Hericiaceae (soplówkowate)
            
            Peniophoraceae (powłocznicowate)
            
            Russulaceae
            
              Russula (gołąbek)
              
              Lactarius (mleczaj)
              
              Macowanites mattiroloanus
              
            Amylostereaceae
            
          Corticiales
          
            Corticiaceae (powłocznikowate)
            
          Thelephorales (chropiatkowce)
          
            Thelephoraceae (chropiatkowate)
            
            Bankeraceae (kolcownicowate)
            
          Sebacinales
          
            Sebacinaceae (łojówkowate)
            
          Agaricomycetes incertae sedis
          
            Oxyporus (napień)
            
            Repetobasidiaceae
            
            Loreleia marchantiae (pępóweczka wątrobowcowa)
            
            Cotylidia pannosa
            
            Cotylidia undulata
            
          Agaricomycetidae
          
            Boletales (borowikowce)
            
              Coniophoraceae (gnilicowate)
              
              Sclerodermataceae (tęgoskórowate)
              
              Rhizopogonaceae (piestrówkowate)
              
              Boletaceae (borowikowate)
              
              Gomphidiaceae (klejówkowate)
              
              Paxillaceae (krowiakowate)
              
              Hygrophoropsidaceae
              
              Diplocystidiaceae
              
                Astraeus hygrometricus (promieniak wilgociomierz)
                
              Octavianiaceae (podziemkowate)
              
                Octaviania (podziemka)
                
              Tapinellaceae
              
                Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
                
                Tapinella panuoides (krowiak bocznotrzonowy)
                
              Gyroporaceae (piaskowcowate)
              
                Gyroporus (piaskowiec)
                
              Serpulaceae (stroczkowate)
              
                Serpula (stroczek)
                
            Agaricales (pieczarkowce)
            
              Agaricales incertae sedis
              
                Plicaturopsis crispa (fałdówka kędzierzawa)
                
                Plicatura nivea (fałdówka biała)
                
              Cyphellaceae (kielisznikowate)
              
              Schizophyllaceae (rozszczepkowate)
              
              Clavariaceae (goździeńcowate)
              
              Pterulaceae (piórniczkowate)
              
              Fistulinaceae (ozorkowate)
              
              Typhulaceae (pałecznicowate)
              
              Niaceae
              
              Hymenogasteraceae
              
              Amanitaceae (muchomorowate)
              
              Hydnangiaceae
              
                Laccaria (lakówka)
                
                Hydnangium carneum
                
              Pluteaceae (łuskowcowate)
              
              Agaricaceae (pieczarkowate)
              
              Pleurotaceae (boczniakowate)
              
              Hygrophoraceae (wodnichowate)
              
              Tricholomataceae (gąskowate)
              
              Entolomataceae (dzwonkówkowate)
              
              Physalacriaceae
              
              Bolbitiaceae (gnojankowate)
              
              Strophariaceae (pierścieniakowate)
              
              Cortinariaceae (zasłonakowate)
              
              Marasmiaceae (twardzioszkowate)
              
              Porotheleaceae
              
              Mycenaceae (grzybówkowate)
              
              Omphalotaceae (kielichowcowate)
              
              Inocybaceae
              
              Tubariaceae
              
              Lyophyllaceae (kępkowcowate)
              
              Psathyrellaceae
              
              Chromocyphellaceae
              
                Chromocyphella muscicola (kieliszeczek mchowy)
                
              Stephanosporaceae
              
                Cristinia helvetica
                
                Athelidium aurantiacum
                
                Lindtneria panphyliensis
                
                Cristinia coprophila
                
                Lindtneria trachyspora
                
                Lindtneria flava (poropłaszczka pomarańczowa)
                
              Crassisporiaceae
              
                Romagnesiella clavus
                
              Aphroditeola olida
              
            Amylocorticiales
            
              Amylocorticiaceae
              
                Ceraceomyces serpens (woskowniczek jamkowaty)
                
                Amylocorticium
                
                Irpicodon pendulus
                
                Ceraceomyces borealis (woskowniczek północny)
                
                Amyloxenasma allantosporum
                
            Atheliales
            
              Atheliaceae (błonkowate)
              
          Phallomycetidae
          
            Geastrales (gwiazdoszowce)
            
              Geastraceae (gwiazdoszowate)
              
                Geastrum (gwiazdosz)
                
                Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
                
              Sphaerabolaceae
              
                Sphaerobolus stellatus
                
            Phallales (sromotnikowe)
            
              Gastrosporiaceae
              
              Phallaceae (sromotnikowate)
              
            Gomphales (siatkolistowce)
            
              Gomphaceae (siatkolistowate)
              
              Clavariadelphaceae
              
              Lentariaceae (koralóweczkowate)
              
            Hysterangiales
            
              Hysterangiaceae (podkorzeniakowate)
              
              Phallogastraceae
              
          Auriculariomycetidae
          
            Auriculariales (uszakowce)
            
              Auriculariaceae (uszakowate)
              
              Guepinia helvelloides (płomyczka galaretowata)
              
              Elmerina caryae (porotrzęsak szarawy)
              
              Pseudohydnum gelatinosum (galaretek kolczasty)
              
              Protodontia piceicola (pierwoząb świerkowy)
              
              Protodontia fascicularis (pierwoząb wiązkowy)
              
              Stypella (zębośluzek)
              
              Exidiaceae (kisielnicowate)
              
                Exidia (kisielnica)
                
                Ditangium cerasi
                
                Exidiopsis calcea (łojówka wapienna)
                
                Sebacina (łojówka)
                
        Dacrymycetes
        
          Dacrymycetales
          
            Dacrymycetaceae (łzawnikowate)
            
        Tremellomycetes
        
          Tremellales
          
            Tremellaceae (trzęsakowate)
            
              Tremella (trzęsak)
              
              Sirotrema translucens
              
              Naematelia aurantia (trzęsak pomarańczowy)
              
            Carcinomycetaceae
            
              Syzygospora tumefaciens
              
              Syzygospora pallida
              
              Syzygospora mycetophila
              
            Hyaloriaceae
            
              Myxarium nucleatum (kisielnica przeźroczysta)
              
            Phaeotremellaceae
            
              Phaeotremella
              
          Heteromycophaga glandulosae
          
      Pucciniomycotina
      
        Pucciniomycetes
        
          Helicobasidiales
          
            Helicobasidiaceae
            
              Helicobasidium purpureum (skrętniczka purpurowa)
              
          Pucciniales
          
            Pucciniaceae
            
              Gymnosporangium
              
          Septobasidiales
          
            Septobasidiaceae
            
              Septobasidium
              
          Platygloeales
          
            Platygloeaceae
            
            Eocronartiaceae
            
              Eocronartium muscicola
              
        Atractiellomycetes
        
          Saccosoma farinaceum
          
          Atractiellales
          
            Phleogenaceae
            
              Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
              
        Cystobasidiomycetes
        
          Cystobasidiales
          
            Cystobasidiaceae
            
              Cystobasidium fimetarium
              
              Occultifur internus
              
          Naohideales
          
            Naohideaceae
            
              Naohidea sebacea
              
        Agaricostilbomycetes
        
          Agaricostilbomycetidae
          
            Agaricostilbales
            
              Chionosphaeraceae
              
                Stilbum vulgare
                
        Microbotryomycetes
        
          Heterogastridiales
          
            Heterogastridiaceae
            
              Colacogloea peniophorae
              
    Ascomycota (grzyby workowe)
    
      Lichenoconium lecanorae
      
      Orbiliomycetes
      
        Orbiliomycetidae
        
          Orbiliales (guziczkowce)
          
            Orbiliaceae (guziczkowate)
            
      Taphrinomycetes
      
        Taphrinomycetidae
        
          Taphrinales
          
            Taphrinaceae
            
              Taphrina deformans
              
      Pezizomycotina
      
        Candelariomycetes
        
          Candelariomycetidae
          
            Candelariales
            
              Candelariaceae
              
                Candelariella (liszajecznik)
                
                Candelaria (świetlinka)
                
        Sordariomycetes
        
          Sordariomycetidae
          
            Sordariales
            
              Lasiosphaeriaceae
              
                Lasiosphaeria ovina
                
                Lasiosphaeria hirsuta
                
              Nitschkiaceae
              
                Nitschkia grevillii
                
            Boliniales
            
              Boliniaceae
              
                Camarops tubulina (podusznik rurkowaty)
                
          Hypocreomycetidae
          
            Hypocreales
            
              Clavicipitaceae (buławinkowate)
              
              Cordycipitaceae (maczużnikowate)
              
                Cordyceps (maczużnik)
                
                Gibellula leiopus
                
              Ophiocordycipitaceae (maczużniczkowate)
              
              Hypocreaceae
              
              Nectriaceae (gruzełkowate)
              
              Bionectriaceae
              
                Nectriopsis violacea
                
              Niessliaceae
              
                Trichosphaerella decipiens
                
          Xylariomycetidae
          
            Xylariales (próchnilcowce)
            
              Xylariaceae (próchnilcowate)
              
              Diatrypaceae
              
        Dothideomycetes
        
          Monoblastiales
          
            Monoblastiaceae
            
              Acrocordia (rzędnica)
              
              Anisomeridium (rzędnik)
              
          Catinella olivacea
          
          Pleosporomycetidae
          
            Pleosporales
            
              Cucurbitariaceae
              
                Cucurbitaria berberidis
                
              Arthopyreniaceae (kapturnicowate)
              
                Arthopyrenia (kapturnica)
                
              Lophiostomataceae
              
                Lophiostoma
                
                  Lophiostoma vagabundum
                  
                  Lophiostoma origani
                  
            Mytilinidiales
            
              Mytilinidiaceae
              
                Lophium mytilinum
                
          Tubeufiales
          
            Tubeufiaceae
            
              Acanthophiobolus helicosporus
              
          Patellariales
          
            Patellariaceae
            
              Patellaria atrata
              
        Pezizomycetes
        
          Pezizomycetidae
          
            Pezizales (kustrzebkowce)
            
              Caloscypha fulgens (kielonka błyszcząca)
              
              Tuberaceae (truflowate)
              
              Pezizaceae (kustrzebkowate)
              
              Sarcoscyphaceae (czarkowate)
              
              Sarcosomataceae
              
              Pyronemataceae
              
              Morchellaceae (smardzowate)
              
              Helvellaceae (piestrzycowate)
              
              Discinaceae (krążkownicowate)
              
              Rhizinaceae (przyczepkowate)
              
                Rhizina undulata (przyczepka falista)
                
              Ascobolaceae
              
              Lasiobolus
              
                Lasiobolus papillatus
                
                Lasiobolus macrotrichus
                
                Lasiobolus lasioboloides
                
                Lasiobolus intermedius
                
        Leotiomycetes
        
          Leotiomycetidae
          
            Helotiales (tocznikowce)
            
              Calloria neglecta
              
              Pirottaea paupercula
              
              Cudoniaceae
              
              Dermateaceae
              
              Leotiaceae (patyczkowate)
              
                Leotia lubrica (patyczka lepka)
                
              Vibrisseaceae (włosóweczkowate)
              
              Sclerotiniaceae (twardnicowate)
              
              Rutstroemiaceae (baziówkowate)
              
                Rutstroemia (baziówka)
                
                Lanzia luteovirescens
                
              Helotiaceae (tocznikowate)
              
              Bulgariaceae (prószykowate)
              
                Bulgaria inquinans (prószyk brudzący)
                
              Hyaloscyphaceae (przeźroczkowate)
              
              Lachnaceae
              
              Hemiphacidiaceae
              
                Heyderia
                
              Arachnopezizaceae
              
              Godroniaceae
              
                Godronia ribis
                
              Tympanidaceae
              
              Pezizellaceae
              
                Calycina
                
            Rhytismatales (łuszczeńcowce)
            
              Ascodichaenaceae
              
                Ascodichaena rugosa
                
              Rhytismataceae (łuszczeńcowate)
              
            Phacidiales
            
              Phacidiaceae
              
                Phacidium lacerum
                
        Geoglossomycetes
        
          Geoglossales
          
            Geoglossaceae (łęgotowate)
            
        Lecanoromycetes
        
          Ostropomycetidae
          
            Ostropales
            
              Stictidaceae
              
                Schizoxylon compositum
                
                Absconditella (błończyk)
                
              Graphidaceae (literakowate)
              
                Graphidoideae
                
                  Diploschistes (słojecznica)
                  
              Anzina carneonivea (anzina blada)
              
            Pertusariales
            
              Icmadophilaceae (czasznikowate)
              
                Icmadophila ericetorum (czasznik modrozielony)
                
                Thamnolia vermicularis (szydlina różowa)
                
              Megasporaceae
              
                Aspicilia (dzbanusznik)
                
            Trapeliales (czarenkowce)
            
              Trapeliaceae (czarenkowate)
              
                Placynthiella (ziarniak)
                
                  Placynthiella icmalea (ziarniak drobny)
                  
            Baeomycetales (grzybinkowce)
            
              Baeomycetaceae (grzybinkowate)
              
                Baeomyces (grzybinka)
                
                Ainoa (molinka)
                
            Aspilidea myrinii (flakonka Myrina)
            
          Lecanoromycetidae
          
            Teloschistales
            
              Teloschistineae
              
                Teloschistaceae
                
                  Xanthoria (złotorost)
                  
                  Fulgensia (błyskotka)
                  
                  Caloplaca (jaskrawiec)
                  
                    Caloplaca marina (jaskrawiec morski)
                    
                  Xanthorioideae
                  
                    Athallia (bezpleszek)
                    
            Lecanorales (misecznicowce)
            
              Ramalinaceae (odnożycowate)
              
                Bacidia (kropnica)
                
                Adelolecia pilati (adelka Pilata)
                
                Arthrosporum populorum (fasolnica topolowa)
                
                Bacidina (kropniczka)
                
                Ramalina (odnożyca)
                
              Tephromelataceae (brunetkowate)
              
                Calvitimela (karfinka)
                
                  Calvitimela armeniaca (karfinka morelowa)
                  
              Cladoniaceae (chrobotkowate)
              
                Cladonia (chrobotek)
                
                Pycnothelia papillaria (karlinka brodawkowata)
                
              Lecanoraceae (misecznicowate)
              
                Lecanora (misecznica)
                
                Miriquidica (dziwlik)
                
                  Miriquidica garovaglioi (dziwlik miedzany)
                  
                Myriolecis (nocotnik)
                
              Psilolechiaceae (sorenkowate)
              
                Psilolechia (sorenka)
                
                  Psilolechia lucida (sorenka jaskrawa)
                  
              Parmeliaceae (tarczownicowate)
              
                Alectoria (żyłecznik)
                
                Cetraria (płucnica)
                
                Nephromopsis chlorophylla (brązowniczka brzozowa)
                
                Hypogymnia (pustułka)
                
                Parmelia (tarczownica)
                
                Protoparmelia (gruboszek)
                
                Pseudophebe (cienik)
                
                Pseudevernia furfuracea (mąklik otrębiasty)
                
                Usnea (brodaczka)
                
                Vulpicida (złotlinka)
                
                Xanthoparmelia (żełuczka)
                
                Punctelia (biedronecznik)
                
                Platismatia glauca (płucnik modry)
                
                Parmotrema (kobiernik)
                
                Nephromopsis laureri (pawężnik Laurera)
                
                Flavocetraria (oskrzelka)
                
                Melanelixia (przylepnik)
                
                Melanelia (przylepka)
                
                Melanohalea (przylepniczka)
                
                Evernia (mąkla)
                
                Parmeliopsis (płaskotka)
                
                Bryoria (włostka)
                
                Allantoparmelia alpicola (czarniaczek alpejski)
                
                Allocetraria madreporiformis (koralinka rozgałęziona)
                
                Arctoparmelia (tapetka)
                
                Flavoparmelia caperata (żółtlica chropowata)
                
                Physconia (soreniec)
                
              Psoraceae (łuszczakowate)
              
                Protoblastenia (kulistka)
                
                  Protoblastenia rupestris (kulistka skalna)
                  
              Stereocaulaceae (chróścikowate)
              
                Stereocaulon (chróścik)
                
                Lepraria (liszajec)
                
            Lecideales (krążniczkowce)
            
              Lecideaceae (krążniczkowate)
              
                Lecidea (krążniczka)
                
                  Lecidea confluens (krążniczka stopiona)
                  
                Porpidia (kamusznik)
                
                  Porpidia crustulata (kamusznik właściwy)
                  
            Caliciales
            
              Physciaceae (obrostowate)
              
                Physcia (obrost)
                
                Anaptychia (obrostnica)
                
                Phaeophyscia (orzast)
                
              Caliciaceae (pałecznikowate)
              
                Amandinea punctata (brudziec kropkowaty)
                
                Buellia (brunatka)
                
                Calicium (pałecznik)
                
            Peltigerales (pawężnicowce)
            
              Collematineae
              
                Collemataceae (galaretnicowate)
                
                  Collema (galaretnica)
                  
              Peltigerineae
              
                Peltigeraceae (pawężnicowate)
                
                  Peltigera (pawężnica)
                  
                  Solorina (dołczanka)
                  
                Lobariaceae (granicznikowate)
                
                  Lobaria (granicznik)
                  
                  Lobarina scrobiculata (tarczyna przygraniczna)
                  
          Acarosporomycetidae
          
            Acarosporales
            
              Acarosporaceae (wielosporkowate)
              
                Acarospora (wielosporek)
                
                Sarcogyne (setniczka)
                
          Umbilicariomycetidae
          
            Umbilicariales (kruszownicowce)
            
              Umbilicariaceae (kruszownicowate)
              
                Umbilicaria (kruszownica)
                
                  Umbilicaria deusta (kruszownica strojna)
                  
              Ophioparmaceae
              
                Hypocenomyce scalaris (paznokietnik ostrygowy)
                
          Arthrorhaphidaceae (cytrynkowate)
          
            Arthrorhaphis (cytrynka)
            
        Eurotiomycetes
        
          Eurotiomycetidae
          
            Onygenales
            
              Onygenaceae
              
            Eurotiales
            
              Elaphomycetaceae (jeleniakowate)
              
          Chaetothyriomycetidae
          
            Verrucariales
            
              Verrucariaceae
              
                Agonimia (drobik)
                
                Atla (aglonia)
                
        Arthoniomycetes
        
          Arthoniomycetidae
          
            Arthoniales
            
              Lecanographaceae
              
                Alyxoria (szyfrzyk)
                
              Arthoniaceae (plamicowate)
              
                Arthonia (plamica)
                
                Arthothelium (plamiec)
                
              Bactrospora dryina (zmiennosporek kruchy)
              
        Lichinomycetes
        
          Lichinomycetidae
          
            Lichinales
            
              Lichinaceae
              
                Anema (placuszek)
                
    Zygomycota
    
      Mucorales
      
        Pilobolaceae
        
          Pilobolus species
          
        Phycomycetaceae
        
          Spinellus fusiger
          
    Myxomycetes (śluzorośla)
    
      Leocarpus fragilis