Bibliografia bazy literaturowej

Adamczyk J. 2003. Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.

Adamczyk J. 2003a. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.

Adamczyk J. 2005. Nowe stanowiska Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Schroet. (Ascomycetes) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Natura Silesiae Superioris 9. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 29-31.

Adamczyk J. 2005a. General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.

Adamczyk J. 2007. Macromycetes zbiorowisk muraw kserotermicznych w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 135.

Adamczyk J. 2007a. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.

Adamczyk J. 2008. Nowe stanowiska przewrotki łysej Disciseda candida (Schwein.) Lloyd w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 3-7.

Adamczyk J. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.

Adamczyk J. 2009a. Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.

10· Adamczyk J. 2011. Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166

11· Adamczyk J. 2011a. Cisy pospolite (Taxus baccata L.) w Nadleśnictwie Wipsowo, w obrębie Purda Leśna. Roczn. Pol. Tow. Dendrologicznego 59: 67-75 (Adamczyk Jacek)

12· Adamczyk J.J. 2011b. Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards. Ecol. Res. 26: 547-554. DOI 10.1007/s11284-011-0812-9

13· Adamczyk J. 2014. Species diversity of macrofungi on fallows in the buffer zones of the landscape parks in Łodzkie province. Folia Biol. Oecol. 10: 96-100

14· Adamczyk J., Głowacki Ł., Penczak T. 2004. Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins. Acta Oecologica 25: 53-60

15· Adamczyk J.J., Kruk A., Penczak T., Minter D. 2012. Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires Fungal Biology 116: 995-1002.

16· Adamczyk J., Kucharski L. 2005. Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy Region (Central Poland). Lejeunia: 1-17

17· Adamczyk J., Kurzac M. 2012. Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina w Polsce Środkowej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68, 3: 229-231.

18· Adamczyk J., Kurzac M., Sieradzki J. 2008. Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151

19· Adamska J. 2001. Microscopic fungus ? like organisms and fungi of Słowiński National Park. II. (NW Poland). Acta Mycol. 36(1): 31?65.

20· Ambroziewicz M. (red.). 2009. Wigierski Park Narodowy. Krzywe.

21· Anderwald D. 2014. Drzewa gniazdowe bielika Haliaeetus albiilla przykładem drzew biocenotycznych. SiM ELP, Rogów, 41(4): 131-150.

22· Auguścik Ł. 2016. Smolucha bukowa (Ishnoderma resinosum). Natura. Przyroda Warmii i Mazur 4 (44): 7-8

23· Bacieczko W. 2007. Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. na ?Modelu rekultywacji odpadów paleniskowych? w Zespole Elektrowni ?Dolna Odra? S.A. w Nowym Czarnowie. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(4): 17-20

24· Baral H. O., Krieglsteiner L. 2006. Hymenoscyphus subcarneus, a little known bryicolous discomycete found in the Białowieża National Park. Acta Mycol. 41(1): 11-20

25· Bartnik C. 2013. Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Hetrobasidion parviporum. Zeszyty Naukowe Uniw. Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 520, rozprawy 397.

26· Bartnik C., Wilczek A.M., Szczybyło M. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 44-58

27· Berdowski W., Kącki Z., Wasiak P. 2005. Notatki florystyczne i mikologiczne z Gór Kamiennych. Przyroda Sudetów 8: 35-44

28· Białobrzeska M., Szzepkowski A. 2014. Grzyby chronione na terenie Nadleśnitwa Zwierzyniec. SiM ELP, Rogów, 41(4): 177-185.

29· Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190

30· Borkowska L., Szczygielska M. 2003. A station of Phallus hadriani in Siedlce, Central Eastern Poland. Acta Sci. Pol. Biologia 2(1-2): 55-57

31· Borowski J. 2001. Próba waloryzacji lasów puszczy Białowieskiej na podstawie chsząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzewnymi grzybami. W: Szujecki (red.) Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warzawa: 287-317

32· Borzyszkowska D. 2011. Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

opracowanie popularne z polskimi nazwami grzybów

33· Bregin M. 2013. Nowe stanowisko Gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex Jungh. w obszarze Natura 2000 ?Uroczysko Puszczy Drawskiej?. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 77-80

34· Brzeg A., Gąbka M., Nagengast B. 2005. Szata roślinna rezerwatu przyrody ?Jezioro Trzebidzkie?. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 11(13): 153-196.

35· Brzeg A., Wika S. 2007. Nowe dla Polski stanowisko borowika szatańskiego Boletus satanas Lenz w środkowej częsci Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B. 56: 39-47

36· Budzyn M. 2003. Maczużnik nasiężrzałowy Cordyceps ophioglossoides i maczużnik główkowaty C. capitata - nowe gatunki grzybów dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Wszechświat 104(10-12): 282-283

37· Bujakiewicz A. 2001. Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland). Acta Mycol. 36(1): 111-125

38· Bujakiewicz A. 2002. New, rare and endangered fungi in the Białowieża Primeval Forest (E Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 113-124

39· Bujakiewicz A. 2002a. Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 95-98

40· Bujakiewicz A. 2002b. On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland. Czech. Mycol. 54(1-2): 101-104

41· Bujakiewicz A. 2003. Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Par. nar. Rez. Przyr. 22(3): 323-346

42· Bujakiewicz A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257

43· Bujakiewicz A. 2006. Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (west Carpathians). Pol. Bot. Studies 22: 81-93

44· Bujakiewicz A. 2007. Gloiodon strigosus (Swartz: Fr.) P. Karst. (Bondarzewiasceae) in Poland. Acta Mycol. 42(1): 69-73

45· Bujakiewicz A. 2010. On some agarics occurring in carr forests. Acta Mycol. 45(1): 73-89

46· Bujakiewicz A. 2011. Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians. Pol. Bot. J. 56(2): 267-285

47· Bujakiewicz A., Kujawa A. 2000. Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań. Acta Mycol. 35(2): 183-195

48· Bujakiewicz A., Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 29(1): 3-26

49· Bujakiewicz A., Nita J. 2004. Żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire - mieszkaniec białowieskich ostępów. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 82-85

50· Bujakiewicz A., Nita J., Bałazy S. 2005. First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora. Acta Mycol. 40(2): 251-258

51· Bujakiewicz A., Stefaniak M. 2009. Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170

52· Bujakiewicz A., Springer N. 2009. Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204

53· Celka D. 2000. Volvariella surrecta - a new species in the mycoflora of Poland. Acta Mycol. 35(2): 153-156

54· Celka D. 2001. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Phallus Hadr. Jun.: Pers. i Geastrum Pers.: Pers. w aglomeracji miasta Poznania. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 186

55· Celka D. 2002. Królestwo grzybów. Wśród zwierząt i roślin Kronika Miasta Poznania, PDN Poznań 70-80

56· Celka D., Celka Z. 2002. Nowe stanowiska Cordyceps militaris (Vaill. ex L.) Link (Ascomycotina) w okolicach Augustowa (woj. podlaskie). Acta Botanica Warmiae et Masuriae 2: 179-184

57· Ceynowa-Giełdon M. 2000. Wieloporek gwiaździsty Myriostoma coliforme Corda - jeden z najrzadszych grzybów Polski - nadal w Toruniu. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 94-96

58· Chachuła P. 2009. Grzyby Pienin. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.

59· Chachuła P. 2010. Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 18: 312-323

60· Chachuła P. 2010a. Dendrocollybia racemosa (Fungi, Agaricales) w Pienińskim Parku Narodowym. Przegl. Przyr. 21(4): 51-53

61· Chachuła P. 2012. Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 12: 87-101

62· Chachuła P. 2016. Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 14: 91-100

63· Chachuła P., Dorda A., Fiedor M., Rutkowski R. 2015. Grzyby Cieszyna. Urząd Miejski w Cieszynie.

64· Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109(4-6): 103-108

65· Chachuła P., Vončina G., Kozik J. 2011. Ophiocordyceps stylophora (Ascomycota, Hypocreales) new species for Poland. Pol. Bot. J. 56(2): 321-326

66· Chalimoniuk J. 2002. Żagwica listkowata Grifola frondosa na Śląsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(1): 114-117

67· Chalimoniuk J. 2003. Ozorek dębowy Fistulina hepatica w lasach świerklanieckich. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 93-96

68· Chalimoniuk J. 2003a. Nowe stanowisko żagwicy listkowatej Grifola frondosa na Górnym Śląsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 97-98

69· Chlebicki A. 2001. ?Agaryk modrzewiowy?. Wszechświat 102(7-9): 213-215

70· Chlebicki A. 2003. Hymenochaete carpatica, an inconspicuous fungus growing on chips of bark of Acer pseudoplatanus. Acta Mycol. 38 (1/2): 21-26

71· Chlebicki A. 2005. Biscogniauxia repanda (Fr.: FR.) Kuntze. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 13-15

72· Chlebicki A. 2005a. Some ascomycete fungi from primeval forests of north-eastern Poland. Acta Mycol. 40(1): 71-94

"W internetowym wykazie gatunków ujęłam część gatunków, które arbitralnie oraz przy pomocy Nordic Ascomycetes vol.I. uznałam za ""już nie mikro"". Zainteresowanych całą listą wyszczególnioną przez Autora zachęcam do przestudiowania pracy oryginalnej."

73· Chlebicki A. 2008. Some overlooked and rare Xylariaceous fungi from Poland. Pol. Bot. J. 53(1): 71-80

"do zasadniczego artykułu dołączona jest lista grzybów ""xylariowatych"" Polski, dostępna również na stronie Autora (http://www.ib-pan.krakow.pl/who/chleb-rozm.pdf)"

74· Chlebicki A. 2008a. Grzyby nadrzewne Gorców. Ochrona Beskidów Zachodnich 2: 9-19

gatunki stwierdzone przez Autora wraz z danymi literaturowymi

75· Chlebicki A., Chmiel M. A. 2006. Microfungi of Carpinus betulus from Poland I. Annotated list of microfungi. Acta Mycol. 41 (2): 253-278

lista grzybów mikroskoipijnych (część z nich przez niektórych autorów jest traktowana jako grzyby makroskopijne) zebranych w Polsce na Carpinus betulus.

76· Chlebicki A., Łuszczyński J. 2002. Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 61-67

77· Chmiel M. A., Ronikier A. 2007. Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 183-194

78· Chojnacki J., Luniak M., Miścicki S. 2010. Las Bielański. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 216-221

79· Cieślak R., Łakomy P. 2009. The assessment of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich pine stumps treatment in stand growing in the first generation on the post arable soil. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(4): 31-36

80· Ciosek M. 2002. Szmaciak gałęzisty na terenach nadbużańskich. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6): 91-92

81· Czarnecka B. 2006. Pojaw czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(4): 36-40

82· Czarnecka B., Janiec B. 2002. Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Wyd. UMCS, Lublin

83· Czyżewska K., Hachułka M., Łubek A., Zaniewski P. 2008. Distribution of some lichenicolous fungi in Poland. II. Acta Mycol. 43(2): 193-206

84· Czyżewska K., Motiejunaite J., Cieśliński S. 2001. Species of lichenized and allied fungi new to Białowieża Large Forest (NE Poland). Acta Mycol. 36(1): 13-19

85· Dalke M., Łakomy P. 2009. Genetic diversity of Heterobasidion annosum sensu stricto populations in chosen scots pine stands with beech in understorey. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(2): 17-24

86· Deja S., Wieczorek P.P., Halama M., Jasicka-Misiak I., Kafarski P., Poliwoda A. Młynarz P. 2014. Do Differences in Chemical Composition of Stem and Cap of Amanita muscaria Fruiting Bodies Correlate with Topsoil Type? PLoS ONE 9(12): e104084. doi:10.1371/journal.pone.0104084.

87· Domian G. 2010. Grzyby inwazyjne. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 343-344

w wykazie gatunków ujęto tylko te, które nie zostały podane w rozdziale o grzybach (Łyczek i Domian 2010)

88· Domian G. 2010a. Ochrona gatunkowa grzybów. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 427-428

w wykazie gatunków ujęto tylko te, które nie zostały podane w rozdziale o grzybach (Łyczek i Domian 2010)

89· Domian G. 2015. Soplówka bukowa i soplówka jeżowata w Puszczy Bukowej koło Szczecina-wstępna ocena trwałości stanowisk. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 71-83

90· Domian G., Kędra K. 2010. Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina. Przegląd Przyrodniczy 21(2): 52-78

91· Domian G., Ziarnek M., Ziarnek K. 2010. Rezerwaty przyrody. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 427-428

w wykazie gatunków ujęto tylko te, które nie zostały podane w rozdziale o grzybach (Łyczek i Domian 2010)

92· Dorda A., Fiedor M. 2013. Stanowisko Holvaya mucida (Shulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) na Pogórzu Śląskim w Cieszynie. Przegl. Przyr. 24(2): 68-70.

93· Drewnowska M., Krogul P., Śliwińska A., Zalewska T., Falandysz J. 2014. Badania nad występowaniem sztucznych (134/137Cs) i naturalnych radionuklidów (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w pieprzniku jadalnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź-Spała: 33-34

94· Drewnowska M., Krogul P., Śliwińska A., Zalewska T., Falandysz J. 2014a. Investigation of the occurrence of artificial(134/137Cs)and natural radionuclides (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) in Common Chantharelle. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź-Spała: 34-35

95· Dryżałowska A., Szylke N., Zalewska T., Śliwińska A., Falandysz J. 2014. Radiocenz (137Cs) i potas (40K) w maślaku zwyczajnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.).Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź : 35-36

96· Dryżałowska A., Szylke N., Zalewska T., Śliwińska A., Falandysz J. 2014a. Radiocesium 9137Cs) and potassium (40K) in Slippery Jack. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.).Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź : 36-37

97· Eberhardt U., Beker H.J., Vesterholt J. 2015. Decrypting the Hebeloma crustuliniforme complex: European species of Hebeloma section Denudata subsection Denudata (Agaricales). Persoonia 35: 101-147

98· Falandysz J., Kojta A.K., Jarzyńska G., Orzłowska D., Danisiewicz-Czupryńska D. 2011. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 41

99· Falandysz J., Zalewska T. 2014. Pierwiastki promieniotwórcze (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w grzybie płachetka kołpakowata Cortinarius caperatus. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 41

100· Falandysz J., Zalewska T. 2014a. Radioactive elements (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi and 214Pb). W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 42-43

101· Falkowski M., Nowicka-Falkowska K. 2000.Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(2): 97-99

102· Fiedorowicz G. 2001. Wstępne obserwacje macromycetes rezerwatu"Zakręt" (Mazurski Park Krajobrazowy). W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 181

103· Fiedorowicz G. 2007. Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138

104· Fiedorowicz G. 2009. The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland). Acta Mycol. 44(1): 77-95

105· Fiedorowicz G. 2009a. Monitoring grzybów wielkoowocnikowych na terenie m. Olsztyna. W: Garbacz J.K. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy. Tom III. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgoszcz: 79-85

106· Fiedorowicz G. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna - gatunki chronione i zagrożone. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 43

107· Fiedorowicz G., Juszczyński K., Szłykowicz W. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe kampusuakademickiego Kortowo w Olsztynie. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: 37

108· Fiedorowicz G., Lisiewska M., Dynowska M. 2000. Gatunki grzybów monitorowanych w Mazurskim Parku Krajobrazowym. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 73-79

109· Figarski T., Słupek J. 2011. Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum na terenie projektowanego użytku ekologicznego ?Stawy kolmatacyjne* na Borkach? w Radomiu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(4): 373-376

110· Flisińska Z. 2000. Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland). Acta Mycol. 35(1): 61-77

111· Flisińska Z. 2000a. Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka. Ann. UMCS, Sect. C, 55: 25-39

112· Flisińska Z. 2000b. Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego. W: Łętowski J. (red.) Walory przyrodnicze Chelmskiego Parku krajobrazowego i jego najbliższych okolic. Wyd. UMCS: 43-48

113· Flisińska Z. 2002. Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83

114· Flisińska Z. 2004. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Monografia dotycząca podstawczaków znanych z terenu Lubelszczyzny. Większość gatunków jest ujęta w Checklist 2003, ponieważ większość stanowią wcześniejsze dane literaturowe.

115· Florczak J., Osiecka M., Wędzisz A. 2007. Skład chemiczny i aktywność celulolityczna szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa (Wulf.) Fr. Bromat. Chem. Toksykol. 40(3): 245-248

116· Friedrich S. 2001. Macromycetes diversity of pine-tree plantings on a post-fire forest site in Notecka Forest (NW Poland). Acta Mycol. 36(1): 127-148

117· Friedrich S. 2002. Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 125-138

118· Friedrich S. 2004. Wstępne wyniki badań macromycetes Puszczy Wkrzańskiej. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 133-134

119· Friedrich S. 2006. Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest. Acta Mycol. 41 (2): 229-240

120· Friedrich S. 2006a. Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106

121· Friedrich S. 2007. Preliminary research results of macromycetes of the Dendrological Garden in Przelewice. In: Popiela A., Porembski S., Wieczorek A. (eds.). 1st International Symposium "Flora, Vegetation and Landscape of Pomerania", Szczecin 6-8 September 2007, Oficyna In Plus: 14

122· Friedrich S. 2010. Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland). Pol. Bot. J. 55(2): 457-471

123· Friedrich S. 2011. New Locations of Threatened and Protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland. Polish J. of Environ. Stud. 20(3): 559-564

124· Friedrich S. 2011a. Charakterystyka występowania muchomora szyszkowatego Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Szczecinie. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 45

125· Friedrich S. 2013. The occurrence of Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. In Szczecin and its distribution in Poland. Acta Mycol. 48(1): 123-131

126· Friedrich S. 2016. Phellinus hippophaëicola (Hymenochaetaceae) is not rare in Poland: findings from the Pobrzeże Szczecińskie coastland. Pol. Bot. J. 61 (2): 283-291

127· Friedrich S., Łyczek M. 2006. Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107

128· Friedrich S., Orzechowska M. 2002. Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 51: 7-30

129· Friedrich S., Orzechowska M. 2001. Grzyby wielkoowocnikowe Szczecina. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 187

130· Gacan K. 2008. Smardz jadalny (Morchella esculenta) w Łuszczowie. Forum (http://www.iop.krakow.pl/iop/iop.asp?0403): 2 pp.

131· Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 3-100

podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Bieszczadów - część danych historycznych

132· Gierczyk B., Dubiel G. 2014. Leucocoprinus lilacinogranulosus (Henn.) Locq. in Poland. Acta Mycol. 49(1): 59-67

133· Gierczyk B., Halama M., Kujawa A., Zalas M. 2011. Pholiota limonella ? gatunek pomijany? Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18 (1): 147-158

134· Gierczyk B., Kołodziejczyk K., Nowicki J. 2012. Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23 (1): 32-39

135· Gierczyk B., Kujawa A., Pachlewski T., Szczepkowski A., Wójtowski M. 2011a. Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato. Acta Mycol. 46 (1): 27-73

136· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A. 2014b. New to Poland species of the broadly defined genus Coprinus (Basidiomycota, Agaricomycotina). Acta Mycol. 496 (2): 159-188.

137· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A. 2015. XX Jubileuszowa wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 26(1): 11-29

138· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Chachuła P. 2011b. Rare species of Lepiota and related genera. Acta Mycol. 46 (2): 137-178

139· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Karasiński D. 2014. Materiały do poznania mycobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 25(1): 3-36

140· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Kozak M., Mleczko P. 2015a. XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 26(3): 10-50.

141· Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. 2014a. Pluteus albineus (Basidiomycota) - a new species for Poland. Pol. Bot. J. 59 (1): 145-148.

142· Gierczyk B., Kujawa A., Wójtowski M. 2010. Plectania melastoma - nowe stanowisko w Polsce. Chrońmy przyr. Ojz. 66 (1): 61-64

143· Gierczyk B., Rodriguez-Flakus P., Pietras M., Gryc M., Czerniawski W., Piątek M. 2017. Coprinopsis rugosomagnispora: a distint new coprinoid species from Poland (Central Europe). Plant Syst. Evol. DOI 10.1007/s00606-017-1418-7

144· Gierczyk B., Soboń J. 2012. Entoloma chytrophilum Wölfel, Noordel. & Dähncke w Sudetach. Przyroda Sudetów 15: 53-56

145· Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A. 2013. XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 32(2): 88-112

146· Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2017a. XXII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 28 (1): 59-84

147· Głowska N., Frymark-Szymkowiak A., Wilbrandt B. 2013. Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 20 (2): 371-381.

148· Golis A. 2013. Stanowisko Gwiazdosza prążkowanego (Geastrum striatum DC.) w rejonie Parku Krajobrazowego Promno. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 19(21): 132-135

149· Golis A., Konatowska M. 2013. Stanowisko piestrzenicy olbrzymiej (Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke) w Parku Krajobrazowym Promno. Biul. Park. Krajobraz.Wielkopolski 19(21): 142-145

150· Grądziel T., Różycki A. 2005. Poleski Park Narodowy. Poleski Park Narodowy, Urszulin.

151· "Grilli E., Beker H., Eberhardt U., Schütz N., Leonardi M., Vizzini A. 2016. Unexpected species

152· "Grilli E., Beker H., Eberhardt U., Schütz N., Leonardi M., Vizzini A. 2016. Unexpected species

153· "Grilli E., Beker H., Eberhardt U., Schütz N., Leonardi M., Vizzini A. 2016. Unexpected species

154· "Grilli E., Beker H., Eberhardt U., Schütz N., Leonardi M., Vizzini A. 2016. Unexpected species

155· Grzesiak B. 2010. Grzyby briofilne torfowisk Polski Środkowej. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 95

156· Grzesiak B. 2010a. Bryophilous fungi from peat-bogs of Central Poland. Acta Soc. Bot. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A.(eds.). Proceedings of the55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 74

157· Grzesiak B. 2011. Zjawisko briofilności grzybów występujących na torfowiskach Polski Środkowej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 49

158· Grzesiak B. 2014. Grzyby briofilne w zbiorowiskach torfowiskowych Polski Środkowej. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 58-59

159· Grzesiak B. 2014a. Bryophilous fungi in peatland communities of central Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 59-60

160· Grzesiak B., Ławrynowicz M., Stebel A. 2015. Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych. Sylwan 159 (11): 912-920

przegląd gatunków grzybów briofilnych w Polsce na podstawie badań własnych i literatury

161· Grzesiak B., Wolski G.J. 2014. Przyroda Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Śluzowce, grzyby, wątrobowce i mchy. Przewodnik. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy.

162· Grzesiak B., Wolski G.J. 2015. Bryophilous species of the genus Galerina in peat bogs of Central Poland. ? Herzogia 28: 607-623

163· Grzesiak B., Wolski G.J., Salamaga A., Kochanowska M., Kochanowski J. 2017. Grzyby makroskopowe Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Parki nar. Rez. Przyr. 36 (1): 5-36

164· Grzywnowicz K. (red.). 2001. Podręczny atlas grzybów Półwyspu Helskiego. MORPOL, Jastarnia-Lublin, 2-44

165· Gumińska B. 2000. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Razowski J. (red.). Flora i Fauna Pienin. Monografie Pienińskie 1: 47-53

166· Gumińska B. 2002. New localities of two interesting species of fungi growing on sawdust. Pol. Bot. J. 47 (2): 139-142

167· Gumińska B. 2006. Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.

168· Gumińska B. 2009. Aksamitka złota Pholiota aurea: grzyb rzadki w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(3): 205-208

169· Gumińska B., Wojewoda W. 2004. Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 11(2): 371-382

170· Halama M. 2009. Volvariella caesiotincta P.D. Orton, a new species in the mycobiota of Poland. Acta Mycol. 44(1): 43-48

171· Halama M. 2009a. The first locality of Amanita argentea Huijsman (Agaricales, Basidiomycota) in south-western Poland. Opole Scientific Society Nature Journal 42: 43-48

172· Halama M. 2011. Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), nowy dla Polski gatunek dzwonkówki. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 53

173· Halama M. 2011a. First record of the rare species Pholiota squarrosoides (Agaricales, Strophariaceae) in southwestern Poland. Pol. Bot. J. 56(2): 327-332

174· Halama M. 2011b. Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), a species new to Poland. Acta Mycol. 46 (2): 129-136

175· Halama M. 2014. Panaeolus subfirmus (Agaricales, Basidiomycota), a speies new for Poland. Pol. Bot. J. 59 (2): 271-277.

176· Halama M. 2015. Grzyby makroskopijne. W: Pukacz A., Pełechaty M. (red.). Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy. Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp: 148-167.

177· Halama M. 2015a. Rubroboletus le-galiae (Boletales, Basidiomycota), a species new for Poland. Acta Mycol.50(2):1066. http://dx.doi.org/10.5586/am.1066

178· Halama M. 2016. Agrocybe putaminum (Agaricales, Basidiomycota) new for Poland. Pol. Bot. J. 61, 2: 293-299.

179· Halama M. 2016a. Squamanita odorata (Agaricales, Basidiomycota) new mycoparasitic fungus for Poland. Pol. Bot. J. 61, 1: 181-186.

180· Halama M., Chachuła P., Rutkowski R. 2014. Mycena juniperina (Agaricales, Basidiomycota), new for the Polish and Central European mycobiota. Pol. Bot. J. 59 (1): 109-116.

181· Halama M., Kudławiec B. 2014. New localities of Protostropharia alcis (Basidiomycota, Agaricales) in Poland. Acta Mycol. 49(1): 47-57

182· Halama M., Panek E. 2000. Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland). Acta Mycol. 35(2): 217-241

Część gatunków jest cytowana z wcześniejszych badań m.in. za Sokół S., Szczepka M. Z., Trząski L. 1986. Bemerkenswerte Fundorte von Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.: Fr.) Karst. und anderen selteren Pilzen im Łężczak-Naturschutzgebiet in Sudpolen. Acta Biol. Silesiana, Bot. 4(21): 141-155

183· Halama M., Poliwoda A. Jasicka-Misiak I., Wieczorek P.P., Rutkowski R. 2015. Pholiotina cyanopus, a rare fungus producing psyhoactive tryptamines. Open Life Sci. 10: 40-51.

184· Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K. 2010. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 13: 93-98

185· Halama M., Romański M. 2010. Grzyby makroskopijne (macromycetes). W: Krzysztofiak L. (red.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria naukowa. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". Suwałki 2010: 87-201

186· Halama M., Romański M. 2010a. A new record of Mycena picta (Fr.: Fr.) Harmaja (Agaricales, Basidiomycota) from the Wigierski National Park (NE Poland). Opole Scientific Society Nature Journal 43: 29-36

187· Halama M., Rutkowski R. 2014. Callistosporium pinicola (Basidiomycota), a fungus speies new to Poland. Acta Mycol. 49 (2): 189-197.

188· Halama M., Rutkowski R. 2016. Meottomyces dissimulans (Agaricales, Basidiomycota), new for Poland. Pol. Bot. J. 61, 1: 167-172.

189· Halama M., Szypuła J. 2010. The first locality of Chalciporus rubinus (Boletales, Basidiomycota) in Poland. Acta Mycol. 45(1): 57-65

190· Halama M., Ważny R., Czosnykowska-Łukacka M., Dobosz T. 2016. Tricholoma ustaloides (Agaricales, Basidiomycota) in Poland. Pol. Bot. J. 61, 1: 173-180.

191· Halama M., Witkowska D., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A. 2014a. An adventive Panaeolus antillarum in Poland (Basidiomycota, Agaricales) with notes on its taxonomy, geographical distribution, and ecology. Cryptogamie, Mycologie 35(1): 3-22.

192· Hausknecht A. 2003. Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 9. Conocybe Sekt. Mixtae. Ősterr. Z. Pilzk. 12: 41-83

193· Hausknecht A. 2005. Beitrage zur Kenntnis der Bolbitiace. 10. Conocybe Sektion Piloselle. Öster. Z. Pilzk. 14: 191-274.

194· Hausknecht A. 2007. Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 11. Unberingte Arten dre Gattung Pholiotina. Ősterr. Z. Pilzk. 16: 35-116

195· Hausknecht A. 2009. Conocybe Fayod. Pholiotins Fayod. Fungi Europaei 11. Edizioni Candusso, Alessio.

196· Henel A. 2007. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. w województwie śląskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 57-63

197· Hilszczańska D. 2015. Popularyzacja upraw truflowych w Polsce jako metody ochrony gatunkowj trufli letniej i zagospodarowania terenów nieleśnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 119-129

198· Hilszczańska D., Sierota Z., Palenzona M. 2008. New Tuber species found in Poland. Mycorrhiza 18: 223-226

199· Hilszczańska D., Rosa-Gruszecka A., Szmidla H. 2014. Characteristic of Tuber spp. localities in natural stands with emphasis on plant species omposition. Acta Mycol. 49 (2): 267-277.

200· Holec J. 2001. The genus Pholiota in central and western Europe. Libri Botanici 20, IHW-Verlag

201· Holec J. 2005. The genus Gymnopilus (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic with respect to collec-tions from other European countries. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat. 61 (1/2): 1?52

202· Iwański M., Rudawska M., Leski T. 2006. Mycorrhizal associations of nursery grown Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Poland. Ann. For. Sci. 63: 715-723 (DOI: 10.1051/forest:2006052)

203· Jadwiszczak A.S. 2008. Czarka szkarłatna. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 1 (9): 18

204· Jakubska A. 2006. Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring na Przedgórzu Sudeckim. Przyroda Sudetów 9: 81-84

205· Jarzyńska G., Wydmańska D., Falandysz J. 2011. Skład mineralny borowika ceglastoporego (Boletus luridiformis). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 57

206· Jaworska J. 2010. Macrolepiota olivascens, a new species for Poland. Acta Mycol. 45(1): 67-72

207· Jaworska J. 2011. A new record of the rare earthstar Geastrum berkeleyi from the Świętokrzyskie Mts. Acta Mycol. 46 (1): 75-81

208· Jaworska J. 2011a. Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Świętokrzyski. Ser. B. Nauki Przyr. 32: 41-52.

209· Jaworska J., Łuszczyński J. 2009. Gwiazdosz bury Geastrum elegans Vittad. - drugie stwierdzenie w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(3): 209-212

210· Jaworska J., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A. 2011. Rzadkie i zagrożone gatunki macromycetes Okręgu Chęcińskiego. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 59

211· Jeppson M., Piątek M. 2005. Scleroderma septentrionale (Fungi, Basidiomycetes), first records from Central Europe. Pol. Bot. J. 50 (1): 15-17

212· Jeppson M., Piątek M. 2005. Scleroderma septentrionale (Fungi, Basidiomycetes), first records from Central Europe. Pol. Bot. J. 50 (1): 15-17

213· Jurkiewicz G., I. C. Nnorom., Falandysz J. 2014. Zanieczyszczenie rtęcią maślaka sitarza (Suillus bovinus) i jego podłoża glebowego-ocena zdolności bionagromadzania i ryzyka spożywania. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 75

214· Jurkiewicz G., I. C. Nnorom., Falandysz J. 2014a. Mercury contamination of Bovine Bolete (Suillus bovinus) and its soil substratum-assessment of bioconcentration potential and itake risks. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 76

215· Kacprzyk M., Bednarz B., Kuźnik E. 2014. Dead trees in beech stands of the Bieszczady National Park: quantitative and qualitative structure of associated macrofungi. Appl. Ecol. Environ. Res. 12 (2): 325-344

216· Kamiński K.Z. 2006. Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparrasis crispa (Wulfen) Fr. (1821) w rezerwacie "Dąbrowa w Napoleonowie" w okolicy Poddębic. Wszechświat 107(7-9): 213

217· Kamiński K.Z. 2007. Nowe stanowisko gwiazdosza koronowatego Geastrum coronatum Pers. w środkowej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(4): 56-59

218· Kamiński K.Z. 2007a. Płomiennica zimowa - Flammulina velutipes (M.A. Curtis: Fr.) Singer. Wszechświat 108(10-12): 303-304

219· Kamiński K.Z. 2008. Boczniak ostrygowaty Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer. Wszechświat 109(7-9): 226-227

220· Kałucka I. 2009. Grzyby ektomikoryzowe w sukcesji zbiorowisk roślinnych. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.47

221· Kałucka I. 2009a. Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Mon. Bot. 99

222· "Kałucka I., Beker H.J. 2010. Hebeloma cavipes Huijsman- pospolity gatunek dotychczas niewyróżniany w Polsce. W

Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 95"

223· Kałucka I., Beker H.J. 2010a. Hebeloma cavipes Huijsman-a common species not distinguished so far in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl.1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.) Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 74

224· Kałucka I.L., Jagodziński A.M., Nowiński M. 2016. Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland ? first time recorded, rare, and red-listed species. Acta Mycol. 51 (2):1080

225· Kałucka I., Mleczko P. 2004. Sukcesja grzybów ektomikoryzowych w uprawach sosny na zwałowisku zewnętrznym KWB "Bełchatów". W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 135

226· Karasiński D. 2009. Wstępne wyniki badań nad rodzajem Ramaria (Fr.) Bonorden w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.49

227· Karasiński D. 2009a. Grzyby większe rezerwatu przyrody ?Ochojec?. W: Parusel J.B. (red.). Rezerwat przyrody ?Ochojec? w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 86-103

228· Karasiński D. 2010. Polish resupinate Russulales: the genus Vararia. Acta Mycol. 45(1): 45-56

229· Karasiński D. 2013. Lawrynomyces, a new genus of corticioid fungi in the Hymenochaetales. Acta Mycol. 48(1): 5-11

230· Karasiński D. 2014. Puszczańskie rarytasy. Białowieski Park Narodowy, Białowieża.

231· Karasiński D. 2016. Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty. Acta Bot. Cassubica. Monographiae 7.

232· Karasiński D., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin.

233· Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Pol. Bot. J. 54(1): 55-97

234· Karasiński D., Niemelä T. 2016. Anthoporia, a new genus in the Polyporales (Agaricomycetes). Pol. Bot. J. 61, 1: 7-14.

235· Karasiński D., Wołkowycki M. 2015. An annotated and illustrated catalogue of Polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland). Pol. Bot. J. 60(2):217-292

236· Karg J., Kujawa A. 2011. Piestrzenica olbrzymia Gyromitra gigas nowy gatunek grzyba w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 108-109

237· Kasper-Pakosz R., Łuczaj Ł. 2014. Grzyby na targach okolic Rzeszowa. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 78-79

238· Kasper-Pakosz R., Łuczaj Ł. 2014a. Fungi sold in the vegetable markets of the Rzeszów area (southeastern Poland). W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 79

239· Kautmanová I., Kautman V. 2006. Cordyceps rouxii (Ascomycetes, Clavicipitales) in Slovakia and Czech Republic, with notes to distribution, ecology and taxonomy. Czech Mycol. 58(3-4): 173-188

240· Knapik R. 2008. Soplówka jodłowa w polskich Karkonoszach. Sudety 12: 44

241· Kołodziejczak G. 2010. Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic. Przegląd Przyrodniczy 21(3): 20-28

242· Komorowska H. 2000. Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96

243· Komorowska H. 2005. The genus Mycenella (Agaricales, Tricholomataceae) in Poland. Pol. Bot. J. 50(1): 83-92

244· Komorowska H. 2005a. Mycenella bryophila (Vogl.) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 65-67

245· Komorowska H. 2005b. Mycenella margaritispora (J.E. Lange) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 69-72

246· Komorowska H. 2005c. Mycenella rubropunctata Boekhout. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 73-75

247· Komorowska H. 2005d. Mycenella salicina (Vel.) Singer.W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77-79

248· Komorowska H. 2006. Rodzaj Strobilurus (Fungi, Basidiomycota) w zbiorach Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN. Frag. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 203-214

249· Komorowska H. 2007. Clitocybe splendoides H.E. Bigelow (Agaricales, Tricholomataceae), a new species for Poland. Acta. Mycol. 42(2): 187-191

250· Komorowska H. 2010. Mycena romagnesiana collected in the Bieszczady Mts. Acta Mycol. 45(2): 145-150

251· Kościelniak R. 2010. Tajemniczy świat porostów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bieszczadzki Park Narodowy. Ustrzyki Dolne.

252· Kowalik M., Duda-Franiak K. 2015. Micromycetes on climbing roses leaves (Rosa L.) in the Botanic Garden of the Jagiellonian University in Cracow. Acta Mycol. 50 (1): 1054.

253· Kowalik M., Bonio J., Duda-Franiak K. 2015. Micromycetes on ericaceous plant leaves. Acta Mycol. 50 (1): 1055.

254· Kowalski T., Białobrzeski M., Ostafińska A. 2013. The occurrence of Hymenoscyphus pseudoalbidus apothecia in the leaf litter of Fraxinus excelsior stands with ash dieback symptoms in southern Poland. Acta Mycol. 48(2): 135-146

255· Kowalski T., Czekaj A. 2010. Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Staszów. Leśne Prace Badawcze 71(4): 357-368

256· Kowalski T., Kraj W. 2012. Badania nad zamieraniem jesionu w drzewostanach Nadleśnitwa Rokita. Acta Agr. Silv. Ser. Silv. 50: 3-22.

257· Kozak M., Mleczko P., Ławrynowicz M. 2013. Problem rzadkości grzybów podziemnych na przykładzie Octaviania asterosperma i Chamonixia caespitosa (Boletales). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

258· Kozik R. 2001. Zimowe grzyby. Wszechświat 102 (3-4): 62-63.

259· Kozik R. 2002. Stanowisko flagowca olbrzymiego na terenie krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. Wszechświat 103(1-3): 50

260· Kozik R. 2003. Pałeczka frędzelkowata - Tulostoma fimbriatum Fr. Rzadki w Polsce gatunek grzyba. Wszechświat 104 (1-3): 47

261· Kozik R. 2004. Stanowisko pochwiaka jedwabnikowego - Volvariella bombycina (Pers.: Fr.) Sing. W Uroczysku Pleśnianki (Pleśna k/Tarnowa). Wszechświat 105(7-9): 207-208

262· Kozik R. 2008. Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan, rzaki gatunek grzyba (rodzina: promieniakowate - Astraceae). Wszechświat 109 (1-3): 59-60

263· Kozłowska M., Heluta V.P., Mułenko W., Bazyuk-Dubey I.V. 2015. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraina) Part I. A checklist of larger Basidiomycota. Tow. Wyd. Nauk. Libropolis, Lublin.

264· Kozłowska M., Mułenko W., Heluta V.P. 2015a. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraina) Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota. Tow. Wyd. Nauk. Libropolis, Lublin.

265· Krajewski A., Monder S. 2006. Grzyby na torowiskach. Wszechświat 107 (4-6): 104-106.

266· Krajewski K., Tarasiuk S. 2004. The use of the stress wave tomography for testing of living Scots pine trees infested by Phellinus pini. Folia Forest. Pol., A 46: 75-81

267· Krajewski Ł. 2010. Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. Przyrod Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa przyrody Górnego Śląska 60:12

268· Krieglsteiner L., Ławrynowicz M. 2003. Hymenochaete carpatica from Częstochowa Upland (S Poland). Acta Mycol. 38 (1/2): 27-30

269· Krogul P.,Nnorom I.C., Falandysz J. 2014. Rtęć w maślaku pstrym i maślaku ziarnistym oraz w ich podłożu glebowym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 100-101

270· Krogul P., Nnorom I.C., Falandysz J. 2014a. Mercury in Variegated Bolete and Granulated Bolete, and in the soil substratum beneath the fruit bodies. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 101-102

271· Krotoski T. 2009. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Natura Silesiae Superioris 12: 33-44

272· Krotoski T. 2010. Kolcówka jabłoniowa - nieznany grzyb. Przyroda Górnego Śląska 62

273· Krupa A., Krupa K. 2000. Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3)

274· Kryza K., Puciata R. 2009. Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93

275· Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. 2010. Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria popularnonaukowa. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". Suwałki 2010

276· Kubiak D. 2002. Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie "Dębno". Przegląd Przyrodniczy 13(1-2): 71-74

277· Kubiak D. 2007. Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica L. w północno-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 67-73

278· Kubiak D. 2011. Stwierdzenia rzadkiego grzyba wielkoowocnikowego - świecznicy rozgałęzionej Clavicorona pyxidata w północno-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 67(1): 84-88

279· Kubiak D., Dynowska M. 2006. Nowe stanowiska aksamitkówki złotej Phaeolepiota aurea w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(2): 90-93

280· Kubiak D., Fiedorowicz G. 2002. Szmaciak gałęzisty w lasach komunalnych Olsztyna. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6): 93-94

281· Kubiak D., Kubiak K. 2003. Stanowisko gwiazdosza potrójnego - Geastrum triplex Jungh. w rezerwacie ?Las Warmiński? na Pojezierzu Olsztyńskim. Parki nar. Rez. Przyr. 22: 605-608

282· Kubiak D., Szczepkowski A. 2012. Porosty Lasów Rogowskich

283· Kudławiec B. 2013. Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycetes projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. W: Dominik J. (red.). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów: 31-42

284· Kudławiec B. 2014. Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie, Polanów: 13-35

285· Kudławiec B. 2014a. Suchogłowka korowa Phleogena faginea (Fr.) Link jako potencjalny wskaźnik naturalnych procesów ekologicznych w ekosystemach leśnych. Przegl. Przyr. 25(4): 140-150.

286· Kudławiec B., Kujawa A., Ślusarczyk T., Gierczyk B. 2010. Nowe stanowiska gnojanki różowawej Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo w Polsce. Przegl. Przyr. 21(1): 60-64

287· Kudławiec B., Misiuna Ł. 2014. Grzyby wielkoowocnikowe Macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich. Przegl. Przyr. 25(3): 3-30.

288· Kudławiec B., Wanic T., Piątek G. 2014. Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne. SiM CELP, Rogów 41(4): 186-201.

289· Kujawa A. 2001. Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189

290· Kujawa A. 2003. Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum DC. w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 86-88

291· Kujawa A. 2003a. Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 89-92

292· Kujawa A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe młodych zadrzewień śródpolnych sadzonych na gruntach porolnych. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136

293· Kujawa A. 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16(3-4): 17-52

294· Kujawa A. 2008. Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75

295· Kujawa A. 2009. Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 44(1): 49-75

296· Kujawa A. 2009a. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110

podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Białowieskiego Parku Narodowego - większość danych z literatury wcześiejszej

297· Kujawa A., Bujakiewicz A., Karg J. 2004. Mycenastrum corium (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 63-66

298· Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

299· Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

300· Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

301· Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

302· Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 3-59

303· Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44

304· Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41

305· Kujawa A., Gierczyk B., Chachuła P., Karg J., Halama M., Gryc M. 2012c. Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31(1): : 3-15.

306· Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. 2015a. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes-new data and the synthesis. Acta Mycol. 50(2): 1070.http://dx.doi.org/10.5586/am.1070

307· Kujawa A., Gierczyk B., Karasiński D., Szczepkowski A., Ślusarczyk T. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy. Kampinoski Park narodowy, Izabelin

308· Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Karg J. 2012. Współczesne występowanie piestrzenicy olbrzymiej Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke w Polsce i ocena jej zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31(2): 3-12

309· Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M. 2012a. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Acta Botanica Silesiaca 8: 5-42.

310· Kujawa A., Karasiński D. 2007. Xylaria oxyacanthae Tul. et C. Tul., a new species for Poland. Acta Mycol. 42(1): 75-78

311· Kujawa A., Kołtowska M. 2010. Wystawa grzybów w Kościanie (Wielkopolska). Przegl. Przyr. 21(4): 57-60

312· Kujawa A., Kudławiec B., Gierczyk B., Stefaniak M., Kołtowska M., Mielczarek S. 2012d. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. W Wielkopolsce. Parki nar. Rez. Przyr. 31(1): 17-23.

313· Kujawa A., Kujawa K. 2008. Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Pol. J. Ecol. 56(1): 45-56

314· Kujawa A., Sumorok B., Borzyszkowska D. 2013. XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 91-95

315· Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Chachuła P., Karasiński D. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W: Górecki A., Zemanek B. (red.). Bieszczadzki Park Narodowy. Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne: 199-210

316· Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012b. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycol. 47(2): 235-264.

317· Kujawa A., Zub K., Szczepkowski A. 2010. Nowe stanowiska rzadkoich gatunków grzybów w Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 21(4): 46-50

318· "Kujawska M.B., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2016. New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this fungus in Poland . Acta Mycol. 51(2):1085. http://dx.doi.

319· "Kujawska M.B., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2016. New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this fungus in Poland . Acta Mycol. 51(2):1085. http://dx.doi.

320· Kukiełka W., Rozwałka R. 2004. Nowe stanowiska borowika (podgrzybka) pasożytniczego Boletus (Xerocomus) parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. na Roztoczu Południowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 86-90

321· Kukwa M., Czarnota P., Perz P. 2010. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII. Herzogia 23(1): 111-119

322· Kukwa M., Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Adamska E., Pietrzykowska K. 2013. Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych Nadleśnictwa Karnieszewice i okolic (Pomorze Zachodnie). W: Dominik J. (red.) Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów: 9-17.

323· Kwaśna H., Łakomy P. 2011. Therrya fuckelii and other fungi on stems and branches of Pinus sylvestris following lightning damage. Acta Mycol. 46 (1): 109-114

324· Kwaśna H., Łakomy P., Gornowicz R. 2016. Grzyby saproksyliczne w resztkach pozrębowych sosny zwyczajnej. Sylwan 160 (5): 355-364

325· Kwaśna H., Łakomy P., Mallett K. 2004. Reaction of Armillaria ostoyae to forest soil microfungi. For. Path. 34: 147-162

326· Kwasna H., Mazur A., Łabędziki A., Kuźmiński R., Łakomy P. 2016a. Zbiorowiska grzybów w rozkładającym się drewnie dębu i sosny. Leśne Prace Badawcze 77 (3): 261-275.

327· Lech P., Żółciak A. 2006. Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego. Leśne Prace Badawcze 2: 33-49

328· Lembicz M., Olejniczak P. 2009. The fungus Epichloë typhina in populations of a halophyte Puccinellia distans: salinity as a possible inhibitor of infection. Acta Soc. Bot. Pol. 78(1): 81-86

329· Leski T. (Pietras?) 2010. Osobliwy okratek. Las Polski 11 str. 16

UWAGA: w numerze 12/2010 Lasu Polskiego zamieszczono sprostowanie. Autorem tekstu jest Marcin Pietras, a Tomasz Leski jest autorem fotografii w artykule.

330· Leski T., Rudawska M. 2007. Czy wielkość genetów Paxillus involutus uzależniona jest od gatunku drzewa-gospodarza? W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 139

331· Leski T., Rudawska M. 2010. Zbiorowiska grzybów mikoryzowych modrzewia polskiego i sudeckiego. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 96

332· Leski T., Rudawska M. 2010a. Ectomycorrhizal community structure of the European Larch in Świętokrzyskie and Opawskie Mountains. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 75-76

333· Leski T., Rudawska M. 2011. The ectomycorrhizal fungi in a forest chronosequence of Europen Larch (Larix decidua). W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 109

334· Leski T., Rudawska M. 2013. Niezwykła symbioza pomiędzy grzybem Tomentella italica i mszycą Mimeuria ulmiphila. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

335· Leski T., Rudawska M., Aučina A. 2008. The ectomycorrhizal status of European larch ( Larix decidua Mill.) seedlings from bare-root forest nurseries. Forest Ecol. Management 256(12): 2136-2144 (dol:10.1016/j.foreco.2008 08.004)

336· Leski T., Rudawska M., Karliński L., Pietras M. 2014. Grzyby tomentelloidalne Polski widziane z perspektywy badań podziemnych zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych. W: Ruszkiewicz-Michalska M. Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na ziemi. streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 111-112

337· Leski T., Rudawska M., Karliński L., Pietras M. 2014a. Below-ground view on tomentelloid fungi in Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M. Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na ziemi. streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 112

338· Leski T., Pietras M., Rudawska M. 2009. Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. Mycorrhiza. (DOI: 10.1007/s00572-009-0278-6)

339· Lik M. 2011. Bezkręgowce zasiedlające owocniki hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius) w różnych typach siedlisk leśnych. Sylwan 155 (8): 546-554

340· Lisiewska M. 2000. Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 27-51

341· Lisiewska M. 2004. Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach. Bad. Fizjogr. Pol. Zach B, 53: 7-27

342· Lisiewska M. 2006. Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska. Acta Mycol. 41 (2): 241-252

343· Lisiewska M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 15: 97-100

344· Lisiewska M., Filisiewicz J. 2006. Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 55: 7-28

345· Lisiewska M., Galas-Świdurska D. 2005. Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 35-65

346· Lisiewska M., Król M. 2007. Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 56: 15-37

347· Lisiewska M., Madeja J. 2003. Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 52: 7-25

348· Lisiewska M., Malinger M. 2001. Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 50: 7-40

349· Lisiewska M., Marach A. 2002. Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu "Cisy w Czarnem" (województwo pomorskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 51: 31-54

350· Lisiewska M., Reszel I. 2000. Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 49: 7-57

351· Lisiewska M., Strakulska M. 2002. Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska). Pol. Bot. J. 47(2): 167-181

352· Łaciak M., Łaciak T. 2014. Pochwiak jedwabnikowy - coraz częstsza rzadkość. Przyroda polska 3: 32-33

353· Łakomy P. 2006. New location of Armillaria mellea in Polish forest. Phytopathol. Pol. 41: 83-86

354· Łakomy P. 2006a. Environmental conditions of deciduous tree stumps colonization by chosen saprotrophic fungi species and Armillaria spp. Abstract of habilitation thesis. Phytopathol. Pol. 40: 69-72

355· Łakomy P., Broda Z., Werner A. 2007. Genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, Norway asruce and European silver fir stands. Acta Mycol. 42(2): 203-210

356· Łakomy P., Werner A. 2003. Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. For. Path. 33: 105-112

357· Łakomy P., Kwaśna H., Ratajczak A., Molińska-Glura M. 2005. Wood decomposition ability of some isolates of Bjerkandera adusta and Trametes versicolor. Phytopathol. Pol. 38: 7-19

358· Łakomy P., Cieślak R. 2008. Early infection of Fagus sylvatica by Heterobasidion annosum sensu stricto. For. Path. 38: 314-319

359· Ławrynowicz M. 2000. Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie. W: Banaszak J., Tobolski K. (red.). Park narodowy Bory Tucholskie. Stan poznania przyrody na tle kompleksu leśnego Bory Tucholskie. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz: 333-349

360· Ławrynowicz M. 2001. Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich. W: Pajękowski J. (red.) Krajobrazy Ziemi Świeckiej. Świecie. 181-189

361· Ławrynowicz M. 2001a. Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies. Acta Mycol. 36(1): 81-110

362· Ławrynowicz M. 2009. Four Tuber species accompanying T. mesentericum in natural sites in Poland. Anales Jard. Bot. Madrid 66S1: 145-149

363· Ławrynowicz M. 2011. Trufle w Polsce - problemy taksonomii, użytkowania i ochrony. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 75

364· Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J. 2002. Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy" nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). Acta Mycol. 37 (1/2): 63-76

365· Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J. 2002a. Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405

366· Ławrynowicz M., Faliński J. B., Bober J. 2006. Interactions among hypogeous fungi and wild boars in the subcontinental pine forest. Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 102-106

367· Ławrynowicz M., Kałucka I., Sumorok B. 2001. Macromycetes of oak forest in the Łagiewnicki Forest (Central Poland) - monitoring studies. Acta Mycol. 36 (2): 303-326

368· Ławrynowicz M., Krzyszczyk T., Fałdziński M. 2008. Occurence of black truffles in Poland. Acta Mycol. 43(2): 143-151

369· Ławrynowicz M., Radwański A. 2006. A contribution to the morphology and ecology of Mycenastrum corium (Agaricales). Acta Mycol. 41 (1): 73-78

370· Ławrynowicz M., Stasińska M. 2000. Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies. Acta Mycol. 35(2): 157-182

371· Ławrynowicz M., Szkodzik J. 2002. Różnorodność macromycetes Rezerwatu ? Kręgi Kamienne ? w Odrach w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania.Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż: 406-423

372· Ławrynowicz M., Ślusarczyk D., Walewska-Grąbczewska I. 2009. Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 28(4): 3-16

373· Łubek A. 2012. The lichen biota of ?Skałki Piekło pod Niekłaniem? nature reserve - current state and changes in species composition over the past 100 years. Pol. J. Natur. Sc. 27 (2): 135-150

374· Łubek A., Kukwa M. 2016. Grzyby naporostowe w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 205-206 (polska i angielska wersja)

375· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2004. Steppe fungi in the xerothermic communities of central Poland. Mikologia i Algologia - 2004. Mat. Konf. Moskwa:160-161

376· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2006. Zasoby i problemy populacji Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 102

377· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2007. Termofilne stepowe Basidiomycetes w Polsce. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 146

378· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2009. The Fomitopsis officinalis ( Basidiomycota ) population in the góry Świętokrzyskie Mountains. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 289-292

379· Łuszczyński J. 2000. The first record of Tulostoma melanocyclum in Poland. Acta Mycol. 35 (1): 37-40

380· Łuszczyński J. 2000a. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Cieśliński S., Kowalkowski A. (red.) Świętokrzyski Park Narodowy. Bodzentyn-Kraków : 267-277

381· Łuszczyński J. 2000b. Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra'' w Górach Świętokrzyskich. W: Puszkar T., Puszkar L. (red.) "Przyroda obszarów stykowych Ziemi Sandomierskiej i Polski południowo-zachodniej''. Mat. z Symp. Sandomierz 18 listopada 2000. Sandomierz: 55-61

382· Łuszczyński J. 2000c. Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72

383· Łuszczyński J. 2001. Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi. W: Żurek S. (red.) Rezerwat torfowiskowy "Białe Ługi". Homini, Bydgoszcz :185-204

384· Łuszczyński J. 2001a. Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183

385· Łuszczyński J. 2002. Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 183-193

386· Łuszczyński J. 2003. Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251

387· Łuszczyński J. 2004. Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie MTS. W: Brzeg A., Wojterska M. (red.) Coniferous forest vegetation-differentiation, dynamics transformations. Wyd. Nauk. UAM, B 69: 377-382

388· Łuszczyński J. 2004a. Reaction of macrofungi on changes of vegetation in urban areas on the example of the Kielce town (central Poland). Mikologia i Algologia - 2004. Mat. Konf. Moskwa:159-160

389· Łuszczyński J. 2004b. Nowe stanowisko pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 89-90

390· Łuszczyński J. 2004c. Przemiany grzybów macromycetes w Górach Świętokrzyskich w okresie ostatnich 100 lat. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136

391· Łuszczyński J. 2006. Leucopaxillus lepistoides a new steppe fungus in Poland. Acta Mycol. 41 (2): 279-284

392· Łuszczyński J. 2006a. Czerwona lista Basidiomycetes Gór Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 103

393· Łuszczyński J. 2007. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Mon. Bot. 97: 5-218

394· Łuszczyński J. 2008a. Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petrersen - the first record in Central and Eastern Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 77(3): 241-243

395· Łuszczyński J. 2008. Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Kielce

dane mikologiczne zarówno historyczne, jak i aktualne

396· Łuszczyński J. 2008b. Three species of the genus Agaricus new to Poland. Acta Mycol. 43(2): 161-165

397· Łuszczyński J. 2009. Bankera fuligineoalba ( Basidiomycota ), a threatened element of mycobiota - distribution in Poland. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 293-298

398· Łuszczyński J. 2009a. Ramaria fagicola (Fungi, Basidiomycota) - the frist record for Poland, and from a new substratum. Acta Soc. Bot. Pol. 78(4): 287-289

399· Łuszczyński J. 2016. Nowe taksony z rodzaju Conocybe w Polsce. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 218-219 (polska i angielska wersja)

400· Łuszczyński J., Łuszczyńska B. 2010. Contribution to morphology and ecology of Polyporus rhizophilus. Acta Mycol. 45 (2): 151-156

401· Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A., Jaworska J. 2011. Nowe i rzadkie gatunki grzybów agarikoidalnych w ciepłolubnych murawach Wyżyny Małopolskiej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 77

402· Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Tomaszewska A., Sobaś K., Kostrzewa M., Grudzień K. 2014. Flammulina ononidis - fist record in Poland. Acta Mycol. 49(1): 79-85

403· Łuszczyński J., Świercz A. 2004. Kwiatowiec australijski Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Chroń. Przyr. Ojcz. R. 60: 91-92.

404· Łuszczyński J., Tomaszewska A. 2014. Gasteroid fungi - the morphological characteristics of selected endangered and rare speciesnoted in Poland. Folia Biol. Oecol. 10: 130-138

405· Łuszczyński J., Wojtacha K. 2015. Nowa forma Geastrum melanocephalum (Geastraceae, Agaricomycetes, Basidiomycota) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22, 2: 367-374.

406· Łyczek M. 2004. Stan rozpoznania grzybów wielkoowocnikowychy w Szczecińskim Parku Krajobrazowym. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 137

407· Łyczek M. 2005. Nowe stanowisko smardza jadalnego Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers. w województwie zachodniopomorskim. Chroń. Przyr. Ojcz.61(5): 106-109

408· Łyczek M. 2009. Mikobiota Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 61

409· Łyczek M., Domian G. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 161-169

410· Małecka M., Hilszczańska D. 2015. Wpływ odłogowania i dodatku trocin iglastych do gleby na jej właściwości chemiczne i zbiorowisko grzybów ektomykoryzowych 15-letniej sosny zwyczajnej. Leśne Prace Badawcze 76 (3): 265-272

411· Marciniuk J., Marciniuk P., Wierzba M. 2000. Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu. Chroń. Przyr. Ojcz. 56 (4): 97-98

praca prezentująca dane własne i wcześniejsze dane literaturowe

412· Markiewicz E. 2013. Stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk.& M.A. Curtis) E. Fisch. W południowej Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 24(1): 72-73

413· Markiewicz E. 2015. Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O.Beck ex Sacc.) Boud. w Południowej Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 26(1): 66-68

414· Markowska M. 2004. Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198

415· Mączka T. Wróbel S., Skrzydłowski T. 2012. Padł olbrzym. Tatry TPN. 1(39): 40-43.

416· Mączyński N. 2015. Jurajskie gwiazdosze. Przyroda polska 12: 20-21

417· Miettinen O., Spirin V., Niemelä T. 2012. Notes on the genus Aporpium (Auriculariales, Basidiomycota), with a new species from temperate Europe. Ann. Bot. Fennici 49: 359?368.

418· Miłkowski Ł., Łakomy P. 2007. The ability of growth, wood colonization and wood decomposition of Flammulina velutipes isolate in vitro. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(2): 65-77

419· Miśkiewicz A. 2000. Cyphellostereum laeve (Fr.: Fr.) Reid. W: Wojewoda W. (red.) Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 1: W. Szafer institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków. 21-24

420· Miśkiewicz A. 2000a. Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycol. 35(2): 197-216

421· Mleczko P. 2004. Mycorrhizal and saprobic macrofungi of two zinc wastes in southern Poland. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 46: 25-38

422· Mleczko P. 2004a. Amanita citrina (Schaeff.) S. F. Gray + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 1-10

423· Mleczko P. 2004b. Cantharellus cibarius Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Desccriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 11-20

424· Mleczko P. 2004c. Craterellus tubaeformis (Bull.) Quel. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 29-36

425· Mleczko P. 2004d. Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) Lennox (forma butyracea) + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 101-108

426· Mleczko P. 2004e. Russula nigricans Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R. M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 117-125

427· Mleczko P. 2004f. Russula sardonia Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R. M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 127-134

428· Mleczko P., Gawroński S., Kapusta P. 2009. New inland localities of a rare gasteroid Basidiomycete, Scleroderma septentrionale, in natural and anthropogenic habitats in Central Europe. Pol. Bot. J. 54 (1): 99-104

429· Mleczko P., Kozak M., Zubek Sz. 2010. Russula medullata (Russulales, Basidiomycota): a new species in the mycobiota of Poland. Pol. Bot. J. 55(2): 483-488

430· Mleczko P., Ociepa A.M. 2007. Entoloma ollare, a species of subgenus Claudopus, new to Poland. Pol. Bot. J. 52(2): 159-163

431· Mleczko P., Ronikier M. 2007. Features of ectomycorrhizae confirm molecular phylogenetics of Suillus (Boletales) rather than carpophore-based systematics: insights from studies on Suillus variegatus, S. plorans and related species. Nova Hedwigia 84 (1-2): 1-20

432· Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Górszczyk A. 2009. New localities of Chamonixia caespitosa (hypogeous Boletaceae) in Central Europe. Acta Mycol. 44(1): 29-42

433· Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Dubiel G. 2010a. Octaviania asterosperma (hypogeous Basidiomycota) recent data to ecology and distribution. Acta Mycol. 45 (2): 133-144

434· Mleczko P., Zubek S., Kozak M. 2011. Description of ectomycorrhiza and a new Central European locality of the rare hydnoid species Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. Et Nannf. (Thelephorales, Basidiomycota). Nova Hedwigia 92 (1-2): 257-272

435· Mleczko P., Ronikier A., Ronikier M., Saługa M. 2016. Różnorodność i specyficzność gatunkowa symbiontów ektomykoryzowych Dryas octopetala L. w gradiencie wysokościowym. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 220 (polska i angielska wersja)

436· Moreau P.A., Mleczko P., Ronikier M., Ronikier A. 2006. Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum (Polygonaceae). Mycologia 98 (3): 468-478

437· Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K. 2011. Analiza zawartości związków indolowych w owocnikach i mycelium z kultur in vitro Calocera viscosa (Basidiomycota). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 87

438· Nabożny P. 2004. Nowe stanowisko smardzówki czeskiej Ptychoverpa bohemica (Krombholtz) Schroet. Na Podgórzu Ciężkowickim. Wszechświat 105(4-6): 130-131

439· Nabożny P. 2004a. Stanowisko naparstniczki stożkowatej Verpa conica Sw. na Panieńskiej Górze k. Wojnicza - Podgórze Wiśnickie. Wszechświat 105(4-6): 131-132

440· Narkiewicz Cz. 1998. Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 1: 17-26

441· Narkiewicz Cz. 1999. Torfowisko na Trzecińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogóskiej. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 3-6

442· Narkiewicz Cz. 1999a. Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 21-28

443· Narkiewicz Cz. 1999b. Mądziak psi (Mutinus caninus) i mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 29-32

444· Narkiewicz Cz. 2000. Borowik szatański Boletus satanas i muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis w rezerwacie "Góra Miłek" w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 69-72

445· Narkiewicz Cz. 2000a. Pochwiak pasożytniczy Volvariella surrecta w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 73-76

446· Narkiewicz Cz. 2001. Nowe stanowisko jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel w polskiej części Sudetów. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 61-64

447· Narkiewicz Cz. 2001a. Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 65-76

448· Narkiewicz Cz. 2002. Nowe stanowiska koronicy ozdobnej Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. W Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 97-100

449· Narkiewicz Cz. 2002a. Materiały do poznania maczużników Cordyceps w Sudetach. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 101-104

450· Narkiewicz Cz. 2005. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Wyd. Muz. Przyr. W Jeleniej Górze. Jelenia Góra

opracowanie uwzględniające dane historyczne

451· Narkiewicz Cz. 2011. Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze. Przyr. Sud. Zach. 14: 223-229

452· Narkiewicz Cz., Kita W., Pusz W., Panek E. 2013. Grzyby i śluzowce. W: Knapik R., Raj A. (red.). Karkonoski Park Narodowy. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra 2013: 339-358

453· Neubauer G., Sikora A. 2015. Nowe stanowiska gąbkowca północnego Climacocystis borealis w północnej Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71, 2: 129-136.

454· Neubauer G., Szczepkowski A. 2012. Nowe stanowiska kolcówki jabłoniowej Sarcodontia crocea i dwóch innych, rzadko notowanych gatunków grzybów nadrzewnych występujących na jabłoniach (Malus sp.) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 68-76

455· Niemelä T. 2013. Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.

456· Niemelä T., Miettinen O., Manninen O. 2012. Aurantiporus priscus (Basidiomycota), a new polypore from old fallen conifer trees. Ann. Bot. Fennici 49: 201?205.

457· Nita J., Bujakiewicz A. 2004. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 53: 29-38

458· Nita J., Bujakiewicz A. 2004a. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138

459· Nita J., Bujakiewicz A. 2005. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33

460· Nita J., Bujakiewicz A. 2006. Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 111

461· Nita J., Bujakiewicz A. 2007. Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Studia i Materiały. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 9 (2/3): 519-529

462· Nita J., Bujakiewicz A. 2009. Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 325-334

463· Nita J., Stefaniak M. 2010. Entoloma jahnii, a rare species in Europe. Acta Mycol. 45 (2): 157-162

464· Nowak A., Spałek K. 2000. Grzyby. W. Spałek K. (red.). Osobliwości przyrody Opola. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opole: 11?13

465· Nowak A., Spałek K. 2001. Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia. Natura Silesiae Superioris, 5. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice 17-20

466· Nowak S., Nowak A. 2000. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w województwie opolskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 96-98

467· Nowińska R., Urbański P., Szewczyk W. 2009. Species diversity of plants and fungi on logs of fallen trees of different species in oak-hornbeam forests. Rocz. AR Poznań. 388, Bot.-Stec. 13: 109-124

468· Okołów G. 2015. Na stokach Bugaja. Przyroda polska 12: 14-15

469· Olszowska M. 2010. Jeden z największych grzybów świata w okolicy Mrągowa. Wszechświat 111(7-9)

470· Orłowski J. 2006. Nowe stanowisko borowika królewskiego Boletus regius Krombh. w Górach Słonnych. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(6): 67-70

471· Orłowski J. 2008. Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer w Piotrkowie Trybunalskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 58-62

472· Paul W. 2000. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w okolicy Przemyśla. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 119-121

473· Pawłowski B., Adamska E. 2008. Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 70-76

474· Perz P. 2011. Fascynujący świat Ascomycota. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 20

475· Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica 198:1-180.

476· Petersen R.H., Psurtseva N., Zmitrovich I., Chachuła P., Arslanov S., Hughes K.W. 2015. Lignomyces, a new genus of pleurotoid Agaricomycetes. Mycologia 107(5): 1045?1054.

477· Piątek M. 2000. Ganoderma resinaceum Boud. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 29-33

478· Piątek M. 2000a. Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) Karst. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-40

479· Piątek M. 2000b. The genus Steccherinum in Poland. I. Steccherinum bourdotii fpund in Tarnów town. Acta Mycol. 35 (1): 41-46

480· Piątek M. 2001. The genus Antrodiella (Fungi, Poriales) in Poland. Pol. Bot. J. 46(2): 183-190

481· Piątek M. 2001a. New discovery of Daedaleopsis tricolor (Fungi, Poriales) and a review of its distribution in Poland. Pol. Bot. J. 46(2): 277-279

482· Piątek M. 2001b. Colacogloea peniophorae (Platygloeales) in Poland. Acta Mycol. 36(2): 203-209

483· Piątek M. 2001c. Grzyby workowe polskich Karpat i ich przedpola. 1. Catinella olivacea i Rutstroemia bulgarioides. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 251-255

484· Piątek M. 2002. Antrodia malicola (Berk. & M.A. Curtis) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 19-22

485· Piątek M. 2002a. Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 45-49

486· Piątek M. 2002b. Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 85-87

487· Piątek M. 2002c. Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 89-94

488· Piątek M. 2002d. Sistotrema confluens Pers.: Fr. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 103-106

489· Piątek M. 2003. Notes on polish polypores. 1. Oligoporus alni, comb. nov. Pol. Bot. J. 48(1): 17-20

490· Piątek M. 2003a. Notes on polish polypores. 2. Oxyporus latemarginatus. Pol. Bot. J. 48(1): 63-68

491· Piątek M. 2003b. Notes on polish polypores. 3. Four rare species of old-growth forests. Pol. Bot. J. 48(2): 131-144

492· Piątek M. 2004. Phellinus niemelaei w Polsce - nowy patogen modrzewia i jego identyfikacja. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 139

493· Piątek M. 2005. Amylocystis lapponica (Romell) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 5-8

494· Piątek M. 2005a. Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-11

495· Piątek M. 2005b. Hericium erinaceum (Bull.) Pers. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 43-46

496· Piątek M. 2005c. Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 103-106

497· Piątek M., Bujakiewicz A. 2004. Lachnella villosa and Woldmaria filicina, two remarkable cyphellaceous fungi from Poland. Pol. Bot. J. 49(2): 145-150

498· Piątek M., Cabała J. 2002. On the occurrence of Sistotrema confluens (Stereales) in Poland. Acta Mycol. 37 (1/2): 33-37

499· Piątek M., Cabała J. 2004. Flagelloscypha minutissima (Basidiomycetes), a new for Poland minute cyphellaceous fungus. Acta Soc. Bot. Pol. 73(4): 331-334

500· Piątek M., Cabała J. 2005. New and noteworthy polypores from Poland with validation of the family Phaeotrametaceae. Mycotaxon 91: 173-183

501· Piątek M., Karasiński D. 2008. Nodulisporium cecidiogenes - a mycoparasite of Coniophora puteana found in Poland. Pol. Bot. J. 53(2): 183-186.

502· Piątek M., Nabożny P. 2000. Stroczek leśny Serpula himantioides, rzadki gatunek grzyba znaleziony w Kotlinie Sandomierskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 113-116

503· Piątek M., Seta D., Szczepkowski A. 2004. Notes on polish polypores 5. Synopsis of the genus Spongipellis. Acta Mycol. 39 (1): 25-32

504· Piątek M., Wołkowycki M. 2005. Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-38

505· Pietras M. 2012. Obcy atakują! Obce grzyby niepatogeniczne w polskich lasach. Las Polski 15-16: 26-27.

506· Pietras M., Jaszczak R., Miotke M., Leski T., Rudawska M. 2011. The ectomycorrhizal fungi in decling pedunculate oak Quercus robur stands.W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 233-234

507· Pietras M., Kujawa A., Leski T., Rudawska M. 2016a. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Danielewicz W. (red.). Dąbrowy Krotoszyńskie monografia przyrodniczo-gospodarcza. Oficyna Wydawnicza G&P, GOŚCIAŃSKI & PRĘTNICKI, Poznań: 89-131

508· Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2014. Pasażerowie na gapę czy wspólnicy w interesach? Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) i jej symbionty mykoryzowe poza naturalnym zasięgiem występowania. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 149-150

509· Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2014a. Fare dodgers or partners in good deal-Ectomycorrhizal assemblages of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) in invasion range. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 151-152

510· Pietras M., Rudawska M. 2010. Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych na sadzonkach Buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w szkółkach leśnych. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenie referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 98

511· Pietras M., Rudawska M. 2010a. Ectomycorrhizal fungal communities of European Beech (Fagus sylvatica L.) Seedlings from bare-root forest nurseries. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et bin silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 77

512· Pietras M., Rudawska M. 2011. Zbiorowiska grzybów mikoryzowych na sadzonkach drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.) w warunkach szkółki leśnej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 93

513· Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. 2016. Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 25 (3): 1197-1204

514· Pietrowiak J. 2011. Nowe stanowiska czasznicy olbrzymiej Calvatia gigantea i żagwicy listkowatej Grifola frondosa w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 110-113

515· Piętka J. 2013. Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa

516· Piętka J. 2014. Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 152-153

517· Piętka J. 2014a. Reintroducing protected lignicolous fungi cultured ex situ to the natural environment. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 153-154

518· Piętka J., Borowski J. 2011. Występowanie ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. oraz związanego z nim gatunku chrząszcza Triphyllus bicolor (Fabr.) w rezerwacie ?Las Natoliński?. Leśne Prace Badawcze 72(1): 47-52

519· Piętka J., Dobrowolska B. 2009. Stopień porażenia sosen Pinus sylvestris L. przez czyrenia sosnowego Phellinus pini (Brot.: Fr.) w obszarze ochrony ścisłej "Nart" w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr. 28(2): 3-14

520· Piętka J., Kujawa A. 2012. A new location for Geastrum lageniforme Vittad. in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 21 (6): 1791-1795

521· Piętka J., Staniszewski P., Kowalczuk D. 2012. Analiza wybranych aspektów rynku owocników pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius Fr.). Leśne Prace Badawcze 73 (3): 245-253.

522· Piętka J., Szczepkowski A. 2004. Localities of Fomitopsis officinalis in Poland. Acta Mycol. 39 (1): 33-45

523· Piętka J., Szczepkowski A. 2011. Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. & Sing. w Polsce. Sylwan 155 (1): 31-45

524· Pląskowska E., Nowik K., Rdzanek M. 2014. Badania zdrowotności buka zwyczajnego w Parku Południowym we Wrocławiu. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 156-157

525· Pląskowska E., Nowik K., Rdzanek M. 2014a. European beeches health research in Park Południowy in Wrocław, Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 157-158

526· Popielarz R. 2010. Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

album, 4 gatunki na fotografiach

527· Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers.) Desv. W okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 87-92

528· Radołowicz-Nieradzik A., Klęczek-Kasperczyk M. 2001. Grzyby chronione występujące w okolicach Mikołowa. Przyroda Górnego Śląska 25: 8-9

529· Ratuszniak E. 2007. Występowanie grzybów wieloporowatych na terenie Lasku Miejskiego w Słupsku. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 143

530· Ratuszniak E. 2007a. Grzyby poliporoidalne występujące w zadrzewieniach miejskich i przydrożnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat : ? Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska ?. Darłówko 2007: 827-835

531· Ratuszniak E. 2011. Stanowiska poliporoidalnego grzyba Phellinus pini (Fr.) A. Ames na Pomorzu Środkowym. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 97

532· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2006. Grzyby poliporoidalne na drzewach - pomnikach przyrody. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 131

533· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2009. Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów poliporoidalnych na Pomorzu Środkowym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.69

534· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2009a. Occurrence of polypore fungi on trees designated as monuments of nature in central Pomerania ( N Poland ). W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 437-442

535· Ripková S., Hughes K., Adamčik S., Kučera V., Adamčikova K. 2010. The delimittion of Flammulina fennae. Mycological Progress. DOL 10.1007/s 11557-009-0654-9

536· Roberts P., Piątek. 2004. Heterobasidiomycetes of the families Oliveoniaceae and Tulasnellaceae from Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 45-54

537· Romański M. 2005. Nowe stanowisko niezwykłego grzyba. Wigry 4: 8

538· Romański M. 2009. Grzyby zimą? Wigry 1: 7-9

539· Ronikier A. 2002. Eichleriella deglubens (Ber. & Broome) D. A. Reid. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 51-53

540· Ronikier A. 2002a. Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 195-209

541· Ronikier A. 2003. New record and distribution of Mycena oregonensis (Agaricales, Basidiomycetes) in Europe. Pol. Bot. J. 48(2): 127-130

542· Ronikier A. 2003a. Revision of the genus Xerula Maire (Basidiomycetes, Agaricales) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 72(4): 339-345

543· Ronikier A. 2005. Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dorfelt. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 129-145

544· Ronikier A. 2005a. Inocybe calospora Quel. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 51-54

545· Ronikier A. 2005b. Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-33

546· Ronikier A. 2005c. Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 47-50

547· Ronikier A. 2005d. Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 89-93

548· Ronikier A. 2005e. Sarcosoma globosum (Schmidel: Fr.) Casp. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 95-98

549· Ronikier A. 2005f. Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 99-102

550· Ronikier A. 2005g. Suillus sibiricus (Singer) Singer ssp. helveticus Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 107-109

551· Ronikier A. 2005h. Tricholoma colossus (Fr.) Quel. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 111-113

552· Ronikier A. 2005i. Xerula melanotricha Dorfelt. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 119-122

553· Ronikier A. 2005j. Xerula pudens (Pers.) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 123-127

554· Ronikier A. 2007. Rare and interesing species of Psathyrella found in the Tatra National Park. Acta Mycol. 42(1): 85-92

555· Ronikier A. 2009. Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi. Nova Hedwigia 89(1-2): 49-70

556· Roniker A. 2012. Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). Pol. Bot. Stud. 28: 1-293

557· Ronikier A., Adamčík S. 2009. Russulae in the Montane and Subalpine Belts of the Tatra Mountains (Western Carpathians). Sydowia 61(1): 53-78

558· Ronikier A., Adamčík S. 2009a. Critical review of Russula species (Agaricomycetes) known from Tatra National Park (Poland and Slovakia). Pol. Bot. J. 54 (1): 41-53

559· Ronikier A., Aronsen A. 2007. Type study of Mycena phaeophylla reveals its conspecificity with M. clavata. Mycologia, 99(6): 924-935

560· Ronikier A., Chachuła P., Kujawa A. 2006. Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales) a species new to Poland. Pol. Bot. J. 51(2): 217-220

561· Ronikier A., Miśkiewicz A. 2002. Clitocybe dryadicola (J. Favre) Harmaja-A new species for Poland and the Carpathians recorded in Tatra mountains. Cryptogamie, Mycologie 23(2): 163-166

562· Ronikier A., Moreau P. A. 2007. Pseudobaeospora pillodii and P. oligophylla (Tricholomataceae, basidiomycota): two names for one species?. Nova Hedwigia 84(1-2): 167-174

563· Ronikier A., Ronikier M. 2002. Suillus plorans (Rolland) Kuntze. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 2: 107-110

564· Ronikier M., Miśkiewicz A., Mleczko P. 2002. Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians). Acta Soc. Bot. Pol. 71(3): 235-242

565· Rosikiewicz P., Rudawska M., Leski T. 2007. Chronosekwencja zbiorowisk ektomikotryzowych modrezwia europejskiego (Larix decidua L.) na terenie Puszczy Zielonka. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 144

566· Rozwałka R. 2004. Nowe stanowiska szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa w południowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 92-94

567· Rozwałka R., Stachowicz J. 2004. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w południowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 95-97

568· Rudawska M., Leski T., Stasińska M. 2011. Species and functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities on Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees on three diferent sites. Annals Forest Sciencs 68: 5-15

569· Rudawska M., Leski. 2013. Symbioza mykoryzowa różnych gatunków wiązów. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

570· Ruszkiewicz-Michalska M., Bałazy S., Chełkowski J., Dynowska M., Pawłowska J., Sucharzewska E., Szkodzik J., Tkaczuk C., Wilk M., Wrzosek M. 2015. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). III. Micromycetes - new data. Acta Mycol. 50 (2): 1067. http://dx.doi.org/10.5586/am.1067

571· Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M. 2014. Grzyby mikroskopijne związane z roślinami zbiorowisk torfowiskowych-rola ochrony siedliskowej w zachowaniu micromycetes. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 168-168

572· Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M. 2014a. Plant-associated fungi at peatlands-the role of habitat protection in micromycetes conservation. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 169-170

573· Ruszkiewicz-Michalska M., Tkaczuk C., Dynowska M., Sucharzewska E., Szkodzik J., Wrzosek M. 2012. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). I. Micromycetes. Acta Mycol. 47 (2): 213-234

574· Rutkowski R., Chachuła P., Fiedor M., Beczała T. 2014. Grzyby i śluzowce. W: Mysłajek R.W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, Brenna: 29-35.

575· Saar I., Mešić A., Tkalčec Z., Peintner U., Kušan I. 2016. Cystoderma carpaticum (Basidiomycota, Agaricales), a rare fungus newly recorded from Croatia. Phytotaxa 269, 1: 21-32

576· Salamaga A., Ślusarczyk D. 2014. Divesity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland). Acta Mycol. 49(1): 99-107

577· Seta D. 2002. Łódzkie tradycje upowszechniania wiedzy mikologicznej. Wiad. Bot. 46(1/2):77-80

578· Sikora A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2011. Uwagi taksonomiczne do krajowych gatunków z rodzaju Tulostoma. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 115

579· Sikora A., Neubauer G. 2015. Nowe stanowiska i występowanie soplówki jezowatej Hericium erinaceus w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71, 5: 368-379.

580· Skirgiełło A. 2000. Volvariella Genus in Poland. W: Consiglio G. i in. (red.). Micologia 2000. Centro Studi Micologici. Vicenza.: 505-510

581· Smutek I., Rudawska M., Leski T. 2010. Zbiorowiska grzybów mikoryzowych w drzewostanach jodłowych (Abies Alba Mill.) poza granicą naturalnego zasięgu. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 99

582· Smutek I., Rudawska M., Leski T. 2010a. Mycorrhizal community structure of Silver fir (Abies alba Mill.) growing out of its natural range. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 78

583· Sobczyk D. 2014. Mądziak psi Mutinus caninus w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Przegl. Przyr. 25(1): 85-87

584· Sokół S. 2000. Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.

585· Sotek Z., Prajs B., Stasińska M., Gamrat R. 2004. Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania). The Future of Polish Mires: 73-78

586· Sotek Z., Stasińska M. 2009. Torfowisko atlantyckie "Stramniczka"- antropogeniczne przemiany roślinności a różnorodność macromycetes. W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 142-143

587· Spałek K. 2001. Naparstniczka stożkowata ginący gatunek grzyba na Górnym Śląsku. Przyroda Górnego Śląska 25: 9

588· Spałek K. 2015. Osobliwości przyrody Parku Mużakowskiego. Przyroda polska 12: 30-31

589· Stadler M., L?ss?e M., Fournier J., Decock C., Schmieschek B., Tichy H.-V., Peršoh D. 2014. A polyphasic taxonomy of Daldinia (Xylariaceae). Stud Mycol. 77: 1-143. http://dx.doi.org/10.3114/sim0016.

590· Stala A. 2013. Rzadkie, ciekawe, ginące grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz fragmentu jego otuliny. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

591· Staniaszek-Kik M., Fałtynowicz W., Halama M., Panek E., Romański M., Sawoniewiz M., Krzysztofiak L. 2014. Założenia i wstępne rezultaty projektu "Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego". SiM CELP, Rogów 41(4): 240-247.

592· Stasińska M. 2000. Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107

593· Stasińska M. 2002. Gastrosporium simplex (Fungi, Hymenogastrales) new localities in Pomerania (NW Poland). Pol. Bot. J. 47(1): 71-74

594· Stasińska M. 2003. Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych. W: Rogalska S. M., Domagała J. (red.) Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Szczecin : 31-34

595· Stasińska M. 2004. Hypocreopsis lichenoides (Fungi, Ascomycetes), new to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73(2): 135-137

596· Stasińska M. 2004a. Materiały do rozmieszczenia Hypocreopsis lichenoides (Ascomycetes) w Polsce. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 141

597· Stasińska M. 2005. Macromycetes of xerothermic swards of the Western Pomerania (NW Poland). Acta Mycol. 40 (1): 133-140

598· Stasińska M. 2007. Nowe stanowiska gwiazdosza rudawego Geastrum rufescens Pers.: Pers. i włosogwiazda czarnogłowego Trichaster melanocephalus Czern. na Pomorzu Zachodnim. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 87-90

599· Stasińska M. 2007a. Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148

600· Stasińska M. 2008. Nowe stanowiska Phallus hadriani (Phallaceae) na Pomorzu Zachodnim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 145-147

601· Stasińska M. 2008a. Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 57: 123-137

historia badań grzybów muraw kserotermicznych

602· Stasinska M. 2008b. The state of knowledge of Macromycetes in xerothermic grasslands in Poland. Ann. UMCS, C, 63(1/5): 71-78

603· Stasińska M. 2008c. Contribution to chorology of Xylobolus frustulatus in Poland. Acta Mycol. 43(2): 167-171

604· Stasińska M. 2011. Leccinum variicolor Watling (Boletaceae) w Polsce. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 119

605· Stasińska M. 2011a. Hypocreopsis lichenoides (Fungi, Ascomycetes) in Poland. Plant Div. Evol. 129(3-4): 301-306

606· Stasińska M. 2011b. Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania. Mon. Bot. 101

607· Stasińska M. 2012. Materiały do poznania macromycetes rezerwatu ?Źródlisko Skrzypowe? (NW Polska). Parki nar. Rez. Przyr. 31(4): 63-69

608· "Stasińska M. 2015. Armillaria ectypa, a rare fungus of mire in Poland. Acta Mycol. 50(1):1064. http://dx.doi.org/10.5586/

609· "Stasińska M. 2015. Armillaria ectypa, a rare fungus of mire in Poland. Acta Mycol. 50(1):1064. http://dx.doi.org/10.5586/

610· Stasińska M., Prajs B. 2002. New record of Montagnea arenaria (Fungi, Agaricales) and its distribution in Poland. Pol. Bot. J. 47(2): 211-213

611· Stasińska M., Prajs B. 2003. Contribution to the occurence of Montagnea arenaria in Poland. Botanica Lithuanica 9(2): 145-149

612· Stasińska M., Prajs B. 2003a. Nowe stanowisko Geastrum melanocephalum (Fungi, Lycoperdales, Geastraceae) na Pomorzu. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 299-301

613· Stasińska M., Sotek Z. 2003. Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the north-west of Pomerania (north-west Poland). Botanica Lithuanica 9(1): 89-98

614· Stasińska M., Sotek Z. 2004. Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland)

615· Stasińska M., Sotek Z. 2004a. Ascocoryne turficola (Fungi, Ascomycetes), a species new to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73(1): 61-64

616· Stasińska M., Sotek Z. 2009. Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze). W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 146-147

617· Stasińska M., Sotek Z. 2014. Leccinum variicolor (Basidiomycota, Boletales) in Poland. Acta Mycol. 49(1): 69-78

618· Stasińska M., Sotek Z. 2014a. Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), nowy dla Polski gatunek gołąbka. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 176-177

619· Stasińska M., Sotek Z. 2014b. Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), a new species to Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 177

620· Stasińska M., Sotek Z. 2016. New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park. Acta Mycol. 51 (2):1089.

621· Stasińska M., Sotek Z., Bocian M., Gamrat R. 2016. Ascocoryne turficola (Ascomycota) w Polsce: ekologia, rozmieszczenie i zagrożenia. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 223 (polska i angielska wersja)

622· Stasińska M., Sotek Z., Gamrat R., Prajs B. 2004. Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland). The Future of Polish Mires: 183-188

623· Stefaniak M. 2010. Wstępne wyniki obserwacji mikocenologicznych w zespołach leśnych rezerwatu "Krajkowo" (Nadleśnictwo Konstantynowo). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 99

624· Stefaniak M. 2010a. Mycocoenological investigations in the forest associations of Krajkowo Nature Reserve - preliminary results. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 78

625· Stefaniak M. 2011. Macrofungi in the phytocoenoses of the Populetum albae br.-bl. 1931 association in Krajkowo reserve Western Poland. W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 267

626· Stefaniak M. 2013. Rzadkie i chronione grzyby makroskopijne łęgu topolowego Populetum albae Br.-Bl. 1931 Rogalińskiej Doliny Warty. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

627· Stefaniak M., Bujakiewicz A. 2009. Twardziak kielichowaty Neolentinus schaefferi (Weinm.) Readhead & Ginns w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.) . Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdydyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 73

628· Stefaniak M., Bujakiewicz A. 2010. Ecology and distribution of Neolentinus schaefferi (Polyporaceae) in Poland. Pol. Bot. J. 55(2): 473-482

629· Stokłosa N., Kauwa I., Nowakowska J., Kieliszewska-Rokicka B. 2014. Grzyby wielkoowocnikowe siedlisk leśnych Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 177-178

630· Stokłosa N., Kauwa I., Nowakowska J., Kieliszewska-Rokicka B. 2014a. Macrofungi in forested habitats of the Park at the Bydgoszcz Old Canal. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 178-179

631· Stokłosa N., Wilbrandt B. 2015. Nowe stanowiska gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71, 2: 122-128.

632· Sułkowska-Ziaja K. 2014. Biologicznie aktywne związki w kulturach mycelialnch wybranych gatunków grzybów afylloforoidalnych. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 182-183

633· Sułkowska-Ziaja K. 2014a. Biologically active compounds present in the mycelial cultures of selected species of aphyllophorales. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 183

634· Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. 2014. Analiza aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych w ekstraktach z owocników krajowych gatunków grzybów poliporoidalnych. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 184

635· Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. 2014a. Analysis of biologically active secondary metabolites in extracts of fruiting bodyderived from domestic species of the polyporoid fungi. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 185

636· Sumorok B. 2001. Post-fire macrofungi in the burnt area in the Jelonka reserve (Białowieża region, NE Poland). Acta Mycol. 36(1): 149-158

637· Sumorok B., Kosiński K., Michalska-Hejduk D., Kiedrzyńska E. 2008. Distribution of ectomycorrhizal fungi in periodically inundated plant communities on the Pilica River floodplain. Ekohydrology & Hydrobiology 8(2-4): 401-410

638· Sumorok B., Kujawa A., Borzyszkowska D. 2013. XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Parki nar. Rez. Przyr. 32(4): 89-94

639· Suski T., Milczak M. 2006. Stanowiska czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea (Jacq.: Fr.) Lamb. i czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w okolicy Wojsławic - pow. chełmski. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(5): 75-80

640· Szczepańska K. 2004. Nowe stanowisko Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) na Dolnym Śląsku. Acta Bot. Silesiaca 1: 188-191

641· Szczepański M., Załuski T., Iglińska A.M., Gawenda-Kempczyńska D., Łazowy-Szczepanowska I. 2016. Chronione, zagrożone i rzadkie składniki flory, mykobioty i lichenobioty. W: Hołdyński C. (red.). Welski Park Krajobrazowy - monografia przyrodnicza. Wyd. Mantis, Olsztyn: 248-289

642· Szczepkowski A. 2002. Grzyby chronione w parku SGGW. Agricola 52: 30-31

643· Szczepkowski A. 2004. Wystawa grzybów Lasów Rogowskich. Agricola 58: 28-29

644· Szczepkowski A. 2004a. Perenniporia fraxinea (Fungi, Polyporales), a new species for Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 73-77

645· Szczepkowski A. 2005. Rogów 2004. Agricola 60: 40-41

646· Szczepkowski A. 2006. II warsztaty mikologiczne Rogów 2006 - "Macromycetes lasów Rogowskich". Agricola 66: 24-26

647· Szczepkowski A. 2006a. Występowanie mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fischer w Polsce. Wszechświat 107(7-9)): 210-211

648· Szczepkowski A. 2007. Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University. Acta. Mycol. 42(2): 179-186

649· Szczepkowski A. 2008. Nowe stanowisko suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w Polsce. Wszechświat 109(1-3): 58-59

650· Szczepkowski A. 2008a. Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. w środkowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(4): 97-109

651· Szczepkowski A. 2008b. Nowe stanowiska grzybów chronionych na Dolnym Śląsku. Wszechświat 109(10-12): 300-302

652· Szczepkowski A. 2010. Grzyby z rodzaju soplówka Hericium na Mazowszu (Polska Środkowa). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 100

653· Szczepkowski A. 2010a. Fungi of Hericium genus in the Mazovia region (Central Poland). Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 79

654· Szczepkowski A. 2010b. Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland - distribution and decay ability in laboratory conditions. Pol. Bot. J. 55 (2): 489-498

655· Szczepkowski A. 2013. Climacodon septentrionalis (Fungi, Polyporales) na Mazowszu (Polska Środkowa). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

656· Szczepkowski A. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie. W: Romanowski J. (red.). Park Skaryszewski w Warszawie - przyroda i użytkowanie. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: 59-68

657· Szczepkowski A., Byk A. 2010. Nowe stanowiska podgrzybka tęgoskórowego Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. w Polsce. Przegl. Przyr. 21(4): 16-22

658· Szczepkowski A., Chachuła P. 2010. Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 29(1): 93-98

659· Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchgłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374

660· Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A. 2014. Greenhouses of botanical gardens as a habitat of alien and native macrofungi: a case study in Poland. Cent. Eur. J. Biol. 9(8): 777-795

661· Szczepkowski A., Gierczyk B., Olenderek T. 2015a. Pierwsze stwierdzenie na otwartej przestrzeni pieczarki brązowej Agaricus subrufescens Peck w Polsce. Przegl. Przyr. 26(3): 80-83

662· Szczepkowski A., Kozłowski M. 2009. Stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. in the east-central Poland. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(2): 141-148

663· Szczepkowski A., Kubiak D. 2008. Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 77-90

664· Szczepkowski A., Kujawa A. 2005. Pluteus aurantiorugosus (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 50(2): 221-224

665· Szczepkowski A., Kujawa A., Bujakiewicz A., Nita J., Karasiński D., Wołkowycki M., Wilga W. 2008a. Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland - notes on ecology and distribution. Pol. Bot. J. 53(1): 81-90

666· Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B. 2009a. Gnojanka różowawa Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo - nowy gatunek grzyba w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(6): 465-468

667· Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2015. Kampinoski Park Narodowy-ostoja różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 32-43

668· Szczepkowski A., Kujawa A., Halama M. 2013. Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: Notes on its Ecology, Distribution and Conservation Status. Pol. J. Environ. Stud. 22, 1: 41-51.

669· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2008. Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 115-133

670· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2011a. XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce. Parki nar. Rez. Przyr. 30(3-4): 129-134

671· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Konik J. 2010a. XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów. Parki nar. Rez. Przyr. 29(4): 116-120

672· Szczepkowski A., Obidziński A. 2012. Obce gatunki sromotnikowatych Phallaceae w lasach Polski. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14 (33/4): 279-295

673· "Szczepkowski A., Obidziński A. 2016. Poronia punctata (L.: Fr.) Rabenh. (Xylariales, Ascomycota) in Poland: a threatened, rare, or overlooked species? Acta Mycol. 2016

51(2):1084. http://dx.doi. org/10.5586/am.1084"

674· Szczepkowski A., Obidziński A. 2016a. Sitniczek kropkowany (Poronia punctata (L.: Fr.) Rabenh. - gatunek zagrożony, rzadki czy przeoczany? W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 224 (polska i angielska wersja)

675· Szczepkowski A., Piętka J. 2003. New localities and new host of Ganoderma pfeifferi in Poland. Acta Mycol. 38 (1/2): 59-63

676· Szczepkowski A., Piętka J. 2003. New localities and new host of Ganoderma pfeifferi in Poland. Acta Mycol. 38 (1/2): 59-63

677· Szczepkowski A., Piętka J. 2008. Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray w środkowej Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 3-13

678· Szczepkowski A., Piętka J. 2008a. Stanowisko błyskoporka podkorowego Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat na grabie zwyczajnym Carpinus betulus L. Wszechświat 109(4-6): 140-141

679· Szczepkowski A., Piętka J. 2009. Błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat-ekologia, użytkowanie i rozmieszczenie w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 77

680· Szczepkowski A., Sierota Z. 2010. Grzyby. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 67-75

681· Szczepkowski A., Sołowiński P., Piętka J. 2011. Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki. Przegląd Przyrodniczy 22(2): 3-11

682· Szczygielska M., Ciosek M. 2000. Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa w środkowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(4): 83-86

683· Szewczyk W. 2008. Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of Narol Forest District. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4): 67-71

684· Szewczyk W. 2008a. Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of northern Poland. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4): 73-77

685· Szkodzik J. 2005. Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland. Acta Mycol. 40 (1): 113-131

686· Szylke N., Nnorom I. C., Falandysz J. 2014. Rtęć w maślaku zwyczajnym i jego podłożu glebowym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 187

687· Szylke N., Nnorom I. C., Falandysz J. 2014a. Mercury in Slippery Jack and soil substratum beneath the fruit bodies. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 188-189

688· Szymkiewicz M. 2006. Purchawica olbrzymia - chroniona osobliwość. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 3: 33

689· Śliwińska A., Saba M., Krasińska G., Zalewska T., Falandysz J. 2014. Radionuklidy (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) w borowiku szlachetnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 189-190

690· Śliwińska A., Saba M., Krasińska G., Zalewska T., Falandysz J. 2014a. Radionuclides (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) in King Bolete. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 190-191

691· Ślusarczyk T. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług". Przegląd Przyrodniczy 15(1-2): 19-27

692· Ślusarczyk T. 2005. Grzyby. W: Jermaczek A., Maciantowicz M. (red.). Przyroda Ziemi Lubuskiej. Wydawnictwo Klubu Przyrodniczego. Świebodzin: 53-58

693· Ślusarczyk T. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady". Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 71-90

694· Ślusarczyk T. 2009. Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego "Owczary". Przegląd Przyrodniczy 20(1-2): 11-33

695· Ślusarczyk T. 2012. Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 11-41

696· Ślusarczyk T. 2013. Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 42-68

697· Ślusarczyk T., Gryc M., Wantoch-Rekowski M. 2015. Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak Cortinarius w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 26(2): 3-21

698· Świerkosz K., Reczyńska K. 2013. Pierwsze stanowisko Geastrum triplex Jungh. (Basidiomycota, Geastraceae) w Sudetach Wschodnich. Przyroda Sudetów 16: 83-86.

699· Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M. 2016. Nowe stanowiska gwiazdoszy (Geastrum, Basidiomycota) w Sudetach. Przyroda Sudetów 19: 75-82.

700· Tajer C.J. 2015. Podgrzybek tęgoskórowy Xerocomus parasiticus w Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy". Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (3): 216-220.

701· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Lechowicz Ł.., Chrapek M. 2015. Selected rare and protected macrofungi (Agaricomycetes) a bioindicators of communities of xerothermic vegetation in the Nida Basin. Acta Mycol. 50 (1): 1058

702· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2011. Taxonomic notes on the Polish Tulostoma species. Acta Mycol. 46 (2): 179-186

703· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2012. The contribution and importance of rare macrofungi in selected plots of endangered xerothermic grasslands in the Nida Basin. Acta Agrobot. 65(2): 147-154.

704· Trocha L., Kałucka I., Stasińska M., Nowak W., Dabert M., Leski T., Rudawska M., Oleksyn J. 2012. Ectomycorrhizal fungal ommunities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. Mycorrhiza 22: 121-134.

705· Trocha L.K., Rudawska M., Leski T., Dabert M. 2006. Genetic Diversity of Naturally Established Ectomycorrhizal Fungi on Norway Spruce Seedlings under Nursery Conditions. Microbiol Ecology. 52: 418-425 (DOI: 10.1007/s00248-006-9110-4)

706· Trocha L.K., Oleksyn J., Turzanska E., Rudawska M., Reich B. 2007. Living on the edge: Ecology of an incipient Betula - fungal community growing on brick walls. Trees 21: 239-247

707· Trzeciak A. 2000. Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(5): 131-133

708· Trzeciak A., Trzeciak Z. 2000. Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea na Obszarze Chronionego Krajobrazu Podgórza Strzyżowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 99-100

709· Tylkowski T. 2013. Maślak daglezjowy - co to takiego? Przegląd Leśniczy 11 (23, 269): 15.

710· Urbisz A., Urbisz A. 2006. Nowe stanowisko smardza półwolnego Morchella semilibera DC.: Fr. - rzadkiego w Polsce gatunku grzyba. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(2): 95-98

711· Usewicz W. 2012. Pierwsze stwierdzenie maślaka daglezjowego Suillus lakei (Murrill) A.H. Sm. & Thiers w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 98-101.

712· Wilga M. S. 2000. Kolejne stanowisko czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 56(2): 99-101

713· Wilga M.S. 2000a. Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111

714· Wilga M.S. 2000b. Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Acta Bot. Cassubica 1: 113-118

715· Wilga M.S. 2001. Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces floccopus (Vahl. in Dan. ex Fr.) P. Karst. W regionie gdańskim (północna Polska). Acta Bot. Cassubica 2: 149-152

716· Wilga M.S. 2001a. Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147

717· Wilga M. S. 2002. Stanowiska czarki szkarłatnej w okolicy Gdańska-Oliwy. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6):95-99

718· Wilga M. S. 2002a. Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. (Morchellaceae) w Gdańsku. Acta Bot. Cassub. 3: 123-126

719· Wilga M. S. 2002b. Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich. Acta Bot. Cassub. 3: 117-122

720· Wilga M. S. 2003. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 99-102

721· Wilga M. S. 2004. Stanowiska Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. (Basidiomycota) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassub. 4: 225-227

722· Wilga M. S. 2004a. Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 15(1-2): 3-17

723· Wilga M. S. 2004b. Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie). Przegl. Przyr. 15(3-4): 3-18

724· Wilga M. S. 2004c. Zasłonak fioletowy Cortinarius violaceus (Fr.) Fr. W rejonie jeziora Borówno Wielkie na Pomorzu Gdańskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 62-66

725· Wilga M. S. 2004d. Maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link w okolicy Gdańska (województwo pomorskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 98-101

726· Wilga M.S. 2004e. Gomphidius roseus (Fr.) Gill. (Basidiomycota) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 4: 217-219

727· Wilga M.S. 2004f. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu "Dolina Mirachowskiej Strugi" na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Bot. Cassubica 4: 62-64

728· Wilga M. S. 2005. Muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Gdańsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 61(5): 93-100

729· Wilga M.S. 2005a. Grzybolubka lepka Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 16 (3-4): 161-164

730· Wilga M.S. 2005b. Stanowisko maślaka błotnego Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J.S. Presl. w rezerwacie przyrody "Mierzeja Sarbska" koło Łeby. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 165-170

731· Wilga M.S. 2005c. Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody "Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 5: 183-186

732· Wilga M.S. 2005d. Stanowisko Pleurocybella porrigens (Pers.: F.) Singer (macromycetes) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 5: 179-182

733· Wilga M.S. 2005e. Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68

734· Wilga M.S. 2006. Wieloletnie obserwacje soplówki jeżowatej Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. (macromycetes) na stanowisku w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 17(1-2): 19-24

735· Wilga M.S. 2006a. Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Dolinie Samborowo w Lasach Oliewskich (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 17(1-2): 13-18

736· Wilga M.S. 2007. Droga Mackensena w Lasach Oliwskich (propozycja spędzenia kilku godzin w otoczeniu natury). Pismo Politechniki Gdańskiej 4: 31-33

737· Wilga M.S. 2008. Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 96-102

738· Wilga M.S. 2008a. Antrakofilne gatunki macromycetes w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 121-130

739· Wilga M.S. 2008b. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w rejonie Gdańska-Oliwy-nowe stanowiska. Przegl. Przyr. 19(3-4): 109-120

740· Wilga M.S. 2009. Rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis decora (FR.: Fr.) Singer - rzadki grzyb w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 65 (4): 311-313

741· Wilga M.S. 2009a. Porost pępówka pofałdowana Omphalina umbellifera (L.: Fr.) Quel.-nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(5): 393-395

742· Wilga M.S. 2009b. Interesujące wiosenne grzyby lasów Oliwskich. Gawron 4(53): 26-33

743· Wilga M.S. 2009c. Brętowo-zagrożona oaza zieleni. Pismo Politechniki Gdańskiej 10: 27-30

744· Wilga M.S. 2010. Nowe stanowiska suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w okolicy Samborowa (Trójmiejski Park Narodowy). Przegl. Przyr. 21(1): 54-59

745· Wilga M.S. 2010a. Nowe stanowiska maczużnika bojowego Cordyceps militaris (L.) Link w Gdańsku i jego okolicach. Przegl.Przyr. 21(4): 11-15

746· Wilga M.S. 2011. Stanowisko rzadkiego grzyba - gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Dolinie Zajęczej (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 67(1): 92-95

747· Wilga M.S. 2011a. A teraz grzyby? . Pismo Politechniki Gdańskiej 5: 47-50

748· Wilga M.S. 2011b. Entoloma chytrophilum - oliwski grzybowy unikat. Kwartalnik "Gawron" 2: 25-27.

749· Wilga M.S. 2012. Kustrzebianki Pezicula carpinea i Pezicula acericola w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl.Przyr. 23(1): 26-31

750· Wilga M.S., Ciechanowski M. 2007. Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 63(6): 82-101

751· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2008. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 87-95

752· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2009. Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 20 (1-2): 35-43

753· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2010. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) - uzupełnienie. Przegl. Przyr. 21(1): 83-85

754· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2010a. Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy 21(3): 29-34

755· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody ? Zamkowa Góra? w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22(1): 84-96

756· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012. Piestrzenica infułowata Gyromitra infula Schaeff. Quél. - nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr. 23 (1): 77-81

757· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012a. Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna. Acta Bot. Cassub. 11: 201-206

758· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012b. Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody ?Cisowa? w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy 23(4): 60-67

759· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M., Chojnacki W. 2010. Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. Przegl. Przyr. 21(4): 23-28

760· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013. Nowe stanowisko Phellinus hippopha?icola H. Jahn (macromycetes) w Gdańsku. Przegl. Przyr. 24(1): 56-60

761· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013a. Nowe stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Pojezierzu Kaszubskim. Przegl. Przyr. 24(1): 67-71

762· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013b. Nowe stanowisko Entoloma chytrophilum w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy, Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 24(2): 43-48.

763· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2014. Kolejne stanowisko rzadkiego grzyba - rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Ziemi Gdańskiej. Przegl. Przyr. 25(3): 59-62.

764· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2015. Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 26(1): 61-65

765· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2015a. Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w Polsce. ? Acta Bot. Cassub. 13: 55-59.

766· Winnicki T., Zemanek B. 2003. Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. XXX lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego 1973-2003. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Dolne, 100-102

767· Wojewoda W. 2000. Typhula quisquiliaris (Cantharellales) - a species new to Poland. Acta Mycol. 35 (1): 29-35

768· Wojewoda W. 2000a. Punctularia strigosozonata (Fungi, Corticiaceae) in Poland and North Korea. Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 501-507

769· Wojewoda W. 2000b. New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland. Acta Mycol. 35(2): 145-151

770· Wojewoda W. 2000c. Asterdon ferruginosus Pat. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-12

771· Wojewoda W. 2000d. Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 13-19

772· Wojewoda W. 2000e. Eocronartium muscicola (Pers.: Fr.) Fitzp. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 25-28

773· Wojewoda W. 2000f. Peniophora lilacea Bourd. & Galz. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 41-44

774· Wojewoda W. 2000g. Porostereum spadiceum (Pers.: Fr.) Hjortst. & Ryv. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 45-49

775· Wojewoda W. 2000h. Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 51-54

776· Wojewoda W. 2000i. Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boid. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-61

777· Wojewoda W. 2002. Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce. Arboretum Bolestraszyce (9) 15-39

778· Wojewoda W. 2002a. Dacrymyces ovisporus (Dacryomycetales, Basidiomycetes) new to the Czech Republic. Czech Mycol. 54(1-2): 11-17

779· Wojewoda W. 2002b. Amylocorticium cebenense (Bourdot) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 7-9

780· Wojewoda W. 2002c. Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 11-13

781· Wojewoda W. 2002d. Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 15-17

782· Wojewoda W. 2002e. Bovista paludosa Lev. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-26

783· Wojewoda W. 2002f. Clavariadelphus truncatus (Quel.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 27-30

784· Wojewoda W. 2002g. Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. & Boidin ex Parmasto. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-34

785· Wojewoda W. 2002h.Conohypha albocremea (Hohn. & Litsch.) Julich. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-37

786· Wojewoda W. 2002i. Daedaleopsis tricolor (Bull.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39-44

787· Wojewoda W. 2002j. Fomitoporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson & Niemela. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-59

788· Wojewoda W. 2002k. Irpicodon pendulus (Alb. & Schwein.: Fr.) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77-79

789· Wojewoda W. 2002l. Punctularia stricosozonata (Schwien.) P. H. B. Talbot. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 81-83

790· Wojewoda W. 2002m. Scotomyces subviolaceus (Peck) Julich. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 99-101

791· Wojewoda W. 2002n. Syzygospora pallida (Hauerslev) Ginns. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 111-113+A68

792· Wojewoda W. 2002o. Thanatephorus sterigmatus (Bourdot) P.H.B. Talbot. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 115-117

793· Wojewoda W. 2002p. Tubulicrinis borealis J. Erikss. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 127-129

794· Wojewoda W. 2003. Morphology of some rare and threatened Polish Basidiomycota. Acta Mycol. 38 (1/2): 3-20

795· Wojewoda W. 2005. Grzyby Krzemionek Podgórskich. W: Szczepańska M., Pilecka E. (red.). Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków: 76-86

796· Wojewoda W. 2005a. Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 17-21

797· Wojewoda W. 2005b. Coniophora olivacea (Pers.: Fr.) P. Karst. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 27-30

798· Wojewoda W. 2005c. Hellicobasidium purpureum Pat. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39-42

799· Wojewoda W. 2005d. Leucogyrophana olivascens (Berk. & M.A. Curtis) Ginns & Weres. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-57

800· Wojewoda W. 2005e. Lycoperdon mammiforme Pers.: Pers. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 59-63

801· Wojewoda W. 2005f. Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 81-84

802· Wojewoda W. 2005g. Onygena equina (Willdenow) Pers.: Fr. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 85-88

803· Wojewoda W. 2005h. Veluticeps ambigua (Peck) Hjortstam & Telleria. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 115-117

804· Wojewoda W. 2006. Auriculariopsis albomellea (Agaricales, Schizophyllaceae) new for Poland. Acta Mycol. 41(1): 49- 54

805· Wojewoda W. 2008. Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Klasa A., Partyka J. (red.). Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, Ojców: 317-334

806· Wojewoda W. 2010. Laricifomes officinalis in the Gorce Mountains ( S Poland ). Acta Mycol. 45 (2): 129-131

807· Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H. 2002a. Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 119-126

808· Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu " Bór na Czerwonem " w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie ). Fragm. Flor. Geobot. 11: 177-189

809· Wojewoda W., Karasiński D. 2005. Clavaria zollingeri Lev. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-26

810· Wojewoda W., Karasiński D. 2010. Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland. W: Mirek Z. (red.). Biological Invasions in Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 7-21

811· Wojewoda W., Kaźmierczakowa R. 2000. Goździeniec fioletowy Clavaria zollingeri Lev. - grzyb nowy dla Polski. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 7-12

812· Wojewoda W., Komorowska H., Piątek M. 2002. Hymenochaete cruenta (Pers.: Fr.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 69-76

813· Wojewoda W., Wojewoda M. 2007. Grzyby inwazyjne: okratek australijski Clathrus archeri i pierścieniak uprawny Stropharia rugosoannulata w Beskidzie Wyspowym. Wszechświat 108(10-12): 300-303

814· Wołk K. 2008. Mądziak psi (Mutinus caninus) wykryty w Puszczy Boreckiej. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 3(11): 19

815· Woźniak W. 2007. A characteristic of mycelium biomass of edible boletus. Acta Mycol. 42(1): 129-140

816· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego ?Puszcza Zielonka?. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. ?Morze chemii w środowisku?. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87

817· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Nowe stanowisko pieczarki krótkotrzonowej Agaricus lanipes (F.H. Moller & Jul. Schaff) Singer w Polsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 100-104

818· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008a. Trzy nowe stanowiska czasrki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 105-109

819· Wrzosek M. 2009. Zależności ekologiczne pomiędzy Myennis octopunctata i Fomes fomentarius. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 85

820· Wrzosek M., Gorczak M., Pawłowska J., Wilk M. 2014. Boletus projectellus (Murrill) Murrill w Polsce - czy można stanowić zagrożenie dla krajowych mykocenoz?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 205-206

821· Wrzosek M., Gorczak M., Pawłowska J., Wilk M. 2014a. Boletus projectellus (Murrill) Murrill in Poland - a possible threat for a natural pine wood mycocoenosis?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 206-207

822· Wrzosek M., Sierota Z., Sikora K., Małecka M., Pawłowska J. 2014b. Bogactwo grzybów zasiedlających drewno pniaków świerkowych po roku od sztuznego zakażenia Phlebiopsis gigantea. SiM CELP, Rogów 41(4): 202-211.

823· Zalas M., Gierczyk B., Bogacki H., Schroeder G. 2015. The Cortinarius fungi dyes as sensitizers in dye-sensitized sollar cells. International Journal of Photoenergy, vol 2015, Article ID 653740, 6p [http://www.hindawi.com/journals/ijp/2015/653740/]

824· Zalewska T., Jurkiewicz G., Śliwińska A., Falandysz J. 2014. Nuklidy 137Cs i 40K w owocnikach maślaka sitarza. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 207-208

825· Zalewska T., Jurkiewicz G., Śliwińska A., Falandysz J. 2014a. Nuclides 137Cs 40K in fruit bodies of Bovine Bolete. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 208-209

826· Zamponi L., Paffetti D., Tegli S., Łakomy P., Capretti P. 2007. Genetic variation in Heterobasidion abietinum populations detected with the M13 minisatellite marker. For. Path. 37: 321-328

827· Zaniewski P.T., Truszkowska E., Szczepkowski A. 2015. Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara - rzadki gatunek grzyba na Mazowszu. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 97-105

828· Zduńczyk A. 2010. Grzyby poliporoidalne Słowińskiego Parku Narodowego. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 101

829· Zduńczyk A. 2010a. Polypore fungi of Słowiański National Park. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 80

830· Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

831· Zieliński J., Alexandrowicz W., Chachuła P. 2011. Ścieżkami Pańskiej Góry. Wydanie drugie. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

832· Zychla M. 2007. Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51

833· Żółciak A. 2000. Species of Armillaria in the Wielkopolsko-Pomorski Forest Region (NW Poland). Acta Mycol. 35 (1): 113-120

834· Żółciak A. 2003. Rozmieszczenie grzybów z rodzaju Armillaria w Polsce oraz ich rośliny żywicielskie. Prace Inst. Bad. Leś. A, 3(956): 7-22

835· Żółciak A. 2007. Armillaria spacies in coniferous stands. Acta Mycol. 42(2): 211-217

836· Żółciak A. 2009. Różnorodność gatunków grzybów w drzewostanie sosnowym należącym do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologiii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 87

837· Żółciak A., Małecka M., Sikora K., Tarwacki G., Sierota Z. 2016. Fibroporia gossypium in northeastern Poland ? a preliminary study. Acta Mycol. 51(2):1082. http://dx.doi.org/10.5586/am.1082

838· Żółkoś K. 2006. Nowe stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. w okolicach Koszalina. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(4): 103-105

839· Żurawlew P. 2014. Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew.

kilka błędów w podpisach zdjęć (zamienione podpisy)
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.04.2017 · powstała/was created 03.04.2017

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej-bibliografia.htm"> Bibliografia bazy literaturowej - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>