grzyby.pl
jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd

purchawica olbrzymia
Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. (główna w czekliście)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID112633 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
pokrój; stary owocnik

owocnik

Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
Owocniki kulistawe lub nieco spłaszczone, bardzo duże, do 100 – 600 mm średnicy, białe lub białawe; osłona zewnętrzna (egzoperydium) cienkie, młode białe, o charakterze mączystego nalotu, z wiekiem jasnoochrowe do jasnobrązowego; osłona wewnętrzna (endoperydium) cienkie, papierowate, białe, z wiekiem ciemnieje, szarożółtawe do brudnobrązowego; owocnik z korzeniastym, dość cienkim, białym sznurem grzybni zagłębionym w podłożu.

space

Sporocarps subspherical or slightly compressed, very large, up to 100 – 600 in diameter, white or off-white; outermost layer (exoperidium) thin, young white, somewhat farinose, with age light ochre to light brown; innermost layer (endoperidium) thin, paper-like, white, with age darkens, grey-yellowish to dingy-brown; sporocarp with rooting, quite thin, white mycelial strands embedded in the substrate.

space

występowanie

Od 1983 do 2014r. był gatunkiem chronionym. Od 2014r. nie podlega ochronie jako gatunek niezagrożony, częsty i zasiedlający tereny zruderalizowane.
Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
Dość częsta. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub po kilka-kilkanaście, na trawnikach, w parkach, ogrodach, zaroślach, wśród pokrzyw; w siedliskach żyznych, bogatych w materię organiczną, najczęściej antropogenicznych, rzadko w lasach.

Quite common. Sporocarps grow from summer to autumn, solitary or in groups of several, in rich places, on lawns, in parks, gardens, thicket, among nettles.

wartość

Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia)
Jadalna. W Polsce raczej nie zbierana. W Czechach jest chętnie zbierana i smażona w panierowanych plastrach. Jiri Baier [49] podaje, że z dużym powodzeniem można uzyskać "przyjęcie się" purchawicy na przydomowym trawniku przez podlanie go woda zawierającą zarodniki z dojrzałych, rozmoczonych owocników. Niestety często spotyka się obrazki jak obok - rosły obok ścieżki w parku - ktoś nie wytrzymał "prowokacji" i je kopnął.

Edible. In Poland rather not picked, in Czech Republic commonly picked and fried in breaded slices. Jiri Baier [49] mentions that it is relatively easy to cause "adaptation" of puffball on a lawn when it is poured with water containing spores from mature, sodden sporocarps.

uwagi

Bardzo charakterystyczny swoimi olbrzymimi owocnikami. Największy znaleziony w Czech miał prawie 21 kg i obwód 216 cm [49].

Very characteristic dues to its huge fruitbodies. The biggest found in Czech was almost 21 kg heavy and 216 cm across[49].

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060925.1.06 - Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia); Puszcza Białowieska
060925-1
/Puszcza Białowieska/ #1
znalezisko 20040731.1.04 - Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia); Upice, Czech Rep.
040731-1
/Upice, Czech Rep./ #4
znalezisko 20060823.1.06 - Calvatia gigantea (purchawica olbrzymia); okolice Kościerzyny
060823-1
/okolice Kościerzyny/ #4