znalezisko 20040916.12.04 - Amanita phalloides (muchomor zielonawy) · Puszcza Białowieska ·

040916-8986

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

040916-8988

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

040916-8992

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

040916-8994

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

061114-6136-190

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

spores from lamellae

061114-6136-191

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

spores from lamellae

061114-6136-192

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

spores from lamellae

061114-6136-193

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

lamellae

061114-6136-194

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

spores from lamellae

061114-6136-195

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

spores from lamellae

061114-6136-196

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

spores in IKI

061114-6136-197

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

spores in IKI

061114-6136-198

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

lamellae edge

061114-6136-199

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

lamellae edge

061114-6136-200

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

pileipellis

061114-6136-201

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

pileipellis

061114-6136-202

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

pileipellis

061114-6136-203

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

pileipellis

061114-6136-204

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-205

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-206

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-207

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-208

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-209

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-210

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

volva

061114-6136-211

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

volva

061114-6136-212

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

volva

061114-6136-213

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

volva

061114-6136-214

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

volva

061114-6136-215

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-216

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-219

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-220

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-221

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-222

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

annulus

061114-6136-223

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)

pileipellis