znalezisko 20080816.122011.za - Asterophora lycoperdoides (grzybolubka purchawkowata) · pow. Gorlice · (leg. det. Zygmunt Augustowski)
za-Asterophora-lycoperdoides-ID122011_219233
Asterophora lycoperdoides (grzybolubka purchawkowata)
16.08.2008