znalezisko 20040100.1.pzeit - Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa) · Braunschweig-Buchhorst, Lower Saxony, Germany, 80m above sealevel · (leg. det. Harry Andersson)
pzeit-0006-Ischnoderma-resinosum-04
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)