grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill

guzoczyrka rozpostarta, czyreń kropkowany, czyreń rozpostarty
Phellinus punctatus (Fr.) Pilát (główna w czekliście)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomitoporia Fomitoporia Fomitoporia FomitoporiaFomitoporiaguzoczyrka dębowa (Fomitiporia robusta)guzoczyrka rokitnikowa (Fomitiporia hippophaeicola)
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
owocnik na pniu żywej wierzby; 11.09.2002, Kołobrzeg, Podczele; copyright © by Marek Snowarski
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
owocnik na pniu żywej wierzby
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
owocnik na pniu żywej wierzby
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
fragment owocnika
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
pory
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
młody owocnik na pniu żywej wierzby
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
fragment owocnika
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
fragment owocnika
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
przekrój
Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)

opis

Fomitiporia punctata (guzoczyrka rozpostarta)
cross-section
Owocniki wieloletnie, zawsze rozpostarte (nawet na pionowych podłożach), z wiekiem poduszkowate, rozciągające się wzdłuż pnia lub gałęzi, 20 – 300 mm długości, 5 – 100 mm szerokości i 2 – 25 mm grubości; powierzchnia rdzawocynamonowa, umbrowa do tabaczkowej, podobnej barwy jak u czyrenia śliwowego (Phellinus pomaceus); stare szare i spękane; powierzchnia nierówna, falista; brzeg płonny, młody puszysto-filcowaty, ostro odgraniczony, jaśniejszy, cynamonoworudy, z wiekiem kasztanowobrunaty, czasem zanikający.

space

Rurki w warstwach, zwykle ukośne, poszczególne warstwy 1 – 2 mm grubości, często poprzedzielane warstewką miąższu a starsze zarastające białą grzybnią.

space

Sporocarps perennial, always resupinate (even on vertical substrata), with age pulvinate, extending along the trunk or branch, 20 – 300 mm long, 5 – 100 mm across and 2 – 25 mm thick; surface ginger-cinnamon, umber to snuff-coloured, colour similar to that of czyreń śliwowy (Phellinus pomaceus); old gray and with cracks; surface uneven, undulating; margin sterile, when young downy-tomentose, distinct, lighter-coloured, cinnamon-red, with age chestnut-russet, sometimes evanescent.

space

Tubes layered, usually slanting, individual layer 1 – 2 mm thick, often separated by a thin layer of flesh and older overgrown by white mycelium.

space

występowanie

Pospolity. Owocniki wieloletnie, na pniach i gałęziach żywych i martwych drzew liściastych, często na wierzbach i leszczynie, rzadko na iglastych.

Common. Sporocarps perennial, on the trunks and branches of living and dead hardwood trees, often on willow and hazel, seldom on conifers.

wartość

Wywołuje białą zgniliznę drewna, także atakuje miazgę i korę powodując rakowate rany na pniu.

Causes white soft-rots, also causing wounds on the trunk.

uwagi

Identycznie wyglądający bardzo rzadki czyreń południowa (Phellinus pseudopunctatus) ma w hymenoforze grubościenne szczecinki, rośnie na ciepłych stanowiskach na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych, zwłaszcza dębu i grabu. Phellinus pouzarii rośnie na przewróconych pniach jodły, bardzo rzadki, miąższ ma zapach mydła. Na kruszynie pospolitej (Frangula alnus) rośnie podobny Phellinus rhamni, ten jednak ma szczecinki.

Identical macroscopicaly is very rare czyreń południowa (Phellinus pseudopunctatus) has thick-walled setae in the hymenophore, grows at warm sites on lying trunks and branches of hardwood trees, particularly oak and hornbeam. Phellinus pouzarii grows on fallen trunks of the fir tree, is very rare, flesh smells of soap. On Frangula alnus grows similar Phellinus rhamni, this however has setae.