grzyby.pl

Gymnopilus microsporus (Singer) Singer

Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus GymnopilusGymnopilusłysak wspaniały (Gymnopilus junonius)łysak plamistoblaszkowy (Gymnopilus penetrans)