grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Mycenastrum corium Berk.

grzybogwiazd skórzasty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
dojrzały owocnik (wyciągnięty z podłoża i zasuszony do zielnika), do zdjęcia położony na trawniku; egzoperidium jest złuszone a endoperidium zgrubiałe, zbrązowiałe i gwiaździście spękane na kilka płatów; 20.06.2001, k. Kościana, miejsce składowania resztek słomy i resztek z gospodarstwa; copyright © by Anna Kujawa
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
młody owocnik z lekko tylko spękanym egzoperidium; owocnik jest trochę odgrzebany, bo Mycenastrum tworzy owocniki półpodziemne i młode są ledwo widoczne
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
młody owocnik z nieco już mocniej spękanym egzoperidium i już znacznie wystający ponad powierzchnię
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
stary, zeszłoroczny owocnik
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
stary, zeszłoroczny owocnik
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
stary, zeszłoroczny owocnik
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
grube korzeniaste sznury grzybni, przekrój przez młody owocnik, owocnik uszkodzony, spłaszczony przez koło ciągnika
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
siedlisko

opis

Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
Owocniki półpodziemne, kuliste, jajowate, gruszkowate, spłaszczone, zmienne w kształcie; duże, 80 – 150 (200) mm średnicy, z grubym, korzeniastym sznurem grzybni u nasady. Otarta powierzchnia młodego owocnika jasnofioletowa.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) bardzo gruba, do 5 mm, początkowo mięsiste i miękkie, z wiekiem twardnieje, skórzaste, twardo korkowate, łamliwe; szarobrązowe, czekoladowe. Dojrzałe pęka od szczytu na kilka odgętych gwiaździsto, ± nieregularnych płatów, następnie odłamujących się. Trwałe, dojrzałe i suche owocniki mogą przetrwać także kolejny sezon.

space

Sporocarps semi-hypogeous, spherical, ovoid, pyriform, compressed, variable in stature; large, 80 – 150 (200) in diameter, with thick, rooting mycelial strand at the base. Injured surface of a young sporocarp light violet-coloured.

space

Innermost layer (endoperidium) very thick, up to 5 mm, initially succulent and soft, with age thoughens, membranous, hard corky, brittle; grey-brown, chocolate-brown. Mature splits open from the top into several radially deflected, ± irregular lobes, later coming away. Strong, mature and dry sporocarps can also see the next season.

space

zarodniki

Zarodniki kuliste, brodawkowane, brązowe, 8 – 13 µm średnicy. Komórki włośni mocne, grubościenne, z licznymi szerokimi i ostrymi wyrostkami, powyginane, czasem rozgałęzione, hialinowe, rzadko z przegrodami, 800 × 9 – 12 µm. Nibywłośni brak.

Spores globose, verrucose, brown, 8 – 13 µm in diameter. Threads of capillitium strong, thick-walled, with numerous broad and acute outgrowths, flexuous, sometimes branched, hyaline, seldom with septa, 800 × 9 – 12 µm. pseudocapillitium absent.

występowanie

Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)
Rzadki. W Polsce znaleziono ok. 20 stanowisk. Owocniki wyrastają na glebach różnego rodzaju ale zwykle w miejscach bogatych w materię organiczną - składowiska słomy, odpadów w gospodarstwach rolnych, wokół kompostników, także na łąkach, pastwiskach i skrajach lasów, zaroślach robinii. Na większości stanowisk efemerycznie.

Rare. In Poland approx. 20 sites have been found. Sporocarps grow on different types of soils but usually in places rich in organic matter - straw storage yards, landfills in farmsteads, around compost-heaps, also on meadows, pasturelands and edges of forests, black locust shrubbery. On most of sites ephemerally.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

uwagi

Grzyb dość charakterystyczny z racji rozmiarów i bardzo grubej, trwałej osłony a mikroskopowo dzięki "kolczastej" włośni. Do rodzaju Mycenastrum należy tylko ten jeden gatunek, rozpowszechniony na całej Ziemi, częstszy w cieplejszym klimacie.

Fungus quite characteristic due to its size and very thick, strong veil and microscopically due to "echinulate" capillitium. To the genus Mycenastrum belongs only this species, found throughout the globe, more often in warmer climates.