Tx: 692
grzyby.pl

Sphagnurus paluster (Peck) Redhead et V. Hofst.

popielatek torfowiskowy, kępkowiec torfowiskowy
Bryophyllum palustre (Peck) Vizzini · Collybia leucomyosotis Cooke & W.G. Sm. · Collybia palustris (Peck) A.H. Sm. · Lyophyllum palustre (Peck) Singer [gł. w czekl.] · Tephrocybe palustris (Peck) Donk · Tephrophana palustris (Peck) Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sphagnurus paluster (popielatek torfowiskowy)
pokrój
Sphagnurus paluster (popielatek torfowiskowy)
owocniki w płacie mchów torfowców (Sphagnum)

opis

Sphagnurus paluster (popielatek torfowiskowy)
blaszki
Kapelusz jasnobrązowy do ochrowo-brązowego, czasem z lekkim oliwkowym odcieniem, słabo higrofaniczny, suchy jasno-skórzasty; młody wypukły, szybko płaski, w centrum cieco zagłębiony lub z niewysokim garbkiem, 15-30 mm średnicy; na brzegu gdy wilgotny prześwitująco prążkowany; powierzchnia gładka, nie lepka, sucha delikatnie aksamitna; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon barwy kapelusza, ciemniejszy; 30-70 × 2-4 mm, równogruby, nieco grubiejący ku podstawie; pusty, kruchy.

space

Pileus light brown to ochre-brown, sometimes with a slight olive coloured tint, somewhat hygrophanous, dry light-membranous; when young convex, quickly plane, in the centre slightly depressed or with a low umbo, 15-30 in diameter; at the margin when moist translucent-striate; surface smooth, not viscid, dry slightly velutinous; margin inrolled for a long time.

space

Stipe colour of the cap, darker; 30-70 × 2-4 mm, equal, slightly widening towards the base; hollow, fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, pestkowate, gładkie, hialinowe, niektóre z kroplami, 6-8.5 × 3-5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, some with drops, 6-8.5 × 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
siedlisko
płat Sphagnum w cieku wodnym w świerczynie, na zboczu; rosną w nim 3 gatunki: mitróweczka błotna (Mitrula paludosa), popielatek torfowiskowy (Sphagnurus paluster), zasłonak krwisty (Cortinarius sanguineus)
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub grupach, w miejscach wilgotnych, zwykle w płatach torfowców (Sphagnum).
Rare. Sporocarps found from summer to autumn, solitary or gregarious, in damp places, usually in the lobes of peat moss Sphagnum.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

uwagi

Podobnie wygląda Sagaranella erosa, ma jednak szorstko-kolczaste zarodniki, wilgotny kapelusz ma odcień czerwono-brązowy a nie oliwkowy.
Similar in habitus Sagaranella erosa has rough-echinulate spores, moistened cap is tinged red-brown, not olive.

wybrane okazy · selected collections

#4
06 05 21 - 4
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266] (as: Tephrocybe palustris), Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279] (as: Tephrocybe palustris), Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277] (as: Tephrocybe palustris), Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Tephrocybe palustris), Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Tephrocybe palustris), Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzesiak (2010)[1524]Grzesiak (2010) Bryophilous fungi from peat-bogs of Central Poland.[1524], Grzesiak (2010)[1523]Grzesiak (2010) Grzyby briofilne torfowisk Polski Środkowej.[1523], Grzesiak (2011)[1525]Grzesiak (2011) Zjawisko briofilności grzybów występujących na torfowiskach Polski Środkowej.[1525], Grzesiak (2014)[1526]Grzesiak (2014) Grzyby briofilne w zbiorowiskach torfowiskowych Polski Środkowej.[1526], Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Sphagnurus paluster), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Sphagnurus paluster), Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2017)[1741]Kudławiec (2017) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie ? Nadleśnictwo Polanów. W: Dominik J. (red.). Ósme Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-41.[1741], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753] (as: Tephrocybe palustris), Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840] (as: Tephrocybe palustris), Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866] (as: Tephrocybe palustris), Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883] (as: Tephrocybe palustre), Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885] (as: Tephrocybe palustris), Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886] (as: Tephrocybe palustris), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896] (as: L. palustre i Tephrocybe palustris), Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as: Tephrocybe palustris), Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Narkiewicz (1999)[1986]Narkiewicz (1999) Torfowisko na Trzecińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogóskiej.[1986] (as: Tephrocybe palustris), Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Sotek i in. (2004)[2203]Sotek i in. (2004) Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania). The Future of Polish Mires: 73-78[2203] (as: Tephrocybe palustris), Sotek i Stasińska (2009)[2204]Sotek i Stasińska (2009) Torfowisko atlantyckie "Stramniczka"- antropogeniczne przemiany roślinności a różnorodność macromycetes. W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 142-143[2204], Stasińska (2007a)[2227]Stasińska (2007a) Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148[2227], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2003)[2248]Stasińska & Sotek (2003) Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the North-West of Pomerania (North-West Poland).[2248] (as: Tephrocybe palustris), Stasińska & Sotek (2004)[2249]Stasińska & Sotek (2004) Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland).[2249] (as: Tephrocybe palustris), Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256] (as: Sphagnurus paluster), Stasińska i in. (2004)[2260]Stasińska i in. (2004) Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland). The Future of Polish Mires: 183-188[2260] (as: Tephrocybe palustris), Stasińska i Sotek (2009)[2251]Stasińska i Sotek (2009) Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze). W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 146-147[2251], Ślusarczyk (2004)[2385]Ślusarczyk (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług".[2385], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386] (as: Tephrocybe palustris), Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Świerkosz et al. (2017)[2404]Świerkosz et al. (2017) Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe)—Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation?.[2404] (as: Tephrocybe palustris), Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440] (as: Tephrocybe palustris), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:12 1 znaleziska Sphagnurus paluster (popielatek torfowiskowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB46 333098 333101 AB48 333093 AB52 323938 AB54 323107 AB55 283296 AB56 324476 AB62 314835 AB85 139289 331709 AB94 45981 AC03 350911 AC18 346006 AC47 368791 AD18 35905 BB60 333595 CA76 324524 CA86 101633 134112 CA89 110269 CA99 368393 CB07 144110 CB24 66222 132196 132239 CB25 107083 CB30 360616 CB59 369458 CC06 316710 DA80 109248 DD68 16424 DD95 300963 DE55 221542 DE56 141605 179388 214231 217551 DE65 143304 187191 220365 DE67 108554 187190 228853 DE82 131619 131820 EG15 32909 GC02 230583

ID 16 424 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Torfowisko Żabieniec ad Brzeziny, DD68; data zbioru: 25 cze 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko, mech torfowiec, po kilka w grupkach; leg. Jacek Kalisiak, det. Anna Kujawa; eksykat: w Stacji ZBŚRiL PAN - 8/JKK/20.07.05; uwagi: W części torfowiska z grubym kożuchem torfowca; === aktualnie Lyophyllum palustre Peck! Singer; === nowy dla Nizin Środkowopolskich, w tym nowy dla Wyżyny Łódzkiej; === na podst. Wojewoda Wł., 2005 2003!. Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.; fot.13325 fot.13326 fot.13327 fot.13328 fot.13329 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

13325
13326
13327
13328
13329

ID 32 909 oznaczenie: Lyophyllum palustre; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 26 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk, sosna, dąb, jarząb, grab, kruszyna), w kępie mchu torfowca, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: 060526-20 fung. Pinczer; uwagi: fot.36724; inne zdjęcia:; [bf:36717] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70; związane wątki bio-forum.pl: 36717 ;

ID 35 905 oznaczenie: Lyophyllum palustre; lokalizacja: 4 km na Sod Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 25 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko (Sphagnetalia magellanici), wśród torfowców, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 430; uwagi: fot.42542 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

42542

ID 45 981 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na NE od Dobropola, AB94; data zbioru: 30 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko mszarne, mech torfowiec, pojedynczo kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek); uwagi: fot.59462 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59462

ID 66 222 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB24; data zbioru: 27 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wyschający staw leśny, Torfowisko., Kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.95943 fot.95944 fot.95945 [notatka: tak] [fotografie: tak];

95943
95944
95945

ID 101 633 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Rezerwat Leśne Oczko Mirachowo, CA86; data zbioru: 25 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg jeziorka leśnego, W mchu torfowym, ok.50 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/23.08.08; uwagi: fot.173161 fot.173162 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

173161
173162

ID 107 083 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB25; data zbioru: 12 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Staw leśny, W mchu torfowym, Kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.184296 [notatka: tak] [fotografie: tak];

184296

ID 108 554 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: 1,5 km NE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie (oczko wodne ''Kacza Smuga''), wśród mchów torfowiskowych, w małych ''czarcich kręgach'',kilka grup po kilkanaście do 30 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Andreas Gminder; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: 50 56'4,71"N 19 34'30,92"E; fot.187765 fot.187766 fot.187767 [notatka: nie] [fotografie: tak];

187765
187766
187767

ID 109 248 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA80; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bagienny, W mchu torfowym, Kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.189563 [notatka: tak] [fotografie: tak];

189563

ID 110 269 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Barniewice okolice Gdańska, CA89; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bagienny, W mchu torfowym, Kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.191874 [notatka: tak] [fotografie: tak];

191874

ID 131 619 oznaczenie: Lyophyllum palustre; lokalizacja: ok.zbiornika wodnego w Blachowni,pow.częstochowski,śląskie, DE82; data zbioru: 15 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na granicy boru i zarośli wierzbowych,w płacie torfowców, wśród torfowców, grupa ok.50 owocników; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Ani Kujawy; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: tak];

ID 131 820 oznaczenie: Lyophyllum palustre; lokalizacja: użytek ekologiczny, DE82; data zbioru: 21 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragmenty torfowiska,płaty torfowców wśród zarośli wierzby,skraj boru, na torfowcu, w grupach,łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Anny Kujawy; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak];

ID 132 196 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Trawice-Lipusz Kaszuby, CB24; data zbioru: 23 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy, Staw leśny torfowisko Białe Błota, kilkaset owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: Stanowisko; fot.242416; N 54*03,087'; E 17*43,991'; 154 m.npm; Potwierdzenie zgłoszeń ID 66222 ID 107083; fot.242417 [notatka: nie] [fotografie: tak];

242416
242417

ID 132 239 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Trawice-Lipusz Kaszuby, CB24; data zbioru: 23 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Staw leśny-torfowisko bory sosnowe z domieszką brzozy,buka, w mchach torfowych, kilkaset owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.242517; Poielatki rosną wraz z hełmówkami błotnymi; N 54*02,937'; E 17*44,559'; 151 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

242517

ID 134 112 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Rezerwat Leśne Oczko-Mirachowo, CA86; data zbioru: 6 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór bagienny-torfowisko, w mchach torfowych, kilkaset owocników wokół stawu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: Pokrój stanowiska; fot.246181; przykładowe owocniki; fot.246182; N 54*21,844'; E 18*02,658'; 220 m.npm; potwierdzenie zgłoszenia ID 101633 [notatka: nie] [fotografie: tak];

246181
246182

ID 139 289 oznaczenie: Lyophyllum palustre; lokalizacja: Torfowisko Reptowo, 2,6 km na NW od Stacji PKP Reptowo, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 1 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdegradowane osuszaniem torfowisko wysokie, pociete rowami melioracyjnymi, mech torfowiec w starym rowie melioracyjnym, w rozproszeniu 7 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potw. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/3.01.11; uwagi: Popielatek torfowiskowy; fot.259452 fot.259453 fot.259454 fot.259455 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

259452
259453
259454
259455

ID 141 605 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: 1 km na pd od skrzyżowania ulic:Krakowskiej i Gidelskiej (Radomsko), DE56; data zbioru: 19 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las sosnowo-brzozowy (obecnie większość brzóz jest wycięta) ze świerkowym podrostem, w mchach torfowiskowych, w promieniu 20m kilka grup owocników (''czarcich kręgów''),po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: 51st2'1,44"N 19st26'12,64"E; siedlisko; fot.265169; i owocniki; fot.265170 fot.265171 fot.265172 fot.265173 fot.265174 [notatka: nie] [fotografie: tak];

265169
265170
265171
265172
265173
265174

ID 143 304 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: 1,5 km SW,Szczepocice Prywatne,gm.Radomsko, DE65; data zbioru: 22 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły bór sosnowy, w mchach torfowiskowych,przy ''oczku wodnym'', kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani; uwagi: siedlisko; fot.269266; i przykładowe owocniki; fot.269267 fot.269268 fot.269269 [notatka: nie] [fotografie: tak];

269266
269267
269268
269269

ID 144 110 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Obrzeża rezerwatu Ostrzycki las-Pierszczewko, CB07; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko w lesie mieszanym.Olsza,osika,wierzba,brzoza,buk,świerk,sosna, w mchach torfowych, jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.271079; N 54*14,785'; E 018*06,165'; 175 m.npm [notatka: tak] [fotografie: tak];

271079

ID 179 388 oznaczenie: Tephrocybe palustris; • potwierdzenie ID141 605; lokalizacja: 1 km na pd od skrzyżowania ulic:Krakowskiej i Gidelskiej (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 7 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las sosnowo-brzozowy ze świerkowym podrostem, w mchach torfowiskowych, kilka grup owocników po kilkanaście-kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.387845 fot.387846]; fot.387847 [notatka: nie] [fotografie: tak];

387845
387846
387847

ID 187 190 oznaczenie: Tephrocybe palustris; • potwierdzenie ID108 554; lokalizacja: 1,5 km NE, Młynek, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 23 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie (oczko wodne ''Kacza Smuga'') i podmokły las sosnowy z domieszką brzóz( druga lokalizacja ), w mchach torfowiskowych, ponad 100 owocników w kilkunastu grupkach, w dwóch lokalizacjach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.417131 fot.417132; druga lokalizacja -1,5 km na pnwsch od ''Kaczej Smugi'' , przy drodze z Żytna do Ewiny.; fot.417133 fot.417134 fot.417135 [notatka: nie] [fotografie: tak];

417131
417132
417133
417134
417135

ID 187 191 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: 1,5 km SW, Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 14 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły bór sosnowy, w mchach torfowiskowych,przy ''oczku wodnym'', kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.417139 fot.417140 [notatka: nie] [fotografie: tak];

417139
417140

ID 214 231 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: 1,5 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 21,6" N i 19st 30' 45,8" E], DE56; data zbioru: 26 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, w mchach torfowcowych, kilka grup po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.562983 fot.562984 fot.562985 fot.562986 [notatka: nie] [fotografie: tak];

562983
562984
562985
562986

ID 217 551 oznaczenie: Tephrocybe palustris; • potwierdzenie ID141 605; lokalizacja: 1 km na pd od skrzyżowania ulic:Krakowskiej i Gidelskiej (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 14 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las sosnowo-brzozowy (obecnie większość brzóz jest wycięta) ze świerkowym podrostem, w mchach torfowcowych, kilka grupek po kilkadziesiąt owocników każda; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.578273 fot.578274 [notatka: nie] [fotografie: tak];

578273
578274

ID 220 365 oznaczenie: Tephrocybe palustris; • potwierdzenie ID143 304; lokalizacja: 2 km SW od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 39,7" N i 19st 19' 23,6" E], DE65; data zbioru: 4 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski, podmokły fragment lasu -sosny i brzozy, w mchach torfowcowych, licznie, w mniejszych i większych grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.589095 fot.589096 fot.589097 [notatka: nie] [fotografie: tak];

589095
589096
589097

ID 221 542 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: 2,2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 52,7" N i 19st 19' 46,1" E], DE55; data zbioru: 28 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las sosnowo-brzozowy, torfowisko wysokie, w mchach torfowcowych, grupa kilkudziesięciu owocników i trzy grupki po kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.594063 fot.594064; siedlisko; fot.594065 [notatka: nie] [fotografie: tak];

594063
594064
594065

ID 228 853 oznaczenie: Tephrocybe palustris; • potwierdzenie ID108 554; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Młynek, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 11 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie ''Kacza Smuga'', w mchach torfowcowych, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.626062 fot.626063 [notatka: nie] [fotografie: tak];

626062
626063

ID 230 583 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: około 7 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 23 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne torfowisko, na mchach torfowcach, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130803/1000, BGF/BF/MG/130623/1000; uwagi: fot.635193 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635193

ID 283 296 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 2,6 km na N od miejscowości Żółwia Błoć, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 27 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród torfowców, w grupach po kilka, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.847217 fot.847218 [notatka: tak] [fotografie: tak];

847217
847218

ID 300 963 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: 4 km na SW od wsi Hermanów, pomnik przyrody Duża Woda, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 12 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg jeziora, kępa torfowca, grupa kilku owocników; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.925310 [notatka: nie] [fotografie: tak];

925310

ID 314 835 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska, ok. 1,5 km na N od miejscowości Stolec w gminie Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB62; data zbioru: 23 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna, wśród torfowców, w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.1002260 fot.1002261 fot.1002262 fot.1002263 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1002260
1002261
1002262
1002263

ID 316 710 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Samociążek, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC06; data zbioru: 19 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko przy oczku wodnym otoczonym świerczyną w borze sosnowym., Płat mchu Sphagnum sp., 4 owocniki.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1014240 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1014240

ID 323 107 oznaczenie: Lyophyllum palustre; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 2,4 km na NE od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 3 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1062363 fot.1062364 fot.1062365 fot.1062366 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1062363
1062364
1062365
1062366

ID 323 938 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska, mszar nad Jeziorem Piaski, 2,9 km na NW od Karpina, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB52; data zbioru: 16 cze 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1071201 fot.1071202 fot.1071203 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1071201
1071202
1071203

ID 324 476 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,7 km na S od Trzechela w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 16 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny (So, Św, Brz), wśród Sphagnum, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1076368 fot.1076369 fot.1076370 fot.1076371 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1076368
1076369
1076370
1076371

ID 324 524 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: 0.5 km SE Głodnica, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA76; data zbioru: 13 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród torfowców, pojedynczo kilka owocników; leg. G. Neubauer, A. Sikora, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/140513/0001; uwagi: fot.1077148 fot.1077149 fot.1077150 fot.1077151 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1077148
1077149
1077150
1077151

ID 331 709 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: ZPK Torfowisko Reptowo, oddział 724, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 31 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: regenerujące się torfowisko z licznymi rowami i groblami, na żywym mokrym mchu torfowcu, praktycznie w wodzie, kilkanaście owocników na pow.kilku m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Popielatek torfowiskowy fot.1141128 fot.1141129 fot.1141130 fot.1141131 fot.1141132 fot.1141133 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1141128
1141129
1141130
1141131
1141132
1141133

ID 333 093 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: 1,6 km na SE od Lisowa, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB48; data zbioru: 9 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w grupie i pojedynczo - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1149966 fot.1149967 fot.1149968 fot.1149969 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1149966
1149967
1149968
1149969

ID 333 098 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Rokickie Uroczysko, 0,9 km na S od Łęgna w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB46; data zbioru: 12 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1150002 fot.1150003 fot.1150004 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1150002
1150003
1150004

ID 333 101 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Torfowisko koło Zakłodzia, 1 km na NW od Zakłodzia w gm. Nowogard w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB46; data zbioru: 14 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, pojedynczo i w grupkach - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1150027 fot.1150028 fot.1150029 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1150027
1150028
1150029

ID 333 595 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Wysoczyzna Łobeska - torfowisko na N od Jeziora Chełm, 1,6 km na N od Unimia, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB60; data zbioru: 25 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1154153 fot.1154154 fot.1154155 fot.1154156 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1154153
1154154
1154155
1154156

ID 346 006 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Mszar Bonin), 1 km na S od Bonina, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC18; data zbioru: 6 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1233902 fot.1233903 fot.1233904; zarodniki: 6,4-8,0 x 4,0-5,3 µm średnio 7,1 x 4,5 µm!, Q: 1,3-1,8 średnio 1,6!:; fot.1233905 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1233902
1233903
1233904
1233905

ID 350 911 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,9 km na SE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 6 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mszar wełniankowy, wśród Sphagnum, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275135 fot.1275136 fot.1275137; zarodniki IKI!: 6,0-7,7 x 4,0-5,0 µm średnio 6,8 x 4,4 µm!, Q: 1,3-1,8 średnio 1,5!:; fot.1275138 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275135
1275136
1275137
1275138

ID 360 616 oznaczenie: Tephrocybe palustris; lokalizacja: Zapadłe, jezioro Sękacz, gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB30; data zbioru: 3 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pło na brzegu jeziora, mech torfowiec, kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Popielatek torfowiskowy fot.1368400 fot.1368401 fot.1368402 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1368400
1368401
1368402

ID 368 393 oznaczenie: Sphagnurus paluster; lokalizacja: Otomin k. Gdańska, Otomiński Obszar Krajobrazu Chronionego, torfowisko wysokie na płd brzegu jez. Otomińskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 31 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, bagno zwyczajne, sosna, brzoza, olcha, w torfowcach, około 20; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 21 sty 2024; eksykat: BGF0011703; uwagi: fot.1436693 fot.1436694 fot.1436695 fot.1436696 fot.1436697 fot.1436698 fot.1436699 fot.1436700 fot.1436701 [fotografie: tak];

1436693
1436694
1436695
1436696
1436697
1436698
1436699
1436700
1436701

ID 368 791 oznaczenie: Sphagnurus paluster; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Listek w Barlineckim PK), 2,9 km NW od miejscowości Lipy, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC47; data zbioru: 16 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pło mszarne nad jeziorkiem dystroficznym, wśród Sphagnum, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1442649 fot.1442650 fot.1442651; zarodniki: 6,2-8,6 x 4,2-5,0 µm średnio 7,4 x 4,5 µm!, Q: 1,4-1,8 średnio 1,6!: fot.1442652 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1442649
1442650
1442651
1442652

ID 369 458 oznaczenie: Sphagnurus paluster; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 13 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, przy oczku wodnym, w torfowcach, kilkanaście owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: tak; uwagi: fot.1449662 fot.1449663 fot.1449664 fot.1449665 fot.1449666 fot.1449667 [fotografie: tak];

1449662
1449663
1449664
1449665
1449666
1449667
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji