jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona ścisła (I.48); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Disciotis venosa (Pers.) Arnould

krążkówka żyłkowana
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
pokrój; 12.04.2002, Czechy, Brandys; copyright © by Mírek Junek
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)

owocnik

Owocnik półkulisty, miseczkowaty, także nieregularny, do płaskiego, rozpostartego, 60-200(250) mm średnicy; wewnętrzna strona ochrowa, żółobrązowa, jasnobrązowa, cynamonowobrązowa, żyłkowana z żyłkami zbiegającymi ku centrum; zewnętrzna powierzchnia omszona, biaława do ochrowej ze zbiegającymi żyłkami łączącymi się w króki, zagłębiony w podłożu trzon; brzeg podwinięty.

space

Fruitbody hemispherical, cup-like, also irregular, to flat, resupinate, 60-200(250) mm in diameter; inner surface ochre, yellow-brown, light brown, cinnamon-brown, venose with veins running to the centre, outer surface pubescent, whitish to ochre with decurrent veins joined together to form a short, buried in the substrate, stalk; margin incurved.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki hialinowe, gładkie, elipsoidalne, bez kropli tłuszczu, 19-23 x 12-13 µm.

Spore print white. Spores hyaline, smooth, ellipsoid, without an oil drop, 19-23 x 12-13 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.48 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadko. Owocniki wyrastają wiosną, pojedynczo lub w grupach, na ziemi, w lasach i parkach, preferuje gleby wapienne, także w dolinach rzek, na glebach ciężkich, ilastych, wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych i porosłych mchami.

Rare. Sporocarps found in spring, solitary or gregarious, terrestrial, in forests and park grounds; calciphilous, also in river valleys, on heavy loamy soils, among herbaceous vegetation; hydrophilous and muscicolous.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalna, smaczna. W Polsce podlega ochronie.

Edible.

uwagi

Jest sporo podobnie wyglądających grzybów, jednak bez zapachu chloru i zwykle mniejszych np. krążkownica wrębiasta (Discina ancilis), wyrastająca na rozkładającym się drewnie drzew iglastych lub w ich pobliżu.

There is a number of similarly looking fungi, but without chlorine odour and usually smaller e.g. krążkownica wrębiasta (Discina ancilis), which grows on decaying conifer wood or in its proximity.
znaleziska Disciotis venosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.09.14
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

CA-89 235815 234905 DA-80 302135 DF-78 198599 165240 DF-85 99280 EF-60 48835 EG-09 30748 FG-22 180973 FG-24 304315 FG-33 184920 100567

 ID30748  Disciotis venosa; Biecz, pow. Gorlice, woj. małopolskie, 2.5 km na SE, las Czerwonki, EG-09; 2006.04.29; Na polance w dolince potoku, wokół las jodłowy z grabem i dębem, nad potokiem olcha szara i czarna; Na ziemi pośród lepiężników różowych i innej roślinności zielnej, na ciemnej, gliniastej glebie pojedynczo, w promieniu 2 m jeszcze trzy owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: Krążkówka żyłkowana
fot. 33071

 ID48835  Disciotis venosa; Kraków Nowa Huta, okolice stopnia wodnego Przewóz, EF-60; 2006.04.09; las łęgowy (olcha, wierzba) w międzywalu Wisły; na ziemi pojednynczo, około 15 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-005, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64377

 ID99280  Disciotis venosa; Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF-85; 2008.05.10; brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg); na ziemi trzy owocniki pojedynczo około 2 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/28.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki do 5-8 cm średnicy, hymenium brązowe, od spodu owocnik jasny, białobrązowy, miąższ miseczki grubości 2-4 mm, bardzo łamliwy, trzonek około 1 cm długości. Smak nie stwierdzalny, zapach chloru. Zarodniki 19x12,5 um, gładkie, elipsoidalne.

fot. 168190 fot. 168191 fot. 168192

 ID100567  Disciotis venosa; ok. 3,5 km N, Wola Niżna - okolice Polan Surowicznych, na lewym brzegu potoku o orientacji W --> E. Okolice Chatki Elektryków, FG-33; 2008.04.28; skarpa nad potokiem; na glebie, w towarzystwie roślin widocznych na zdjęciach na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych - ponad 10 owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BdPN/4.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Największy z owocników, przedstawiony z pokrywką obiektywu, miał szerokość ok. 8cm

fot. 170764 fot. 170765 fot. 170766 fot. 170767 fot. 170768 fot. 170769 fot. 170770 fot. 170771 fot. 170772

ID165240 Disciotis venosa; Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2010.05.06; w rozległej dolnie koryta rzeki Skawinki, na pograniczu lasu łęgowego; w trawie na gliniastej ziemi w grupie, około 20 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko to jest obserwowane od 2007 r. Owocniki pojawiały się co roku prócz 2009 r. Wydzielały bardzo mocny zapach chloru. Zdjęcia były robione podczas bardzo dużej wilgotności. Większość grzybów była w stanie zejściowym.
fot. 338790 fot. 338791 fot. 338792

ID180973 Disciotis venosa; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2010.04.17; nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami; na ziemi pojedynczo i w grupach, kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 392890 fot. 392891 fot. 392892 fot. 392893

ID184920 Disciotis venosa; okolice Daliowej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.04.25; na brzegu Wisłoka; na ziemi na przestrzeni kilkudziesięciu metrów w grupach i pojedynczo 7 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405956 fot. 405957 fot. 405958

ID198599 (potwierdzenie 165240) Disciotis venosa; Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2012.05.03; las łęgowy w dolinie rzeki Skawinki, okolice ujścia strumyka Rzepnik do Skawinki; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484379 fot. 484380

ID234905 Disciotis venosa; TPK Gdańsk Dolina Bobrów, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2014.04.06; las łęgowy, olsza, klon, świerk; ziemia dwa owocniki; leg. M. Wilga; det. M. Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, u Kustosza bazy AK, tak, notatka: tak, Spis grzybów TPK Gdańsk i najbliższych okolic
uwagi: fot. 661022 fot. 661023

 ID235815  Disciotis venosa; TPK Gdańsk Dolina Czystej Wody, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2014.04.24; zdziczały sad na obrzeżu lasu, jabłoń, czereśnia, wierzba, inne; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 664249

ID302135 Disciotis venosa; Gdańsk Oilwa Park im. Mickiewicza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2017.05.12; zieleniec na brzegu stawu, lepiężniki; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 931541

ID304315 Disciotis venosa; u podnóża Pasma Bukowicy w okolicy Darowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-24; 2016.05.15; pobocze leśnej, twardej drogi, w pobliżu młode buki i jodły; na ziemi między kruszywem i w trawie 8 owocników, pojedynczo i w grupie; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001647, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 941399
Wątek
Disciotis venosa

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.10 [26I]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.32 [49]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.20 [9]
· Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.278 [1]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #184
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.04.2017 · powstała/was created 14.07.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Disciotis_venosa.htm"> Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>