Tx: 1703
grzyby.pl

Grifola frondosa (Dicks.) Gray

żagwica listkowata, Hen of the woods /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Grifola frondosa (żagwica listkowata)
Grifola frondosa (żagwica listkowata)
Grifola frondosa (żagwica listkowata)

owocnik

Grifola frondosa (żagwica listkowata)
hymenofor
Owocniki w formie dużych wiązkowatych, krzaczkowatych, skupień wielu łopatkowatych kapeluszy; szerokość całej wiązki 200-500(1000) mm. Kapelusz ochrowe, szaro-brązowe do czarno-popielatych, ku podstawie jaśniejsze; o powierzchni promieniście włókienkowatej i promieniście pomarszczonej; kapelusze łopatkowate, muszlowate, liściowate, do 100 mm długości i szerokości, z bocznym trzonem; brzeg kapelusza cienki, zatokowato falisty.

space

Pory białawe do kremowych, uciśnięte nie zmieniają barwy; drobne 0.2-0.3(0.5) mm średnicy, (1)2(3) na mm, kanciaste lub zaokrąglone; brzeg postrzępiony. Rurki jednowarstwowe, krótkie, 2-3(5) mm długości, daleko zbiegają po trzonku.

space

Sporocarps in the form of large caespitose, coralloid, clustered spatulate pilei; the whole group 200-500(1000) mm broad. Pileus ochre, grey-brown to black-grey, towards the base lighter-coloured; with surface radially fibrillose and radially wrinkled; pilei spatulate, cochate, fan-like, up to 100 mm long and broad, with a lateral stipe; margin of the pileus thin, strongly undulating.

space

Pores whitish to cream-coloured, bruised do not change the colour; fine 0.2-0.3(0.5) mm in diameter, (1)2(3) per mm, polygonal or round; margin torn. Tubes single-layered, short, 2-3(5) mm long, decurrent far onto the stipe.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szeroko elipsoidalne, nieco przypłaszczone, gładkie, hialinowe, z jedną kroplą, rzadziej z 2-3, 5-6 × 3.5-4.5 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, slightly flattened, smooth, hyaline, with one, rarely 2-3 drops, 5-6 × 3.5-4.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.44 i III.2 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą; za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocników.
Grifola frondosa (żagwica listkowata)
Bardzo rzadka. Owocniki jednoroczne wyrastają latem i jesienią, przez szereg kolejnych lat na danym stanowisku, u podstawy pnia żywych i martwych drzew liściastych, pniaków i na korzeniach, zwłaszcza dębów i grabów, rzadziej kasztana jadalnego.
Very rare. Sporocarps annual, summer-fall, in the same place for many ears, at the base and close to live or dead hardwoods, preferably oak, hornbean, not often at Castanea sativa.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
W Polsce podlega ochronie częściowej. Dopuszczony jest (za odpowiednim zezwoleniem) "ręczny zbiór owocników". Młode okazy jadalne ale bez wartości kulinarnej z uwagi na gorzkawy smak, z wiekiem stają się łykowate[134].

space

znaczenie gospodarcze

Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi) · pokrój
Podobne bardzo duże kępy owocników tworzy wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus), wyrasta zwłaszcza na bukach, jego pory i powierzchnia kapelusza przy ucisku czernieją, kapelusze są większe, koncentrycznie strefowane, żółtoochrowe do kasztanowobrązowych, bez trzonu lub z krótkim; pory bardzo drobne, na granicy dostrzegalności gołym okiem.

space

Na jodłach wyrasta jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica), ma większe pory i palący w smaku miąższ.

space

Podobnie zbudowana żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) ma o wiele liczniejsze i mniejsze kapelusiki, z centralnie osadzonym trzonem.

space

wybrane okazy · selected collections

#12
06 09 26 - 28
/Puszcza Białowieska/
#4
06 09 21 - 4
/Puszcza Białowieska/
#4
09 10 18 - 1
leg. Tomasz Pachlewski, det. Marek Snowarski
/Wrocław, Las Strachociński/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Chalimoniuk (2002)[1385]Chalimoniuk (2002) Żagwica listkowata Grifola frondosa na Śląsku.[1385], Chalimoniuk (2003)[1387]Chalimoniuk (2003) Nowe stanowisko żagwicy listkowatej Grifola frondosa na Górnym Śląsku.[1387], Chojnacki i in. (2010)[1399]Chojnacki i in. (2010) Las Bielański. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 216-221[1399], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Friedrich i Orzechowska (2001)[1469]Friedrich i Orzechowska (2001) Grzyby wielkoowocnikowe Szczecina. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 187[1469], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Grądziel i Różycki (2005)[1520]Grądziel i Różycki (2005) Poleski Park Narodowy. Poleski Park Narodowy, Urszulin.[1520], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2001)[1746]Kujawa (2001) Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189[1746], Kujawa (2003)[1748]Kujawa (2003) Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.[1748], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2017)[1794]Kujawa et al. (2017) Nowe stanowiska żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.) Gray w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.[1794], Kujawa et al. (2018)[1797]Kujawa et al. (2018) Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych.[1797], Kujawa et al. (2018)[1793]Kujawa et al. (2018) Dęby w krajobrazie rolniczym jako siedlisko zastępcze dla ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With.[1793], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2003)[3807]Lisiewska (2003) Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland).[3807], Lisiewska & Madeja (2003)[1845]Lisiewska & Madeja (2003) Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce.[1845], Ławrynowicz (2001)[1859]Ławrynowicz (2001) Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich.[1859], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Pietrowiak (2011)[2089]Pietrowiak (2011) Nowe stanowiska czasznicy olbrzymiej Calvatia gigantea i żagwicy listkowatej Grifola frondosa w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 110-113[2089], Piętka (2013)[2090]Piętka (2013) Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa[2090], Piętka (2014)[2091]Piętka (2014) Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego.[2091], Ratuszniak i Zduńczyk (2009)[2121]Ratuszniak i Zduńczyk (2009) Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów poliporoidalnych na Pomorzu Środkowym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.69[2121], Spałek (1999)[2206]Spałek (1999) Osobliwości przyrodnicze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego “Pod Dębami”.[2206], Spałek (2006)[2209]Spałek (2006) Kanały hutnicze ostoją różnorodności biologicznej na Śląsku Opolskim.[2209], Spałek (2015)[2212]Spałek (2015) Osobliwości przyrody Parku Mużakowskiego. Przyroda polska 12: 30-31[2212], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Szczepka & Sokół (1994)[3766]Szczepka & Sokół (1994) Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F. Gray - ekologia, ochrona, wartość użytkowa.[3766], Szczepkowski (2020)[2323]Szczepkowski (2020) Żagwica listkowata Grifola frongosa (Dicks.) Gray.[2323], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Szczepkowski i Piętka (2008)[2356]Szczepkowski i Piętka (2008) Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray w środkowej Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 3-13[2356], Wilga & Wantoch-Rekowski (2015)[2484]Wilga & Wantoch-Rekowski (2015) Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2484], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Zielony i Nowakowska (2017)[2569]Zielony i Nowakowska (2017) Jata. Rezerwat przyrody. Miejsce pamięci. Monografia przyrodnicza. Lasy Pańswowe, wyd. Aleksander.[2569], Żurawlew (2018)[2581]Żurawlew (2018) Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego.[2581]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Grifola frondosa (żagwica listkowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 289743 362417 AB38 337040 AB51 326622 AB76 340920 BB01 44296 318960 BD60 351683 BE49 156302 BE97 120643 CA71 100331 CC92 151083 177930 195510 208827 208828 CE04 204788 CE40 305324 DA80 116919 207817 291786 DA96 361906 DB05 363540 373281 373508 DB28 374174 DD75 363363 DD85 294042 DE54 118020 192178 273965 DE75 83076 116110 DF87 331505 EA92 45863 EC36 375131 FD50 366869 FF52 373540 GC54 349651 GC55 52417 305325 GC65 338527

ID 44 296 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB01; data zbioru: 20 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W lesie bukowym, w pobliżu cieku wodnego, Na ziemi pod pojedynczym dębem, Pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Twardy, det. Waldemar Wesołowski; eksykat: nie; uwagi: fot.56709 fot.56710 fot.56711 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56709
56710
56711

ID 45 863 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: 1 km.SE, Górowo Iławeckie, pow. Bartoszyce, warmińsko mazurskie, EA92; data zbioru: 28 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo- brzozowy, na pniu buku, w wiązce, owocniki pozarastane trzonami; leg. Paweł Sankiewicz, det. Paweł Sankiewicz, Jacek Michalczyk; uwagi: fot.59184 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59184

ID 52 417 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Puszcza Białowieska, 5 km w linii prostej NS od wsi Lipiny, na skrzyżowaniu oddziałów leśnych nr 245,246;274 GC55; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą dębów, przy drodze leśnej, Na przydrożnym dębie, W grupie, masowo; leg. Michał Wójtowski, det. Anna Kujawa; uwagi: fot.71944 fot.71945 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

71944
71945

ID 83 076 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Huby, woj.śląskie, DE75; data zbioru: 27 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, dąb, sosna, brzoza, na pniu, najprawdopodobnej dębu, w wiązce; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/27.04.08; uwagi: .; fot.133554 fot.133555 fot.133556 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

133554
133555
133556

ID 100 331 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: 2,5km SE, Damnica, pow. Słupsk, pomorskie, CA71; data zbioru: 1 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą buka i dęba, Na pniu dębowym lub bukowym, w wiązce - 1 wiązka,(1 listek uszkodzony); leg. det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie; uwagi: Żagwica listkowata; fot.170319 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

170319

ID 116 110 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna,dąb, brzoza, pa pniu dębu, w wiązce; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/KK/14.11.08; uwagi: .; fot.204893 fot.204894 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

204893
204894

ID 116 919 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, Dolina Samborowo, ok. 800 m W od wylotu ul. Abrahama, oddz. 142., DA80; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, w pobliżu ścieżki biegnącej dnem doliny, Na ziemi, przy pniu starego dębu szypułkowego., Pojedynczy owocnik; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.206537 fot.206538 fot.206539 fot.206540 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

206537
206538
206539
206540

ID 118 020 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: 1 km W,Kijów,gm.Kruszyna, DE54; data zbioru: 14 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nad rzeką Wartą, na ziemi,u podstawy dębowego pniaka, jedna kępa; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/1.09.10; uwagi: fot.209320 fot.209321 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209320
209321

ID 120 643 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Szklary k. Ząbkowic Śl, we wsi, BE97; data zbioru: 13 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , Na dębie, w czterech miejscach na styku z ziemią, niestety niszczone; leg. Jacek Soboń, det. Czesław Narkiewicz; uwagi: fot.215718 fot.215719 fot.215720; żagwica listkowata; Dąb wycięty w 2008. Grzybki pozostały. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215718
215719
215720

ID 151 083 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, 1,5 km na SW od Pawłowa, CC92; data zbioru: 21 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, olsza, brzoza, leszczyna, u podnóża dwóch dębów czerwonych, skupienia wielu łopatkowatych kapeluszy, po trzy pod dwoma dębami (w tym jeden oderwany od podłoża); leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/28.12.09; uwagi: Zdjęcia:; Widok na owocniki pod pierwszym dębem oraz owocniki z bliska: fot.289701 fot.289702 fot.289703 fot.289704; Owocniki pod drugim dębem: fot.289705 fot.289706 fot.289707 [bf:285917] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: Tak, wykonane 21.10.09 oraz 25.10.09]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 285917 ;

ID 156 302 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE49; data zbioru: 9 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (grab, wiąz, dąb, lipa i inne), na murszejącym pniaku, skupisko o rozpiętości ok. 50 cm; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: [fotografie: fotografia z 18 X 2009 w atlasie Marka Snowarskiego];

ID 177 930 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: ok. 2,3 km na NW od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 6 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny, pod starym dębem o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, jeden owocnik w charakterystycznej postaci skupienia wielu łopatkowatych kapeluszy; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/7.12.10; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddz. 133; pierwsza obserwacja zejściowego owocnika w grudniu 2008, w 2009 nie zaobserwowałam owocnika; zdjęcia:; fot.383143 fot.383144 fot.383145 fot.383146 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

383143
383144
383145
383146

ID 192 178 oznaczenie: Grifola frondosa; • potwierdzenie ID118 020; lokalizacja: 1 km W, Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 24 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad rzeką Wartą, na ziemi,u podstawy dębowego pniaka, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.448058 fot.448059 fot.448060 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

448058
448059
448060

ID 195 510 oznaczenie: Grifola frondosa; • potwierdzenie ID151 083; lokalizacja: Pawłowo, 1,5 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 27 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, olsza, brzoza, leszczyna, u podnóża dwóch dębów czerwownych, pod poszczególnymi dębami 1 i 5 owocników o pokroju charakterystycznym dla gatunku; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82; poprzednio zaobserwowałam tu żagwicę w 2009 r.; pierwszy dąb z żagwicą - stanowisko żagwica rośnie pod pierwszym z lewej dębem!; fot.465229; owocniki; fot.465230 fot.465231 fot.465232 fot.465233; drugi dąb z żagwicą - stanowisko żagwica rośnie pod dębem drugim od prawej - drugim z tych dwóch bliźniaczych dębów!; fot.465234 fot.465235; owocnik; fot.465236 fot.465237 fot.465238 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465229
465230
465231
465232
465233
465234
465235
465236
465237
465238

ID 204 788 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Antonin, pow. ostrowski, woj. dolnośląskie, CE04; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park.dąb, klon, olsza, inne, dąb, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/6.12.12; uwagi: fot.515191 [notatka: nie] [fotografie: tak];

515191

ID 207 817 oznaczenie: Grifola frondosa; • potwierdzenie ID116 919; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 19 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,dąb, dąb, jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.529795; Grzyb wyrósł dwa dęby dalej niz poprzednio zgłaszany [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

529795

ID 208 827 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Pawłowo, 1,5 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'07,4" E 17°30'07,4"], CC92; data zbioru: 2 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, olsza, brzoza, leszczyna, u podnóża dębów czerwonych, pod dwoma dębami po jednym owocniku o pokroju charakterystycznym dla gatunku; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: oddział 82!; N 52°28'11,1" E 17°29'59,0" oddział 83!; nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddziały 82 i 83 - dwa miejsca odległe od siebie o kilkadziesiąt m po dwóch stronach linii oddziałowej; lokalizacja w oddziale 82 - kolejne owocnikowanie w tym miejscu, poprzednie w 2009 i 2011; fot.535453 fot.535454 fot.535455; lokalizacja w oddziale 83 - tu pierwszy raz znaleziona żagwica, pod sąsiednim dębem po owocnikowaniu w 2009, 2011 w tym roku brak owocników; fot.535456 fot.535457 fot.535458 fot.535459 [notatka: nagrania + mapki] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

535453
535454
535455
535456
535457
535458
535459

ID 208 828 oznaczenie: Grifola frondosa; • potwierdzenie ID177 930; lokalizacja: Czerniejewo, ok. 2,3 km NW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°26'26,83" E 17°27'03,60"], CC92; data zbioru: 2 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny, pod okazałym żywym dębem o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133; kolejna obserwacja w tym samym miejscu, w XII 2008 zejściowy owocnik nie zgłaszany, bo stan owocnika nie pozwalał na pewne rozpoznanie!, w 2010 pierwsze zgłoszenie; stanowisko i owocniki; fot.535465 fot.535466 fot.535467 fot.535468 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

535465
535466
535467
535468

ID 273 965 oznaczenie: Grifola frondosa; • potwierdzenie ID118 020; lokalizacja: 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 2 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad rzeką Wartą, na ziemi, u podstawy dębowego pniaka, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.813692; 30.10.2015; fot.813693 [notatka: nie] [fotografie: tak];

813692
813693

ID 291 786 oznaczenie: Grifola frondosa; • potwierdzenie ID207 817; lokalizacja: TPK Gdańsk Leśn. Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 27 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, buk, sosna, dąb, korzenie dębu, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.880774 fot.880775 [notatka: tak, aplikacja Nadleśnictwo Gdańsk] [fotografie: tak];

880774
880775

ID 294 042 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Pabianice, Park Wolności, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 11 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park leśny, pod dębem, na korzeniach dębu, jeden owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Część owocnika została przez kogoś uszkodzona, może psa, lisa, widać było ślady drapania w zmarzniętej ziemi obok. Na zdjęciach owocnik i drzewo pod którym rósł.; fot.890541 fot.890542 fot.890543 [notatka: nie] [fotografie: tak, słabe, z telefonu];

890541
890542
890543

ID 305 324 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: 0,6 km, SE, Wilczyce, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, CE40; data zbioru: 13 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg ze starymi dębami, pod dębem, dwie kępki; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.946746 fot.946747 fot.946748 [notatka: nie] [fotografie: tak];

946746
946747
946748

ID 305 325 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 16 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, u stóp wielkiego dębu, jedna kępka; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie - rezerwat ścisły BPN; uwagi: fot.946753 fot.946754 fot.946755 [notatka: nie] [fotografie: tak];

946753
946754
946755

ID 318 960 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Kołobrzeg - Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 15 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd, U podstawy dębu, 2 owocniki; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1030274 fot.1030275 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1030274
1030275

ID 326 622 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Rytka), 2 km na SW od Karszna w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 14 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg nad starym kanałem melioracyjnym, w bryle korzeniowej wywrotu Db, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1103999 fot.1104000 fot.1104001 fot.1104002 fot.1104003 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1103999
1104000
1104001
1104002
1104003

ID 331 505 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Bugaj, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF87; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja pomnikowych dębów, przy podstawie pnia dębu, w wiązce; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1139456 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1139456

ID 337 040 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: prop. rez. Płoty w gm. Płoty, 1,5 km na NW od miejscowości Kocierz, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 8 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa przejściowa miedzy łęgiem i grądem, u podstawy Quercus, 2 wiązki (po przeciwległych stronach drzewa); leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1178692 fot.1178693 fot.1178694 fot.1178695 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1178692
1178693
1178694
1178695

ID 338 527 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Białowieża, początek ścieżkiŻebra Żubra pow. białowieża woj. podlaski, GC65; data zbioru: 13 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, podstawa pnia dębu, kępiasto, ok.50cm średnicy; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniona; uwagi: Żagwica listkowata; fot.1185926 fot.1185927 fot.1185928 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1185926
1185927
1185928

ID 340 920 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Danowo,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 17 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trzy dęby przy zabudowaniach, podstawa pnia dębu, dwie kępy po przeciwnych stronach pnia; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie,chroniona; uwagi: Żagwica listkowata fot.1197731 fot.1197732 fot.1197733 fot.1197734 fot.1197735 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1197731
1197732
1197733
1197734
1197735

ID 349 651 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Budy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC54; data zbioru: 18 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, Przy dębia, siedem owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.1265150 fot.1265151 [fotografie: tak];

1265150
1265151

ID 351 683 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Ok.1km na S od wsi Stany, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD60; data zbioru: 27 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty ( dęby, brzozy,buki)., U podstawy dębu., Pojedyńcza wiązka.; leg. Iwona Burzyńska, det. Grażyna Domian; eksykat: Nie(chroniony); uwagi: fot.1282306 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1282306

ID 361 906 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Pagórki, 900 m. E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'15.1"N 19°32'00.5"E], DA96; data zbioru: 1 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dodatkiem Db, Brz i in., u podstawy pniaka liściastego (buk lub dąb), 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: wątek: [bf:1377547] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1377547 ;

ID 362 417 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Gliwice, pow. miasto Gliwice, woj. Śląskie; data zbioru: 30 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, przewaga dębów i buków, także drzewa iglaste, głównie sosny, u podstawy dębu; leg. det. Małgorzata Chomiakow-Pawlik; eksykat: nie; uwagi: fot.1382588 fot.1382589 fot.1382590; współrzędne 50.30370033536664, 18.70805720480443 lokalizacja z dokładnością do 10-15 metrów, grzyb rośnie na dębie przy samej ścieżce i jest dobrze z niej widoczny!. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1382588
1382589
1382590

ID 363 363 oznaczenie: Grifolia frondosa; lokalizacja: Łódź, Radogoszcz Zachód, pow. łódzki, woj. łódzkie, DD75; data zbioru: 29 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla z pojedynczymi wielkimi drzewami, przy podstawie pomnikowego dębu szypułkowego, jeden owocnik ukryty w trawie; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie; uwagi: fot.1389053 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1389053

ID 363 540 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Elbląg - Rubno (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'22.8"N 19°24'21.5"E], DB05; data zbioru: 31 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z udziałem Db, Brz, u podstawy żywego, pomnikowego dębu (dąb Hoggo, którego wiek szacowany jest na 500 lat, o pierśnicy 2,4 m.), 2 owocniki po 2 stronach pnia, oderwane od podłoża; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1390774 fot.1390775 fot.1390776 fot.1390777 fot.1390778 fot.1390779 fot.1390780 fot.1390781 fot.1390782 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1390774
1390775
1390776
1390777
1390778
1390779
1390780
1390781
1390782

ID 366 869 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Ewelin, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD50; data zbioru: 18 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy z domieszką graba, na korzeniach u podstawu ściętego dęba, dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: fot.1419873 fot.1419874 fot.1419875 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1419873
1419874
1419875

ID 373 281 oznaczenie: Grifola frondosa; • potwierdzenie ID363 540; lokalizacja: Elbląg - Rubno, 800 m. NE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'22.6"N 19°24'22.1"E], DB05; data zbioru: 14 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty Bk, Brz, Gb i stare Db, u podstawy pomnikowego dębu (dąb Hoggo, którego wiek szacowany jest na 500-600 lat), 3 okazałe owocniki wokół pnia, na korzeniach dębu; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1491444 fot.1491445 fot.1491446 fot.1491447 fot.1491448 fot.1491449 fot.1491450 fot.1491451 fot.1491452 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1491444
1491445
1491446
1491447
1491448
1491449
1491450
1491451
1491452

ID 373 508 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Elbląg, 300 m. S od skrzyż. ul. Łęczyckiej i Wschodniej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'26.6"N 19°27'17.9"E], DB05; data zbioru: 22 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą Buka (poza tym Db, Gb, Lp, Tp i in.), u podstawy zamierającego dębu, na korzeniach, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1493969 fot.1493970 fot.1493971 fot.1493972 fot.1493973 fot.1493974 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1493969
1493970
1493971
1493972
1493973
1493974

ID 373 540 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: ok. 4km na północ od wschodniej granicy Czarnej Sędziszowskiej, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie, FF52; data zbioru: 20 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, grzyby rosły pod grabem, , 2 owocniki obok siebie; leg. det. Sebastian Bednarz; eksykat: brak- gatunek chroniony; uwagi: Grzyby rosły na zachodnim skraju rezerwatu Zabłocie w oddziale leśnym o numerze 59, kilka metrów od drogi leśnej. Zapach w dniu znalezienia wyraźny, specyficzny. Zapach trzy dni później wyczuwalny z kilku metrów i nieprzyjemny.; fot.1494270 fot.1494271 fot.1494272 fot.1494273 fot.1494274 fot.1494275 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1494270
1494271
1494272
1494273
1494274
1494275

ID 374 174 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: Surowe 900 m. SE (rezerwat Dęby w Krukach Pasłęckich), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°01'58.4"N 19°47'06.1"E], DB28; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą lipy z domieszką starodrzewu dębowego i bukowego, u podstawy żywego starego dębu (250+ lat), 3 lub 4 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1499667 fot.1499668 fot.1499669 fot.1499670 fot.1499671 fot.1499672 fot.1499673 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1499667
1499668
1499669
1499670
1499671
1499672
1499673

ID 375 131 oznaczenie: Grifola frondosa; lokalizacja: 1.5km na N od miejscowości Fijałkowo, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie [20.987504, 53.011581], EC36; data zbioru: 24 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, przy murszejącym pniaku dębowym, pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; rev. Błażej Gierczyk 1 sty 2024; eksykat: Nie, ochrona;

DSC00063
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji