takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bon