grzyby.pl

Morchella esculenta (L.) Pers.

smardz jadalny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Morchella esculenta (smardz jadalny)
pojedynczy owocnik grzyba widziany z boku
Morchella esculenta (smardz jadalny)
Morchella esculenta (smardz jadalny)

owocnik

Składa się z główki i trzonu; owocniki znacznie różniące się rozmiarem, od 30 mm do nawet 200(300) mm wysokości. Główka młoda szaroochrowa, potem ochrowożółta, miodowożółta, (z wiekiem ciemnieje, staje się bardziej rdzawa); kulista do jajowatej lub stożkowatej; proporcjonalnie do trzonu zwykle tak samo długa lub dłuższa, ale te proporcje mogą sie wahać w przedziale 1/3 - 2/3 długości trzonu; alweole nieregularnie rozmieszczone na powierzchni, bez wyraźnie rozgraniczających żeber; dolną krawędzią przyrośnięta do trzonu; wewnątrz pusta. Trzon białawy do ochrowego, 50-90 x 20-40 mm, powierzchnia z drobnymi ziarenkami, gładka lub nieregularnie pomarszczona; pusty. Miąższ białawy, kremowy lub ochrowożółty, kruchy; smak i zapach przyjemne, specyficzne.
Fruitbody comprises of a head and a stipe; sporocarps considerably varying in size, from 30 mm even up to 200(300) mm high. Headyoung gray-ochre, later ochre-yellow, honey-yellow (in age darkening, becomes more rusty); globose to oval or conical; proportionate to the stipe usually equally long or longer, but those proportions may oscillate between 1/3-2/3 of the stipe's length; alveole irregularly situated on the surface, without distinctly dividing ribes; margin attached to the stipe; hollow inside. Stipe whitish to ochre, 50-90 x 20-40 mm, surface with fine granules, smooth or irregularly wrinkled; hollow. Flesh whitish, creamy or ochre-yellow, fragile; taste and smell pleasant, peculiar.

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 17-24 x 11-15 µm.
Spore print white. Spores elipsoid, smooth, hyaline, 17-24 x 11-15 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.54 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow.
Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Owocniki występują wczesną wiosną, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach, w lasach i zaroślach liściastych, w parkach, w ogrodach, w miejscach o żyznej glebie. Trudno ocenić jego pospolitość z uwagi na nietypową dla grzybobrań porę występowania, nietypowe siedliska i trudną do zauważenia formę - doskonale maskuje się przy wypatrywaniu. Na pewno nie należy do grzybów rzadkich, ale nie jest też pospolity.
Spring, solitary or gregarious, in decidious forest, in parks and gardens.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢!

W przypadku zbierania smardzy do jedzenia koniecznie trzeba umieć go odróżniać od śmiertelnie trującej piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta) i piestrzenicy olbrzymiej (Gyromitra gigas) i pokrewnych gatunków –mają one główkę pofałdowaną, bez jamek które widzimy u smardzy.
Smardz jadalny tworzy wiele różnych form barwnych i o zróżnicowanym kształcie główki. Bywają one nawet opisywane jako osobne gatunki. Wspólną cechą umożliwiającą dość pewną identyfikację smardza jadalnego (Morchella esculenta) jest nieregularne rozmieszczenie jamek na główce.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#3
jgadek.070426-1
leg. Joanna Gądek
/Jaworzno/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[694]
    Morchella esculenta (L.) Pers. · synonimy: M. rotunda (Pers.) Boud.
    uwagi: W związku z licznymi badaniami molekularnymi identyfikacja gatunków Morchella jest jeszcze nie dopracowana.
    publikacje: Stasińska 2005, Narkiewicz 1998, Lisiewska 2006, Flisińska 2000, Łuszczyński 2000a, Lisiewska i Madeja 2003, Wojewoda 2005, Celka 2002, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000, Friedrich i Orzechowska 2002 , Nowak i Spałek 2001, Stasińska 2003, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Friedrich 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Markowska 2004, Narkiewicz 2005, Krupa i Krupa 2000, Łyczek 2005, Friedrich i Orzechowska 2001, Fiedorowicz 2007, Stasińska 2008b, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Wojewoda 2008, Friedrich 2006a, Wilga 2000a, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2005a, Kujawa i Gierczyk 2010, Chachuła 2010, Bujakiewicz 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga 2009b, Nowak i Spałek 2000, Łyczek i Domian 2010, Wilga 2005e, Fiedorowicz 2011, Zieliński i in. 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Gacan 2008, Lisiewska 2011, Kujawa i Gierczyk 2013a, Głowska i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Wilga i Wantoch-Rekowski 2015, Kujawa i in. 2016, Kozłowska i in. 2015a, Chachuła 2016, Adamczyk i in. 2012, Pietras i in. 2016a, Łuszczyński 2012, Baran i Boroń 2017, Jankowski 2012, Ślusarczyk 2016, Narkiewicz 1997, Krajewski 2011, Radołowicz-Nieradzik i Klęczek-Kasperczyk 2009, Gorczyca 2006, Celka 2000a, Bena 2006, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kaczmarek i in. 2019, Kaczmarek i in. 2019a, Bartoszek i Mleczko 2019, Barabasz-Krasny i in. 2019, Kozłowska i in. 2019a , Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: M. esculenta var. esculenta), , Wilgan 2020a, Kujawa i in. 2020 (as: M. esculenta var. esculenta), Friedrich 2020, Piskorski 2021, Ruszkiewicz-Michalska i Piskorski 2020f, Chachuła i Fiedor 2020, Chachuła i in. 2021, Stokłosa i in. 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Morchella esculenta na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

353042 AB-65 357466 AB-73 282699 AB-83 345128 136735 AB-84 357394 AB-92 282294 AB-93 299594 AB-94 331274 AC-13 314795 AC-23 282305 AC-31 282695 282700 BA-89 32225 BB-00 185531 168139 BC-27 136739 BC-72 298823 BC-79 130098 299294 BC-89 299286 BC-98 299198 282235 BC-99 99299 BD-07 21945 BD-08 154817 BE-58 129113 BE-59 147649 CA-69 280598 CB-83 31173 CB-85 32447 CC-23 299753 CC-26 164051 CC-27 165697 CC-81 179216 CC-82 299314 CC-83 299315 299200 CC-84 299235 CD-20 195537 DA-70 164786 DA-80 213748 213749 281439 198546 235807 198638 164277 165752 32475 DA-81 200618 236612 304653 236613 DD-76 99155 DD-85 280409 281748 DE-55 345527 DE-66 164523 DE-95 99132 DF-34 277474 DF-35 277887 277884 DF-44 64700 DF-67 98336 DF-85 186721 98914 99284 DF-95 99965 EB-62 199542 EB-69 163832 EC-35 298573 280925 275613 275652 280923 EC-96 299684 ED-25 310059 ED-26 300346 ED-28 98644 EE-84 49774 EE-94 102566 EF-14 102570 EF-15 102544 EF-25 100723 EG-11 80975 EG-15 14347 123157 FB-61 163834 FG-10 112980 FG-69 98967 GC-65 304652 304651 GE-34 64109

 ID14347  Morchella esculenta; Kotlina Sądecka, okolice Nowego Sącza, nad rzeką Dunajec, EG-15; 2005.05.15; rzadkie zakrzaczenia nadrzeczne (brzoza, wierzba, topola, trawy, zioła). Pmiędzy korytem rzeki a wałem przeciwpowodziowym, ok. 50 m od koryta rzeki; Żwirowo piaskowe z namułami rzecznymi Grupa kilkudziesięciu (pow.30) owocników na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych; leg. Dariusz Litwiński; det. Dariusz Litwiński; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (1/DL/27.05.05), poniżej; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Wszystkie osobniki jasno wybarwione i raczej stożkowate, nie kuliste.

fot. 11081 fot. 11082 fot. 11083 fot. 11084

 ID21945  Morchella esculenta; Palędzie, pow. Poznań, wielkopolskie, BD-07; 2005.05.02; ogródek przydomowy z drzewami owocowymi; na ziemi 1 okaz; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 164, herb. autora, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID31173  Morchella esculenta; Sępólno Krajeńskie - woj. Kujawsko - Pomorskie, CB-83; 2006.05.07; ogródki działkowe, pod krzaczkiem lilaka pospolitego (bez); na ziemi, 2 owocniki w odległości 1 m; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: Jeden w trawie z obecnością skrzypu (gleba nieuprawiana), drugi za płotem w uprawach z kwiatami (astry, żąkile).

fot. 33627

 ID32225  Morchella esculenta; Poznań, ul. Dożynkowa, BA-89; 2006.05.10; chodnik; ziemia pojedynczo; leg. Marek Zychla; det. Anna Kujawa; eksykat: MZ/2006/05/10/Poznan/Dożynkowa, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: między płytami chodnikowymi

Fotografie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/34962.html

 ID32447  Morchella esculenta; Powiat SĘPÓLNO KRAJ. - okolice wsi Szynwałd, CB-85; 2006.05.19; Na skraju lasu bukowo-dębowego i łąki, tuż przy drodze - przy lepiężnikach.; na ziemi Jeden osobnik; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi:
fot. 35895

 ID32475  Morchella esculenta; Strzyża,Osiedle Młodych-Gdańsk., DA-80; 2006.05.19; Park-plac pomiędzy osiedlem-działkami a lasem.; W ziemi wokół karp,trawa,chwasty w pobliżu jabłoń,śliwy i nieoznaczone drzewo lisciaste. 7 sztuk w kwadracie 2/2m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 35961 fot. 35962

 ID49774  Morchella esculenta; ok. 0.5 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2005.05.09; obrzeże wąskiego ciepłolubnego pasa lasku grabowo-sosnowego; na glebie, teren po częściowej ścince drzew jesienią ubiegłego roku 15 owocników w promieniu 2 metrów wokół ściętego pnia sosny; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: Przed ścinką w pobliżu pnia sosny co roku w ściółce od 5 lat znajdowałem od 1 do 3 owocników.

fot. 66191 fot. 66192 fot. 66193
Pień sosny wokół którego rosną smardze
fot. 66194
Widok ogólny na stanowisko

 ID64109  Morchella esculenta; Chełm, GE-34; 2007.05.08; Swietlisty las dębowo - grabowy; Na ziemi, gleba żyzna Około 50 sztuk w promieniu 100 m pojedynczo i w grupach; leg. Marek Zajdek; det. Marek Zajdek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 91690 fot. 91691 fot. 91692 fot. 91693 fot. 91694 fot. 91695

 ID64700  Morchella esculenta; okolice Jaworzna, woj. śląskie, DF-44; 2007.04.26; na odkrytej przestrzeni, w odległości kilkudziesięciu metrów pojedyncze topole, tarniny; w trawie, podłoże gliniaste z dużą ilością wapnia dwie sztuki obok siebie; leg. Paweł Jarząbek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: owocniki rosły na granicy wypalonych świeżo traw
fot. 92813 fot. 92814 fot. 92815 ID80975  Morchella esculenta; Gorczański PN, Poręba Wielka, Powiat Limanowa, EG-11; 2006.05.12; stary park dworski, wilgotna łąka, przy silnie zmurszałum pniu wiąza. W sąsiedztwie rosły wiąz górski, lipa.; na glebie 3 osobniki w grupie; leg. Marek Ruciński; det. Marek Ruciński; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: smardz jadalny
fot. 129423 fot. 129424

 ID98336  Morchella esculenta; Przeginia Duchowna 200m N od drogi do Kaszowa, powiat krakowski, DF-67; 2008.04.26; nieużytek między polami ornymi; gliny na gruzowisku wapiennym ok 40 osobników na powierzchni ok 400m2; leg. Ryszard Ziętkiewicz; det. Ryszard Ziętkiewicz; eksykat: brak, tak ok 30, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: głownie duże osobniki 7-9cm średnicy, kuliste, owalne, eliptyczne, rzadko stożkowatefot. 165072

 ID98644  Morchella esculenta; Wiązowna, woj. mazowieckie, ED-28; 2008.04.22; trawnik na posesji, drugie stanowisko parę metrów dalej pod świerkami; na ziemi, w trawie pierwsze stanowisko: 3 owocniki, drugie stanowisko: 2 owocniki; leg. Ela Twardowska; det. Ela Twardowska; eksykat: NIE- chroniony, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w odstępie tygodnia znaleziono 2 stanowiska leżące w odległości kilku metrów, na dwóch różnych posesjach i różnych trawnikach rozdzielonych asfaltowym chodnikiem, ostatnie dwa zdjęcia przedstawiają owocniki znalezione 2008.04.29
fot. 165876 fot. 165877 fot. 165878 fot. 165879 fot. 165880

 ID98914  Morchella esculenta; Andrychów, powiat wadowicki, małopolska, DF-85; 2008.04.26; sad z jabłoniami, w runie głównie podagrycznik; na ziemi trzy owocniki w odległości do 3 m; leg. Wojciech Bloch; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/28.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 49st51'20,3"; E 19st20'31,3"; 327 m n.p.m.

fot. 167110

 ID98967  Morchella esculenta; Bieszczady, FG-69; 2008.04.26; Skupisko lepiężników białych; na glebie, pomiędzy lepiężnikami i pokrzywami 4 owocniki, razem z dwoma M. conica; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BdPN/29.04.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 167322

 ID99132  Morchella esculenta; Złoty Potok, woj. śląskie, DE-95; 2008.05.02; przy krzewie różowatym, 20-30m obok staw i las; w trawie kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 167833 fot. 167834

 ID99155  Morchella esculenta; Łódź, Park Julianowski, DD-76; 2008.05.03; park - drzewa przeważnie liściaste; przy ścieżce spacerowej niedaleko lepiężnika pojedynczo - 1 owocnik (uszkodzony); leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smardz jadalny
fot. 167926

 ID99284  Morchella esculenta; Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF-85; 2008.05.10; brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg); na ziemi pięć owocników pojedynczo do około 5 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/28.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki duże, do 15 cm, trzonek masywny - 8 cm dł. i do 4 cm grubości. W pełni rozkwitła kokoryczka.

fot. 168204 fot. 168205

 ID99299  Morchella esculenta; 80 m E od leśniczówki Annowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-99; 2008.04.20; las liściasty, wilgotny z dużym udziałem Symphoricarpos albus; na ziemi 5 owocników; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

ID99965 Morchella esculenta; Brzezinka Dolna/Roczyny, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 2008.05.12; Las bukowo-grabowy z jaworem; na ziemi (na wypalenisku) dwa owocniki w odległości 0,5 m; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: U kustosza bazy, tak, notatka: tak
uwagi: Podłoze wapienne. Grzyby rosły w sąsiedztwie Verpa conica.
N 49st49'; E 19st18'; 462 m n.p.m.

fot. 169548

 ID100723  Morchella esculenta; Łatanice, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-25; 2008.04.20; grobla między stawami, w pobliżu topole, olcha, wierzba; na ziemi w trawie, wśród samosiejek topoli trzy sztuki; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171013 fot. 171014 fot. 171015 fot. 171016

 ID102544  Morchella esculenta; Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF-15; 2008.04.25; rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb; na ziemi wsród liści w trawie dziesięć owocników wokół dębu przy ścieżce; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175024 fot. 175025 fot. 175026 ID102566  Morchella esculenta; Celiny, gmina Chmielnik, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-94; 2008.04.27; stary zaniedbany sad owocowych drzew; na ziemi w trawie około 30 owocników; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175093 fot. 175094 fot. 175095

 ID102570  Morchella esculenta; Bogucice, gmina Pińczów, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2008.04.28; rabaty kwiatowe w zaniedbanym ogrodzie; na ziemi jedna sztuka; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 175106

 ID112980  Morchella esculenta; Folusz pow. Jasło, otulina Magurskiego PN, FG-10; 2008.04.21; trawiasty brzeg zarośli nad potokiem, drzewa w pobliżu - jesion, jawor, lipa; na ziemi wśród trawy i ziół pojedynczo i grupkami po 2 - 3 owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 198317 fot. 198318

 ID123157  Morchella esculenta; Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką Kamienicą, EG-15; 2008. 04. 23; w zaroślach nad rzeką, blisko drogi w pobliżu brzozowego lasu; ziemia, w trawie w grupie, kilkanaście owocników; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221998

 ID129113  Morchella esculenta; Wrocław - Oporów, ul. Ostroroga, BE-58; 2009.04.18; ogród, przy piwonii, kilka metrów od jabłoni; na ziemi Jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W ogrodzie tym smardze występują od kilku lat, przy czym owocniki pojawiają się za każdym razem gdzie indziej, przemieściwszy się już o kilkanaście metrów od miejsca pierwszego owocnikowania (z zachodniej na południową stronę budynku, z miejsca zacienionego przy płocie, na otwartą, nieobsianą aktualnie, lecz skopaną grządkę)
fot. 235503 fot. 235504 fot. 235505

 ID130098  Morchella esculenta; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, BC-79; 2009.04.26; olsza, jesion, brzoza, modrzew, leszczyna; na ziemi siedem owocników w odległościach co kilkadziesiąt cm, dwa najbardziej oddalone - o 2 i 5 m od głównej grupy; leg. Barbara Kudławiec; det. Marcin Fałdziński; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/236295.html

przykładowy owocnik
fot. 237626

 ID136735  Morchella esculenta; Szczecin-Pogodno, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.04.25; ogród przydomowy; na ziemi pojedynczo i w grupach, łącznie okolo 150 owocników; leg. Elżbieta i Wiesław Karczmarczyk; det. Grażyna Domian, potw. M. Fałdziński; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smardz jadalny
fot. 251785 fot. 251786 fot. 251787
omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/236143.html

 ID136739  Morchella esculenta; Nad Jeziorem Kosino, 1,1 km na N od Rębusza, gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-27; 2009.05.05; zadrzewienie nad jeziorem; w otoczeniu Ol, Bk; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Bogdan Mazurek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smardz jadalny
fot. 251811 fot. 251812
Omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/238237.html

 ID147649  Morchella esculenta; Wrocław osiedle Gaj, BE-59; 2008.04.27; Przydomowa działka; Trawnik 2 sztuki; leg. Artur Janik; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Do zdjęcia usunięto trawę aby odsłonić grzyba.fot. 280761fot. 280762fot. 280763fot. 280764

 ID154817  Morchella esculenta; Poznań, Ławica, Rodzinne Ogródki Działkowe, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BD-08; 09.05.2009; Ogródek z drzwami owocowymi; Na ziemi Dwa owocniki; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Owocniki znalezione wyrwane, przy drodze.
fot. 301427

 ID163832  Morchella esculenta; na terenie miasta Ruciane-Nida, pow. Piski, woj. Warmińsko-mazurskie, EB-69; 2010.04.29; na małej skarpie, pod jesionami i różnymi drzewami owocowymi, 2 topole; na ziemi łącznie 42 owocniki w różnym stadium rozwoju; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332709 fot. 332710 fot. 332711 fot. 332712 fot. 332713

 ID163834  Morchella esculenta; Pisz, ul. Olsztyńska 14, pow. Piski, woj. Warmińsko-mazurskie, FB-61; 2010.04.23; trawnik przed domem, w pobliżu jeden jesion; na ziemi 5 sztuk na trawniku; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332733 fot. 332734 fot. 332735 fot. 332736

 ID164051  Morchella esculenta; Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-26; 2010.05.02; na trawniku w pobliżu kortu tenisowego; na ziemi 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 333777

 ID164277  Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, woj. pomorskie, DA-80; 2010.05.06; Skraj lasu,osiedla i działek pod drzewem owocowym,krzewy; w ziemi,trawie 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/2/324177.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 334755 fot. 334756 fot. 334757
Owocniki wyrosły dopiero po 4 latach

 ID164523  Morchella esculenta; Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2010.05.08; przydomowy ogródek; na ziemi 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 335490 fot. 335491

 ID164786  Morchella esculenta; Sopot Park Północny, woj. pomorskie, DA-70; 2010.05.13; las łęgowy nadmorski,olsza,czarna,szara,klon,jesion,topola,świerk; w ziemi wzdłuż ciągów komunikacyjnych-rowerowych,pieszych Dwa stanowiska po ok.6 owocników.Jedno pod wiązem drugie pod jesionem; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 336500 fot. 336501 fot. 336502 fot. 336503

 ID165697  Morchella esculenta; Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-27; 2010.05.08; las grądowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 340390

 ID165752  Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Norblina, woj. pomorskie, DA-80; 2010.05.24; Skarpa-skraj lasu i osiedla mieszkaniowego buk,wierzba,klon,robinia,brzoza; omszony trawnik-przy dzikiej ścieżce wydeptanej pomiędzy parkingiem a blokiem jeden owocnik uszkodzony; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu ID: 213749, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 340514

 ID168139  Morchella esculenta; Kołobrzeg - wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2010.05.14; Południowa strona nadmorskiego wału wydmowego w sąsiedzwie lasu łęgowego; Na ziemi (piasek wydmowy z resztkami organicznymi) 10 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 349769

 ID179216  Morchella esculenta; Kiszkowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-81; 2010.05.15; przydomowy ogródek, wąski pas zieleni przy budynku (rzadka trawa, wątrobowce, mchy), w pobliżu ogrodowe iglaki; na ziemi kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Ryszard Rutkowski; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/336595.html

sorry za zawarty w wątku przydługi opis historii znalezienia grzybków

 ID185531  Morchella esculenta; Kołobrzeg - wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.05.10; Południowa strona nadmorskiego wału wydmowego w sąsiedzwie lasu łęgowego; Piasek dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 408833 fot. 408834

 ID186721  Morchella esculenta; Pańska Góra - Andrychów, pow. powiat Wadowice, woj. Małopolskie, DF-85; 2011.05.05; Las mieszany (So, Gb, Jw, Sw, Dbsz); na ziemi kilka, pojedynczo; leg. Jan Zieliński; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, Jan Zieliński, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 414757

 ID195537  Morchella esculenta; Koszuty, pow. średzki, woj. wielkopolskie, CD-20; 2011.05.01; park przy dworku; na ziemi; leg. Katarzyna S.; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, jedna fotografia, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: zdjęcie owocnika
fot. 465420

 ID198546  (potwierdzenie 164277) Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.05.08; Osiedle otoczone lasem,krzewy,drzewa owocowe; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 483971

 ID198638  (potwierdzenie 165752) Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Norblina, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.05.15; Osiedle otoczone lasem,skarpa pomiedzy blokami a parkingiem; ziemia dwa owocniki zrośnięte; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484620

 ID199542  Morchella esculenta; rez. Las Warmiński, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, EB-62; 2012.05.02 i 05.21; dąbrowa, pobocze drogi asfaltowej oraz zarośla nad Łyną; na ziemi odpowiednio 2 i 1 owocnik, 2 stanowiska odległe o 300 m; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony i w rezerwacie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:
fot. 490245 fot. 490246 fot. 490247

 ID200618  Morchella esculenta; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2012.05.15; trawnik pod wydmą; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Grzegorz Neubauer, Arek Sikora; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/GN/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: stanowisko znane od co najmniej kilkunastu lat
fot. 496454 fot. 496455

 ID213748  (potwierdzenie 198546) Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2013.05.14; Osiedle otoczone lasem,krzewy,drzewa owocowe; ziemia trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 17/MWR/13.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 560451

 ID213749  (potwierdzenie 198638) Morchella esculenta; Gdańsk Oliwa ul.Norblina, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2013.05.14; Osiedle otoczone lasem,skarpa pomiędzy blokami a parkingiem wierzba,brzoza,klon; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 18/MWR/13.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 560454

 ID235807  (potwierdzenie 213748) Morchella esculenta; Gdańsk ul. Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2014.04.22; Osiedle otoczone lasem,krzewy,drzewa owocowe; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 664179

 ID236612  (potwierdzenie 200618) Morchella esculenta; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2013.05.16; trawnik pod wydmą; na ziemi jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE (przy pierwotnym - tak), tak, notatka: nie
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z 2012 r.
fot. 667560 fot. 667561

 ID236613  (potwierdzenie 200618) Morchella esculenta; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2014.04.24; trawnik pod wydmą; na ziemi 21 owocników, pojedynczo; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE (przy pierwotnym - tak), tak, notatka: nie
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z lat 2012 i 2013.
fot. 667566 fot. 667567 fot. 667568

 ID275613  Morchella esculenta; Przasnysz ul.Mazowiecka, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2012.04.30; łąka; na ziemi pojedynczo 7 owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821095fot. 821096

 ID275652  Morchella esculenta; Przasnysz ul.Orlika, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2015.04.14; sad przydomowy; na ziemi grupa kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821323

 ID277474  Morchella esculenta; POD im. Braci Lipskich, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF-34; 2014.04.19; ogródki działkowe; na przekopanej rok wcześniej ziemi kilka; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 827171fot. 827172

 ID277884  Morchella esculenta; Sławków NW, Góra Wielka (368 m n. p. m.), pow. będziński, woj. śląskie, DF-35; 2014.05.02; murawy i ciepłe zarośla na kamionkach galmanowych; na ziemi kilka; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: na zachodnich stokach
fot. 828674fot. 828675fot. 828676

 ID277887  Morchella esculenta; na E od stacji PKP DG-Wschodnia, Sławków N, pow. będziński, woj. śląskie, DF-35; 2014.05.02; na stromych, północnych stokach, w przekopie kolejowym, ekoton ciepłych lasków brzozowo-osikowych i wtórnych muraw kserotermicznych; na ziemi kilkanaście; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 828688fot. 828689fot. 828690fot. 828691

ID280409 Morchella esculenta; Pabianice, ścieżka na tyłach ogródków działkowych między ul. Wspólną i Torową, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.04.25; piaszczyste pobocze ścieżki; z ziemi, wśród roślin zielnych 7 sztuk obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837062 fot. 837063

ID280598 Morchella esculenta; Gdynia ul. Morska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA-69; 2016.04.24; zieleniec, teren szkoły, drzewa owocowe; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837928

 ID280923  Morchella esculenta; park miejski w Przasnyszu, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.04.28; Rabata w parku; Kora Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001624, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839352

 ID280925  Morchella esculenta; Przasnysz ul.Mazowiecka, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.04.29; Ogródek przydomowy; Na ziemi pod iglakami trzy owocniki w niewielkiej odległości od siebie.; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001625, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839363

ID281439 (potwierdzenie 235807) Morchella esculenta; Gdańsk osiedle VII Dwór, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2016.05.05; klon, drzewa owocowe; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 841190

ID281748 Morchella esculenta; Pabianice, ul. Karniszewicka, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.05.11; rabata kwiatowa, w pobliżu dęby, śliwa domowa, wiąz; z ziemi 2 owocniki; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 842367 fot. 842368

 ID282235  Morchella esculenta; Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC-98; 2016.05.08; Las liściasty - brzoza, dąb; Na ziemi 1 owocnik, na ziemi; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 844108

 ID282294  Morchella esculenta; 0,9 km na E od Kamieńca, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-92; 2016.04.19; las mieszany z dominacją młodych brzóz, w pobliżu tarnina, Św, Md; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 844335 fot. 844336

 ID282305  Morchella esculenta; Dolina Tywy, 1,1 km na W od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-23; 2016.05.07; grąd (Db, Bk, Js, Gb, Jw, głóg, leszczyna); na ziemi pojedynczo i w grupach - łącznie 12 owocników o wysokości do 18 cm; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 844357 fot. 844358 fot. 844359

 ID282695  Morchella esculenta; pomiedzy miejscowosciami Metno i Dolsko, na S od Metna, pow. Gryfin, woj. Zachodniopomorskie, AC-31; 2010.05.09; zarosla, z bogatym runem i duza iloscia gnijacych resztek roslinnych; piaszczysto-ilaste, zasobne w Ca 3 osobniki rosnace z darni; leg. Krzysztof Andrzejewski; det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie, tak
uwagi: na obszarze zwanym 'Karpaty Moryńskie, w 3 wawozie od strony Metna, rozcinajacym wschodnie sklony wzniesien pokrytych murawami cieplolubnymi, gps (pomiar rzeczywisty)
52°54'15.08"N
14°21'10.60"E


fot: dr P. Baraniecki - Poznan
fot. 845579

 ID282699  Morchella esculenta; Szczecin-Skolwin, pow. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, AB-73; 2010.05.09; sklony wawozow - zespół gradu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum; ilaste, bogate w Ca w bogatym w gatunki runie lesnym, z duza iloscia rozkladajacych sie lisci, lacznie odnaleziono 5 sztuk wyrosnietych osobnikow; leg. Krzysztof Andrzejewski; det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: wawoz o rozciaglosci rownoleznikowej pomiedzy Przesocinem i dzielnicami Szczecina: Skolwienem i Stołczynem
dane gps (pomiar rzeczywisty)
53°30'16.66"N
14°35'35.60"E
fot: dr P.Baraniecki - Poznan
zdjecia okazow wykonal takze P.Pawlaczyk z Klubu Przyrodnikow, obecny rowniez w terenie


fot. 845583

 ID282700  Morchella esculenta; Dolsko, pow. Gryfin, woj. Zachodniopomorskie, AC-31; 2010.05.11; sklon mini-wawozu w ktory wcina sie droga z Dolska do Mirowa, na E od Dolska, porosniety drzewami lisciastymi; ilasto-piaszczyste, bogate w Ca z runa na sklonie wawozu, 4 osobniki; leg. Krzysztof Andrzejewski; det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: czesciowo zjedzone przez slimaki, dane gps (pomiar rzeczywisty):
52°54'1.26"N
14°22'54.71"E
fot: dr P.Baraniecki - Poznanfot. 845597

ID298573 (potwierdzenie 275652) Morchella esculenta; Przasnysz,ul.Orlika,gm.Przasnysz miasto, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.04.15; sad przydomowy; na ziemi,pośród roślinności zielnej Pojedynczo i małymi grupami,ok.80owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914583 fot. 914584 fot. 914585 fot. 914586

 ID298823  Morchella esculenta; 0,4 km na W od Kolna, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-72; 2017.04.15; okrajek lasu liściastego (Rb, Jw, Db i inne) i zarazem pobocze drogi; na ziemi w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915755 fot. 915756 fot. 915757

 ID299198  Morchella esculenta; Poznań Podolany, ul. Konatkowskiej, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BC-98; 2016.05.06; ogród przydomowy, z drzew m.in. jabłoń, także krzewy (róże, bukszpany), iglaki; na ziemi 2016 - nielicznie (jakie¶ 2-3 owocniki), 2017 - dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003833, tak, notatka: nie
uwagi: w 2016 r. powiadomiono mnie o grzybach, jakie wyrosły w ogrodzie, pozostawiono jeden do pokazania mi, to ten na poniższych zdjęciach
fot. 917529 fot. 917530

w 2017 r. grzyby wyrosły ponownie w liczbie 2 owocników
lokalizacja
fot. 917531
owocniki
fot. 917532

 ID299200  Morchella esculenta; Gniezno, ul. Roosevelta, koło sklepu Ziemowit, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, CC-83; 2016.04.20; trawiasty skwer; na ziemi kilka owocników (nie przekraczało 10); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003843, tak, z 20.04.2016 i 25.04.2018, notatka: nie
uwagi: 52°32'24,2"N 17°37'15,6"E

fotografie komórk± 20.04.2016
siedlisko
fot. 917554
owocniki
fot. 917555 fot. 917556 fot. 917557 fot. 917558 fot. 917559 fot. 917560 fot. 917561
fotografie 25.04.2016 (skwer wcze¶niej skoszono, ale czę¶ć owocników ocalała)
fot. 917562 fot. 917563 fot. 917564 fot. 917565

 ID299235  Morchella esculenta; wieś Kalina (gmina Gniezno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2013.05.04; ogród przed domem; na ziemi, podłoże piaszczyste 4 owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: owocniki
fot. 917754 fot. 917755 fot. 917756

 ID299286  Morchella esculenta; Starczanowo (gmina Murowana Goślina), zachodni skraj wsi, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 2016.04.29; niewielki stary sad na opuszczonej posesji (kilka drzew owocowych); na ziemi jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003829, tak, notatka: tak (przy okazie)
uwagi: 52°36'34.3"N 16°56'58.5"E
zachodni skraj wsi w kierunku, gdzie droga gruntowa wiedzie do lasu, w pobliżu stanowisko archeologiczne i staw
kwitnące w sadzie drzewa:
fot. 917850 fot. 917851
owocnik (pod własnym ciężarem opadł już na trawę)
fot. 917852
okaz wobec miarki (pobrałam pół główki owocnika)
fot. 917853 fot. 917854

 ID299294  (potwierdzenie 130098) Morchella esculenta; 0,8 km, NWW, Starczanowo (gmina Murowana Go¶lina), pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2016.04.29; niewielki łęg (jesion, olsza, w pobliżu także brzoza, modrzew, leszczyna) w obniżeniu terenu (w pobliżu babrzysko); na ziemi 6 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003835, tak, notatka: tak
uwagi: 52°36'36.3"N 16°56'33.1"E
Nadleśnictwo Łopuchówko
od znalezienia w 2009 nie udało mi się tam spotkać ponownie owocników, dopiero teraz w 2016
stanowisko
fot. 917861
przykładowe owocniki
fot. 917862 fot. 917863 fot. 917864
notatka
fot. 917865

 ID299314  Morchella esculenta; Zakrzewo (gmina Kłecko), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-82; 2014.04.26; park przypałacowy; na ziemi kilka owocników w rozproszeniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w kwietniu 2014 gatunek chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: 52°36'8" N, 17°23'14" E
widok na stanowisko
fot. 917963
owocniki w różnym wieku i stanie
fot. 917964 fot. 917965 fot. 917966 fot. 917967 fot. 917968 fot. 917969

 ID299315  Morchella esculenta; Gniezno, u. Żeromskiego, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, CC-83; 2014.04.19; podwórze za domem; na ziemi 4 owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w kwietniu 2014 gatunek chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: widok ogólny, smardze wyrosły w miejscu, gdzie rok wstecz w czasie remontu w domu leżały deski, dalej w ogrodzie grusza, jabłoń, ale dotąd nigdy nie zauważyłam smardzów
fot. 917974
owocniki
fot. 917975 fot. 917976

 ID299594  Morchella esculenta; Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.05.12; strefa przejściowa między łęgiem jesionowym a żyzną buczyną; na ziemi pod jesionami i bukami w grupie - 19 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919429 fot. 919430 fot. 919431 fot. 919432

ID299684 Morchella esculenta; Warszawa, cmentarz Bródnowski, pow. warszawski, woj. mazowieckie, EC-96; 2017.05.08; trawiaste pobocze ścieżki; na ziemi kilka owocników; leg. Iza Pomarańska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, prześlę BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919718 fot. 919719 fot. 919720 fot. 919721

 ID299753  Morchella esculenta; 1 km SE, Trzeciewnica (gmina Nakło nad Notecią), rez. Skarpy ¦lesińskie, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-23; 2017.05.14; murawa kserotermiczna na skarpie, w dolnej czę¶ci skarpy; na ziemi, w pobliżu m.in. ¶liwa tarnina 4 owocniki w różnym wieku i stanie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody), tak, notatka: nie
uwagi: 53°09'13.3"N 17°38'53.4"E

Rezerwat Skarpy ¦lesińskie jest położony w obrębie korytarza ekologicznego włączonego do sieci Natura 2000: Doliny Noteci (OZW).

siedlisko
fot. 920176 fot. 920177
owocniki
fot. 920178 fot. 920179 fot. 920180 fot. 920181

 ID300346  Morchella esculenta; Warszawa, Park Łazienki Królewskie, pow. Warszawa, woj. mazowieckie, ED-26; 2017.05.08; park; na ziemi kilka owocników; leg. Krzysztof Koper; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003834, tak, notatka: nie
uwagi: jeden z owocników, dużych rozmiarów
fot. 922554 fot. 922555 fot. 922556 fot. 922557 fot. 922558
inny owocnik
fot. 922559

 ID304651  Morchella esculenta; Białowieża, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-65; 2016.04.23; trawnik; ziemia pojedynczo, łącznie 5 ow.; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 943049 fot. 943050

ID304652 (potwierdzenie 304651) Morchella esculenta; Białowieża, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-65; 2017.05.06; trawnik; ziemia pojedynczo i po 2 zrośnięte, w sumie 12 ow.; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 943056fot. 943057fot. 943058fot. 943059

 ID304653  (potwierdzenie 200618) Morchella esculenta; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2015.05.06; trawnik; ziemia 4 owocniki pojedynczo; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 943064fot. 943065fot. 943066

 ID310059  Morchella esculenta; Piastów, ul. J. Tuwima, wzdłuż torów kolejowych, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-25; 2016.04.19; trawnik, pniak topolowy (P. Simona); w ziemi 1 szt; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001154, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/833803.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/835129.jpg

 ID314795  Morchella esculenta; 0,6 km na N od osady Trzaski w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-13; 2018.04.28; grąd; na ziemi w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1001933 fot. 1001934

 ID331274  Morchella esculenta; Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.05.16; działka pasieczna; na ziemi pojedynczo; leg. Ryszard Wietrzychowski; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1137559 fot. 1137560

ID345128 Morchella esculenta; Szczecin - Pogodno, ul. Piramowicza, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2021.05.10; wąski pas zieleni między chodnikiem i jezdnią; na ziemi pod Fraxinus w grupie - 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1227015 fot. 1227016 fot. 1227017

ID345527 Morchella esculenta; 0,5 km SW od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.05.08; śródpolna kępa osik, również inne młode drzewka -trzmielina, grusza lub jabłoń; na ziemi grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1222400.html

 ID353042  Morchella esculenta; 150 m na W od wsi Wilkówiec, pow. płoński, woj. mazowieckie; 2021.05.04; wśród gęstych zarośli tarniny i derenia na skraju lasu dębowego; bogata w wapń gleba gliniasta przykryta warstwą ściółki z liści dębowych kilkanaście owocników w rozproszeniu na powierzchni ok. 30 metrów kwadratowych; leg. Iwona Dembicz; det. Iwona Dembicz; eksykat: brak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1295811

ID357394 Morchella esculenta; Szczecin Wielgowo pow. Szczecińskigm.Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2022.05.01; ogródek, w żyznej ziemi miedzy kwiatami( piwonie, podagrycznik); gleba dwa owocniki w odległości 1,5m od siebie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1334289fot. 1334290 fot. 1334291fot. 1334292
długość całego owocnika z częścią w ziemi 11cm, główka 6,5 x 6,5cm, widoczny jasny trzon 3cm

ID357466 Morchella esculenta; Budno 19, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2022.05.05; ogródek; ziemia na grządce kwiatowej jeden owocnik; leg. Lena Giniewska; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Smardz jadalnyfot. 1335032fot. 1335033fot. 1335034

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji