takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Mycoaciella bispora (Stalpers) J. Erikss. et Ryvarden

Phlebia bispora (Stalpers) Nakasone