takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Chlorophyllum olivieri (Barla) Vellinga

Macrolepiota olivieri (Barla) Wasser