grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Simocybe haustellaris (Fr.) Watling

ciemnoboczniak gałązkowy
Simocybe rubi (Berk.) Singer · Agrocybe haustellaris (Fr.) Romagn. · Crepidotus haustellaris (Fr.) P. Kumm. · Naucoria effugiens Quél. · Ramicola haustellaris (Quél.) Courtec.
Simocybe Simocybe Simocybe SimocybeSimocybeciemnoboczniak bukowy (Simocybe centunculus)ciemnoboczniak pachnący (Simocybe sumptuosa)
Simocybe rubi
na gałązce grabu; 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Simocybe rubi
na gałązce grabu
Simocybe haustellaris (ciemnoboczniak gałązkowy)
pokrój

opis

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny szaro-brązowy z oliwkowym odcieniem, suchy jasnobeżowy do szaro-ochrowego; 5 – 10 (15) mm szerokości, początkowo wypukły, z wiekiem płaski i nieco zagłębiony w centrum; powierzchnia początkowo oprószona przez delikatne resztki osłony, potem naga; brzeg prosty, ostry, wilgotny nieco prześwitująco prążkowany.

space

Trzon zwykle ekscentryczny i wygięty; powierzchnia jasnobrązowa i biało oprószona na całej długości; 0.5 – 4 (8) × 0.5 – 1 mm, krótki, równogruby, pełny.

space

Pileus hygrophanous, when moist grey-brown with olive tint, dry light beige to grey-ochraceous; 5 – 10 (15) mm across, initially convex, with age plane and somewhat centrally depressed; surface initially pruinose with delicate veil remains, later glabrous; margin plane, acute, slightly translucent-striate when moist.

space

Stipe usually eccentric and bent; surface light brown and white pruinose overall; 0.5 – 4 (8) × 0.5 – 1 mm, short, equal, solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników szaro-brązowy. Zarodniki elipsoidalne do nieco fasolkowatych, gładkie, grubościenne, niektóre z widoczną porą rostkową, 7 – 9.5 × 5 – 6 µm. Podstawki z reguły 2-zarodnikowe.

Spore print grey-brown. Spores ellipsoid to slightly allantoid, smooth, thick-walled, some with visible germ pore, 7 – 9.5 × 5 – 6 µm. Basidia usually 2-spored.

występowanie

Rzadki lub z racji niepokaźności przeoczany. Pojedynczo lub w grupach, latem i jesienią, na martwym drewnie drzew liściastych, głównie na opadłych gałązkach; rzadko na drewnie drzew iglastych.

Rare or overlooked due to small size. Solitary or gregarious, summer and autumn, on dead wood of hardwood trees, mainly on fallen twigs; seldom on conifer wood.

uwagi

Część autorów rozróżnia dwa gatunki. Formy beztrzonowe są wtedy zaliczane do ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris) a formy z trzonem do ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris).

Some authors distinguish two species. Stalkless forms are then classified as belonging to ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris) and forms with stipe to ciemnoboczniak gałązkowy (Simocybe haustellaris).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051005.13.05 - Simocybe haustellaris (ciemnoboczniak gałązkowy); Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
051005-13
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/ #3