znalezisko 20070426.1.jgadek - Morchella esculenta (smardz jadalny) · Jaworzno · (leg. det. Joanna Gądek)
jgadek-IMG_6148
Morchella esculenta (smardz jadalny)
26.04.2007
jgadek-IMG_6180
Morchella esculenta (smardz jadalny)
26.04.2007
jgadek-IMG_6181
Morchella esculenta (smardz jadalny)
26.04.2007