Xerocomus porosporus Imler

podgrzybek obciętozarodnikowy
Boletus porosporus (Imler) Watling · Xerocomus truncatus Singer, Snell, Dick