takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden