Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
owocniki w płacie Sphagnum
Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
owocniki w płacie Sphagnum

opis

Mitrula paludosa (mitróweczka błotna)
główka owocnika w zbliżeniu
Owocnik wysokości 20-50(60) mm, składa się z główki i trzonu. Główka jaskrawo pomarańczowo-żółta, żółtkowo-żółta, maczugowata, cylindryczna, ±nieregularna, kulistawa, 5-30 mm wysokości, 2-7(10) mm szerokości; gładka, może mieć płytkie i szerokie pionowe pofałdowania; wewnątrz pusta; na jej powierzchni są tworzone zarodniki. Trzonek białawy, wyraźnie oddzielony od główki, cylindryczny, 1-3 mm średnicy, długość zależy od podłoża na którym wyrasta (może być krótszy od główki lub dłuższy), 20-50 mm długości; rurkowaty; powierzchnia gładka; kosystencja elastyczna.
Sporocarp 20-50(60) mm high, comprises head and stipe. Head vivid orange-yellow, egg-yellow, clavate, cylindrical, ±irregular, subspherical, 5-30 mm high, 2-7(10) mm across; smooth, can have shallow and broad vertical ridges; inside hollow; on its surface spores are formed. Stalk whitish, distinctively separated from the head, cylindrical, 1-3 in diameter, its length depends on the substrate on which it grows (may be shorter or longer than the head), 20-50 mm long; cylindrical; surface smooth; consistency elastic.

zarodniki

Zarodniki silnie wydłużone, cylindryczne, gładkie, hialinowe, czasem z przegrodą, 10-15 × 2.5-3 µm.
Spores cylindrical, elongated, smooth, hyaline, sometimes septate, 10-15 × 2.5-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
siedlisko
płat Sphagnum w cieku wodnym w świerczynie, na zboczu; rosną w nim 3 gatunki: mitróweczka błotna (Mitrula paludosa), popielatek torfowiskowy (Sphagnurus paluster), zasłonak krwisty (Cortinarius sanguineus)
Dość częsta. Owocniki wyrastają w grupach, wiosną i latem, w miejscach bardzo wilgotnych, czasem w wodzie, w kałużach i ciekach, na zmurszałym drewnie, resztkach roślin, traw, liściach, igliwiu, w płatach mchów torfowców.
Quite widespread. Sporocarps grow gregariously, spring and summer, in very damp places, sometimes in the water, in puddles and gully-holes, on mildewed wood, remnants of plants, grass, leaves, litter of conifer needles, in the lobes of peat moss.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

Gatunek zwraca uwagę dużymi owocnikami i siedliskiem. Podobnie wyglądają (ale są mniejsze) rzadkie gatunki z rodzaju Heyderia, te wyrastają z drobnej skleroty. Pokrewne ziemiozorek (Geoglossum), małozorek (Microglossum), włosojęzyk (Trichoglossum) nie mają jaskrawo zabarwionych owocników, ich konsystencja jest bardziej skórzasta a zarodniki są zabarwione.
The species with characteristical large fruitbodies and habitat. Similarly looking (but smaller) are rare species of genus Heyderia, which develop from tiny sclerotium. Allied ziemiozorek (Geoglossum), małozorek (Microglossum), włosojęzyk (Trichoglossum) do not have vividly coloured fruitbodies, and their consistency is more membranous and spores are coloured.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Mitrula paludosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-56 323109 AD-64 299803 AE-78 105234 140812 140817 AE-89 140907 BF-57 137115 CA-37 111894 CA-93 283534 CB-24 101627 DE-55 103640 262440 201879 314557 167156 331644 DE-82 103292 103560 131760 DF-16 309836 DF-45 328738 DF-62 111465 138831 DF-63 138833 179880 111463 DG-27 199052 FB-19 354724 FE-97 358028 358027 FG-21 265897

 ID101627  Mitrula paludosa; Trawice-Lipusz, CB-24; 2008.05.22; Staw leśny; Na zatopionych w stawie liściach kilkanaście owocników dookoła pływającej wyspy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Perz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/22.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 173144 fot. 173145 fot. 173146

 ID103292  Mitrula paludosa; Blachownia,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-82; 2008.05.30; bór sosna,świerk,jarzębina,olchy,kruszyna; w wysychającym,błotnistym rowiku odwadniającym na długości kilku metrów szacunkowo ok.350; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/TN/3.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: w odl.około 30 metrów,odzielone 2 strumykami i zarastającą łąką kolejne stanowisko 3 owocniki,znalezione 2008.14.06
fot. 176579 fot. 176580

 ID103560  Mitrula paludosa; okolice zbiornika wodnego,Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.06.15; grupami w borze sosna,świerk,brzoza,dąb,kruszyna, w zaroślach wierzbowych,pod olchami,wśród trzcin i turzyc; w płatach torfowca,wśród różnorakich szczątków roślinnych w mulistych,wysychających kanalikach,rowikach,kałużach wiele grup po kilka,kilkanaście owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/TN/3.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Wiele stanowisk co kilkanaście,kilkadziesiąt metrów,najliczniej występujący gatunek obserwowany 15.06.2008,stanowiska w odl.ok.400-500 m od zgłoszenia ID 103292
fot. 177131 fot. 177132

 ID103640  Mitrula paludosa; 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska), DE-55; 2008.06.16; las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą; na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 177254 fot. 177255 fot. 177256

 ID105234  Mitrula paludosa; Szklarska Poręba Górna, część SE, AE-78; 2008.06.07; wypełnione wodą zagłębienia na obrzeżu lasu mieszanego; na liściach kilkanaście owocników na przestrzeni kulku metrów kwadratowych; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/29.06.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 180344 fot. 180345 fot. 180346 fot. 180347

 ID111463  Mitrula paludosa; 6,5 km SE Tychy, ok 300 m E droga z Bielska do Tychów, pow.tyski, woj. Śląskie, DF-63; 2008.05.27; las sosnowy z nielicznym świerkiem i dębami rosnącymi przy leśnej drodze; w przydrożnym podmokłym rowie w mchu i rozkładających się liściach kilkanaście owocników w grupie; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194602 fot. 194603

 ID111465  Mitrula paludosa; 1 km W zameczek myśliwski w Promnicach, gmina Tychy, pow.tyski, woj. Śląskie, DF-62; 2008.06.08; na brzegu sosnowego lasu porośniętego wierzbą, topolą i dębem; w podmokłym rowie w mchu i roślinnych resztkach kilkanaście owocników w grupie; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194607

 ID111894  Mitrula paludosa; Kaszuby - Rezerwat Zielone, CA-37; 2008.05.22; torfowisko przejściowe; na resztakach roślinnych w wodzie grupowo, bardzo licznie; leg. Jacek Soboń; det. Jacek Soboń; weryfikował: Ania Kujawa, 2008.05.30; eksykat: nie - teren rezerwatu, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 195603 fot. 195604 fot. 195605

 ID131760  Mitrula paludosa; Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2009.05.20; wzdłuż mszystych,podmokłych brzegów rowu odwadniającego w borze; na różnego rodzaju szczątkach masowo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/TN/3.09.10, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: stanowisko oddalone kilkaset metrów od ID 103292

ID137115 Mitrula paludosa; Koltina Kłodzka okolice Jodłowa, BF-57; 2009.07.07; Górski las świerkowy; w mchach,na gałązkach,na szyszkach wzdłuż potoczku górskiego kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Perz; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252777 fot. 252778 fot. 252779
N 50*11,055'
E 16*47,611'
1070 m.npm

 ID138831  Mitrula paludosa; 1 km W zameczek myśliwski w Promnicach, gmina Tychy, pow.tyski, woj. Śląskie, DF-62; 2009.05.11; na brzegu sosnowego lasu porośniętego wierzbą, topolą i dębem; w terenie podmokłym, wśród roślinnych resztek i mchu, często na zbutwiałych liściach masowo, niezliczona ilość owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia sprzed roku ID: 111465, w tym roku znacznie większa liczba owocników, porastających większy obszar
fot. 257663 fot. 257664

 ID138833  Mitrula paludosa; 6,5 km SE Tychy, ok 300 m E droga z Bielska do Tychów, pow.tyski, woj. Śląskie, DF-63; 2009.05.16; las sosnowy z nielicznym świerkiem i dębami rosnącymi przy leśnej drodze; w przydrożnym podmokłym rowie wśród rozkładających się roślinnych resztkach, na dnie rowu mech torfowiec dwa owocniki dorosłe i kilkanaście ledwie widocznych gołym okiem; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z roku 2008 ID: 111463
fot. 257675

 ID140812  Mitrula paludosa; Karkonoski Park Narodowy, przy żółtym szlaku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Szklarskiej Poręby, poniżej Kukułczych Skałek, AE-78; 2009.07.27; otoczenie - górnoreglowy bór świerkowy, a owocniczki znalezione w wyłożonym kamieniem rowku na poboczu drogi, którym w dniu znalezienia powoli sączył się strumyk; pośród mchów, na świerkowej szyszce kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, obszar KPN, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:
od N 50°47'25,5" E 15°31'45,4" 1143 m n.p.m.
do N 50°47'29,4" E 15°31'36,5" 1130 m n.p.m.

fotografie przykładowych owocniczków
fot. 263432 fot. 263433

Dodatkowe fotografie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/33.html

 ID140817  Mitrula paludosa; Karkonosze, nadl. Szklarska Poręba, nieco poniżej granicy Karkonoskiego Parku Narodowego, przy żółtym szlaku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Szklarskiej Poręby, AE-78; 2009.07.27; otoczenie - regiel dolny, świerk, podmokłe i porośnięte mchem pobocze kamienistej drogi; pośród mchów kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:
N 50°48'16,0" E 15°31'43,4" 877 m n.p.m.

fotografie przykładowych owocniczków
fot. 263498 fot. 263499

Dodatkowe fotografie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/263494.html

Brak eksykatu, bo:
Znajdowałam się co prawda nieco poniżej granicy Parku Narodowego, ale dodatkowo nie byłam pewna, czy gatunek ten nie jest gatunkiem chronionym. Istotne wiadomości odnośnie tego spotkanego przeze mnie po raz pierwszy gatunku uzupełniłam dopiero po zejściu do domu.

ID140907 Mitrula paludosa; Karkonosze, nadl. Śnieżka, przy niebieskim szlaku od schroniska Samotnia do Świątyni Wang w Karpaczu, poniżej Polany, blisko Rudniczej Strugi, AE-89; 2009.07.28; otoczenie - regiel dolny - świerk, domieszka brzozy, płytki przydrożny strumyk spływający do Rudniczej Strugi; na resztkach roślinnych pośród mchów porastających dno płytkiego strumyka ok. 10 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, owocnik sfotografowany w domu (30.07.09), notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:
N 50°46'21,58" E 15°42'52,81" ok. 970 m n.p.m.

fotografie pobranego owocniczka
fot. 263610 fot. 263611

W chwili znalezienia grzybków akumulatorki aparatu fotograficznego były już rozładowane, dlatego brak zdjęć z siedliska, posiadam fotografie pobranego owocnika, wykonane 30.07.09 po przechowaniu owocnika w lodówce, następnie owocnik został ususzony.

Owocnik został pobrany ponieważ stanowisko mieściło się poza obszarem KPN, aczkolwiek w miejscu tym KPN zaczyna się już po przeciwnej stronie drogi, droga jest tu granicą KPN i lasów nadleśnictwa Śnieżka.
Brak dokumentacji zdjęciowej połączony z brakiem owocnika uniemożliwiłby dokonanie zgłoszenia stanowiska.

 ID167156  (potwierdzenie 103640) Mitrula paludosa; 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.06.13; las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą; na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej grupa ok.40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 346058 fot. 346059 fot. 346060

siedlisko
fot. 346061

 ID179880  Mitrula paludosa; 6,5 km SE Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-63; 2010.05.29; las sosnowy z domieszką świerka i dębami rosnącymi przy leśnej drodze; w przydrożnych rowach w mchu i rozkładających się resztkach roślinnych , w wolno płynącej wodzie niezliczona ilość owocników w rowach po obu stronach drogi; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: NIE, eksykat przy zgłoszeniu ID: 111463, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki
fot. 390011
- stanowisko
fot. 390012

ID199052 Mitrula paludosa; Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2012.06.03; ciek wodny w lesie iglastym; na ziemi i na zanurzonych w błocie szyszkach świerkowych masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 487712 fot. 487713 fot. 487714
mikro
fot. 487715 fot. 487716 fot. 487717

 ID201879  (potwierdzenie 103640) Mitrula paludosa; 1km NW,Wymysłówek (dz.Radomska), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.05.26; las mieszany,fragment ścieżki okresowo zalewany wodą; na szczątkach roślinnych,wśród roślinności zielnej pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 503547

 ID262440  (potwierdzenie 103640) Mitrula paludosa; 1km NW, Wymysłówek (dz.Radomska), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.05.24; las mieszany, fragment ścieżki okresowo zalewany wodą; na gnijących szczątkach roślinnych, wśród roślinności zielnej grupka 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, nie, notatka: nie
uwagi: 51st 03' 35,1" N i 19st 23' 32,6" E

fot. 764510

ID265897 Mitrula paludosa; Olchowiec, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2015.06.28; młody, podmokły miejscami las: brzoza, sosna, wierzba,; na mokradle 5 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 779402 fot. 779403

ID283534 Mitrula paludosa; rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.05.14; jezioro śródleśne; mchy torfowe, drewno, szczątki roślin w skupiskach po kilkanaście, kilkadziesiąt owocników wokół jeziora Sitno Małe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: tak, spis grzybów rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno
uwagi: fot. 847887fot. 847888

 ID299803  Mitrula paludosa; ok. 3 km na W od Chełma Żarskiego, pow. żarski, woj. lubuskie, AD-64; 2017.05.20; rów na zdegradowanym torfowisku wśród Thelypteris palustris i Ranunculus lingua; na obumarłych resztach roślin w grupach; leg. Piotr Kobierski; det. Piotr Kobierski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 920564fot. 920565

 ID309836  Mitrula paludosa; Zawiercie-Borowe Pole, pow. zawierciański, woj. śląskie, DF-16; 2017.06.08; śródleśne torfowisko przejściowe; na torfie z resztkami roślinnymi kilkadziesiąt; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: nie
uwagi: z Carex echinata, C. rostrata i Sphagnum denticulatum s.l.
fot. 967862 fot. 967863

ID314557 Mitrula paludosa; 1 km NW od dz. Wymysłówek ( Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.05.26; las mieszany, fragment dróżki okresowo zalewany wodą; na szczątkach roślinnych przemieszanych z ziemią grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 999962 fot. 999963 fot. 999964 fot. 999965

ID323109 Mitrula paludosa; Puszcza Goleniowska, 1,9 km na SW od Czermnicy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-56; 2019.05.05; olszyna bagienna; na szczątkach roślinnych w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1062380 fot. 1062381 fot. 1062382 fot. 1062383 fot. 1062384 fot. 1062385 fot. 1062386

 ID328738  Mitrula paludosa; Sosnowiec-Cieśle SW, pow. Sosnowiec, woj. śląskie, DF-45; 2019.05.08; polanka z potorfiami w zniszczonym borze bagiennym; kałuże z torfowcami, na zalanym torfie kilkadziesiąt; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 50° 16' 29" N, 19° 17' 08,5" E; 270 m n.p.m.

fot. 1120545

ID331644 Mitrula paludosa; 2,2 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.05.30; bór sosnowy z domieszką brzóz; rów biegnący przez torfowiska wysokie i przejściowe; na gnijącym materiale roślinnym licznie, ponad 200 owocników na odcinku ok. 250 m plus niewiadoma ilość owocników, która znalazła się pod wodą po ostatnich deszczach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 53,5" N i 19st 19' 45,7" E

fot. 1140421 fot. 1140422 fot. 1140423 fot. 1140424 fot. 1140425 fot. 1140426 fot. 1140427 fot. 1140428 fot. 1140429 fot. 1140430 fot. 1140431

ID354724 Mitrula paludosa; Jezioro Suchar Wielki w pobliżu gm. Gawrych-Ruda - 54.025475, 23.059139, pow. suwalski, woj. podlaskie, FB-19; 2020.06.13; w przybrzeżnych wodach jeziora; na opadłych szczątkach roślinnych, w mchach torfowiskowych kilkaset owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1307465 fot. 1307466

ID358027 Mitrula paludosa; Szklarnia, pow. janowski, woj. Lubelskie, FE-97; 2022.05.28; ciek wodny w lesie jodłowym; na igłach, liściach, szyszkach gromadnie, kilkadziesiąt owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1340941fot. 1340942

ID358028 Mitrula paludosa; Szklarnia, pow. janowski, woj. lubelskie, FE-97; 2022.05.28; ; Wysychające bagniste, grząskie i wilgotne miejsce z olszami, brzozami w lesie sosnowo-jodłowym. kilkaset owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1340944fot. 1340945fot. 1340946

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji