grzyby.pl

Regulamin GREJ

aktualny regulamin bazy GREJ - obowiązuje od 1. stycznia 2017

zasady ogólne

1. CEL: Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) służy gromadzeniu informacji o występowaniu grzybów wielkoowocnikowych rzadko notowanych, chronionych lub zagrożonych oraz obcych.

2. ZASADA DOBREJ WOLI: Większość zapisów to znaleziska poczynione przez osoby nie będące zawodowymi mykologami. Znalazca, zamieszczając tu doniesienie, czyni to dla dobra nauki oraz dla własnej satysfakcji; zgadza się na wykorzystanie danych w oficjalnych badaniach.

3. ZASADY CYTOWANIA: Dane umieszczane w rejestrze mogą być cytowane w publikacjach naukowych. Zalecany sposób cytowania:

Autor zgłoszenia. Data zgłoszenia. nazwa zgłoszonego gatunku. numer zgłoszenia (ID). W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Data dostępu. (http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm)

Przykład: Domian G. 2009. Dacryobolus karstenii. ID 126371. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Dostęp 25.09.2016. (http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm).

W przypadku zgłoszeń, które zostały opublikowane w sprawozdaniach z rejestru (adnotacja zamieszczona w zgłoszeniu oraz poniżej, na tej stronie), zaleca się cytowanie sprawozdania.

W przypadku cytowania całości rejestru:

Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. data aktualizacji. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych". W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. Data dostępu. [http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm].

Uwaga. W związku z tym, że w rejestrze znajdują się zgłoszenia zarówno zaakceptowane, jak i oczekujące na akceptację (= poprawność oznaczenia nie została jeszcze sprawdzona przez kustosza) proszę zwracać uwagę na to, z której części rejestru się korzysta, ponieważ dostępne są wszystkie dane.

4. ZASADA UNIKANIA POWIELANIA DONIESIEŃ: Dane z bazy są publikowane w postaci sprawozdań w czasopiśmie o zasięgu krajowym. W celu uniknięcia powielania doniesień do bazy nie należy zgłaszać danych opublikowanych oraz takich, w przypadku których planuje się publikację w czasopiśmie naukowym lub popularnonaukowym. W wypadku opublikowania (przez zgłaszającego) zgłoszonego stanowiska, autor informuje o tym kustosza w celu zamieszczenia stosownej adnotacji.

Doniesienia z lat 2005 – 2013 zostały opublikowane w:

Kujawa A. 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16, 3 – 4: 17 – 52

Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3 – 4): 3 – 70

Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21 (1): 8 – 53

Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22 (1): 17 – 83

Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22 (4): 16 – 68

Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23 (4): 3 – 59

Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24,2 (2013): 3 – 42

Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24 (4): 10 – 41

Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy 27 (3): 3 – 55

5. ZARZĄDZANIE: Baza jest ściśle moderowana. To oznacza, że doniesienia przechodzą akceptację kustoszy bazy. Kustoszami informacji w bazie i jednocześnie moderatorami doniesień są: Anna Kujawa, Błażej Gierczyk i Tomasz Ślusarczyk. Administratorem bazy jest Marek Snowarski.

6. ZASADA TRWAŁOŚCI ZGŁOSZEŃ: Zgłoszenia zaakceptowane przez kustosza nie podlegają usunięciu. Ewentualne zmiany treści możliwe są jedynie za zgodą kustosza i przy umieszczeniu stosownej adnotacji o rodzaju zmiany. Zgłoszenia oczekujące na akceptację mogą zostać, w wyjątkowych sytuacjach, wykasowane za zgodą kustosza.

gdzie przesyłać suszki

Uwaga. Zgłoszone do GREJ grzyby z rodzajów:

Agaricus, Amanita, Arrhenia, Bolbitius, Clavulinopsis, Clavaria, Clitopilus, Conocybe, Coprinus, Crepidotus, Cystoderma, Cystolepiota, Exidia, Fayodia, Flammulaster, Galerina, Gymnopilus, Hohenbuehelia, Hydnellum, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Lactarius, Lentaria, Limacella, Lepiota, Melanoleuca, Melanophyllum, Omphalina, Panaeolus, Phaeomarasmius, Phellodon, Pholiota, Pholiotina, Psathyrella, Psilocybe, Ramaria, Ramariopsis, Rimbachia, Simocybe, Stropharia, Tremella, Tubaria, Tulostoma, Volvariella proszę przesyłać bezpośrednio do sprawdzenia do Błażeja Gierczyka, na adres: Błażej Gierczyk, Wydział Chemii UAM, Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61 – 614 Poznań
blazej.gierczyk @ amu. edu. pl (z e-mail usuń spacje)

a z pozostałych rodzajów do Anny Kujawy na adres: Anna Kujawa, Turew, ul. Szkolna 43 A, 64 – 000 Kościan
annakuja @ poczta. onet. pl (z e-mail usuń spacje)

ewentualnie wszystkie suszki wysyłać do jednego z kustoszów, ale podzielone na dwie grupy i osobno zapakowane.

przyjmowane gatunki, dokumentacja zgłoszeń

1. Do GREJ przyjmowane są wszystkie gatunki z poniższych kategorii:

- grzyby chronione – wg Rozporządzenia obowiązującego w dniu zgłoszenia;

- grzyby z czerwonej listy (Wojewoda i Ławrynowicz 2006);

- nieczęsto notowane gatunki grzybów podstawkowych z krytycznej listy grzybów podstawkowych (Wojewoda 2003) – gatunki z małą liczbą stanowisk, do 10 w ostatnich 40 – 50 latach;

- nieczęsto notowane gatunki grzybów workowych z krytycznej listy workowców (Chmiel 2006) oraz mikromycetes tworzących duże podkładki/owocniki (Mułenko i in. 2013) – gatunki z małą liczbą stanowisk, do 5 w ostatnich 40 – 50 latach

- taksony nowe dla Polski oraz nie ujęte na listach krytycznych

- gatunki obce

2. W uzasadnionych przypadkach kustosze mogą otworzyć bazę dla wybranych gatunków niespełniających kryteriów z pkt. 1. Zostaną one ujęte na liście gatunków przyjmowanych do bazy wraz z odpowiednią adnotacją.

3. Zgłaszający odpowiada za poprawność danych zawartych w zgłoszeniu.

4. Podstawą do zaakceptowania zgłoszenia jest weryfikacja przez kustosza prawidłowości oznaczenia, dokonana na podstawie analizy przesłanego suchego okazu (eksykatu). W przypadku gatunków nie objętych ochroną stanowisko musi być udokumentowane zielnikowo (patrz wyjątek - pkt. 6). Należy zebrać i zasuszyć owocniki grzyba i przesłać do kustosza bazy. Okaz może być również zdeponowany w innym zielniku instytucjonalnym (uczelni wyższej, instytutu naukowego, parku narodowego) – w tym wypadku zgłaszający jest zobowiązany w zgłoszeniu sprecyzować zielnik w którym złożono okaz oraz podać nadany przez kustosza tego herbarium numer kolekcji zielnikowej. Jeśli to możliwe, to należy zebrać i zasuszyć kilka owocników danego gatunku, najlepiej w różnych stadiach rozwojowych. W wypadku niektórych zgłoszeń zaakceptowanych, przy których istnieją zastrzeżenia co do jakości i kompletności materiału zielnikowego, kustosze mogą poprosić zgłaszającego o uzupełnienie kolekcji.

5. Suche owocniki przesyłane do kustoszy powinny być opisane nazwą gatunkową i numerem zgłoszenia (ID).

6. W wypadku gatunków chronionych oraz stanowisk zlokalizowanych na terenach, na których obowiązuje zakaz zbierania owocników grzybów (większość rezerwatów i parków narodowych) dopuszcza się możliwość zgłoszenia stanowiska na podstawie zdjęć. Decyzję o dostateczności takiej dokumentacji podejmuje kustosz.

7. W wyjątkowych przypadkach są akceptowane pozostałe zgłoszenia nie udokumentowane suchymi owocnikami lecz jednocześnie nie budzące wątpliwości co do gatunku, na podstawie fotografii i opisu. Takie zgłoszenia mają mniejszą wartość naukową. Decyzję o dostateczności takiej dokumentacji podejmuje kustosz. Prosimy o kontakt z kustoszem przed zgłoszeniem.

8. Wysoce pożądane jest zrobienie czytelnych zdjęć owocników w różnych stadiach rozwojowych. Zdjęcia wykonuje się w różnych skalach – widok ogólny i w powiększeniu detale (np. trzon, spód kapelusza, hymenofor, przekrój).

9. Konieczne jest zanotowanie cech świeżych owocników – przynajmniej tych, które nie będą wyraźnie czytelne w dokumentacji fotograficznej. Należy pamiętać, że każda informacja może być cenna. Podczas notowania zwykle nie wiemy, które cechy będą ważne przy potwierdzeniu oznaczania, dlatego lepiej zanotować więcej niż się ograniczać. Szczególnie ważne są cechy ulotne, trudne lub niemożliwe do zilustrowania na fotografii – zapach, smak, śluzowatość kapelusza/trzonu (szczególnie ważne w przypadku rodzajów Agaricus, Cortinarius, Hygrocybe, Hygrophorus, Inocybe, Russula, Lactarius). Sfotografować lub opisać należy także przebarwienia powierzchni trzonu i hymenoforu po uszkodzeniu, mleczka w kontakcie z powietrzem oraz miąższu po przekrojeniu owocnika (szczególnie ważne w przypadku rodzajów Agaricus, Russula, Lactarius, Boletus, Leccinum, Xerocomus). W wypadku gatunków, których oznaczenie wymaga wykonania prób makrochemicznych, do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację (opis lub zdjęcia) wyników tych testów. Nie należy suszyć owocników potraktowanych odczynnikami chemicznymi.

10. Należy jak najściślej opisać lokalizację stanowiska wg schematu: województwo, gmina, najbliższa miejscowość, odległość stanowiska od tej miejscowości w km i kierunek położenia stanowiska w stosunku do miejscowości. Istotnym uzupełnieniem informacji o lokalizacji są współrzędne GPS.

11. Należy jak najściślej opisać siedlisko i substrat na którym obserwowano owocniki (drzewa występujące w sąsiedztwie, gatunek drzewa stanowiącego substrat etc.).

12. Wprowadza się ograniczenie liczby stanowisk każdego taksonu do pięciu zgłoszeń z każdego kwadratu ATPOL 10 × 10 km. Skorowidz rejestru GREJ wg kwadratów ATPOL znajduje się tutaj. Zgłoszenia w obrębie jednego ATPOL-u nie mogą pochodzić z jednego stanowiska. Za stanowisko przyjmujemy np. jeden oddział leśny, jedną aleję przydrożną, park, torfowisko itp. W sytuacjach wątpliwych prosimy o kontakt z kustoszem. Jeśli gatunek występuje w okolicy na licznych stanowiskach warto to odnotować w uwagach w formularzu zgłoszenia. W sytuacjach wątpliwych prosimy o kontakt z kustoszem.

13. Ograniczenie o którym mowa w pkt. 12 nie dotyczy:

- gatunków nowych dla Polski i nie wymienionych w listach krytycznych;

- gatunków z czerwonej listy z kategorią Ex lub E;

- gatunków chronionych;

- gatunków obcych.

14. Kustosze mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia dla gatunków o których mowa w pkt. 13.

15. W szczególnych przypadkach (nietypowa fenologia, nietypowy sposób wzrostu, nietypowe siedlisko, nietypowy substrat) kustosze mogą dopuścić do odstępstw od wytycznych zawartych w pkt. 12 i 14. Wymaga to konsultacji z kustoszem przed zgłoszeniem.

16. Od dnia 01.01.2017 roku wcześniejsze ograniczenia w zgłaszaniu niektórych gatunków zostają zniesione.

zgłoszenia powtórne

Baza GREJ przyjmuje zgłoszenia powtórne, będące potwierdzeniem wcześniejszego zgłoszenia. Przy zgłoszeniach powtórnych obowiązują następujące zasady:

a. Potwierdzenia zgłoszeń należy dokonywać nie częściej niż raz na rok.

b. Zgłoszenie powtórne może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez kustosza zgłoszenia pierwotnego.

c. W zgłoszeniu należy zawrzeć numer zgłoszenia pierwotnego (pole ID potwierdzanego).

d. Potwierdzeniem zgłoszenia nie może być martwy owocnik zeszłoroczny.

e. Potwierdzenie zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na podstawie fotografii (w przypadku gatunków nie budzących wątpliwości) lub na podstawie fotografii i oznaczonych mikroskopowo owocników (w przypadku gatunków wymagających sprawdzenia cech mikroskopowych)

f. W uzasadnionych przypadkach kustosz może dopuścić zgłoszenie powtórne nie spełniające pkt. a-e. Wymaga to konsultacji z kustoszem przed dokonaniem wpisu.

uwagi końcowe

We wszystkich kwestiach merytorycznych nie ujętych powyżej należy konsultować się z Kustoszami bazy GREJ, w sprawach technicznych – z jej Administratorem.

nieaktualne (historyczne) regulaminy

regulamin bazy GREJ obowiązujący przed 1. stycznia 2017


Wymagana dokumentacja stanowiska.
Wiarygodność zapisów w bazie. Workflow.

Zasada dobrej woli
Większość zapisów to znaleziska poczynione przez osoby nie będące zawodowymi mykologami.
Znalazca, zamieszczając tu doniesienie, czyni to dla dobra nauki oraz dla własnej satysfakcji; zgadza się na wykorzystanie danych w oficjalnych badaniach.

Zasady cytowania
Dane umieszczane w rejestrze mogą być cytowane w publikacjach naukowych. Zalecany sposób cytowania:

Autor zgłoszenia. data aktualizacji. nazwa zgłoszonego gatunku. numer zgłoszenia (ID). W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski.
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. (http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm)

np.
Domian G. 2010. Serpula himatioides. ID 27797. W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski.
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. (http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm)


W przypadku zgłoszeń, które zostały opublikowane w sprawozdaniach z rejestru (adnotacja zamieszczona w zgłoszeniu oraz poniżej, na tej stronie), zaleca się cytowanie sprawozdania.
W przypadku cytowania całości rejestru: Kujawa A., Gierczyk B. data aktualizacji. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych". W: Snowarski M. Atlas grzybów Polski. [http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm]

Uwaga. W związku z tym, że w rejestrze znajdują się zgłoszenia zarówno zaakceptowane,
jak i oczekujace na akceptację (= poprawność oznaczenia nie została jeszcze sprawdzona przez kustosza)
proszę zwracać uwagę na to, z której części rejestru się korzysta, ponieważ dostępne są wszystkie dane.


Zasada unikania powielania doniesień
Dane opublikowane w czasopismach przyrodniczych lub przygotowywane do takiej publikacji, mogą być umieszczone tu jedynie z właściwą adnotacją,
tj. z odsyłaczem do publikacji lub z dopiskiem "przygotowywane do opublikowania". Po publikacji autor informuje o tym kustosza w celu zamieszczenia stosownej adnotacji.
Doniesienia z lat 2005 – 2008 zostały opublikowane w:
Kujawa A. 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16, 3 – 4: 17 – 52
Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3 – 4): 3 – 70
Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21 (1): 8 – 53
Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22 (1): 17 – 83
Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22 (4): 16 – 68
Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23 (4): 3 – 59
Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24,2 (2013): 3 – 42
Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24 (4): 10 – 41


Zarządzanie
Baza jest ściśle moderowana. To oznacza, że doniesienia przechodzą akceptację kustoszy bazy.
Kustoszami informacji w bazie i jednocześnie moderatorami doniesień są: Anna Kujawa, Błażej Gierczyk i Tomasz Ślusarczyk.
Administratorem bazy jest Marek Snowarski.

Uwaga. Zgłoszone do GREJ grzyby z rodzajów:

Agaricus, Amanita, Arrhenia, Bolbitius, Clavulinopsis, Clavaria, Clitopilus, Conocybe, Coprinus, Crepidotus, Cystoderma, Cystolepiota, Exidia, Fayodia, Flammulaster, Galerina, Gymnopilus, Hohenbuehelia, Hydnellum, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Lactarius, Lentaria, Limacella, Lepiota, Melanoleuca, Melanophyllum, Omphalina, Panaeolus, Phaeomarasmius, Phellodon, Pholiota, Pholiotina, Psathyrella, Psilocybe, Ramaria, Ramariopsis, Rimbachia, Simocybe, Stropharia, Tremella, Tubaria, Tulostoma, Volvariella

Proszę przesyłać bezpośrednio do sprawdzenia do Błażeja Gierczyka, a z pozostałych rodzajów do Anny Kujawy, ewentualnie wszystkie suszki wysyłać do jednego z kustoszów, ale podzielone na dwie grupy i osobno zapakowane.

Gatunki zgłaszane do GREJ
Obecnie są zgłaszane gatunki należące do którejś z poniższych kategorii (z wyłączeniami podanymi dalej):
· grzyby chronione
· grzyby z czerwonej listy (Wojewoda i Ławrynowicz 2006)
· nieczęsto notowane gatunki grzybów podstawkowych z krytycznej listy grzybów podstawkowych (Wojewoda 2003)- gatunki z małą liczbą stanowisk, do 10 w ostatnich 40 – 50 latach
· nieczęsto notowane gatunki grzybów workowych z krytycznej listy workowców (Chmiel 2006) - gatunki z małą liczbą stanowisk, do 5 w ostatnich 40 – 50 latach
· nowe dla Polski
· obce (np. okratek australijski (Clathrus archeri), Clathrus ruber i inne)
Poniżej wymienione są gatunki należace do którejś ze zgłaszalnych kategorii ale z uwagi na pospolitość lub brak zagrożenia nie są przyjmowane do GREJ.

nie przyjmowane przed rokiem 2010 (lista nieaktualna, dotyczy regulaminu sprzed 1.1.2017)
· parkogrzybek czerwonawy (Hortiboletus rubellus)
· wodnicha późna (Hygrophorus hypothejus)
· gąska zielonka (Tricholoma equestre)
· błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus)
· czyreń sosnowy (Porodaedalea pini)
· gęstoporek cynobrowy (Pycnoporus cinnabarinus)
· kisielnica trzoneczkowa (Exidia glandulosa)

nie przyjmowane od 2010 r. (lista nieaktualna, dotyczy regulaminu sprzed 1.1.2017)
· muchomor jadowity (Amanita virosa)
· jamkóweczka żółtawa (Antrodiella serpula) (= A. hoehnelii)
· gorzkoborowik żółtopory (Caloboletus calopus)
· pięknoróg dwuprzegrodowy (Calocera furcata)
· świecznica rozgałęziona (Artomyces pyxidatus)
· maczużnik nasięźrzałowy (Cordyceps ophioglossoides)
· wrośniaczek sosnowy (Diplomitoporus flavescens)
· orzechówka mączysta (Encoelia furfuracea)
· kisielnica karmelowata (Exidia saccharina)
· hełmówka błotna (Galerina paludosa)
· piaskowiec kasztanowaty (Gyroporus castaneus)
· piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens)
· piestrzyca zatokowata (Helvella lacunosa)
· twardziak tygrysi (Lentinus tigrinus)
· buławka rurkowata (Typhula fistulosa) (=Clavariadelphus fistulosus)
· twardziak muszlowy (Panus conchatus) (=Lentinus torulosus)
· boczniak łyżkowaty (Pleurotus pulmonarius)
· drobnoporek sproszkowany (Postia ptychogaster) (=Oligoporus ptychogaster)
· trzęsak listkowaty (Tremella foliacea)
· rycerzyk oliwkowożółty (Tricholomopsis decora)

nie przyjmowane od 2012 r. (lista nieaktualna, dotyczy regulaminu sprzed 1.1.2017)
Po raz pierwszy pomijane są niektóre pospolite grzyby chronione.
· naziemek zielonawy (Albatrellus cristatus)
· grzybolubka purchawkowata (Asterophora lycoperdoides)
· sinoborowik klinowotrzonowy (Boletus pulverulentus)
· pieprznik pomarańczowy (Cantharellus friesii)
· buławka sitowata (Macrotyphula juncea) (=Clavariadelphus junceus)
· zasłonak fioletowy (Cortinarius violaceus)
· dzwonkówka wiosenna (Entoloma vernum)
· kisielnica wierzbowa (Exidia recisa)
· ozorek dębowy (Fistulina hepatica) (chroniony)
· klejówka świerkowa (Gomphidius glutinosus)
· klejówka różowa (Gomphidius roseus)
· piestrzenica olbrzymia (Gyromitra gigas)
· szczeciniak żółtobrzegi (Hymenochaete tabacina)
· smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum)
· smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum)
· purchawica olbrzymia (Calvatia gigantea) (chroniona)
· czubajeczka ostrołuskowa (Echinoderma asperum)
· wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) (chroniony)
· klejoporek winnoczerwony (Gloeoporus taxicola)
· suchogłówka korowa (Phleogena faginea)
· łuskwiak szafranowoczerwony (Pholiota astragalina)
· boczniaczek pomarańczowożółty (Phyllotopsis nidulans)
· fałdówka kędzierzawa (Plicaturopsis crispa)
· drobnołuszczak żółtawy (Pluteus leoninus)
· grzybiec purpurowozarodnikowy (Porphyrellus porphyrosporus)
· stroczniczek złotawy (Pseudomerulius aureus)
· odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis)
· czarka austriacka (Sarcoscypha austriaca)
· stroczek leśny (Serpula himantioides)
· siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) (chroniony)
· łysiczka łuskowata (Leratiomyces squamosus)
· chropiatka lejkowata (Thelephora caryophyllea)
· pochwiak jedwabnikowy (Volvariella bombycina)