grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden

Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaekolcowoszczek popękany (Scopuloides rimosa)Mycoaciella bispora