takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken