Bibliografia bazy literaturowej

Adamczyk J. 2003. Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.

Adamczyk J. 2003a. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.

Adamczyk J. 2005. Nowe stanowiska Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Schroet. (Ascomycetes) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Natura Silesiae Superioris 9. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 29-31.

Adamczyk J. 2005a. General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.

Adamczyk J. 2007. Macromycetes zbiorowisk muraw kserotermicznych w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 135.

Adamczyk J. 2007a. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.

Adamczyk J. 2008. Nowe stanowiska przewrotki łysej Disciseda candida (Schwein.) Lloyd w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 3-7.

Adamczyk J. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.

Adamczyk J. 2009a. Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.

10· Adamczyk J. 2011. Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166

11· Adamczyk J. 2011a. Cisy pospolite (Taxus baccata L.) w Nadleśnictwie Wipsowo, w obrębie Purda Leśna. Roczn. Pol. Tow. Dendrologicznego 59: 67-75 (Adamczyk Jacek)

12· Adamczyk J.J. 2011b. Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards. Ecol. Res. 26: 547-554. DOI 10.1007/s11284-011-0812-9

13· Adamczyk J. 2014. Species diversity of macrofungi on fallows in the buffer zones of the landscape parks in Łodzkie province. Folia Biol. Oecol. 10: 96-100

14· Adamczyk J. 2016. Rozmieszczenie grzybów halucynogennych z rodzaju Psilocybe (Fr.) P. Kumm w Polsce. J. Health Study and Medicine 1: 17-32

15· Adamczyk J., Głowacki Ł., Penczak T. 2004. Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins. Acta Oecologica 25: 53-60

16· Adamczyk J.J., Kruk A., Penczak T., Minter D. 2012. Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires Fungal Biology 116: 995-1002.

17· Adamczyk J., Kucharski L. 2005. Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy Region (Central Poland). Lejeunia: 1-17

18· Adamczyk J., Kurzac M. 2012. Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina w Polsce Środkowej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68, 3: 229-231.

19· Adamczyk J., Kurzac M., Sieradzki J. 2008. Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151

20· Adamska J. 2001. Microscopic fungus ? like organisms and fungi of Słowiński National Park. II. (NW Poland). Acta Mycol. 36(1): 31?65.

21· Ambroziewicz M. (red.). 2009. Wigierski Park Narodowy. Krzywe.

22· Anderwald D. 2014. Drzewa gniazdowe bielika Haliaeetus albiilla przykładem drzew biocenotycznych. SiM ELP, Rogów, 41(4): 131-150.

23· Anonim 2017. Ośmiornica? Rozgwiazda? Nie, to grzyb. Nowiny Gminne. Miesięcznik Gminy Rudna 10 (198): 2

24· Auguścik Ł. 2016. Smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum). Natura. Przyroda Warmii i Mazur 4 (44): 7-8

25· Bacieczko W. 2007. Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. na ?Modelu rekultywacji odpadów paleniskowych? w Zespole Elektrowni ?Dolna Odra? S.A. w Nowym Czarnowie. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(4): 17-20

26· Baral H. O., Krieglsteiner L. 2006. Hymenoscyphus subcarneus, a little known bryicolous discomycete found in the Białowieża National Park. Acta Mycol. 41(1): 11-20

27· Baran J., Boroń P. 2017. Two species of true morels (the genus Morchella, Ascomycota) recorded in the Ojców National Park (south Poland). Acta Mycol. 52(1):1094. https://doi. org/10.5586/am.1094

28· Bartnik C. 2013. Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Hetrobasidion parviporum. Zeszyty Naukowe Uniw. Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 520, rozprawy 397.

29· Bartnik C., Wilczek A.M., Szczybyło M. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 44-58

30· Beczała T., Wisełka A., Lazar E., Dorighi K. 2011. Nowe stanowiska okratka australijskiego w Beskidzie Śląskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 65: 13

31· Beker H.J., Eberhardt U., Vesterholt J. 2016. Fungi Europaei 14. Hebeloma (Fr.) P. Kumm. Edizioni Tecnografica, Lomazzo

32· Bena W. 2006. Wędrówki po powiecie zgorzeleckim. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Drukarnia KWADRAT, Nowy Sącz.

brak roku wydania na egzemplarzu opracowania. Data ustalona na podstawie wykazu bibliotecznego HERDER-Institut

33· Berdowski W., Kącki Z., Wasiak P. 2005. Notatki florystyczne i mikologiczne z Gór Kamiennych. Przyroda Sudetów 8: 35-44

34· Białobrzeska M., Szczepkowski A. 2014. Grzyby chronione na terenie Nadleśnitwa Zwierzyniec. SiM CEPL, Rogów, 41(4): 177-185.

35· Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Meissner W. 2013. Wyjątkowo liczna populacja purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea koło Rewy (gmina Kosakowo, woj. pomorskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 69, 6: 530-534

36· Bocian M. 2017. Nowe stanowisko kępkowca jasnobrązowego Lyophyllum decastes (Fr.) Singer na Pomorzu Zachodnim. Przegl. Przyr. 28 (2): 32-38.

37· Bocian M. 2017a. Nowe stanowisko łopatnicy żółtawej Spathularia flavida na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73, 6: 493-496

38· Bocian M. 2017b. The macromycetes of raised and transitional bogs in the Drawa Firest - preliminary research findings. W: Wieczorek A., Afranowicz0Cieślak R., Lazarus M., Popiela A. (red.). Flora & Funga Pomeranica. The Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania. Szczecin: 15

39· Bocian M., Nowacka K., Radke P. 2018. Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań. Przegl. Przyr. 29 (1): 34-40.

40· Bocian M., Stasińska M. 2016. Nowe stanowisko Armillaria ectypa (Fungi, Agaricales) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23 (1): 180-184

41· Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190

42· Borkowska L., Szczygielska M. 2003. A station of Phallus hadriani in Siedlce, Central Eastern Poland. Acta Sci. Pol. Biologia 2(1-2): 55-57

43· Borowski J. 2001. Próba waloryzacji lasów puszczy Białowieskiej na podstawie chsząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzewnymi grzybami. W: Szujecki (red.) Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warzawa: 287-317

44· Boruszewska A., Chmielewska I. 2005. Na stoku Suchej Góry w Rajczy. Osobliwy grzyb. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 42: 3

45· Borzyszkowska D. 2011. Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

opracowanie popularne z polskimi nazwami grzybów

46· Bregin M. 2013. Nowe stanowisko Gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex Jungh. w obszarze Natura 2000 ?Uroczysko Puszczy Drawskiej?. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 77-80

47· Brzeg A., Gąbka M., Nagengast B. 2005. Szata roślinna rezerwatu przyrody ?Jezioro Trzebidzkie?. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 11(13): 153-196.

48· Brzeg A., Wika S. 2007. Nowe dla Polski stanowisko borowika szatańskiego Boletus satanas Lenz w środkowej częsci Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B. 56: 39-47

49· Budzyn M. 2003. Maczużnik nasiężrzałowy Cordyceps ophioglossoides i maczużnik główkowaty C. capitata - nowe gatunki grzybów dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Wszechświat 104(10-12): 282-283

50· Bujakiewicz A. 2001. Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland). Acta Mycol. 36(1): 111-125

51· Bujakiewicz A. 2002. New, rare and endangered fungi in the Białowieża Primeval Forest (E Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 113-124

52· Bujakiewicz A. 2002a. Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 95-98

53· Bujakiewicz A. 2002b. On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland. Czech. Mycol. 54(1-2): 101-104

54· Bujakiewicz A. 2003. Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Par. nar. Rez. Przyr. 22(3): 323-346

55· Bujakiewicz A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257

56· Bujakiewicz A. 2006. Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (west Carpathians). Pol. Bot. Studies 22: 81-93

57· Bujakiewicz A. 2007. Gloiodon strigosus (Swartz: Fr.) P. Karst. (Bondarzewiasceae) in Poland. Acta Mycol. 42(1): 69-73

58· Bujakiewicz A. 2010. On some agarics occurring in carr forests. Acta Mycol. 45(1): 73-89

59· Bujakiewicz A. 2011. Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians. Pol. Bot. J. 56(2): 267-285

60· Bujakiewicz A., Kujawa A. 2000. Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań. Acta Mycol. 35(2): 183-195

61· Bujakiewicz A., Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 29(1): 3-26

62· Bujakiewicz A., Nita J. 2004. Żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire - mieszkaniec białowieskich ostępów. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 82-85

63· Bujakiewicz A., Nita J., Bałazy S. 2005. First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora. Acta Mycol. 40(2): 251-258

64· Bujakiewicz A., Stefaniak M. 2009. Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170

65· Bujakiewicz A., Springer N. 2009. Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204

66· Buszman B.M. 1998. Historia pomnikowej gruszy. Przyroda Górnego Śląska. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 11: 13

67· Celka D. 2000. Volvariella surrecta - a new species in the mycoflora of Poland. Acta Mycol. 35(2): 153-156

68· Celka D. 2000a. Morchella esculenta Pers ex St. Amans na grodzisku w Gieczu (pow. średzki). Studia Lednickie VI: 373-374

69· Celka D. 2001. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Phallus Hadr. Jun.: Pers. i Geastrum Pers.: Pers. w aglomeracji miasta Poznania. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 186

70· Celka D. 2002. Królestwo grzybów. Wśród zwierząt i roślin Kronika Miasta Poznania, PDN Poznań 70-80

71· Celka D., Celka Z. 2002. Nowe stanowiska Cordyceps militaris (Vaill. ex L.) Link (Ascomycotina) w okolicach Augustowa (woj. podlaskie). Acta Botanica Warmiae et Masuriae 2: 179-184

72· Ceynowa-Giełdon M. 2000. Wieloporek gwiaździsty Myriostoma coliforme Corda - jeden z najrzadszych grzybów Polski - nadal w Toruniu. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 94-96

73· Chachuła P. 2009. Grzyby Pienin. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.

74· Chachuła P. 2010. Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 18: 312-323

75· Chachuła P. 2010a. Dendrocollybia racemosa (Fungi, Agaricales) w Pienińskim Parku Narodowym. Przegl. Przyr. 21(4): 51-53

76· Chachuła P. 2012. Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 12: 87-101

77· Chachuła P. 2016. Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 14: 91-100

78· Chachuła P., Bodziarczyk J., Gach M., Siedlarczyk E., Barczyk M., Ziółek M. 2018. Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań. Chrońmy Przyr. Ojcz. 74 (3): 181-193.

79· Chachuła P., Dorda A., Fiedor M., Rutkowski R. 2015. Grzyby Cieszyna. Urząd Miejski w Cieszynie.

80· Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109(4-6): 103-108

81· Chachuła P., Vončina G., Kozik J. 2011. Ophiocordyceps stylophora (Ascomycota, Hypocreales) new species for Poland. Pol. Bot. J. 56(2): 321-326

82· Chalimoniuk J. 2002. Żagwica listkowata Grifola frondosa na Śląsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(1): 114-117

83· Chalimoniuk J. 2003. Ozorek dębowy Fistulina hepatica w lasach świerklanieckich. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 93-96

84· Chalimoniuk J. 2003a. Nowe stanowisko żagwicy listkowatej Grifola frondosa na Górnym Śląsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 97-98

85· Chlebicki A. 2001. ?Agaryk modrzewiowy?. Wszechświat 102(7-9): 213-215

86· Chlebicki A. 2003. Hymenochaete carpatica, an inconspicuous fungus growing on chips of bark of Acer pseudoplatanus. Acta Mycol. 38 (1/2): 21-26

87· Chlebicki A. 2005. Biscogniauxia repanda (Fr.: FR.) Kuntze. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 13-15

88· Chlebicki A. 2005a. Some ascomycete fungi from primeval forests of north-eastern Poland. Acta Mycol. 40(1): 71-94

"W internetowym wykazie gatunków ujęłam część gatunków, które arbitralnie oraz przy pomocy Nordic Ascomycetes vol.I. uznałam za ""już nie mikro"". Zainteresowanych całą listą wyszczególnioną przez Autora zachęcam do przestudiowania pracy oryginalnej."

89· Chlebicki A. 2008. Some overlooked and rare Xylariaceous fungi from Poland. Pol. Bot. J. 53(1): 71-80

"do zasadniczego artykułu dołączona jest lista grzybów ""xylariowatych"" Polski, dostępna również na stronie Autora (http://www.ib-pan.krakow.pl/who/chleb-rozm.pdf)"

90· Chlebicki A. 2008a. Grzyby nadrzewne Gorców. Ochrona Beskidów Zachodnich 2: 9-19

gatunki stwierdzone przez Autora wraz z danymi literaturowymi

91· Chlebicki A., Chmiel M. A. 2006. Microfungi of Carpinus betulus from Poland I. Annotated list of microfungi. Acta Mycol. 41 (2): 253-278

lista grzybów mikroskoipijnych (część z nich przez niektórych autorów jest traktowana jako grzyby makroskopijne) zebranych w Polsce na Carpinus betulus.

92· Chlebicki A., Łuszczyński J. 2002. Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 61-67

93· Chmiel M. A., Ronikier A. 2007. Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 183-194

94· Chojnacki J., Luniak M., Miścicki S. 2010. Las Bielański. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 216-221

95· Cieślak R., Łakomy P. 2009. The assessment of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich pine stumps treatment in stand growing in the first generation on the post arable soil. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(4): 31-36

96· Ciosek M. 2002. Szmaciak gałęzisty na terenach nadbużańskich. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6): 91-92

97· Czarnecka B. 2006. Pojaw czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(4): 36-40

98· Czarnecka B., Janiec B. 2002. Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Wyd. UMCS, Lublin

99· Czylok A, Tyc A., Kubajak A. 2009. Przewodnik przyrodniczy po Dąbrowie Górniczej. Wyd. Kubajak, Krzeszowice

100· Czyżewska K., Hachułka M., Łubek A., Zaniewski P. 2008. Distribution of some lichenicolous fungi in Poland. II. Acta Mycol. 43(2): 193-206

101· Czyżewska K., Motiejunaite J., Cieśliński S. 2001. Species of lichenized and allied fungi new to Białowieża Large Forest (NE Poland). Acta Mycol. 36(1): 13-19

102· Dalke M., Łakomy P. 2009. Genetic diversity of Heterobasidion annosum sensu stricto populations in chosen scots pine stands with beech in understorey. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(2): 17-24

103· Das K., Ghosh A., Chakraborty D., Li J., Qiu L., Baghela A., Halama M., Hembrom M.E., Mehmood T., Parihar A., Pencakowski B., Bielecka M., Reczyńska K., Sasiela D., Singh U., Song Y., Świerkosz K., Szczęśniak K., Uniyal P., Zhang J., Buyck B. 2017. Fungal Biodiversity Profiles 31-40. Cryptogamie, Mycologie 38 (3): 353-406

104· Deja S., Wieczorek P.P., Halama M., Jasicka-Misiak I., Kafarski P., Poliwoda A. Młynarz P. 2014. Do differences in chemical composition of stem and cap of Amanita muscaria fruiting bodies correlate with topsoil type? PLoS ONE 9(12): e104084. doi:10.1371/journal.pone.0104084.

105· Domian G. 2010. Grzyby inwazyjne. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 343-344

w wykazie gatunków ujęto tylko te, które nie zostały podane w rozdziale o grzybach (Łyczek i Domian 2010)

106· Domian G. 2010a. Ochrona gatunkowa grzybów. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 427-428

w wykazie gatunków ujęto tylko te, które nie zostały podane w rozdziale o grzybach (Łyczek i Domian 2010)

107· Domian G. 2015. Soplówka bukowa i soplówka jeżowata w Puszczy Bukowej koło Szczecina-wstępna ocena trwałości stanowisk. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 71-83

108· Domian G., Kędra K. 2010. Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina. Przegląd Przyrodniczy 21(2): 52-78

109· Domian G., Ziarnek M., Ziarnek K. 2010. Rezerwaty przyrody. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 427-428

w wykazie gatunków ujęto tylko te, które nie zostały podane w rozdziale o grzybach (Łyczek i Domian 2010)

110· Dorda A., Fiedor M. 2013. Stanowisko Holvaya mucida (Shulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) na Pogórzu Śląskim w Cieszynie. Przegl. Przyr. 24(2): 68-70.

111· Drewnowska M., Krogul P., Śliwińska A., Zalewska T., Falandysz J. 2014. Badania nad występowaniem sztucznych (134/137Cs) i naturalnych radionuklidów (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w pieprzniku jadalnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź-Spała: 33-34

112· Drewnowska M., Krogul P., Śliwińska A., Zalewska T., Falandysz J. 2014a. Investigation of the occurrence of artificial (134/137Cs) and natural radionuclides (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) in Common Chantharelle. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź-Spała: 34-35

113· Drobnik J., Sokół S. 1999. Jeszcze o czarce szkarłatnej. Przyroda Górnego Śląska. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 17: 3.

114· Dryżałowska A., Szylke N., Zalewska T., Śliwińska A., Falandysz J. 2014. Radiocenz (137Cs) i potas (40K) w maślaku zwyczajnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.).Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź : 35-36

115· Dryżałowska A., Szylke N., Zalewska T., Śliwińska A., Falandysz J. 2014a. Radiocesium (9137Cs) and potassium (40K) in Slippery Jack. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.).Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź : 36-37

116· Drzewiecki P. 2017. Rodzaj Pithya Fuckel w Polsce i nowe dane dotyczące występowania Pithya cupressina (Batsch) Fuckel. Przegl. Przyr. 28 (2): 120-123.

117· Eberhardt U., Beker H.J., Vesterholt J. 2015. Decrypting the Hebeloma crustuliniforme complex: European species of Hebeloma section Denudata subsection Denudata (Agaricales). Persoonia 35: 101-147

118· Eberhardt U., Ronikier A., Schütz N., Beker H.J. 2015a. The genus Hebeloma in the alpine belt of the Carpathians including two new species. Mycologia 107, 6: 1285-1303

119· Falandysz J., Kojta A.K., Jarzyńska G., Orzłowska D., Danisiewicz-Czupryńska D. 2011. Zdolności nagromadzania rtęci w owocnikach przez płachetkę kołpakowatą (Rozites caperata). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 41

120· Falandysz J., Zalewska T. 2014. Pierwiastki promieniotwórcze (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w grzybie płachetka kołpakowata Cortinarius caperatus. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 41

121· Falandysz J., Zalewska T. 2014a. Radioactive elements (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi and 214Pb). W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 42-43

122· Falkowski M., Nowicka-Falkowska K. 2000.Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(2): 97-99

123· Fiedorowicz G. 2001. Wstępne obserwacje macromycetes rezerwatu"Zakręt" (Mazurski Park Krajobrazowy). W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 181

124· Fiedorowicz G. 2007. Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138

125· Fiedorowicz G. 2009. The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland). Acta Mycol. 44(1): 77-95

126· Fiedorowicz G. 2009a. Monitoring grzybów wielkoowocnikowych na terenie m. Olsztyna. W: Garbacz J.K. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy. Tom III. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgoszcz: 79-85

127· Fiedorowicz G. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna - gatunki chronione i zagrożone. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 43

128· Fiedorowicz G., Juszczyński K., Szłykowicz W. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe kampusu akademickiego Kortowo w Olsztynie. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: 37

129· Fiedorowicz G., Lisiewska M., Dynowska M. 2000. Gatunki grzybów monitorowanych w Mazurskim Parku Krajobrazowym. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 73-79

130· Figarski T., Słupek J. 2011. Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum na terenie projektowanego użytku ekologicznego ?Stawy kolmatacyjne* na Borkach? w Radomiu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(4): 373-376

131· Flisińska Z. 2000. Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland). Acta Mycol. 35(1): 61-77

132· Flisińska Z. 2000a. Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka. Ann. UMCS, Sect. C, 55: 25-39

133· Flisińska Z. 2000b. Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego. W: Łętowski J. (red.) Walory przyrodnicze Chelmskiego Parku krajobrazowego i jego najbliższych okolic. Wyd. UMCS: 43-48

134· Flisińska Z. 2002. Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83

135· Flisińska Z. 2004. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Monografia dotycząca podstawczaków znanych z terenu Lubelszczyzny. Większość gatunków jest ujęta w Checklist 2003, ponieważ większość stanowią wcześniejsze dane literaturowe.

136· Florczak J., Osiecka M., Wędzisz A. 2007. Skład chemiczny i aktywność celulolityczna szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa (Wulf.) Fr. Bromat. Chem. Toksykol. 40(3): 245-248

137· Friedrich S. 2001. Macromycetes diversity of pine-tree plantings on a post-fire forest site in Notecka Forest (NW Poland). Acta Mycol. 36(1): 127-148

138· Friedrich S. 2002. Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 125-138

139· Friedrich S. 2004. Wstępne wyniki badań macromycetes Puszczy Wkrzańskiej. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 133-134

140· Friedrich S. 2006. Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest. Acta Mycol. 41 (2): 229-240

141· Friedrich S. 2006a. Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106

142· Friedrich S. 2007. Preliminary research results of macromycetes of the Dendrological Garden in Przelewice. In: Popiela A., Porembski S., Wieczorek A. (eds.). 1st International Symposium "Flora, Vegetation and Landscape of Pomerania", Szczecin 6-8 September 2007, Oficyna In Plus: 14

143· Friedrich S. 2010. Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland). Pol. Bot. J. 55(2): 457-471

144· Friedrich S. 2010a. Ogród dendrologiczny w Przelewicach jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych. Przyroda Pomorza Zachodniego - badania i ochrona. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 1, Przelewice: 13-21

145· Friedrich S. 2011. New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland. Pol. J. Environ. Stud. 20(3): 559-564

146· Friedrich S. 2011a. Charakterystyka występowania muchomora szyszkowatego Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Szczecinie. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 45

147· Friedrich S. 2013. The occurrence of Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. In Szczecin and its distribution in Poland. Acta Mycol. 48(1): 123-131

148· Friedrich S. 2016. Phellinus hippophaëicola (Hymenochaetaceae) is not rare in Poland: findings from the Pobrzeże Szczecińskie coastland. Pol. Bot. J. 61 (2): 283-291

149· Friedrich S., Łyczek M. 2006. Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107

150· Friedrich S., Orzechowska M. 2002. Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 51: 7-30

151· Friedrich S., Orzechowska M. 2001. Grzyby wielkoowocnikowe Szczecina. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 187

152· Gacan K. 2008. Smardz jadalny (Morchella esculenta) w Łuszczowie. Forum (http://www.iop.krakow.pl/iop/iop.asp?0403): 2 pp.

153· Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 3-100

podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Bieszczadów - część danych historycznych

154· Gierczyk B., Dubiel G. 2014. Leucocoprinus lilacinogranulosus (Henn.) Locq. in Poland. Acta Mycol. 49(1): 59-67

155· Gierczyk B., Halama M., Kujawa A., Zalas M. 2011. Pholiota limonella ? gatunek pomijany? Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18 (1): 147-158

156· Gierczyk B., Kołodziejczyk K., Nowicki J. 2012. Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23 (1): 32-39

157· Gierczyk B., Kujawa A., Pachlewski T., Szczepkowski A., Wójtowski M. 2011a. Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato. Acta Mycol. 46 (1): 27-73

158· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A. 2014b. New to Poland species of the broadly defined genus Coprinus (Basidiomycota, Agaricomycotina). Acta Mycol. 496 (2): 159-188.

159· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A. 2015. XX Jubileuszowa wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 26(1): 11-29

160· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Chachuła P. 2011b. Rare species of Lepiota and related genera. Acta Mycol. 46 (2): 137-178

161· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Karasiński D. 2014. Materiały do poznania mycobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 25(1): 3-36

162· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Kozak M., Mleczko P. 2015a. XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 26(3): 10-50.

163· Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. 2014a. Pluteus albineus (Basidiomycota) - a new species for Poland. Pol. Bot. J. 59 (1): 145-148.

164· Gierczyk B., Kujawa A., Wójtowski M. 2010. Plectania melastoma - nowe stanowisko w Polsce. Chrońmy przyr. Ojz. 66 (1): 61-64

165· Gierczyk B., Rodriguez-Flakus P., Pietras M., Gryc M., Czerniawski W., Piątek M. 2017. Coprinopsis rugosomagnispora: a distint new coprinoid species from Poland (Central Europe). Plant Syst. Evol. DOI 10.1007/s00606-017-1418-7

166· Gierczyk B., Soboń J. 2012. Entoloma chytrophilum Wölfel, Noordel. & Dähncke w Sudetach. Przyroda Sudetów 15: 53-56

167· Gierczyk B., Soboń R., Pachlewski T., Ślusarczyk T. 2018. Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1. Acta Mycol. 53(2): 1106.https://doi.org/10.5586/am.1106.

168· Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A. 2013. XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 32(2): 88-112

169· Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Chachuła P. 2018b. Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny - wstępne wyniki badań. W: Boćkowski M.D. (red.). Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych - 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 175-227.

170· Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Ślusarczyk T., Zaniewski P. 2017b. Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. Acta Mycol. 52(1): 1093. https://doi.org/10.5586/am.1093

171· Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2017a. XXII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 28 (1): 59-84

172· Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2018a. XXIII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 29 (2): 9-57

173· Głowska N., Frymark-Szymkowiak A., Wilbrandt B. 2013. Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 20 (2): 371-381.

174· Golis A. 2013. Stanowisko Gwiazdosza prążkowanego (Geastrum striatum DC.) w rejonie Parku Krajobrazowego Promno. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 19(21): 132-135

175· Golis A., Konatowska M. 2013. Stanowisko piestrzenicy olbrzymiej (Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke) w Parku Krajobrazowym Promno. Biul. Park. Krajobraz.Wielkopolski 19(21): 142-145

176· Golis A., Konatowska M. 2014. Waloryzacja krajobrazowo-przyrodnicza obszaru chronionego krajobrazu ?Pola Trzaskowskie?. Biuletyn Park. Krajobraz. Wielkopolski 20(22): 134-142.

177· Golis A., Konatowska M. 2014a. Stanowisko gwiazdosza prążkowanego (Geastrum striatum DC.) w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Biuletyn Park. Krajobraz. Wielkopolski 20(22): 160-162

178· Gorczyca M. 2006. Smardze w WPKiW w Chorzowie. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 43: 6

179· Górka K., Dawidowicz L., Sokół S., Siwulski M., Naser G. 2018. Dwa nowe stanowiska twardziaka pucharowatego Neolentinus cyathiformis w Polsce. Przegl. Przyr. 29 (1): 13-20

180· Grądziel T., Różycki A. 2005. Poleski Park Narodowy. Poleski Park Narodowy, Urszulin.

181· Grilli E., Beker H., Eberhardt U., Schütz N., Leonardi M., Vizzini A. 2016. Unexpected species diversity and contrasting evolutionary hypotheses in Hebeloma Agaricales) sections Sinapizantia and Velutipes in Europe. Mycol Prog. 15, 5. http://dx.doi.org/10.1007/s11557-015-1148-6

182· Grzegorzek P. 2009. Dyskretny urok osadnika. Co tydzień 40 (941): 9

http://www.jaw.pl/download/ct_newspaper/103.pdf

183· Grzesiak B. 2010. Grzyby briofilne torfowisk Polski Środkowej. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 95

184· Grzesiak B. 2010a. Bryophilous fungi from peat-bogs of Central Poland. Acta Soc. Bot. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A.(eds.). Proceedings of the55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 74

185· Grzesiak B. 2011. Zjawisko briofilności grzybów występujących na torfowiskach Polski Środkowej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 49

186· Grzesiak B. 2014. Grzyby briofilne w zbiorowiskach torfowiskowych Polski Środkowej. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 58-59

187· Grzesiak B. 2014a. Bryophilous fungi in peatland communities of central Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 59-60

188· Grzesiak B., Kochanowska M., Kochanowski J. 2017a. Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 127 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland). Acta Mycologica 52(1):1092.DOI: 10.5586/am.1092

189· Grzesiak B., Ławrynowicz M., Stebel A. 2015. Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych. Sylwan 159 (11): 912-920

przegląd gatunków grzybów briofilnych w Polsce na podstawie badań własnych i literatury

190· Grzesiak B., Wolski G.J. 2014. Przyroda Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Śluzowce, grzyby, wątrobowce i mchy. Przewodnik. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy.

191· Grzesiak B., Wolski G.J. 2015. Bryophilous species of the genus Galerina in peat bogs of Central Poland. ? Herzogia 28: 607-623

192· Grzesiak B., Wolski G.J., Salamaga A., Kochanowska M., Kochanowski J. 2017. Grzyby makroskopowe Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Parki nar. Rez. Przyr. 36 (1): 5-36

193· Grzywnowicz K. (red.). 2001. Podręczny atlas grzybów Półwyspu Helskiego. MORPOL, Jastarnia-Lublin, 2-44

194· Gumińska B. 2000. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Razowski J. (red.). Flora i Fauna Pienin. Monografie Pienińskie 1: 47-53

195· Gumińska B. 2002. New localities of two interesting species of fungi growing on sawdust. Pol. Bot. J. 47 (2): 139-142

196· Gumińska B. 2006. Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.

197· Gumińska B. 2009. Aksamitka złota Pholiota aurea: grzyb rzadki w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(3): 205-208

198· Gumińska B., Wojewoda W. 2004. Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 11(2): 371-382

199· Halama M. 2009. Volvariella caesiotincta P.D. Orton, a new species in the mycobiota of Poland. Acta Mycol. 44(1): 43-48

200· Halama M. 2009a. The first locality of Amanita argentea Huijsman (Agaricales, Basidiomycota) in south-western Poland. Opole Scientific Society Nature Journal 42: 43-48

201· Halama M. 2011. Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), nowy dla Polski gatunek dzwonkówki. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 53

202· Halama M. 2011a. First record of the rare species Pholiota squarrosoides (Agaricales, Strophariaceae) in southwestern Poland. Pol. Bot. J. 56(2): 327-332

203· Halama M. 2011b. Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), a species new to Poland. Acta Mycol. 46 (2): 129-136

204· Halama M. 2014. Panaeolus subfirmus (Agaricales, Basidiomycota), a species new for Poland. Pol. Bot. J. 59 (2): 271-277.

205· Halama M. 2015. Grzyby makroskopijne. W: Pukacz A., Pełechaty M. (red.). Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy. Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp: 148-167.

206· Halama M. 2015a. Rubroboletus le-galiae (Boletales, Basidiomycota), a species new for Poland. Acta Mycol.50(2):1066. http://dx.doi.org/10.5586/am.1066

207· Halama M. 2016. Agrocybe putaminum (Agaricales, Basidiomycota) new for Poland. Pol. Bot. J. 61, 2: 293-299.

208· Halama M. 2016a. Squamanita odorata (Agaricales, Basidiomycota) new mycoparasitic fungus for Poland. Pol. Bot. J. 61, 1: 181-186.

209· Halama M. 2016b. Zagrożone, rzadkie i słabo poznane grzyby makroskopijne występujące na terenie Wrocławia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo CXVII, nr 619: 37-48

210· Halama M., Chachuła P., Rutkowski R. 2014. Mycena juniperina (Agaricales, Basidiomycota), new for the Polish and Central European mycobiota. Pol. Bot. J. 59 (1): 109-116.

211· Halama M., Kudławiec B. 2014. New localities of Protostropharia alcis (Basidiomycota, Agaricales) in Poland. Acta Mycol. 49(1): 47-57

212· Halama M., Panek E. 2000. Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland). Acta Mycol. 35(2): 217-241

Część gatunków jest cytowana z wcześniejszych badań m.in. za Sokół S., Szczepka M. Z., Trząski L. 1986. Bemerkenswerte Fundorte von Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.: Fr.) Karst. und anderen selteren Pilzen im Łężczak-Naturschutzgebiet in Sudpolen. Acta Biol. Silesiana, Bot. 4(21): 141-155

213· Halama M., Pech P., Dunaj K. 2018. Nowe dane o występowaniu Ascocoryne turficola (Ascomycota, Helotiales) w Sudetach. Przyroda Sudetów 21: 53-62.

214· Halama M., Pech P., Shiryaev A.G. 2017. Contribution to the knowledge of Ramariopsis subarctica (Clavariaceae, Bsidiomycota). Pol. Bot. J. 62 (1): 123-133. DOI: 10.1515/pbj-2017-0011

215· Halama M., Poliwoda A., Jasicka-Misiak I., Wieczorek P.P., Rutkowski R. 2015. Pholiotina cyanopus, a rare fungus producing psyhoactive tryptamines. Open Life Sci. 10: 40-51.

216· Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K. 2010. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 13: 93-98

217· Halama M., Romański M. 2010. Grzyby makroskopijne (macromycetes). W: Krzysztofiak L. (red.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria naukowa. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". Suwałki 2010: 87-201

218· Halama M., Romański M. 2010a. A new record of Mycena picta (Fr.: Fr.) Harmaja (Agaricales, Basidiomycota) from the Wigierski National Park (NE Poland). Opole Scientific Society Nature Journal 43: 29-36

219· Halama M., Rutkowski R. 2014. Callistosporium pinicola (Basidiomycota), a fungus speies new to Poland. Acta Mycol. 49 (2): 189-197.

220· Halama M., Rutkowski R. 2016. Meottomyces dissimulans (Agaricales, Basidiomycota), new for Poland. Pol. Bot. J. 61, 1: 167-172.

221· Halama M., Szypuła J. 2010. The first locality of Chalciporus rubinus (Boletales, Basidiomycota) in Poland. Acta Mycol. 45(1): 57-65

222· Halama M., Świerkosz K., Chachuła P. 2017a. Pierwsze stanowisko włośnianki korzeniastej Hebeloma radicosum (Hymenogastraceae, Baidiomycota) w Sudetach Środkowych. Przyroda Sudetów 20: 113-120.

223· Halama M., Ważny R., Czosnykowska-Łukacka M., Dobosz T. 2016. Tricholoma ustaloides (Agaricales, Basidiomycota) in Poland. Pol. Bot. J. 61, 1: 173-180.

224· Halama M., Witkowska D., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A. 2014a. An adventive Panaeolus antillarum in Poland (Basidiomycota, Agaricales) with notes on its taxonomy, geographical distribution, and ecology. Cryptogamie, Mycologie 35(1): 3-22.

225· Hausknecht A. 2003. Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 9. Conocybe Sekt. Mixtae. Ősterr. Z. Pilzk. 12: 41-83

226· Hausknecht A. 2005. Beitrage zur Kenntnis der Bolbitiaceae. 10. Conocybe Sektion Piloselle. Öster. Z. Pilzk. 14: 191-274.

227· Hausknecht A. 2007. Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 11. Unberingte Arten dre Gattung Pholiotina. Ősterr. Z. Pilzk. 16: 35-116

228· Hausknecht A. 2009. Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod. Fungi Europaei 11. Edizioni Candusso, Alessio.

229· Hejduk H. 2008. Wielka purchawica. Życie Gostynia 42 (475): 8

notatka prasowa

230· Henel A. 2007. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. w województwie śląskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 57-63

231· Henel A., Henel K., Jonderko T. 2007. Walory przyrodnicze proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ?Góra Bucze?. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 47: 8-9

232· Henel K. 1998. 45 lat rezerwatu ?Las Murckowski?. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 12, wkładka.

233· Hilszczańska D. 2015. Popularyzacja upraw truflowych w Polsce jako metody ochrony gatunkowj trufli letniej i zagospodarowania terenów nieleśnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 119-129

234· Hilszczańska D., Sierota Z., Palenzona M. 2008. New Tuber species found in Poland. Mycorrhiza 18: 223-226

235· Hilszczańska D., Rosa-Gruszecka A., Szmidla H. 2014. Characteristic of Tuber spp. localities in natural stands with emphasis on plant species omposition. Acta Mycol. 49 (2): 267-277.

236· Hoffeins C., Hoffeins H.W., Szadziewski R. 2017. Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. 23 (online 005): 1-27. http://doi.org/10.5281/zenodo.1095044

237· Holec J. 2001. The genus Pholiota in central and western Europe. Libri Botanici 20, IHW-Verlag

238· Holec J. 2005. The genus Gymnopilus (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic with respect to collec-tions from other European countries. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat. 61 (1/2): 1?52

239· Iwański M., Rudawska M., Leski T. 2006. Mycorrhizal associations of nursery grown Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Poland. Ann. For. Sci. 63: 715-723 (DOI: 10.1051/forest:2006052)

240· Jadwiszczak A.S. 2008. Czarka szkarłatna. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 1 (9): 18

241· Jakubska A. 2006. Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring na Przedgórzu Sudeckim. Przyroda Sudetów 9: 81-84

242· Jankowski P. 2012. Gryżyński Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp.

243· Jarzyńska G., Wydmańska D., Falandysz J. 2011. Skład mineralny borowika ceglastoporego (Boletus luridiformis). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 57

244· Jaworska J. 2010. Macrolepiota olivascens, a new species for Poland. Acta Mycol. 45(1): 67-72

245· Jaworska J. 2011. A new record of the rare earthstar Geastrum berkeleyi from the Świętokrzyskie Mts. Acta Mycol. 46 (1): 75-81

246· Jaworska J. 2011a. Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Świętokrzyski. Ser. B. Nauki Przyr. 32: 41-52.

247· Jaworska J., Łuszczyński J. 2009. Gwiazdosz bury Geastrum elegans Vittad. - drugie stwierdzenie w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(3): 209-212

248· Jaworska J., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A. 2011. Rzadkie i zagrożone gatunki macromycetes Okręgu Chęcińskiego. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 59

249· Jaworski T., Plewa R., Hilszczański J., Szczepkowski A., Horak J. 2016. Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns. J. Insect onserv. 20: 677-690, DOI 10.1007/s10841-016-9898-2

250· Jeppson M., Piątek M. 2005. Scleroderma septentrionale (Fungi, Basidiomycetes), first records from Central Europe. Pol. Bot. J. 50 (1): 15-17

251· Jeppson M., Piątek M. 2005. Scleroderma septentrionale (Fungi, Basidiomycetes), first records from Central Europe. Pol. Bot. J. 50 (1): 15-17

252· Jurkiewicz G., I. C. Nnorom., Falandysz J. 2014. Zanieczyszczenie rtęcią maślaka sitarza (Suillus bovinus) i jego podłoża glebowego-ocena zdolności bionagromadzania i ryzyka spożywania. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 75

253· Jurkiewicz G., I. C. Nnorom., Falandysz J. 2014a. Mercury contamination of Bovine Bolete (Suillus bovinus) and its soil substratum-assessment of bioconcentration potential and itake risks. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 76

254· Kacprzyk M., Bednarz B., Kuźnik E. 2014. Dead trees in beech stands of the Bieszczady National Park: quantitative and qualitative structure of associated macrofungi. Appl. Ecol. Environ. Res. 12 (2): 325-344

255· Kamiński K.Z. 2006. Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparrasis crispa (Wulfen) Fr. (1821) w rezerwacie "Dąbrowa w Napoleonowie" w okolicy Poddębic. Wszechświat 107(7-9): 213

256· Kamiński K.Z. 2007. Nowe stanowisko gwiazdosza koronowatego Geastrum coronatum Pers. w środkowej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(4): 56-59

257· Kamiński K.Z. 2007a. Płomiennica zimowa - Flammulina velutipes (M.A. Curtis: Fr.) Singer. Wszechświat 108(10-12): 303-304

258· Kamiński K.Z. 2008. Boczniak ostrygowaty Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer. Wszechświat 109(7-9): 226-227

259· Kałucka I. 2009. Grzyby ektomikoryzowe w sukcesji zbiorowisk roślinnych. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.47

260· Kałucka I. 2009a. Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Mon. Bot. 99

261· "Kałucka I., Beker H.J. 2010. Hebeloma cavipes Huijsman- pospolity gatunek dotychczas niewyróżniany w Polsce. W

Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 95"

262· Kałucka I., Beker H.J. 2010a. Hebeloma cavipes Huijsman-a common species not distinguished so far in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl.1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.) Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 74

263· Kałucka I.L., Jagodziński A.M., Nowiński M. 2016. Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland ? first time recorded, rare, and red-listed species. Acta Mycol. 51 (2):1080

264· Kałucka I., Mleczko P. 2004. Sukcesja grzybów ektomikoryzowych w uprawach sosny na zwałowisku zewnętrznym KWB "Bełchatów". W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 135

265· Karasiński D. 2009. Wstępne wyniki badań nad rodzajem Ramaria (Fr.) Bonorden w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.49

266· Karasiński D. 2009a. Grzyby większe rezerwatu przyrody ?Ochojec?. W: Parusel J.B. (red.). Rezerwat przyrody ?Ochojec? w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 86-103

267· Karasiński D. 2010. Polish resupinate Russulales: the genus Vararia. Acta Mycol. 45(1): 45-56

268· Karasiński D. 2013. Lawrynomyces, a new genus of corticioid fungi in the Hymenochaetales. Acta Mycol. 48(1): 5-11

269· Karasiński D. 2014. Puszczańskie rarytasy. Białowieski Park Narodowy, Białowieża.

270· Karasiński D. 2016. Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty. Acta Bot. Cassubica. Monographiae 7.

271· Karasiński D., Domian G. 2016. Nowe stwierdzenie gąbczaka aksamitnego Spongipellis delectans w rezerwacie Osetno w Puszczy Bukowej (Pomorze Zachodnie). Chrońmy Przyr. Ojcz. 72, 3: 219-227

272· Karasiński D., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin.

273· Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Pol. Bot. J. 54(1): 55-97

274· Karasiński D., Niemelä T. 2016. Anthoporia, a new genus in the Polyporales (Agaricomycetes). Pol. Bot. J. 61, 1: 7-14.

275· Karasiński D., Piątek M. 2017. The genus Dentipratulum (Russulales, Auriscalpiaceae): comparative morphology and SEM imaging spore ornamentation split one into three species. Mycol. Progress 16: 109-116

276· Karasiński D., Wołkowycki M. 2015. An annotated and illustrated catalogue of Polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland). Pol. Bot. J. 60(2):217-292

277· Karg J., Kujawa A. 2011. Piestrzenica olbrzymia Gyromitra gigas nowy gatunek grzyba w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 108-109

278· Kasper-Pakosz R., Łuczaj Ł. 2014. Grzyby na targach okolic Rzeszowa. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 78-79

279· Kasper-Pakosz R., Łuczaj Ł. 2014a. Fungi sold in the vegetable markets of the Rzeszów area (southeastern Poland). W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 79

280· Kautmanová I., Kautman V. 2006. Cordyceps rouxii (Ascomycetes, Clavicipitales) in Slovakia and Czech Republic, with notes to distribution, ecology and taxonomy. Czech Mycol. 58(3-4): 173-188

281· Kilińska B. 2017. Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Bydgoszczy. Przegl. Przyr. 28 (2): 123-126.

282· Kiszka J. Piórecki J. 1991. Porosty Lichenes Pogórza Przemyskiego. UNIWA, Warszawa

283· Kiszka J., Piórecki J. 1992. Porosty Gór Słonnych w Karpatach Wschodnich. Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach, Bolestraszyce

284· Knapik R. 2008. Soplówka jodłowa w polskich Karkonoszach. Sudety 12: 44

285· Koła Przyrodnicze ?WILGI ? i ?PLISZKI? wraz z opiekunkami SP im. K. Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2007. Cud natury. Wirówka. Miesięcznik społeczno-Kulturalny, Kalisz Pomorski, 1 (24): 5

http://www.kultura-kaliszpom.com/wirowka/2007/2007.01%20Wirowka.pdf, notatka ze zdjęciem, bez podpisu

286· Kołodziejczak G. 2010. Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic. Przegląd Przyrodniczy 21(3): 20-28

287· Komorowska H. 2000. Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96

288· Komorowska H. 2005. The genus Mycenella (Agaricales, Tricholomataceae) in Poland. Pol. Bot. J. 50(1): 83-92

289· Komorowska H. 2005a. Mycenella bryophila (Vogl.) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 65-67

290· Komorowska H. 2005b. Mycenella margaritispora (J.E. Lange) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 69-72

291· Komorowska H. 2005c. Mycenella rubropunctata Boekhout. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 73-75

292· Komorowska H. 2005d. Mycenella salicina (Vel.) Singer.W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77-79

293· Komorowska H. 2006. Rodzaj Strobilurus (Fungi, Basidiomycota) w zbiorach Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN. Frag. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 203-214

294· Komorowska H. 2007. Clitocybe splendoides H.E. Bigelow (Agaricales, Tricholomataceae), a new species for Poland. Acta. Mycol. 42(2): 187-191

295· Komorowska H. 2010. Mycena romagnesiana collected in the Bieszczady Mts. Acta Mycol. 45(2): 145-150

296· Kossowska M. 2006. Checklist of lichens and allied fungi of the Polish Karkonosze Mts. IB PAN, Kraków

297· Kościelniak R. 2004. Porosty (Lichenes) Bieszczadów Niskich. IB PAN, Kraków

298· Kościelniak R. 2010. Tajemniczy świat porostów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bieszczadzki Park Narodowy. Ustrzyki Dolne.

299· Kowalewska A., Kukwa M. 2003. Additions to the Polish lichen flora. Graphis Scripta 14: 11?17

300· Kowalewska A. Kukwa M. 2014. Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne rezerwatu ?Buki Mierzei Wiślanej? (N Polska). Acta Bot. Cassub. 12: 67-79

301· Kowalik M., Duda-Franiak K. 2015. Micromycetes on climbing roses leaves (Rosa L.) in the Botanic Garden of the Jagiellonian University in Cracow. Acta Mycol. 50 (1): 1054.

302· Kowalik M., Bonio J., Duda-Franiak K. 2015. Micromycetes on ericaceous plant leaves. Acta Mycol. 50 (1): 1055.

303· Kowalski T., Białobrzeski M., Ostafińska A. 2013. The occurrence of Hymenoscyphus pseudoalbidus apothecia in the leaf litter of Fraxinus excelsior stands with ash dieback symptoms in southern Poland. Acta Mycol. 48(2): 135-146

304· Kowalski T., Czekaj A. 2010. Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Staszów. Leśne Prace Badawcze 71(4): 357-368

305· Kowalski T., Kraj W. 2012. Badania nad zamieraniem jesionu w drzewostanach Nadleśnitwa Rokita. Acta Agr. Silv. Ser. Silv. 50: 3-22.

306· Kozak M., Mleczko P., Ławrynowicz M. 2013. Problem rzadkości grzybów podziemnych na przykładzie Octaviania asterosperma i Chamonixia caespitosa (Boletales). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

307· Kozik R. 2001. Zimowe grzyby. Wszechświat 102 (3-4): 62-63.

308· Kozik R. 2002. Stanowisko flagowca olbrzymiego na terenie krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. Wszechświat 103(1-3): 50

309· Kozik R. 2003. Pałeczka frędzelkowata - Tulostoma fimbriatum Fr. rzadki w Polsce gatunek grzyba. Wszechświat 104 (1-3): 47

310· Kozik R. 2004. Stanowisko pochwiaka jedwabnikowego - Volvariella bombycina (Pers.: Fr.) Sing. w Uroczysku Pleśnianki (Pleśna k/Tarnowa). Wszechświat 105(7-9): 207-208

311· Kozik R. 2008. Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan, rzaki gatunek grzyba (rodzina: promieniakowate - Astraceae). Wszechświat 109 (1-3): 59-60

312· Kozik R. 2009. Stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk. w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie). Wszechświat 110 (1-3): 68

313· Kozik R., Nabożny P. 1997. Nowe stanowiska okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring. w Tarnowie i okolicy. Wszechświat 98, 3: 71

314· Kozłowska M., Heluta V.P., Mułenko W., Bazyuk-Dubey I.V. 2015. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraina) Part I. A checklist of larger Basidiomycota. Tow. Wyd. Nauk. Libropolis, Lublin.

315· Kozłowska M., Mułenko W., Heluta V.P. 2015a. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraina) Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota. Tow. Wyd. Nauk. Libropolis, Lublin.

316· Krajewski A., Monder S. 2006. Grzyby na torowiskach. Wszechświat 107 (4-6): 104-106.

317· Krajewski K., Tarasiuk S. 2004. The use of the stress wave tomography for testing of living Scots pine trees infested by Phellinus pini. Folia Forest. Pol., A 46: 75-81

318· Krajewski Ł. 2010. Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. Przyrod Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 60:12

319· Krajewski Ł. 2011. Smardzowate w Dąbrowie Górniczej. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 63: 12

320· Krieglsteiner L., Ławrynowicz M. 2003. Hymenochaete carpatica from Częstochowa Upland (S Poland). Acta Mycol. 38 (1/2): 27-30

321· Krogul P.,Nnorom I.C., Falandysz J. 2014. Rtęć w maślaku pstrym i maślaku ziarnistym oraz w ich podłożu glebowym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 100-101

322· Krogul P., Nnorom I.C., Falandysz J. 2014a. Mercury in Variegated Bolete and Granulated Bolete, and in the soil substratum beneath the fruit bodies. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 101-102

323· Krotoski T. 2006. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005. Natura Silesiae Superioris 10: 37-44

324· Krotoski T. 2007. Godny ochrony łęg jesionowo-olszowy w uroczysku Głębokie Doły. Natura Silesiae Superioris 11: 5-9

325· Krotoski T. 2009. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Natura Silesiae Superioris 12: 33-44

326· Krotoski T. 2009a. Mitróweczka błotna w Rybniku. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 55: 5

327· Krotoski T. 2009b. Jodła pospolita w uroczysku Głębokie Doły. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 57: 6-7

328· Krotoski T. 2010. Kolcówka jabłoniowa - nieznany grzyb. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 62: 15

329· Krotoski T. 2011. Wzgórze Grzybówka. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 63: 6

330· Krotoski T. 2012. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010. Natura Silesiae Superioris 13: 57-87

331· Krupa A., Krupa K. 2000. Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3)

332· Kryza K., Puciata R. 2009. Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93

333· Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2015. Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia - dobre i złe doświadczenia. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", Krzywe.

334· Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. 2010. Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria popularnonaukowa. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". Suwałki 2010

335· Kubiak D. 2002. Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie "Dębno". Przegląd Przyrodniczy 13(1-2): 71-74

336· Kubiak D. 2007. Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica L. w północno-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 67-73

337· Kubiak D. 2011. Stwierdzenia rzadkiego grzyba wielkoowocnikowego - świecznicy rozgałęzionej Clavicorona pyxidata w północno-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 67(1): 84-88

338· Kubiak D., Dynowska M. 2006. Nowe stanowiska aksamitkówki złotej Phaeolepiota aurea w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(2): 90-93

339· Kubiak D., Fiedorowicz G. 2002. Szmaciak gałęzisty w lasach komunalnych Olsztyna. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6): 93-94

340· Kubiak D., Kubiak K. 2003. Stanowisko gwiazdosza potrójnego - Geastrum triplex Jungh. w rezerwacie ?Las Warmiński? na Pojezierzu Olsztyńskim. Parki nar. Rez. Przyr. 22: 605-608

341· Kubiak D., Szczepkowski A. 2012. Porosty Lasów Rogowskich SGGW (3): rezerwat ?Doliska?, zespół przyrodniczo-krajobrazowy ?Dolina Mrogi? i uroczysko ?Gutkowice?. SiM CEPL w Rogowie 14, 32,3: 190-204

342· Kudławiec B. 2013. Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycetes projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. W: Dominik J. (red.). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów: 31-42

343· Kudławiec B. 2014. Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie, Polanów: 13-35

344· Kudławiec B. 2014a. Suchogłowka korowa Phleogena faginea (Fr.) Link jako potencjalny wskaźnik naturalnych procesów ekologicznych w ekosystemach leśnych. Przegl. Przyr. 25(4): 140-150.

345· Kudławiec B., Kujawa A., Ślusarczyk T., Gierczyk B. 2010. Nowe stanowiska gnojanki różowawej Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo w Polsce. Przegl. Przyr. 21(1): 60-64

346· Kudławiec B., Misiuna Ł. 2014. Grzyby wielkoowocnikowe Macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich. Przegl. Przyr. 25(3): 3-30.

347· Kudławiec B., Wanic T., Piątek G. 2014. Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne. SiM CELP, Rogów 41(4): 186-201.

348· Kujawa A. 2001. Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189

349· Kujawa A. 2003. Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum DC. w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 86-88

350· Kujawa A. 2003a. Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 89-92

351· Kujawa A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe młodych zadrzewień śródpolnych sadzonych na gruntach porolnych. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136

352· Kujawa A. 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16(3-4): 17-52

353· Kujawa A. 2008. Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75

354· Kujawa A. 2009. Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 44(1): 49-75

355· Kujawa A. 2009a. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110

podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Białowieskiego Parku Narodowego - większość danych z literatury wcześiejszej

356· Kujawa A., Bujakiewicz A., Karg J. 2004. Mycenastrum corium (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 63-66

357· Kujawa A., Bujakiewicz A., Dabert M., Kubiński R. 2018a. The occurrence of Microstoma protracta (Fr.) Kanouse in Poland and assessment of its threat status. Acta Mycol. 53(2):1114. https://doi.org/10.5586/am.1114

358· Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

359· Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

360· Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

361· Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

362· Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 3-59

363· Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44

364· Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41

365· Kujawa A., Gierczyk B. 2016. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy 27(3): 3-55

366· Kujawa A., Gierczyk B., Chachuła P., Karg J., Halama M., Gryc M. 2012c. Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31(1): : 3-15.

367· Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. 2015a. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes-new data and the synthesis. Acta Mycol. 50(2): 1070.http://dx.doi.org/10.5586/am.1070

368· Kujawa A., Gierczyk B., Karasiński D., Szczepkowski A., Ślusarczyk T. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin

369· Kujawa A., Gierczyk B., Kozak M., Mleczko P., Ślusarczyk T. 2017. Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej ? założenia projektu i wstępne wyniki. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(1): 119-131

370· Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Karg J. 2012. Współczesne występowanie piestrzenicy olbrzymiej Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke w Polsce i ocena jej zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31(2): 3-12

371· Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M. 2012a. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Acta Botanica Silesiaca 8: 5-42.

372· Kujawa A., Grewling Ł. 2018. Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum DC. W Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 29 (1): 106-110.

373· Kujawa A., Karasiński D. 2007. Xylaria oxyacanthae Tul. et C. Tul., a new species for Poland. Acta Mycol. 42 (1): 75-78

374· Kujawa A., Kołtowska M. 2010. Wystawa grzybów w Kościanie (Wielkopolska). Przegl. Przyr. 21 (4): 57-60

375· Kujawa A., Konik J. 2017. Nowe stanowisko soplówki bukowej Hericium coralloides (Scop.) Pers. w Wielkopolsce. Badania Fizjogr. B, 7: 125-128

376· Kujawa A., Kudławiec B., Gierczyk B., Stefaniak M., Kołtowska M., Mielczarek S. 2012d. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce. Parki nar. Rez. Przyr. 31(1): 17-23.

377· Kujawa A., Kujawa K. 2008. Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Pol. J. Ecol. 56(1): 45-56

378· Kujawa A., Michalak M.,Konik J. 2018. Dęby w krajobrazie rolniczym jako siedlisko zastępcze dla ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. Przegl. Przyr. 29, 3: 21-27

379· Kujawa A., Michalak M., Kujawa K., Sobczyk S. 2017a. Nowe stanowiska żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.) Gray w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Badania Fizjogr. B, 7: 111-123

380· Kujawa A., Sumorok B., Borzyszkowska D. 2013. XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 91-95

381· Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2018b. Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych. Sylwan 162 (11): 933-949

382· Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Chachuła P., Karasiński D. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W: Górecki A., Zemanek B. (red.). Bieszczadzki Park Narodowy. Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne: 199-210

383· Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012b. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycol. 47(2): 235-264.

384· Kujawa A., Zub K., Szczepkowski A. 2010. Nowe stanowiska rzadkoich gatunków grzybów w Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 21(4): 46-50

385· Kujawska M.B., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2016. New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this Fungus in Poland . Acta Mycol. 51(2):1085. http://dx.doi.org/10.5586/am.1085

386· Kukiełka W., Rozwałka R. 2004. Nowe stanowiska borowika (podgrzybka) pasożytniczego Boletus (Xerocomus) parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. na Roztoczu Południowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 60 (5): 86-90

387· Kukwa M. 2000. Porosty i grzyby naporostowe zachodniej części Pojezierza Iławskiego (Polska północna). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 7: 281?297.

388· Kukwa M. 2004. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland II. Species mainly from northern Poland. Herzogia 17: 67?75

389· Kukwa M. 2005. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland. III. Herzogia 18: 37-46

390· Kukwa M. 2010. Uzupełnienia do listy porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 196-199.

391· Kukwa M., Czarnota P. 2006. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland IV. Herzogia 19: 111?123

392· Kukwa M., Czarnota P., Perz P. 2010. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII. Herzogia 23 (1): 111-119

393· Kukwa M., Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Adamska E., Pietrzykowska K. 2013. Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych Nadleśnictwa Karnieszewice i okolic (Pomorze Zachodnie). W: Dominik J. (red.) Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów: 9-17.

394· Kukwa M., Kowalewska A., Śliwa L., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Adamska E., Bielec D., Guzow- Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Oset M., Kiszka J., Kozik J., Leśniański G., Lazarus M. 2012. Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska). Acta Bot. Cassub. 11: 75-103.

395· Kwaśna H., Łakomy P. 2011. Therrya fuckelii and other fungi on stems and branches of Pinus sylvestris following lightning damage. Acta Mycol. 46 (1): 109-114

396· Kwaśna H., Łakomy P., Gornowicz R. 2016. Grzyby saproksyliczne w resztkach pozrębowych sosny zwyczajnej. Sylwan 160 (5): 355-364

397· Kwaśna H., Łakomy P., Mallett K. 2004. Reaction of Armillaria ostoyae to forest soil microfungi. For. Path. 34: 147-162

398· Kwaśna H., Mazur A., Łabędzki A., Kuźmiński R., Łakomy P. 2016a. Zbiorowiska grzybów w rozkładającym się drewnie dębu i sosny. Leśne Prace Badawcze 77 (3): 261-275.

399· Kwiatkowska J. 2015. Nowe stanowiska Amanita strobiliformis (Fungi, Agaricales) na Pomorzu. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22 (1): 118-121

400· Kwiatkowska J. 2017. Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska). Badania Fizjogr. B, 7: 77-94

401· Lech P., Żółciak A. 2006. Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego. Leśne Prace Badawcze 2: 33-49

402· Lembicz M., Olejniczak P. 2009. The fungus Epichloë typhina in populations of a halophyte Puccinellia distans: salinity as a possible inhibitor of infection. Acta Soc. Bot. Pol. 78(1): 81-86

403· Leski T. (Pietras?) 2010. Osobliwy okratek. Las Polski 11 str. 16

UWAGA: w numerze 12/2010 Lasu Polskiego zamieszczono sprostowanie. Autorem tekstu jest Marcin Pietras, a Tomasz Leski jest autorem fotografii w artykule.

404· Leski T., Rudawska M. 2007. Czy wielkość genetów Paxillus involutus uzależniona jest od gatunku drzewa-gospodarza? W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 139

405· Leski T., Rudawska M. 2010. Zbiorowiska grzybów mikoryzowych modrzewia polskiego i sudeckiego. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 96

406· Leski T., Rudawska M. 2010a. Ectomycorrhizal community structure of the European Larch in Świętokrzyskie and Opawskie Mountains. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 75-76

407· Leski T., Rudawska M. 2011. The ectomycorrhizal fungi in a forest chronosequence of Europen Larch (Larix decidua). W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 109

408· Leski T., Rudawska M. 2013. Niezwykła symbioza pomiędzy grzybem Tomentella italica i mszycą Mimeuria ulmiphila. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

409· Leski T., Rudawska M., Aučina A. 2008. The ectomycorrhizal status of European larch ( Larix decidua Mill.) seedlings from bare-root forest nurseries. Forest Ecol. Management 256(12): 2136-2144 (dol:10.1016/j.foreco.2008 08.004)

410· Leski T., Rudawska M., Karliński L., Pietras M. 2014. Grzyby tomentelloidalne Polski widziane z perspektywy badań podziemnych zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych. W: Ruszkiewicz-Michalska M. Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na ziemi. streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 111-112

411· Leski T., Rudawska M., Karliński L., Pietras M. 2014a. Below-ground view on tomentelloid fungi in Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M. Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na ziemi. streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 112

412· Leski T., Pietras M., Rudawska M. 2009. Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. Mycorrhiza. (DOI: 10.1007/s00572-009-0278-6)

413· Lewandowski J. 2017. Gubińskie Mokradła. To tylko 10 kilometrów. Wyd. DEBIUTY, Poznań.

414· Lik M. 2011. Bezkręgowce zasiedlające owocniki hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius) w różnych typach siedlisk leśnych. Sylwan 155 (8): 546-554

415· Lisiewska M. 2000. Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 27-51

416· Lisiewska M. 2004. Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach. Bad. Fizjogr. Pol. Zach B, 53: 7-27

417· Lisiewska M. 2006. Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska. Acta Mycol. 41 (2): 241-252

418· Lisiewska M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 15: 97-100

419· Lisiewska M., Filisiewicz J. 2006. Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 55: 7-28

420· Lisiewska M., Galas-Świdurska D. 2005. Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 35-65

421· Lisiewska M., Król M. 2007. Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 56: 15-37

422· Lisiewska M., Madeja J. 2003. Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 52: 7-25

423· Lisiewska M., Malinger M. 2001. Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 50: 7-40

424· Lisiewska M., Marach A. 2002. Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu "Cisy w Czarnem" (województwo pomorskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 51: 31-54

425· Lisiewska M., Reszel I. 2000. Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 49: 7-57

426· Lisiewska M., Strakulska M. 2002. Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska). Pol. Bot. J. 47(2): 167-181

427· Ligęza A. 2004. Występowanie sromotnika bezwstydnego w rezerwacie ?Sokole Góry? koło Częstochowy. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 35: 5-6

428· Łaciak M., Łaciak T. 2014. Pochwiak jedwabnikowy - coraz częstsza rzadkość. Przyroda polska 3: 32-33

429· Łakomy P. 2006. New location of Armillaria mellea in Polish forest. Phytopathol. Pol. 41: 83-86

430· Łakomy P. 2006a. Environmental conditions of deciduous tree stumps colonization by chosen saprotrophic fungi species and Armillaria spp. Abstract of habilitation thesis. Phytopathol. Pol. 40: 69-72

431· Łakomy P., Broda Z., Werner A. 2007. Genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, Norway asruce and European silver fir stands. Acta Mycol. 42(2): 203-210

432· Łakomy P., Werner A. 2003. Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. For. Path. 33: 105-112

433· Łakomy P., Kwaśna H., Ratajczak A., Molińska-Glura M. 2005. Wood decomposition ability of some isolates of Bjerkandera adusta and Trametes versicolor. Phytopathol. Pol. 38: 7-19

434· Łakomy P., Cieślak R. 2008. Early infection of Fagus sylvatica by Heterobasidion annosum sensu stricto. For. Path. 38: 314-319

435· Ławrynowicz M. 2000. Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie. W: Banaszak J., Tobolski K. (red.). Park narodowy Bory Tucholskie. Stan poznania przyrody na tle kompleksu leśnego Bory Tucholskie. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz: 333-349

436· Ławrynowicz M. 2001. Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich. W: Pajękowski J. (red.) Krajobrazy Ziemi Świeckiej. Świecie. 181-189

437· Ławrynowicz M. 2001a. Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies. Acta Mycol. 36(1): 81-110

438· Ławrynowicz M. 2009. Four Tuber species accompanying T. mesentericum in natural sites in Poland. Anales Jard. Bot. Madrid 66S1: 145-149

439· Ławrynowicz M. 2011. Trufle w Polsce - problemy taksonomii, użytkowania i ochrony. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 75

440· Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J. 2002. Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy" nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). Acta Mycol. 37 (1/2): 63-76

441· Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J. 2002a. Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405

442· Ławrynowicz M., Faliński J. B., Bober J. 2006. Interactions among hypogeous fungi and wild boars in the subcontinental pine forest. Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 102-106

443· Ławrynowicz M., Kałucka I., Sumorok B. 2001. Macromycetes of oak forest in the Łagiewnicki Forest (Central Poland) - monitoring studies. Acta Mycol. 36 (2): 303-326

444· Ławrynowicz M., Krzyszczyk T., Fałdziński M. 2008. Occurence of black truffles in Poland. Acta Mycol. 43(2): 143-151

445· Ławrynowicz M., Radwański A. 2006. A contribution to the morphology and ecology of Mycenastrum corium (Agaricales). Acta Mycol. 41 (1): 73-78

446· Ławrynowicz M., Stasińska M. 2000. Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies. Acta Mycol. 35(2): 157-182

447· Ławrynowicz M., Szkodzik J. 2002. Różnorodność macromycetes Rezerwatu ? Kręgi Kamienne ? w Odrach w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania.Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż: 406-423

448· Ławrynowicz M., Ślusarczyk D., Walewska-Grąbczewska I. 2009. Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 28(4): 3-16

449· Łubek A. 2012. The lichen biota of ?Skałki Piekło pod Niekłaniem? nature reserve - current state and changes in species composition over the past 100 years. Pol. J. Natur. Sc. 27 (2): 135-150

450· Łubek A., Kukwa M. 2016. Grzyby naporostowe w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 205-206 (polska i angielska wersja)

451· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2004. Steppe fungi in the xerothermic communities of central Poland. Mikologia i Algologia - 2004. Mat. Konf. Moskwa:160-161

452· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2006. Zasoby i problemy populacji Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 102

453· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2007. Termofilne stepowe Basidiomycetes w Polsce. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 146

454· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2009. The Fomitopsis officinalis ( Basidiomycota ) population in the góry Świętokrzyskie Mountains. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 289-292

455· Łuszczyński J. 2000. The first record of Tulostoma melanocyclum in Poland. Acta Mycol. 35 (1): 37-40

456· Łuszczyński J. 2000a. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Cieśliński S., Kowalkowski A. (red.) Świętokrzyski Park Narodowy. Bodzentyn-Kraków : 267-277

457· Łuszczyński J. 2000b. Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra'' w Górach Świętokrzyskich. W: Puszkar T., Puszkar L. (red.) "Przyroda obszarów stykowych Ziemi Sandomierskiej i Polski południowo-zachodniej''. Mat. z Symp. Sandomierz 18 listopada 2000. Sandomierz: 55-61

458· Łuszczyński J. 2000c. Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72

459· Łuszczyński J. 2001. Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi. W: Żurek S. (red.). Rezerwat torfowiskowy "Białe Ługi". Homini, Bydgoszcz :185-204

460· Łuszczyński J. 2001a. Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183

461· Łuszczyński J. 2002. Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 183-193

462· Łuszczyński J. 2003. Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251

463· Łuszczyński J. 2004. Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie MTS. W: Brzeg A., Wojterska M. (red.) Coniferous forest vegetation-differentiation, dynamics transformations. Wyd. Nauk. UAM, B 69: 377-382

464· Łuszczyński J. 2004a. Reaction of macrofungi on changes of vegetation in urban areas on the example of the Kielce town (central Poland). Mikologia i Algologia - 2004. Mat. Konf. Moskwa:159-160

465· Łuszczyński J. 2004b. Nowe stanowisko pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 89-90

466· Łuszczyński J. 2004c. Przemiany grzybów macromycetes w Górach Świętokrzyskich w okresie ostatnich 100 lat. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136

467· Łuszczyński J. 2006. Leucopaxillus lepistoides a new steppe fungus in Poland. Acta Mycol. 41 (2): 279-284

468· Łuszczyński J. 2006a. Czerwona lista Basidiomycetes Gór Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 103

469· Łuszczyński J. 2007. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Mon. Bot. 97: 5-218

470· Łuszczyński J. 2008a. Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petrersen - the first record in Central and Eastern Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 77(3): 241-243

471· Łuszczyński J. 2008. Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Kielce

dane mikologiczne zarówno historyczne, jak i aktualne

472· Łuszczyński J. 2008b. Three species of the genus Agaricus new to Poland. Acta Mycol. 43(2): 161-165

473· Łuszczyński J. 2009. Bankera fuligineoalba ( Basidiomycota ), a threatened element of mycobiota - distribution in Poland. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 293-298

474· Łuszczyński J. 2009a. Ramaria fagicola (Fungi, Basidiomycota) - the frist record for Poland, and from a new substratum. Acta Soc. Bot. Pol. 78(4): 287-289

475· Łuszczyński J. 2012. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Świercz A. (red.). Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Kielce: 329-338

476· Łuszczyński J. 2016. Nowe taksony z rodzaju Conocybe w Polsce. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 218-219 (polska i angielska wersja)

477· Łuszczyński J., Łuszczyńska B. 2010. Contribution to morphology and ecology of Polyporus rhizophilus. Acta Mycol. 45 (2): 151-156

478· Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A., Jaworska J. 2011. Nowe i rzadkie gatunki grzybów agarikoidalnych w ciepłolubnych murawach Wyżyny Małopolskiej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 77

479· Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Tomaszewska A., Sobaś K., Kostrzewa M., Grudzień K. 2014. Flammulina ononidis - first record in Poland. Acta Mycol. 49(1): 79-85

480· Łuszczyński J., Świercz A. 2004. Kwiatowiec australijski Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Chroń. Przyr. Ojcz. R. 60: 91-92.

481· Łuszczyński J., Tomaszewska A. 2014. Gasteroid fungi - the morphological characteristics of selected endangered and rare speciesnoted in Poland. Folia Biol. Oecol. 10: 130-138

482· Łuszczyński J., Wojtacha K. 2015. Nowa forma Geastrum melanocephalum (Geastraceae, Agaricomycetes, Basidiomycota) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22, 2: 367-374.

483· Łyczek M. 2004. Stan rozpoznania grzybów wielkoowocnikowychy w Szczecińskim Parku Krajobrazowym. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 137

484· Łyczek M. 2005. Nowe stanowisko smardza jadalnego Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers. w województwie zachodniopomorskim. Chroń. Przyr. Ojcz.61(5): 106-109

485· Łyczek M. 2009. Mikobiota Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 61

486· Łyczek M., Domian G. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 161-169

487· Maciejczyk E., Wieczorek D., Zwyrzykowska A., Halama M., Jasicka-Misiak J., Kafarski P. 2015. Phosphorus profile of Basidiomycetes. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 190 (5-6): 763-768

488· Małecka M., Hilszczańska D. 2015. Wpływ odłogowania i dodatku trocin iglastych do gleby na jej właściwości chemiczne i zbiorowisko grzybów ektomykoryzowych 15-letniej sosny zwyczajnej. Leśne Prace Badawcze 76 (3): 265-272

489· Marciniuk J., Marciniuk P., Wierzba M. 2000. Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu. Chroń. Przyr. Ojcz. 56 (4): 97-98

praca prezentująca dane własne i wcześniejsze dane literaturowe

490· Marcinkowska M. 2017. Stanowisko purchatnicy piaskowej Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert w Rudawskim Parku Krajobrazowym. Przyroda Sudetów 20: 121-126

491· Markiewicz E. 2013. Stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk.& M.A. Curtis) E. Fisch. W południowej Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 24(1): 72-73

492· Markiewicz E. 2015. Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O.Beck ex Sacc.) Boud. w Południowej Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 26(1): 66-68

493· Markiewicz E. 2018. Nowe stanowisko pałecznicy rurkowatej Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga w Południowej Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 29 (1): 111-113.

494· Markowska M. 2004. Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198

495· Mączka T. Wróbel S., Skrzydłowski T. 2012. Padł olbrzym. Tatry TPN. 1(39): 40-43.

496· Mączyński N. 2009. Jesienne grzybobranie. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 57: 10-11

497· Mączyński N. 2015. Jurajskie gwiazdosze. Przyroda polska 12: 20-21

498· Miettinen O., Spirin V., Niemelä T. 2012. Notes on the genus Aporpium (Auriculariales, Basidiomycota), with a new species from temperate Europe. Ann. Bot. Fennici 49: 359?368.

499· Miłkowski Ł., Łakomy P. 2007. The ability of growth, wood colonization and wood decomposition of Flammulina velutipes isolate in vitro. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(2): 65-77

500· Miśkiewicz A. 2000. Cyphellostereum laeve (Fr.: Fr.) Reid. W: Wojewoda W. (red.) Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 1: W. Szafer institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków. 21-24

501· Miśkiewicz A. 2000a. Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycol. 35(2): 197-216

502· Mleczko P. 2004. Mycorrhizal and saprobic macrofungi of two zinc wastes in southern Poland. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 46: 25-38

503· Mleczko P. 2004a. Amanita citrina (Schaeff.) S. F. Gray + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 1-10

504· Mleczko P. 2004b. Cantharellus cibarius Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Desccriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 11-20

505· Mleczko P. 2004c. Craterellus tubaeformis (Bull.) Quel. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 29-36

506· Mleczko P. 2004d. Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) Lennox (forma butyracea) + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 101-108

507· Mleczko P. 2004e. Russula nigricans Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R. M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 117-125

508· Mleczko P. 2004f. Russula sardonia Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R. M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 127-134

509· Mleczko P., Beszczyńska M. 2015. Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region. W: Godzik B. (red.). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 227-250

w tym samym opracowaniu - wersja polska artykułu - skrócona)

510· Mleczko P., Gawroński S., Kapusta P. 2009. New inland localities of a rare gasteroid Basidiomycete, Scleroderma septentrionale, in natural and anthropogenic habitats in Central Europe. Pol. Bot. J. 54 (1): 99-104

511· Mleczko P., Kozak M., Zubek Sz. 2010. Russula medullata (Russulales, Basidiomycota): a new species in the mycobiota of Poland. Pol. Bot. J. 55(2): 483-488

512· Mleczko P., Ociepa A.M. 2007. Entoloma ollare, a species of subgenus Claudopus, new to Poland. Pol. Bot. J. 52(2): 159-163

513· Mleczko P., Ronikier M. 2007. Features of ectomycorrhizae confirm molecular phylogenetics of Suillus (Boletales) rather than carpophore-based systematics: insights from studies on Suillus variegatus, S. plorans and related species. Nova Hedwigia 84 (1-2): 1-20

514· Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Górszczyk A. 2009. New localities of Chamonixia caespitosa (hypogeous Boletaceae) in Central Europe. Acta Mycol. 44(1): 29-42

515· Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Dubiel G. 2010a. Octaviania asterosperma (hypogeous Basidiomycota) recent data to ecology and distribution. Acta Mycol. 45 (2): 133-144

516· Mleczko P., Zubek S., Kozak M. 2011. Description of ectomycorrhiza and a new Central European locality of the rare hydnoid species Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. Et Nannf. (Thelephorales, Basidiomycota). Nova Hedwigia 92 (1-2): 257-272

517· Mleczko P., Ronikier A., Ronikier M., Saługa M. 2016. Różnorodność i specyficzność gatunkowa symbiontów ektomykoryzowych Dryas octopetala L. w gradiencie wysokościowym. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 220 (polska i angielska wersja)

518· Moreau P.A., Mleczko P., Ronikier M., Ronikier A. 2006. Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum (Polygonaceae). Mycologia 98 (3): 468-478

519· Motiej?nait? J., Kukwa M. 2008. Pronectria minuta, a new lichenicolous ascomycete from Poland and Russia. Mycotaxon 104: 229-234.

520· Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K. 2011. Analiza zawartości związków indolowych w owocnikach i mycelium z kultur in vitro Calocera viscosa (Basidiomycota). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 87

521· Nabożny P. 2004. Nowe stanowisko smardzówki czeskiej Ptychoverpa bohemica (Krombholtz) Schroet. Na Podgórzu Ciężkowickim. Wszechświat 105(4-6): 130-131

522· Nabożny P. 2004a. Stanowisko naparstniczki stożkowatej Verpa conica Sw. na Panieńskiej Górze k. Wojnicza - Podgórze Wiśnickie. Wszechświat 105(4-6): 131-132

523· Narkiewicz C. 1997. Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry. Rocznik Jeleniogórski 29: 127-135

524· Narkiewicz C. 1998. Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 1: 17-26

525· Narkiewicz C. 1999. Torfowisko na Trzecińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogóskiej. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 3-6

526· Narkiewicz C. 1999a. Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 21-28

527· Narkiewicz C. 1999b. Mądziak psi (Mutinus caninus) i mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 29-32

528· Narkiewicz C. 1999c. Występowanie purchawicy olbrzymiej Langermania gigantea w Sudetach Zachodnich. Rocznik Jeleniogórski 31: 101-105

529· Narkiewicz C. 2000. Borowik szatański Boletus satanas i muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis w rezerwacie "Góra Miłek" w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 69-72

530· Narkiewicz C. 2000a. Pochwiak pasożytniczy Volvariella surrecta w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 73-76

531· Narkiewicz C. 2001. Nowe stanowisko jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel w polskiej części Sudetów. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 61-64

532· Narkiewicz C. 2001a. Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 65-76

533· Narkiewicz C. 2002. Nowe stanowiska koronicy ozdobnej Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 97-100

534· Narkiewicz C. 2002a. Materiały do poznania maczużników Cordyceps w Sudetach. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 101-104

535· Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Wyd. Muz. Przyr. W Jeleniej Górze. Jelenia Góra

opracowanie uwzględniające dane historyczne

536· Narkiewicz C. 2011. Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze. Przyr. Sud. Zach. 14: 223-229

537· Narkiewicz C. 2018. Nowe stanowisko purchawki łatkowatej Lycoperdom mammiforme Pers. w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów 21: 77-82

538· Narkiewicz C. 2018a. Przyroda Sudetów 21: Okładka - fotografie z grzybami i ich stanowiskami

539· Narkiewicz C., Kita W., Pusz W., Panek E. 2013. Grzyby i śluzowce. W: Knapik R., Raj A. (red.). Karkonoski Park Narodowy. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra 2013: 339-358

540· Neubauer G., Sikora A. 2015. Nowe stanowiska gąbkowca północnego Climacocystis borealis w północnej Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71, 2: 129-136.

541· Neubauer G., Szczepkowski A. 2012. Nowe stanowiska kolcówki jabłoniowej Sarcodontia crocea i dwóch innych, rzadko notowanych gatunków grzybów nadrzewnych występujących na jabłoniach (Malus sp.) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 68-76

542· Niemelä T. 2013. Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.

543· Niemelä T., Miettinen O., Manninen O. 2012. Aurantiporus priscus (Basidiomycota), a new polypore from old fallen conifer trees. Ann. Bot. Fennici 49: 201?205.

544· Nita J., Bujakiewicz A. 2004. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 53: 29-38

545· Nita J., Bujakiewicz A. 2004a. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138

546· Nita J., Bujakiewicz A. 2005. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33

547· Nita J., Bujakiewicz A. 2006. Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 111

548· Nita J., Bujakiewicz A. 2007. Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Studia i Materiały. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 9 (2/3): 519-529

549· Nita J., Bujakiewicz A. 2009. Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 325-334

550· Nita J., Stefaniak M. 2010. Entoloma jahnii, a rare species in Europe. Acta Mycol. 45 (2): 157-162

551· Nowak A., Spałek K. 2000. Grzyby. W. Spałek K. (red.). Osobliwości przyrody Opola. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opole: 11?13

552· Nowak A., Spałek K. 2001. Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia. Natura Silesiae Superioris, 5. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice 17-20

553· Nowak A., Spałek K. 2002. Biesiec - nowy rezerwat przyrody w województwie opolskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 29: 16

554· Nowak S., Nowak A. 2000. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w województwie opolskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 96-98

555· Nowakowski S., Bulak J. 2016. Mało znane grzyby jadalne Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" (PNMW) i jego otuliny. Gawron 4: 9-16

556· Nowińska R., Urbański P., Szewczyk W. 2009. Species diversity of plants and fungi on logs of fallen trees of different species in oak-hornbeam forests. Rocz. AR Poznań. 388, Bot.-Stec. 13: 109-124

557· Okołów G. 2015. Na stokach Bugaja. Przyroda polska 12: 14-15

558· Olszowska M. 2010. Jeden z największych grzybów świata w okolicy Mrągowa. Wszechświat 111(7-9)

559· Orłowski J. 2006. Nowe stanowisko borowika królewskiego Boletus regius Krombh. w Górach Słonnych. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(6): 67-70

560· Orłowski J. 2008. Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer w Piotrkowie Trybunalskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 58-62

561· Parusel J.B. 2007. Rezerwat śmieci Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 50: 5

562· Patejuk K. 2017. Płaskosz pędowy żurawiny Exobasidium oxycocci Rostr. ex Shear ? nowy gatunek dla Sudetów. Przyroda Sudetów 20: 109-112.

563· Paul W. 2000. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w okolicy Przemyśla. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 119-121

564· Pawłowski B., Adamska E. 2008. Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 70-76

565· Perz P. 2011. Fascynujący świat Ascomycota. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 20

566· Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica 198:1-180.

567· Petersen R.H., Psurtseva N., Zmitrovich I., Chachuła P., Arslanov S., Hughes K.W. 2015. Lignomyces, a new genus of pleurotoid Agaricomycetes. Mycologia 107(5): 1045?1054.

568· Piątek M. 2000. Ganoderma resinaceum Boud. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 29-33

569· Piątek M. 2000a. Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) Karst. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-40

570· Piątek M. 2000b. The genus Steccherinum in Poland. I. Steccherinum bourdotii found in Tarnów town. Acta Mycol. 35 (1): 41-46

571· Piątek M. 2001. The genus Antrodiella (Fungi, Poriales) in Poland. Pol. Bot. J. 46(2): 183-190

572· Piątek M. 2001a. New discovery of Daedaleopsis tricolor (Fungi, Poriales) and a review of its distribution in Poland. Pol. Bot. J. 46(2): 277-279

573· Piątek M. 2001b. Colacogloea peniophorae (Platygloeales) in Poland. Acta Mycol. 36(2): 203-209

574· Piątek M. 2001c. Grzyby workowe polskich Karpat i ich przedpola. 1. Catinella olivacea i Rutstroemia bulgarioides. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 251-255

575· Piątek M. 2002. Antrodia malicola (Berk. & M.A. Curtis) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 19-22

576· Piątek M. 2002a. Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 45-49

577· Piątek M. 2002b. Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 85-87

578· Piątek M. 2002c. Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 89-94

579· Piątek M. 2002d. Sistotrema confluens Pers.: Fr. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 103-106

580· Piątek M. 2003. Notes on polish polypores. 1. Oligoporus alni, comb. nov. Pol. Bot. J. 48(1): 17-20

581· Piątek M. 2003a. Notes on polish polypores. 2. Oxyporus latemarginatus. Pol. Bot. J. 48(1): 63-68

582· Piątek M. 2003b. Notes on polish polypores. 3. Four rare species of old-growth forests. Pol. Bot. J. 48(2): 131-144

583· Piątek M. 2004. Phellinus niemelaei w Polsce - nowy patogen modrzewia i jego identyfikacja. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 139

584· Piątek M. 2005. Amylocystis lapponica (Romell) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 5-8

585· Piątek M. 2005a. Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-11

586· Piątek M. 2005b. Hericium erinaceum (Bull.) Pers. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 43-46

587· Piątek M. 2005c. Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 103-106

588· Piątek M., Bujakiewicz A. 2004. Lachnella villosa and Woldmaria filicina, two remarkable cyphellaceous fungi from Poland. Pol. Bot. J. 49(2): 145-150

589· Piątek M., Cabała J. 2002. On the occurrence of Sistotrema confluens (Stereales) in Poland. Acta Mycol. 37 (1/2): 33-37

590· Piątek M., Cabała J. 2004. Flagelloscypha minutissima (Basidiomycetes), a new for Poland minute cyphellaceous fungus. Acta Soc. Bot. Pol. 73(4): 331-334

591· Piątek M., Cabała J. 2005. New and noteworthy polypores from Poland with validation of the family Phaeotrametaceae. Mycotaxon 91: 173-183

592· Piątek M., Karasiński D. 2008. Nodulisporium cecidiogenes - a mycoparasite of Coniophora puteana found in Poland. Pol. Bot. J. 53(2): 183-186.

593· Piątek M., Nabożny P. 2000. Stroczek leśny Serpula himantioides, rzadki gatunek grzyba znaleziony w Kotlinie Sandomierskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 113-116

594· Piątek M., Seta D., Szczepkowski A. 2004. Notes on polish polypores 5. Synopsis of the genus Spongipellis. Acta Mycol. 39 (1): 25-32

595· Piątek M., Wołkowycki M. 2005. Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-38

596· Pietras M. 2012. Obcy atakują! Obce grzyby niepatogeniczne w polskich lasach. Las Polski 15-16: 26-27.

597· Pietras M., Jaszczak R., Miotke M., Leski T., Rudawska M. 2011. The ectomycorrhizal fungi in decling pedunculate oak Quercus robur stands.W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 233-234

598· Pietras M., Kujawa A., Leski T., Rudawska M. 2016a. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Danielewicz W. (red.). Dąbrowy Krotoszyńskie monografia przyrodniczo-gospodarcza. Oficyna Wydawnicza G&P, GOŚCIAŃSKI & PRĘTNICKI, Poznań: 89-131

599· Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2014. Pasażerowie na gapę czy wspólnicy w interesach? Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) i jej symbionty mykoryzowe poza naturalnym zasięgiem występowania. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 149-150

600· Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2014a. Fare dodgers or partners in good deal-Ectomycorrhizal assemblages of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) in invasion range. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 151-152

601· Pietras M., Leski T., Rudawska M. 2015. Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 159 (10): 831-838.

602· Pietras M., Rudawska M. 2010. Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych na sadzonkach Buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w szkółkach leśnych. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenie referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 98

603· Pietras M., Rudawska M. 2010a. Ectomycorrhizal fungal communities of European Beech (Fagus sylvatica L.) seedlings from bare-root forest nurseries. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et bin silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 77

604· Pietras M., Rudawska M. 2011. Zbiorowiska grzybów mikoryzowych na sadzonkach drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.) w warunkach szkółki leśnej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 93

605· Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. 2016. Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 25 (3): 1197-1204

606· Pietrowiak J. 2011. Nowe stanowiska czasznicy olbrzymiej Calvatia gigantea i żagwicy listkowatej Grifola frondosa w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 110-113

607· Piętka J. 2013. Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa

608· Piętka J. 2014. Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 152-153

609· Piętka J. 2014a. Reintroducing protected lignicolous fungi cultured ex situ to the natural environment. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 153-154

610· Piętka J. 2016. Stanowiska kilku rzadkich i zagrożonych grzybów w rezerwacie "Las Natoliński" w Warszawie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 18 (46/1): 63-70

611· Piętka J., Borowski J. 2011. Występowanie ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. oraz związanego z nim gatunku chrząszcza Triphyllus bicolor (Fabr.) w rezerwacie ?Las Natoliński?. Leśne Prace Badawcze 72(1): 47-52

612· Piętka J, Ciurzycki W. 2018. The first record of Fistulina hepatica (Schaeff.) With. on Castanea sativa Mill. in Poland. Acta Mycol. 53(1):1108. https://doi.org/10.5586/am.1108

613· Piętka J., Dobrowolska B. 2009. Stopień porażenia sosen Pinus sylvestris L. przez czyrenia sosnowego Phellinus pini (Brot.: Fr.) w obszarze ochrony ścisłej "Nart" w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr. 28(2): 3-14

614· Piętka J., Kujawa A. 2012. A new location for Geastrum lageniforme Vittad. in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 21 (6): 1791-1795

615· Piętka J., Staniszewski P., Kowalczuk D. 2012. Analiza wybranych aspektów rynku owocników pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius Fr.). Leśne Prace Badawcze 73 (3): 245-253.

616· Piętka J., Szczepkowski A. 2004. Localities of Fomitopsis officinalis in Poland. Acta Mycol. 39 (1): 33-45

617· Piętka J., Szczepkowski A. 2011. Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. & Sing. w Polsce. Sylwan 155 (1): 31-45

618· Piskorski S. 2017. Grzyby podstawkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne. Przegl. Przyr. 28 (3): 29-44.

619· Plaza M. 2010. Rezerwat przyrody ?Rajchowa Góra?. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 61: 16

620· Pląskowska E., Nowik K., Rdzanek M. 2014. Badania zdrowotności buka zwyczajnego w Parku Południowym we Wrocławiu. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 156-157

621· Pląskowska E., Nowik K., Rdzanek M. 2014a. European beeches health research in Park Południowy in Wrocław, Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 157-158

622· Popielarz R. 2010. Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

album, 4 gatunki na fotografiach

623· Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers.) Desv. W okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 87-92

624· Radołowicz-Nieradzik A., Klęczek-Kasperczyk M. 2001. Grzyby chronione występujące w okolicach Mikołowa. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 25: 8-9

625· Radołowicz-Nieradzik A., Klęczek-Kasperczyk M. 2009. Fiołkowa Góra zachwyca o każdej porze roku. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 55: 8-9

626· Ratuszniak E. 2007. Występowanie grzybów wieloporowatych na terenie Lasku Miejskiego w Słupsku. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 143

627· Ratuszniak E. 2007a. Grzyby poliporoidalne występujące w zadrzewieniach miejskich i przydrożnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat : ? Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska ?. Darłówko 2007: 827-835

628· Ratuszniak E. 2011. Stanowiska poliporoidalnego grzyba Phellinus pini (Fr.) A. Ames na Pomorzu Środkowym. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 97

629· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2006. Grzyby poliporoidalne na drzewach - pomnikach przyrody. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 131

630· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2009. Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów poliporoidalnych na Pomorzu Środkowym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.69

631· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2009a. Occurrence of polypore fungi on trees designated as monuments of nature in central Pomerania ( N Poland ). W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 437-442

632· Ripková S., Hughes K., Adamčik S., Kučera V., Adamčikova K. 2010. The delimittion of Flammulina fennae. Mycological Progress. DOL 10.1007/s 11557-009-0654-9

633· Roberts P., Piątek. 2004. Heterobasidiomycetes of the families Oliveoniaceae and Tulasnellaceae from Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 45-54

634· Romański M. 2005. Nowe stanowisko niezwykłego grzyba. Wigry 4: 8

635· Romański M. 2009. Grzyby zimą? Wigry 1: 7-9

636· Ronikier A. 2002. Eichleriella deglubens (Ber. & Broome) D. A. Reid. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 51-53

637· Ronikier A. 2002a. Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 195-209

638· Ronikier A. 2003. New record and distribution of Mycena oregonensis (Agaricales, Basidiomycetes) in Europe. Pol. Bot. J. 48(2): 127-130

639· Ronikier A. 2003a. Revision of the genus Xerula Maire (Basidiomycetes, Agaricales) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 72(4): 339-345

640· Ronikier A. 2005. Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dorfelt. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 129-145

641· Ronikier A. 2005a. Inocybe calospora Quel. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 51-54

642· Ronikier A. 2005b. Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-33

643· Ronikier A. 2005c. Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 47-50

644· Ronikier A. 2005d. Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 89-93

645· Ronikier A. 2005e. Sarcosoma globosum (Schmidel: Fr.) Casp. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 95-98

646· Ronikier A. 2005f. Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 99-102

647· Ronikier A. 2005g. Suillus sibiricus (Singer) Singer ssp. helveticus Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 107-109

648· Ronikier A. 2005h. Tricholoma colossus (Fr.) Quel. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 111-113

649· Ronikier A. 2005i. Xerula melanotricha Dorfelt. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 119-122

650· Ronikier A. 2005j. Xerula pudens (Pers.) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 123-127

651· Ronikier A. 2007. Rare and interesing species of Psathyrella found in the Tatra National Park. Acta Mycol. 42(1): 85-92

652· Ronikier A. 2009. Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi. Nova Hedwigia 89(1-2): 49-70

653· Roniker A. 2012. Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). Pol. Bot. Stud. 28: 1-293

654· Ronikier A., Adamčík S. 2009. Russulae in the Montane and Subalpine Belts of the Tatra Mountains (Western Carpathians). Sydowia 61(1): 53-78

655· Ronikier A., Adamčík S. 2009a. Critical review of Russula species (Agaricomycetes) known from Tatra National Park (Poland and Slovakia). Pol. Bot. J. 54 (1): 41-53

656· Ronikier A., Aronsen A. 2007. Type study of Mycena phaeophylla reveals its conspecificity with M. clavata. Mycologia, 99(6): 924-935

657· Ronikier A., Chachuła P., Kujawa A. 2006. Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales) a species new to Poland. Pol. Bot. J. 51(2): 217-220

658· Ronikier A., Miśkiewicz A. 2002. Clitocybe dryadicola (J. Favre) Harmaja-A new species for Poland and the Carpathians recorded in Tatra mountains. Cryptogamie, Mycologie 23(2): 163-166

659· Ronikier A., Moreau P. A. 2007. Pseudobaeospora pillodii and P. oligophylla (Tricholomataceae, Basidiomycota): two names for one species?. Nova Hedwigia 84(1-2): 167-174

660· Ronikier A., Ronikier M. 2002. Suillus plorans (Rolland) Kuntze. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 2: 107-110

661· Ronikier M., Miśkiewicz A., Mleczko P. 2002. Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians). Acta Soc. Bot. Pol. 71(3): 235-242

662· Rosikiewicz P., Rudawska M., Leski T. 2007. Chronosekwencja zbiorowisk ektomikotryzowych modrezwia europejskiego (Larix decidua L.) na terenie Puszczy Zielonka. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 144

663· Rozwałka R. 2004. Nowe stanowiska szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa w południowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 92-94

664· Rozwałka R., Stachowicz J. 2004. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w południowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 95-97

665· Rudawska M., Leski T., Stasińska M. 2011. Species and functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities on Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees on three diferent sites. Annals Forest Sciencs 68: 5-15

666· Rudawska M., Leski. 2013. Symbioza mykoryzowa różnych gatunków wiązów. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

667· Rudawska M., Pietras M., Smutek I., Strzeliński P., Leski T. 2016. Ectomycorrhizal fungal assemblages of Abies alba Mill. outside its native range in Poland. Mycorrhiza 26: 57-65

668· Ruszkiewicz-Michalska M., Bałazy S., Chełkowski J., Dynowska M., Pawłowska J., Sucharzewska E., Szkodzik J., Tkaczuk C., Wilk M., Wrzosek M. 2015. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). III. Micromycetes - new data. Acta Mycol. 50 (2): 1067. http://dx.doi.org/10.5586/am.1067

669· Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M. 2014. Grzyby mikroskopijne związane z roślinami zbiorowisk torfowiskowych-rola ochrony siedliskowej w zachowaniu micromycetes. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 168-168

670· Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M. 2014a. Plant-associated fungi at peatlands-the role of habitat protection in micromycetes conservation. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 169-170

671· Ruszkiewicz-Michalska M., Tkaczuk C., Dynowska M., Sucharzewska E., Szkodzik J., Wrzosek M. 2012. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). I. Micromycetes. Acta Mycol. 47 (2): 213-234

672· Rutkowski R., Chachuła P., Fiedor M., Beczała T. 2014. Grzyby i śluzowce. W: Mysłajek R.W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, Brenna: 29-35.

673· Saar I., Mešić A., Tkalčec Z., Peintner U., Kušan I. 2016. Cystoderma carpaticum (Basidiomycota, Agaricales), a rare fungus newly recorded from Croatia. Phytotaxa 269, 1: 21-32

674· Salamaga A., Ślusarczyk D. 2014. Divesity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland). Acta Mycol. 49(1): 99-107

675· Schreiner J. 2015. Boletus projectellus - neu für Deutschland. Boletus 36 (2): 85-92

676· Seta D. 2002. Łódzkie tradycje upowszechniania wiedzy mikologicznej. Wiad. Bot. 46(1/2):77-80

677· Sikora A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2011. Uwagi taksonomiczne do krajowych gatunków z rodzaju Tulostoma. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 115

678· Sikora A., Neubauer G. 2015. Nowe stanowiska i występowanie soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71, 5: 368-379.

679· Skirgiełło A. 2000. Volvariella Genus in Poland. W: Consiglio G. i in. (red.). Micologia 2000. Centro Studi Micologici. Vicenza.: 505-510

680· Smutek I., Rudawska M., Leski T. 2010. Zbiorowiska grzybów mikoryzowych w drzewostanach jodłowych (Abies alba Mill.) poza granicą naturalnego zasięgu. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 99

681· Smutek I., Rudawska M., Leski T. 2010a. Mycorrhizal community structure of Silver fir (Abies alba Mill.) growing out of its natural range. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 78

682· Sobczyk D. 2014. Mądziak psi Mutinus caninus w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Przegl. Przyr. 25(1): 85-87

683· Sokół S. 2000. Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.

684· Sotek Z., Prajs B., Stasińska M., Gamrat R. 2004. Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania). The Future of Polish Mires: 73-78

685· Sotek Z., Stasińska M. 2009. Torfowisko atlantyckie "Stramniczka"- antropogeniczne przemiany roślinności a różnorodność macromycetes. W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 142-143

686· Spałek K. 2001. Naparstniczka stożkowata ginący gatunek grzyba na Górnym Śląsku. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 25: 9

687· Spałek K. 2004. Nieczynne kamieniołomy ostoją flory i fauny na Śląsku Opolskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 38: 16

688· Spałek K. 2006. Kanały hutnicze ostoją różnorodności biologicznej na Śląsku Opolskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 46: 16

689· Spałek K. 2007. ?Grafik?. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 49: 16

690· Spałek K. 2009. Walory przyrodniczo-kulturowe źródła w Leśnej na Śląsku Opolskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 58: 16

691· Spałek K. 2015. Osobliwości przyrody Parku Mużakowskiego. Przyroda polska 12: 30-31

692· Spałek K., Mleczko-Król M. 2014. Walory przyrodnicze pasa autostrady A-4 na terenie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny w województwie opolskim. Budownictwo i Architektura 13, 1: 191-201

693· Stabel A.M., Stabel A., Domański R. 2000. Walory botaniczne miast Górnego Śląska, cz. I. Żory. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 21: 6-7

694· Stadler M., L?ss?e M., Fournier J., Decock C., Schmieschek B., Tichy H.-V., Peršoh D. 2014. A polyphasic taxonomy of Daldinia (Xylariaceae). Stud Mycol. 77: 1-143. http://dx.doi.org/10.3114/sim0016.

695· Stala A. 2013. Rzadkie, ciekawe, ginące grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz fragmentu jego otuliny. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

696· Staniec B. 2003. Nowe dane o występowaniu niektórych Staphylinidae (Coleoptera) we wschdniej Polsce. Wiad. entomol. 22, 1: 25-32

697· Staniaszek-Kik M., Fałtynowicz W., Halama M., Panek E., Romański M., Sawoniewiz M., Krzysztofiak L. 2014. Założenia i wstępne rezultaty projektu "Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego". SiM CELP, Rogów 41(4): 240-247.

698· Stasińska M. 2000. Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107

699· Stasińska M. 2002. Gastrosporium simplex (Fungi, Hymenogastrales) new localities in Pomerania (NW Poland). Pol. Bot. J. 47(1): 71-74

700· Stasińska M. 2003. Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych. W: Rogalska S. M., Domagała J. (red.) Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Szczecin : 31-34

701· Stasińska M. 2004. Hypocreopsis lichenoides (Fungi, Ascomycetes), new to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73(2): 135-137

702· Stasińska M. 2004a. Materiały do rozmieszczenia Hypocreopsis lichenoides (Ascomycetes) w Polsce. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 141

703· Stasińska M. 2005. Macromycetes of xerothermic swards of the Western Pomerania (NW Poland). Acta Mycol. 40 (1): 133-140

704· Stasińska M. 2007. Nowe stanowiska gwiazdosza rudawego Geastrum rufescens Pers.: Pers. i włosogwiazda czarnogłowego Trichaster melanocephalus Czern. na Pomorzu Zachodnim. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 87-90

705· Stasińska M. 2007a. Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148

706· Stasińska M. 2008. Nowe stanowiska Phallus hadriani (Phallaceae) na Pomorzu Zachodnim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 145-147

707· Stasińska M. 2008a. Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 57: 123-137

historia badań grzybów muraw kserotermicznych

708· Stasinska M. 2008b. The state of knowledge of Macromycetes in xerothermic grasslands in Poland. Ann. UMCS, C, 63(1/5): 71-78

709· Stasińska M. 2008c. Contribution to chorology of Xylobolus frustulatus in Poland. Acta Mycol. 43(2): 167-171

710· Stasińska M. 2011. Leccinum variicolor Watling (Boletaceae) w Polsce. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 119

711· Stasińska M. 2011a. Hypocreopsis lichenoides (Fungi, Ascomycetes) in Poland. Plant Div. Evol. 129(3-4): 301-306

712· Stasińska M. 2011b. Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania. Mon. Bot. 101

713· Stasińska M. 2012. Materiały do poznania macromycetes rezerwatu ?Źródlisko Skrzypowe? (NW Polska). Parki nar. Rez. Przyr. 31(4): 63-69

714· Stasińska M. 2015. Armillaria ectypa, a rare fungus of mire in Poland. Acta Mycol. 50(1):1064. http://dx.doi.org/10.5586/am.1064

715· Stasińska M., Kujawska M., Leski T., Karliński L., Rudawska M. 2017. Ectomycorrhzal fungi communities in foerest reserve "Bażantarnia" and adjacent managed mixed coniferous forests. W: Wieczorek A., Afranowicz0Cieślak R., Lazarus M., Popiela A. (red.). Flora & Funga Pomeranica. The Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania. Szczecin: 26

716· Stasińska M., Prajs B. 2002. New record of Montagnea arenaria (Fungi, Agaricales) and its distribution in Poland. Pol. Bot. J. 47(2): 211-213

717· Stasińska M., Prajs B. 2003. Contribution to the occurence of Montagnea arenaria in Poland. Botanica Lithuanica 9(2): 145-149

718· Stasińska M., Prajs B. 2003a. Nowe stanowisko Geastrum melanocephalum (Fungi, Lycoperdales, Geastraceae) na Pomorzu. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 299-301

719· Stasińska M., Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S., Sotek Z. 2017a. Ectomycorrhzal fungi communities in foerest reserve "Bażantarnia" and adjacent managed mixed coniferous forests. W: Wieczorek A., Afranowicz0Cieślak R., Lazarus M., Popiela A. (red.). Flora & Funga Pomeranica. The Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania. Szczecin: 26-27

720· Stasińska M., Sotek Z. 2003. Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the north-west of Pomerania (north-west Poland). Botanica Lithuanica 9(1): 89-98

721· Stasińska M., Sotek Z. 2004. Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland)

722· Stasińska M., Sotek Z. 2004a. Ascocoryne turficola (Fungi, Ascomycetes), a species new to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73(1): 61-64

723· Stasińska M., Sotek Z. 2009. Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze). W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 146-147

724· Stasińska M., Sotek Z. 2014. Leccinum variicolor (Basidiomycota, Boletales) in Poland. Acta Mycol. 49(1): 69-78

725· Stasińska M., Sotek Z. 2014a. Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), nowy dla Polski gatunek gołąbka. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 176-177

726· Stasińska M., Sotek Z. 2014b. Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), a new species to Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 177

727· Stasińska M., Sotek Z. 2016. New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park. Acta Mycol. 51 (2):1089.

728· Stasińska M., Sotek Z. 2017. Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody "Torfowisko Toporzyk" (NW Polska). Badania Fizjogr. B, 7: 95-109

729· Stasińska M., Sotek Z., Bocian M., Gamrat R. 2016. Ascocoryne turficola (Ascomycota) w Polsce: ekologia, rozmieszczenie i zagrożenia. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 223 (polska i angielska wersja)

730· Stasińska M., Sotek Z., Gamrat R., Prajs B. 2004. Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland). The Future of Polish Mires: 183-188

731· Stebel A. 2015. Occurrence of the fungus Clathrus archeri (Phallaceae) in the Rożnowskie Foothills (Western Carpathians, Poland) Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 645: 17-19

732· Stebel A., Błońska A. 2016. Habitat conditions of occurrence of Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. (Morchellaceae) in anthropogenic habitats in southern Poland. Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 65: 135-142

733· Stefaniak M. 2010. Wstępne wyniki obserwacji mikocenologicznych w zespołach leśnych rezerwatu "Krajkowo" (Nadleśnictwo Konstantynowo). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 99

734· Stefaniak M. 2010a. Mycocoenological investigations in the forest associations of Krajkowo Nature Reserve - preliminary results. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 78

735· Stefaniak M. 2011. Macrofungi in the phytocoenoses of the Populetum albae br.-bl. 1931 association in Krajkowo reserve Western Poland. W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 267

736· Stefaniak M. 2013. Rzadkie i chronione grzyby makroskopijne łęgu topolowego Populetum albae Br.-Bl. 1931 Rogalińskiej Doliny Warty. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

737· Stefaniak M., Bujakiewicz A. 2009. Twardziak kielichowaty Neolentinus schaefferi (Weinm.) Readhead & Ginns w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.) . Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdydyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 73

738· Stefaniak M., Bujakiewicz A. 2010. Ecology and distribution of Neolentinus schaefferi (Polyporaceae) in Poland. Pol. Bot. J. 55(2): 473-482

739· Stokłosa N., Frymark-Szymkowiak A. 2017. Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Bydgoszczy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73, 6: 489-492

740· Stokłosa N., Kauwa I., Nowakowska J., Kieliszewska-Rokicka B. 2014. Grzyby wielkoowocnikowe siedlisk leśnych Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 177-178

741· Stokłosa N., Kauwa I., Nowakowska J., Kieliszewska-Rokicka B. 2014a. Macrofungi in forested habitats of the Park at the Bydgoszcz Old Canal. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 178-179

742· Stokłosa N., Paszek I. 2017. Nowe stanowisko soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73, 5: 402-406

743· Stokłosa N., Wilbrandt B. 2015. Nowe stanowiska gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71, 2: 122-128.

744· Sułkowska-Ziaja K. 2014. Biologicznie aktywne związki w kulturach mycelialnch wybranych gatunków grzybów afylloforoidalnych. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 182-183

745· Sułkowska-Ziaja K. 2014a. Biologically active compounds present in the mycelial cultures of selected species of aphyllophorales. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 183

746· Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. 2014. Analiza aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych w ekstraktach z owocników krajowych gatunków grzybów poliporoidalnych. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 184

747· Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. 2014a. Analysis of biologically active secondary metabolites in extracts of fruiting bodyderived from domestic species of the polyporoid fungi. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 185

748· Sumorok B. 2001. Post-fire macrofungi in the burnt area in the Jelonka reserve (Białowieża region, NE Poland). Acta Mycol. 36(1): 149-158

749· Sumorok B., Kosiński K., Michalska-Hejduk D., Kiedrzyńska E. 2008. Distribution of ectomycorrhizal fungi in periodically inundated plant communities on the Pilica River floodplain. Ekohydrology & Hydrobiology 8(2-4): 401-410

750· Sumorok B., Kujawa A., Borzyszkowska D. 2013. XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Parki nar. Rez. Przyr. 32(4): 89-94

751· Suski T., Milczak M. 2006. Stanowiska czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea (Jacq.: Fr.) Lamb. i czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w okolicy Wojsławic - pow. chełmski. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(5): 75-80

752· Szczepańska K. 2004. Nowe stanowisko Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) na Dolnym Śląsku. Acta Bot. Silesiaca 1: 188-191

753· Szczepański M., Załuski T., Iglińska A.M., Gawenda-Kempczyńska D., Łazowy-Szczepanowska I. 2016. Chronione, zagrożone i rzadkie składniki flory, mykobioty i lichenobioty. W: Hołdyński C. (red.). Welski Park Krajobrazowy - monografia przyrodnicza. Wyd. Mantis, Olsztyn: 248-289

754· Szczepkowski A. 2002. Grzyby chronione w parku SGGW. Agricola 52: 30-31

755· Szczepkowski A. 2004. Wystawa grzybów Lasów Rogowskich. Agricola 58: 28-29

756· Szczepkowski A. 2004a. Perenniporia fraxinea (Fungi, Polyporales), a new species for Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 73-77

757· Szczepkowski A. 2005. Rogów 2004. Agricola 60: 40-41

758· Szczepkowski A. 2006. II warsztaty mikologiczne Rogów 2006 - "Macromycetes lasów Rogowskich". Agricola 66: 24-26

759· Szczepkowski A. 2006a. Występowanie mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fischer w Polsce. Wszechświat 107(7-9)): 210-211

760· Szczepkowski A. 2007. Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University. Acta. Mycol. 42(2): 179-186

761· Szczepkowski A. 2008. Nowe stanowisko suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w Polsce. Wszechświat 109(1-3): 58-59

762· Szczepkowski A. 2008a. Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. w środkowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(4): 97-109

763· Szczepkowski A. 2008b. Nowe stanowiska grzybów chronionych na Dolnym Śląsku. Wszechświat 109(10-12): 300-302

764· Szczepkowski A. 2010. Grzyby z rodzaju soplówka Hericium na Mazowszu (Polska Środkowa). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 100

765· Szczepkowski A. 2010a. Fungi of Hericium genus in the Mazovia region (Central Poland). Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 79

766· Szczepkowski A. 2010b. Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland - distribution and decay ability in laboratory conditions. Pol. Bot. J. 55 (2): 489-498

767· Szczepkowski A. 2013. Climacodon septentrionalis (Fungi, Polyporales) na Mazowszu (Polska Środkowa). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

768· Szczepkowski A. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie. W: Romanowski J. (red.). Park Skaryszewski w Warszawie - przyroda i użytkowanie. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: 59-68

769· Szczepkowski A. 2017. Grzyby wielkoowocnikowe w Gucinie. AD REM 1: 36-39

770· Szczepkowski A., Byk A. 2010. Nowe stanowiska podgrzybka tęgoskórowego Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. w Polsce. Przegl. Przyr. 21(4): 16-22

771· Szczepkowski A., Chachuła P. 2010. Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 29(1): 93-98

772· Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374

773· Szczepkowski A., Gierczyk B., Borowski J., Neubauer G. 2017. New localities of Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland. Acta Mycol.52 (1): 1090. https://doi.org/10.5586/am.1090

774· Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A. 2014. Greenhouses of botanical gardens as a habitat of alien and native macrofungi: a case study in Poland. Cent. Eur. J. Biol. 9(8): 777-795

775· Szczepkowski A., Gierczyk B., Olenderek T. 2015a. Pierwsze stwierdzenie na otwartej przestrzeni pieczarki brązowej Agaricus subrufescens Peck w Polsce. Przegl. Przyr. 26(3): 80-83

776· Szczepkowski A., Karasiński D., Gierczyk B., Kujawa A. Obidziński A. 2010. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O.Beck ex Sacc.) Boud. w Polsce - nowe stanowiska i nowy substrat. Parki Nar. rez. Przyr. 29(1): 27-36

777· Szczepkowski A., Kozłowski M. 2009. Stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. in the east-central Poland. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(2): 141-148

778· Szczepkowski A., Kubiak D. 2008. Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 77-90

779· Szczepkowski A., Kujawa A. 2005. Pluteus aurantiorugosus (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 50(2): 221-224

780· Szczepkowski A., Kujawa A., Bujakiewicz A., Nita J., Karasiński D., Wołkowycki M., Wilga W. 2008a. Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland - notes on ecology and distribution. Pol. Bot. J. 53(1): 81-90

781· Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B. 2009a. Gnojanka różowawa Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo - nowy gatunek grzyba w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(6): 465-468

782· Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2015. Kampinoski Park Narodowy-ostoja różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 32-43

783· Szczepkowski A., Kujawa A., Halama M. 2013. Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: Notes on its Ecology, Distribution and Conservation Status. Pol. J. Environ. Stud. 22, 1: 41-51.

784· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2008. Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 115-133

785· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2011a. XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce. Parki nar. Rez. Przyr. 30(3-4): 129-134

786· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Konik J. 2010a. XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów. Parki nar. Rez. Przyr. 29(4): 116-120

787· Szczepkowski A., Obidziński A. 2012. Obce gatunki sromotnikowatych Phallaceae w lasach Polski. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14 (33/4): 279-295

788· "Szczepkowski A., Obidziński A. 2016. Poronia punctata (L.: Fr.) Rabenh. (Xylariales, Ascomycota) in Poland: a threatened, rare, or overlooked species? Acta Mycol. 2016

51(2):1084. http://dx.doi. org/10.5586/am.1084"

789· Szczepkowski A., Obidziński A. 2016a. Sitniczek kropkowany (Poronia punctata (L.: Fr.) Rabenh. - gatunek zagrożony, rzadki czy przeoczany? W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 224 (polska i angielska wersja)

790· Szczepkowski A, Olenderek T. 2017. Suillus lakei (Murrill) A. H. Sm. & Thiers (Boletales, Basidiomycota) in Poland: new data. Acta Mycol. 52 (2):1098. https://doi. org/10.5586/am.1098

791· Szczepkowski A., Piętka J. 2003. New localities and new host of Ganoderma pfeifferi in Poland. Acta Mycol. 38 (1/2): 59-63

792· Szczepkowski A., Piętka J. 2003. New localities and new host of Ganoderma pfeifferi in Poland. Acta Mycol. 38 (1/2): 59-63

793· Szczepkowski A., Piętka J. 2008. Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray w środkowej Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 3-13

794· Szczepkowski A., Piętka J. 2008a. Stanowisko błyskoporka podkorowego Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat na grabie zwyczajnym Carpinus betulus L. Wszechświat 109(4-6): 140-141

795· Szczepkowski A., Piętka J. 2009. Błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat-ekologia, użytkowanie i rozmieszczenie w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 77

796· Szczepkowski A., Sierota Z. 2010. Grzyby. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 67-75

797· Szczepkowski A., Sołowiński P., Piętka J. 2011. Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki. Przegląd Przyrodniczy 22(2): 3-11

798· Szczygielska M., Ciosek M. 2000. Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa w środkowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(4): 83-86

799· Szewczyk W. 2008. Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of Narol Forest District. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4): 67-71

800· Szewczyk W. 2008a. Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of northern Poland. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4): 73-77

801· Szkodzik J. 2005. Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland. Acta Mycol. 40 (1): 113-131

802· Szydłowska J., Szymczyk R., Zalewska A. 2013. Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych rezerwatu ?Dolina Rzeki Wałszy? (północno-wschodnia Polska). Acta Bot. Cassub. 12: 103-110

803· Szylke N., Nnorom I. C., Falandysz J. 2014. Rtęć w maślaku zwyczajnym i jego podłożu glebowym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 187

804· Szylke N., Nnorom I. C., Falandysz J. 2014a. Mercury in Slippery Jack and soil substratum beneath the fruit bodies. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 188-189

805· Szymczyk R. 2007. Rzadkie i interesujące gatunki porostów i grzybów naporostowych na Wysoczyźnie Elbląskiej (północna Polska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 167-173.

806· Szymkiewicz M. 2006. Purchawica olbrzymia - chroniona osobliwość. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 3: 33

807· Śliwińska A., Saba M., Krasińska G., Zalewska T., Falandysz J. 2014. Radionuklidy (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) w borowiku szlachetnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 189-190

808· Śliwińska A., Saba M., Krasińska G., Zalewska T., Falandysz J. 2014a. Radionuclides (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) in King Bolete. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 190-191

809· Ślusarczyk T. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług". Przegląd Przyrodniczy 15(1-2): 19-27

810· Ślusarczyk T. 2005. Grzyby. W: Jermaczek A., Maciantowicz M. (red.). Przyroda Ziemi Lubuskiej. Wydawnictwo Klubu Przyrodniczego. Świebodzin: 53-58

811· Ślusarczyk T. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady". Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 71-90

812· Ślusarczyk T. 2009. Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego "Owczary". Przegląd Przyrodniczy 20(1-2): 11-33

813· Ślusarczyk T. 2012. Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 11-41

814· Ślusarczyk T. 2013. Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 42-68

815· Ślusarczyk T. 2016. Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96

816· Ślusarczyk T., Gryc M., Wantoch-Rekowski M. 2015. Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak Cortinarius w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 26(2): 3-21

817· Świercz A. 2004. Okratek australijski (Clathrus archeri) w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 4: 25-26

818· Świerkosz K., Koźma J., Reczyńska K., Halama M. 2017. Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe) - Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation? Geoheritage 9: 59-69

819· Świerkosz K., Reczyńska K. 2013. Pierwsze stanowisko Geastrum triplex Jungh. (Basidiomycota, Geastraceae) w Sudetach Wschodnich. Przyroda Sudetów 16: 83-86.

820· Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M. 2016. Nowe stanowiska gwiazdoszy (Geastrum, Basidiomycota) w Sudetach. Przyroda Sudetów 19: 75-82.

821· Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M. 2018. Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu. Przyroda Sudetów 21: 63-76

822· Tajer C.J. 2015. Podgrzybek tęgoskórowy Xerocomus parasiticus w Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy". Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (3): 216-220.

823· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Lechowicz Ł.., Chrapek M. 2015. Selected rare and protected macrofungi (Agaricomycetes) a bioindicators of communities of xerothermic vegetation in the Nida Basin. Acta Mycol. 50 (1): 1058

824· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2011. Taxonomic notes on the Polish Tulostoma species. Acta Mycol. 46 (2): 179-186

825· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2012. The contribution and importance of rare macrofungi in selected plots of endangered xerothermic grasslands in the Nida Basin. Acta Agrobot. 65(2): 147-154.

826· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Moreno G. 2017. Disciseda verrucosa (Agaricomycetes, Basidiomycota) ? a species new to Poland. Acta Mycol. 52,2: 1101.

827· Tomšovský M. 2012. Delimitation of an almost forgotten species Spongipellis litschaueri (Polyporales, Basidiomycota) and its taxonomic position within the genus. Mycol. Progress 11: 415-424. DOI 10.1007/s11557-011-0756-z

828· Trocha L., Kałucka I., Stasińska M., Nowak W., Dabert M., Leski T., Rudawska M., Oleksyn J. 2012. Ectomycorrhizal fungal ommunities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. Mycorrhiza 22: 121-134.

829· Trocha L.K., Rudawska M., Leski T., Dabert M. 2006. Genetic Diversity of Naturally Established Ectomycorrhizal Fungi on Norway Spruce Seedlings under Nursery Conditions. Microbiol Ecology. 52: 418-425 (DOI: 10.1007/s00248-006-9110-4)

830· Trocha L.K., Oleksyn J., Turzanska E., Rudawska M., Reich B. 2007. Living on the edge: Ecology of an incipient Betula - fungal community growing on brick walls. Trees 21: 239-247

831· Trzeciak A. 2000. Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(5): 131-133

832· Trzeciak A. 2017. Ciekawsze gatunki grzybów z okolic Dębicy na Podkarpaciu. Wszechświat 118, 10-12:289-292

833· Trzeciak A., Trzeciak Z. 2000. Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea na Obszarze Chronionego Krajobrazu Podgórza Strzyżowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 99-100

834· Tylkowski T. 2013. Maślak daglezjowy - co to takiego? Przegląd Leśniczy 11 (23, 269): 15.

835· Urbisz A., Urbisz A. 2006. Nowe stanowisko smardza półwolnego Morchella semilibera DC.: Fr. - rzadkiego w Polsce gatunku grzyba. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(2): 95-98

836· Usewicz W. 2012. Pierwsze stwierdzenie maślaka daglezjowego Suillus lakei (Murrill) A.H. Sm. & Thiers w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 98-101.

837· Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B. 2017. Nowe dla Polski stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme w rezerwacie Las Mariański w pobliżu Bydgoszczy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73 (4): 325-330

838· Wilczek Z. 2016. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim. Klub Gaja, Wilkowice

839· Wilga M. S. 2000. Kolejne stanowisko czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 56(2): 99-101

840· Wilga M.S. 2000a. Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111

841· Wilga M.S. 2000b. Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Acta Bot. Cassubica 1: 113-118

842· Wilga M.S. 2001. Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces floccopus (Vahl. in Dan. ex Fr.) P. Karst. w regionie gdańskim (północna Polska). Acta Bot. Cassubica 2: 149-152

843· Wilga M.S. 2001a. Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147

844· Wilga M. S. 2002. Stanowiska czarki szkarłatnej w okolicy Gdańska-Oliwy. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6):95-99

845· Wilga M. S. 2002a. Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. (Morchellaceae) w Gdańsku. Acta Bot. Cassub. 3: 123-126

846· Wilga M. S. 2002b. Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich. Acta Bot. Cassub. 3: 117-122

847· Wilga M. S. 2003. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 99-102

848· Wilga M. S. 2004. Stanowiska Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. (Basidiomycota) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassub. 4: 225-227

849· Wilga M. S. 2004a. Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 15(1-2): 3-17

850· Wilga M. S. 2004b. Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie). Przegl. Przyr. 15(3-4): 3-18

851· Wilga M. S. 2004c. Zasłonak fioletowy Cortinarius violaceus (Fr.) Fr. w rejonie jeziora Borówno Wielkie na Pomorzu Gdańskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 62-66

852· Wilga M. S. 2004d. Maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link w okolicy Gdańska (województwo pomorskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 98-101

853· Wilga M.S. 2004e. Gomphidius roseus (Fr.) Gill. (Basidiomycota) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 4: 217-219

854· Wilga M.S. 2004f. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu "Dolina Mirachowskiej Strugi" na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Bot. Cassubica 4: 62-64

855· Wilga M. S. 2005. Muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Gdańsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 61(5): 93-100

856· Wilga M.S. 2005a. Grzybolubka lepka Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 16 (3-4): 161-164

857· Wilga M.S. 2005b. Stanowisko maślaka błotnego Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J.S. Presl. w rezerwacie przyrody "Mierzeja Sarbska" koło Łeby. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 165-170

858· Wilga M.S. 2005c. Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody "Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 5: 183-186

859· Wilga M.S. 2005d. Stanowisko Pleurocybella porrigens (Pers.: F.) Singer (macromycetes) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 5: 179-182

860· Wilga M.S. 2005e. Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68

861· Wilga M.S. 2005f. Interesujące grzyby wielkoowocnikowe Doliny Radości w Gdańsku-Oliwie. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pismo Politechniki Gdańskiej 29: 31-32

862· Wilga M.S. 2006. Wieloletnie obserwacje soplówki jeżowatej Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. (macromycetes) na stanowisku w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 17(1-2): 19-24

863· Wilga M.S. 2006a. Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Dolinie Samborowo w Lasach Oliewskich (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 17(1-2): 13-18

864· Wilga M.S. 2007. Droga Mackensena w Lasach Oliwskich (propozycja spędzenia kilku godzin w otoczeniu natury). Pismo Politechniki Gdańskiej 4: 31-33

865· Wilga M.S. 2008. Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 96-102

866· Wilga M.S. 2008a. Antrakofilne gatunki macromycetes w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 121-130

867· Wilga M.S. 2008b. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w rejonie Gdańska-Oliwy - nowe stanowiska. Przegl. Przyr. 19(3-4): 109-120

868· Wilga M.S. 2009. Rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis decora (FR.: Fr.) Singer - rzadki grzyb w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 65 (4): 311-313

869· Wilga M.S. 2009a. Porost pępówka pofałdowana Omphalina umbellifera (L.: Fr.) Quel. - nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(5): 393-395

870· Wilga M.S. 2009b. Interesujące wiosenne grzyby lasów Oliwskich. Gawron 4(53): 26-33

871· Wilga M.S. 2009c. Brętowo - zagrożona oaza zieleni. Pismo Politechniki Gdańskiej 10: 27-30

872· Wilga M.S. 2010. Nowe stanowiska suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w okolicy Samborowa (Trójmiejski Park Narodowy). Przegl. Przyr. 21(1): 54-59

873· Wilga M.S. 2010a. Nowe stanowiska maczużnika bojowego Cordyceps militaris (L.) Link w Gdańsku i jego okolicach. Przegl.Przyr. 21(4): 11-15

874· Wilga M.S. 2011. Stanowisko rzadkiego grzyba - gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Dolinie Zajęczej (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 67(1): 92-95

875· Wilga M.S. 2011a. A teraz grzyby? . Pismo Politechniki Gdańskiej 5: 47-50

876· Wilga M.S. 2011b. Entoloma chytrophilum - oliwski grzybowy unikat. Kwartalnik "Gawron" 2: 25-27.

877· Wilga M.S. 2012. Kustrzebianki Pezicula carpinea i Pezicula acericola w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl.Przyr. 23(1): 26-31

878· Wilga M.S. 2013. Brak walorów przyrodniczych - czy aby na pewo? Gawron 2(67): 21-27

879· Wilga M.S., Ciechanowski M. 2007. Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 63(6): 82-101

880· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2008. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 87-95

881· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2009. Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 20 (1-2): 35-43

882· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2010. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) - uzupełnienie. Przegl. Przyr. 21(1): 83-85

883· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2010a. Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy 21(3): 29-34

884· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody ? Zamkowa Góra? w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22(1): 84-96

885· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012. Piestrzenica infułowata Gyromitra infula Schaeff. Quél. - nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr. 23 (1): 77-81

886· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012a. Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna. Acta Bot. Cassub. 11: 201-206

887· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012b. Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody ?Cisowa? w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy 23(4): 60-67

888· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M., Chojnacki W. 2010. Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. Przegl. Przyr. 21(4): 23-28

889· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013. Nowe stanowisko Phellinus hippopha?icola H. Jahn (macromycetes) w Gdańsku. Przegl. Przyr. 24(1): 56-60

890· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013a. Nowe stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Pojezierzu Kaszubskim. Przegl. Przyr. 24(1): 67-71

891· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013b. Nowe stanowisko Entoloma chytrophilum w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy, Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 24(2): 43-48.

892· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2014. Kolejne stanowisko rzadkiego grzyba - rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Ziemi Gdańskiej. Przegl. Przyr. 25(3): 59-62.

893· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2015. Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 26(1): 61-65

894· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2015a. Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w Polsce. ? Acta Bot. Cassub. 13: 55-59.

895· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2017. Grzyby. W: Herbich J. (red.). Przyroda rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 139-143

896· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2018. Grzyby wielkoowocnikowe i śluzowce Ogrodu Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przegl. Przyr. 29(1): 21-33

897· Winnicki T., Zemanek B. 2003. Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. XXX lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego 1973-2003. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Dolne, 100-102

898· Wojewoda W. 2000. Typhula quisquiliaris (Cantharellales) - a species new to Poland. Acta Mycol. 35 (1): 29-35

899· Wojewoda W. 2000a. Punctularia strigosozonata (Fungi, Corticiaceae) in Poland and North Korea. Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 501-507

900· Wojewoda W. 2000b. New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland. Acta Mycol. 35(2): 145-151

901· Wojewoda W. 2000c. Asterodon ferruginosus Pat. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-12

902· Wojewoda W. 2000d. Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 13-19

903· Wojewoda W. 2000e. Eocronartium muscicola (Pers.: Fr.) Fitzp. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 25-28

904· Wojewoda W. 2000f. Peniophora lilacea Bourd. & Galz. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 41-44

905· Wojewoda W. 2000g. Porostereum spadiceum (Pers.: Fr.) Hjortst. & Ryv. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 45-49

906· Wojewoda W. 2000h. Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 51-54

907· Wojewoda W. 2000i. Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boid. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-61

908· Wojewoda W. 2002. Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce. Arboretum Bolestraszyce (9): 15-39

909· Wojewoda W. 2002a. Dacrymyces ovisporus (Dacryomycetales, Basidiomycetes) new to the Czech Republic. Czech Mycol. 54(1-2): 11-17

910· Wojewoda W. 2002b. Amylocorticium cebenense (Bourdot) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 7-9

911· Wojewoda W. 2002c. Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 11-13

912· Wojewoda W. 2002d. Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 15-17

913· Wojewoda W. 2002e. Bovista paludosa Lev. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-26

914· Wojewoda W. 2002f. Clavariadelphus truncatus (Quel.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 27-30

915· Wojewoda W. 2002g. Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. & Boidin ex Parmasto. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-34

916· Wojewoda W. 2002h. Conohypha albocremea (Hohn. & Litsch.) Julich. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-37

917· Wojewoda W. 2002i. Daedaleopsis tricolor (Bull.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39-44

918· Wojewoda W. 2002j. Fomitoporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson & Niemela. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-59

919· Wojewoda W. 2002k. Irpicodon pendulus (Alb. & Schwein.: Fr.) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77-79

920· Wojewoda W. 2002l. Punctularia stricosozonata (Schwien.) P. H. B. Talbot. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 81-83

921· Wojewoda W. 2002m. Scotomyces subviolaceus (Peck) Julich. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 99-101

922· Wojewoda W. 2002n. Syzygospora pallida (Hauerslev) Ginns. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 111-113+A68

923· Wojewoda W. 2002o. Thanatephorus sterigmatus (Bourdot) P.H.B. Talbot. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 115-117

924· Wojewoda W. 2002p. Tubulicrinis borealis J. Erikss. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 127-129

925· Wojewoda W. 2003. Morphology of some rare and threatened Polish Basidiomycota. Acta Mycol. 38 (1/2): 3-20

926· Wojewoda W. 2005. Grzyby Krzemionek Podgórskich. W: Szczepańska M., Pilecka E. (red.). Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków: 76-86

927· Wojewoda W. 2005a. Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 17-21

928· Wojewoda W. 2005b. Coniophora olivacea (Pers.: Fr.) P. Karst. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 27-30

929· Wojewoda W. 2005c. Hellicobasidium purpureum Pat. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39-42

930· Wojewoda W. 2005d. Leucogyrophana olivascens (Berk. & M.A. Curtis) Ginns & Weres. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-57

931· Wojewoda W. 2005e. Lycoperdon mammiforme Pers.: Pers. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 59-63

932· Wojewoda W. 2005f. Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 81-84

933· Wojewoda W. 2005g. Onygena equina (Willdenow) Pers.: Fr. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 85-88

934· Wojewoda W. 2005h. Veluticeps ambigua (Peck) Hjortstam & Telleria. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 115-117

935· Wojewoda W. 2006. Auriculariopsis albomellea (Agaricales, Schizophyllaceae) new for Poland. Acta Mycol. 41(1): 49- 54

936· Wojewoda W. 2008. Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Klasa A., Partyka J. (red.). Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, Ojców: 317-334

937· Wojewoda W. 2010. Laricifomes officinalis in the Gorce Mountains (S Poland ). Acta Mycol. 45 (2): 129-131

938· Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H. 2002a. Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 119-126

939· Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu " Bór na Czerwonem " w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie ). Fragm. Flor. Geobot. 11: 177-189

940· Wojewoda W., Karasiński D. 2005. Clavaria zollingeri Lev. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-26

941· Wojewoda W., Karasiński D. 2010. Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland. W: Mirek Z. (red.). Biological Invasions in Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 7-21

942· Wojewoda W., Kaźmierczakowa R. 2000. Goździeniec fioletowy Clavaria zollingeri Lev. - grzyb nowy dla Polski. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 7-12

943· Wojewoda W., Komorowska H., Piątek M. 2002. Hymenochaete cruenta (Pers.: Fr.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 69-76

944· Wojewoda W., Kozak M., Mleczko P., Karasiński D. 2016. Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków

945· Wojewoda W., Wojewoda M. 2007. Grzyby inwazyjne: okratek australijski Clathrus archeri i pierścieniak uprawny Stropharia rugosoannulata w Beskidzie Wyspowym. Wszechświat 108(10-12): 300-303

946· Wołk K. 2008. Mądziak psi (Mutinus caninus) wykryty w Puszczy Boreckiej. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 3(11): 19

947· Woźniak W. 2007. A characteristic of mycelium biomass of edible boletus. Acta Mycol. 42(1): 129-140

948· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego ?Puszcza Zielonka?. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. ?Morze chemii w środowisku?. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87

949· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Nowe stanowisko pieczarki krótkotrzonowej Agaricus lanipes (F.H. Moller & Jul. Schaff) Singer w Polsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 100-104

950· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008a. Trzy nowe stanowiska czasrki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 105-109

951· Wrzosek M. 2009. Zależności ekologiczne pomiędzy Myennis octopunctata i Fomes fomentarius. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 85

952· Wrzosek M., Gorczak M., Pawłowska J., Wilk M. 2014. Boletus projectellus (Murrill) Murrill w Polsce - czy można stanowić zagrożenie dla krajowych mykocenoz?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 205-206

953· Wrzosek M., Gorczak M., Pawłowska J., Wilk M. 2014a. Boletus projectellus (Murrill) Murrill in Poland - a possible threat for a natural pine wood mycocoenosis?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 206-207

954· Wrzosek M., Sierota Z., Sikora K., Małecka M., Pawłowska J. 2014b. Bogactwo grzybów zasiedlających drewno pniaków świerkowych po roku od sztuznego zakażenia Phlebiopsis gigantea. SiM CELP, Rogów 41(4): 202-211.

955· Zalas M., Gierczyk B., Bogacki H., Schroeder G. 2015. The Cortinarius fungi dyes as sensitizers in dye-sensitized sollar cells. International Journal of Photoenergy, vol 2015, Article ID 653740, 6p [http://www.hindawi.com/journals/ijp/2015/653740/]

956· Zalewska T., Jurkiewicz G., Śliwińska A., Falandysz J. 2014. Nuklidy 137Cs i 40K w owocnikach maślaka sitarza. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 207-208

957· Zalewska T., Jurkiewicz G., Śliwińska A., Falandysz J. 2014a. Nuclides 137Cs 40K in fruit bodies of Bovine Bolete. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 208-209

958· Zamponi L., Paffetti D., Tegli S., Łakomy P., Capretti P. 2007. Genetic variation in Heterobasidion abietinum populations detected with the M13 minisatellite marker. For. Path. 37: 321-328

959· Zaniewski P.T., Truszkowska E., Szczepkowski A. 2015. Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara - rzadki gatunek grzyba na Mazowszu. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 97-105

960· Zduńczyk A. 2010. Grzyby poliporoidalne Słowińskiego Parku Narodowego. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 101

961· Zduńczyk A. 2010a. Polypore fungi of Słowiański National Park. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 80

962· Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

963· Zieliński J., Alexandrowicz W., Chachuła P. 2011. Ścieżkami Pańskiej Góry. Wydanie drugie. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

964· Zielony R., Nowakowska J. 2017. Jata. Rezerwat przyrody. Miejsce pamięci. Monografia przyrodnicza. Lasy Pańswowe, wyd. Aleksander.

965· Zychla M. 2007. Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51

966· Zygmunt J. 2000. Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. II. Sokole Góry. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 21: 8-9

967· Zygmunt J. 2001. Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. III. Dolina Wiercicy (cz. 2). Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 23: 8-9

968· Żółciak A. 2000. Species of Armillaria in the Wielkopolsko-Pomorski Forest Region (NW Poland). Acta Mycol. 35 (1): 113-120

969· Żółciak A. 2003. Rozmieszczenie grzybów z rodzaju Armillaria w Polsce oraz ich rośliny żywicielskie. Prace Inst. Bad. Leś. A, 3(956): 7-22

970· Żółciak A. 2007. Armillaria species in coniferous stands. Acta Mycol. 42(2): 211-217

971· Żółciak A. 2009. Różnorodność gatunków grzybów w drzewostanie sosnowym należącym do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologiii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 87

972· Żółciak A., Małecka M., Sikora K., Tarwacki G., Sierota Z. 2016. Fibroporia gossypium in northeastern Poland ? a preliminary study. Acta Mycol. 51(2):1082. http://dx.doi.org/10.5586/am.1082

973· Żółkoś K. 2006. Nowe stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. w okolicach Koszalina. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(4): 103-105

974· Żurawlew P. 2014. Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew.

kilka błędów w podpisach zdjęć (zamienione podpisy)