Tx: 2524
grzyby.pl

Morchella conica Pers.

smardz stożkowaty, Morel /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)

owocnik

Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Owocnik 5-15cm wysokości składa się z główki (2)3-7cm średnicy i trzonu. Główka wydłużona walcowato, zwykle tępo stożkowata; szarobrązowa, oliwkowobrązowa do czarniawej; wewnątrz pusta. Alweole wydłużone, ułożone dość regularnie w pionowych szeregach oddzielonych żeberkami; sposób przyrośnięcia główki do trzonu odróżnia ten gatunek od smardza wyniosłego (Morchella elata), główka jest przyrośnięta do trzonu z wyraźnym odsunięciem krawędzi główki od trzonu i zatokowatym wycięciem, co znacznie podkreśla wrażenie tego że trzon jest znacznie węższy od główki, trochę przypomina to układ główka-trzon u smardza półwolnego (Morchella gigas) (u tego gatunku główka jest przyrośnięta jedynie na szczycie), odsuniecie brzegu kapelusza od trzonu nie wygląda jednak tak okazale przy spojrzeniu od spodu główki.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnokremowy, żółtawy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 18-26 x 10-16 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 18-26 x 10-16 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.56 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow.
Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Częstszy w górach, w dolinach potoków i cieków wodnych, często w towarzystwie lepiężników, w okresie ich kwitnienia i początku rozwoju liści. Wczesną wiosną, pojedynczo lub w grupach, w miejscach wilgotnych, na obrzeżach lasów, w zaroślach, w parkach, ogrodach, w miejscach świetlistych.

space

Osobliwością występowania tego gatunku jest to, że bardzo często pojawia się w założeniach ogrodowych - na sieczce z kory wysypanej pod krzewami, drzewami lub w innych aranżacjach ogrodowych. Pojawia się w ten sposób tylko w pierwszym lub drugim roku po wysypaniu okrywy, rzadko powtarza owocnikowanie w kolejnym roku i wtedy zwykle mniej licznie.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢! 🛒

Gatunek tworzy owocniki dość zmienne w kształcie i zabarwieniu. Podobny, o stożkowatej główce smardz wyniosły (Morchella elata) ma większe owocniki o trzonie ±równym średnicy główki i w miejscu połączenia bez podwiniętej krawędzi główki.

space

Sporocarps are variable in size and shape. Simillar, with conic head, smardz wyniosły (Morchella elata) has bigger sporocarps with stipe of similar diameter as head and cap margin not distant bent from stipe in the point of connection.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Baran & Boroń (2017)[1297]Baran & Boroń (2017) Two species of true morels (the genus Morchella, Ascomycota) recorded in the Ojców National Park (South Poland).[1297] (as: M. deliciosa), Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Celka (2002)[1357]Celka (2002) Królestwo grzybów.[1357], Chachuła (2009)[1360]Chachuła (2009) Grzyby Pienin. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1360], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła & Kujawa (2008)[1377]Chachuła & Kujawa (2008) Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały).[1377], Czylok et al. (2009)[1407]Czylok et al. (2009) Przewodnik przyrodniczy po Dąbrowie Górniczej.[1407], Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000)[1438]Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000) Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.[1438], Fiedorowicz (2007)[1440]Fiedorowicz (2007) Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138[1440], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443], Fiedorowicz i in. (2009)[1445]Fiedorowicz i in. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe kampusu akademickiego Kortowo w Olsztynie. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: 37[1445], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Głowska et al. (2013)[1511]Głowska et al. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań.[1511], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Jankowski (2012)[1602]Jankowski (2012) Gryżyński Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp.[1602], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Morchella deliciosa), Krajewski (2011)[1711]Krajewski (2011) Smardzowate w Dąbrowie Górniczej.[1711], Krotoski (2006)[1715]Krotoski (2006) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005.[1715], Kujawa (2001)[1746]Kujawa (2001) Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189[1746], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska (2003)[3807]Lisiewska (2003) Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland).[3807], Lisiewska (2011)[1841]Lisiewska (2011) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego.[1841], Lisiewska & Madeja (2003)[1845]Lisiewska & Madeja (2003) Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce.[1845], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868], Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Narkiewicz (1998)[1985]Narkiewicz (1998) Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich.[1985], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Piskorski i Majda (2019)[2107]Piskorski i Majda (2019) Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.[2107], Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2009)[2116]Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2009) Fiołkowa Góra zachwyca o każdej porze roku.[2116], Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020)[2181]Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) Smardz stożkowaty Morchella conica Pers.[2181], Szczepkowski (2009)[2340]Szczepkowski (2009) Stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w środkowo-wschodniej Polsce.[2340], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Morchella conica (smardz stożkowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 142593 163669 213574 285741 AB65 367574 AB84 298829 368722 AD08 89718 AD64 97070 AD69 352568 BC09 179427 BC98 282229 282232 BD08 96038 99302 299170 368153 BE49 304649 304650 BF08 98445 BF26 14227 BF46 60602 CA69 130690 280597 CA79 31148 CC15 281419 CC90 368135 368143 CE37 155478 DA70 32793 165523 DA80 130691 DA82 236608 DB05 358091 DB49 367654 DD76 99152 213117 DD85 280408 DE35 282522 DE45 281020 367701 DE46 163404 198701 281029 281030 281031 281033 345589 357727 367617 367703 367706 367708 DE54 281027 368073 DE55 97871 97873 97878 163821 163824 164536 184813 185445 198699 198700 213184 213186 235627 DE56 164535 280751 281855 281856 331642 345841 DE64 281025 DE65 235629 353038 367572 367817 DE66 280752 281017 281018 DE67 281015 281016 DE76 164524 DE82 102933 102934 102935 DF30 97490 DF33 48863 98517 DF35 277882 DF40 13425 97795 DF43 367375 DF44 367377 DF62 99830 DF70 96280 DF78 165244 DF79 98746 DF85 59987 DF95 97860 DG01 99725 DG04 61384 99664 136977 170768 DG12 99671 170771 DG15 61388 99673 DG22 64703 99735 136969 170770 DG34 65005 99743 170772 EB69 163835 EC35 275770 280922 281570 281571 EC36 331926 ED38 367495 ED39 367167 ED99 366974 EE09 367382 EE33 358047 EE43 355589 355590 355591 358049 EE44 358046 EE47 367972 EE84 49781 68886 EF14 82469 EF15 102549 EF94 195938 EG12 196028 196030 EG15 123150 FD50 367510 FE18 163423 FF05 97687 FG69 98968 GB02 277478 GC01 164649 GC02 367627 GC11 169346 169348 GC12 170022 367657

ID 13 425 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Knurów k/Gliwic, ul. Wilsona ok.150 m za oczyszczalnią ścieków., DF40; data zbioru: 28 kwi 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: za oczyszczalnią ścieków, w pobliżu ogródki działkowe, pole, trawa, przy drodze. Kilkaset metrów dalej las z sosnami i drzewami liściastymi. Na zboczu rowu, blisko rosną niezbyt stare brzozy (wzdłuż drogi). W rowie czasami jakaś podejrzana, niezbyt czysta ciecz, czasem sucho., ziemia z trawą świeżą i wysoką, położoną trawą suchą.U dołu trzonu grzyba mech., kilka sztuk w odległości kilkudziesięciu centymetrów jeden od drugiego.; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (4/JK/27.05.05); uwagi: [notatka: tak] [fotografie: raczej bardzo słabe z analogowego aparatu gorszej klasy]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 14 227 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Kłodzko, BF26; data zbioru: 25 maj 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skalniak przed firmą, kora wysypana w zeszłym roku, dwa owocniki obok siebie; leg. Piotr Perz, det. Anna Kujawa; eksykat: tak; uwagi: UWAGI: co roku kora jest tam wysypywana nowa z jednego źródła. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 31 148 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Gdynia-Redłowo, ul. Sportowa, Rondo przy budynku SANIPOR, asygnata GPS: 54 stop. 29 min. 46,80 sek. N; 18 stop. 32 min, 05,60 sek. E, CA79; data zbioru: 2 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na korze sosnowej wysypanej na klombie na środku ronda, przekompostowana kora sosnowa, liczne owocniki - 71 szt., równomiernie; leg. det. Bartłomiej Hajek; eksykat: nie; uwagi: fot.33608 fot.33609 fot.33610 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

33608
33609
33610

ID 32 793 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Granica Sopotu i Gdyni ujście Swelini do Zatoki Gdańskiej, DA70; data zbioru: 20 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Granica lasu łęgowego i wydm., Pod klonem w ziemi., Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: u Marka Kozłowskiego; uwagi: fot.36505 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

36505

ID 48 863 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF33; data zbioru: 9 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (olcha, brzoza, jesion, wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu, na ziemi, kilkanaście owocników w trzech grupach; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-05-003; uwagi: . fot.64481 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

64481

ID 49 781 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: ok. 2.5 km E, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 21 maj 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Polana leśna w Sukowskim Lesie otoczona drzewostanem jodłowo-sosnowym, grunt porośnięty trawą, jeden owocnik; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: Co roku od 5 lat na tej polance znajduję od 2 do 23 owocników. W 2005 tylko jeden owocnik.; fot.66203 fot.66204; Polana leśna otoczona drzewostanem jodłowo-sosnowym [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

66203
66204

ID 59 987 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, gmina Andrychów, DF85; data zbioru: 29 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg lasu (jesion, jawor, głóg), Na popiołach porośnietych mchami, 20 owocników rożrzuconych pojedynczo na 10 m2; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/1.05.07; uwagi: Popioły leżą już kilka-kilkanaście lat; fot.84076 fot.84077 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

84076
84077

ID 60 602 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Boboszów , powiat kłodzki, BF46; data zbioru: 4 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las osikowo-wierzbowy, próchnicze,powstałe ze zmurszałych liści, grupowo(ok. 100 owocników); leg. D.S., det. george; uwagi: rosły również w towarzystwie brzóz,tarniny i głogu ;w innym lasku obok rosły smardze wyniosłe w liczbie sztuk ponad 30 ; dosyć gęsto w krzakach tarniny fot.84826 fot.84827 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

84826
84827

ID 61 384 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Łękawicy, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Łękawica, DG04; data zbioru: 12 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Około 30 metrów od lini brzegowej świerkowego lasu, wśród kilku wierzb i dwóch świerków, na gliniastej glebie, w mchu, wśród różowych lepiężników, pierwiosnków, pokrzyw i trawy tuż przy brzegu rzeki, pojedynczo 45 sztuk, w odległości dwustu metrów w górę rzeki 25 sztuk w takim samym środowisku, w odległości następnych pięćdziesięciu metrów 1 sztuka; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: Obserwuję to stanowisko od trzech lat, pierwszy raz spotkałam taką ilość, w latach poprzednich rosło tam po kilka sztuk; fot.86382 fot.86383 fot.86384 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

86382
86383
86384

ID 61 388 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Sopotni, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Jeleśnia, DG15; data zbioru: 14 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-świerkowy, na skarpie przy górskim strumieniu wzdłuż leśnej drogi, podłoże gliniaste z resztkami kory, wśród mchu i różowych lepiężników, dwie sztuki, po jednej po obydwu stronach leśnej drogi, 100 metrów dalej 9 sztuk na dwóch metrach kwadratowych; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.86410 fot.86411 fot.86412 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

86410
86411
86412

ID 64 703 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Istebnej, woj. śląskie, powiat cieszyński, gmina Istebna, DG22; data zbioru: 25 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju świerkowego lasu, w pobliżu wierzby, po obu stronach górskiego potoku, wśród różowych lepiężników, podłoże podmokłe, pojedynczo na obszarze kilkudziesięciu metrów kwadratowych 57 sztuk; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: owocniki dorosłe, niektóre przymarznięte lub podsuszone; fot.92846 fot.92847 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

92846
92847

ID 65 005 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Ujsoł, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Ujsoły, DG34; data zbioru: 22 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju świerkowego lasu, nieopodal pojedyncze wierzby i buki, skarpa nad górskim potokiem, na gliniastej ziemi, wśród różowych lepiężników, na trzech metrach kwadratowych pojedynczo jedenaście sztuk; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.93409 fot.93410 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

93409
93410

ID 68 886 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Sukowski Las, ok. 1.6 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 31 mar 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Polana leśna w pobliżu podmokłego terenu (prawie bezodpływowego) otoczona drzewostanem jodłowo-sosnowym z domieszką młodych brzóz, dość wilgotny grunt porośnięty trawą i mchem, 17 owocników; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.06.07; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z 2005 r. - ID: 49781. Cotygodniowa relacja - wątek: bio-forum.pl /messages/2/82727.html Smardze 2007; fot.101549; Fot 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 31.03.2007; Tabela 1. Cotygodniowo monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las – 2007r.;

Data
monitorowania
Suma żywych owocników
w poszczególnych dniach
Całkowita suma
odnotowanych owocników
18.03
0
0
31.03
17
17
09.04
39
39
14.04
42
56
22.04
38
57
29.04
13
61
06.05
4
61
12.05
0
61
; fot.101550; Rys 1. Smardz stożkowaty - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001; fot.101551; Rys 2. Przekrój podłużny smardza stożkowatego - Morchella conica, Sukowski Las - 29.04.2001; Tabela 2. Monitorowane stanowisko Morchella conica, Sukowski Las - lata 1999-2007;
Rok
monitorowania
Całkowita suma
owocników
Data
monitorowania
1999
35
23.04 i 30.04
2000
16
9.04 i 18.04
2001
14
18.04 i 29.04
2002
23
3.05
2003
2
16.05
2004
brak obserwacji
brak obserwacji
2005
1
21.05
2006
brak obserwacji
brak obserwacji
2007
61
18.03 do 12.05
[notatka: tak – zapis wideo] [fotografie: tak]
; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;
101549
101550
101551

ID 82 469 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Bogucice, pow. Pińczów, woj. świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 15 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: prywatny ogród obsadzony różnymi gatunkami drzew i krzewów iglastych i liściastych, na ziemi na wysypanej rok wcześniej korze, pojedynczo i w grupach po dwie sztuki, na 15 m 2 około 30 sztuk; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.132440 fot.132441 fot.132442 fot.132443 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

132440
132441
132442
132443

ID 89 718 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,5 km na E, Łagówek, pow. Świebodzin, lubuskie, AD08; data zbioru: 24 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi asfaltowej, na ziemi, 4 owocniki pojedynczo i po dwa; leg. det. Ryszard Orzechowski; eksykat: nie; uwagi: fot.145565 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

145565

ID 96 038 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, 80 m NE od strumienia Junikowskiego, na wysokości ul. Adamanisa, BD08; data zbioru: 29 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj silnie zruderalizowanej olszyny, na kilkunastoletnich górkach ziemi, ziemia, 7 owocników, pojedynczo; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BG/24.04.08; uwagi: fot.159108 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

159108

ID 96 280 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Przepompownia wody na terenie KWK Borynia - Jastrzębie Zdrój, Ślask, DF70; data zbioru: 31 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Teren KWK Borynia. Trawnik przy przepompowni wody., Ziemia nawieziona na trawnik - stare mało zadbane., Pierwszy pojedynczy egzemplarz w tym roku.; leg. Gustaw Szreter, det. Ryszard Szreter; eksykat: -; uwagi: fot.159631 [notatka: -] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

159631

ID 97 070 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,5 km na zachód od wsi Osiek gmina Lubsko woj.lubuskie, AD64; data zbioru: 11 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy leśnej drodze żwirowej na skraju boru sosnowego w trawie, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Piotr Kobierski; eksykat: -; uwagi: wystawa południowa; fot.161879 fot.161880 [notatka: -] [fotografie: Tak (2)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

161879
161880

ID 97 490 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Gliwice Osiedle Kopernika niedaleko kąpieliska leśnego, DF30; data zbioru: 15 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik przy szosie, brzozy, topole, mniszki lekarskie, obok działki i rura c.o, niedaleko strumień., na ziemi wśród suchych zeszłorocznych liści topoli, pojedynczo, po dwa, po trzy, kilkadziesiąt (50-60) na obszarze 50m2; leg. Łucja Kuflik, det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JK/31.05.08; uwagi: fot.162695 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162695

ID 97 687 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Stalowa Wola - okolice, FF05; data zbioru: 18 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy z domieszką sosny, na ziemi, po kilka , w sumie kilkadziesiat sztuk; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: rozległe stanowisko , w części mocno eksploatowane przez zbieraczy grzybów, pozostawione urwane trzony po kilkuset osobnikach; fot.163238 fot.163239 fot.163240 [notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163238
163239
163240

ID 97 795 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Knurów przy oczyszczalni ścieków, DF40; data zbioru: 20 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rów, zeschnięte liście, obok brzozy, na ziemi wśród zeschłych liści i trawy, pojedynczo i podwójnie - kilkanaście sztuk; leg. det. Jolanta Kozak; uwagi: potwierdzenie stanowiska sprzed 3 i 2 lat ID: 13425!; fot.163472 fot.163473 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163472
163473

ID 97 860 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Brzezinka Dolna/Roczyny, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF95; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na suchej, słonecznej łące na wapiennej, gdzie palono w zeszłym roku ognisko. Rośliny - głogi, dzika róża, jabłoń, tarnina., na ziemi, 10 owocników w rozproszeniu na mw 30 m2.; leg. Jan Zieliński, det. Piotr Chachuła; eksykat: U kustosza bazy; uwagi: N 49st49'38"; E 19st18'30"; 462 m n.p.m.; fot.163707 fot.163708 [notatka: tak] [fotografie: tak];

163707
163708

ID 97 871 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko (Stobiecko Miejskie),woj.łódzkie, DE55; data zbioru: 3 maj 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment łąki ze starą gruszą, na ziemi wokół drzewa, w luźnej grupie-18szt; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.163727 fot.163728 fot.163729 [notatka: nie] [fotografie: tak (zeskanowane)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163727
163728
163729

ID 97 873 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko,ul,Św.Rocha,łódzkie, DE55; data zbioru: 12 maj 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy ogródek, na ziemi wysypanej korą, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.163734 fot.163735 [notatka: nie] [fotografie: tak (zeskanowane)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163734
163735

ID 97 878 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko,ul.Św.Rocha,łódzkie,(ta sama co w zgłoszeniu ID97873), DE55; data zbioru: 20 maj 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment posesji przy ogrodzeniu,pas ziemi wysypany korą i obsadzony krzewami iglastymi, na ziemi, pojedynczo,po dwa,po trzy-razem ok.30szt; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: obserwowałem rozwój tych grzybów od 2 maja; fot.163748 fot.163749 fot.163750 [notatka: nie] [fotografie: tak (zeskanowane)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163748
163749
163750

ID 98 445 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Piotrowice Polskie woj. dolnośląskie, BF08; data zbioru: 25 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotna działka; w pobliżu tuje,świerki i jesiony, posadzka ze zmurszałych drewnianych pni, porośnięta mchem, w parze-2 szt.; jeden owocnik w całości, drugi nadgryziony przez jakies zwierzę; leg. Rajmund Goluch, det. Joanna Goluch; uwagi: fot.165323 [notatka: nie] [fotografie: jedna fotografia zamieszczona w zgłoszeniu]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165323

ID 98 517 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Nieborowice, DF33; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi pod dębem wśród suchych liści, jeden owocnik; leg. det. Jolanta Kozak; uwagi: fot.165464 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165464

ID 98 746 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Kraków, DF79; data zbioru: 1 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mały ogródek przy domu, ziemia wysypana korą, pojedyncze osobniki rozsiane w części pokrytej korą; leg. Marta, det. Marta Piechowicz; uwagi: fot.166232 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

166232

ID 98 968 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Bieszczady, Ustrzyki Górne, FG69; data zbioru: 26 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skupisko lepiężników białych, na glebie, pomiędzy lepiężnikami i pokrzywami, 2 owocniki, obok czterech M. esculenta; leg. det. Tomasz Pachlewski; uwagi: Owocnik przedstawiony na fot. 2 i 3 jest oszroniony wczesny ranek!; fot.167328 fot.167329 fot.167330 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167328
167329
167330

ID 99 152 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Łódź, DD76; data zbioru: 3 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ogródek przydomowy, kora drzew iglastych, w grupie około 50 szt.; leg. det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie; uwagi: Smardz stożkowy; fot.167918 fot.167919 fot.167920 fot.167921 fot.167922; Stanowisko smardzy [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167918
167919
167920
167921
167922

ID 99 302 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Poznań, skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Polskiej, BD08; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młody trawnik, krzewy derenia podsypane korą, Na ziemi, wśród murawy, 3 owocniki; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/11.05.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 99 664 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Łękawicy, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Łękawica, DG04; data zbioru: 8 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wśród kilku wierzb i dwóch świerków , około 30 metrów od lini brzegowej świerkowego lasu, na ziemi wsród w mchu wśród różowych lepiężników, pierwiosnków, pokrzyw i trawy tuż przy brzegu rzeki, pojedynczo 5 sztuk, w odległości 200 m 30 sztuk w podobnym środowisku, kilkanaście sztuk pojedynczo w trawie wzdłóż leśnej drogi; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia sprzed roku ID: 61384!; fot.168983 fot.168984 fot.168985 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

168983
168984
168985

ID 99 671 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Wisły, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG12; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad rzeką, w pobliżu świerkowego lasu, na niewielkim wzgórku porośniętym trawą, na ziemi w trawie wśród resztek kory, 4 sztuki na ok 1 m 2; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.168992 fot.168993 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

168992
168993

ID 99 673 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Sopotni, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Jeleśnia, DG15; data zbioru: 24 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-świerkowy, na skarpie przy górskim strumieniu wzdłuż leśnej drogi, podłoże gliniaste z resztkami kory, wśród mchu, trawy i różowych lepiężników, 23 sztuki po jednej stronie drogi, w odległości ok 100 m kolejne 9 sztuk; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z zeszłego roku ID: 61388!; fot.169000 fot.169001 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169000
169001

ID 99 725 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Ustronia, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG01; data zbioru: 23 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj bukowo - świerkowego lasu, na ziemi w trawie i resztkach kory, w miejscu składowania drewna, cztery owocniki pojedynczo na ok 2 m2; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.169114 fot.169115 fot.169116 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169114
169115
169116

ID 99 735 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG22; data zbioru: 23 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj świerkowego lasu, w pobliżu wierzby, nad rzeką, na ziemi, podłoże podmokłe, wśród różowych lepiężników, 42 szt na obszarze kilkudziesięciu m2; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie stanowiska z zeszłego roku ID:64703!; fot.169132 fot.169133 fot.169134; Kolejne stanowisko znalezione w tym samym ATPOL-u w okolicy Zwardonia wśród różowych lepiężników na łące porośniętej młodymi wierzbami. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169132
169133
169134

ID 99 743 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Ujsoł, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG34; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju świerkowego lasu, nieopodal pojedyncze wierzby i buki, skarpa nad górskim potokiem, na ziemi, w mchu, trawie i wśród różowych lepiężników, na dziesięciu m2 48 sztuk; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie stanowiska z zeszłego roku ID:65005!, teraz rosły na większym obszarze w większej ilości; fot.169139 fot.169140 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169139
169140

ID 99 830 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: ok 500 m SE od linii brzegowej Jeziora Paprocańskiego, pow. tyski, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą grabu, dębu, brzozy, pojedyncze leszczyny i ligustr, na ziemi w trawie, jeden owocnik; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.169326 fot.169327 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169326
169327

ID 102 549 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF15; data zbioru: 25 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb, na ziemi wśród liści nad oczkiem wodnym, 10 sztuk; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.175053 fot.175054 fot.175055 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175053
175054
175055

ID 102 933 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice zbiornika wodnego Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy rowie odwadniającym ,bór mieszany sosna,dąb,buk,brzoza,kruszyna,wierzba, pobocze drogi, grupa 7 owocników; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: nie; uwagi: fot.175906 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175906

ID 102 934 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: pomiędzy Cisie i Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany sosna,dąb,buk,brzoza,osika, przydroże,pod dziką gruszą,miejsce wysypania odpadków,zryte przez dziki, 4 owocniki; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: nie; uwagi: fot.175910 fot.175911 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175910
175911

ID 102 935 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: granica gm.Blachownia przy m.Pietrzaki,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały ogródek,leszczyna,jabłonie,grusze,głogi,bez czarny, na piaszczystym podłozu przy resztkach fundamentów, 5 owocników; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: nie; uwagi: fot.175915 fot.175916 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175915
175916

ID 123 150 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką Kamienicą, EG15; data zbioru: 23 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nad rzeką, dużo brzóz bzów i sosen, ziemia, w trawie, w grupie, 16 owocników.; leg. det. Jurek Ruszel; eksykat: nie; uwagi: fot.221980 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

221980

ID 130 690 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Gdynia Chylonia ul.Chylońska 111, CA69; data zbioru: 9 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle mieszkaniowe, Na trawniku,klombie z wysypana korą, jeden owocnik; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.238922 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238922

ID 130 691 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Bora-Komorowskiego 1, DA80; data zbioru: 27 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Klomb,skalniak na terenie prywatnej posesji, Na rozsypanej korze, 10 owocników; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.238927 fot.238928 fot.238929 [notatka: tak www.bio-forum.pl/ [Snowarski: zbiór różnych fotografii] /2/231892.html] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238927
238928
238929

ID 136 969 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. Śląskie, DG22; data zbioru: 9 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy z domieszką wierzby nad brzegiem rzeki, na ziemi, w mchu, trawie i różowych lepiężnikach, dwie sztuki oddalone od siebie o 2 m; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: W roku 2008 rosło znacznie więcej owocników na tym stanowisku.; W miejscu oddalonym od tego o kilkaset metrów nie wyrósł żaden owocnik sprawdzone trzykrotnie w kwietniu i maju!, w roku 2008 kilkadziesiąt.; fot.252485 fot.252486 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

252485
252486

ID 136 977 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Łękawicy, woj. śląskie, pow. żywiecki, gmina Łękawica, DG04; data zbioru: 14 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wśród kilku wierzb i dwóch świerków , około 30 metrów od lini brzegowej świerkowego lasu, na ziemi wsród w mchu wśród różowych lepiężników, pierwiosnków, pokrzyw i trawy tuż przy brzegu rzeki, dwa owocniki, w odległości ok 200 m pięć owocników w podobnym środowisku; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z roku 2007 i 2008 ID: 61384, ID: 99664!, w latach poprzednich występowały liczniej.; fot.252521 fot.252522 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

252521
252522

ID 155 478 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 700m na S-W od skrzyżowania dróg (ulokowany cmentarz) w miejscowości Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 25 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Rósł przy pojedynczej sośnie!!!, na terenie wilgotnym, gdzie przeważają brzozy i osiki. W zagłębieniu (wyrobisku po wydobywaniu piasku - na rozkopanej terasie brzegowej doliny Prosny), w pobliżu jest naturalne źródełko, a kilka metrów dalej jest staw rybny (zasilany z tego źródełka), na ziemi, wsród suchych liści, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; uwagi: Grzyb miał całkowitą wysokość 26 cm, główka-wys.15 cm, szer.-12 cm; trzon dł. 11 cm, szer. przy ziemi - 5,5 cm, w połowie wysokości 3 cm, przy główce 4 cm; [bf:302308]; fot.303899 fot.303900 fot.303901 fot.303902 fot.303903 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 302308 ;

ID 163 404 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 20 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment skweru na terenie sprywatyzowanego przedsiębiorstwa, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/14.06.10; uwagi: fot.331240 fot.331241 fot.331242 fot.331243 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

331240
331241
331242
331243

ID 163 423 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 0,5km E, Niemce, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE18; data zbioru: 22 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, grzyby znalezione pod topolą i dębem, w pobliżu sosny., na ziemi, w grupie 9szt. na kilku metrach kw.; leg. det. MichałM; eksykat: nie; uwagi: fot.331306 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

331306

ID 163 669 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Węgierska Górka ul. Zacisze, pow. pow. Żywiec, woj. woj. śląskie; data zbioru: 17 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary sad przydomowy, pod jabłonią, w trawie, w grupie kilkunastu egzemplarzy; leg. det. Ryszard Taran; uwagi: położenie wg. SZukacz.pl 49,610209; 19,126897; fot.332260 fot.332261 [fotografie: tak];

332260
332261

ID 163 821 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko,pn-zach część,teren przedsiębiorstwa, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 14 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, na ziemi, ok.20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.332624 fot.332625 fot.332626 fot.332627 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

332624
332625
332626
332627

ID 163 824 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko -pd-zach część miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 15 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, na ziemi,w trawie,pod jarzębinami, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.332642 fot.332643 fot.332644; 18 kwietnia ;trzy owocniki są już zniszczone; fot.332645 fot.332646; 23 kwietnia nie było już ani jednego owocnika [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

332642
332643
332644
332645
332646

ID 163 835 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Ruciane-Nida, ul. Polna 2, Zespół Szkół Leśnych, pow. Piski, woj. Warmińsko-mazurskie, EB69; data zbioru: 23 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na trawniku przy szkole, w pobliżu 3 głogi i 2 sumaki, na ziemi, 1 owocnik; leg. Mateusz Pańkowski, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.332739 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

332739

ID 164 524 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,5 km E,Borowa,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE76; data zbioru: 8 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj poręby w lesie sosnowym, na ziemi, w miejscu składowania drzewa, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.335497 fot.335498 fot.335499 fot.335500 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

335497
335498
335499
335500

ID 164 535 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko,pd-wsch część miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik na terenie przedsiębiorstwa, na ziemi,w trawie,pod głogami, 10-12 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/14.06.10; uwagi: Dzień wcześniej była koszona trawa i wszystkie owocniki były uszkodzone przez kosiarkę.; fot.335513 fot.335514 fot.335515 fot.335516 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

335513
335514
335515
335516

ID 164 536 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID97 871; lokalizacja: Radomsko (Stobiecko Miejskie), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 15 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment łąki ze starą gruszą, na ziemi,w trawie, 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 15 kwietnia; fot.335526 fot.335527 fot.335528; 29 kwietnia; fot.335529; 7 maja; fot.335530 fot.335531 fot.335532 fot.335533 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

335526
335527
335528
335529
335530
335531
335532
335533

ID 164 649 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 2 km. na wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC01; data zbioru: 29 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grobla rozdzielająca leśne stawy hodowlane, na ziemi pod olszynami, dwa owocniki w odstępie ok. 3 m.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony; uwagi: fot.335930 fot.335931 fot.335932 fot.335933 fot.335934 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

335930
335931
335932
335933
335934

ID 165 244 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Kraków/Skawina, pogranicze Skawiny i Tyńca, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 25 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty: wierzby, olchy, leszczyna, na ziemi, grupa 4 szt.; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: owocniki występowały w tym miejscu masowo w roku 2008 wtedy było tam ok. 50 szt.!. W 2009 nie wyrosły.; fot.338835 fot.338836 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

338835
338836

ID 165 523 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID32 793; lokalizacja: Sopot Park Północny, pow. Sopot, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 19 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy nadmorski,olsza,czarna,szara,klon,jesion,topola,świerk, w ziemi wzdłuż ciągów komunikacyjnych-rowerowych,pieszych, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.339820 ; Smardz został znaleziony po 4 latach w odległości ok.100 m od poprzedniego stanowiska zgłoszonego w 2006 r. [fotografie: tak]; notki kustoszy: • 2023.12.05 20:47 · Marek Snowarski — usunięto odesłanie do nieistniejącego wątku bio-forum 324177 ;

ID 169 346 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 300-400 m na południe od miejscowości Ogrodniczki, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 3 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: miejsce po wyrębie starego lasku sosnowego z domieszką liściastych, bezpośrednio na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.356249 fot.356250 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

356249
356250

ID 169 348 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: około 4 km na południe od miejscowości Supraśl, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 13 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański w tym miejscu z przewagą iglastych, bezpośrednio na ziemi w miejscu pozbawionym ściółki, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.356264 fot.356265 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

356264
356265

ID 170 022 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: około 6 km. na południe od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 6 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany w średnim wieku, pobocze drogi leśnej, miejsce błotniste, ziemia wymieszana ze szczątkami drewna., jeden stary i tuż obok dwa młode owocniki; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: SIEDLISKO;; fot.359001; OWOCNIKI;; fot.359002 fot.359003 fot.359004 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

359001
359002
359003
359004

ID 170 768 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Łękawicy pow. żywiecki woj. śląskie, DG04; data zbioru: 25 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pojedyncze wierzby i świerki, na ziemi, nad brzegiem rzeki w mchu, wśród różowych lepiężników, pierwiosnków i trawy, dwadzieścia owocników, w odległości kilkudziesięciu metrów ponad pięćdziesiąt owocników na ok 3 m kw wyrastało w kamieniach wśród różowych lepiężników.; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.361548 fot.361549 fot.361550 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

361548
361549
361550

ID 170 770 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Istebnej, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG22; data zbioru: 25 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy z domieszką wierzby nad brzegiem rzeki, na ziemi, w mchu, trawie i różowych lepiężnikach, około 40 owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.361560 fot.361561 fot.361562 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

361560
361561
361562

ID 170 771 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Wisły, pow. cieszyński, woj. śląskie, DG12; data zbioru: 25 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad rzeką, w pobliżu świerkowego lasu, na niewielkim wzgórku porośniętym trawą, na ziemi w trawie wśród resztek kory, w odległości ok 40 m na skraju świerkowego lasu kolejne owocniki na ziemi pokrytej uschniętym igliwiem i resztkami kory, sześć owocników, w odległości ok 40m kolejne dwanaście; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.361568 fot.361569 fot.361570 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

361568
361569
361570

ID 170 772 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice Ujsoł, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG34; data zbioru: 12 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju świerkowego lasu, nieopodal pojedyncze wierzby i buki, skarpa nad górskim potokiem, na ziemi, w mchu, trawie i wśród różowych lepiężników, około 60 owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.361573 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

361573

ID 179 427 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: około 2 km na S od Krajenki, pow. Złotów, woj. wielkopolskie, BC09; data zbioru: 23 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, w grupie około 12 owocników; leg. det. Andrzej Konopka; eksykat: nie; uwagi: las sosnowy około 40-letni, samosiejka; fot.388169 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

388169

ID 184 813 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko, dzielnica Kowalowiec, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment trawnika, w pobliżu jabłoń, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 37/JN/28.12.13; uwagi: fot.405492 fot.405493 fot.405494 [notatka: nie] [fotografie: tak];

405492
405493
405494

ID 185 445 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID163 824; lokalizacja: Radomsko -pd-zach część miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, na ziemi,w trawie,pod jarzębinami, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.408260 fot.408261 fot.408262 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

408260
408261
408262

ID 195 938 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Witowice Dolne, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EF94; data zbioru: 17 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju lasu łęgowego w lepiężnikach różowych, na ziemi, 7 bardzo młodych owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: Obszar Natura 2000 "Łososina"; fot.467105 fot.467106 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

467105
467106

ID 196 028 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Szczawa, gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. Małopolskie, EG12; data zbioru: 30 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi, wśród mchów, trawy i lepiężników różowych, na ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.467686 fot.467687 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467686
467687

ID 196 030 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Szczawa, gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. Małopolskie, EG12; data zbioru: 30 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi, koło składowiska drewna, trochę trawy, pojedyncze lepiężniki różowe, na ziemi, 3 owocniki; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.467693 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467693

ID 198 699 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID184 813; lokalizacja: Radomsko, dzielnica Kowalowiec, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 28 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dziczejący sad, na ziemi, pod jabłonią, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.485112 [notatka: nie] [fotografie: tak];

485112

ID 198 700 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID97 871; lokalizacja: Radomsko ( dz.Stobiecko Miejskie ), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 6 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment łąki ze starą gruszą, na ziemi, pod gruszą, grupa trzech owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.485115 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

485115

ID 198 701 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,7 km S od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 19 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. sosny i brzozy, na poboczu leśnej dróżki, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.485120 fot.485121; siedlisko; fot.485122 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

485120
485121
485122

ID 213 117 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Łodź, teren Politechniki Łódzkiej, DD76; data zbioru: 6 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik z posadzonymi ozdobnymi iglaczkami, ściółkowany korą sosnową, na ziemi, pojedynczo i po dwa razem, w sumie około 15; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie; uwagi: Chyba zostną zniszczone, bo ten trawnik jest obecnie odchwaszczany i przekopywany. fot.557571 fot.557572 fot.557573 fot.557574; Siedlisko; fot.557575 [notatka: nie] [fotografie: tak];

557571
557572
557573
557574
557575

ID 213 184 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID97 871; lokalizacja: Radomsko, Stobiecko Miejskie; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment łąki ze starą gruszą, na ziemi, w trawie, pod drzewem, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.557732; 7 maja; fot.557733 [notatka: nie] [fotografie: tak];

557732
557733

ID 213 186 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko, pn-zach część miasta, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żywopłot z głogów, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.557743 fot.557744 fot.557745 [notatka: nie] [fotografie: tak];

557743
557744
557745

ID 213 574 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Żuromin ul Lenartowicza 29, pow. żuromiński, woj. mazowieckie; data zbioru: 17 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy domu, ziemia ogrodowa bardzo uboga, około 15 szt na 1m2; leg. Wiesław Fik, det. Błażej Gierczyk; uwagi: Współrzędne geograficzne; N E; 53,071939 19,914039 fot.559587 fot.559588 fot.559589 [fotografie: tak];

559587
559588
559589

ID 235 627 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 12 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi asfaltowej biegnącej przez las, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.663699 fot.663700 [notatka: nie] [fotografie: tak];

663699
663700

ID 235 629 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice przysiółka Sachara, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 12 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa drzew liściastych w lesie mieszanym -gł.osiki, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.663704 fot.663705 [notatka: nie] [fotografie: tak];

663704
663705

ID 236 574 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1 km NE od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 5 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, na skraju dróżki, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: siedlisko; fot.667219; wybrane owocniki; fot.667220 fot.667221 fot.667222 [notatka: nie] [fotografie: tak];

667219
667220
667221
667222

ID 236 577 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 12 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przyleśna kępa młodych drzewek -sosny, brzozy, osiki, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.667254 fot.667255 fot.667256 fot.667257 [notatka: nie] [fotografie: tak];

667254
667255
667256
667257

ID 236 608 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: rezerwat Mewia Łacha, ujście Wisły, pow. gdański, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 25 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wydma szara, zarośla wierzby i róży, na ziemi, jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - gat. chroniony w rezerwacie; uwagi: W pobliżu Morchella elata ID: 236450!; fot.667551 [notatka: nie] [fotografie: tak];

667551

ID 238 566 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID163 824; lokalizacja: Radomsko, pd-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 30 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, na ziemi, w trawie, pod jarzębinami, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.674304 fot.674305; 12 kwietnia znalazłem jeszcze dwa owocniki oddalone ok. 150m na północ od powyższych. [notatka: nie] [fotografie: tak];

674304
674305

ID 238 567 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID213 186; lokalizacja: Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 30 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żywopłot z głogów, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.674309 fot.674310 [notatka: nie] [fotografie: tak];

674309
674310

ID 238 569 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID97 871; lokalizacja: Radomsko (Stobiecko Miejskie), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 30 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment łąki ze starą gruszą, na ziemi, w trawie, jeden owocnik; 21 kwietnia znalazłem drugi rzut owocników w ilości 13 sztuk; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.674326; 21 kwietnia; fot.674327 fot.674328 fot.674329 [notatka: nie] [fotografie: tak];

674326
674327
674328
674329

ID 240 138 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko, ul.Prusa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 14 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy ogródek, na alejkach wysypanych korą; na i pod agrowłókniną, w chwili ich zauważenia naliczyłem 52 owocniki, po dwóch tygodniach było już ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.680368 fot.680369 fot.680370; 27.04.2014; fot.680371 fot.680372 fot.680373; 1.05.2014; fot.680374 fot.680375 fot.680376 fot.680377 fot.680378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

680368
680369
680370
680371
680372
680373
680374
680375
680376
680377
680378

ID 265 727 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID236 577; lokalizacja: okolice wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 19 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przyleśna kępa młodych drzewek -sosny, brzozy, osiki, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.778556 fot.778557 [notatka: nie] [fotografie: tak];

778556
778557

ID 265 729 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID97 871; lokalizacja: Stobiecko Miejskie ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 26 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment łąki ze starą gruszą, na ziemi, w trawie, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.778578 [notatka: nie] [fotografie: tak];

778578

ID 275 770 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: park miejski w Przasnyszu, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 29 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park miejski, na wyściółkowanych korą fragmentach parku, w małych grupach w sumie kilkadziesiąt owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/150429/0001; uwagi: fot.821704 fot.821705 [notatka: nie] [fotografie: tak];

821704
821705

ID 277 478 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: skraj Puszczy Berżnickiej, Berżniki-Zamieciny, pow. sejneński, woj. podlaskie, GB02; data zbioru: 27 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ciepłe zarośla, na stromym stoku, wystawa SW, na ziemi, pojedynczy osobnik; leg. M. Galus, I. Dembicz, Ł. Kozub, Ł. Krajewski, P. Pawlikowski, K. Topolska, M. Załuska, det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy; uwagi: fot.827210 [notatka: nie] [fotografie: tak];

827210

ID 277 882 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: ul. Roździeńskiego, Huta Katowice NE, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF35; data zbioru: 21 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpy rowu przydrożnego z ciepłolubną roślinnością i młodymi brzozami, na ziemi, kilka; leg. det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy; uwagi: fot.828658 fot.828659 fot.828660 [notatka: nie] [fotografie: tak];

828658
828659
828660

ID 280 408 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Chechło Pierwsze, 50 m od ulicy Długiej pow. pabianicki woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 18 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze ścieżki nad torami kolejowymi, w trawie i roślinach zielnych, pod świerkami, 4 owocniki obok siebie; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja; uwagi: fot.837057 fot.837058 [notatka: nie] [fotografie: tak];

837057
837058

ID 280 597 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Gdynia ul. Morska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA69; data zbioru: 24 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec, teren szkoły, drzewa owocowe, ziemia, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; rev. Błażej Gierczyk 27 mar 2024; eksykat: BGF0011827; uwagi: fot.837924 fot.837925 [notatka: nie] [fotografie: tak];

837924
837925

ID 280 736 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID163 824; lokalizacja: Radomsko -pd-zach część miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 28 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, na ziemi,w trawie, pod jarzębiną, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.838557 fot.838558; 10 kwietnia; fot.838559 fot.838560 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838557
838558
838559
838560

ID 280 751 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 300 m N od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 19 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, w przydrożnym rowie, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.838660 fot.838661 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838660
838661

ID 280 752 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Wygoda, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 19 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze niedawno robionej drogi przez bór sosnowy, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.838667 fot.838668 fot.838669; i owocnik z drugiej grupki; fot.838670 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838667
838668
838669
838670

ID 280 754 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID236 574; lokalizacja: 1 km NE od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 19 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, na skraju dróżki, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.838683 fot.838684 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838683
838684

ID 280 755 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1 km NE od wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa osik w borze sosnowym, na ziemi, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.838689 fot.838690 fot.838691 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838689
838690
838691

ID 280 757 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID236 577; lokalizacja: okolice wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przyleśna kępa młodych drzewek -sosny, brzozy, osiki, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.838699; W 2015 siedlisko zostało mocno zdewastowane podczas uzbrajania działek budowlanych i wygl±da obecnie tak; fot.838700 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838699
838700

ID 280 922 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Przasnysz,rabata u zbiegu ulic Baranowskiej i Orlika, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 28 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wykorowana rabata, Kora, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001626; uwagi: fot.839349 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839349

ID 281 014 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim (Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką liściastych -dąb, brzoza, na ziemi, na poboczu drogi leśnej, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839600 fot.839601 fot.839602 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839600
839601
839602

ID 281 015 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1 km NW od wsi Rędziny, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 21 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi przemieszanej z korą i materiałem drzewnym, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839608 fot.839609 fot.839610 fot.839611 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839608
839609
839610
839611

ID 281 016 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,7 km NE od Kol.Kotfin, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 58' 42" N i 19st 35' 24" E], DE67; data zbioru: 21 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, na poboczu drogi leśnej, trzy owocniki w dwóch miejscach oddalonych o kilkaset m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.839616 fot.839617; 50st 58' 37,5" N i 19st 34' 39" E; fot.839618 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839616
839617
839618

ID 281 017 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 0,6 km SE od wsi Niesulów, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 21 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, na poboczu drogi leśnej, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839622 fot.839623 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839622
839623

ID 281 018 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Zagórze, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 21 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na ziemi, na rowie, przy płocie; za płotem rosły świerki i modrzew, grupa co najmniej 5 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839627 fot.839628 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839627
839628

ID 281 020 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 22 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, na ziemi, pod jabłonią, grupa ponad 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839642 fot.839643 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839642
839643

ID 281 025 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,7 km SE od wsi Jedle, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE64; data zbioru: 24 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, na skraju leśnej drogi, kilkanaście owocników w trzech grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: siedlisko; fot.839675; owocniki; fot.839676 fot.839677 fot.839678 fot.839679 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839675
839676
839677
839678
839679

ID 281 027 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 2,5 km E od m.Miroszowy (część kolonii Kolonia Gidelska ), gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 24 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, na poboczu drogi leśnej, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839687 fot.839688 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839687
839688

ID 281 029 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1 km SE od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 28 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, na poboczu drogi leśnej, ponad 30 owocników na odcinku ok.50m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839694 fot.839695 fot.839696 fot.839697 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839694
839695
839696
839697

ID 281 030 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1 km NE od wsi Kosówka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 28 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa osik w borze sosnowym, na ziemi, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839701 fot.839702 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839701
839702

ID 281 031 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 0,5 km E od wsi Wojciechów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 28 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla przy dawnym gospodarstwie/przedsiębiorstwie, na ziemi, pod gruszą, grupa co najmniej 5 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839706 fot.839707 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839706
839707

ID 281 033 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Pudzików, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 28 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupka liściastych drzew na skraju boru -osika, brzoza, wierzba, na ziemi, grupa co najmniej 5 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839711 fot.839712 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839711
839712

ID 281 419 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 22 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sad gruszowy., Na ziemi, pod gruszą., Pojedynczo, około 10 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: Dyskusja: [bf:836012]; fot.841082 fot.841083 fot.841084 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 836012 ;

ID 281 570 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Przasnysz ul.Świerczewo, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 9 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ogródek przydomowy, Kora, pojedynczo 2 owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001623; uwagi: 53st01mn22,8sek N; 20st53mn04,8sekE; fot.841559 [notatka: nie] [fotografie: tak];

841559

ID 281 571 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: , EC35; data zbioru: 9 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ogródek przydomowy, Kora, pojedynczo 4 owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001627; uwagi: 53st01mn24sek N; 20st52mn53,5sekE; fot.841562 [notatka: nie] [fotografie: tak];

841562

ID 281 855 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1 km S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 45,5" N i 19st 30' 48" E], DE56; data zbioru: 1 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej; przy szkółce leśnej, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.842831 fot.842832 fot.842833 [notatka: nie] [fotografie: tak];

842831
842832
842833

ID 281 856 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 0,4 km SW od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 1 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, pobocze drogi gdzie składowano drewno, na ziemi przemieszanej z korą i materiałem drzewnym, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.842838 fot.842839 fot.842840 [notatka: nie] [fotografie: tak];

842838
842839
842840

ID 282 229 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC98; data zbioru: 4 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, Na ziemi, Grupa około 10 owocników; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.844088 [notatka: nie] [fotografie: tak];

844088

ID 282 232 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Morasko, Poznań, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC98; data zbioru: 5 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla liściaste, Na ziemi, W grupie, około 10 owocników; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.844098 [notatka: nie] [fotografie: tak];

844098

ID 282 522 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 6 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze utwardzanej drogi na stoku -osiki, brzozy, modrzewie i inne, na ziemi, 7 owocników w dwóch grupkach na odcinku ok.300; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.845033 fot.845034 [notatka: nie] [fotografie: tak];

845033
845034

ID 285 741 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Warszawa-Bemowo, pow. Warszawa, woj. mazowieckie; data zbioru: 26 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sztuczne, nowe nasadzenia na klombach, kora, masowo; leg. det. Grzegorz "Rapatang"; eksykat: BGF/BF/GWe/160426/0001; uwagi: nietypowe owocniki; fot.856337 fot.856338 [fotografie: tak];

856337
856338

ID 298 829 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Szczecin Zdroje, teren Szpitala przy ul. Mącznej, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 22 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ozdobna rabata pokryta korą sosnową, na korze sosnowej, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Ziarnek, Grażyna Domian, det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.915826; [bf:914869] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 914869 ;

ID 298 935 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: okolice wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 11 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przerzedzona, przyleśna kępa młodych drzewek -sosny, brzozy, osiki, na ziemi, grupa ponad 15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 280757; uwagi: fot.916353 fot.916354 fot.916355 fot.916356 [notatka: nie] [fotografie: tak];

916353
916354
916355
916356

ID 299 170 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Poznań, ul. Wojska Polskiego 71, dziedziniec IWNiRZ, pow. Poznań, woj. wielkopolskie [52°25'40,4"N 16°53'40,0"E], BD08; data zbioru: 14 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skwer z jaśminowcem i forsycją, na ziemi, 14.04.2017 - 2 owocniki, 28.04.2017 - 3 owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003831; uwagi: miejsce wzrostu owocników:; fot.917371 fot.917372; początek obserwacji 14.04.2017: 2 owocniki; fot.917373 fot.917374; po dwóch tygodniach 28.04.2017: trzy owocniki; fot.917375 fot.917376 fot.917377; w dniu 28.04.2017 pobrano owocniki do GREJ, fota "studyjna"; fot.917378; wobec miarki; fot.917379 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917371
917372
917373
917374
917375
917376
917377
917378
917379

ID 299 568 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko, Stary Kowalowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 7 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla, na ziemi, ponad 50 owocników w dwóch grupach ( >40 i >10 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.919270 fot.919271 fot.919272 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919270
919271
919272

ID 304 649 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Wrocław-Ołbin, Park S. Tołpy, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE49; data zbioru: 6 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: klomb w parku, kora, pojedynczo i zrośnięte po 2-4, w sumie >100 ow.; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: fot.943029 fot.943030 fot.943031 fot.943032 fot.943033 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943029
943030
943031
943032
943033

ID 304 650 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Wrocław, Plac Grunwaldzki, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE49; data zbioru: 12 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: klomb przy centrum handlowym, kora drzew iglastych, pojedynczo i zrośnięte po 2, >100 ow.; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.943041 fot.943042 fot.943043 fot.943044 fot.943045 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943041
943042
943043
943044
943045

ID 313 511 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID236 574; lokalizacja: 1 km NE od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 22 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.991463 fot.991464 fot.991465 [notatka: nie] [fotografie: tak];

991463
991464
991465

ID 331 642 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,5 km NE od osady Podcerkawizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 24 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; skraj poręby, na ziemi, grupa 12 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, u kustosza; uwagi: fot.1140390 fot.1140391 fot.1140392 fot.1140393 fot.1140394 fot.1140395 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140390
1140391
1140392
1140393
1140394
1140395

ID 331 926 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Ok.100m na W od granicy rezerwatu Zwierzyniec, gm. Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 6 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: miejsce skladowania drewna w borze sosnowo-świerkowym z domieszkami, ziemia przemieszana z resztkami drewna, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Nie,chroniony; uwagi: fot.1142650 fot.1142651 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1142650
1142651

ID 345 521 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID163 824; lokalizacja: Radomsko, ul. Ciepła; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 1 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, na ziemi, pod jarzębinami, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.1229134 fot.1229135 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229134
1229135

ID 345 589 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID198 701; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Słostowice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 8 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, rzadziej inne, na ziemi, w miejscach składowania drzewa, co najmniej 20 owocników w dwóch grupach ( 12 + 8 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1229884 fot.1229885 fot.1229886 fot.1229887 fot.1229888 fot.1229889 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229884
1229885
1229886
1229887
1229888
1229889

ID 345 841 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID280 751; lokalizacja: 0,3 km N od osady Brylisko; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 9 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1232390 fot.1232391 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1232390
1232391

ID 352 568 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Ługi, pow. nowosolski, woj. lubuskie, AD69; data zbioru: 29 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy., Na ziemi wymieszanej z korą., Pojedyńczy owocnik.; leg. det. Iwona Burzynska; eksykat: Nie(chroniony); uwagi: fot.1292370 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1292370

ID 353 038 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1 km SE od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 1 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze szosy w borze sosnowym, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: GPS: 51st 0' 42" N 19st 25' 7,5" E; fot.1295780 fot.1295781; PS. Latem, podczas remontu drogi, stanowisko uległo zniszczeniu. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1295780
1295781

ID 355 589 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Południowe krańce m.Stąporków., pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 30 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grupa osik + lipa i dzika grusza oraz sosna., Wał gliniasto-ilasty, wzdłuż drogi prowadzącej na południe do miejscowości Mokra., 4 owocniki pod dziką gruszą.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustoszy bazy.; uwagi: fot.1315334 fot.1315335 fot.1315336 fot.1315337 [fotografie: tak];

1315334
1315335
1315336
1315337

ID 355 590 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,2 km na południe od m.Stąporków., pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 30 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi leśnej porośnięte osikami, dębami, brzozami, sosnami, jodłami, wierzbami i innymi młodymi samosiejkami., Pomiedzy drogą, a rowem., Kilkanaście owocników w rozproszeniu, wzdłuż drogi, po obu jej stronach.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1315350 fot.1315351 fot.1315352 [fotografie: tak];

1315350
1315351
1315352

ID 355 591 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,5 km na południe od m.Stąporków., pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 10 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi leśnej porośnięte osikami i dębami., Pomiedzy drogą, a rowem w trawie i liściach., Kilka owocników. Za rowem las jodłowy.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1315363 fot.1315364 fot.1315365 [fotografie: tak];

1315363
1315364
1315365

ID 357 722 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID213 186; lokalizacja: Radomsko, pn-zach część miasta; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 1 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary żywopłot liściasty, gł. głogi, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1337686 fot.1337687 fot.1337688 fot.1337689 fot.1337690 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337686
1337687
1337688
1337689
1337690

ID 357 727 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID281 029; lokalizacja: 1 km E od wsi Słostowice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 1 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi leśnej, na ziemi, grupa ponad 100 owocników na odcinku ok. 100m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1337745 fot.1337746 fot.1337747 fot.1337748 fot.1337749 fot.1337750 fot.1337751 fot.1337752 fot.1337753 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337745
1337746
1337747
1337748
1337749
1337750
1337751
1337752
1337753

ID 358 046 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Wielka Wieś gm.Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE44; data zbioru: 3 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze drogi przebiegajacej przez zachodnią część miejscowości, utwardzonej tłuczniem. Wokoło osiki, wierzby, brzozy itp., Wyrastaja z trawiastego pobocza drogi., Kilka owocników w grupie i pojedynczo.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustoszy.; uwagi: fot.1341006 fot.1341007 [fotografie: tak];

1341006
1341007

ID 358 047 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Stara Góra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE33; data zbioru: 3 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze szosy przebiegającej przez las na Starej Górze. Las jodłowy z nielicznymi osikami,dębami, bukami i wierzbami wzdłuż drogi., Gliniaste podłoże po wydobywaniu rud żelaza., Pojedyńczo lub grupowo wzdłuż całej szosy na odcinku 100 m.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie wysłanydo kustoszy.; uwagi: fot.1341012 fot.1341013 fot.1341014 [fotografie: Tak.];

1341012
1341013
1341014

ID 358 049 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Wąsosz Konecki, gm.Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE43; data zbioru: 7 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Prywatna posesja porośnięta starymi jabłoniami, sosnami i dębami, Piaszczyste gleby, pozostałości starego sadu., Kilkanaście owocników rozproszonych na obszarze 10x10 m. W mchu i trawie.; leg. det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany kustoszowi.; uwagi: fot.1341023 fot.1341024 fot.1341025 fot.1341026 fot.1341027 fot.1341028 fot.1341029 [fotografie: tak];

1341023
1341024
1341025
1341026
1341027
1341028
1341029

ID 358 091 oznaczenie: Morchella aff. importuna; lokalizacja: Elbląg, park miejski Dolinka, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 25 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rabata wysypana korą w parku, na ziemi, wśród wysypanej kory, ok. 10 owocników pojedynczo i po 2; leg. Piotr Stańczak, Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010932; uwagi: Znalezione przez Piotra Stańczaka, który poinformował mnie o miejscu; ja zebrałem owocniki.; Wątek: [bf:1339935]; Uwaga B. Gierczyk!: Zgłoszona jako Morchella conica. [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1339935 ;

ID 366 974 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Kozienicki Park Krajobrazowy Przejazd, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, ED99; data zbioru: 1 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu jodłowego z domieszką dęba, na ziemi, osiem owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Stanowisko odkryte w 2022 roku,wówczas zaobserwowano trzy owocniki,; [bf:1420706] [notatka: tak] [fotografie: tak,w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 1420706 ;

ID 367 167 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Pogorzel Warszawska, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED39; data zbioru: 9 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowo brzozowy z niewielką domieszką wierzby, na ziemi, 8 owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Smardze rosły w towarzystwie Caloscypha fulgens i Verpa bohemica fot.1422668 fot.1422669 fot.1422670 fot.1422671 fot.1422672 fot.1422673 fot.1422674 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422668
1422669
1422670
1422671
1422672
1422673
1422674

ID 367 375 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: ok 1km na S od odiedla Nowy Nikiszowiec,Katowice, pow. katowicki, woj. śląskie, DF43; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowo-brzozowy, na ziemi, około 20 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1425039 fot.1425040 fot.1425041 fot.1425042 fot.1425043 fot.1425044 fot.1425045 fot.1425046 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425039
1425040
1425041
1425042
1425043
1425044
1425045
1425046

ID 367 377 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 300 m. na W od S1 Sosnowiec Bobrek, pow. sosnowiecki, woj. śląskie, DF44; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy, na ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1425069 fot.1425070 fot.1425071 fot.1425072 fot.1425073 fot.1425074 fot.1425075 fot.1425076 fot.1425077 fot.1425078 fot.1425079 fot.1425080 fot.1425081 fot.1425082 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425069
1425070
1425071
1425072
1425073
1425074
1425075
1425076
1425077
1425078
1425079
1425080
1425081
1425082

ID 367 382 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: ok 4km na N od Pionek, pow. radomski, woj. mazowieckie, EE09; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu jodłowego z domieszką dęba, na ziemi, około 15 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1425149 fot.1425150 fot.1425151 fot.1425152 fot.1425153 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425149
1425150
1425151
1425152
1425153

ID 367 495 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 500m na E od Otwocka, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED38; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowo brzozowy z domieszką wierzby, na ziemi, około 20 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1426319 fot.1426320 fot.1426321 fot.1426322 fot.1426323 fot.1426324 fot.1426325 fot.1426326 fot.1426327 fot.1426328 fot.1426329 fot.1426330 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426319
1426320
1426321
1426322
1426323
1426324
1426325
1426326
1426327
1426328
1426329
1426330

ID 367 510 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 600m na W od Puznówka, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD50; data zbioru: 23 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu topolowego, na ziemi, 8 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: owocniki wysuszone,w stanie zejściowym. fot.1426547 fot.1426548 fot.1426549 fot.1426550 fot.1426551 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426547
1426548
1426549
1426550
1426551

ID 367 572 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,7 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1427262 fot.1427263 fot.1427264; 23.04; fot.1427265 fot.1427266 fot.1427267 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427262
1427263
1427264
1427265
1427266
1427267

ID 367 574 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Goleniów, dworzec, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 24 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec z różanecznikami ściółkowany korą So, kora, kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Smardz stożkowaty fot.1427284 fot.1427285 fot.1427286 fot.1427287 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1427284
1427285
1427286
1427287

ID 367 617 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Ostoja ( Płoszów ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, pod gruszą, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1427892 fot.1427893 fot.1427894 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427892
1427893
1427894

ID 367 627 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: ok 1,2 km na SE od Czołnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 29 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las grabowo-brzozowy, na ziemi i w mchu, cztery owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Owocniki w stanie zejściowym fot.1427975 fot.1427976 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427975
1427976

ID 367 654 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Żabi Róg, na S od nieczynnej piaskowni, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, DB49; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rzadko porośnięte drzewami liściastymi, w tym miejscu Tp, Wb, na ziemi, w trawach, podłoże piaszczyste, 12 owocników na obszarze 15 x 15 m.; leg. Piotr Stańczak, Stanisław Kosiński, det. Piotr Stańczak; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Stanowisko znalazł Piotr Stańczak, ja zrobiłem dokumentację.; fot.1428099 fot.1428100 fot.1428101 fot.1428102 fot.1428103 fot.1428104 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428099
1428100
1428101
1428102
1428103
1428104

ID 367 657 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: ok 1,5 km na SE od Cieliczanki, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 1 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi,skaraj lasu grabowo-świerkowego z domieszką dęba.leszczyny, na ziemi, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1428139 fot.1428140 fot.1428141 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428139
1428140
1428141

ID 367 701 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID281 020; lokalizacja: Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla, na ziemi, pod jabłonią, grupa co najmniej 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1428492 fot.1428493 fot.1428494 fot.1428495 fot.1428496 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428492
1428493
1428494
1428495
1428496

ID 367 703 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID281 029; lokalizacja: 1 km E od wsi Słostowice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi leśnej, na ziemi, ponad 70 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1428517 fot.1428518 fot.1428519 fot.1428520 fot.1428521 fot.1428522 fot.1428523 fot.1428524 fot.1428525 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428517
1428518
1428519
1428520
1428521
1428522
1428523
1428524
1428525

ID 367 706 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID281 033; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Pudzików; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa liściastych drzew na skraju boru -osika, brzoza, wierzba, na ziemi, grupa co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1428572 fot.1428573 fot.1428574 fot.1428575 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428572
1428573
1428574
1428575

ID 367 708 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 0,5 km W od wsi Zygmuntów ( Gertrudów ); gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł. osika, na ziemi, grupa co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1428590 fot.1428591 fot.1428592 fot.1428593 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428590
1428591
1428592
1428593

ID 367 711 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Radomsko, pn.-zach. krańce miasta; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla, gł. czeremcha, na ziemi, grupa ponad 85 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1428624 fot.1428625 fot.1428626 fot.1428627 fot.1428628; 26.04.; fot.1428629 fot.1428630 fot.1428631 fot.1428632 fot.1428633 fot.1428634 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428624
1428625
1428626
1428627
1428628
1428629
1428630
1428631
1428632
1428633
1428634

ID 367 800 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 4 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego; sosna, osika, na ziemi, grupa co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1429610 fot.1429611 fot.1429612 fot.1429613 fot.1429614 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429610
1429611
1429612
1429613
1429614

ID 367 817 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 1 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; obrzeża poręby, na ziemi, grupa co najmniej 36 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1429672 fot.1429673 fot.1429674 fot.1429675 fot.1429676 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429672
1429673
1429674
1429675
1429676

ID 367 827 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID163 824; lokalizacja: Radomsko, pd.-zach. część miasta; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 23 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, na ziemi, co najmniej 8 owocników w trzech punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: 1; fot.1429861 fot.1429862 fot.1429863; 2; fot.1429864; 3 -pod jabłonią, 25.03; fot.1429865 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429861
1429862
1429863
1429864
1429865

ID 367 972 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: ok 1,7km na S od Ostrożanki, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie, EE47; data zbioru: 13 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu jodłowego, na ziemi, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1431774 fot.1431775 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1431774
1431775

ID 368 073 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 2 km SW od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0129 19,2785], DE54; data zbioru: 7 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi leśnej, na ziemi, 8 owocników w dwóch grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1433098 fot.1433099 fot.1433100 fot.1433101; gr. 2; fot.1433102 fot.1433103 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433098
1433099
1433100
1433101
1433102
1433103

ID 368 135 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Kołata, gm. Pobiedziska, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC90; data zbioru: 17 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród przydomowy, na ziemi, wśród trawy, na obwodzie otoczonego kamieniami wypaleniska po ognisku, kilka owocników; leg. Elżbieta Znojek, det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: To był drugi pojaw owocników smardzów w tym ogrodzie. Poprzednio w 2018 roku wyrosły w innym miejscu ogrodu.; Owocniki w 2019 rozwijały się stopniowo od drugiej połowy kwietnia do połowy maja. Łącznie wyrosło kilka owocników.; Zdjęcia wykonane przez Barbarę Kudławiec.; widok na stanowisko; fot.1433367; owocnik 6 maja; fot.1433368; owocniki 17 maja; fot.1433369 fot.1433370 fot.1433371; owocnik widok z bliska; fot.1433372 fot.1433373 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1433367
1433368
1433369
1433370
1433371
1433372
1433373

ID 368 143 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Jerzykowo, gm. Pobiedziska, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC90; data zbioru: 21 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: działka rekreacyjna, na ziemi, pod sosnami, topolami, brzozami, jeden owocnik; leg. Karolina i Grzegorz Sołtysiak, det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: Teren zadrzewiony. Samosiejki - sosny, topole, brzozy. Wcześniej rósł tu las, potem pożar, obecnie znów teren zadrzewiony te samosiejki!.; owocnik na stanowisku; fot.1433480; owocnik z bliska; fot.1433481 fot.1433482 [fotografie: tak];

1433480
1433481
1433482

ID 368 153 oznaczenie: Morchella conica; • potwierdzenie ID299 170; lokalizacja: Poznań, u. Wojska Polskiego, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD08; data zbioru: 28 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skwer z jaśminowcem i forsycją, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: Wzrost owocnika obserwowałam od około trzech tygodni przed pobraniem.; owocnik na stanowisku; fot.1433635; owocnik; fot.1433636; owocnik wobec miarki; fot.1433637 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433635
1433636
1433637

ID 368 495 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: 1 km S od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0413 19,3584], DE55; data zbioru: 13 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze leśnej drogi, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk; uwagi: fot.1438655 fot.1438656 fot.1438657 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1438655
1438656
1438657

ID 368 722 oznaczenie: Morchella conica; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, ul. Tulipanowa, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 12 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek porośnięty samosiewem osiki i czeremchy amerykańskiej, gleba, pięć owocniów; leg. Marcin Lożek, det. Marcin Lożek, Jacek Nowicki; eksykat: tak; uwagi: Smardz wyniosły; wątek [bf:1423604] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1423604 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji