Psathyrella melanthina (Fr.) Kits van Wav.

na stronie — znaleziska