Tx: 1618
grzyby.pl

Amaropostia stiptica (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai

drobnoporek gorzki, białak gorzki
Oligoporus stipticus (Pers.) Gilb. et Ryvarden · Oligoporus stypticus orth.var. [gł. w czekl.] · Postia stiptica (Pers.) Jülich [🔉 pos·ti·a *] · Tyromyces stipticus (Pers.) Kotl. et Pouzar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Oligoporus stipticus
Oligoporus stipticus

opis

Kapelusz bokiem szeroko przyrośnięty, czasem nasada zwężona w trzon, półkolisty lub wydłużony, odstający na 20-50 mm, 20-120 mm szerokości, do 40 mm grubości, w przekroju trójkątny, z ± z równoległą do ziemi górną powierzchnią, u nasady wgłębioną; brzeg ostry, młody często z kroplami wydzieliny; górna powierzchnia biała, z wiekiem kremowa, aksamitna, z wiekiem łysiejąca, nierówna pofalowana i gruźlasta; po wyschnięciu żółknie w kierunku pomarańczowego i ochry.

space

Miąższ miękki, kruchy, nieco włóknisty, silnie soczysty; suchy twardy jak kość i łamliwy; biały; smak (tylko u świeżych egzemplarzy) po chwili silnie gorzki i ściągający; zapach intensywny, nieprzyjemny, "grzyba", jak u Heterobasidion annosum.

Pileus laterally broadly attached, sometimes the base tapered to form a stipe, hemispherical or elongated, projecting 20-50 mm, 20-120 mm across, up to 40 mm thick, in cross section triangular, with ± with upper surface parallel to the ground, at the base depressed; margin acute, when young often with guttation drops; upper surface white, with age cream-coloured, velutinous, with age glabrescent, uneven undulating and tubercular; when dried yellowing towards orange and ochraceous.

space

Flesh soft, fragile, somewhat fibrous, strongly succulent; as hard as a bone and brittle when dry; white; taste (only in fresh specimens) after a moment strongly bitter and astringent; smell intensive, nasty-unpleasant, "mushroomy", like in Heterobasidion annosum.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 3.5-5 × 2-2.5 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 3.5-5 × 2-2.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. Owocniki jednoroczne, wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, dachówkowato zrośnięte jeden nad drugim, na korzeniach, na pniakach, gałęziach, szczególnie na świerku, rzadziej na sośnie i jodle, rzadko na liściastych (buk, brzoza, dąb, grab); na martwym drewnie, rzadziej jako słaby pasożyt; w miejscach pozbawionych kory; także na drewnie konstrukcyjnym w kopalniach. Powoduje brunatną zgniliznę drewna.
Common. Sporocarps annual, grow from summer to autumn, solitary or gregarious, imbricate-concrescent, on roots, on stumps, branches, particularly on spruce, sporadically on pine and fir, seldom on hardwood (beech, birch, oak, hornbeam); on dead wood, sporadically as a mild parasite; in barkless places; also on wooden structures in mines.

znaczenie gospodarcze

Powoduje silną brunatną zgniliznę drewna.
Inedible. Causes carbonizing rots.

uwagi

Charakterystyczna kombinacja cech dla tego gatunku to biała barwa, ostry brzeg kapelusza, silnie gorzki smak miąższu, wyrastanie na drewnie drzew iglastych.
Characteristic set of features for this species includes white colour, acute pileal margin, strongly bitter taste of flesh and growing on conifer wood.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2009a)[1271]Adamczyk (2009a) Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.[1271], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301] (as: Postia stiptica), Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334] (as: Tyromyces stipticus), Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: Tyromyces stipticus), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: Tyromyces stipticus), Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz et al. (2005)[1348]Bujakiewicz et al. (2005) First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora.[1348], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382] (as: Postia stiptica), Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Amaropostia stiptica), Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450] (as: Postia stiptica), Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449] (as: Postia stiptica), Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Postia stiptica), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Postia stiptica), Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: Postia stiptica), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Postia stiptica), Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491] (as: Postia stiptica), Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508] (as: Postia stiptica), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: Postia stiptica), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: Postia stiptica), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Postia stiptica), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: Postia stiptica), Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517] (as: Postia stiptica), Grzesiak et al. (2017)[1528]Grzesiak et al. (2017) Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland).[1528] (Postia stiptica), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565] (as: Postia stiptica), Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (2007/2008)[1615]Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (2007/2008) Grzyby wielkoowocnikowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ?Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej?. Biuletyn Ligi Ochrony Przyrody Oddziału w Podkowie Leśnej 3: 27-40[1615] (as: Tyromyces stipticus), Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: P. stiptica), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: Postia stiptica), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Postia stiptica), Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kowalski et al. (2019)[1693]Kowalski et al. (2019) Mykobiota w obrębie strzał zamierających świerków w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska” i jej ekologiczne funkcje.[1693] (as: Postia stiptica), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Postia stiptica), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Postia stiptica), Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751] (as: Postia stiptica), Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752] (as: Postia stiptica), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006] (as: Postia stiptica), Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010] (as: Postia styptica), Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079] (as: Postia stiptica), Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104] (as: Postia stiptica), Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255] (as: Postia stiptica), Szczepkowski (2016)[2303]Szczepkowski (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie.[2303] (as: Postia stiptica), Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2022)[2339]Szczepkowski et al. (2022) Fungi occurring in norway spruce wood decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka stands (Northeastern Poland).[2339] (as: Amaropostia stiptica), Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Postia stiptica), Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda (2005)[2524]Wojewoda (2005) Grzyby Krzemionek Podgórskich.[2524], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Postia stiptica), Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545] (as: Postia stiptica)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji