Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
dojrzały owocnik (wyciągnięty z podłoża i zasuszony do zielnika), do zdjęcia położony na trawniku; egzoperidium jest złuszone a endoperidium zgrubiałe, zbrązowiałe i gwiaździście spękane na kilka płatów
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
młody owocnik z lekko tylko spękanym egzoperidium; owocnik jest trochę odgrzebany, bo Mycenastrum tworzy owocniki półpodziemne i młode są ledwo widoczne
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
młody owocnik z nieco już mocniej spękanym egzoperidium i już znacznie wystający ponad powierzchnię
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
stary, zeszłoroczny owocnik
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
stary, zeszłoroczny owocnik
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
stary, zeszłoroczny owocnik
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
grube korzeniaste sznury grzybni, przekrój przez młody owocnik, owocnik uszkodzony, spłaszczony przez koło ciągnika
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
siedlisko

opis

Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
młody owocnik, owocnik uszkodzony, spłaszczony przez koło ciągnika
Owocniki półpodziemne, kuliste, jajowate, gruszkowate, spłaszczone, zmienne w kształcie; duże, 80-150(200) mm średnicy, z grubym, korzeniastym sznurem grzybni u nasady. Otarta powierzchnia młodego owocnika jasnofioletowa.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) bardzo gruba, do 5 mm, początkowo mięsiste i miękkie, z wiekiem twardnieje, skórzaste, twardo korkowate, łamliwe; szarobrązowe, czekoladowe. Dojrzałe pęka od szczytu na kilka odgętych gwiaździsto, ± nieregularnych płatów, następnie odłamujących się. Trwałe, dojrzałe i suche owocniki mogą przetrwać także kolejny sezon.

space

Sporocarps semi-hypogeous, spherical, ovoid, pyriform, compressed, variable in stature; large, 80-150(200) in diameter, with thick, rooting mycelial strand at the base. Injured surface of a young sporocarp light violet-coloured.

space

Innermost layer (endoperidium) very thick, up to 5 mm, initially succulent and soft, with age thoughens, membranous, hard corky, brittle; grey-brown, chocolate-brown. Mature splits open from the top into several radially deflected, ± irregular lobes, later coming away. Strong, mature and dry sporocarps can also see the next season.

space

zarodniki

Zarodniki kuliste, brodawkowane, brązowe, 8-13 µm średnicy. Komórki włośni mocne, grubościenne, z licznymi szerokimi i ostrymi wyrostkami, powyginane, czasem rozgałęzione, hialinowe, rzadko z przegrodami, 800 × 9-12 µm. Nibywłośni brak.
Spores globose, verrucose, brown, 8-13 µm in diameter. Threads of capillitium strong, thick-walled, with numerous broad and acute outgrowths, flexuous, sometimes branched, hyaline, seldom with septa, 800 × 9-12 µm. pseudocapillitium absent.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
siedlisko, plac składowania słomy i odpadków organicznych przy polu
Rzadki. W Polsce znaleziono ok. 20 stanowisk. Owocniki wyrastają na glebach różnego rodzaju ale zwykle w miejscach bogatych w materię organiczną - składowiska słomy, odpadów w gospodarstwach rolnych, wokół kompostników, także na łąkach, pastwiskach i skrajach lasów, zaroślach robinii. Na większości stanowisk efemerycznie.
Rare. In Poland approx. 20 sites have been found. Sporocarps grow on different types of soils but usually in places rich in organic matter - straw storage yards, landfills in farmsteads, around compost-heaps, also on meadows, pasturelands and edges of forests, black locust shrubbery. On most of sites ephemerally.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

uwagi

Grzyb dość charakterystyczny z racji rozmiarów i bardzo grubej, trwałej osłony a mikroskopowo dzięki "kolczastej" włośni. Do rodzaju Mycenastrum należy tylko ten jeden gatunek, rozpowszechniony na całej Ziemi, częstszy w cieplejszym klimacie.
Fungus quite characteristic due to its size and very thick, strong veil and microscopically due to "echinulate" capillitium. To the genus Mycenastrum belongs only this species, found throughout the globe, more often in warmer climates.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2011)[1462]Friedrich (2011) New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland.[1462], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2001)[1746]Kujawa (2001) Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189[1746], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa & Kujawa (2019)[1792]Kujawa & Kujawa (2019) Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland.[1792], Kujawa et al. (2004)[1767]Kujawa et al. (2004) Mycenastrum corium (Fungi, Agaricales) in Poland.[1767], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz & Radwański (2006)[1870]Ławrynowicz & Radwański (2006) A contribution to the morphology and ecology of Mycenastrum corium (Agaricales).[1870], Łuszczyńska (2004)[1878]Łuszczyńska (2004) Steppe fungi in the xerothermic communities of Central Poland.[1878], Puciata & Ruta (2008)[2113]Puciata & Ruta (2008) Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers.) Desv. W okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek.[2113], Waldon-Rudzionek & Rudzionek (2022)[2428]Waldon-Rudzionek & Rudzionek (2022) Nowe dla Polski stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium.[2428], Waldon-Rudzionek i Rudzionek (2019)[2427]Waldon-Rudzionek i Rudzionek (2019) Obserwacje gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum i grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium w okolicach Bydgoszczy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 75, 1: 65-70.[2427], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 197707 334805 AB65 360659 AB83 360898 362187 BC28 25139 52941 BC98 105701 155233 204225 CC15 298602 CC21 272148 313762 CC23 164183 CC83 195218 CD09 245444 DA80 233795 243466 331029 360187 DC30 233662 DD85 287038 DF65 367946 EC46 326092 FB76 286688

ID 25 139 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: 3km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo Wielkopolskie, BC28; data zbioru wadliwa: ok. 1996; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka pastwisko, na ziemi, pojedynczy; leg. det. Robert Puciata; eksykat: nie; uwagi: fot.25576 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52, Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chrońmy przyr. Ojcz. 65(2): 87-92;

25576

ID 52 941 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: 3km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo Wielkopolskie, BC28; data zbioru: 10 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Koszona łąka, na ziemi, Dwa owocnikij jeden całkowicie zniszczony; leg. det. Robert Puciata; eksykat: tak - u Roberta Puciaty (E198) i w Stacji ZBŚRiL PAN (2/RP/16.01.07); uwagi: Na tym stanowisku, porzedni raz znalazłem go w połowie lat dziewięćdziesiątych fot.72999; Uwaga Anny Kujawy:; Stanowisko zgłoszone powtórnie pierwszy raz 12.11.2005, ID: 25139!, uzupełnione o suchy okaz.; Jest to jedyne znane w Polsce stanowisko, na którym obecnośc Mycenastrum została potwierdzona po około 20 latach od pierwszego znalezienia. [fotografie: tak]; publikacja: Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chrońmy przyr. Ojcz. 65(2): 87-92. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

72999

ID 105 701 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Stare miasto, Poznań, woj. Wielkopolskie, BC98; data zbioru: 16 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik między blokami, w pobliżu kilka drzew oraz krzewów liściastych, Na ziemi, Jeden owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AS/8.05.08 i u znalazcy; uwagi: fot.181164 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

181164

ID 155 233 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Stare miasto, Piątkowo, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC98; data zbioru: 17 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik między blokami, w pobliżu kilka drzew oraz krzewów liściastych, Na ziemi, Po kilka owocników na trawniku; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: Grzybogwiazda znalazłem na kilku trawnikach, łącznie w ok 7 miejscach. Potwierdzenie stanowiska ID: 105701; fot.303184 fot.303185 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

303184
303185

ID 164 183 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Rezerwat Skarpy Ślesińskie, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC23; data zbioru: 17 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa kserotermiczna, na ziemi, 2 owocniki; leg. Barbara Waldon, Bogdan Rudzionek, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BR/14.06.10; uwagi: fot.334337 fot.334338 fot.334339 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

334337
334338
334339

ID 195 218 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Gniezno, ul. Cieszkowskiego, pow. miasto Gniezno, woj. wielkopolskie, CC83; data zbioru: 22 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: między chodnikiem, a trawnikiem, przy studzience telekomunikacyjnej, na ziemi, dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec, det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/2.02.12; uwagi: zwróciłam na nie uwagę dzięki wyraźnie rdzawej barwie wysypanego z owocników proszku zarodników, gdy podeszłam bliżej, okazało się, że to jakieś grzyby :!; stanowisko; fot.463935 fot.463936 fot.463937 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

463935
463936
463937

ID 197 707 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Gniezno, pow. Gnieźnieński, woj. Wielkopolskie; data zbioru: 19 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park z drzewami liściastymi i sosną, Na ziemi, Pojedynczo; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy E-20100819-001 oraz wysłany do Anny Kujawy; uwagi: fot.478155 fot.478156 [notatka: tak] [fotografie: tak];

478155
478156

ID 204 225 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Poznań, Piątkowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC98; data zbioru: 3 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik osiedlowy, Na ziemi, W grupie, około 10 owocników; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy E-20120703-001 oraz ZBŚRiL PAN 1/AS/12.05.2016; uwagi: Grzybogwiazdy obserwuję na Piątkowie od 2008 roku, pojawiają się na kilku trawnikach na Piątkowie w Poznaniu.; fot.512941 fot.512942 [notatka: tak] [fotografie: tak];

512941
512942

ID 233 662 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Toruń, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie, DC30; data zbioru: 20 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik osiedlowy, bardzo suche miejsce, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: Osiedle Rubinkowo.; fot.656720 fot.656721 fot.656722 fot.656723 [notatka: nie] [fotografie: tak];

656720
656721
656722
656723

ID 233 795 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Gdańsk ul. Abrahama, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 14 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler lip, ziemia, jeden owocnik; leg. M.Wilga, det. Anna Kujawa; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.657111 fot.657112 [notatka: nie] [fotografie: tak];

657111
657112

ID 243 466 oznaczenie: Mycenastrum corium; • potwierdzenie ID233 795; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul. Abrahama, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 6 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja lipowa, ziemia, dwa owocniki; leg. M. Wilga, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.693552 [notatka: nie] [fotografie: tak];

693552

ID 245 444 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Teresewo, pow. koniński, woj. wielkopolskie, CD09; data zbioru: 26 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: prześwietlony sad, ziemia, 6 owocników; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.700626 fot.700627 fot.700628 fot.700629; siedlisko:; fot.700630 [notatka: nie] [fotografie: tak];

700626
700627
700628
700629
700630

ID 272 148 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC21; data zbioru: 14 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grobla stawu, na ziemi, 1 owocnik; leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek, det. Anna Kujawa; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL; uwagi: fot.805316 [notatka: nie] [fotografie: tak];

805316

ID 286 688 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Osowiec Twierdza Leśna Polana Biebrzański PN, pow. moniecki, woj. podlaskie, FB76; data zbioru: 27 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu, pastwisko-wybieg dla koni, ziemia, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.860020 fot.860021 [notatka: [bf:847690]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 847690 ;

ID 287 038 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Pabianice, ul. Zamkowa 1, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 18 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik przed kościołem, z ziemi, kilka owocników obok siebie; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006576; uwagi: [bf:860158] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 860158 ;

ID 298 602 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 20 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj pastwiska, w pobliżu miejsca składowania słomy i zabudowań., Próchniczna ziemia., Grupka kilku owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.914692 fot.914693 [notatka: nie] [fotografie: tak];

914692
914693

ID 313 762 oznaczenie: Mycenastrum corium; • potwierdzenie ID272 148; lokalizacja: Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC21; data zbioru: 14 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grobla stawu, na ziemi, jeden owocnik; leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek, det. Anna Kujawa; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL; uwagi: fot.993391 [notatka: nie] [fotografie: tak];

993391

ID 326 092 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC46; data zbioru: 24 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: parkowy, ziemia, klika owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1096793] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1096793 ;

ID 331 029 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul. Droszyńskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 22 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec, trwanik, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1135657 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1135657

ID 334 805 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Łódź, okolice ul. Rabindranatha Tagore, pow. Łódzki, woj. Łódzkie; data zbioru: 25 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik + drzewa liściaste, W trawie, Pojedynczy; leg. Aleksandra Alicja Łopato, det. Aleksandra Alicja; uwagi: fot.1161934 fot.1161935 [notatka: Dojrzały owocnik o średnicy 10-15 cm. Brązowa, gładka, gruba, krucha skóra, otwarta na kształt nieregularnej gwiazdy, wewnątrz brązowe zarodniki. Specyficzny, czosnkowy (?) zapach.] [fotografie: tak];

1161934
1161935

ID 360 187 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Gdańsk-Chełm, ul. Jabłońskiego 14, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 21 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na pozbawionym roślinności trawniku osiedlowym, jarząb, na ziemi, 5 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: Zebrany i przebadany owocnik jest z 21.08, ale pierwsze owocniki pojawiły się na początku lipca 2022 fot.1364024 fot.1364025 fot.1364026 fot.1364027 fot.1364028 fot.1364029 fot.1364030 fot.1364031 fot.1364032 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1364024
1364025
1364026
1364027
1364028
1364029
1364030
1364031
1364032

ID 360 659 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 8 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ekstensywny, trawiasty zieleniec na małej skarpie pod blokiem, Brz,Lp, gleba, trzy owocniki częściowo rozdeptane; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Grzybogwiazd skórzasty; fot.1368986 fot.1368987 fot.1368988 fot.1368989 fot.1368990; zarodniki fot.1368991 fot.1368992; włośnia fot.1368993 fot.1368994 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1368986
1368987
1368988
1368989
1368990
1368991
1368992
1368993
1368994

ID 360 898 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Szczecin Podjuchy - osiedle między ul. Metalową, Krzemienną i Floriana Szarego, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 27 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik osiedlowy, na ziemi, w grupie - 5 rozdeptanych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1370178 fot.1370179 fot.1370180 fot.1370181 fot.1370182; zarodniki: 8,8 - 12µm, średnio 11,1µm:; fot.1370183; włośnia: fot.1370184 fot.1370185 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1370178
1370179
1370180
1370181
1370182
1370183
1370184
1370185

ID 362 187 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: Szczecin Zdroje, ul. Leszczynowa, teren Stacji benzynowej, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik przy stacji benzynowej, na ziemi, 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: Brak zdjęć z terenu - pobrany owocnik fotografowałam dopiero po powrocie do domu:; fot.1381018 fot.1381019 fot.1381020; Zarodniki: 8,6-11,7 µm średnio 10,3 µm!:; fot.1381021 fot.1381022 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1381018
1381019
1381020
1381021
1381022

ID 367 946 oznaczenie: Mycenastrum corium; lokalizacja: 1,5 km NW od urzędu miasta, Libiąż, pow. chrzanowski, woj. małopolskie, DF65; data zbioru: 11 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pole uprawne kukurydzy, na ziemi, 10 owocników; leg. Marcin Bułakowski, det. B.Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: fot.1431273 fot.1431274 fot.1431275 fot.1431276 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1431273
1431274
1431275
1431276
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji