smiertelnie trujący

Chlorophyllum molybdites (G. Mey.) Massee