Atlas przyrodnika. Królestwo grzybów

Grzyby – świat obok roślin i zwierząt

Jeszcze stosunkowo niedawno systematyka istot żywych zaliczała grzyby i podobne organizmy do roślin. Systematycy odwoływali się między innymi do takich cech jak: zdolność do poruszania się, samożywność – cudzożywność. Dzisiaj już wiemy, że z punktu widzenia pokrewieństwa organizmów są to cechy drugorzędne. Jeśli doszukiwać się dość naiwnej analogii, to grzyby są podobne do zwierząt między innymi swoją cudzożywnością, z owadami mają wspólne materiały budujące szkielet – u owadów chitynowy pancerz, u grzybów ściany strzępek. Ku roślinom zbliża je przywiązanie do podłoża i obecność ściany komórkowej.

space

Współczesna systematyka organizmów żywych umieszcza grzyby jako odrębne – w stosunku do roślin i zwierząt – duże królestwo organizmów żywych. Są jeszcze dwa mniejsze królestwa organizmów jądrowych: Protista (pierwotniaki) do których należą m. in. śluzorośla oraz Chromista (tu znalazły się obecnie między innymi dawniej zaliczane do grzybów Oomycetes). Drogi ewolucji roślin, zwierząt i grzybów rozeszły się niedługo po początkach życia na Ziemi. Stąd też bierze się znaczna odmienność grzybów w stosunku do roślin i zwierząt. Grzyby we współczesnej systematyce są w stosunku do nich grupą osobną.

space

Wszystkie gatunki roślin występujące na danym obszarze są określane mianem flory danego terenu, zwierzęta mianem fauny. Do niedawna zbiór wszystkich gatunków grzybów Polski był także określany mianem flory. Obecnie stosuje się już osobny termin mykobiota (lub funga) danego obszaru: piszemy więc: flora (rośliny) i mykobiota Polski.

Rola grzybów w środowisku

Grzyby są organizmami cudzożywnymi. Energię podtrzymującą procesy życiowe uzyskują przede wszystkim z rozkładu złożonych związków organicznych. Większość grzybów to saprotrofy – rozkładają martwą materię organiczną. W ekosystemie, w procesie obiegu materii i przepływu energii, grzyby (obok bakterii) są podstawowymi reducentami – tj. rozkładają materię organiczną na proste związki nieorganiczne, dostępne dla roślin. Domykają tym samym cykle obiegu materii wiodące – w dużym uproszczeniu – z gleby, do roślin, następnie do zwierząt i przez reducentów z powrotem do prostych związków chemicznych w glebie. Jedynie bakterie dorównują grzybom zdolnością do rozkładu związków organicznych. Są nawet grzyby rozkładające polimery poliwęglanowe i niszczące w ten sposób płyty CD (na szczęście raczej nie w naszym klimacie).

space

Ważną grupą są grzyby pasożytnicze spełniające rolę naturalnych regulatorów liczebności populacji organizmów, które infekują.

Grzyby są pokarmem dla wielu gatunków zwierząt, a także miejscem rozwoju dla wielu bezkręgowców – np. larw muchówek.

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space