znalezisko 20030531.2.03 - Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty) · dolina Odry-Oławy ·
030531-5460
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5462
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5463
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5464
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5465
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5467
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5468
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5469
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5470
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5471
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030531-5472
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
030607-5511
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
wysyp zarodników
030607-5513
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
wysyp zarodników
030607-5514
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
wysyp zarodników