grzyby.pl

Merulicium fusisporum (Romell) J. Erikss. et Ryvarden

Athelia fusispora (Romell) Parmasto
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]