GREJ

Entoloma undatum (Fr.) M.M. Moser

dzwonkówka strefowana