Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst.

na stronie — znaleziska