Tx: 1826
grzyby.pl

Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill

guzoczyrka rozpostarta, czyreń kropkowany · czyreń rozpostarty
Phellinus punctatus (Fr.) Pilát [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
owocnik na pniu żywej wierzby
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
owocnik na pniu żywej wierzby
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
owocnik na pniu żywej wierzby
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
fragment owocnika
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
pory
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
młody owocnik na pniu żywej wierzby
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
fragment owocnika
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
fragment owocnika
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
przekrój
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)

opis

Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
cross-section
Owocniki wieloletnie, zawsze rozpostarte (nawet na pionowych podłożach), z wiekiem poduszkowate, rozciągające się wzdłuż pnia lub gałęzi, 20-300 mm długości, 5-100 mm szerokości i 2-25 mm grubości; powierzchnia rdzawocynamonowa, umbrowa do tabaczkowej, podobnej barwy jak u czyrenia śliwowego (Phellinus tuberculosus); stare szare i spękane; powierzchnia nierówna, falista; brzeg płonny, młody puszysto-filcowaty, ostro odgraniczony, jaśniejszy, cynamonoworudy, z wiekiem kasztanowobrunaty, czasem zanikający.

space

Rurki w warstwach, zwykle ukośne, poszczególne warstwy 1-2 mm grubości, często poprzedzielane warstewką miąższu a starsze zarastające białą grzybnią.

space

Sporocarps perennial, always resupinate (even on vertical substrata), with age pulvinate, extending along the trunk or branch, 20-300 mm long, 5-100 mm across and 2-25 mm thick; surface ginger-cinnamon, umber to snuff-coloured, colour similar to that of czyreń śliwowy (Phellinus tuberculosus); old gray and with cracks; surface uneven, undulating; margin sterile, when young downy-tomentose, distinct, lighter-coloured, cinnamon-red, with age chestnut-russet, sometimes evanescent.

space

Tubes layered, usually slanting, individual layer 1-2 mm thick, often separated by a thin layer of flesh and older overgrown by white mycelium.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Owocniki wieloletnie, na pniach i gałęziach żywych i martwych drzew liściastych, często na wierzbach i leszczynie, rzadko na iglastych.
Common. Sporocarps perennial, on the trunks and branches of living and dead hardwood trees, often on willow and hazel, seldom on conifers.

znaczenie gospodarcze

Wywołuje białą zgniliznę drewna, także atakuje miazgę i korę powodując rakowate rany na pniu.
Causes white soft-rots, also causing wounds on the trunk.
Identycznie wyglądający bardzo rzadki czyreń południowa (Fomitiporia pseudopunctata) ma w hymenoforze grubościenne szczecinki, rośnie na ciepłych stanowiskach na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych, zwłaszcza dębu i grabu. Phellinus pouzarii rośnie na przewróconych pniach jodły, bardzo rzadki, miąższ ma zapach mydła. Na kruszynie pospolitej (Frangula alnus) rośnie podobny Phellinus rhamni, ten jednak ma szczecinki.
Identical macroscopicaly is very rare czyreń południowa (Fomitiporia pseudopunctata) has thick-walled setae in the hymenophore, grows at warm sites on lying trunks and branches of hardwood trees, particularly oak and hornbeam. Phellinus pouzarii grows on fallen trunks of the fir tree, is very rare, flesh smells of soap. On Frangula alnus grows similar Phellinus rhamni, this however has setae.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1273]Adamczyk (2011) Cisy pospolite (Taxus baccata L.) w Nadleśnictwie Wipsowo, w obrębie Purda Leśna.[1273], Bodziarczyk i Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk i Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190[1324], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365] (as: Fomitiporia punctata), Chachuła (2018)[1371]Chachuła (2018) Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań.[1371], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Fomitiporia punctata), Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Jaworski et al. (2016)[1613]Jaworski et al. (2016) Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns.[1613] (as: Fomitiporia punctata), Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: Fomitiporia punctata), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: Fomitiporia punctata), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Fomitiporia punctata), Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Marciszewska et al. (2020)[1937]Marciszewska et al. (2020) Black cherry (Prunus serotina Ehrh.) colonization by macrofungi in the fourth season of its decline due to different control measures in the Kampinos National Park.[1937] (as: Fomitiporia punctata), Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256] (as: Fomitiporia punctata), Szczepkowski (2017)[2304]Szczepkowski (2017) Grzyby wielkoowocnikowe w Gucinie.[2304], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Ślusarczyk (2007)[2387]Ślusarczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady".[2387], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wilga i Wantoch-Rekowski (2017)[2486]Wilga i Wantoch-Rekowski (2017) Grzyby. W: Herbich J. (red.). Przyroda rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 139-143[2486], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda (2005)[2524]Wojewoda (2005) Grzyby Krzemionek Podgórskich.[2524], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji