red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Mycenastrum corium Berk.

grzybogwiazd skórzasty
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · uwagi
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
dojrzały owocnik (wyciągnięty z podłoża i zasuszony do zielnika), do zdjęcia położony na trawniku; egzoperidium jest złuszone a endoperidium zgrubiałe, zbrązowiałe i gwiaździście spękane na kilka płatów; 20.06.2001, k. Kościana, miejsce składowania resztek słomy i resztek z gospodarstwa; copyright © by Anna Kujawa
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
młody owocnik z lekko tylko spękanym egzoperidium; owocnik jest trochę odgrzebany, bo Mycenastrum tworzy owocniki półpodziemne i młode są ledwo widoczne
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
młody owocnik z nieco już mocniej spękanym egzoperidium i już znacznie wystający ponad powierzchnię
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
stary, zeszłoroczny owocnik
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
stary, zeszłoroczny owocnik
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
stary, zeszłoroczny owocnik
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
grube korzeniaste sznury grzybni, przekrój przez młody owocnik, owocnik uszkodzony, spłaszczony przez koło ciągnika
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
siedlisko

opis

Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
Owocniki półpodziemne, kuliste, jajowate, gruszkowate, spłaszczone, zmienne w kształcie; duże, 80-150(200) mm średnicy, z grubym, korzeniastym sznurem grzybni u nasady. Otarta powierzchnia młodego owocnika jasnofioletowa.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) bardzo gruba, do 5 mm, początkowo mięsiste i miękkie, z wiekiem twardnieje, skórzaste, twardo korkowate, łamliwe; szarobrązowe, czekoladowe. Dojrzałe pęka od szczytu na kilka odgętych gwiaździsto, ± nieregularnych płatów, następnie odłamujących się. Trwałe, dojrzałe i suche owocniki mogą przetrwać także kolejny sezon.

space

Sporocarps semi-hypogeous, spherical, ovoid, pyriform, compressed, variable in stature; large, 80-150(200) in diameter, with thick, rooting mycelial strand at the base. Injured surface of a young sporocarp light violet-coloured.

space

Innermost layer (endoperidium) very thick, up to 5 mm, initially succulent and soft, with age thoughens, membranous, hard corky, brittle; grey-brown, chocolate-brown. Mature splits open from the top into several radially deflected, ± irregular lobes, later coming away. Strong, mature and dry sporocarps can also see the next season.

space

zarodniki

Zarodniki kuliste, brodawkowane, brązowe, 8-13 µm średnicy. Komórki włośni mocne, grubościenne, z licznymi szerokimi i ostrymi wyrostkami, powyginane, czasem rozgałęzione, hialinowe, rzadko z przegrodami, 800 × 9-12 µm. Nibywłośni brak.

Spores globose, verrucose, brown, 8-13 µm in diameter. Threads of capillitium strong, thick-walled, with numerous broad and acute outgrowths, flexuous, sometimes branched, hyaline, seldom with septa, 800 × 9-12 µm. pseudocapillitium absent.

występowanie

Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
Rzadki. W Polsce znaleziono ok. 20 stanowisk. Owocniki wyrastają na glebach różnego rodzaju ale zwykle w miejscach bogatych w materię organiczną - składowiska słomy, odpadów w gospodarstwach rolnych, wokół kompostników, także na łąkach, pastwiskach i skrajach lasów, zaroślach robinii. Na większości stanowisk efemerycznie.

Rare. In Poland approx. 20 sites have been found. Sporocarps grow on different types of soils but usually in places rich in organic matter - straw storage yards, landfills in farmsteads, around compost-heaps, also on meadows, pasturelands and edges of forests, black locust shrubbery. On most of sites ephemerally.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

uwagi

Grzyb dość charakterystyczny z racji rozmiarów i bardzo grubej, trwałej osłony a mikroskopowo dzięki "kolczastej" włośni. Do rodzaju Mycenastrum należy tylko ten jeden gatunek, rozpowszechniony na całej Ziemi, częstszy w cieplejszym klimacie.

Fungus quite characteristic due to its size and very thick, strong veil and microscopically due to "echinulate" capillitium. To the genus Mycenastrum belongs only this species, found throughout the globe, more often in warmer climates.
znaleziska Mycenastrum corium na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.09.14
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

197707 BC-28 52941 25139 BC-98 155233 105701 204225 CC-15 298602 CC-21 272148 CC-23 164183 CC-83 195218 CD-09 245444 DA-80 243466 233795 DC-30 233662 DD-85 287038 FB-76 286688

 ID25139  Mycenastrum corium; 3km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo Wielkopolskie, BC-28; ok. 1996; łąka pastwisko; na ziemi pojedynczy; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52, Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chrońmy przyr. Ojcz. 65(2): 87-92
uwagi:
fot. 25576

 ID52941  Mycenastrum corium; 3km na zachód od Dziembowa powiat pilski, województwo Wielkopolskie, BC-28; 2006.10.10; Koszona łąka; na ziemi Dwa owocnikij jeden całkowicie zniszczony; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak - u Roberta Puciaty (E198) i w Stacji ZBŚRiL PAN (2/RP/16.01.07), tak; publikacja: Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers) Desv. w okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chrońmy przyr. Ojcz. 65(2): 87-92. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Na tym stanowisku, porzedni raz znalazłem go w połowie lat dziewięćdziesiątych fot. 72999

Uwaga Anny Kujawy:
Stanowisko zgłoszone powtórnie (pierwszy raz 12.11.2005, ID: 25139), uzupełnione o suchy okaz.
Jest to jedyne znane w Polsce stanowisko, na którym obecnośc Mycenastrum została potwierdzona po około 20 latach od pierwszego znalezienia.

 ID105701  Mycenastrum corium; Stare miasto, Poznań, woj. Wielkopolskie, BC-98; 2007.07.16; Trawnik między blokami, w pobliżu kilka drzew oraz krzewów liściastych; Na ziemi Jeden owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AS/8.05.08 i u znalazcy, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181164

 ID155233  Mycenastrum corium; Stare miasto, Piątkowo, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 2009.07.17; Trawnik między blokami, w pobliżu kilka drzew oraz krzewów liściastych; Na ziemi Po kilka owocników na trawniku; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Grzybogwiazda znalazłem na kilku trawnikach, łącznie w ok 7 miejscach. Potwierdzenie stanowiska ID: 105701


fot. 303184 fot. 303185

 ID164183  Mycenastrum corium; Rezerwat Skarpy Ślesińskie, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-23; 2010.04.17; murawa kserotermiczna; na ziemi 2 owocniki; leg. Barbara Waldon, Bogdan Rudzionek; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BR/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 334337fot. 334338fot. 334339

 ID195218  Mycenastrum corium; Gniezno, ul. Cieszkowskiego, pow. miasto Gniezno, woj. wielkopolskie, CC-83; 2011.04.22; między chodnikiem, a trawnikiem, przy studzience telekomunikacyjnej; na ziemi dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/2.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: zwróciłam na nie uwagę dzięki wyraźnie rdzawej barwie wysypanego z owocników proszku zarodników, gdy podeszłam bliżej, okazało się, że to jakieś grzyby :)

stanowisko
fot. 463935 fot. 463936 fot. 463937

ID197707 Mycenastrum corium; Gniezno, pow. Gnieźnieński, woj. Wielkopolskie; 2010.08.19; Park z drzewami liściastymi i sosną; Na ziemi Pojedynczo; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy E-20100819-001 oraz wysłany do Anny Kujawy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 478155 fot. 478156

 ID204225  Mycenastrum corium; Poznań, Piątkowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-98; 2012.07.03; trawnik osiedlowy; Na ziemi W grupie, około 10 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy E-20120703-001 oraz ZBŚRiL PAN 1/AS/12.05.2016, tak, notatka: tak
uwagi: Grzybogwiazdy obserwuję na Piątkowie od 2008 roku, pojawiają się na kilku trawnikach na Piątkowie w Poznaniu.
fot. 512941 fot. 512942

ID233662 Mycenastrum corium; Toruń, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie, DC-30; 2012.08.20; trawnik osiedlowy, bardzo suche miejsce; na ziemi jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: Osiedle Rubinkowo.
fot. 656720 fot. 656721 fot. 656722 fot. 656723

ID233795 Mycenastrum corium; Gdańsk ul. Abrahama, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2014.03.14; szpaler lip; ziemia jeden owocnik; leg. M.Wilga; det. Anna Kujawa; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 657111 fot. 657112

ID243466 (potwierdzenie 233795) Mycenastrum corium; Gdańsk Oliwa ul. Abrahama, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2014.08.06; aleja lipowa; ziemia dwa owocniki; leg. M. Wilga; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 693552

ID245444 Mycenastrum corium; Teresewo, pow. koniński, woj. wielkopolskie, CD-09; 2014.08.26; prześwietlony sad; ziemia 6 owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 700626 fot. 700627 fot. 700628 fot. 700629
siedlisko:
fot. 700630

ID272148 Mycenastrum corium; Stawy Smogulec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC-21; 2015.11.14; grobla stawu; na ziemi 1 owocnik; leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 805316

ID286688 Mycenastrum corium; Osowiec Twierdza Leśna Polana Biebrzański PN, pow. moniecki, woj. podlaskie, FB-76; 2016.05.27; skraj lasu, pastwisko-wybieg dla koni; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/847690.html
uwagi: fot. 860020 fot. 860021

ID287038 Mycenastrum corium; Pabianice, ul. Zamkowa 1, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.07.18; trawnik przed kościołem; z ziemi kilka owocników obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/860158.html

ID298602 Mycenastrum corium; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.04.20; Skraj pastwiska, w pobliżu miejsca składowania słomy i zabudowań.; Próchniczna ziemia. Grupka kilku owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914692 fot. 914693

literatura · references
· Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.87 [14]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.394 [49]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.313 [9]
· http://www.grzyby.pl/discus/messages/33/238.html
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2886
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 19.05.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Mycenastrum_corium.htm"> Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>