grzyby.pl
niejadalny

Phellinus punctatus (Fr.) Pilát

czyreń rozpostarty, czyreń kropkowany
Phellinus Phellinus Phellinus PhellinusPhellinusPhellinus populicolaczyreń południowa (Phellinus pseudopunctatus)
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
owocnik na pniu żywej wierzby; 11.09.2002, Kołobrzeg, Podczele; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
owocnik na pniu żywej wierzby
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
owocnik na pniu żywej wierzby
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
fragment owocnika
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
pory
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
młody owocnik na pniu żywej wierzby
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
fragment owocnika
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
fragment owocnika
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
przekrój
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)

opis

Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
cross-section
Phellinus punctatus (czyreń rozpostarty)
cross-section
Owocniki wieloletnie, zawsze rozpostarte (nawet na pionowych podłożach), z wiekiem poduszkowate, rozciągające się wzdłuż pnia lub gałęzi, 20 – 300 mm długości, 5 – 100 mm szerokości i 2 – 25 mm grubości; powierzchnia rdzawocynamonowa, umbrowa do tabaczkowej, podobnej barwy jak u czyreń śliwowy (Phellinus pomaceus); stare szare i spękane; powierzchnia nierówna, falista; brzeg płonny, młody puszysto-filcowaty, ostro odgraniczony, jaśniejszy, cynamonoworudy, z wiekiem kasztanowobrunaty, czasem zanikający.

space

Rurki w warstwach, zwykle ukośne, poszczególne warstwy 1 – 2 mm grubości, często poprzedzielane warstwką miąższu a starsze zarastające białą grzybnią.

space

Sporocarps perennial, always resupinate (even on vertical substrata), with age pulvinate, extending along the trunk or branch, 20 – 300 mm long, 5 – 100 mm across and 2 – 25 mm thick; surface ginger-cinnamon, umber to snuff-coloured, colour similar to that of czyreń śliwowy (Phellinus pomaceus); old gray and with cracks; surface uneven, undulating; margin sterile, when young downy-tomentose, distinct, lighter-coloured, cinnamon-red, with age chestnut-russet, sometimes evanescent.

space

Tubes layered, usually slanting, individual layer 1 – 2 mm thick, often separated by a thin layer of flesh and older overgrown by white mycelium.

space

występowanie

Pospolity. Owocniki wieloletnie, na pniach i gałęziach żywych i martwych drzew liściastych, często na wierzbach i leszczynie, rzadko na iglastych.

Common. Sporocarps perennial, on the trunks and branches of living and dead hardwood trees, often on willow and hazel, seldom on conifers.

wartość

Wywołuje zgniliznę drewna typu białego, także atakuje miazgę i korę powodując rakowate rany na pniu.

Causes white soft-rots, also causing wounds on the trunk.

uwagi

Identycznie wyglądający bardzo rzadki czyreń południowa (Phellinus pseudopunctatus) ma w hymenoforze grubościenne szczecinki, rośnie na ciepłych stanowiskach na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych, zwłaszcza dębu i grabu. Phellinus pouzarii rośnie na przewróconych pniach jodły, bardzo rzadki, miąższ ma zapach mydła. Na kruszynie pospolitej (Frangula alnus) rośnie podobny Phellinus rhamni, ten jednak ma szczecinki.

Identical macroscopicaly is very rare czyreń południowa (Phellinus pseudopunctatus) has thick-walled setae in the hymenophore, grows at warm sites on lying trunks and branches of hardwood trees, particularly oak and hornbeam. Phellinus pouzarii grows on fallen trunks of the fir tree, is very rare, flesh smells of soap. On Frangula alnus grows similar Phellinus rhamni, this however has setae.