Auriculariaceae

uszakowate
na stronie — Exidia (kisielnica)