grzyby.pl

Resupinatus trichotis (Pers.) Singer

odgiętka czarniawa
Pleurotus rhacodium (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. · Resupinatus applicatus var. rhacodium (Berk. & M.A. Curtis) anon.{?} · Resupinatus applicatus var. trichotis (Pers.) Krieglst · Resupinatus rhacodium (Berk. & M.A. Curtis) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Resupinatus Resupinatus Resupinatus ResupinatusResupinatusodgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus)Resupinatus vetlinianus
Resupinatus trichotis (odgiętka czarniawa)
owocnik; 04.07.2004, okolice Turwi; copyright © by Marek Snowarski
Resupinatus trichotis (odgiętka czarniawa)
blaszki

opis

Kapelusz w zależności od umieszczenia na podłożu od niemal rozpostartego i przyrośniętego centralnie do przyrośniętego mniej lub bardziej bocznie; 1.5 – 10 (12) mm szerokości, kolisty do wydłużonego; górna powierzchnia w centrum z kępką szarych do czarnych szczecinek, ku brzegom naga, szarobrązowa do czarnobrązowego, fioletowobrązowego, niehigrofaniczna; powierzchnia pofalowana i nieco pomarszczona.

space

Trzonu brak, owocniki przyrośnięte do podłoża.

space

Pileus depending on the localisation on the substrate from plane and centrally attached to more or less eccentric; 1.5 – 10 (12) mm across, circular to elongated; upper surface in the centre with a tuft of gray to black setulae, towards the margin glabrous, grey-brown to black-brown, violet-brown, not hygrophanous; surface undulating and somewhat wrinkled.

space

Stipe absent, sporocarps sessile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 4.5 – 6 × 4 – 5 µm.

Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, inamyloid, 4.5 – 6 × 4 – 5 µm.

występowanie

Dość częsty ale przeoczany z racji małych wymiarów i maskującej barwy. Owocniki wyrastają w grupach, od lata do jesieni, na martwym drewnie drzew i krzewów liściastych (niektórzy podają że także na iglastych), na gałązkach, korze, w miejscach przyrostu odłamanych gałęzi, ranach mrozowych, miejscach zmurszałych na drewnie, zwykle na spodniej stronie.

Quite common but overlooked due to small size and masking colour. Sporocarps gregarious, summer to autumn, on dead wood of trees and hardwood shrubs(some sources also mention coniferous), on twigs, bark, in areas of new growth on broken off branches, frosbite wounds, mildewed places on wood, commonly on undersurface.

uwagi

Mikroskopowo identyczny jest odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), który różni się brakiem szczecinek na górnej powierzchni kapelusza lub obecnością jedynie białawych albo szarych szczecinek. odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus) często bywa uznawany jedynie za formę odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis). W rodzaju odgiętka (Resupinatus) są inne podobne, rzadsze gatunki różniące się makroskopowo i mikroskopowo.

Microscopically identical odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), differs in that it lacks setulae on the upper surface of the cap or has only whitish or grey setulae. odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus) is often considered only a forma of odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis). In the genus odgiętka (Resupinatus), there are other similar, less common species differing both macroscopically and microscopically.