grzyby.pl

lista publikacji o grzybach wielkoowocnikowych Polski

wykaz aktualny na moment generowania strony tj. 8 maja 2024 21:38
autorzy skrótem podani wytłuszczoną czcionką

· Abromeit (1881) (Abromeit J.) — Bericht über die Untersuchung des Kreises Flatow. — Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 3707 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Abromeit (1905) (Abromeit J.) — Bericht über die 43 Jahresversammlung in Culm an 7. Oktober 1904. — Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 2589
· Adamczyk (1991) (Adamczyk J., Ławrynowicz M.) — Stan zbadania grzybów wielkoowocnikowych miast Polski. — Wiadomości Botaniczne 2592
· Adamczyk (1995) (Adamczyk J.) — Ecological groups of macrofungi in beech forests on Czqstochowa Upland, Southern Poland. — Feddes Repertorium 2590
· Adamczyk (1996) (Adamczyk J.) — Les champignons supérieurs des hêtraies du nord du Plateau de Częstochowa (Pologne méridionale). — Lejeunia. Revue de Botanique 2591
· Adamczyk (2003) (Adamczyk J.) — Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. — Ziemia Częstochowska 1263 (Brak u Wojewody (2003).)
· Adamczyk (2003) (Adamczyk J.) — Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego „Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). — Ziemia Częstochowska 1264 (Brak u Wojewody (2003).)
· Adamczyk (2005) (Adamczyk J.) — Nowe stanowiska Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Schroet. (Ascomycetes) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. — Natura Silesiae Superioris 1265
· Adamczyk (2005) (Adamczyk J.) — General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. — Biodiversity in relation to vegetation zones in Europe. 1266
· Adamczyk (2007) (Adamczyk J.) — Macromycetes zbiorowisk muraw kserotermicznych w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 135. 1267
· Adamczyk (2007) (Adamczyk J.) — Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1268
· Adamczyk (2008) (Adamczyk J.) — Nowe stanowiska przewrotki łysej Disciseda candida (Schwein.) Lloyd w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1269
· Adamczyk (2009) (Adamczyk J.) — Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1270
· Adamczyk (2009a) (Adamczyk J.) — Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140. 1271
· Adamczyk (2011) (Adamczyk J.) — Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166 1272
· Adamczyk (2011) (Adamczyk J.) — Cisy pospolite (Taxus baccata L.) w Nadleśnictwie Wipsowo, w obrębie Purda Leśna. — Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 1273
· Adamczyk (2011) (Adamczyk J.J.) — Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards. — Ecological Research 1274
· Adamczyk (2014) (Adamczyk J.) — Species diversity of macrofungi on fallows in the buffer zones of the landscape parks in Łódzkie province. — Acta Universitatis Lodziensis - Folia Biologica et Oecologica 1275
· Adamczyk (2016) (Adamczyk J.) — Rozmieszczenie grzybów halucynogennych z rodzaju Psilocybe (Fr.) P. Kumm w Polsce. — Journal of Health Study and Medicine 1276
· Adamczyk & Kucharski (2005) (Adamczyk J., Kucharski L.) — Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland). — Lejeunia, Revue de Botanique 1279
· Adamczyk & Kurzac (2012) (Adamczyk J., Kurzac M.) — Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina w Polsce Środkowej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1280
· Adamczyk et al. (2004) (Adamczyk J., Głowacki Ł., Penczak T.) — Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins. — Acta Oecologica 1277
· Adamczyk et al. (2012) (Adamczyk J.J., Kruk A., Penczak T., Minter D.) — Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires. — Fungal Biology 1278
· Adamczyk i in. (2008) (Adamczyk J., Kurzac M., Sieradzki J.) — Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151 1281
· Adamska (2001) (Adamska I.) — Microscopic fungus – like organisms and fungi of Słowiński National Park. II. (NW Poland). — Acta Mycologica 1282
· Adamska & Błaszkowski (2000) (Adamska I., Błaszkowski J.) — Microscopic fungus-like organisms and fungi of the Słowiński National Park. I. — Acta Mycologica 3467 (Brak u Chmiel (2006).)
· Adamska et al. (1999) (Adamska I., Madej T., Błaszkowski J., Czerniawska B.) — Parasitic and sprotrophic fungi from Słowiński National Park. — Acta Mycologica 3468
· Agerer (1973) (Agerer R.) — Rectipilus. Eine neue Gattung cyphelloider Pilze. — Persoonia 2593
· Agerer (1975) (Agerer R.) — Flagelloscypha. Studien an cyphelloiden Basidiomyceten. — Sydowia 2594
· Agerer (1983) (Agerer R.) — Typusstudien an cyphelloiden Pilzen IV. Lachnella Fr. s.l. — Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München 2595
· Alexandrowicz & Błoński (1894) (Alexandrowicz J., Błoński F.) — Grzyby jadalne i trujące. — Encyklopedya rolnicza 2603
· Ambroziewicz (2009) (Ambroziewicz M. (red.).) — Wigierski Park Narodowy. Krzywe. 1283
· Anderwald (2014) (Anderwald D.) — Drzewa gniazdowe bielika Haliaeetus albicilla przykładem drzew biocenotycznych. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 1284
· Andrzejewski (2003) (Andrzejewski R) — Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. 2585
· Anonim (1968) — Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968. — Acta Mycologica 2597
· Anonim (1994) — Potężne owocniki grzybów. — Gazeta Jarocińska. Tygodnik Ziemi Jarocińskiej 1285 (Brak u Wojewody (2003).)
· Anonim (1996) — Ciekawostka. — Życie Przemyskie 2598
· Anonim (2001) — Purchawka jak trzy ludzkie głowy. — Nowy Łowiczanin 1286
· Anonim (2004) — Cudze chwalicie. — Wiadomości Brzosteckie 1287
· Anonim (2007) — Cud natury. — Wirówka 1288
· Anonim (2017) — Ośmiornica? Rozgwiazda? Nie, to grzyb. — Nowiny Gminne: Miesięcznik Gminy Rudna 1289
· Antonín (2000) (Antonín V.) — Xeromphalina brunneola (Tricholomataceae), a new memeber of the European mycoflora. — Czech Mycology 2599
· Antonín & Noordeloos (1993) (Antonín V., Noordeloos M.E.) — A Monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 1: Marasmius, Setulipes, and Marasmiellus. 2600
· Antonín & Noordeloos (1997) (Antonín V., Noordeloos M.E.) — A Monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 2: Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalatus, and addtions to Marasmiellus. 2601
· Auguścik (2016) (Auguścik Ł.) — Smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum). Natura. Przyroda Warmii i Mazur 4 (44): 7-8 1290
· Bacieczko (2007) (Bacieczko W.) — Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. na "Modelu rekultywacji odpadów paleniskowych" w Zespole Elektrowni "Dolna Odra" S.A. w Nowym Czarnowie. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1291
· Badura (1960) (Badura L.) — Badania nad mikoflorą ściółki i gleby lasu szpilkowego ze zbocza Raduni (Sępia góra). — Acta Microbiologica Polonica 3470
· Badura (1964) (Badura L.) — Badania nad występowaniem grzybów glebowych na terenie rezerwatu “Łężczak”. — Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne 3471
· Badura & Badurowa (1966) (Badura L., Badurowa M.) — Materiały do flory grzybowej rezerwatów leśnych Dolnego Śląska. — Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne 3469
· Badurowa & Badura (1970) (Badurowa M., Badura L.) — Przyczynek do znajomości grzybów mikroskopowych znajdujących się na ekskrementach zwierzęcych . — Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne 3472
· Bail (1860) (Bail T.) — Zusammenstellung der Hymenomyceten in Schlesien und der Niederlausitz. — Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur 2596
· Bail (1906) (Bail T.) — Über keulenförmige Pilze. — Bericht des Westpreußischen Botanisch-Zoologischen Vereins 2602
· Bail (1906) (Bail T.) — Biologische Skizzen. — Bericht des Westpreußischen Botanisch-Zoologischen Vereins 2604 (Brak u Wojewody (2003).)
· Banasiak et al. (2019) (Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J.) — Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) – An American bolete rapidly spreading in Europe as a new model species for studying expansion of macrofungi. — Fungal Ecology 1293
· Barabasz-Krasny et al. (2019) (Barabasz-Krasny B., Sołtys-Lelek A., Możdżeń K.) — Ojcowski Park Narodowy. — Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1-7 lipca 2019 r. 1292
· Baral (2000) (Baral H.O., Matheis W.) — Über sechs selten berichtete weißhaarige Arten der Gattung Lachnellula (Leotiales). — Zeitschrift für Mykologie 3473
· Baral & Krieglsteiner (2006) (Baral H.O., Krieglsteiner L.) — Hymenoscyphus subcarneus, a little known bryicolous discomycete found in the Białowieża National Park. — Acta Mycologica 1294
· Baral & Matheis (2000) (Baral H.O., Matheis W.) — Über sechs selten berichtete weißhaarige Arten der Gattung Lachnellula (Leotiales). — Zeitschrift für Mykologie 3474
· Baral et al. (2020) (Baral H.O., Weber E., Marson G.) — Monograph of Orbiliomycetes (Ascomycota) based on vital taxonomy, Part II. 1295
· Baral et al. (2020) (Baral H.O., Weber E., Marson G.) — Monograph of Orbiliomycetes (Ascomycota) based on vital taxonomy, Part I. 1296
· Baran & Boroń (2017) (Baran D., Boroń P.) — Two species of true morels (the genus Morchella, Ascomycota) recorded in the Ojców National Park (South Poland). — Acta Mycologica 1297
· Barkman & de Vries (1993) (Barkman J.J., de Vries B.W.L.) — Check-list of fungi recorded in the juniper brushwood on the abandoned farmland in the Jelonka Reserve during 1971-1977 years. — Phytocoenosis (N.S.) 2605
· Bartnik (2013) (Bartnik C.) — Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Hetrobasidion parviporum. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Rozprawy 1298
· Bartnik (2021) (Bartnik C., Kowalski T., Bilański P., Zwijacz-Kozica T.) — Fungi associated with disease symptoms on Pinus mugo needles in the Polish Tatra Mountains. — Plant and Fungal Systematics 1299
· Bartnik et al. (2015) (Bartnik C., Wilczek A.M., Szczybyło M.) — Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 1300
· Bartoszek & Mleczko (2019) (Bartoszek W., Mleczko P.) — Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego. — Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1-7 lipca 2019 r. 1301
· Basset (1921) (Basset W.) — Höhere Pilze in den Kreisen Neustettin und Dramburg (Hinterpommern). — Pilz- und Kräuterfreund 2606
· Baturo-Cieśniewska et al. (2020) (Baturo-Cieśniewska A., Pusz W., Patejuk K.) — Problems, limitations, and challenges in species identification of ascomycota members on the basis of ITS regions. — Acta Mycologica 1302
· Beczała et al. (2011) (Beczała T., Wisełka A., Lazar E., Dorigh K.) — Nowe stanowiska okratka australijskiego w Beskidzie Śląskim. — Przyroda Górnego Śląska 1303
· Bednarczyk (1974) (Bednarczyk M.A.) — Materiały do znajomości koprofilnych workowców Lubelszczyzny. — Acta Mycologica 3475
· Behnke-Borowczyk (2018) (Behnke-Borowczyk J.) — Bioróżnorodność grzybów igliwia sosny zwyczajnej porażonej przez jesienną osutkę sosny. — Sylwan 1304
· Behnke-Borowczyk (2018) (Behnke-Borowczyk J., Wołowska D.) — The identification of fungal species in dead wood of oak. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1306
· Behnke-Borowczyk et al. (2018) (Behnke-Borowczyk J., Kwaśna H., Kokot K., Hałuszczak M., Łakomy P.) — Abundance and diversity of fungi in oak wood. — Dendrobiology 1305
· Behnke-Borowczyk et al. (2019) (Behnke-Borowczyk J., Kwaśna H., Kulawinek B.) — Fungi associated with Cyclaneusma needle cast in Scots pine in the west of Poland. — Forest Pathology 3718
· Beker i in. (2016) (Beker H.J., Eberhardt U., Vesterholt J.) — Fungi Europaei 14. Hebeloma (Fr.) P. Kumm. Edizioni Tecnografica, Lomazzo 1307
· Bena (2006) (Bena W.) — Wędrówki po powiecie zgorzeleckim. 1308
· Benedix (1967) (Benedix E.H.) — Im Pilzdorado von Bialowieza. — Westfälische Pilzbriefe 2607
· Berdau (1876) (Berdau F.) — Grzyby jadalne i jadowite krajowe. — Encyklopedia rolnictwa i wiadomości związek z niem mających 2608
· Berdowski et al. (2005) (Berdowski W., Kącki Z., Wasiak P.) — Notatki florystyczne i mikologiczne z Gór Kamiennych. — Przyroda Sudetów 1309
· Běťák et al. (2012) (Běťák J., Pärtel K., Kříž M.) — Ionomidotis irregularis (Ascomycota, Helotiales) in the Czech Republic with comments on its distribution and ecology in Europe. — Czech Mycology 1310
· Białobrzeska & Szczepkowski (2014) (Białobrzeska M., Szczepkowski A.) — Grzyby chronione na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 1311
· Bielczyk & Betleja (2003) (Bielczyk U., Betleja L.) — The lichens of the `Bór na Czerwonem' raised peat bog in the Orawa Nowy Targ Basin (Southern Poland). — Polish Botanical Journal 3730 (Brak u Wojewody (2003).)
· Bielczyk & Czarnota (2018) (Bielczyk U., Czarnota P.) — Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego. — Grzyby Babiej Góry. 1312
· Bielczyk et al. (2016) (Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik J., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzow- Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G, Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski P.T., Zarabska-Bożejewski D.) — Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). — Polish Botanical Journal 3686
· Bielczyk et al. (2020) (Bielczyk U., Czarnota P., Hollitzer-Zielińska D., Śliwa L.) — Uzupełnienia i poprawki do listy porostów i grzybów naporostowych polskich Karpat. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1313
· Bilska-Zaleska (2018) (Bilska-Zaleska B.) — Clavaria rosea - pierwsze notowanie w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 1314
· Bitner (1953) (Bitner K.) — Grzyby jako pasożyty grzybów kapeluszowych. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2609
· Bloch-Orłowska et al. (2013) (Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., W. Meissner) — Wyjątkowo liczna populacja purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea koło Rewy (gmina Kosakowo, woj. pomorskie). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1315
· Bloch-Orłowska et al. (2015) (Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Kukwa M., Kaczorowska E., Gerstmann E., Ściborski M., Meissner W., Pleskot I., Mikoś J.) — Przyroda rezerwatu „Helskie Wydmy”(Północna Polska). — Acta Botanica Cassubica. Monographiae 1316
· Błoński (1888) (Błoński F.) — Spis roślin skrytokwiatowych zebranych w r. 1887 w Puszczy Białowieskiéj. — Pamiętnik Fizyjograficzny 2610
· Błoński (1889) (Błoński F.) — Spis roślin zarodnikowych zabranych lub zanotowanych w lecie w r. 1888 w puszczach: Białowieskiéj, Świsłockiéj i Ladzkiéj. — Pamiętnik Fizyjograficzny 2611
· Błoński (1889) (Błoński F.) — Fungi polonici novi. — Hedwigia 2612
· Błoński (1890) (Błoński F.) — Wyniki poszukiwań florystycznych skrytokwiatowych, dokonanych w ciągu lata r. 1889 w obrębie 5-ciu powiatów Królestwa Polskiego. — Pamiętnik Fizyjograficzny 2613
· Błoński (1896) (Błoński F.) — Przyczynek do flory grzybów Polski. — Pamiętnik Fizyograficzny 2614
· Błoński (1899) (Błoński F.) — W sprawie żagwi modrzewiowej w Polsce. — Wszechświat 2615
· Błoński (1899) (Błoński F.) — Kolczak północny (Hydnum septentrionale Fr.) w Europie środkowej i północnej. — Wszechświat 3630 (U Wojewody (2003) w spisie literatury, niecytowany w tekście. W pracy brak oryginalnych stanowisk, polemika z tezami z pracy Chełchowskiego (1899).)
· Bocian (2017) (Bocian M.) — Nowe stanowisko kępkowca jasnobrązowego Lyophyllum decastes (Fr.) Singer na Pomorzu Zachodnim. — Przegląd Przyrodniczy 1317
· Bocian (2017a) (Bocian M.) — Nowe stanowisko łopatnicy żółtawej Spathularia flavida na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73, 6: 493-496 1318
· Bocian (2017b) (Bocian M.) — The macromycetes of raised and transitional bogs in the Drawa Firest - preliminary research findings. W: Wieczorek A., Afranowicz0Cieślak R., Lazarus M., Popiela A. (red.). Flora & Funga Pomeranica. The Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania. Szczecin: 15 1319
· Bocian (2019) (Bocian M.) — Strobilomyces strobilaceus (Basidiomycota, Boletales) na Pojezierzu Ińskim i Wałeckim (Polska północno-zachodnia). — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1320
· Bocian & Radke (2019) (Bocian M., Radke P.) — Nowe stanowisko łopatnicy żółtawej Spathularia flavida na Pojezierzu Litewskim. — Przegląd Przyrodniczy 1322
· Bocian & Stasińska (2016) (Bocian M., Stasińska M.) — Nowe stanowisko Armillaria ectypa (Fungi, Agaricales) w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1323
· Bocian et al. (2018) (Bocian M., Nowacka K., Radke P.) — Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań. — Przegląd Przyrodniczy 1321
· Boczoń et al. (2021) (Boczoń A., Hilszczańska D., Wrzosek M., Szczepkowski A., Sierota Z.) — Drought in the forest breaks plant–fungi interactions. — European Journal of Forest Research 3735
· Bodziarczyk & Chachuła (2008) (Bodziarczyk J., Chachuła P.) — Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). — Roczniki Bieszczadzkie 1324
· Borecka et al. (2008) (Borecka K., Gołąbek E., Trojanowska A.) — The state of health of street trees in Kłodzko. — Opole Scientific Society Nature Journal 3661
· Borecki & Pliszka (1978) (Borecki Z., Pliszka K.) — Zgorzel pędów borówki wysokiej wywołana przez grzyb Godronia cassandrae f. vaccinii (Peck.) Groves . — Acta Agrobotanica 3476
· Borecki & Puchała (1976) (Borecki Z., Puchała Z.) — Zgorzel kory jabłoni wywołana przez grzyby z rodzaju Pezicula. — Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E 3477
· Borkowska i Szczygielska (2003) (Borkowska L., Szczygielska M.) — A station of Phallus hadriani in Siedlce, Central Eastern Poland. Acta Sci. Pol. Biologia 2(1-2): 55-57 1325
· Boros & Rouppert (1941) (Boros A., Rouppert K.) — A Fimbriaria fragrans és a Grimaldia fragrans magyar- és lengyelországi elterjedése. — Botanikai Közlemények 2617
· Borowska (1966) (Borowska A.) — Grzyby ściółkowe rezerwatu Dębina. — Acta Mycologica 2618
· Borowska (1967) (Borowska A.) — Materiały do znajomości grzybów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. — Acta Mycologica 2619
· Borowska (1969) (Borowska A.) — Kilka interesujących grzybów z rzędu Helotiales . — Acta Mycologica 3478
· Borowski (2001) (Borowski J.) — Próba waloryzacji lasów puszczy Białowieskiej na podstawie chsząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzewnymi grzybami. W: Szujecki (red.) Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warzawa: 287-317 1326
· Boruszewska & Chmilewska (2005) (Boruszewska A., Chmilewska I.) — Na stoku Suchej Góry w Rajczy. Osobliwy grzyb. — Przyroda Górnego Śląska 1327
· Borzyszkowska (2011) (Borzyszkowska D.) — Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń 1328 (opracowanie popularne z polskimi nazwami grzybów [Anna Kujawa])
· Boullard & Dominik (1960) (Boullard B., Dominik T.) — Recherches comparatives entre le mycotrophisme du Fagetum carpaticum de Babia Góra et celui d’autres Fageta précidement étudiés. — Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie 2620
· Bregin (2013) (Bregin M.) — Nowe stanowisko Gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex Jungh. w obszarze Natura 2000 "Uroczysko Puszczy Drawskiej". — Przegląd Przyrodniczy 1329
· Bresadola (1903) (Bresadola G.) — Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti. — Annales Mycologici 2622
· Brzeg & Lisiewska (2020) (Brzeg A., Lisiewska M.) — Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu. — Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika 1331
· Brzeg et al. (1999) (Brzeg A., Sikora S., Janyszek S., Kuświak H., Rempiński M., Wyrzykiewicz-Raszewska M.) — Walory przyrodnicze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. — Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2624
· Brzeg et al. (2000) (Brzeg A., Kuświak H., Wyrzykiewicz-Raszewska M.) — Szata roślinna projektowanego rezerwatu „Ciświckie Bagna” koło Grodźca we wschodniej Wielkopolsce. — Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Botanika 2623
· Brzeg i in. (2005) (Brzeg A., Gąbka M., Nagengast B.) — Szata roślinna rezerwatu przyrody ?Jezioro Trzebidzkie?. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 11(13): 153-196. 1330
· Brzeg i Wika (2007) (Brzeg A., Wika S.) — Nowe dla Polski stanowisko borowika szatańskiego Boletus satanas Lenz w środkowej częsci Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B. 56: 39-47 1332
· Buchs (1928) (Buchs M.) — Polyporus montanus Quél. in Schlesien. — Zeitschrift für Pilzkunde 2625
· Buchs (1930) (Buchs M.) — Seltene schlesische Funde. — Zeitschrift für Pilzkunde 3833 (U Wojewody (2003) cytowana w tekście, brak w spisie literatury.)
· Buchs & Dittrich (1917) (Buchs M., Dittrich G.) — Bemerkungen zu neuen Funden schlesiser Pilze. II. — Hedwigia 2626
· Budzikur-Ramza & Piątek (1999) (Budzikur-Ramza E., Piątek M.) — Nowe stanowisko rzadkiego grzyba boczniaka topolowego Pleurotus calyptratus na Wyżynie Śląskiej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2627
· Budzyn (2003) (Budzyn M.) — Maczużnik nasiężrzałowy Cordyceps ophioglossoides i maczużnik główkowaty C. capitata - nowe gatunki grzybów dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. — Wszechświat 1333
· Bujakiewicz (1964) (Bujakiewicz A.) — Grzyby wyższe zebrane w łęgu jesionowo-wiązowym koło Pniew (Zachodnia Wielkopolska). — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Biologia 2628 (Brak u Chmiel (2006).)
· Bujakiewicz (1967) (Bujakiewicz A.) — Z badań nad występowaniem grzybów wyższych w zespołach łęgowych i olesach Puszczy Bukowej pod Szczecinem i okolic Stepnicy nad Zatoką Odrzańską. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 2629
· Bujakiewicz (1968) (Bujakiewicz A.) — Niektóre interesesujące gatunki grzybów wyższych zebrane w lasach łęgowych uroczyska Wielki Las. — Acta Mycologica 2630
· Bujakiewicz (1969) (Bujakiewicz A.) — Udział grzybów wyższych w lasach łęgowych i olesach Puszczy Bukowej pod Szczecinem. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2631
· Bujakiewicz (1973) (Bujakiewicz A.) — Udział grzybów wyższych w lasach łęgowych i olesach Wielkopolski. — Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej 2632
· Bujakiewicz (1974) (Bujakiewicz A.) — Stosunki mikosocjologiczne w lasach północnego stoku Masywu Babiej Góry. — Materiały Ogólnopolskiego Sympozium Mikologicznego. 3350
· Bujakiewicz (1975) (Bujakiewicz A.) — Grzyby wyższe lasów Pszczyńskich. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2633
· Bujakiewicz (1975) (Bujakiewicz A.) — Nowe stanowisko rzadkiego gatunku grzyba Hemimycena candida (Bres.) Sing. na terenie Wielkopolski. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2634
· Bujakiewicz (1978) (Bujakiewicz A.) — Preliminary studies on macromycetes in the forests growing on peat ground in Słowiński National Park. — Guide to the Polish International Excursion, 1-20 June 1978. Polish Assembly 1978. 3351 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Bujakiewicz (1978) (Bujakiewicz A.) — Studies on Macromycetes in the forests associations of the mt. Babia Góra. — Guide to the Polish International Excursion, 1-20 June 1978. Polish Assembly 1978. 3824
· Bujakiewicz (1979) (Bujakiewicz A.) — Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów. — Acta Mycologica 2635
· Bujakiewicz (1981) (Bujakiewicz A.) — Grzyby Babiej Góry. II. Wartość wskaźnikowa macromycetes w zespołach leśnych. a. Uwagi wstępne i charakterystyka lasów regla dolnego. — Acta Mycologica 3657 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Bujakiewicz (1982) (Bujakiewicz A.) — Grzyby Babiej Góry. III. Wartość wskaźnikowa macromycetes w zespołach leśnych. — Acta Mycologica 3658 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Bujakiewicz (1982) (Bujakiewicz A.) — Macromycetes as an element of forest structure on the Babia Góra massif. — Bercihte der Internationalen Symposien der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde "Struktur und Dynamik von Wälden" (Rinteln 13.-16.4.1981). 3404 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Bujakiewicz (1986) (Bujakiewicz A.) — Udział macromycetes w zbiorowiskach roślinnych występujących na podłożu torfowym w Słowińskim Parku Narodowym. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2636
· Bujakiewicz (1987) (Bujakiewicz A.) — Indicative value of macromycetes in the forest associations of Mt. Babia (S. Poland). — Studies on fungal communities. Proceedings of the meeting: Mycosociology or mycocoenology? Problems and methods. University of L'Aquila, L'Aquila (15-16 November 1985). 3836 (Brak u Wojewody (2003).)
· Bujakiewicz (1989) (Bujakiewicz A.) — Macrofungi on the alder and alluvial forests in various parts of Europe and North America. — Opera Botanica 2638 (Brak u Chmiel (2006).)
· Bujakiewicz (1992) (Bujakiewicz A.) — Badania mikosocjologiczne w zespole Ficario-Ulmetum campestris w rezerwacie „Wielka Kępa Ostromecka" nad Wisłą. — Acta Mycologica 2639
· Bujakiewicz (1993) (Bujakiewicz A.) — Fungi of the alpine and subalpine zones of the Babia Góra massif. — Fungi of Europe: Investigation, Recording and Conservation. 2640 (Brak u Chmiel (2006).)
· Bujakiewicz (1993) (Bujakiewicz A.) — General remarks on macrofungi occuring in boreal and temperate grey alder forests. — Blyttia 2641
· Bujakiewicz (1994) (Bujakiewicz A.) — Macrofungi in the alder forests of the Białowieża National Park. — Mycologia Helvetica 2642
· Bujakiewicz (1995) (Bujakiewicz A.) — Fungi of the plant communities in the alpine/subalpine zones of the Babia Góra massif - preliminary results. — Proceedings of the conference "Euro-MaB IV. Mountain zonality facing global change", 6-11 September 1993, Zakopane, Poland. 3402 (Brak u Wojewody (2003) i u Chmiel (2006).)
· Bujakiewicz (1996) (Bujakiewicz A.) — Grzyby (macromycetes) Babiej Góry na tle zróżnicowania roślinności. — Zeszyty Naukowe PŁ – Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 2643
· Bujakiewicz (1997) (Bujakiewicz A.) — Macromycetes occurring in the Violo odoratae–Ulmetum campestris in the Bielinek Reserve on the Odra river. — Acta Mycologica 2644
· Bujakiewicz (1997) (Bujakiewicz A.) — Grzyby. — Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego. 2645
· Bujakiewicz (1999) (Bujakiewicz A.) — Response of macrofungi to mosaic arrangement of biotic microforms of Ribo nigro-Alnetum in the Olszyny Niezgodzkie reserve. — Acta Mycologica 2646
· Bujakiewicz (2001) (Bujakiewicz A.) — Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland). — Acta Mycologica 1334
· Bujakiewicz (2002) (Bujakiewicz A.) — New, rare and endangered fungi in the Białowieża Primeval Forest. — Polish Botanical Journal 1335
· Bujakiewicz (2002) (Bujakiewicz A.) — Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1336
· Bujakiewicz (2002) (Bujakiewicz A.) — On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland. — Czech Mycology 1337
· Bujakiewicz (2003) (Bujakiewicz A.) — Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1338
· Bujakiewicz (2004) (Bujakiewicz A.) — Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. — Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. 1339
· Bujakiewicz (2006) (Bujakiewicz A.) — Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (West Carpathians). — Polish Botanical Studies 1340
· Bujakiewicz (2007) (Bujakiewicz A.) — Gloiodon strigosus (Swartz: Fr.) P. Karst. (Bondarzewiasceae) in Poland. — Acta Mycologica 1341
· Bujakiewicz (2010) (Bujakiewicz A.) — On some agarics occurring in carr forests. — Acta Mycologica 1342
· Bujakiewicz (2011) (Bujakiewicz A.) — Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians. — Polish Botanical Journal 1343
· Bujakiewicz (2018) (Bujakiewicz A.) — Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. — Grzyby Babiej Góry. 1344
· Bujakiewicz & Fiebich (1992) (Bujakiewicz A., Fiebich R.) — Grzyby wyższe (macromyceyes) występujace na dębach rogalińskich. — Morena 3398 (Brak u Wojewody (2003).)
· Bujakiewicz & Fiebich (1992) (Bujakiewicz A., Fiebich R.) — Udział ekologiczny grup macromycetes w płatach olsu w Wielkopolskim Parku Narodowym. — Acta Mycologica 2647
· Bujakiewicz & Fiebich (1993) (Bujakiewicz A., Fiebich R.) — Serpula himantioides (Fr.) Bond. ex Parm. in Poland. — Acta Mycologica 2648
· Bujakiewicz & Fiklewicz (1963) (Bujakiewicz A., Fiklewicz G.) — Grzyby wyższe lasów dębowo–grabowych okolic Opalenicy (pow. Nowy Tomyśl, Wielkopolska). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2649
· Bujakiewicz & Fiklewicz (1963) (Bujakiewicz A., Fiklewicz G.) — Notatki mikologiczne z niektórych torfowisk Polski północnozachodniej. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2650
· Bujakiewicz & Fiklewicz (1965) (Bujakiewicz A., Fiklewicz G.) — Obserwacje fenologiczno–ekologiczne nad grzybami wyższymi w grądach okolic Opalenicy (Zachodnia Wielkopolska). — Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej 2651
· Bujakiewicz & Kujawa (2000) (Bujakiewicz A., Kujawa A.) — Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań. — Acta Mycologica 1345
· Bujakiewicz & Kujawa (2010) (Bujakiewicz A., Kujawa A.) — Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1346
· Bujakiewicz & Lisiewska (1983) (Bujakiewicz A., Lisiewska M.) — Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2652
· Bujakiewicz & Nita (2004) (Bujakiewicz A., Nita J.) — Żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire – Mieszkaniec białowieskich ostępów. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1347
· Bujakiewicz & Springer (2009) (Bujakiewicz A., Springer N.) — Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1350
· Bujakiewicz & Stefaniak (2009) (Bujakiewicz A., Stefaniak M.) — Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las liściasty w Promnie” (Nadleśnictwo Czerniejewo). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1349
· Bujakiewicz et al. (2005) (Bujakiewicz A., Nita J., Bałazy S.) — First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora. — Acta Mycologica 1348
· Burakowski (1996) (Burakowski B.) — Uwagi i spostrzeżenia dotyczące chrząszczy (Coleoptera) żyjących w próchnowiskach. — Wiadomości Entomologiczne 1351 (Brak u Wojewody (2003).)
· Buszman (1998) (Buszman B.M.) — Historia pomnikowej gruszy. — Przyroda Górnego Śląska 1352 (Brak u Wojewody (2003).)
· Bzdyk et al. (2019) (Bzdyk R.M., Olchowik J., Studnicki M., Nowakowska J.A., Oszako T., Urban A., Hilszczańska D.) — Ectomycorrhizal colonisation in declining oak stands on the Krotoszyn Plateau, Poland. — Forests 1353
· Bzowska (1998) (Bzowska B.) — Nowe stanowisko uchownicy kasztanowatej Wynnella silvicola w Tatrzańskim Parku Narodowym . — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2653
· Calonge & Ławrynowicz (1982) (Calonge F.D., Ławrynowicz M.) — A contribution to the chorology of some Gasteromycetes in Poland. — Acta Mycologica 2654
· Caspary (1886) (Caspary R.) — Trüffeln und trüffelähnliche Pilze in Preussen. — Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 2655
· Cejp et al. (1958) (Cejp K., Moravec Z., Pilát A., Pouzar Z., Staněk V.J. , Svrček M., Šebek S., Šmarda F.) — Gasteromycetes houby – břichatky. 3111 (U Wojewody zacytowano jako opracowanie Pilata.)
· Celiński (1993) (Celiński F.) — Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe Puszczy Bukowej - projektowanego Szczecińskiego Parku Narodowego. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3652 (Brak u Wojewody (2003).)
· Celiński & Filipek (1958) (Celiński F., Filipek M.) — Nowe stanowisko Trichaster melanocephalus Czern. w Bielinku nad Odrą. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 2656
· Celka (2000) (Celka D.) — Volvariella surrecta - a new species in the mycoflora of Poland. — Acta Mycologica 1354
· Celka (2000) (Celka D.) — Morchella esculenta Pers ex St. Amans na grodzisku w Gieczu (pow. średzki). — Studia Lednickie 1355 (Brak u Chmiel (2006).)
· Celka (2001) (Celka D.) — Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Phallus Hadr. Jun.: Pers. i Geastrum Pers.: Pers. w aglomeracji miasta Poznania. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 186 1356
· Celka (2002) (Celka D.) — Królestwo grzybów. — Wśród zwierząt i roślin. 1357 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Celka & Celka (2002) (Celka D., Celka Z.) — Nowe stanowiska Cordyceps militaris (Vaill. ex L.) Link (Ascomycotina) w okolicach Augustowa (woj. podlaskie). — Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1358
· Celka & Lisiewska (1996) (Celka D., Lisiewska M.) — Wstępne rozpoznanie mikoflory rezerwatu "Meteoryt Morasko" w Poznaniu. — Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" 2657
· Ceynowa-Giełdoń (2000) (Ceynowa-Giełdoń M.) — Myriostoma coliforme Corda – jeden z najrzadszych grzybów Polski – nadal w Toruniu. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1359
· Chachuła (2009) (Chachuła P.) — Grzyby Pienin. 1360 (Folder informacyjny. W 2018 wydano wersję poprawioną (skorygowane dane liczbowe, lista gatunków pozostała bez zmian).)
· Chachuła (2010) (Chachuła P.) — Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym. — Roczniki Bieszczadzkie 1361
· Chachuła (2010) (Chachuła P.) — Dendrocollybia racemosa (Fungi, Agaricales) w Pienińskim Parku Narodowym. — Przegląd Przyrodniczy 1362
· Chachuła (2012) (Chachuła P.) — Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym. — Pieniny - Przyroda i Człowiek 1363
· Chachuła (2012) (Chachuła P.) — Grzyby Pienin. — Polski region. Pieniny 3849
· Chachuła (2016) (Chachuła P.) — Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. — Pieniny - Przyroda i Człowiek 1364
· Chachuła (2018) (Chachuła P.) — Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań. — Przegląd Przyrodniczy 1365
· Chachuła (2018) (Chachuła P., Bodziarczyk J., Gach M., Siedlarczyk E.) — Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1371
· Chachuła (2020) (Chachuła P.) — Buławka obcięta Clavariadelphus truncatus Donk. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1366
· Chachuła (2020) (Chachuła P.) — Buławka pałeczkowata Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1367
· Chachuła (2020) (Chachuła P.) — Buławka spłaszczona Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1368
· Chachuła (2020) (Chachuła P.) — Gąska pomarańczowa Tricholoma aurantium (Schaeff.) Ricken. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1369
· Chachuła (2020) (Chachuła P.) — Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy. — Przegląd Przyrodniczy 1370
· Chachuła (2020) (Chachuła P., Halama M., Pencakowski B.) — Morphological and molecular evidence for the occurrence of Hodophilus variabilipes (Clavariaceae, Agaricales) in Poland. — Acta Mycologica 1376
· Chachuła (2023) (Chachuła P.) — Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone w 2014 i 2022 roku na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. — Przegląd Przyrodniczy 3714
· Chachuła & Fiedor (2020) (Chachuła P., Fiedor M.) — Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego. — Przyroda żywa województwa śląskiego. Stan poznania, ochrony i zagrożenia. 1373
· Chachuła & Kujawa (2008) (Chachuła P., Kujawa A.) — Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). — Wszechświat 1377
· Chachuła et al. (2011) (Chachuła P., Vončina G., Kozik J.) — Ophiocordyceps stylophora (Ascomycota, Hypocreales) new species for Poland. — Polish Botanical Journal 1383
· Chachuła et al. (2015) (Chachuła P., Dorda A., Fiedor M., Rutkowski R.) — Grzyby Cieszyna. 1372
· Chachuła et al. (2018) (Chachuła P., Rutkowski R., Mleczko P.) — Presence and distribution of the rare ascomycete Stromatinia rapulum (Bull.: Fr.) Boud. Sclerotiniaceae, Helotiales) in Central Europe with new localities from Poland. — Nova Hedwigia 1381
· Chachuła et al. (2019) (Chachuła P., Szafraniec S., Melke A., Ruta R.) — Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. — Przegląd Przyrodniczy 1382
· Chachuła et al. (2019) (Chachuła P., Vončina G., Stanczak P.) — Ophiocordyceps stylophora (Ophiocordycipitaceae) in Poland: new localities and host species. — Acta Mycologica 1384
· Chachuła et al. (2020) (Chachuła P., Fiedor M., Rutkowski R., Dorda A.) — New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland. — Acta Mycologica 1374
· Chachuła et al. (2020) (Chachuła P., Mleczko P., Wierzbowska I., Kędzior W.) — Grzyby podziemne Pienińskiego Parku Narodowego – nowe dane o różnorodności i rozmieszczeniu. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1378
· Chachuła et al. (2020) (Chachuła P., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L.) — Czarka jurajska Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1379
· Chachuła et al. (2020) (Chachuła P., Rutkowski R., Czerniawski W.) — Tricholoma roseoacerbum A. Riva (Tricholomataeae, Agaricales) - nowy gatunek dla mykobioty Polski. — Przegląd Przyrodniczy 1380
· Chachuła et al. (2021) (Chachuła P., Fiedor M., Rutkowski R., Dorda A.) — Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim. — Przegląd Przyrodniczy 1375
· Chalimoniuk (2002) (Chalimoniuk J.) — Żagwica listkowata Grifola frondosa na Śląsku. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1385
· Chalimoniuk (2003) (Chalimoniuk J.) — Ozorek dębowy Fistulina hepatica w lasach świerklanieckich. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1386 (U Wojewody (2003) dwie prace z oznaczeniem CHalimoniuk 2003a.)
· Chalimoniuk (2003) (Chalimoniuk J.) — Nowe stanowisko żagwicy listkowatej Grifola frondosa na Górnym Śląsku. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1387 (U Wojewody (2003) dwie prace oznaczone jako Chalimoniuk 2003a.)
· Chełchowski (1892) (Chełchowski S.) — Przyczynek do znajomości krajowych grzybów gnojowych. — Pamiętnik Fizyograficzny 2659
· Chełchowski (1898) (Chełchowski S.) — Grzyby podstawkozarodnikowe Królestwa Polskiego (Basidiomycetes Polonici). Część I. Autobasidiomycetes. Podstawczaki. — Pamiętnik Fizyograficzny 2660
· Chełchowski (1899) (Chełchowski S.) — Kolczak północny (Hydnum septentrionale Fr.). — Wszechświat 2661
· Chełchowski (1902) (Chełchowski S.) — Spostrzeżenia grzyboznawcze. — Pamiętnik Fizyograficzny 2662
· Chlebicki (1990) (Chlebicki A.) — Brunnipila calycioides (Rehm) Baral an alpine fungus new to Poland. — Acta Mycologica 3479
· Chlebicki (1993) (Chlebicki A.) — Preliminary studies on macrofungi from decaying stems of Calamagrostis arundinacea in natural habitats. I. List of species. — Polish Botanical Studies 3480
· Chlebicki (1995) (Chlebicki A.) — Microfungi on Dryas extracted from Polish Phanerogam Herbaria. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3481
· Chlebicki (1997) (Chlebicki A.) — Nowe stanowiska smardzówki czeskiej Verpa bohemica, okratka australijskiego Clathrus archeri i czasznicy olbrzymiej Calvatia gigantea na Dolnym Śląsku. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2663
· Chlebicki (1999) (Chlebicki A.) — Grzyby zebrane na gnidoszu sudeckim (Pedicularis sudetica ssp. sudetica), skalnicy śnieżnej (Saxifraga nivalis) i wierzbie lapońskiej (Salix lapponum) w Karkonoszach. — Przyroda Sudetów Zachodnich 3482
· Chlebicki (2001) (Chlebicki A.) — "Agaryk modrzewiowy". — Wszechświat 1388 (Brak u Wojewody (2003).)
· Chlebicki (2002) (Chlebicki A.) — Biogeographic relationships between fungi and selected glacial relict plants. — Monographiae Botanicae 3483
· Chlebicki (2003) (Chlebicki A.) — Hymenochaete carpatica, an inconspicuous fungus growing on chips of bark of Acer pseudoplatanus. — Acta Mycologica 1389
· Chlebicki (2005) (Chlebicki A.) — Biscogniauxia repanda (Fr.: FR.) Kuntze. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 1390
· Chlebicki (2005) (Chlebicki A.) — Some ascomycete fungi from primeval forests of north-eastern Poland. — Acta Mycologica 1391 (W wykazie ujęto część gatunków, które arbitralnie oraz przy pomocy Nordic Ascomycetes vol.I. uznano za ""już nie mikro"". Zainteresowanych całą listą wyszczególnioną przez Autora zachęcamy do przestudiowania pracy oryginalnej." [Anna Kujawa])
· Chlebicki (2005) (Chlebicki A.) — Some species of the genus Diatrype from the Czech Republic preserved in PRM, BRNM and KRAM. — Czech Mycology 3118
· Chlebicki (2008) (Chlebicki A.) — Some overlooked and rare xylariaceous fungi from Poland. — Polish Botanical Journal 1392 ("do zasadniczego artykułu dołączona jest lista grzybów ""xylariowatych"" Polski, dostępna również na stronie Autora (http://www.ib-pan.krakow.pl/who/chleb-rozm.pdf)" [Anna Kujawa])
· Chlebicki (2008) (Chlebicki A.) — Grzyby nadrzewne Gorców. — Ochrona Beskidów Zachodnich 1393 (gatunki stwierdzone przez Autora wraz z danymi literaturowymi [Anna Kujawa])
· Chlebicki (2018) (Chlebicki A.) — Workowce z klas Dothideomycetes, Leotiomycetes i Sordariomycetes i ich stadia anamorficzne w zbiorowiskach roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego. — Grzyby Babiej Góry. 1394
· Chlebicki (2022) (Chlebicki A.) — Revision of the genus Daldinia in the KRAM herbarium collection: Daldinia childiae, D. loculata and D. loculatoides, three new species for Poland. — Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae 1395
· Chlebicki & Chmiel (2006) (Chlebicki A., Chmiel A.) — Microfungi of Carpinus betulus from Poland I. Annotated list of microfungi. — Acta Mycologica 1396 (lista grzybów mikroskoipijnych (część z nich przez niektórych autorów jest traktowana jako grzyby makroskopijne) zebranych w Polsce na Carpinus betulus. [Anna Kujawa])
· Chlebicki & Lembicz (2001) (Chlebicki A., Lembicz M.) — Graminicolous fungi from Poland. I. Fungi on halophyte Puccinellia distans. — Acta Mycologica 3689
· Chlebicki & Łuszczyński (2002) (Chlebicki A., Łuszczyński J.) — Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bondartsev & Singer. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1397
· Chlebicki & Skirgiełło (1995) (Chlebicki A., Skirgiełło A.) — Some mycogenous fungi from Poland. — Acta Mycologica 2664 (U Wojewody (2003) ta sama praca zacytowana dwukrotnie - po raz drugi ze złym zestawem autorów.)
· Chmiel (1977) (Chmiel M.A.) — Nowe stanowiska koprofilnych workowców w południowo–wschodniej Polsce. — Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C 3485
· Chmiel (1981) (Chmiel M.A.) — Nowe i mało znane w Polsce gatunki Pezizales zebrane w Roztoczańskim Parku Narodowym . — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3486
· Chmiel (1982) (Chmiel M.A.) — O nowych i mało znanych w Polsce gatunkach Helotiales zebranych w Roztoczańskim Parku Narodowym. — Acta Mycologica 3487
· Chmiel (1985) (Chmiel M.A.) — Miseczniaki (Discomycetes) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część I. Rezerwat Jezioro Brzeziczno. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3488
· Chmiel (1987) (Chmiel M.A.) — Discomycetes Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego. Część II. Rezerwat Jezioro Moszne. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3489
· Chmiel (1987) (Chmiel M.A.) — Discomycetes Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego. Część III. Rezerwat Jezioro Długie. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3490
· Chmiel (1988) (Chmiel M.A.) — Discomycetes Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego. Część IV. Rezerwat Durne Bagno. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3491
· Chmiel (1989) (Chmiel M.A.) — Discomycetes Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego. Część V. Rezerwat Torfowisko nad Jeziorem Czarnym Sosnowickim. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3492
· Chmiel (1990) (Chmiel M.A.) — Nowe stanowiska Discomycetes na terenie Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3493
· Chmiel (1991) (Chmiel M.A.) — Discomycetes of the Kazimierz Landscape Park. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C - Biologia 3494
· Chmiel (1997) (Chmiel M.A.) — Rhytismatales, Helotiales, Pezizales. — Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park, Ecological Atlas (Project CRYPTO 4). 3352
· Chmiel (1997) (Chmiel M.A.) — Miseczniaki (Discomycetes) Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. — Środowisko Przyrodnicze Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. 3495
· Chmiel & Ronikier (2007) (Chmiel M.A., Ronikier A.) — Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1398
· Chmiel & Sadowska (1994) (Chmiel M.A., Sadowska B.) — Grzyby koprofilne w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 2666
· Chmiel & Sałata (1986) (Chmiel M.A., Sałata B.) — Grzyby z rodzaju Pseudoplectania Fuckel w Polsce . — Folia Societatis Scientiarum Lublinensis - Biologia 3484
· Chmiel et al. (1994) (Chmiel M.A., Romaszewska-Sałata J., Sałata B.) — Grzyby i śluzowce. — Roztoczański Park Narodowy. 3631 (U Wojewody (2003) wymieniona na liście publikacji, pominięta w tekście.)
· Chojnacki i in. (2010) (Chojnacki J., Luniak M., Miścicki S.) — Las Bielański. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 216-221 1399
· Chwistek (2008) (Chwistek M.) — Przemęcki Park Krajobrazowy. Agencja Promocyjno-Wydawncza UNIGRAF, Bydgoszcz 1400 (grzyby na fotografiach, gatunki podpisane polskimi nazwami [Anna Kujawa])
· Cieciuch & Wołk (1975) (Cieciuch Z., Wołk K.) — Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w otulinie rezerwatu „Jezioro Kolno” koło Augustowa. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2667
· Ciesielska (1966) (Ciesielska S.) — Lepiota rhacodes (Vitt.) Fr. w szklarni Zakładu Botaniki Ogólnej UMK w Toruniu. — Wiadomości Botaniczne 2668
· Cieślak & Łakomy (2009) (Cieślak R., Łakomy P.) — The assessment of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich pine stumps treatment in stand growing in the first generation on the post arable soil. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1401
· Cieślak et al. (2011) (Cieślak R., Łakomy P., Molińska-Glura M.) — Description of Heterobasidion annosum sensu stricto population occurring in Scots pine stands in Człopa and Podanin Forest Districts. I. Mycelium development in alive wood. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1402
· Ciosek (2002) (Ciosek M.) — Szmaciak gałęzisty na terenach nadbużańskich. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1403 (Brak u Wojewody (2003).)
· Čížek (2007) (Čížek K.) — Vatičkovité houby České Republiky a Slovenska: XXI. Tomentellopsis echinospora – vatovečka ostnovýtrusá. — Mykologické Listy 3140
· Čížek (2008) (Čížek K.) — Vatičkovité houby České Republiky a Slovenska: XXIII. Amaurodon viridis – vatička zelená. — Mykologické Listy 3137
· Cooke (1961) (Cooke W.B.) — The Cyphellaceous Fungi. A Study in the Porotheleaceae. — Beihefte zur Sydowia 3804
· Crous et al. (2017) (Crous P.W., Wingfield M.J., Burgess T.I., Hardy G., Barber P.A., Alvarado P., Barnes C.W., Buchanan P.K., Heykoop M., Moreno G., Thangavel R., van der Spuy S., Barili A., Barrett S., Cacciola S.O., Cano-Lira J.F., Crane C., Decock C., Gibertoni T.B., Guarro J., Guevara-Suarez M., Hubka V., Kolařík M., Lira C.R.S., Ordoñez M.E., Padamsee M., Ryvarden L., Soares A.M., Stchigel A.M., Sutton D.A., Vizzini A., Weir B.S., Acharya K., Aloi F., Baseia I.G., Blanchette R.A., Bordallo J.J., Bratek Z., Butler T., Cano-Canals J., Carlavilla J.R., Chander J., Cheewangkoon R., Cruz R., da Silva M., Dutta A.K., Ercole E., Escobio V., Esteve-Raventós F., Flores J.A., Gené J., Góis J.S., Haines L., Held B.W., Jung M.H., Hosaka K., Jung T., Jurjević Ž, Kautman V., Kautmanova I., Kiyashko A.A., Kozanek M., Kubátová A., Lafourcade M., La Spada F., Latha K.P.D., Madrid H., Malysheva E.F., Manimohan P., Manjón J.L., Martín M.P., Mata M., Merényi Z., Morte A., Nagy I., Normand A.C., Paloi S., Pattison N., Pawłowska J., Pereira O.L., Petterson M.E., Picillo B., Raj K.N.A., Roberts A., Rodríguez A., Rodríguez-Campo F.J., Romański M., Ruszkiewicz-Michalska M., Scanu B., Schena L., Semelbauer M., Sharma R., Shouche Y.S., Silva V., Staniaszek-Kik M., Stielow J.B., Tapia C., Taylor P.W.J., Toome-Heller M., Vabeikhokhei J.M.C., van Diepeningen A.D., van Hoa N., van Tri M., Wiederhold N.P., Wrzosek M., Zothanzama J., Groenewald J.Z.) — Fungal Planet description sheets: 558-624. — Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 3702
· Czarnecka (2006) (Czarnecka B.) — Pojaw czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1404
· Czarnecka i Janiec (2002) (Czarnecka B., Janiec B.) — Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Wyd. UMCS, Lublin 1405
· Czarnota & Kukwa (2001) (Czarnota P., Kukwa M.) — Lichens of the genera Lepraria and Leproloma from the Gorce Mts (Western Carpathians, Poland) and note on lichenicolous fungus Paranectria oropensis found on Leproloma membranaceum. — Polish Botanical Journal 3682
· Czarnota & Wojnarowicz (2008) (Czarnota P., Wojnarowicz A.) — Porosty i grzyby naporostowe północnej części grupy Lubania w Gorcach. — Ochrona Beskidów Zachodnich 3690
· Czarnota et al. (2005) (Czarnota P., Glanc K., Nowak J.) — Materiały do bioty porostów Gorców ze zbiorów Herbarium Instituti Botanici Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3418
· Czeczuga (1995) (Czeczuga B.) — Hydromycoflora of thirty-one lakes in Ełk Lake District and adjacent waters with reference to the chemistry of the environment. — Acta Mycologica 3497
· Czeczuga & Woronowicz (1991-1992) (Czeczuga B., Woronowicz L.) — Studies on aquatic fungi. XXI. The Lake Mamry complex. — Acta Mycologica 3496
· Czeczuga et al. (1990) (Czeczuga B., Chomutowska H., Woronowicz L.) — Studies of aquatic fungi. XV. The hydromycoflora of the Biosphere Sanctuary, Lake Łuknajno. — Acta Mycologica 3498
· Czerniawski et al. (2019) (Czerniawski W., Górszczyk A., Rutkowski R.) — Wodnicha marcowa Hygrophorus marzuolus - nowy gatunek w mykobiocie Polski. — Przegląd Przyrodniczy 1406
· Czylok et al. (2009) (Czylok A., Tyc A., Kubajak A.) — Przewodnik przyrodniczy po Dąbrowie Górniczej. 1407
· Czyżewska (1998) (Czyżewska K.) — Lichenized Ascomycotina of the Bełchatów Industrial Region (Central Poland). — Acta Mycologica 2669
· Czyżewska (2003) (Czyżewska K.) — Distribution of some lichenicolous fungi in Poland. — Acta Mycologica 3536 (Brak u Wojewody (2003) na liście publikacji, ujęta w tekście.)
· Czyżewska (2020) (Czyżewska K.) — The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized allied fungi of Central Poland. A catalogue. 1408
· Czyżewska et al. (2001) (Czyżewska K., Motiejūnaitė J., Cieśliński S.) — Species of lichenized and allied fungi new to Białowieża Large Forest (NE Poland). — Acta Mycologica 1410
· Czyżewska et al. (2005) (Czyżewska K., Motiejūnaitė J., Cieśliński S.) — New and noteworthy species of lichens and allied fungi from north-eastern Poland. — Acta Mycologica 1411
· Czyżewska et al. (2008) (Czyżewska K., Hachułka M., Łubek A, Zaniewski P.) — Distribution of some lichenicolous fungi in Poland. II. — Acta Mycologica 1409
· Dadacz & Łakomy (2007) (Dadacz M.Z., Łakomy P.) — Development of mycelial cords of Hypholoma fasciculare isolates in deifferent forest soils. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1412
· Dai (2006) (Dai Y.C., Penttilä R.) — Polypore diversity of Fenglin Nature Reserve, northeastern China. — Annales Botanici Fennici 3649
· Dalke & Łakomy (2009) (Dalke M., Łakomy P.) — Genetic diversity of Heterobasidion annosum sensu stricto populations in chosen scots pine stands with beech in understorey. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1413
· Damszel et al. (2020) (Damszel M., Piętka S., Szczepkowski A., Sierota Z.) — Macrofungi on three nonnative coniferous species introduced 130 years ago, into Warmia, Poland. — Acta Mycologica 3736
· Danielewicz & Maliński (1999) (Danielewicz W., Maliński T.) — Materiały do znajomości rozmieszczenia purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. w zachodniej Polsce. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 2670
· Danilkiewicz (1982) (Danilkiewicz M.) — Mikroskopowe grzyby fitopatogeniczne rezerwatu leśnego Omelno koło Radzynia Podlaskiego . — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3502
· Danilkiewicz (1987) (Danilkiewicz M.) — Mikroskopowe grzyby pasożytnicze łąk i pastwisk doliny Krzny . — Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 3503
· Danilkiewicz (1987) (Danilkiewicz M.) — Grzyby pasożytnicze lewobrzeżnej doliny środkowego Bugu. — Acta Mycologica 3504
· Das et al. (2017) (Das K., Ghosh A., Chakraborty D., Li J., Qiu L., Baghela A., Halama M., Hembrom M.E., Mehmood T., Parihar A., Pencakowski B., Bielecka M., Reczyńska K., Sasiela D., Singh U., Song Y., Świerkosz K., Szczęśniak K., Uniyal P., Zhang J., Buyck B.) — Fungal Biodiversity Profiles 31–40. — Cryptogamie, Mycologie 1414
· David & Tortić (1984) (David A., Tortić M.) — Amyloporiella gen. nov. (Polyporaceae). — Transactions of the British Mycological Society 2671
· Dawidowicz (2019) (Dawidowicz L.) — Czernidłak kołpakowaty - porównanie wzrostu grzybni i plonowania, uprawa, wartość odżywcza i prozdrowotna. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 1415 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Dąbrowski (1998) (Dąbrowski W., Bogusławska-Wąs E., Daczkowska-Kozon E.) — Analysis of the Szczecin Lagoon waters fungi. — Acta Mycologica 3829
· Deja et al. (2014) (Deja S., Wieczorek P.P., Halama M., Jasicka-Misiak I., Kafarski P., Poliwoda A., Młynarz P.) — Do Differences in Chemical Composition of Stem and Cap of Amanita muscaria Fruiting Bodies Correlate with Topsoil Type?. — PLOS ONE 1417
· Demidowska (1998) (Demidowska G.) — Okratek australijski (Clathrus archeri). — Aura 2672
· Diederich (1996) (Diederich P.) — The lichenicolous Heterobasidiomycetes. 2673
· Dissing & Schumacher (1979) (Dissing H., Schumacher T.) — Preliminary studies in the genus Boudiera, taxonomy and ecology. — Norwegian Journal of Biology 3505
· Dittrich (1917) (Dittrich G.) — Bemerkungen zu neuen Funden schlesischer Pilze. — Hedwigia 2674
· Domański (1952) (Domański S.) — Zgnilizny odziomkowe sosny zwyczajnej i próba oceny ich warunków rozwojowych w Wielkopolskim Parku Narodowy w Ludwikowie. — Sylwan 2675
· Domański (1954) (Domański S.) — Badania nad biologią Fomes igniarius (Linn.) Fr. na białodrzewie (Populus alba L.). — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2676
· Domański (1955) (Domański S.) — Grzyby kapeluszowe (Aphyllophorales, Agaricales) zebrane w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1948-1952. 2677
· Domański (1955) (Domański S.) — Nowe stanowisko grzyba Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres. w Polsce. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2679
· Domański (1955) (Domański S.) — Z badań nad zgniliznami drewna olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) w odroślowym drzewostanie w Wesołej k. Siemianic. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2680
· Domański (1956) (Domański S.) — Studium nad grzybem Phellinus punctatus (Fr.) Pilát ze szczególnym uwzględnieniem jego rakotwórczej działalności na jesionie. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2681
· Domański (1957) (Domański S.) — Notatki mikologiczne. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2682
· Domański (1960) (Domański S.) — Morfologia owocników Polystictus tomentosus (Fr.) Karst. var. circinatus (Fr.) Sart. et Maire występujących w Wielkopolskim Parku Narodowym w Ludwikowie. — Monographiae Botanicae 3449 (Brak u Wojewody (2003).)
· Domański (1961) (Domański S.) — Materiały do poznania mikoflory nadrzewnej Beskidu Niskiego w okolicy Gorlic. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2683
· Domański (1962) (Domański S.) — Additamenta ad mycofloram liginocolam Reservati Publici ad Sanctam Crucem („Góry Świętokrzyskie”) (Polonia Centralis). — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2684
· Domański (1963) (Domański S.) — Fungi lignicoli in regione Mazury in Polonia septentrionali annis 1956–1961 collecti. — Monographiae Botanicae 2685
· Domański (1963) (Domański S.) — De fungis in Sudetis occidentalibus anno 1961 collectis. — Monographiae Botanicae 2686
· Domański (1964) (Domański S.) — Pleurotus vetlinianus Dom., sp. nov . — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2687
· Domański (1964) (Domański S.) — Tyromyces Lowei (Pil ex Pil.) Bond. w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3359 (Brak u Wojewody (2003).)
· Domański (1964) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. I. Poria subacida (Peck) Sacc. i jej rozpoznanie. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3846 (Brak u Wojewody (2003).)
· Domański (1965) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. II. Grzyb mukronelloidalny z grupy Hericium: Dentipratulum bialoviesense, gen. et sp. nov. — Acta Mycologica 2688
· Domański (1965) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. III. Ceriporiopsis placenta (Fr. sensu J. Erikss.) Domański, jej formy i ich rozpoznawanie. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2689
· Domański (1965) (Domański S.) — Grzyby (Fungi). T. 2. Podstawczaki (Basidiomycetes), bezblaszkowe (Aphyllophorales). Żagwiowate I (Polyporaceae I), szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). 1053
· Domański (1966) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. IV. Poria albidofusca, sp. nov. i jej rozpoznanie. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2690
· Domański (1966) (Domański S.) — Studium porównawcze nad grzybami polyporoidalnymi: Polyporus dichrous Fr. i Polyporus pannocinctus Romell. — Acta Mycologica 2691
· Domański (1966) (Domański S.) — Coriolellus malicola (Berk. et Curt.) Murr na kontynencie euroazjatyckim. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2692
· Domański (1967) (Domański S.) — Specyfika mikoflory nadrzewnej Białowieskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem grzybów z rzędu Aphyllophorales. — Sylwan 2693
· Domański (1968) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. V. Trametella extenuata (Dur. & Mont.) Domań. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2694
· Domański (1969) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej VI. Antrodia ramentacea (Berk. & Br.) Donk. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2695
· Domański (1969) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. VII. Schizopora paradoxa (Schrad. ex Fr.) Donk i jej rozpoznanie. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2696
· Domański (1969) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. VIII. Schizopora phellinoides (Pilát) comb. nov. Schrad. ex Fr.) Donk i jej rozpoznanie. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2697
· Domański (1969) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. X. Fibuloporia subvermispora (Pilát) Domań., comb. nov. i jej rozpoznanie. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2698
· Domański (1969) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej XII. Phyllotopsis nidulans (Pers. ex Fr.) Sing. — Acta Mycologica 2699
· Domański (1970) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej IX. Dalsze badania nad grzybem Ceriporiopsis placenta (Fr. sensu J. Erikss.) Domań. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2700
· Domański (1970) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej XIII. Dwa gatunki Diplomitoporus Domań., gen. nov. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2701
· Domański (1970) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. XIV. Coriolus hoehnelii (Bres. in Höhn.) Bourd. & Galz. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2702
· Domański (1970) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. XV. Polyporus dichrous Fr. i Polyporus pannocinctus Romell. w kulturze. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2703
· Domański (1970) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. XVI. Coriolus foliaceo-dentatus (Nikol.) Domański, comb. nov. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2704
· Domański (1971) (Domański S.) — Grzyby zasiedlające drewno w Puszczy Białowieskiej. XVII. Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domański . — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2705
· Domański (1972) (Domański S.) — Fungi, Polyporaceae I (resupinatae), Mucronoporaceae I (resupinatae). 3800
· Domański (1972) (Domański S.) — Wood inhabiting fungi of the Białowieża virgin forest in Poland XVIII. Amylocystis lapponica (Romell) Bond. & Sing. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2706
· Domański (1976) (Domański S.) — Resinicium bicolor in Poland. — Memoirs of the New York Botanical Garden 2707
· Domański (1976) (Domański S.) — Grzyby występujące w drzewostanach objętych szkodliwym oddziaływaniem emisji przemysłowych w Górnośląskim i Krakowskim Okręgu Przemysłowym. III. Grzyby zasiedlające nadziemne części drzew w drzewostanach przebudowanych w latach 1970–1975. — Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris 2708
· Domański (1991) (Domański S.) — Grzyby (Mycota). T. 21. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowce (Aphyllophorales). Skórnikowate (Stereaceae), pucharkowate (Podoscyphaceae), 1064
· Domański (1991) (Domański S.) — Mała Flora Grzybów. T. I. Basidiomycetes (podstawczaki). Aphyllophorales (bezblaszkowce). Część 6. Corticiaceae, Kavinia-Rogersella; Stephanosporaceae, Lindtneria. 1072
· Domański & Dzięciołówski (1955) (Domański S., Dzięciołówski W.) — Zgnilizny odziomkowe sosny zwyczajnej i ich warunki rozwojowe. Część II. Wpływ warunków glebowych w leśnictwie Dobrygość (nadleśnictwo Rychtal). — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2678
· Domański & Orlicz (1967) (Domański S., Orlicz A.) — Studium nad grzybem Ischnoderma corrugis (Fr.) Domań. & Orlicz ze szczególnym uwzględnieniem budowy jego owocników. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2715
· Domański & Orlicz (1969) (Domański S., Orlicz A.) — Studium nad grzybem wieloporowym Irpex lacteus (Fr. ex Fr.) Fr. — Acta Mycologica 2716
· Domański et al. (1960) (Domański S., Gumińska B., Lisiewska M., Nespiak A., Skirgiełło A., Truszkowska W.) — Mikoflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina 1958). — Monographiae Botanicae 2710
· Domański et al. (1963) (Domański S., Gumińska B., Lisiewska M., Nespiak A., Skirgiełło A., Truszkowska W.) — Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. II. (Ustrzyki Górne, 1960). — Monographiae Botanicae 2711
· Domański et al. (1967) (Domański S., Gumińska B., Lisiewska M., Nespiak A., Skirgiełło A., Truszkowska W.) — Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962). — Acta Mycologica 2712
· Domański et al. (1967) (Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A.) — Grzyby (Mycota). Tom 3. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowe (Aphyllophorales). Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae), lakownicowate (Ganodermataceae), bondarcewowate (Bondarzewiaceae), boletkowate (Boletopsidaceae), ozorkowate (Fistulinaceae). 1054
· Domański et al. (1970) (Domański S., Lisiewska M., Majewski T., Skirgiełło A., Truszkowska W., Wojewoda W.) — Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. IV. (Zatwarnica, 1965). — Acta Mycologica 2714
· Domański et al. (1973) (Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A.) — Fungi. Polyporaceae II (pileatae), Mucronoporaceae II (pileatae), Ganodermataceae, Bondarzewiaceae, Boletopsidaceae, Fistulinaceae. 3802
· Domański et al. (1977) (Domański S., Kowalski S., Kowalski T.) — Grzyby występujące w drzewostanach objętych szkodliwym oddziaływaniem emisji przemysłowych w Górnośląskim i Krakowskim Okręgu Przemysłowym. V. Grzyby zasiedlające nadziemne części drzew w przebudowanych drzewostanach w latach 1971–1975. — Acta Mycologica 2713
· Domański et al. (1987) (Domański S., Kowalski S., Kowalski T.) — Emisje przemysłowe a działalność patogeniczna i zmiany biotroficzne grzybów ze szczególnym odniesieniem do GOP i KOP. — Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. II Krajowe Sympozjum, Kórnik, 16-19 maja 1984. 3801
· Domański Z. (1965) — Grzyby wyższe okolic Kowańca (Gorce). — Acta Mycologica 2717
· Domański Z. (1969) — Grzyby wyższe pastwisk koło Turka. — Acta Mycologica 2718
· Domański Z. (1993) — Macromycetes rezerwatu “Jegiel”. — Acta Mycologica 2720
· Domański Z. (1997) — Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce. 2719
· Domański Z. (1999) — Grzyby zebrane w Borach Tucholskich. 2721
· Domański Z. (1999) — Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza. 2722
· Domański Z. (1999) — Notatki mikologiczne z Suwalszczyzny. 2723
· Domański Z. (2001) — Grzyby Lasów Łochowskich. 3794
· Domian (2010) (Domian G.) — Grzyby inwazyjne. — Księga Puszczy Bukowej. Tom 1. Środowisko przyrodnicze. 1418
· Domian (2010) (Domian G.) — Ochrona gatunkowa grzybów. — Księga Puszczy Bukowej. Tom 1. Środowisko przyrodnicze. 1419
· Domian (2015) (Domian G.) — Soplówka bukowa i soplówka jeżowata w Puszczy Bukowej koło Szczecina – wstępna ocena trwałości stanowisk. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 1420
· Domian (2020) (Domian G.) — Błyskoporek podkorowy w Puszczy Bukowej nad Jez. Piasecznik Mały. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1795 (Fotografia + podpis.)
· Domian & Kędra (2010) (Domian G., Kędra K.) — Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina. — Przegląd Przyrodniczy 1421
· Domian & Kujawa (2022) (Domian G., Kujawa A.) — Obserwacje mykologiczne członków Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Część I. — Przegląd Przyrodniczy 1422
· Domian & Szczepkowski (2023) (Domian G., Szczepkowski A.) — First records of a rare polyporoid fungus, Odoria alborubescens, in Poland. — Sylwan 3737
· Domian et al. (2010) (Domian G., Ziarnek M., Ziarnek K.) — Rezerwaty przyrody. — Księga Puszczy Bukowej. Tom 1. Środowisko przyrodnicze. 1423
· Domian et al. (2022) (Domian G., Konik J., Kudławiec B., Kujawa A., Lożek M., Naser G., Pawłowska J., Piskorski S., Rosa-Gruszecka A., Stasińska M., Stokłosa N.) — Obserwacje mykologiczne członków Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Część II. — Przegląd Przyrodniczy 3712
· Dominik (1935) (Dominik T.) — Grzyby pasożytnicze zebrane w okolicy Włocławka w sierpniu 1934 roku. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3506
· Dominik (1936) (Dominik T.) — Materiały do flory grzybów mikroskopowych zachodniej Polski. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej 2724
· Dominik (1947) (Dominik T.) — Nowe stanowisko Ithyphallus impudicus (Schulzer) w Poznaniu. — Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2725
· Dominik (1950) (Dominik T.) — Badanie mikotrofizmu dzikich grusz na terenie Polski z uwzględnienem warunków bioekologicznych. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2726
· Dominik (1952) (Dominik T.) — Badanie mykotrofizmu roślinności wydm nadmorskich i śródlądowych. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2727 (u Wojewody jako Dominik 1951 i Dominik 1952)
· Dominik (1963) (Dominik T.) — Notatki mikologiczne z lat 1945–1960. — Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie 2728
· Dominik & Morawski (1935) (Dominik T., Morawski M.) — Spostrzeżenia nad gatunkami Ithyphallus impudicus (L.) Fr. i Ithyphallus impeliaris (Schulzer). — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2729
· Dominik & Nespiak (1953) (Dominik T., Nespiak A.) — Badanie mikotrofizmu zespołów roślinnych krainy kosodrzewu w granitowych Tatrach. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2730
· Dominik & Pachlewski (1955) (Dominik T., Pachlewski R.) — Badanie mikotrofizmu zespołów sosnowych w Łebie nad Bałtykiem. — Rocznik Dendrologiczny 2732
· Dominik & Pachlewski (1956) (Dominik T., Pachlewski R.) — Badanie mikotrofizmu zespołów roślinnych regla dolnego w Tatrach. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2733
· Dominik et al. (1954) (Dominik T., Nespiak A., Pachlewski R.) — Badanie mykotrofizmu zespołów roślinnych regla górnego w Tatrach. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2731
· Dorda & Fiedor (2013) (Dorda A., Fiedor M.) — Stanowisko Holvaya mucida (Shulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) na Pogórzu Śląskim w Cieszynie. — Przegląd Przyrodniczy 1424
· Drewnowska et al. (2014) (Drewnowska M., Krogul P., Śliwińska A., Zalewska T., Falandysz J.) — Badania nad występowaniem sztucznych (134/137Cs) i naturalnych radionuklidów (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w pieprzniku jadalnym. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 1425 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Drobnik & Sokół (1999) (Drobnik J., Sokół S.) — Jeszcze o czarce szkarłatnej. — Przyroda Górnego Śląska 1427 (Brak u Chmiel (2006).)
· Dryżałowska et al. (2014) (Dryżałowska A., Szylke N., Zalewska T., Śliwińska A., Falandysz J.) — Radiocez (137Cs) i potas (40K) w maślaku zwyczajnym. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 1428 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Drzewiecki (2017) (Drzewiecki P.) — Rodzaj Pithya Fuckel w Polsce i nowe dane dotyczące występowania Pithya cupressina (Batsch) Fuckel. — Przegląd Przyrodniczy 1430
· Du et al. (2012) (Du Xi-Hui, Zhao Qi, Yang Zhu L., Hansen Karen, Taşkin Hatira, Büyükalaca Saadet, Dewsbury Damon, Moncalvo Jean-Marc, Douhan Greg W., Robert Vincent A. R. G., Crous Pedro W., Rehner Stephen A., Rooney Alejandro P., Sink Stacy, O’Donnell Kerry) — How well do ITS rDNA sequences differentiate species of true morels (Morchella)?. — Mycologia 1431
· Dubiel (1995) (Dubiel E.) — Puszcza Niepołomicka. — Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej. Przewodnik Sesji Terenowych 50 PTB. 3027 (Autorką podrozdziału "Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes" w rozdziale autorstwa Dubiela jest H. Komorowska.)
· Dueñas (2005) (Dueñas M.) — New and interesting Iberian heterobasidiomycetous fungi. I. — Nova Hedwigia 3721
· Durska (1971) (Durska B.) — O występowaniu w Polsce Mycena belliae (Johnst.) Orton. — Acta Mycologica 2734
· Durska (1974) (Durska B.) — Studia nad grzybami pasożytniczymi roślin występujących w litoralu zbiorników wodnych Pojezierza Mazurskiego . — Acta Mycologica 3507
· Durska (2021) (Durska A.) — Grzyby zamieszczone na Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych wśród zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych buka pospolitego Fagus sylvatica na terenie nadleśnictwa Połczyn-Zdrój, w Drawskim Parku Krajobrazowym. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii (II edycja). Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. 23-25.04.2021 (on-line). 3790 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Dvořák et al. (2005) (Dvořák J., Merhautová V., Vrána J., Gabriel J.) — Heavy metal contents in fruit bodies of wood-rotting fungi collected in the Klódzko region, Poland. — Czech Mycology 3127
· Dyląg & Gumińska (1997) (Dyląg E., Gumińska B.) — Postfire macromycetes from deciduous wood in the Chrzanów forest inspectorate (S Poland). — Acta Mycologica 2735
· Dynowska (1983) (Dynowska M.) — Badania nad grzybami z rodzaju Typhula Fr. emend. Karst. pochodzącymi z terenu województwa olsztyńskiego. I. — Acta Mycologica 2736
· Dynowska (1984) (Dynowska M.) — Czarka szkarłatna też zasługuje na ochronę. — Wszechświat 3508
· Dynowska (1986) (Dynowska M.) — Typhula variabilis Riess. — Acta Mycologica 2737
· Dynowska (1991) (Dynowska M.) — Typhula subvariabilis – nowy gatunek w mikoflorze Polski. — Acta Mycologica 2738
· Dziadowiec & Hołownia (1979) (Dziadowiec H., Hołownia I.) — Zasoby węgla, azotu i niektórych składników popielnych oraz energii w owocnikach grzybów ekosytemów leśnych rezerwatu Las Piwnicki. — Acta Mycologica 2739
· Dzięczkowski (1961) (Dzięczkowski A.) — Purchawka olbrzymia (Lasiosphaera gigantea F. Šmarda = Calvatia gigantea Lloyd) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z Wielkopolski. — Przyroda Polski Zachodniej 2740
· Dzięczkowski (1961) (Dzięczkowski A.) — Chrońmy purchawkę olbrzymią. — Przyroda Polska 2741
· Dzięczkowski (1972) (Dzięczkowski A.) — Mapa stanowisk czasznicy olbrzymiej (Calvatia gigantea Lloyd) w Wielkopolsce. — Przyroda Polski Zachodniej 2742
· Dzięgielowski (1925) (Dzięgielowski T.) — Grzyby okolic Niepruszewa powiadu Grodziskiego ze szczególnym uwzględnieniem pasożytów drzew i krzewów leśnych. — Kosmos 2743
· Dziwisz (2013) (Dziwisz M.) — Noce i dnie... na michałowickiej ziemi... czyli - opowieści spod Michałowskiego Lasu. Michałówka. — Naddłubniańskie Pejzaże 1432
· Eberhardt et al. (2015) (Eberhardt U., Beker H.J., Vesterholt J.) — Decrypting the Hebeloma crustuliniforme complex: European species of Hebeloma section Denudata subsection Denudata (Agaricales). — Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 1433
· Eberhardt et al. (2015) (Eberhardt U., Ronikier A., Schütz N., Beker H.J.) — The genus Hebeloma in the alpine belt of the Carpathians including two new species. — Mycologia 1434
· Eichler (1895) (Eichler B.) — Kształt i wielkość zarodników u niektórych gatunków grzybów z działu śluzowców (Myxomycetes), podstawko-zarodnikowych (Basidiomycetes) woreczko-zarodnikowych (Ascomycetes). — Wszechświat 2744
· Eichler (1896) (Eichler B.) — Phallus caninus Schaeff. — Wszechświat 2745
· Eichler (1899) (Eichler B.) — Przyczynek do flory grzybów okolic miasta Międzyrzeca. — Wszechświat 2746
· Eichler (1899) (Eichler B.) — Ditiola radicata (Alb. et Schw.). — Wszechświat 3448 (Brak u Wojewody (2003).)
· Eichler (1900) (Eichler B.) — Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca. — Pamiętnik Fizyograficzny 2747
· Eichler (1901) (Eichler B.) — Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. — Wszechświat 2748
· Eichler (1901) (Eichler B.) — Boletus flavidus Fr. (grzyb żółtawy). — Wszechświat 2749
· Eichler (1902) (Eichler B.) — Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. — Pamiętnik Fizyograficzny 2751
· Eichler (1902) (Eichler B.) — Przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. — Wszechświat 2753
· Eichler (1903) (Eichler B.) — Olbrzymia huba żagwiowa [Fomes fomentarius (Linn.) Fr.]. — Wszechświat 2752
· Eichler (1904) (Eichler B.) — Drugi przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. — Pamiętnik Fizyograficzny 2750
· Eichler (1907) (Eichler B.) — Trzeci przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca. — Pamiętnik Fizyograficzny 2754
· Eisfelder (1966) (Eisfelder I.) — Vierter Europäischer Mykologenkongreß in Warschau. — Zeitschrift für Pilzkunde 2755
· Endler (1971) (Endler Z.) — Grzyby wyższe lasów bukowych nadl. Kąty. — Acta Mycologica 2757
· Eriksson & Ryvarden (1975) (Eriksson J., Ryvarden L.) — The Corticiaceae of North Europe. Vol. 3. Coronicium - Hyphoderma. 2761
· Eriksson & Ryvarden (1976) (Eriksson J., Ryvarden L.) — The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Hyphodermella - Mycoacia. 2762
· Eriksson et al. (1978) (Eriksson J., Hjortstam K., Ryvarden L.) — The Corticiaceae of North Europe. Vol. 5. Mycoaciella - Phanerochaete. 2758
· Eriksson et al. (1981) (Eriksson J., Hjortstam K., Ryvarden L.) — The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Phlebia - Sarcodontia. 2759
· Eriksson et al. (1984) (Eriksson J., Hjortstam K., Ryvarden L.) — The Corticiaceae of North Europe. Vol. 7. Schizopora - Suillosporium 2760
· Fabijanowski (1962) (Fabijanowski J.) — Lasy tatrzańskie. — Tatrzański Park Narodowy. 2763
· Falandysz & Zalewska (2014) (Falandysz J., Zalewska T.) — Pierwiastki promieniotwórcze (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w grzybie płachetka kołpakowata Cortinarius caperatus. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 1436 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Falandysz et al. (2011) (Falandysz J., Kojta A.K., Jarzyńska G., Orzłowska D., Danisiewicz-Czupryńska D.) — Zdolności nagromadzania rtęci w owocnikach przez płachetkę kołpakowatą (Rozites caperata). — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1435
· Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000) (Falkowski M., Nowicka-Falkowska J.) — Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1438 (Brak u Chmiel (2006).)
· Fałtynowicz & Kukwa (2003) (Fałtynowicz W., Kukwa M.) — Czerwona lista porostów zagrożonych na Pomorzu Gdańskim. — Monographiae Botanicae 3688 (Brak u Wojewody (2003).)
· Fałtynowicz et al. (2016) (Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Kukwa M., Adamska E., Czarnota P., Kubiak D., Pietrzykowska-Urban K.) — Lichen diversity in the managed forests of the Karnieszewice Forest Division and its surroundings (N Poland). — Ecological Questions 3678
· Fedosova et al. (2018) (Fedosova A.G., Popov E.S., Lizoň P., Kučera V.) — Towards an understanding of the genus Glutinoglossum with emphasis on the Glutinoglossum glutinosum species complex (Geoglossaceae, Ascomycota). — Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 3700
· Fełenczak (1927) (Fełenczak W.) — Grzyby podkarpackie okolicy Dukli — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności 2764
· Fiedorowicz (2001) (Fiedorowicz G.) — Wstępne obserwacje macromycetes rezerwatu"Zakręt" (Mazurski Park Krajobrazowy). W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 181 1439
· Fiedorowicz (2007) (Fiedorowicz G.) — Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138 1440
· Fiedorowicz (2009) (Fiedorowicz G.) — The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland). — Acta Mycologica 1441
· Fiedorowicz (2009) (Fiedorowicz G.) — Monitoring grzybów wielkoowocnikowych na terenie m. Olsztyna. — Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy. 1442
· Fiedorowicz (2011) (Fiedorowicz G.) — Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1443
· Fiedorowicz (2020) (Fiedorowicz G.) — Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80 1444
· Fiedorowicz i in. (2000) (Fiedorowicz G., Lisiewska M., Dynowska M.) — Gatunki grzybów monitorowanych w Mazurskim Parku Krajobrazowym. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 73-79 1446
· Fiedorowicz i in. (2009) (Fiedorowicz G., Juszczyński K., Szłykowicz W.) — Grzyby wielkoowocnikowe kampusu akademickiego Kortowo w Olsztynie. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: 37 1445
· Fiedotjew (1936) (Fiedotjew M.) — Grzyby wyższe. — Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu 2771
· Figarski & Słupek (2011) (Figarski T., Słupek J.) — Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum na terenie projektowanego użytku ekologicznego "Stawy kolmatacyjne na Borkach" w Radomiu. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1447
· Fijałkowski et al. (1992) (Fijałkowski D., Bloch M., Flisińska Z., Polski A., Wójciak H.) — Szata roślinna rezerwatu Imielty Ług. — Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C 2772
· Fijałkowski et al. (1992) (Fijałkowski D., Bloch M., Flisińska Z., Nycz B., Polski A., Wójciak H.) — Flora i zespoły projektowanego rezerwatu Bagno Rakowskie. — Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C 2773
· Fiklewicz-Sobstyl (1965) (Fiklewicz-Sobstyl G.) — Spostrzeżenia fenologiczne nad grzybami wyższymi torfowiska „Bagna” koło Obornik (Północna Wielkopolska). — Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej 2774
· Fischer (1963) (Fischer W.) — Beiträge zur Pilzflora der Niederlausitz II. — Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz 2775
· Flakus (2004) (Flakus A.) — New and rare lichen species of the polish Tatra Mountains. — Polish Botanical Journal 3731
· Flakus (2007) (Flakus A.) — Lichenized and lichenicolous fungi from mylonitized areas of the subnival belt in the Tatra Mountains (Western Carpathians). — Annales Botanici Fennici 3647
· Flisińska (1982) (Flisińska Z.) — Materiały do poznania flory grzybów wyższych rezerwatu wodno-torfowiskowego Brzeziczno. — Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C 2776
· Flisińska (1984) (Flisińska Z.) — Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) Lublina. — Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C 2777
· Flisińska (1985) (Flisińska Z.) — Stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea na Lubelszczyźnie. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2778 (U Wojewody (2003) błąd w tytule ("Nowe stanowiska...").)
· Flisińska (1987) (Flisińska Z.) — Macromycetes zbiorowisk leśnych i torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. — Acta Mycologica 2779
· Flisińska (1991) (Flisińska Z.) — Stanowiska podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus na Lubelszczyźnie. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2780
· Flisińska (1995) (Flisińska Z.) — Grzyby wielkoowocnikowe Poleskiego Parku Narodowego. — Ekobios 2781
· Flisińska (1995) (Flisińska Z.) — Stanowisko żagwi okółkowej Polyporus umbellatus na Lubelszczyźnie. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3667 (Brak u Wojewody (2003).)
· Flisińska (1996) (Flisińska Z.) — Studia nad grzybami wielkoowocnikowymi (macromycetes) Lublina. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 2782
· Flisińska (1996) (Flisińska Z.) — Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. — Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. 2783
· Flisińska (1997) (Flisińska Z.) — Stanowiska żagwicy listkowatej Grifola frondosa na Lubelszczyźnie. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2784
· Flisińska (1997) (Flisińska Z.) — Macromycetes of the Jastkowice Forest Reserve. — Acta Mycologica 2785
· Flisińska (1997) (Flisińska Z.) — Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycotina) Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. — Środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. 2786
· Flisińska (1997) (Flisińska Z.) — Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes). — Szata roślinna Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”. 2787 (U Wojewody (2003) zacytowana dwa razy - raz ze złą datą, jako Flisińska 2000 c.)
· Flisińska (1997) (Flisińska Z.) — Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego Marynopole. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 2788
· Flisińska (1998) (Flisińska Z.) — Stanowiska flagowca olbrzymiego Meripilus giganteus na Lubelszczyźnie. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2789
· Flisińska (1998) (Flisińska Z.) — Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. 2790
· Flisińska (1999) (Flisińska Z.) — Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) rezerwatu Szklarnia. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 2791
· Flisińska (2000) (Flisińska Z.) — Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland). — Acta Mycologica 1448
· Flisińska (2000) (Flisińska Z.) — Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 1449 (Brak u Chmiel (2006).)
· Flisińska (2000) (Flisińska Z.) — Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego. — Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku krajobrazowego i jego najbliższych okolic. 1450
· Flisińska (2000) (Flisińska Z.) — Macromycetes of the Janów Forests reserve. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3510 (Brak u Chmiel (2006).)
· Flisińska (2002) (Flisińska Z.) — Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83 1451
· Flisińska (2004) (Flisińska Z.) — Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2. 1452 (Monografia dotycząca podstawczaków znanych z terenu Lubelszczyzny. Większość gatunków jest ujęta w Checklist 2003, ponieważ większość stanowią wcześniejsze dane literaturowe. [Anna Kujawa])
· Flisińska & Sałata (1991) (Flisińska Z., Sałata B.) — Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 2792
· Flisińska & Sałata (1998) (Flisińska Z., Sałata B.) — Nowe stanowiska interesujących grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w południowo–wschodniej Polsce. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3509
· Florczak et al. (2007) (Florczak J., Osiecka M., Wędzisz A.) — Skład chemiczny i aktywność celulolityczna szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa (Wulf.) Fr. — Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 1453
· Florczak et al. (2014) (Florczak J., Chudy J., Barasińska M., Karwowski B.) — Wybrane składniki odżywcze grzybów dziko rosnących uszaka bzowego (Hirneola auricula judae), boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) i zimówki aksamitnotrzonowej (Flammulina velutipes). — Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 3728
· Florczak et al. (2015) (Florczak J., Karmańska A., Karwowski B.) — Niektóre składniki żółciaka siarkowego Laetiporus sulfureus (Bull.) Murrill. — Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 3727
· Florczak et al. (2016) (Florczak J., Karmańska A., Karwowski B.) — Badanie zawartości związków polifenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej niektórych jadalnych gatunków grzybów wielkoowocnikowych. — Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 3726
· Flotow (1850) (Flotow J.) — Lichenes Florae Silesiae. I. — Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur 3654 (Brak u Wojewody (2003).)
· Frąckiewicz (2005) (Frąckiewicz W.) — Grzybówka zgięta Mycena inclinata. Rezerwat Serniawy, sierpień 1999 r. — Wszechświat 3696 (Zdjęcie na okładce + opis. Błędne oznaczenie. Na zdjęciu Coprinus disseminatus.)
· Frejlak (1973) (Frejlak S.) — Grzyby wyższe kotła Morskiego Oka w Tatrach. — Acta Mycologica 2793
· Friedrich (1979) (Friedrich, S.) — Wstępne badania nad grzybami pomnikowego lasu grabowo-dębowego w Ziemomyślu na Pomorzu Szczecińskim. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie - Rolnictwo 2765
· Friedrich (1979) (Friedrich S.) — Langermannia gigantea (Batsch ex Pers.) Rostk. na Pomorzu Szczecińskim. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2794
· Friedrich (1984) (Friedrich S.) — Mikoflora Puszczy Goleniowskiej. — Acta Mycologica 2795
· Friedrich (1985) (Friedrich S.) — Macromycetes na tle zespołów leśnych Puszczy Goleniowskiej. — Acta Mycologica 2796
· Friedrich (1985) (Friedrich S.) — Charakterystyka ekologiczno-fenologiczna macromycetes Puszczy Goleniowskiej. — Acta Mycologica 2797
· Friedrich (1987) (Friedrich S.) — Macromycetes Szczecina. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2798
· Friedrich (1991) (Friedrich S.) — Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w projektowanym Cedyńskim Parku Krajobrazowym. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie. Rolnictwo 2799
· Friedrich (1994) (Friedrich S.) — Charakterystyka socjologiczno-ekologiczna mikoflory zbiorowisk leśnych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie. Rozprawy 2800 (U Wojewody (2003) błędny tytuł czasopisma.)
· Friedrich (1997) (Friedrich S.) — Macromycetes of the proposed nature reserve Wilcze Uroczysko-Olszanka in the Odra estuary. — Acta Mycologica 2801
· Friedrich (2000) (Friedrich S.) — Ocena metody zastosowanej w badaniach mikologicznych zbiorowisk leśnych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. — Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura 3776 (Brak u Wojewody (2003).)
· Friedrich (2001) (Friedrich S.) — Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland). — Acta Mycologica 1454
· Friedrich (2002) (Friedrich S.) — Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland). — Polish Botanical Journal 1455
· Friedrich (2004) (Friedrich S.) — Wstępne wyniki badań macromycetes Puszczy Wkrzańskiej. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 133-134 1456
· Friedrich (2006) (Friedrich S.) — Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest. — Acta Mycologica 1457
· Friedrich (2006a) (Friedrich S.) — Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106 1458
· Friedrich (2007) (Friedrich S.) — Preliminary research results of macromycetes of the Dendrological Garden in Przelewice. In: Popiela A., Porembski S., Wieczorek A. (eds.). 1st International Symposium "Flora, Vegetation and Landscape of Pomerania", Szczecin 6-8 September 2007, Oficyna In Plus: 14 1459
· Friedrich (2010) (Friedrich S.) — Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland). — Polish Botanical Journal 1460
· Friedrich (2010) (Friedrich S.) — Ogród Dendrologiczny w Przelewicach jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych. — Przyroda Pomorza Zachodniego - badania i ochrona. 1461
· Friedrich (2011) (Friedrich S.) — New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland. — Polish Journal of Environmental Studies 1462
· Friedrich (2011) (Friedrich S.) — Charakterystyka występowania muchomora szyszkowatego Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Szczecinie. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1463
· Friedrich (2013) (Friedrich S.) — The occurrence of Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. In Szczecin and its distribution in Poland. — Acta Mycologica 1464
· Friedrich (2016) (Friedrich S.) — Phellinus hippophaëicola (Hymenochaetaceae) is not rare in Poland: findings from the Pobrzeże Szczecińskie coastland. — Polish Botanical Journal 1465
· Friedrich (2020) (Friedrich S.) — Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. 1466
· Friedrich & Orzechowska (2002) (Friedrich S., Orzechowska M.) — Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1468
· Friedrich i Łyczek (2006) (Friedrich S., Łyczek M.) — Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107 1467
· Friedrich i Orzechowska (2001) (Friedrich S., Orzechowska M.) — Grzyby wielkoowocnikowe Szczecina. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 187 1469
· Frydrych et al. (2019) (Frydrych I., Mirzwa-Mróz E., Krześniak P.) — Charakterystyka morfologiczna wybranych izolatów Neonectria ditissima (Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 1470 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Furgał-Węgorzycka et al. (1998) (Furgał-Węgorzycka H., Adamiak J., Adamiak E.) — Some characteristics of isolates of Rhizoctonia solani from patch of wheat and barley. — Acta Mycologica 2802
· Gacan (2008) (Gacan K.) — Smardz jadalny (Morchella esculenta) w Łuszczowie. — FORUM 1472
· Garbowski (1929) (Garbowski L.) — Choroby roślin uprawnych oraz drzew i krzewów leśnych i parkowych w Wielkopolsce i na Pomorzu w r. 1926 i 1927 . — Prace Wydziału Chorób Roślin Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy 3512
· Garbowski (1932) (Garbowski L.) — Spostrzeżenia nad chorobami roślin uprawnych w Wielkopolsce i na Pomorzu w okresie 1928–1931 r. . — Prace Wydziału Chorób Roślin Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy 3513
· Garbowski (1935) (Garbowski L.) — Choroby roślin użytkowych w okresie 1931–1933 r. Zestawienie notowań Zakładów Ochrony Roślin. — Rocznik Ochrony Roślin. Część A. Choroby Roślin 3515
· Garbowski & Juraszkówka (1933) (Garbowski L., Juraszkówka H.) — Choroby roślin użytkowych w okresie 1926–1930. — Rocznik Ochrony Roślin. Część A. Choroby Roślin 3511 (Brak u Wojewody (2003).)
· Gdula et al. (2021) (Gdula A.K., Konwerski S., Olejniczak I., Rutkowski T., Skubała P., Zawieja B., Gwiazdowicz D.J.) — The role of bracket fungi in creating alpha diversity of invertebrates in the Białowieża National Park, Poland. — Ecology and Evolution 1473
· Gierczyk (2020) (Gierczyk B.) — Berłóweczka czeska Tulostoma kotlabae Pouzar. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1474
· Gierczyk (2020) (Gierczyk B.) — Berłóweczka łuskowata Tulostoma squamosum (J.F. Gmel) Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1475
· Gierczyk (2020) (Gierczyk B.) — Berłóweczka rudawa Tulostoma melanocyclum Bres. . — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1476
· Gierczyk (2020) (Gierczyk B.) — Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1477
· Gierczyk (2020) (Gierczyk B.) — Kruchaweczka meduzogłowa Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konrad & Maubl. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1478
· Gierczyk (2020) (Gierczyk B.) — Kruchaweczka plamista Psathyrella maculata (C.S. Parker) A.H. Sm. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1479
· Gierczyk (2020) (Gierczyk B.) — Małozorek zielony Microglossum viride (Pers.) Gillet. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1480
· Gierczyk (2020) (Gierczyk B.) — Włosojęzyk szorstki Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1481
· Gierczyk (2022) (Gierczyk B.) — Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”. — Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia. 3842
· Gierczyk & Dubiel (2014) (Gierczyk B., Dubiel G.) — Leucocoprinus lilacinogranulosus (Henn.) Locq. in Poland. — Acta Mycologica 1483
· Gierczyk & Kubiński (2019) (Gierczyk B., Kubiński R.) — The first report of Pleuroflammula ragazziana in Poland. — Acta Mycologica 1486
· Gierczyk & Kujawa (2020) (Gierczyk B., Kujawa A.) — Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland). — Acta Mycologica 1487
· Gierczyk & Kujawa (2021) (Gierczyk B., Kujawa A.) — Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014. — Przegląd Przyrodniczy 1488
· Gierczyk & Kujawa (2023) (Gierczyk B., Kujawa A.) — Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część XI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2015. — Przegląd Przyrodniczy 3713
· Gierczyk & Soboń (2012) (Gierczyk B., Soboń R.) — Entoloma chytrophilum Wölfel, Noordel. & Dähncke w Sudetach. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1500
· Gierczyk & Ślusarczyk (2020) (Gierczyk B., Ślusarczyk T.) — Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski. — Przegląd Przyrodniczy 1507
· Gierczyk et al. (2009) (Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M.) — Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1482 (podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Bieszczadów - część danych historycznych [Anna Kujawa])
· Gierczyk et al. (2010) (Gierczyk B., Kujawa A., Wójtowski M.) — Plectania melastoma - nowe stanowisko w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1498
· Gierczyk et al. (2011) (Gierczyk B., Halama M., Kujawa A., Zalas M.) — Pholiota limonella – gatunek pomijany?. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1484
· Gierczyk et al. (2011) (Gierczyk B., Kujawa A., Pachlewski T., Szczepkowski A., Wójtowski M.) — Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato. — Acta Mycologica 1489
· Gierczyk et al. (2011) (Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Chachuła P.) — Rare species of Lepiota and related genera. — Acta Mycologica 1492
· Gierczyk et al. (2012) (Gierczyk B., Kołodziejczyk K., Nowicki J.) — Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 1485
· Gierczyk et al. (2013) (Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A.) — XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1502
· Gierczyk et al. (2014) (Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A.) — New to Poland species of the broadly defined genus Coprinus (Basidiomycota, Agaricomycotina). — Acta Mycologica 1490
· Gierczyk et al. (2014) (Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Karasiński D.) — Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. — Przegląd Przyrodniczy 1493
· Gierczyk et al. (2014) (Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T.) — Pluteus albineus (Basidiomycota) - a new species for Poland. — Polish Botanical Journal 1496
· Gierczyk et al. (2015) (Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A.) — XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. — Przegląd Przyrodniczy 1491
· Gierczyk et al. (2015) (Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Kozak M., Mleczko P.) — XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. — Przegląd Przyrodniczy 1494
· Gierczyk et al. (2017) (Gierczyk B., Rodriguez-Flakus P., Pietras M., Gryc M., Czerniawski W., Piątek M.) — Coprinopsis rugosomagnispora: a distinct new coprinoid species from Poland (Central Europe). — Plant Systematics and Evolution 1499
· Gierczyk et al. (2017) (Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Ślusarczyk T., Zaniewski P.) — Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. — Acta Mycologica 1504
· Gierczyk et al. (2017) (Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A.) — XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. — Przegląd Przyrodniczy 1508
· Gierczyk et al. (2018) (Gierczyk B., Soboń R., Pachlewski T., Ślusarczyk T.) — Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1. — Acta Mycologica 1501 (Lista stanowisk i dane ekologiczne zawarte w Supplementary files (https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/rt/suppFiles/am.1106/7513))
· Gierczyk et al. (2018) (Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Chachuła P.) — Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań. — Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. 1503
· Gierczyk et al. (2018) (Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A.) — XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. — Przegląd Przyrodniczy 1509
· Gierczyk et al. (2019) (Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Pachlewski T., Chachuła P., Domian G.) — Macrofungi of the Bieszczady Mountains. — Acta Mycologica 1495 (Pełna lista gatunków i stanowisk zawarta w Supplementary Files (https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/rt/suppFiles/am.1124/7783).)
· Gierczyk et al. (2019) (Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Ślusarczyk T.) — Contribution to the knowledge of mycobiota of the Kampinos National Park (Poland). Part 2. — Acta Mycologica 1505
· Gierczyk et al. (2019) (Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Ślusarczyk T.) — Contribution to the knowledge of the fungal biota of Kampinos National Park (Poland). Part 3. — Acta Mycologica 1506
· Gierczyk et al. (2019) (Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A.) — XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. — Przegląd Przyrodniczy 1510
· Gierczyk et al. (2020) (Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T.) — Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2. — Acta Mycologica 1497
· Ginko (1984) (Ginko B.) — Notes on Ascomycetes from burnt forest in Poland. — Acta Mycologica 3514
· Ginko (1985) (Ginko B.) — Materiały do mikoflory lasów świerkowych Suwalszczyzny. — Acta Mycologica 2803
· Ginko (1986) (Ginko B.) — Rzadkie i nowe dla Polski Helotiales. — Acta Mycologica 3516
· Ginko & Wartalska (1983) (Ginko B., Wartalska E.) — Materiały do znajomości grzybów z grupy Gasteromycetes województwa zielonogórskiego. — Acta Mycologica 2804
· Glaser (1953) (Glaser T.) — Badania nad biologią grzyba Hydnum erinaceus (Bull.) Fr. na sztucznych pożywkach. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2805
· Glaser (1953) (Glaser T.) — Rzadko spotykana forma koralowa grzyba Fomes applanatus (Pers.) Wallr, forma coralloides, f. nova. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2806
· Glaser (1956) (Glaser T.) — Badania porównawcze huby korzeniowej (Fomes annosus Fr.) pochodzącej z sosny, świerka i brzozy na sztucznych pożywkach. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2807
· Glaser (1964) (Glaser T.) — Grzyby rezerwatu „Wyspa Konwaliowa” na jeziorze Przemęckim, zebrane w latach 1958–1959. — Przyroda Polski Zachodniej 2808
· Głowska et al. (2013) (Głowska N., Frymarek-Szymkowiak A., Wilbrandt B.) — Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 1511
· Gminder (1993) (Gminder A.) — Materiały do znajomości flory Ascomycetes Śląska i Tatr. — Acta Mycologica 3517
· Gminder (1998) (Gminder A.) — Eine Pilzgesellschaft bachbegleitender Pestwurzbestände. — Boletus 2809
· Godzik (2019) (Godzik B.) — Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych. — Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1-7 lipca 2019 r. 1962 (Sekcję "Grzyby makroskopijne lasów sosnowych na terenie Olkuskiego Okręgu Rudnego" opracowali P. Mleczko i M. Beszczyńska. Sekcja ta nie ma rangi osobnej części przewodnika.)
· Godzik & Piechnik (2019) (Godzik B., Piechnik Ł.) — Puszcza Niepołomnicka - zrównoważona gospodarka leśna a ochrona bogactwa przyrodniczego. — Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1-7 lipca 2019 r. 1512
· Golis (2013) (Golis A.) — Stanowisko gwiazdosza prążkowanego (Geastrum striatum DC.) w rejonie Parku Krajobrazowego Promno. — Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 1513
· Golis & Konatowska (2013) (Golis A., Konatowska M.) — Stanowisko piestrzenicy olbrzymiej (Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke) w Parku Krajobrazowym Promno. — Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 1514
· Golis & Konatowska (2014) (Golis A., Konatowska M.) — Waloryzacja krajobrazowo-przyrodnicza obszaru chronionego krajobrazu "Pola Trzaskowskie". — Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 1515
· Golis & Konatowska (2014) (Golis A., Konatowska M.) — Stanowisko gwiazdosza prążkowanego (Geastrum striatum DC.) w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. — Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 1516
· Gorczak et al. (2020) (Gorczak M., Siedlecki I., Błocka Z., Cullen M., Daniele I., Fox H., Harder C., Kinnunen J., Kochanowski M., Krisai-Greilhuber I., Majchrowska M., Meiere D., Oberhofer M., Schigel D., Senn-Irlet B., Wiktorowicz D., Wrzosek M., Pawłowska J.) — 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest. — Acta Mycologica 1517 (Do publikacji jako Supplementary file dołączona jest tabela z danymi (https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/rt/suppFiles/am.55211/0).)
· Gorczak et al. (2023) (Gorczak M., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A., Lożek M., Stasińska M., Urbaniak M.) — Obserwacje mykologiczne członków Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Część III. — Przegląd Przyrodniczy 3717
· Gorczyca (2006) (Gorczyca M.) — Smardze w WPKiW w Chorzowie. — Przyroda Górnego Śląska 1518
· Górka et al. (2018) (Górka K., Dawidowicz L., Sokół S., Siwulski M., Naser G.) — Dwa nowe stanowiska twardziaka pucharowatego Neolentinus cyathiformis w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 1519
· Gramberg (1923) (Gramberg E.) — Seltenere Pilze Ostpreuβens. — Zeitschrift für Pilzkunde 2810
· Grądziel i Różycki (2005) (Grądziel T., Różycki A.) — Poleski Park Narodowy. Poleski Park Narodowy, Urszulin. 1520
· Gremmen (1966) (Gremmen J.) — A contribution to the mycoflora of the Tatra Mountains. — Nova Hedwigia 3518
· Grilli et al. (2015) (Grilli E., Beker H.J., Eberhardt U., Schütz N., Leonardi M., Vizzini A.) — Unexpected species diversity and contrasting evolutionary hypotheses in Hebeloma (Agaricales) sections Sinapizantia and Velutipes in Europe. — Mycological Progress 1521
· Grobelny (1983) (Grobelny S., Ptaszyk J.) — Stanowisko gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum i purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w okolicy Obrzycka. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2811
· Grodzińska et al. (1973) (Grodzińska K., Gumińska B., Karczmarz K., Kućmierz J., Michalik S., Miczyńska I., Mrozińska-Webb T., Siemińska J., Stuchlik L., Zarzycki K., Guzikowa M., Kopera W., Łańcucka-Środoniowa M., Staszkiewicz J., Szczepanek K., Wojewoda W.) — Wycieczka geobotaniczna: Bory Nowotarskie - Skalice - Pieniny. — Przewodnik wycieczkowy XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kraków, 1-15 września 1973. 3799
· Grzbek (1992) (Grzbek J.) — Oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu i niklu za pomocą spektroskopii absorpcji atomowej w suchych owocnikach grzybów wielkoowocnikowych rosnących w Polsce. II. — Acta Mycologica 3450 (Dane pominięte u Wojewody (2003), praca wymieniona w spisie publikacji.)
· Grzbek & Janczy (1990) (Grzbek J., Janczy B.) — Oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu i niklu za pomocą spektroskopii absorpcji atomowej w suchych owocnikach grzybów wielkoowocnikowych rosnących w Polsce. I. — Acta Mycologica 3451 (Dane pominięte u Wojewody (2003), praca wymieniona w spisie literatury.)
· Grzegorzek (2009) (Grzegorzek P.) — Dyskretny urok osadnika. Co tydzień 40 (941): 9 1522 (http://www.jaw.pl/download/ct_newspaper/103.pdf [Anna Kujawa])
· Grzesiak (2010) (Grzesiak B.) — Grzyby briofilne torfowisk Polski Środkowej. — Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. 1523 (Angielską wersję wydrukowano jako zeszyt specjalny Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2010, 79, Supplement 1).)
· Grzesiak (2010) (Grzesiak B.) — Bryophilous fungi from peat-bogs of Central Poland. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1524 (Zeszyt specjalny: Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland.)
· Grzesiak (2011) (Grzesiak B.) — Zjawisko briofilności grzybów występujących na torfowiskach Polski Środkowej. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1525
· Grzesiak (2014) (Grzesiak B.) — Grzyby briofilne w zbiorowiskach torfowiskowych Polski Środkowej. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 1526 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Grzesiak & Wolski (2015) (Grzesiak B., Wolski G.J.) — Bryophilous species of the genus Galerina in peat bogs of Central Poland. — Herzogia 1532
· Grzesiak et al. (2015) (Grzesiak B., Ławrynowicz M., Stebel A.) — Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych. — Sylwan 1529 (przegląd gatunków grzybów briofilnych w Polsce na podstawie badań własnych i literatury [Anna Kujawa])
· Grzesiak et al. (2017) (Grzesiak B., Kochanowska M., Kochanowski J.) — Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland). — Acta Mycologica 1528
· Grzesiak et al. (2017) (Grzesiak B., Wolski G.J., Salamaga A., Kochanowska M., Kochanowski J.) — Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie". — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1533
· Grzesiak et al. (2020) (Grzesiak B., Węgrzyn M.H., Wietrzyk-Pełka P., Turowska A.) — Contribution to knowledge of the mycobiota of “Bory Tucholskie” National Park (Northwestern Poland): macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type. — Acta Mycologica 1530
· Grzesiak i Wolski (2014) (Grzesiak B., Wolski G.J.) — Przyroda Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Śluzowce, grzyby, wątrobowce i mchy. Przewodnik. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy. 1531
· Grzywacz (1971) (Grzywacz A.) — Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na grzyby chorobotwórcze drzew leśnych. — Sylwan 3520 (Brak u Wojewody (2003).)
· Grzywacz (1973) (Grzywacz A.) — Występowanie grzybów chorobotwórczych w Nadleśnictwie Panewnik objętym wpływem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza . — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Warszawie, Leśnictwo 3519
· Grzywacz et al. (1996) (Grzywacz A., Aleksandrowicz-Trzcińska M., Szczepkowski A.) — Phytopathological analysis of stands in Białowieża National Park and Białowieża Primeval Forest. — Biodiversity Protection of Białowieża Primeval Forest. Selected Papers 3733 (Brak u Wojewody (2003).)
· Grzywnowicz (2001) (Grzywnowicz K. (red.).) — Podręczny atlas grzybów Półwyspu Helskiego. MORPOL, Jastarnia-Lublin, 2-44 1534
· Gumińska (1959) (Gumińska B.) — Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2812
· Gumińska (1959) (Gumińska B.) — Wycieczka mikologiczna w Bieszczady. — Wiadomości Botaniczne 2813
· Gumińska (1961) (Gumińska B.) — Purchawka olbrzymia – największy grzyb na świecie. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2814
· Gumińska (1962) (Gumińska B.) — Grzyby Roztoki Małej w Beskidzie Sądeckim. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2815
· Gumińska (1962) (Gumińska B.) — Mikoflora lasów bukowych Rabsztyna i Maciejowej. — Monographiae Botanicae 2816
· Gumińska (1963) (Gumińska B.) — Parki narodowe i rezerwaty przyrody jako tereny nowszych badań mikologicznych. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2817
· Gumińska (1966) (Gumińska B.) — Mikoflora lasów jodłowych okolic Muszyny. — Acta Mycologica 2818
· Gumińska (1966) (Gumińska B.) — O kilku grzybach z lasu jodłowego. — Wszechświat 2819
· Gumińska (1968) (Gumińska B.) — Sarcosphaera eximia (Durien et Léveille) R. Mre. w Pienińskim Parku Narodowym. — Acta Mycologica 3521
· Gumińska (1969) (Gumińska B.) — Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część I). — Acta Mycologica 2820
· Gumińska (1970) (Gumińska B.) — Rzadkie i nowe dla Polski grzyby z rodziny Hysterangiaceae znalezione w Pienińskim Parku Narodowym. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2821
· Gumińska (1972) (Gumińska B.) — Nowe stanowisko Ischnoderma corrugis w Polsce. — Acta Mycologica 2822
· Gumińska (1972) (Gumińska B.) — Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część II). — Acta Mycologica 2823
· Gumińska (1974) (Gumińska B.) — Nowe stanowisko Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel znalezione w Pieninach. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 2824
· Gumińska (1974) (Gumińska B.) — Z badań nad mikoflorą Pienińskiego Parku Narodowego (Wpływ warunków atmosferycznych na owocowanie grzybów). — Materiały Ogólnopolskiego Sympozium Mikologicznego. 3843
· Gumińska (1976) (Gumińska B.) — Macromycetes łąk w Pienińskim Parku Narodowym. — Acta Mycologica 2825
· Gumińska (1976) (Gumińska B.) — Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część III). — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 2826
· Gumińska (1977) (Gumińska B.) — The locality of Onygena equina (Willd. ex S. F. Gray) Pers. ex Fr. in the suburbs of Cracow. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 3399
· Gumińska (1981) (Gumińska B.) — Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część IV). — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 2827
· Gumińska (1982) (Gumińska B.) — Grzyby kapeluszowe Pienińskiego Parku Narodowego. — Studia Naturae, Seria B 2828
· Gumińska (1985) (Gumińska B.) — Mutinus ravenelii (Berk. et Curt.) E. Fischer (Phallales, Mycota) – nowy gatunek dla flory Polski. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 2829
· Gumińska (1988) (Gumińska B.) — Szybkość przyrastania „czarcich kręgów” na łące w okolicy Muszyny. — Acta Mycologica 2830
· Gumińska (1990) (Gumińska B.) — Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część V). — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 2831
· Gumińska (1992) (Gumińska B.) — Higher fungi of the Tilio-Carpinetum forest association in the Skołczanka Reserve near Cracow. — Acta Mycologica 2832
· Gumińska (1992) (Gumińska B.) — Macromycetes of the Pieniny National Park (S. Poland). — Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der ETH, Stiftung Rübel, Zürich 2833
· Gumińska (1992) (Gumińska B.) — Grzyby wybranych łąk w Pienińskim Parku Narodowym – stan aktualny i warunki jego zachowania. — Pieniny - Przyroda i Człowiek 2834
· Gumińska (1994) (Gumińska B.) — Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część VI). — Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 2835
· Gumińska (1997) (Gumińska B., Turnau K.) — Okazały owocnik grzyba podziemnego Choiromyces meandriformis Vitt. z Beskidu Wyspowego. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3840
· Gumińska (1997) (Gumińska B.) — Grzyby (Mycota). Tom 26. Podstawczaki (Basidiomycetes). Wodnichowate (Hygrophoraceae). 1067
· Gumińska (1999) (Gumińska B.) — Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VII. — Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 2836
· Gumińska (2000) (Gumińska B.) — Resupinatus kavinii (Tricholomataceae), a fungus species newly noted in Poland. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3632
· Gumińska (2000) (Gumińska B.) — Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). — Monografie Pienińskie 1535
· Gumińska (2002) (Gumińska B.) — New localities of two interesting species of fungi growing on sawdust. — Polish Botanical Journal 1536
· Gumińska (2006) (Gumińska B.) — Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D. 1537
· Gumińska (2009) (Gumińska B.) — Aksamitka złota Pholiota aurea: grzyb rzadki w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1538
· Gumińska & Mierzeńska (1992) (Gumińska B., Mierzeńska M.) — Gerronema marchanitiae Sing. et Clem. – a fungus associating with Marchantia polymorpha L. and Nostoc sp. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 2837
· Gumińska & Turnau (1984) (Gumińska B., Turnau K.) — Repeated find of Lycogala flavo-fuscum (Ehrb.) Rost. in Cracow. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 2838
· Gumińska & Wojewoda (2004) (Gumińska B., Wojewoda W.) — Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1539 (Brak u Chmiel (2006).)
· Guzik & Wojewoda (1988) (Guzik J., Wojewoda W.) — Morchella esculenta var. crassipes (Ascomycotina, Pezizales) in Poland. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3522
· Guzman (1970) (Guzman G.) — Monografía del género Scleroderma Pers. emend. Fr. (Fungi-Basidiomycetes). — Darwiniana 2839
· Hahn (2000) (Hahn C.) — Sind Paxillus involutus und P. rubicundulus anhand ihrer Sporenmaße eindeutig unterscheidbar?. — Zeitschrift für Mykologie 2844
· Halama (2009) (Halama M.) — Volvariella caesiotincta P.D. Orton, a new species in the mycobiota of Poland. — Acta Mycologica 1540
· Halama (2009) (Halama M.) — The first locality of Amanita argentea Huijsman (Agaricales, Basidiomycota) in south-western Poland. — Opole Scientific Society Nature Journal 1541
· Halama (2011) (Halama M.) — Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), nowy dla Polski gatunek dzwonkówki. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1542
· Halama (2011) (Halama M.) — First record of the rare species Pholiota squarrosoides (Agaricales, Strophariaceae) in southwestern Poland. — Polish Botanical Journal 1543
· Halama (2011) (Halama M.) — Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), a species new to Poland. — Acta Mycologica 1544
· Halama (2011) (Halama M.) — A new locality of Entoloma jahnii (Agaricales, Basidiomycota) in Poland. — Opole Scientific Society Nature Journal 3660
· Halama (2014) (Halama M.) — Panaeolus subfirmus (Agaricales, Basidiomycota), a species new for Poland. — Polish Botanical Journal 1545 (Corrigendum obejmujące podziękowania opublikowano w 2015 (Polish Botanical Journal 60(1): 117, 2015).)
· Halama (2014) (Halama M., Chachuła P., Rutkowski R.) — Mycena juniperina (Agaricales, Basidiomycota), new for the Polish and Central European mycobiota. — Polish Botanical Journal 1555
· Halama (2015) (Halama M.) — Grzyby makroskopijne (macromycetes). — 30 lat - Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy. Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. 1546
· Halama (2015) (Halama M.) — Rubroboletus le-galiae (Boletales, Basidiomycota), a species new for Poland. — Acta Mycologica 1547
· Halama (2015) (Halama M., Romański M., Krzysztofiak L., Krzysztofiak A.) — Grzyby. — Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego 1567
· Halama (2016) (Halama M.) — Agrocybe putaminum (Agaricales, Basidiomycota), new for Poland. — Polish Botanical Journal 1548
· Halama (2016) (Halama M.) — Squamanita odorata (Agaricales, Basidiomycota), new mycoparasitic fungus for Poland. — Polish Botanical Journal 1549
· Halama (2016) (Halama M.) — Zagrożone, rzadkie i słabo poznane grzyby makroskopijne występujące na terenie wrocławia. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo 1550
· Halama (2020) (Halama M.) — Białokrowiak trójbarwny Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1551
· Halama (2020) (Halama M.) — Dzwonkówka ciemniejąca Entoloma turci (Bres.) M.M.Moser. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1552
· Halama (2020) (Halama M.) — Łuskwiak włóknistołuskowaty Pholiota heteroclita (Fr.) Quél. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1553
· Halama (2020) (Halama M.) — Polówka południowa Agrocybe cylindracea (DC.) Maire. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1554
· Halama & Górka (2019) (Halama M., Górka K.) — Leratiomyces ceres (Strophariaceae, Basidiomycota), new to Poland. — Acta Mycologica 1556
· Halama & Kudławiec (2014) (Halama M., Kudławiec B.) — New localities of Protostropharia alcis (Basidiomycota, Agaricales) in Poland. — Acta Mycologica 1557
· Halama & Panek (2000) (Halama M., Panek E.) — Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland). — Acta Mycologica 1558 (Część gatunków jest cytowana z wcześniejszych badań m.in. za Sokół S., Szczepka M. Z., Trząski L. 1986. Bemerkenswerte Fundorte von Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.: Fr.) Karst. und anderen selteren Pilzen im Łężczak-Naturschutzgebiet in Sudpolen. Acta Biol. Silesiana, Bot. 4(21): 141-155 [Anna Kujawa])
· Halama & Romański (2010) (Halama M., Romański M.) — Grzyby makroskopijne (macromycetes). — Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. 1565
· Halama & Romański (2010) (Halama M., Romański M.) — A new record of Mycena picta (Fr.: Fr.) Harmaja (Agaricales, Basidiomycota) from the Wigierski National Park (NE Poland). — Opole Scientific Society Nature Journal 1566
· Halama & Rutkowski (2014) (Halama M., Rutkowski R.) — Callistosporium pinicola (Basidiomycota), a fungus speies new to Poland. — Acta Mycologica 1568
· Halama & Rutkowski (2016) (Halama M., Rutkowski R.) — Meottomyces dissimulans (Agaricales, Basidiomycota), new for Poland. — Polish Botanical Journal 1569
· Halama & Szypuła (2010) (Halama M., Szypuła J.) — The first locality of Chalciporus rubinus (Boletales, Basidiomycota) in Poland. — Acta Mycologica 1570
· Halama et al. (2010) (Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K.) — Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. — Przyroda Sudetów 1564
· Halama et al. (2014) (Halama M., Poliwoda A., Jasicka-Misiak I., Wieczorek P.P., Rutkowski R.) — Pholiotina cyanopus, a rare fungus producing psychoactive tryptamines. — Open Life Sciences 1563
· Halama et al. (2014) (Halama M., Witkowska D., Jasicka-Misiak I., Paliwoda A.) — An adventive Panaeolus antillarum in Poland (Basidiomycota, Agaricales) with notes on its taxonomy, geographical distribution, and ecology. — Cryptogamie, Mycologie 1573
· Halama et al. (2016) (Halama M., Ważny R., Czosnykowska-Łukacka M., Dobosz T.) — Tricholoma ustaloides (Agaricales, Basidiomycota) in Poland. — Polish Botanical Journal 1572
· Halama et al. (2017) (Halama M., Pech P., Shiryaev A.G.) — Contribution to the knowledge of Ramariopsis subarctica (Clavariaceae, Basidiomycota). — Polish Botanical Journal 1561
· Halama et al. (2017) (Halama M., Świerkosz K., Chachuła P.) — Pierwsze stanowisko włośnianki korzeniastej Hebeloma radicosum (Hymenogastraceae, Basidiomycota) w Sudetach Środkowych. — Przyroda Sudetów 1571
· Halama et al. (2018) (Halama M., Pech P., Dunaj K.) — Nowe dane o występowaniu Ascocoryne turficola (Ascomycota, Helotiales) w Sudetach. — Przyroda Sudetów 1559
· Halama et al. (2019) (Halama M., Pech P., Dunaj K.) — Dotychczasowy stan rozpoznania macromycetes Karkonoszy oraz nowe dane o rozmieszczeniu i ekologii dzwonkówki niebieskawej Entoloma nitidum. — Przyroda Sudetów 1560
· Halama et al. (2019) (Halama M., Pencakowski B., Fałtynowicz W., Patejuk K., Kowalewska A., Fałtynowicz H., Piegdoń A., Staniaszek-Kik M., Górski P., Romański M., Krzysztofiak L.) — Phylogenetic placement and new data on the morphology and ecology of Calathella eruciformis (Agaricales, Basidiomycota), a cyphelloid fungus new to Poland. — Plant and Fungal Systematics 1562
· Hallenberg (1978) (Hallenberg N.) — Wood-fungi (Corticiaceae, Coniophoraceae, Lachnocladiaceae, Thelephoraceae) in N. Iran. — Iranian Journal of Plant Pathology 3809
· Hausknecht (2003) (Hausknecht A.) — Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 9. Conocybe Sekt. Mixtae. — Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 1574
· Hausknecht (2005) (Hausknecht A.) — Beiträge zur Kenntnis der Bolbitiaceae 10. Conocybe Sektion Pilosellae. — Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 1575
· Hausknecht (2007) (Hausknecht A.) — Beiträge zur Kenntnis der Bolbitiaceae 11. Unberingte Arten der Gattung Pholiotina. — Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 1576
· Hausknecht (2009) (Hausknecht A.) — Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod. 1577
· Heinrich (1974) (Heinrich Z.) — Clavaria purpurea Fr., nowy dla flory Polski gatunek grzyba. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2840
· Heinrich & Wojewoda (1974) (Heinrich Z., Wojewoda W.) — Columnocystis abietina (Pers. ex Fr.) Pouzar (Corticiaceae) w Polskich Karpatach. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2841
· Heinrich & Wojewoda (1976) (Heinrich Z., Wojewoda W.) — The effect of fertilization of a pine forest ecosystem in an industrial region. IV. Macromycetes. — Ekologia Polska 2842
· Hejduk (2008) (Hejduk H.) — Wielka purchawica. Życie Gostynia 42 (475): 8 1578 (notatka prasowa [Anna Kujawa])
· Hellwig (1900) (Hellwig T.) — Florenbild der Umgegend von Kontopp im Kreise Grünberg in Schlesien (Fortsetzung). — Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc 3817
· Hellwig (1900) (Hellwig T.) — Florenbild der Umgegend von Kontopp im Kreise Grünberg in Schlesien. — Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc 3816
· Hellwig (1901) (Hellwig T.) — Florenbild der Umgegend von Kontopp im Kreise Grünberg in Schlesien (Fortsetzung). — Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc 3815
· Hellwig (1901) (Hellwig T.) — Florenbild der Umgegend von Kontopp im Kreise Grünberg in Schlesien (Fortsetzung). — Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc 3814
· Hellwig (1901) (Hellwig T.) — Florenbild der Umgegend von Kontopp im Kreise Grünberg in Schlesien (Fortsetzung). Das Haidebild. — Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc 3813
· Hellwig (1901) (Hellwig T.) — Florenbild der Umgegend von Kontopp im Kreise Grünberg in Schlesien (Schluss). — Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc 2843
· Henel (1998) (Henel K.) — 45 lat rezerwatu „Las Murckowski”. — Przyroda Górnego Śląska 1581
· Henel (2007) (Henel K.) — Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. w województwie śląskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1579
· Henel et al. (2007) (Henel A., Henel K., Jonderko T.) — Walory przyrodnicze proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Góra Bucze". — Przyroda Górnego Śląska 1580
· Hennings (1892) (Hennings P.) — Bericht ülier meine vom 31. August bis zum 17. September 1890 ausgeführte kryptogamische Forschungsreise im Kreise Schweiz. — Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 2845
· Herink et al. (1957) (Herink J., Kotlaba F., Pouzar Z.) — Límcovka očesaná - Stropharia Hornemannii (Fr. ex Fr.) Lund. et Nannf., v Československu. — Česká Mykologie 3139 (Brak u Wojewody.)
· Hesse (1891) (Hesse R.) — Die Hypogaeen Deutschlands. Band I. Die Hymenogastreen. 2846
· Hesse (1894) (Hesse R.) — Die Hypogaeen Deutschlands. Band II. Die Tuberaceen und Elaphomyceten. 2847
· Hilszczańska (2013) (Hilszczańska D, Rosa-Gruszecka A., Sikora K., Szmidla H.) — First report of Tuber macrosporum occurrence in Poland . — Scientific Research and Essays 1587
· Hilszczańska (2015) (Hilszczańska D) — Popularyzacja upraw truflowych w Polsce jako metody ochrony gatunkowej trufli letniej i zagospodarowania terenów nieleśnych. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 1582
· Hilszczańska et al. (2008) (Hilszczańska D., Małecka M., Sierota Z.) — Changes in nitrogen level and mycorrhizal structure of Scots pine seedlings inoculated with Thelephora terrestris. — Annals of Forest Science 1584
· Hilszczańska et al. (2008) (Hilszczańska D., Sierota Z., Palenzona M.) — New Tuber species found in Poland. — Mycorrhiza 1585
· Hilszczańska et al. (2014) (Hilszczańska D, Rosa-Gruszecka A., Szmidla H.) — Characteristic of Tuber spp. localities in natural stands with emphasis on plant species composition. — Acta Mycologica 1588
· Hilszczańska et al. (2019) (Hilszczańska D, Gil W., Olszowska M.) — Struktura zbiorowisk grzybów mykoryzowych po pożarze drzewostanu sosny zwyczajnej na siedlisku boru suchego. — Sylwan 1583
· Hilszczańska et al. (2019) (Hilszczańska D., Rosa-Gruszecka A., Kosel B., Horak J., Siebyła M.) — a survey of the knowledge of truffles among Polish foresters and implications for environmental education. — Forests 1586
· Hjortstam & Larsson (1986) (Hjortstam K., Larsson K.-H.) — Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XV. Some new species from Northern Europe. — Mycotaxon 2848
· Hjortstam et al. (1988) (Hjortstam K., Larsson K.-H., Ryvarden L., Eriksson J.) — Corticiaceae of North Europe. Vol. 8. Phlebiella. Thanatephorus-Ypsilonidium. 2849
· Hochberżanka (1929) (Hochberżanka E.) — Przyczynek do znajomości grzybów spotykanych na nawozie końskim. — Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział IV Nauk Biologicznych 3523 (Brak u Wojewody (2003).)
· Hoffeins et al. (2017) (Hoffeins C., Hoffeins H.W., Szadziewski R.) — Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland. — Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda 1589
· Holec (2001) (Holec J.) — The genus Pholiota in central and western Europe. 1590
· Holec (2005) (Holec J.) — The genus Gymnopilus (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic. — Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis 1591
· Holec (2005) (Holec J.) — Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution. — Czech Mycology 1592
· Holec & Pouzar (1998) (Holec J., Pouzar Z.) — New records of rare fungi in the Šumava mountains (Czech Republic). II. — Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 2850
· Holec & Zehnálek (2021) (Holec J., Zehnálek P.) — Remarks on taxonomy and ecology of Dentipratulum bialoviesense based on records from Boubínský prales virgin forest in the Czech Republic. — Czech Mycology 3115
· Holec et al. (2014) (Holec J., Kučera T., Moreau P. A., Corriol G., Soldán Z.) — Habitat preferences of Pholiota henningsii (Fungi, Strophariaceae), rare species of relict mires. — Nova Hedwigia 3720
· Holec et al. (2018) (Holec J., Kunca V., Ševčíková H., Dima B., Kříž M., Kučera T.) — Pluteus fenzlii (Agaricales, Pluteaceae) – taxonomy, ecology and distribution of a rare and iconic species. — Sydowia 1596
· Holec et al. (2019) (Holec J., Běťák J., Dvořák D., Kříž M., Kuchaříková M., Krzyściak-Kosińska R., Kučera T.) — Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation. — Czech Mycology 1593 (Praca zawiera dodatkowe dane dostępne jako Electronic supplement (http://www.czechmycology.org/_cmo/CM71105_suppl.zip).)
· Holec et al. (2019) (Holec J., Kunca V., Kolařík M.) — Tricholomopsis badinensis sp. nov. and T. sulphureoides - two rare fungi of European old-growth forests. — Mycological Progress 1595
· Holzfuss & Kusserow (1935) (Holzfuss E., Kusserow J.) — Beachtenswerte Pilze aus umgebung von Stettin. — Dohrniana 2851
· Holzfuss & Kusserow (1940) (Holzfuss E., Kusserow J.) — Die Pilzgattung der Ritterlinge, Tricholoma, in der Umgebung Stettins. — Dohrniana 2852
· Hołownia (1959) (Hołownia I.) — Badania nad grzybami użytkowymi okolic Torunia. — Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio D (Botanica) 2853
· Hołownia (1960) (Hołownia I.) — Kilka obserwacji nad grzybami wyższymi Torunia. — Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio D (Botanica) 2854
· Hołownia (1962) (Hołownia I.) — Verpa conica Mull. w Polsce. — Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio D (Botanica) 3524
· Hołownia (1967) (Hołownia I.) — Obserwacje mikologiczne z okolic Osia (Bory Tucholskie). — Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio D (Botanica) 2855
· Hołownia (1968) (Hołownia I.) — Grzyby wyższe okolic Torunia. Cz. I (Basidiomycetes: Cantharellaceae, Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Russulaceae, Agaricaceae - sensu lato). — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia 2856
· Hołownia (1974) (Hołownia I.) — Nowe stanowiska kilku interesujących gatunków grzybów zebranych w Polsce północnej. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2857
· Hołownia (1974) (Hołownia I.) — Grzyby wyższe okolic Torunia. Część II. — Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia 2858
· Hołownia (1977) (Hołownia I.) — Mikoflora rezerwatu "Las Piwnicki". — Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia 2859
· Hołownia (1977) (Hołownia I.) — Materiały do znajomości mikoflory Ciechocinka. — Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia 2860
· Hołownia (1977) (Hołownia I.) — Uwagi o metodzie badań oceny produktywności owocników grzybów na przykładzie obserwacji w rezerwacie Las Piwnicki. — Acta Mycologica 2861
· Hołownia (1978) (Hołownia I.) — Wyniki badań nad produkcją owocników grzybów w ekosystemach leśnych rezerwatu ‘Las Piwnicki’. — Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia 2862
· Hołownia (1983) (Hołownia I.) — Mikoflora rezerwatu "Las Piwnicki" II. — Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia 2863
· Hołownia (1983) (Hołownia I.) — Wpływ sukcesywnego usuwania owocników Collybia peronata (Bolt. Ex Fr.) Sing. na ich produkcję. — Acta Mycologica 3452 (Dane pominięte przez Wojewodę (2003), praca ujęta w spisie literatury.)
· Hołownia (1985) (Hołownia I.) — Fenologia owocników grzybów w rezerwacie ‘Las Piwnicki’ w latach 1972–1975. — Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia 3453 (U Wojewody (2003) dane pominięte, praca ujęta w spisie literatury.)
· Hołownia (1987) (Hołownia I.) — Collybia oedipus (Agaricales, Tricholomataceae). — Acta Mycologica 2865
· Hołownia (1988) (Hołownia I.) — Grzyby okolic Torunia. Przewodnik. 2864
· Horbaczewski (1958) (Horbaczewski B.) — Nowe stanowiska Pisolithus arenarius Alb. et Schw. oraz obserwacje biologiczne nad tym gatunkiem. — Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio D (Botanica) 2866
· Hoshino et al. (2004) (Hoshino T., Prończuk M., Kiriaki M., Yumoto I.) — Effect of temperature on the production of sclerotia by the psychrotrophic fungus Typhula incarnata in Poland. — Czech Mycology 3116
· Hrouda (2005) (Hrouda P.) — Bankeraceae in Central Europe. 2. — Czech Mycology 1597
· Hruby (1930) (Hruby J.) — Beiträge zur Pilzflora Mährens und Schlesiens. — Hedwigia 2867 (u Wojewody błąd w tytule)
· Hueck (1932) (Hueck K.) — Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte der Lebanehrung (Ostpommern). — Beiträge zur Naturdenkmalpflege 2868
· Irlik (1993) (Irlik J.) — Stanowisko okratka australijskiego w Gorcach. — Przyroda Polska 2869
· Iwański et al. (2006) (Iwański M., Rudawska M., Leski T.) — Mycorrhizal associations of nursery grown Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Poland. — Annals of Forest Science 1598
· Jadwiszczak (2008) (Jadwiszczak A.S.) — Czarka szkarłatna. — Natura. Przyroda Warmi i Mazur 1599
· Jagodziński et al. (2011) (Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszak J.) — Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogow Arboretum (Poland). — Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1600
· Jahn (1971) (Jahn H.) — Stereoide Pilze in Europa (Stereaceae Pil. Emend. Parm. u. a., Hymenochaete). Mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Bundesrepublik Deutschland. — Wesfälische Pilzbriefe 2870
· Jahn et al. (1979-1980) (Jahn H., Kotlaba F., Pouzar Z.) — Ganoderma atkinsonii Jahn, Kotl. et Pouz., spec. nova, a parallel species to Ganoderma lucidum. — Wesfälische Pilzbriefe 2871
· Jakubska (2006) (Jakubska A.) — Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring na Przedgórzu Sudeckim. — Przyroda Sudetów 1601
· Jakuczun (1971) (Jakuczun B.) — Sromotnik fiołkowy Phallus hadriani Vent. ex Pers. na wybrzeżu Wolina i wschodniego Uznamu. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2872
· Jakuczun (1972) (Jakuczun B.) — Nowe stanowisko Phallus hadriani w Polsce. — Acta Mycologica 2873
· Jakuczun (1972) (Jakuczun B.) — Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w Wolińskim Parku Narodowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2874
· Jando & Kukwa (2003) (Jando K., Kukwa M.) — Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne projektowanego rezerwatu „Wiszące Torfowiska nad jeziorem Jaczno” oraz terenów przyległych do jeziora Jaczno w Suwalskim Parku Krajobrazowym (Północno-Wschodnia Polska). — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 3850 (Brak u Wojewody (2003).)
· Jankowska (1928) (Jankowska K.) — Spostrzeżenia nad występowaniem chorób roślin uprawnych w woj. Lubelskiem w latach 1927 i 1928. — Mémoires de l'Institut National Polonais d'Economie Rurale à Puławy 2875
· Jankowska-Barbacka (1931) (Jankowska-Barbacka K.) — Spis grzybów zebranych w okolicach Puław w latach 1927-1930. — Pamiętnik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach 3525
· Jankowski (2012) (Jankowski P.) — Gryżyński Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp. 1602
· Janyszek (2000) (Janyszek S., Pawłowski A., Jagielska-Pawłowska A., Kepel A.) — Rezerwat "Meteoryt Morasko" - przyrodnicza perła Poznania. 3653 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Jańczak (1978) (Jańczak C.) — Gatunki Typhula jako mało znane w Polsce patogeny zbóż ozimych. — Ochrona Roślin 2876
· Jargeat et al. (2016) (Jargeat P., Moreau P.-A., Gryta H., Chaumeton J.-P., Gardes M.) — Paxillus rubicundulus (Boletales, Paxillaceae) and two new alder-specific ectomycorrhizal species, Paxillus olivellus and Paxillus adelphus, from Europe and North Africa. — Fungal Biology 1603
· Jarska & Suchocka (2019) (Jarska A., Suchocka M.) — Przegląd gatunków grzybów wielkoowocnikowych kolonizujących dziuple dojrzałych drzew w odniesieniu do ich statyki na przykładzie Lasów Miejskich m. st. Warszawy. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 1604 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Jarzyńska et al. (2011) (Jarzyńska G., Wydmańska D., Falandysz J.) — Skład mineralny borowika ceglastoporego (Boletus luridiformis). — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1606
· Jasnowska et al. (1986) (Jasnowska J., Jasnowski M., Grinn U., Friedrich S.) — Flora projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego i jej osobliwości. — Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. Materiały z Konferencji Naukowej (30-31 maja 1985 r.) 2878 (U Wojewody błędny tytuł monografii.)
· Jasnowska et al. (1993) (Jasnowska J., Jasnowski M., Friedrich S.) — Badania geobotaniczne w dolinie Rurzycy na Równinie Wałeckiej. Cz. II. Wykaz flory grzybów i mszaków w dolinie Rurzycy. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie - Rolnictwo 2877
· Jaworska (2010) (Jaworska J.) — Macrolepiota olivascens, a new species for Poland. — Acta Mycologica 1607
· Jaworska (2011) (Jaworska J.) — A new record of the rare earthstar Geastrum berkeleyi from the Świętokrzyskie Mts. — Acta Mycologica 1608
· Jaworska (2011) (Jaworska J.) — Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich. — Rocznik Świętokrzyski. Seria B – Nauki Przyrodnicze 1609
· Jaworska & Łuszczyński (2009) (Jaworska J., Łuszczyński J.) — Gwiazdosz bury Geastrum elegans Vittad. - drugie stwierdzenie w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1610
· Jaworska et al. (2011) (Jaworska J., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A.) — Rzadkie i zagrożone gatunki macromycetes Okręgu Chęcińskiego. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1611
· Jaworski et al. (2011) (Jaworski T., Hilszczańska D, Plewa R.) — Nowe stanowiska saproksylicznych Tineidae i Oecophoridae (Lepidoptera) w Polsce. — Wiadomości Entomologiczne 1612
· Jaworski et al. (2014) (Jaworski T., Hilszczański J., Plewa R., Szczepkowski A.) — Fungus moths (Lepidoptera, Tineidae) of the Białowieża Forest. — Polish Journal of Entomology 3738
· Jaworski et al. (2016) (Jaworski T., Plewa R., Hilszczański J., Szczepkowski A., Horak J.) — Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns. — Journal of Insect Conservation 1613
· Jeppson & Piątek (2005) (Jeppson M., Piątek M.) — Scleroderma septentrionale (Fungi, Basidiomycetes), first records from Central Europe. — Polish Botanical Journal 1614
· Jezierska & Wosińska (1964) (Jezierska W., Wosińska A.) — Rośliny okolic Warszawy, grzyby lasów Chojnowa koło Piaseczna (woj. warszawskie) [Plantae Varsaviensis exsiccatae, fungi ex silva Chojnów prope Piaseczno (palat. Warsavia)], Nr 1–25 . 3797
· Jóźwiak & Wrzosek (2007/2008) (Jóźwiak M., Wrzosek M.) — Grzyby wielkoowocnikowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Lesny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej". — Biuletyn Ligi Ochrony Przyrody Oddziału w Podkowie Leśnej 1615
· Jülich (1972) (Jülich W.) — Monographie der Athelieae (Corticiaceae, Basidiomycetes). 2879
· Jülich (1984) (Jülich, W.) — Die Nichtblatterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes. 1101
· Jurkiewicz et al. (2014) (Jurkiewicz G., Nnorom I.C., Falandysz J.) — Zanieczyszczenie rtęcią maślaka sitarza (Suillus bovinus) i jego podłoża glebowego-ocena zdolności bionagromadzania i ryzyka spożywania. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 1616 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Kacprzyk et al. (2014) (Kacprzyk M., Bednarz B., Kuźnik E.) — Dead trees in beech stands of the Bieszczady National Park: Quantitative and qualitative structure of associated macrofungi. — Applied Ecology and Environmental Research 1618
· Kaczmarek et al. (2019) (Kaczmarek K., Muszyński M., Piskorski S., Ruszkiewicz-Michalska M.) — Mykobiota miasta Sieradza - wyniki wstępne. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 1619 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Kaczorkiewicz & Ratuszniak (2009) (Kaczorkiewicz M., Ratuszniak E.) — Distribution of polyporus fungi in Czaplinek (Drawsko Lake District, North-Western Poland). — Archives of Environmental Protection 3839
· Kallenbach (1926-1938) (Kallenbach F.) — Die Pilze Mitteleuropas. Band 1. Die Röhrlinge (Boletaceae). 2880 (Wydany w 21 zeszytach.)
· Kałucka (1995) (Kałucka I.) — Macromycetes in the forest communities of the Jodły Łaskie nature reserve (Central Poland). — Acta Mycologica 2881
· Kałucka (2009) (Kałucka I.) — Grzyby ektomikoryzowe w sukcesji zbiorowisk roślinnych. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.47 1625
· Kałucka (2009) (Kałucka I.) — Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. — Monographiae Botanicae 1626
· Kałucka (2020) (Kałucka I.L.) — Soplówka jeżowata Hericium erinaceum (Bull.) Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1627
· Kałucka (2020) (Kałucka I.L.) — Żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus (Bull.) Maire. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1628
· Kałucka (2020) (Kałucka I.L.) — Borowiczak dęty Boletinus cavipes (Klotzsch) Kalchbr. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1629
· Kałucka (2020) (Kałucka I.L.) — Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.) Gray. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1630
· Kałucka (2020) (Kałucka I.L.) — Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1631
· Kałucka (2022) (Kałucka I.) — Nowe gatunki Cortinarius opisane ostatnio z obszaru Polski. — Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. Warszawa, 26 czerwca - 3 lipca 2022. 3785 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Kałucka & Beker (2010) (Kałucka I., Beker H.J.) — Hebeloma cavipes Huijsman - pospolity gatunek dotychczas niewyróżniany w Polsce. — Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. 1632 (Angielską wersję wydrukowano jako zeszyt specjalny Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2010, 79, Supplement 1).)
· Kałucka & Beker (2010) (Kałucka I., Beker H.J.) — Hebeloma cavipes Huijsman - a common species not distinguished so far in Poland. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1633 (Zeszyt specjalny: Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland)
· Kałucka et al. (2013) (Kałucka I., Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Małek S., Banaszczak P., Karolewski P., Oleksyn J.) — Biodiversity of Balcan pine (Pinus peuce Griseb.) experimental stands in the Rogow Arboretum (Poland). — Folia Forestalia Polonica. Series A. Forestry 3664
· Kałucka et al. (2016) (Kałucka I.L., Jagodziński A.M., Nowiński M.) — Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland – first time recorded, rare, and redlisted species. — Acta Mycologica 1634
· Kałucka i Mleczko (2004) (Kałucka I., Mleczko P.) — Sukcesja grzybów ektomikoryzowych w uprawach sosny na zwałowisku zewnętrznym KWB "Bełchatów". W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 135 1635
· Kamiński (2006) (Kamiński K.Z.) — Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparrasis crispa (Wulfen) Fr. (1821) w rezerwacie "Dąbrowa w Napoleonowie" w okolicy Poddębic. — Wszechświat 1621
· Kamiński (2007) (Kamiński K.Z.) — Nowe stanowisko gwiazdosza koronowatego Geastrum coronatum Pers. w środkowej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1622
· Kamiński (2007) (Kamiński K.Z.) — Płomiennica zimowa - Flammulina velutipes (M.A. Curtis: Fr.) Singer. — Wszechświat 1623
· Kamiński (2008) (Kamiński K.Z.) — Boczniak ostrygowaty Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer. — Wszechświat 1624
· Kandefer-Szerszeń et al. (1980) (Kandefer-Szerszeń M., Kawecki Z., Sałata B., Witek M.) — Grzyby kapeluszowe jako źródło substancji o aktywności przeciwwirusowej. — Acta Mycologica 2882
· Karasiński (2009) (Karasiński D.) — Wstępne wyniki badań nad rodzajem Ramaria (Fr.) Bonorden w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.49 1636
· Karasiński (2009) (Karasiński D.) — Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”. — Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. 1637
· Karasiński (2010) (Karasiński D.) — Polish resupinate Russulales: the genus Vararia. — Acta Mycologica 1638
· Karasiński (2013) (Karasiński D.) — Lawrynomyces, a new genus of corticioid fungi in the Hymenochaetales. — Acta Mycologica 1639
· Karasiński (2014) (Karasiński D.) — Puszczańskie rarytasy. 1640
· Karasiński (2016) (Karasiński D.) — Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty. — Acta Botanica Cassubica Monographiae 1641
· Karasiński & Domian (2016) (Karasiński D., Domian G.) — Nowe stwierdzenie gąbczaka aksamitnego Spongipellis delectans w rezerwacie Osetno w Puszczy Bukowej (Pomorze Zachodnie). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1642
· Karasiński & Niemelä (2016) (Karasiński D., Niemelä T.) — Anthoporia, a new genus in the Polyporales (Agaricomycetes). — Polish Botanical Journal 1645
· Karasiński & Piątek (2017) (Karasiński D., Piątek M.) — The genus Dentipratulum (Russulales, Auriscalpiaceae): comparative morphology and SEM imaging spore ornamentation split one into three species. — Mycological Progress 1646
· Karasiński & Wołkowycki (2015) (Karasiński D., Wołkowycki M.) — An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland). — Polish Botanical Journal 1648
· Karasiński et al. (2009) (Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M.) — Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. — Polish Botanical Journal 1644
· Karasiński et al. (2015) (Karasiński D., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A.) — Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. 1643
· Karasiński et al. (2016) (Karasiński D., Wantoch-Rekowski M., Wilga M.S.) — Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej Pachykytospora tuberculosa w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1647
· Karasiński et al. (2023) (Karasiński D., Nagy L.G., Szarkándi J.G., Dvořák D., Kolařík M., Holec J.) — Cyphelloporia bialoviesensis (Fungi, Agaricales)—a new genus and species for a giant cyphelloid fungus from Białowieża virgin forest in Poland. — Phytotaxa 3825
· Karg i Kujawa (2011) (Karg J., Kujawa A.) — Piestrzenica olbrzymia Gyromitra gigas nowy gatunek grzyba w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 108-109 1649
· Karliński et al. (2013) (Karliński L., Rudawska M., Leski T.) — The influence of host genotype and soil conditions on ectomycorrhizal community of poplar clones. — European Journal of Soil Biology 1650
· Karmańska et al. (2017) (Karmańska A., Florczak J., Karwowski B.) — Badanie zawartości związków polifenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej różnych odmian pieczarek. — Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 3725
· Karpowicz et al. (2019) (Karpowicz F., Mleczko P., Kwolek D., Kędzior W.) — Różnorodność gatunkowa Hysterangium (Hysterangiales, Basidiomycota) na terenie Gorców i Pienin (Karpaty Zachodnie) - aplikacja metod taksonomii integratywnej. — Botanika bez granic. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. Kraków, 1-7 lipca 2019. 1651 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Karpowicz et al. (2021) (Karpowicz F., Kozak M., Mleczko P.) — Co Tatry kryją pod warstwą ściółki? - Różnorodność i rozmieszczenie grzybów hypogeicznych Tatrzańskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie, Polska). — MycoRise Up! Młodzi w mykologii (II edycja). Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. 23-25.04.2021 (on-line). 3791 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Kartawik & Behnke-Borowczyk (2021) (Kartawik N., Behnke-Borowczyk J.) — Analiza zbiorowisk grzybów zasiedlających martwe drewno sosnowe na terenie poklęskowym w Nadleśnictwie Gniezno. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii (II edycja). Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. 23-25.04.2021 (on-line). 3792 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Kartawik et al. (2019) (Kartawik N., Behnke-Borowczyk J., Bikowski S., Łakomy P.) — Sphaeropsis sapinea i grzyby współwystępujące w zamarłych sosnach. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 1652 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Kasper-Pakosz & Łuczaj (2014) (Kasper-Pakosz R., Łuczaj Ł.) — Grzyby na targach okolic Rzeszowa. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 1654 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Kasprowicz et al. (2011) (Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P., Małek S.) — The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogow Arboretum (Poland). — Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1656
· Kasprowska-Nowak (2014) (Kasprowska-Nowak K.) — Znaczenie wybranych wyrobisk w krajobrazie i turystyce Pogórza Cieszyńskiego. — Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 1657
· Kaufmann (1889) (Kaufmann F.) — Pilze der Elbinger Umgegend, gesammelt, farbig gezeichnet und getrocnet. — Schriften der Natursforschenden Gesellschaft in Danzig 2883 (U Wojewody błędny zakres stron.)
· Kaufmann (1891) (Kaufmann F.) — Die Pilze der Elbinger Umgagend, welche bis zum Jahre 1890 gefunden und bestimmt worden sind. — Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 2884
· Kaufmann (1897) (Kaufmann F.) — Die westpreuβichen Pilzarten der gattung Lactarius Fries, Die Milchlinge oder Reizker. — Schriften der Natursforschenden Gesellschaft in Danzig 2885
· Kaufmann (1897) (Kaufmann F.) — Nachtrag zu den westpreuβichen Russula-Arten. — Schriften der Natursforschenden Gesellschaft in Danzig 2886
· Kaufmann (1908) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Röhrenpilze, Boletinei. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2887
· Kaufmann (1909) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Pilze, der Gattungen Russula Persoon und Russulina Schröter, Täublinge. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2888 (U Wojewody błędny zakres stron.)
· Kaufmann (1912) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Gattungen Dermocybe, Myxacium, Hygrophorus und Nyctalis. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2889
· Kaufmann (1913) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Gattungen Psalliota, Stropharia, Hebeloma, Inocybe, Gomphidius und Paxillus. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2892
· Kaufmann (1915) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Gattungen Lepiota, Amanita, Amanitopsis, Armillaria, Clitocybe und Russuliopsis. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2890 (U Wojewody błędny rok publikacji i numer woluminu.)
· Kaufmann (1916) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Gattungen Pleurotus, Omphalia, Mycena, Collybia und Tricholoma. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2893
· Kaufmann (1917) (Kaufmann F.) — Die rosa– oder rost-sporigen Gattungen der Blätterpilze Volvaria, Claudopus, Pluteus, Clitopilus, Nolanea, Leptonia, Entoloma. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2895
· Kaufmann (1918) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Pilze der braunsporigen Gattungen Pholiota, Flammula, Naucoria, Galera, Tubaria, Crepidotus. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2894
· Kaufmann (1920) (Kaufmann F.) — Die in Westerprußen gefundenen Pilze der Gattungen Panaeolus, Psathyrella, Coprinus, Bolbitius. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2891
· Kaufmann (1924) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Familien Hydnei, Tremellinei und Clavariei. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2896
· Kaufmann (1925) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Pilze aus der Familie: Polyporaceen Porlinge. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2897
· Kaufmann (1926) (Kaufmann F.) — Die in Westpreußen gefundenen Pilze aus den Familien: Pezizaceen, Helvellaceeen, Elaphomyceten, Phallaceen, Hymenogastreen, Lycoperdaceen. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2898
· Kędra (2013) (Kędra K.) — Miary rzadkości i zagrożenia – zależność od skali, na przykładach gatunków grzybów. — Przegląd Przyrodniczy 3703
· Kępczyński (1963) (Kępczyński K.) — Stanowiska Pisolithus arenarius Alb. et Schw. na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2899
· Kierasiński (1992) (Kierasiński P.) — Okratek australijski. — Przyroda Polska 2900
· Kiercul (2015) (Kiercul S.) — Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck. ex Sacc.) Boud. na Podlasiu. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1659
· Kilińska (2017) (Kilińska B.) — Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Bydgoszczy. — Przegląd Przyrodniczy 1660
· Kimic et al. (2021) (Kimic K., Mróz E.M., Łukaszewska M., Szyndel M.S.) — Fungal diseases of trees and shrubs growing in Siberian Square in Warsaw. — Ecological Questions 1661
· Kimic et al. (2023) (Kimic K., Mirzwa-Mróz E., Szyndel M.S.) — Diagnosis and recommendations for management of trees and shrubs in green squares in Warsaw based on research on fungal diseases. — Trees 1662
· Kinelska & Roślik (1959) (Kinelska J., Roślik D.) — Grzyby wyższe zebrane w 1955 r. w rezerwacie modrzewiowym w Małej Wsi. — Monographiae Botanicae 2901
· Kiszka (1991) (Kiszka J., Piórecki J.) — Porosty Lichens Pogórza Przemyskiego. 1663 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kiszka (2000) (Kiszka J.) — Flora i fauna Pienin. Porosty (Lichens). — Monografie Pienińskie 3633 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kiszka (2003) (Kiszka J.) — Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. III. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3835 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kiszka & Kościelniak (2000) (Kiszka J., Kościelniak R.) — Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie. Część III. — Roczniki Bieszczadzkie 3634
· Kiszka & Leśniański (1999) (Kiszka J., Leśniański G.) — Czerwona lista porostów Górnego Ślaśka. — Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Raporty i Opinie 3406 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kiszka & Piórecki (1992) (Kiszka J., Piórecki J.) — Porosty Gór Słonnych w Karpatach Wschodnich. 1664 (Brak u Wojewody (2003).)
· Klán (1979) (Klán J.) — Clitocybe collina (Velen.) Klán, a characteristic species of dry non-sylvan communities. — Česká Mykologie 3142 (Brak u Wojewody.)
· Klimas (1978) (Klimas F.) — Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w okolicach Bydgoszczy. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3425
· Klimczak & Kozioł (2008) (Klimczak D., Kozioł P.) — Jesienne grzyby z terenu Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. — Wszechświat 3692 (Zdjęcia z terenu Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.)
· Knapik (2008) (Knapik R.) — Soplówka jodłowa w polskich Karkonoszach. Sudety 12: 44 1665
· Knauth (1937-1942) (Knauth B., Neuhoff W.) — Die Pilze Mitteleuropas. Band 2b. Die Milchlinge (Lactarii). 2902 (Wydany w 8 zeszytach.)
· Knudsen (1980) (Knudsen H.) — A revision of Lepiota sect. Echinate and Amyloideae (Agaricaceae) in Europe. — Botanisk Tidskrift 2903 (U Wojewody błąd w numerze woluminu.)
· Knudsen & Ronikier (2003) (Knudsen H., Ronikier A.) — Agarics from alpine zone of the Tatra mountains. — XIV Congress of European Mycologists - abstracts. Yalta, Crimea, Ukraine, 22-27 September, 2003. 3796
· Kochman (1964) (Kochman J.) — Mycotheca Polonica. Fasc. XIII–XIX (No 301–475). — Academia Scientiarum Poloniae 3526
· Kochman (1971) (Kochman J.) — Mycotheca Polonica Fasc. XX–XXV. (No 476–625). — Academia Scientiarum Poloniae 3527
· Kohlman-Adamska (1965) (Kohlman-Adamska A.) — Niektóre grzyby koprofilne z okolic Warszawy . — Acta Mycologica 3528
· Kołodziejczak (2010) (Kołodziejczak G.) — Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic. — Przegląd Przyrodniczy 1667
· Kołowski (1980) (Kołowski H.) — Występowanie purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Warcinie w województwie słupskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2904
· Komornicki (1968) (Komornicki J.) — Niektóre osobliwości przyrodnicze rejonu doliny Roztoki i Rybiego Potoku w Tatrach. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3529
· Komornicki (1970) (Komornicki J.) — Zagrożenie limby, kosodrzewiny i jodły w Tatrzańskim Parku Narodowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3530
· Komorowska (1980) (Komorowska H.) — Mushrooms. — Acidification of forest envinronment (Niepołomice Forest) caused by SO2 emissions from steel mills. Final report of investigations for the period July 1, 1976 - June 30,1980 3819
· Komorowska (1983) (Komorowska H.) — Włóknouszek dębowy Inonotus dryophilus (Berk.) Murr. – rzadki grzyb zasługujący na ochronę. — Wszechświat 2905
· Komorowska (1984) (Komorowska H.) — Limacella illinita (Fr.) Murrill - new species for Poland. — Acta Mycologica 2906
· Komorowska (1988) (Komorowska H.) — Tricholomataceae (Agaricales) Puszczy Niepołomickiej (doniesienie tymczasowe). — Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Biologia 2907
· Komorowska (2000) (Komorowska H.) — Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96 1668
· Komorowska (2000) (Komorowska H.) — A new diagnostic character for the genus Collybia (Agaricales). — Mycotaxon 3637
· Komorowska (2005) (Komorowska H.) — The genus Mycenella (Agaricales, Tricholomataceae) in Poland. — Polish Botanical Journal 1669
· Komorowska (2005) (Komorowska H.) — Mycenella bryophila (Vogl.) Singer. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1670
· Komorowska (2005) (Komorowska H.) — Mycenella margaritispora (J.E. Lange) Singer. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1671
· Komorowska (2005) (Komorowska H.) — Mycenella rubropunctata Boekhout. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1672
· Komorowska (2005) (Komorowska H.) — Mycenella salicina (Vel.) Singer. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1673
· Komorowska (2006) (Komorowska H.) — Rodzaj Strobilurus (Fungi, Basidiomycota) w zbiorach Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1674
· Komorowska (2007) (Komorowska H.) — Clitocybe splendoides H.E. Bigelow (Agaricales, Tricholomataceae), a new species for Poland. — Acta Mycologica 1675
· Komorowska (2010) (Komorowska H.) — Mycena romagnesiana collected in the Bieszczady Mts. — Acta Mycologica 1676
· Komur el al. (2021) (Komur P., Chachuła P., Kapusta J., Wierzbowska I.A., Rola K., Olejniczak P., Mleczko P.) — What determines species composition and diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals? A comparison across mammal species, habitat types and seasons in Central European mountains. — Fungal Ecology 1677
· Komur et al. (2019) (Komur P., Kozak M., Chachuła P., Mleczko P.) — Central European localities, host range and frequency of Mucor rudolphii (Mucorales, Mucoromycota, Fungi), an endoparasite of Hysterangium. — Nova Hedwigia 1678
· Konopacka (1924) (Konopacka W.) — Grzyby pasożytnicze z okolic Puław i Kazimierza . — Kosmos 3531
· Końska (1988) (Końska G.) — Występowanie lektyn w wybranych gatunkach Basidiomycetes z terenów Polski południowej. — Acta Mycologica 2908
· Korhonen et al. (2018) (Korhonen A., Seelan J.S.S., Miettinen O.) — Cryptic species diversity in polypores: the Skeletocutis nivea species complex. — MycoKeys 1679
· Kornaś (1952) (Kornaś J.) — Grimaldia fragrans (Balb.) Corda, Fimbraria saccata (Wahlb.) Nees i Riccia Bishoffii Hüb. w Jurze Krakowskiej. — Documenta Physiographica Poloniae 2909
· Kossobudzka (1936) (Kossobudzka H.) — Przyczynek do znajomości flory grzybów mikroskopowych powiatu grudziądzkiego. 3532
· Kossowska (2006) (Kossowska M.) — Checklist of lichens and allied fungi of the Polish Karkonosze Mts. 1680
· Kossowska (2019) (Kossowska M.) — Porosty. — Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. 1681
· Kossowska et al. (2021) (Kossowska M., Krzewicka B., Kościelniak R., Kukwa M., Kowalewska A., Szymczyk R., Smoczyk M., Markiewicz K., Adamski M.) — Materiały do rozmieszczenia porostówi grzybów naporostowych Polski, 2. — Wiadomości Botaniczne 3684
· Kościelniak (2004) (Kościelniak R.) — Porosty (Lichens) Bieszczadów Niskich. 1682
· Kościelniak (2010) (Kościelniak R.) — Tajemniczy świat porostów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bieszczadzki Park Narodowy. Ustrzyki Dolne. 1683
· Kościelniak (2013) (Kościelniak R.) — Porosty Bieszczadzkiego Parku Narodowego – stan obecny i przekształcenia w ostatnim półwieczu. 3635
· Kościelniak & Baran (2018) (Kościelniak R., Baran D.) — Porosty (grzyby zlichenizowane). — Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. 1684
· Kościelniak & Kiszka (2006) (Kościelniak R., Kiszka J.) — Porosty strefy wysokogórskiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego – stan zachowania i zagrożenia. — Roczniki Bieszczadzkie 3844
· Kościelniak et al. (2016) (Kościelniak R., Betleja L., Baran D.) — Multiclavula mucida – epiksyliczny porost naturalnych lasów w Polsce południowo - wschodniej. — Roczniki Bieszczadzkie 3636
· Kościelny & Wojtowicz (1935) (Kościelny S., Wojtowicz T.) — Nowy gatunek grzyba Calvatia lycoperdoides spec. nova. — Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych 2910
· Kotlaba (1958) (Kotlaba F.) — Zajímavá euroasijská houba kožnatka purpurová - Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Cooke. — Česká Mykologie 2912 (Pozycji brak w spisie literatury u Wojewody, jest zacytowana w tekście.)
· Kotlaba (1965) (Kotlaba F.) — Boreální ohňovec rezavohnědý - Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourd. - nalezen v Československu. — Česka Mykologie 3133 (Brak u Wojewody.)
· Kotlaba (1984) (Kotlaba F.) — Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s.l.) v Československu. 2911
· Kotlaba (1987) (Kotlaba F.) — Stereum subtomentosum (Aphyllophorales) - pevník plstnatý, jeho ekologie a zeměpisné rozšíření v ČSSR. — Česká Mykologie 3144 (Brak u Wojewody.)
· Kotlaba & Lazebníček (1967) (Kotlaba F., Lazebníček J.) — IV. Sjezd evropských mycologů, Polsko 1966. — Česká Mykologie 2913
· Kotlaba & Pouzar (1963) (Kotlaba F., Pouzar Z.) — Tři význačné choroše slovenských Karpat. — Česka Mykologie 3132 (Brak u Wojewody.)
· Kotlaba & Pouzar (1964) (Kotlaba F., Pouzar Z.) — Staronový choroš Tyromyces gloeocystidiatus Koti. et Pouz. - bělochoroš nahořklý. — Česká Mykologie 3134 (Brak u Wojewody.)
· Kotlaba & Pouzar (1964) (Kotlaba F., Pouzar Z.) — Studie o bělochoroši nazelenalém - Tyromyces pannocinctus (Romell) comb. nov. — Česká Mykologie 3135 (Brak u Wojewody.)
· Kotlaba & Pouzar (1968) (Kotlaba F., Pouzar Z.) — Některé nové poznatky o ohňovci osikovém - Phellinus tremulae (Bond.) Bond, et Borisov. — Česká Mykologie 3138 (Brak u Wojewody.)
· Kotlaba & Pouzar (1988) (Kotlaba F., Pouzar Z.) — Type studies of polypores described by A. Pilát - I. — Česká Mykologie 2914
· Koukol et al. (2015) (Koukol O., Pusz W., Minter D.) — A new species of Lophodermium on needles of mountain pine (Pinus mugo) from the Giant Mountains in Poland. — Mycological Progress 1685
· Kowalewska & Kukwa (2003) (Kowalewska A., Kukwa M.) — Additions to the Polish lichen flora. — Graphis Scripta 1686
· Kowalewska & Kukwa (2014) (Kowalewska A., Kukwa M.) — Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne rezerwatu "Buki Mierzei Wiślanej" (N Polska). — Acta Botanica Cassubica 1687
· Kowalik & Duda-Franiak (2015) (Kowalik M., Duda-Franiak K.) — Micromycetes on climbing roses leaves (Rosa L.) in the Botanic Garden of the Jagiellonian University in Cracow. — Acta Mycologica 1688
· Kowalik et al. (2015) (Kowalik M., Bonio J., Duda-Franiak K.) — Micromycetes on ericaceous plant leaves. — Acta Mycologica 1689
· Kowalski (1974) (Kowalski S.) — Zbiorowiska grzybów leśnego środowiska glebowego wybranych drzewostanów sosnowych. — Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 2915
· Kowalski (1983) (Kowalski T.) — Grzyby zasiedlające przewężenia w okolicy szyji korzeniowej sosny zwyczajnej i czarnej w uprawach doświadczalnych w Pniowcu (GOP). — Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 3533
· Kowalski (1988) (Kowalski T.) — Zur Pilzflora toter Kiefernnadeln. — Zeitschrift fur Mykologie 3534 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kowalski (1988) (Kowalski T.) — Cyclanausma (Naemacyclus) minus on Pinus sylvestris in Poland. — European Journal of Forest Pathology 3535
· Kowalski (2009) (Kowalski T., Holdenrieder O.) — The teleomorph of Chalara fraxinea, the causal agent of ash dieback. — Forest Pathology 3754
· Kowalski (2012) (Kowalski T.) — Zamieranie jesionu – aspekty taksonomiczne sprawcy choroby. — Sylwan 3753
· Kowalski & Budnik (1976) (Kowalski T., Budnik M.) — Grzyby występujące w drzewostanach objętych szkodliwym oddziaływaniem emisji przemysłowych w Górnośląskim i Krakowskim Okręgu Przemysłowym. I. Próba oceny występowania Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. na podstawie oznak etiologicznych na igłach sosnowych w ściole. — Acta Mycologica 3538 (Brak u Chmiel (2006).)
· Kowalski & Budnik (1977) (Kowalski T., Budnik M.) — Grzyby występujące w drzewostanach objętych szkodliwym oddziaływaniem emisji przemysłowych w Górnośląskim i Krakowskim Okręgu Przemysłowym. II. Grzyby wyizolowane z plam infekcyjnych na żywych igłach sosnowych. — Acta Mycologica 3537
· Kowalski & Czekaj (2010) (Kowalski T., Czekaj A.) — Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Staszów. — Leśne Prace Badawcze 1691
· Kowalski & Krzan (1978) (Kowalski S., Krzan Z.) — Badania zbiorowiska grzybów korzeni nalotów jodły pospolitej w wybranym drzewostanie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy. — Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2916
· Kowalski & Łakomy (1998) (Kowalski T., Łakomy P.) — A new record of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. F group occurence in Poland in connection with interesting mycological findings. — Phytopathologia Polonica 2919
· Kowalski & Rogaczewski (1997) (Kowalski S., Rogaczewski T.) — Mikotrofizm brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) na wybranych rekultywowanych powierzchniach po pożarze calkowitym lasu w Rudach Raciborskich. — Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris 2917
· Kowalski & Spendel (1994) (Kowalski S., Spendel Z.) — Występowanie opieńki i przebieg choroby w świerkowym drzewostanie w Leśnictwie Kopciowa w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy. — Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris 2918
· Kowalski & Zych (2002) (Kowalski T., Zych P.) — Endophytic fungi in needles of Pinus nigra growing under different site conditions. — Polish Botanical Journal 1694
· Kowalski & Zych (2002) (Kowalski T., Zych P.) — Fungi isolated from lving symptomless shoots of Pinus nigra growing under different site conditions. — Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 1695
· Kowalski et al. (2013) (Kowalski T., Białobrzeski M., Ostafińska A.) — The occurrence of Hymenoscyphus pseudoalbidus apothecia in the leaf litter of Fraxinus excelsior stands with ash dieback symptoms in southern Poland. — Acta Mycologica 1690
· Kowalski et al. (2019) (Kowalski T., Sowa J.M., Łakomy P.) — Mykobiota w obrębie strzał zamierających świerków w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska” i jej ekologiczne funkcje. — Sylwan 1693
· Kowalski i Kraj (2012) (Kowalski T., Kraj W.) — Badania nad zamieraniem jesionu w drzewostanach Nadleśnitwa Rokita. Acta Agr. Silv. Ser. Silv. 50: 3-22. 1692
· Kozak (2023) (Kozak R.) — Kielichowiec pomarańczowy Omphalotus olearius (DC.) Singer – pierwsze stanowisko w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 3715
· Kozak (2023) (Kozak R.) — Stanowiska wybranych gatunków Lamprospora, Neottiella i Octospora z Lublina i okolic. — Przegląd Przyrodniczy 3851
· Kozak et al. (2013) (Kozak M., Mleczko P., Ławrynowicz M.) — Problem rzadkości grzybów podziemnych na przykładzie Octaviania asterosperma i Chamonixia caespitosa (Boletales). — Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Olsztyn, 24–30 czerwca 2013. 1696 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Kozik (1996) (Kozik R.) — Nowe stanowiska Mutinus ravenelii (Berk. et Curt.) E. Fischer (Phallales, Mycota) w Tarnowie i jego okolicy. — Wszechświat 2921
· Kozik (1999) (Kozik R.) — Stanowiska żagwi okółkowej na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim. — Wszechświat 2923 (U Wojewody błąd w tytule pracy.)
· Kozik (2001) (Kozik R.) — Zimowe grzyby. — Wszechświat 1697
· Kozik (2002) (Kozik R.) — Stanowisko flagowca olbrzymiego na terenie krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. — Wszechświat 1698
· Kozik (2003) (Kozik R.) — Pałeczka frędzelkowata – Tulostoma fimbriatum Fr. rzadki w Polsce gatunek grzyba. — Wszechświat 1699 (Na zdjęciu w pracy inny gatunek (z rurkowatym perystomem).)
· Kozik (2004) (Kozik R.) — Stanowisko pochwiaka jedwabnikowego - Volvariella bombycina (Pers.: Fr.) Sing. w Uroczysku Pleśnianki (Pleśna k/Tarnowa). — Wszechświat 1700
· Kozik (2008) (Kozik R.) — Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan, rzaki gatunek grzyba (rodzina: promieniakowate - Astraceae). — Wszechświat 1701 (Oznaczenie błędne, na zdjęciu Geastrum sp.)
· Kozik (2009) (Kozik R.) — Stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk. w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie). — Wszechświat 1702
· Kozik & Nabożny (1997) (Kozik R., Nabożny P.) — Nowe stanowisko włóknouszka płaczącego - Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr. — Wszechświat 2920
· Kozik & Nabożny (1998) (Kozik R., Nabożny P.) — Grzyby pasożytujące na owocnikach innych grzybów. — Wszechświat 2922 (U Wojewody błędne numery stron i numer woluminu. Błędy w podpisach zdjęć.)
· Kozik & Nabożny (1999) (Kozik R., Nabożny P.) — Nowe stanowisko kisielca białego Exidia thuretiana (Lév.) Fr. — Wszechświat 2924 (U Wojewody błąd w tytule publikacji.)
· Kozik & Nabożny (2000) (Kozik R., Nabożny P.) — Flora i fauna terenów objętych działalnością przemysłową Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach w świetle najnowszych badań. — Wszechświat 3638
· Kozik i Nabożny (1997) (Kozik R., Nabożny P.) — Nowe stanowiska okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring. w Tarnowie i okolicy. — Wszechświat 1703 (Pominięte u Wojewody.)
· Kozłowska et al. (2015) (Kozłowska M., Heluta V.P., Mułenko W., Bazyuk-Dubey I.V.) — Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota. 1704
· Kozłowska et al. (2015) (Kozłowska M., Mułenko W., Heluta V.P.) — Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota. 1705
· Kozłowska et al. (2019) (Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz M., Mamczarz M.) — An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution. 1706
· Kozłowska et al. (2019) (Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz M., Wołkowycki M.) — Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest. 1707 (w bazie ujęto tylko wybrane gatunki tradycyjnie zaliczane do makrogrzybów [Anna Kujawa])
· Krajewski (2010) (Krajewski Ł.) — Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. — Przyroda Górnego Śląska 1710
· Krajewski (2011) (Krajewski Ł.) — Smardzowate w Dąbrowie Górniczej. — Przyroda Górnego Śląska 1711
· Krajewski & Monder (2006) (Krajewski A., Monder S.) — Grzyby na torowiskach. — Wszechświat 1708
· Krajewski & Tarasiuk (2004) (Krajewski K., Tarasiuk S.) — The use of the stress wave tomography for testing of living Scots pine trees infested by Phellinus pini. — Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry 1709
· Krawszczyszyn (1969) (Krawszczyszyn J.) — Xerocomus parasiticus (Bull. ex Fr.) Quél. na Dolnym Śląsku. — Acta Mycologica 2925
· Kreisel (1962) (Kreisel H.) — Die Lycoperdaceae der Deutschen Demokratischen Republik. Floristische und taxonomische Revision. — Feddes Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 2929
· Kreisel (1967) (Kreisel H.) — 4. Kongreß der europäischen Mykologen. — Biologische Rundschau 2927
· Kreisel (1967) (Kreisel H.) — Taxonomish-Pflanzengeogrphische Monographie der gattung Bovista. 2928
· Kreisel (1987) (Kreisel H.) — Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Basidiomycetes (Gallert-, Hut– und Bauchpilze). 2930
· Kreisel (1993) (Kreisel H.) — A key ta Vascellum (Gasteromycetidae) with some floristic notes. — Blyttia 3454 (U Wojewody (2003) nieuwzględniona w tekście, ujęta na liście publikacji.)
· Kreisel & Lazebníček (1967) (Kreisel H., Lazebníček J.) — Límcovka vroubkovaná – Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel nalezena v Československu. — Česká Mykologie 2931
· Krieglsteiner (1991) (Krieglsteiner G.J.) — Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). Band 1. 2932
· Krieglsteiner & Ławrynowicz (2003) (Krieglsteiner L., Ławrynowicz M.) — Hymenochaete carpatica from Częstochowa Upland (S Poland). — Acta Mycologica 1712
· Krogul et al. (2014) (Krogul P., Nnorom I.C., Falandysz J.) — Rtęć w maślaku pstrym i maślaku ziarnistym oraz w ich podłożu glebowym. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 1713 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Krotoski (2006) (Krotoski T.) — Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005. — Natura Silesiae Superioris 1715
· Krotoski (2007) (Krotoski T.) — Godny ochrony łęg jesionowo-olszowy w uroczysku Głębokie Doły. — Natura Silesiae Superioris 1716
· Krotoski (2008-2009) (Krotoski T.) — Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim. — Natura Silesiae Superioris 1717
· Krotoski (2009) (Krotoski T.) — Mitróweczka błotna w Rybniku. — Przyroda Górnego Śląska 1718
· Krotoski (2009) (Krotoski T.) — Jodła pospolita w uroczysku Głębokie Doły. — Przyroda Górnego Śląska 1719
· Krotoski (2010) (Krotoski T.) — Kolcówka jabłoniowa - nieznany grzyb. — Przyroda Górnego Śląska 1720
· Krotoski (2011) (Krotoski T.) — Wzgórze Grzybówka. — Przyroda Górnego Śląska 1721
· Krotoski (2012) (Krotoski T.) — Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010. — Natura Silesiae Superioris 1722
· Król et al. (2015) (Król E.D., Machowicz-Stefaniak Z., Zimowska B., Abramczyk B.A., Zalewska E.D.) — Grzyby zasiedlające nasiona wybranych gatunków drzew leśnych. — Sylwan 1723
· Krupa (1886) (Krupa J.) — Zapiski mikologiczne przeważnie z okolic Lwowa i z Tatr. — Kosmos 2933
· Krupa (1887) (Krupa J.) — Zapiski mikologiczne z okolic Lwowa i Podtatrza. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności 2934
· Krupa (2004) (Krupa P.) — Ektomikoryzy i ich znaczenie dla drzew rosnących na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 1725
· Krupa (2009) (Krupa P.) — Ektomikoryzy i ich znaczenie dla roślin rosnących na terenach zdegradowanych przez przemysł. — Sylwan 3783 (W tekście także "Suillus elegant" - prawdopodobnie chodzi o S. grevillei (ang. elegant bolete).)
· Krupa & Krupa (2000) (Krupa A., Krupa K.) — Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1724 (Brak u Chmiel (2006).)
· Krysiak & Adamczyk (2016) (Krysiak S., Adamczyk J. (red.)) — The ecological role of abandoned agricultural lands in buffer zones around landscape parks in the Łódź Voivodeship. 3841
· Kryza i Puciata (2009) (Kryza K., Puciata R.) — Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93 1726
· Krzemieniewska & Badura (1954) (Krzemieniewska H., Badura L.) — Z badań nad mikoflorą lasu bukowego. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3539
· Krzemieniewska & Badura (1954) (Krzemieniewska H., Badura L.) — Przyczynek do znajomości mikroorganizmów ściółki i gleby lasu bukowego. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3540
· Krzewicka (2004) (Krzewicka B.) — Porosty Hali Gąsienicowej w Tatrach Wysokich. Część I. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3414
· Krzysztofiak et al. (2010) (Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. (red.)) — Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. 1728
· Kubiak (2002) (Kubiak D.) — Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie "Dębno". Przegląd Przyrodniczy 13(1-2): 71-74 1729
· Kubiak (2007) (Kubiak D.) — Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica L. w północno-wschodniej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1730
· Kubiak (2011) (Kubiak D.) — Stwierdzenia rzadkiego grzyba wielkoowocnikowego - świecznicy rozgałęzionej Clavicorona pyxidata w północno-wschodniej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1731
· Kubiak & Dynowska (2006) (Kubiak D., Dynowska M.) — Nowe stanowiska aksamitkówki złotej Phaeolepiota aurea w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1732
· Kubiak & Fiedorowicz (2002) (Kubiak D., Fiedorowicz G.) — Szmaciak gałęzisty w lasach komunalnych Olsztyna. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1733 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kubiak & Kubiak (2003) (Kubiak D., Kubiak K.) — Stanowisko gwiazdosza potrójnego - Geastrum triplex Jungh. w rezerwacie "Las Warmiński" na Pojezierzu Olsztyńskim. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1734 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kubiak & Szczepkowski (2012) (Kubiak D., Szczepkowski A.) — Porosty Lasów Rogowskich SGGW (3): rezerwat „Doliska”, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Mrogi” i uroczysko „Gutkowice”. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 1735
· Kuc (1963) (Kuc M.) — Pisolithus tinctorius (Mich. ex Pers.) Coker et Couch w okolicy Krakowa. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2935
· Kučera et al. (2019) (Kučera T., Kunca V., Holec J.) — Comparison of habitats of the rare fungus Pluteus fenzlii between Białowieża Virgin Forest (Poland) and thermophilous forests (Slovakia). — Plant and Fungal Systematics 1736
· Kućmierz (1968) (Kućmierz J.) — Przyczynek do poznania grzybów pasożytniczych Tatr. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3541
· Kućmierz (1969) (Kućmierz J.) — Grzyby pasożytnicze zebrane w okolicach Mszany Dolnej (Gorce). — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3542
· Kućmierz (1971) (Kućmierz J.) — Grzyby pasożytnicze Ojcowskiego Parku Narodowego. Część III. Workowce (Ascomycetes), grzyby niedoskonałe (Deuteromycetes). — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3543
· Kućmierz (1974) (Kućmierz J.) — Materiały do flory grzybów pasożytniczych Zachodniego Pomorza. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3544
· Kućmierz (1977) (Kućmierz J.) — Studia nad grzybami fitopatogenicznymi z Pienin. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Rozprawy 3545
· Kućmierz (1977) (Kućmierz J.) — Studia nad grzybami fitopatogenicznymi z Pienin. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Rozprawy 3546
· Kućmierz (1978) (Kućmierz J.) — Choroby grzybowe roślin uprawianych na terenie Pienin a problem rejonizacji upraw w terenach górskich. — Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 3547
· Kućmierz & Wojewoda (1976) (Kućmierz J., Wojewoda W.) — Sto lat badań mikologicznych w Dolinie Ojcowskiej. — Wiadomości Botaniczne 3401 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kudławiec (2014) (Kudławiec B.) — Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycets projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. — Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. 1737
· Kudławiec (2014) (Kudławiec B.) — Suchogłowka korowa Phleogena faginea (Fr.) Link jako potencjalny wskaźnik naturalnych procesów ekologicznych w ekosystemach leśnych. — Przegląd Przyrodniczy 1738
· Kudławiec (2015) (Kudławiec B.) — Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35 1739
· Kudławiec (2016) (Kudławiec B.) — Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów. — Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. 1740
· Kudławiec (2017) (Kudławiec B.) — Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów. — Ósme Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. 1741
· Kudławiec & Kujawa (2019) (Kudławiec B., Kujawa A.) — Pierwsze stanowisko Holwaya mucida (Ascomycota) w Wielkopolsce. — Przegląd Przyrodniczy 1742
· Kudławiec & Misiuna (2014) (Kudławiec B., Misiuna Ł.) — Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich. — Przegląd Przyrodniczy 1744
· Kudławiec et al. (2010) (Kudławiec B., Kujawa A., Ślusarczyk T., Gierczyk B.) — Nowe stanowiska gnojanki różowawej Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 1743
· Kudławiec et al. (2014) (Kudławiec B., Wanic T., Piątek G.) — Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 1745
· Kujawa (1997) (Kujawa A., Karg J.) — Chronione i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. — Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2936
· Kujawa (2001) (Kujawa A.) — Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189 1746
· Kujawa (2003) (Kujawa A.) — Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum DC. w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1747
· Kujawa (2003) (Kujawa A.) — Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1748 (Brak u Chmiel (2006).)
· Kujawa (2004) (Kujawa A.) — Grzyby wielkoowocnikowe młodych zadrzewień śródpolnych sadzonych na gruntach porolnych. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136 1749
· Kujawa (2005) (Kujawa A.) — "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. — Przegląd Przyrodniczy 1750 (Brak u Chmiel (2006).)
· Kujawa (2008) (Kujawa A.) — Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75 1751
· Kujawa (2009) (Kujawa A.) — Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. — Acta Mycologica 1752
· Kujawa (2009a) (Kujawa A.) — Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110 1753 (podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Białowieskiego Parku Narodowego - większość danych z literatury wcześiejszej [Anna Kujawa])
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Czareczka długotrzonowa Microstoma protracta (Fr.) Kanouse. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1754
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Gwiazdosz butelkowaty Geastrum lageniforme Vittad. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1755
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Gwiazdosz karzełkowaty Geastrum schmidelii Vittad. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1756
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Gwiazdosz kwiatuszkowaty Geastrum floriforme Vittad. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1757
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Gwiazdosz szorstki Geastrum campestre Morgan. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1758
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Gwiazdosz węgierski Geastrum hungaricum Hollós. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1759
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Gwiazdosz workowaty Geastrum saccatum Fr. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1760
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Gwiazdosz wzniesiony Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1761
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Maślak trydencki Suillus tridentinus (Bres.) Singer. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1762
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Gwiazdosz brodawkowy Geastrum corollinum (Batsch.) Hollós. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1763
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum DC. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1764
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Podgrzybek tęgoskórowy Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1765
· Kujawa (2020) (Kujawa A.) — Soplówka bukowa Hericium coralloides (Scop.) Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1766
· Kujawa & Gierczyk (2007) (Kujawa A., Gierczyk B.) — Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006. — Przegląd Przyrodniczy 1769
· Kujawa & Gierczyk (2010) (Kujawa A., Gierczyk B.) — Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. — Przegląd Przyrodniczy 1770
· Kujawa & Gierczyk (2011) (Kujawa A., Gierczyk B.) — Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. — Przegląd Przyrodniczy 1771
· Kujawa & Gierczyk (2011) (Kujawa A., Gierczyk B.) — Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. — Przegląd Przyrodniczy 1772
· Kujawa & Gierczyk (2012) (Kujawa A., Gierczyk B.) — Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. — Przegląd Przyrodniczy 1773
· Kujawa & Gierczyk (2013) (Kujawa A., Gierczyk B.) — Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. — Przegląd Przyrodniczy 1774
· Kujawa & Gierczyk (2013) (Kujawa A., Gierczyk B.) — Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. — Przegląd Przyrodniczy 1775
· Kujawa & Gierczyk (2016) (Kujawa A., Gierczyk B.) — Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. — Przegląd Przyrodniczy 1776
· Kujawa & Grewning (2018) (Kujawa A., Grewling Ł.) — Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum DC. W Wielkopolsce. — Przegląd Przyrodniczy 1785
· Kujawa & Karasiński (2007) (Kujawa A., Karasiński D.) — Xylaria oxyacanthae Tul. et C. Tul., a new species for Poland. — Acta Mycologica 1786
· Kujawa & Konik (2017) (Kujawa A., Konik J.) — Nowe stanowisko soplówki bukowej Hericium coralloides (Scop.) Pers. w Wielkopolsce. — Badania Fizjograficzne, Seria B - Botanika 1788
· Kujawa & Kotłowska (2010) (Kujawa A., Kotłowska M.) — Wystawa grzybów w Kościanie (Wielkopolska). — Przegląd Przyrodniczy 1787
· Kujawa & Kujawa (2008) (Kujawa A., Kujawa K.) — Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. — Polish Journal of Ecology 1791
· Kujawa & Kujawa (2019) (Kujawa A., Kujawa K.) — Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland. — Polish Journal of Ecology 1792
· Kujawa et al. (2004) (Kujawa A., Bujakiewicz A., Karg J.) — Mycenastrum corium (Fungi, Agaricales) in Poland. — Polish Botanical Journal 1767
· Kujawa et al. (2010) (Kujawa A., Zub K., Szczepkowski A.) — Nowe stanowiska rzadkoich gatunków grzybów w Puszczy Białowieskiej. — Przegląd Przyrodniczy 1801
· Kujawa et al. (2011) (Kujawa A., Szczepkowski A., Grygoruk A.) — XXXIII Wszechnica Biebrzańska - Grzyby nad Biebrzą. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 3739
· Kujawa et al. (2012) (Kujawa A., Gierczyk B., Chachuła P., Karg J., Halama M., Gryc M.) — Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1777
· Kujawa et al. (2012) (Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Karg J.) — Współczesne występowanie piestrzenicy olbrzymiej Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke w Polsce i ocena jej zagrożenia. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1782
· Kujawa et al. (2012) (Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M.) — Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. — Acta Botanica Silesiaca 1784
· Kujawa et al. (2012) (Kujawa A., Kudławiec B., Gierczyk B., Stefaniak M., Kotłowska M., Mielczarek S.) — Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1790
· Kujawa et al. (2012) (Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M.) — Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. — Acta Mycologica 1800
· Kujawa et al. (2013) (Kujawa A., Sumorok B., Borzyszkowska D.) — XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. — Przegląd Przyrodniczy 1796
· Kujawa et al. (2015) (Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D.) — Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis. — Acta Mycologica 1778
· Kujawa et al. (2015) (Kujawa A., Gierczyk B., Karasiński D., Szczepkowski A., Ślusarczyk D.) — Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy. 1780
· Kujawa et al. (2016) (Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Chachuła P., Karasiński D.) — Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym. — Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. 1798
· Kujawa et al. (2017) (Kujawa A., Gierczyk B., Kozak M., Mleczko P., Ślusarczyk T.) — Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1781
· Kujawa et al. (2017) (Kujawa A., Michalak M., Kujawa K., Sobczyk S.) — Nowe stanowiska żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.) Gray w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. — Badania Fizjograficzne, Seria B - Botanika 1794
· Kujawa et al. (2018) (Kujawa A., Bujakiewicz A., Winiecki A., Dabert M., Kubiński R.) — The occurrence of Microstoma protracta (Fr.) Kanouse in Poland and assessment of its threat status. — Acta Mycologica 1768
· Kujawa et al. (2018) (Kujawa A., Michalak M., Konik J.) — Dęby w krajobrazie rolniczym jako siedlisko zastępcze dla ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. — Przegląd Przyrodniczy 1793
· Kujawa et al. (2018) (Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T.) — Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych. — Sylwan 1797
· Kujawa et al. (2019) (Kujawa A., Gierczyk B., Gryc M., Wołkowycki M.) — Grzyby Puszczy Knyszyńskiej. 1779 (zestawienie grzybów makro i mikro stwierdzonych w Puszczy Knyszyńskiej - do bazy wpisane są tylko uznane arbitralnie za makrogrzyby. Wszystkie (i inne niepublikowane) są dodatkowo udokumentowane na stronie Mirosława Gryca: http://www.grzyby-pk.pl/index.php [Anna Kujawa])
· Kujawa et al. (2019) (Kujawa A., Konik J., Michalak M.) — Pajęczynowiec złotawy Botryobasidium aureum - pierwsze notowanie w województwie Wielkopolskim. — Przegląd Przyrodniczy 1789
· Kujawa et al. (2020) (Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Stokłosa N., Bujakiewicz A.) — Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland). — Acta Mycologica 1783
· Kujawa et al. (2020) (Kujawa A., Ślusarczyk T., Domian G., Piskorski S., Kaczmarek K., Gęsiorska A., Gorczak M.) — XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. — Przegląd Przyrodniczy 1799
· Kujawa et al. (2023) (Kujawa A., Szczepkowski A., Bober J., Jabłońska E., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Bujakiewicz A., Jaroszewicz B.) — Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023. 3757
· Kujawska (2019) (Kujawska M.) — Superhuba w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec. — Kórniczanin 1802
· Kujawska et al. (2016) (Kujawska M.B., Stasińska M., Leski T., Rudawska M.) — New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this fungus in Poland. — Acta Mycologica 1804
· Kujawska et al. (2019) (Kujawska M.B., Stasińska M., Leski T., Rudawska M.) — First record of Hericium flagellum (Basidiomycota) from the “Olbina” nature reserve in Wielkopolska Voivodship, Poland. — Acta Mycologica 1805
· Kujawska et al. (2021) (Kujawska M.B., Rudawska M., Stasińska M., Pietras M., Leski T.) — Distribution and ecological traits of a rare and threatened fungus Hericium flagellum in Poland with the prediction of its potential occurrence in Europe. — Fungal Ecology 1803
· Kukiełka & Rozwałka (2004) (Kukiełka W., Rozwałka R.) — Nowe stanowiska borowika (podgrzybka) pasożytniczego Boletus (Xerocomus) parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. na Roztoczu Południowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1806
· Kukwa (1998) (Kukwa M.) — Nowe stanowiska chronionych gatunków grzybów w województwie elbląskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2937
· Kukwa (2000) (Kukwa M.) — Porosty i grzyby naporostowe zachodniej części Pojezierza Iławskiego (Polska północna). — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1807 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kukwa (2004) (Kukwa M.) — New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland II. Species mainly from northern Poland. — Herzogia 1808
· Kukwa (2005) (Kukwa M.) — New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland III. — Herzogia 1809
· Kukwa (2007) (Kukwa M., Kowalewska A.) — New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland V. Species mainly on Cladonia. — Herzogia 3674
· Kukwa (2010) (Kukwa M.) — Uzupełnienia do listy porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1810
· Kukwa & Czarnota (2006) (Kukwa M., Czarnota P.) — New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland IV. — Herzogia 1811
· Kukwa & Flakus (2009) (Kukwa M., Flakus A.) — New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VII. Species mainly from Tatra Mountains. — Herzogia 3673
· Kukwa & Jabłońska (2008) (Kukwa M., Jabłońska A.) — New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VI. — Herzogia 3675
· Kukwa & Motiejūnaitė (1999) (Kukwa M., Motiejūnaitė J.) — Some new or noteworthy lichenicolous fungi to Poland. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2938
· Kukwa & Zwolicki (2004) (Kukwa M., Zwolicki A.) — Nowe stanowiska porostu Omphalina umbellifera (L.) Quel. (zlichenizowane Basidiomycota) na Pomorzu Gdańskim. — Acta Botanica Cassubica 3672
· Kukwa et al. (2002) (Kukwa M., Motiejūnaitė J., Rutkowski P., Zalewska A.) — New and interesting records of lichenicolous fungi from Poland I. — Herzogia 3847 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kukwa et al. (2008) (Kukwa M., Schiefelbein U., Czarnota P., Halda J., Kubiak D., Palice Z., Naczk A.) — Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. — Brynonra 3679
· Kukwa et al. (2010) (Kukwa M., Czarnota P., Perz P.) — New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII. — Herzogia 1812
· Kukwa et al. (2012) (Kukwa M., Kowalewska A., Śliwa L., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Adamska E., Bielec D., Guzow- Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Oset M., Kiszka J., Kozik J., Leśniański G., Lazarus M.) — Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska). — Acta Botanica Cassubica 1814
· Kukwa et al. (2013) (Kukwa M., Szymczyk R., Kowalewska A.) — New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland IX. — Herzogia 3687
· Kukwa et al. (2014) (Kukwa M., Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Adamska E., Pietrzykowska K.) — Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych Nadleśnictwa Karnieszewice i okolic (Pomorze Zachodnie). — Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów 2013. 1813
· Kukwa et al. (2020) (Kukwa M., Szymczyk R., Zalewska A., Ossowska E., Hajek B., Rutkowski K., Czarnota P., Tanona M., Smoczyk M.) — Materiały do rozmieszczenia porostów i grzybów naporostowych Polski, 1. — Wiadomości Botaniczne 3685
· Kusserow (1934) (Kusserow J.) — Der rote Gitterling. — Zeitschrift für Pilzkunde 2939
· Kuťák (1926) (Kuťák V.) — Příspěvek k lichenologii Krkonoš. — Preslia 3655 (Brak u Wojewody (2003).)
· Kutmanova & Kutman (2006) (Kutmanova I., Kutman V.) — Cordyceps rouxii (Ascomycetes, Clavicipitales) in Slovakia and Czech Republic, with notes to distribution, ecology and taxonomy. — Czech Mycology 1658
· Kwaśna (1997) (Kwaśna H.) — Antagonistic effect of fungi from Scots pine stump roots against Heterobasidion annosum and Armillaria ostoyae. — Acta Mycologica 3455 (U Wojewody (2003) na liście publikacji, nieujęta w tekście.)
· Kwaśna (2011) (Kwaśna H., Łakomy A.) — Therrya fuckelii and other fungi on stems and branches of Pinus sylvestris following lightning damage. — Acta Mycologica 1816
· Kwaśna & Łakomy (2006) (Kwaśna H., Łakomy P.) — Rosellinia aquila among fungi on branches of sessile oak with symptoms of decline. — Journal of Phytopathology 1815
· Kwaśna et al. (2004) (Kwaśna H., Łakomy P., Mallett K.) — Reaction of Armillaria ostoyae to forest soil microfungi. — Forest Pathology 1818
· Kwaśna et al. (2016) (Kwaśna H., Łakomy A., Gornowicz R.) — Grzyby saproksyliczne w resztkach pozrębowych sosny zwyczajnej. — Sylwan 1817
· Kwaśna et al. (2016) (Kwaśna H., Mazur A., Łabędzki A., Kuźmiński R., Łakomy A.) — Zbiorowiska grzybów w rozkładającym się drewnie dębu i sosny. — Leśne Prace Badawcze 1819 (Na stronach czasopisma dostępne dwie wersje językowe artykułu (PL, EN).)
· Kwiatkowska (2015) (Kwiatkowska J.) — Nowe stanowiska Amanita strobiliformis (Fungi, Agaricales) na Pomorzu. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22 (1): 118-121 1820
· Kwiatkowska (2017) (Kwiatkowska J.) — Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska). — Badania Fizjograficzne, Seria B - Botanika 1821
· Kwieciński (1896) (Kwieciński F.) — Roślinność gminy Hańsk powiatu włodawskiego. — Pamiętnik Fizyjograficzny 2940
· Lakowitz (1921) (Lakowitz K.) — Die Pilze der Umgegend von Danzig. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 2941
· Lamoure (1983) (Lamoure D.) — Etude des formes naines de Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kummer: Intercompatibilite et interincompartibilite avec la forme typique. — Sydowia 2942
· Langer (1994) (Langer E.) — Die Gattung Hyphodontia John Eriksson. 2943
· Langer (1994) (Langer G.) — Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). 2944
· Langer (1998) (Langer E., Oberwinkler F.) — Spiculogloea occulta (Heterobasidiomycetes) morphology and culture characters. — Mycotaxon 2945
· Langer & Oberwinkler (1993) (Langer E., Oberwinkler F.) — Corticioid Basidiomycetes. I. Morphology and ultrastructure. — Windahlia 3456 (U Wojewody (2003) pominięta w tekście, jest na liście publikacji.)
· Langer et al. (2022) (Langer E., Běťák J., Holec J., Klug A., Riebesehl J.) — Kneiffiella altaica and Kneiffiella subaltaica sp. nov. - a rare species found in European old-growth forests and a closely related new species from North America. — Nova Hedwigia 3723
· Larsson (1995) (Larsson K.-H.) — Taxonomy of Trechispora farinacea and proposed synonyms I. Species with a grandinioid or hydnoid hymenophore. — Symbolae Botanicae Upsalienses 2946
· Larsson (1996) (Larsson K.-H.) — New species and combinations in Trechispora (Corticiaceae, Basidiomycotina). — Nordic Journal of Botany 2947
· Larsson (1996) (Larsson K.-H.) — Taxonomy of Trechispora farinacea and proposed synonyms II. Species with a smooth hymenophore. — Nordic Journal of Botany 3457 (Brak u Wojewody (2003).)
· Larsson et al. (1997) (Larsson K.-H., Grosse-Brauckmann H., Keller J.) — A new Hyphoderma from Europe. — Nordic Journal of Botany 2948
· Laskowska-Ginszt & Wołkowycki (2020) (Laskowska-Ginszt A., Wołkowycki M.) — Pierwsze stwierdzenie Guepinia helvelloides w Puszczy Białowieskiej. — Przegląd Przyrodniczy 1822
· Laubert (1921) (Laubert R.) — Schmarotzerpilze und Pflanzenkrankheiten aus Polen und Masuren. — Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Zweite Abteilung: Allgemeine, landwirtschaftlich-technologische Bakteriologie, Gärungsphysiologie, Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz 3548
· Lech & Żółciak (2006) (Lech P., Żółciak A.) — Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego. — Leśne Prace Badawcze 1823
· Lembicz & Olejniczak (2009) (Lembicz M., Olejniczak I.) — The fungus Epichloë typhina in populations of a halophyte Puccinellia distans: salinity as a possible inhibitor of infection. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1824
· Leski & Rudawska (2010) (Leski T., Rudawska M.) — Zbiorowiska grzybów mikoryzowych modrzewia polskiego i sudeckiego. — Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. 1827 (Angielską wersję wydrukowano jako zeszyt specjalny Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2010, 79, Supplement 1).)
· Leski & Rudawska (2010) (Leski T., Rudawska M.) — Ectomycorrhizal community structure of the European Larch in Świętokrzyskie and Opawskie Mountains. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1828 (Zeszyt specjalny: Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland.)
· Leski & Rudawska (2013) (Leski T., Rudawska M.) — Niezwykła symbioza pomiędzy grzybem Tomentella italica i mszycą Mimeuria ulmiphila. — Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Olsztyn, 24–30 czerwca 2013. 1830 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Leski et al. (2008) (Leski T., Rudawska M., Aučina A.) — The ectomycorrhizal status of European larch (Larix decidua Mill.) seedlings from bare-root forest nurseries. — Forest Ecology and Management 1831
· Leski et al. (2010) (Leski T., Pietras M., Rudawska M.) — Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. — Mycorrhiza 1834
· Leski et al. (2014) (Leski T., Rudawska M., Karliński L., Pietras M.) — Grzyby tomentelloidalne Polski widziane z perspektywy badań podziemnych zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 1832 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Leski et al. (2023) (Leski T., Stasińska M., Rudawska M., Kujawska M., Karliński L., Wilgan R.) — Różnorodność grzybów ektomykoryzowych w nadmorskiej ciepłolubnej buczynie storczykowej Cephalanthero rubrae-Fagetum na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. — Przegląd Przyrodniczy 3716
· Leski i (Pietras?) (2010) (Leski T., (Pietras?)) — Osobliwy okratek. Las Polski 11 str. 16 1825 (UWAGA: w numerze 12/2010 Lasu Polskiego zamieszczono sprostowanie. Autorem tekstu jest Marcin Pietras, a Tomasz Leski jest autorem fotografii w artykule. [Anna Kujawa])
· Leski i Rudawska (2007) (Leski T., Rudawska M.) — Czy wielkość genetów Paxillus involutus uzależniona jest od gatunku drzewa-gospodarza? W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 139 1826
· Leski i Rudawska (2011) (Leski T., Rudawska M.) — The ectomycorrhizal fungi in a forest chronosequence of Europen Larch (Larix decidua). W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 109 1829
· Leszczenko (1937) (Leszczenko P.) — Choroby roślin użytkowych w r. 1934. — Rocznik Ochrony Roślin 3549
· Leśniczak (1992) (Leśniczak A.B.) — O purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea na Opolszczyźnie. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2949
· Lewandowski (2017) (Lewandowski J.) — Gubińskie Mokradła. To tylko 10 kilometrów. Wyd. DEBIUTY, Poznań. 1835
· Ligęza (2004) (Ligęza A.) — Występowanie sromotnika bezwstydnego w rezerwacie "Sokole Góry" koło Częstochowy. — Przyroda Górnego Śląska 1836
· Lik (2011) (Lik M.) — Bezkręgowce zasiedlające owocniki hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius) w różnych typach siedlisk leśnych. — Sylwan 1837
· Lipka (1985) (Lipka J.) — Weiteres über Buchwaldoboletus lignicola (Kallenbach) und Phaeolus schweinitzii (Fries) Patouillard. — Zeitschrift für Mykologie 2950 (U Wojewody (2003) ujęta na liście publikacji, pominięta w tekscie.)
· Lipka (1985) (Lipka J.) — Buchwaldoboletus lignicola w Warszawie. — Acta Mycologica 2951
· Lipka (1987) (Lipka J.) — Beitrag zur Kenntnis der Variabilität, Ökologie und Phänologie des Buchwaldoboletus lignicola (Kallenbach) Pilát. — Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 2952
· Lisiewska (1960) (Lisiewska M.) — Wstępne badania nad grzybami wyższymi Puszczy Bukowej pod Sczecinem. — Monographiae Botanicae 2953
· Lisiewska (1961) (Lisiewska M.) — Badania nad grzybami wyższymi w grądach Wielkopolskiego Parku Narodowego i Promna pod Poznaniem. 2954
· Lisiewska (1963) (Lisiewska M.) — Mikoflora zespołów leśnych Puszczy Bukowej pod Szczecinem. — Monographiae Botanicae 2955
· Lisiewska (1965) (Lisiewska M.) — Udział grzybów wyższych w grądach Wielkopolski. — Acta Mycologica 2956
· Lisiewska (1966) (Lisiewska M.) — Obserwacje mikologiczne w łęgach rezerwatu „Dębina" pod Wągrowcem (Północna Wielkopolska). — Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej 2957 (U Wojewody zły rok wydania.)
· Lisiewska (1966) (Lisiewska M.) — Grzyby wyższe Wolińskiego Parku Narodowego. — Acta Mycologica 2958
· Lisiewska (1966) (Lisiewska M.) — Rozmieszczenie grzybów trujących w lasach dębowo-grabowych na terenie Wielkopolski. — Biuletyn Służby Sanitarno-Epidemiologicznej 2959 (Brak u Chmiel (2006).)
· Lisiewska (1967) (Lisiewska M.) — Sezonowość owocowania grzybów kapeluszowych. — Sylwan 2960
· Lisiewska (1972) (Lisiewska M.) — Mycological research on macromycetes in beech forest associations. — Mycopathologia et Mycologia AppIicata 2961
· Lisiewska (1974) (Lisiewska M.) — Macromycetes of beech forests within the eastern part of the Fagus area in Europe. — Acta Mycologica 2962
· Lisiewska (1978) (Lisiewska M.) — Macromycetes na tle zespołów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. — Acta Mycologica 2963
· Lisiewska (1979) (Lisiewska M.) — Flora macromycetes Świętokrzyskiego Parku Narodowego. — Acta Mycologica 2964
· Lisiewska (1982) (Lisiewska M.) — Owocowanie macromycetes pod wpływem deszczowaniana na powierzchnach doświadczalnych w Borach Tucholskich. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2967
· Lisiewska (1983) (Lisiewska M.) — Udział macromycetes w zbuiorowiskach roślinnych na wydmach i w borach nadmorskich w Słowińskim Parku Narodowym. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2966
· Lisiewska (1987) (Lisiewska M.) — Floristic-ecological investigations of Macromycetes on a coal mine dump in the Silesia region (S. Poland). — Feddes Repertorium 2968
· Lisiewska (1987) (Lisiewska M.) — Grzyby (Mycota). Tom 17. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Gąskowate I (Tricholomataceae). Grzybówka (Mycena). 1059
· Lisiewska (1988) (Lisiewska M.) — Macromycetes niektórych rekultwowanych zwałowisk zewnętrznych w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego. — Folia Societatis Scientiarum Lublinensis - Biologia 2969
· Lisiewska (1988) (Lisiewska M.) — Fructification of Cantharellus cibarius and other macromycetes under the influence of artificial rain conditions on experimental areas in Pomerania Lakeland. — Internationales Aphyllophorales-Symposium 1982 in Eisenstadt. 3400 (Brak u Wojewody (2003).)
· Lisiewska (1992) (Lisiewska M.) — Wpływ obecności paśników na pojaw synantropijnych macromycetes w Karkonoskim Parku Narodowym. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2970
· Lisiewska (1992) (Lisiewska M.) — Flora macromycetes rezerwatu „Perkuć” w Puszczy Augustowskiej. — Acta Mycologica 2971
· Lisiewska (1992) (Lisiewska M.) — Macrofungi on special substrates. — Fungi in vegetation science. 2972
· Lisiewska (1993) (Lisiewska M.) — Grzyby w lasach liściastych Puszczy Bukowej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2973
· Lisiewska (1994) (Lisiewska M.) — Marasmius and allied genera in forest communities of the Białowieża National Park. — Acta Mycologica 2974
· Lisiewska (1997) (Lisiewska M.) — A new locality of Geastrum melanocephalum in the vicinity of Poznań. — Acta Mycologica 2975
· Lisiewska (2000) (Lisiewska M.) — Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce. — Monitoring grzybów. 1838
· Lisiewska (2003) (Lisiewska M.) — Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland). — XIV Congress of European Mycologists - abstracts. Yalta, Crimea, Ukraine, 22-27 September, 2003. 3807
· Lisiewska (2004) (Lisiewska M.) — Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1839
· Lisiewska (2006) (Lisiewska M.) — Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska. — Acta Mycologica 1840
· Lisiewska (2011) (Lisiewska M.) — Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego. — Morena 1841
· Lisiewska & Balcerkiewicz (1991) (Lisiewska M., Balcerkiewicz S.) — Macrofungi in orchards treated with herbicides. — Boletus 2977
· Lisiewska & Bujakiewicz (1976) (Lisiewska M., Bujakiewicz A.) — Roślinność rezerwatu „Dębina" pod Wągrowcem w Wielkopolsce. 3. Grzyby (fungi). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2978
· Lisiewska & Bujakiewicz (1976) (Lisiewska M., Bujakiewicz A.) — Grzyby wyższe na tle zespołów leśnych. Roślinność rezerwatu „Dębina” pod Wągrowcem w Wielkopolsce. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2979
· Lisiewska & Celka (1995) (Lisiewska M., Celka D.) — Makromycetes parków wschodniej części Golęcińskiego Klina zieleni w Poznaniu. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 2980
· Lisiewska & Flisiewicz (2006) (Lisiewska M., Flisiewicz J.) — Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1842
· Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) (Lisiewska M., Galas-Świdurska D.) — Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1843
· Lisiewska & Król (2007) (Lisiewska M., Król M.) — Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1844
· Lisiewska & Madeja (2003) (Lisiewska M., Madeja J.) — Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1845
· Lisiewska & Malinger (2001) (Lisiewska M., Malinger M.) — Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1846 (Brak u Chmiel (2006).)
· Lisiewska & Marach (2002) (Lisiewska M., Marach A.) — Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1847
· Lisiewska & Mikołajczak (1998) (Lisiewska M., Mikołajczak M.) — Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 2982
· Lisiewska & Nowicka (1979) (Lisiewska M., Nowicka D.) — Macromycetes Arboretum Kórnickiego. — Arboretum Kórnickie 2965 (U Wojewody jako Lisiewska 1979 b i Lisiewska i Nowicka 1079.)
· Lisiewska & Płaczek (1993) (Lisiewska M., Płaczek U.) — Macromycetes zbiorowisk leśnych parku w Gołuchowie (województwo kaliskie). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 2983
· Lisiewska & Połczyńska (1998) (Lisiewska M., Połczyńska M.) — Changes in macromycetes of the oak-hornbeam forest in the "Dębina" reserve (Northern Wielkopolska). — Acta Mycologica 2976 (U Wojewody jako Lisiewska 1998 i Lisiewska & Połczyńska 1998)
· Lisiewska & Ratyńska (1984) (Lisiewska M., Ratyńska H.) — Macromycetes na tle zbiorowisk leśnych parku w Radojewie koło Poznania. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 2984
· Lisiewska & Reszel (2000) (Lisiewska M., Reszel I.) — Macrofungi of acidophilous oak forest communities in the southern Wielkopolska. — Micologia 2000. 3643
· Lisiewska & Reszel (2000) (Lisiewska M., Reszel I.) — Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 1848
· Lisiewska & Rybak (1990) (Lisiewska M., Rybak M.) — Udział macromycetes w zespołach leśnych parku w Uniejowie. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 2985
· Lisiewska & Sekuła-Woźniak (1998) (Lisiewska M., Sekuła-Woźniak W.) — Udział macromycetes w lasach dębowych rezerwatu „Uroczysko Obiszów” (Nadleśnictwo Głogów). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2986
· Lisiewska & Siedlaczek (1982) (Lisiewska M., Siedlaczek S.) — Wstępne badania nad występowaniem grzybów kapeluszowych na zwałowisku górniczym "Smolnica". — Archiwym Ochrony Środowiska 3403 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Lisiewska & Strakulska (2002) (Lisiewska M., Strakulska M.) — Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska). — Polish Botanical Journal 1849
· Lisiewska & Wójcik (1984) (Lisiewska M., Wójcik J.) — Obserwacje mikosocjologiczne w niektórych zbiorowiskach leśnych okolic Kazimierza Biskupiego (województwo konińskie). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 2988
· Lisiewska & Wypij (1985) (Lisiewska M., Wypij J.) — Mikoflora parków Ciechocinka. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 2989
· Lisiewska et al. (1976) (Lisiewska M., Tortić M., Szmid M.) — Mikoflora lasów okolic Żegiestowa i Muszyny w Beskidzie Sądeckim. — Acta Mycologica 2987
· Lisiewska et al. (1986) (Lisiewska M., Linkowska R., Kaźmierczak B.) — Obserwacje mikologiczne na rekultywowanych zwałowiskach Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika 2981 (Brak u Chmiel (2006).)
· Lubelska (1953) (Lubelska B.) — O występowaniu trufli (Tuber Mich. i Choiromyces Vitt.) w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3550
· Lubelska-Gumińska (1956) (Lubelska-Gumińska B.) — Grzyby przyczyniające się do zamierania lasu osłabionego pożarem. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2990
· Ludwig (1891) (Ludwig F.) — Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen aus dem Jahre 1890. XXXII. Pilze. — Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 3822
· Lutyk (1978) (Lutyk P.) — Stan zdrowotny sosny kosówki (Pinus mughus Scop.) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. — Sylwan 2991
· Łaciak i Łaciak (2014) (Łaciak M., Łaciak T.) — Pochwiak jedwabnikowy - coraz częstsza rzadkość. Przyroda polska 3: 32-33 1850
· Łakomy (1996) (Łakomy P.) — F group of Heterobasidion annosum found in Poland. — European Journal of Forest Pathology 2992
· Łakomy (2006) (Łakomy P.) — New location of Armillaria mellea in Polish forest. — Phytopathologia Polonica 1851
· Łakomy (2006) (Łakomy P.) — Environmental conditions of deciduous tree stumps colonization by chosen saprotrophic fungi species and Armillaria spp. Abstract of habilitation thesis. — Phytopathologia Polonica 1852
· Łakomy & Cieślak (2008) (Łakomy P., Cieślak R.) — Early infection of Fagus sylvatica by Heterobasidion annosum sensu stricto. — Forest Pathology 1854
· Łakomy & Rubys (1998) (Łakomy P., Rubys M.) — Typy intersterylne Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) występujące w Leśnictwie Morońka, Nadleśnictwie Węgierska Górka. — Sylwan 2993
· Łakomy & Werner (2003) (Łakomy P., Werner A.) — Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. — Forest Pathology 1857 (Brak u Wojewody (2003).)
· Łakomy & Zarakowski (2000) (Łakomy P., Zarakowski T.) — Pine wood decomposition ability of different Phlebiopsis gigantea isolates. — Acta Mycologica 3641
· Łakomy et al. (2000) (Łakomy P., Kowalski T., Werner A.) — Preliminary raport on distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. — Acta Mycologica 3639
· Łakomy et al. (2005) (Łakomy P., Kwaśna H., Ratajczak A., Molińska-Glura M.) — Wood decomposition ability of some isolates of Bjerkandera adusta and Trametes versicolor. — Phytopathologia Polonica 1856
· Łakomy et al. (2007) (Łakomy P., Broda Z., Werner A.) — Genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, Norway asruce and European silver fir stands. — Acta Mycologica 1853
· Łakomy et al. (2011) (Łakomy P., Kwaśna H., Dalke-Świderska M.) — The virulence of Heterobasidion parviporum population from Norway spruce stand in Suwałki Forest District. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1855
· Ławrynowicz (1970) (Ławrynowicz M.) — Występowanie grzybów z rodzajów Elaphomyces i Cordyceps w województwie łódzkim. — Zeszyty Naukowe Uniwerstetu Łódzkiego 3553
· Ławrynowicz (1973) (Ławrynowicz M.) — Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej. — Acta Mycologica 2994
· Ławrynowicz (1978) (Ławrynowicz M.) — Grzyby dorzecza Pilicy. — Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, Oddział Kraków 2995
· Ławrynowicz (1982) (Ławrynowicz M.) — Macro-fungal flora of Łódź. — Urban Ecology. The Second European Ecological Symposium, Berlin 8-12 September 1980. 3354
· Ławrynowicz (1983) (Ławrynowicz M.) — Cenococcum graniforme w Polsce. — Acta Mycologica 3555
· Ławrynowicz (1988) (Ławrynowicz M.) — Grzyby (Mycota). Tom 18. Workowce (Ascomycetes). Jeleniakowate (Elaphomycetales), Truflowe (Tuberales). 1061
· Ławrynowicz (1989) (Ławrynowicz M.) — Chorology of the European hypogeous Ascomycetes. I. Elaphomycetales. — Acta Mycologica 3554
· Ławrynowicz (1990) (Ławrynowicz M.) — Chorology oh the European hypogeous Ascomycetes. II. Tuberales. — Acta Mycologica 3552
· Ławrynowicz (1993) (Ławrynowicz M.) — Grzyby Borów Tucholskich - badania i wstępne wyniki. — Walory przyrodnicze, problemy ochrony, przyszłość. III Konferencja Naukowa: kompleksowa ochona przyrody regionu - Rezerwat Biosfery "Bory Tucholskie". Bachorze, 17-20 września 1992. 3798
· Ławrynowicz (1998) (Ławrynowicz M.) — Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie. — Park Narodowy Bory Tucholskie. 2996
· Ławrynowicz (2000) (Ławrynowicz M.) — Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie. — Park Narodowy Bory Tucholskie. Stan poznania przyrody na tle kompleksu leśnego Bory Tucholskie. 1858 (U Wojewody cytowane pierwsze wydanie, jako Ławrynowicz 1998.)
· Ławrynowicz (2001) (Ławrynowicz M.) — Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich. — Krajobrazy Ziemi Świeckiej. 1859 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Ławrynowicz (2001) (Ławrynowicz M.) — Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies. — Acta Mycologica 1860
· Ławrynowicz (2009) (Ławrynowicz M.) — Four Tuber species accompanying T. mesentericum in natural sites in Poland. — Anales del Jardín Botánico de Madrid 1861
· Ławrynowicz (2011) (Ławrynowicz M.) — Trufle w Polsce – problemy taksonomii, użytkowania i ochrony. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1862
· Ławrynowicz (2012) (Ławrynowicz M.) — Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych na terenie PNBT. — Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. 3760
· Ławrynowicz & Adamczyk (1987) (Ławrynowicz M., Adamczyk J.) — Macromycetes w środowisku miejskim Łodzi. — Problemy Higieny PTH 2997
· Ławrynowicz & Adamczyk (1988) (Ławrynowicz M., Adamczyk J.) — Grzyby makroskopowe Łodzi. Stan badania i dotychczasowe wyniki. — Folia Societatis Scientiarum Lublinensis - Biologia 2998
· Ławrynowicz & Mowszowicz (1969) (Ławrynowicz M., Mowszowicz J.) — Notatki mikologiczne z uroczyska Ostrowy, nadleśnictwo Kutno. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego: Seria 2: Nauki matematyczno-przyrodnicze 2999
· Ławrynowicz & Radwański (2006) (Ławrynowicz M., Radwański A.) — A contribution to the morphology and ecology of Mycenastrum corium (Agaricales). — Acta Mycologica 1870
· Ławrynowicz & Skirgiełło (1984) (Ławrynowicz M., Skirgiełło A.) — Barssia oregonensis found in the Tatra Mountains (Poland). — Acta Mycologica 3551
· Ławrynowicz & Stasińska (2000) (Ławrynowicz M., Stasińska M.) — Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies. — Acta Mycologica 1871 (U Wojewody (2003) także jako Stasińska 2000 a.)
· Ławrynowicz & Szkodzik (1998) (Ławrynowicz M., Szkodzik J.) — Macromycetes of the Kręgi Kamienne nature-archaeological reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). — Acta Mycologica 3000
· Ławrynowicz & Szkodzik (2002) (Ławrynowicz M., Szkodzik J.) — Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich. — Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000: stan poznania. 1872
· Ławrynowicz & Ślusarczyk (2020) (Ławrynowicz M., Ślusarczyk D.) — Trufla wgłębiona Tuber mesentericum Vittad. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1873
· Ławrynowicz et al. (2001) (Ławrynowicz M., Kałucka I., Sumorok B.) — Macromycetes of oak forests in the Łagiewnicki Forest (Central Poland) – monitoring studies. — Acta Mycologica 1867
· Ławrynowicz et al. (2002) (Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J.) — Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). — Acta Mycologica 1863
· Ławrynowicz et al. (2006) (Ławrynowicz M., Faliński J.B., Bober J.) — Interactions among hypogeous fungi and wild boars in the subcontinental pine forest. — Biodiversity: Research and Conservation 1865
· Ławrynowicz et al. (2008) (Ławrynowicz M., Krzyszczyk T., Fałdziński M) — Occurence of black truffles in Poland. — Acta Mycologica 1869
· Ławrynowicz et al. (2009) (Ławrynowicz M., Kopczyński K., Grzesiak B.) — Grzyby. — Przyroda Gminy Skwierzyna. 1868
· Ławrynowicz et al. (2009) (Ławrynowicz M., Ślusarczyk D., Walewska-Grąbczewska I.) — Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1874
· Ławrynowicz i in. (2002a) (Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J.) — Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405 1864
· Ławrynowicz i in. (2004) (Ławrynowicz M., Kałucka I., Ruszkiewicz-Michalska M., Seta D., Szkodzik J.) — Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32. 1866
· Łubek (2002) (Łubek A) — Contribution to lichenicolous fungi from the Świętokrzyski National Park (Central Poland). — Acta Mycologica 3642
· Łubek (2012) (Łubek A) — The lichen biota of "Skałki Piekło pod Niekłaniem" nature reserve - current state and changes in species composition over the past 100 years. — Polish Journal of Natural Sciences 1875
· Łubek & Jaroszewicz (2012) (Łubek A, Jaroszewicz B.) — New rare and noteworthy species of lichens and lichenicolous fungi from Bialowieza Forest. — Polish Journal of Natural Sciences 1876
· Łubek & Kukwa (2016) (Łubek A, Kukwa M.) — Grzyby naporostowe w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. — Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. 1877 (Tekst dwujęzyczny (PL + EN).)
· Łuszczyńska (2004) (Łuszczyńska B., Łuszczyński J.) — Steppe fungi in the xerothermic communities of Central Poland. — Микология и альгология - 2004. Материалы юбилейной конференции, посвященной 85-летию кафедры микологии и альгологии МГУ им. М.В. Ломоносовa. 1878
· Łuszczyńska & Łuszczyński (2009) (Łuszczyńska B., Łuszczyński J.) — The Fomitopsis officinalis (Basidiomycota) population in the góry Świętokrzyskie Mountains. — Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. 1881
· Łuszczyńska i Łuszczyński (2006) (Łuszczyńska B., Łuszczyński J.) — Zasoby i problemy populacji Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 102 1879
· Łuszczyńska i Łuszczyński (2007) (Łuszczyńska B., Łuszczyński J.) — Termofilne stepowe Basidiomycetes w Polsce. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 146 1880
· Łuszczyński (1993) (Łuszczyński J.) — New localities of Dacrymyces ovisporus Bref. in Poland. — Acta Mycologica 3003
· Łuszczyński (1997) (Łuszczyński J.) — Interesting macromycetes found in Kielce town (Central Poland). — Acta Mycologica 3004
· Łuszczyński (1998) (Łuszczyński J.) — Macromycetes of the Potentillo albae-Quercetum in the Świętokrzyskie Mts. – monitoring studies. — Acta Mycologica 3005
· Łuszczyński (1999) (Łuszczyński J.) — Stan zbadania grzybów afyloforoidalnych w Górach Świętokrzyskich. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa 3580
· Łuszczyński (1999) (Łuszczyński J.) — Wstępne obserwacje nad grzybami macromycetes w rezerwacie Lisiny Bodzechowskie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. — Bioróżnorodność obszarów stykowych Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Kelecko-Sandomierskiej oraz Wyżyny Lubelskiej. Materiały z sympozjum, Sandomierz 23 września 1999. 3581
· Łuszczyński (2000) (Łuszczyński J.) — The first record of Tulostoma melanocyclum in Poland. — Acta Mycologica 1882
· Łuszczyński (2000) (Łuszczyński J.) — Grzyby wielkoowocnikowe. — Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 1883 (Brak u Wojewody (2003).)
· Łuszczyński (2000) (Łuszczyński J.) — Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. — Przyroda obszarów stykowych Ziemi Sandomierskiej i Polski południowo-wschodniej. Materiały z sympozjum, Sandomierz 18 listopada 2000. 1884
· Łuszczyński (2000) (Łuszczyński J.) — Fomitopsis officinalis (Coriolaceae) w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3416
· Łuszczyński (2000c) (Łuszczyński J.) — Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72 1885
· Łuszczyński (2001) (Łuszczyński J.) — Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi. — Rezerwat torfowiskowy „Białe Ługi”. 1886
· Łuszczyński (2001a) (Łuszczyński J.) — Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183 1887
· Łuszczyński (2002) (Łuszczyński J.) — Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland). — Polish Botanical Journal 1888
· Łuszczyński (2003) (Łuszczyński J.) — Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251 1889
· Łuszczyński (2004) (Łuszczyński J.) — Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts. — Coniferous forest vegetation-differentiation, dynamics transformations. 1890
· Łuszczyński (2004) (Łuszczyński J.) — Reaction of macrofungi on changes of vegetation in urban areas on the example of the Kielce town (Central Poland). — Микология и альгология - 2004. Материалы юбилейной конференции, посвященной 85-летию кафедры микологии и альгологии МГУ им. М.В. Ломоносовa. 1891
· Łuszczyński (2004) (Łuszczyński J.) — Nowe stanowisko pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1892
· Łuszczyński (2004) (Łuszczyński J.) — Bankera fuligineoalba w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3412
· Łuszczyński (2004c) (Łuszczyński J.) — Przemiany grzybów macromycetes w Górach Świętokrzyskich w okresie ostatnich 100 lat. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136 1893
· Łuszczyński (2006) (Łuszczyński J.) — Leucopaxillus lepistoides a new steppe fungus in Poland. — Acta Mycologica 1894
· Łuszczyński (2006a) (Łuszczyński J.) — Czerwona lista Basidiomycetes Gór Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 103 1895
· Łuszczyński (2007) (Łuszczyński J.) — Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. — Monographiae Botanicae 1896
· Łuszczyński (2008) (Łuszczyński J.) — Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petersen - the first record in Central and Eastern Europe. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1897
· Łuszczyński (2008) (Łuszczyński J.) — Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. 1898 (dane mikologiczne zarówno historyczne, jak i aktualne [Anna Kujawa])
· Łuszczyński (2008) (Łuszczyński J.) — Three species of the genus Agaricus new to Poland. — Acta Mycologica 1899
· Łuszczyński (2009) (Łuszczyński J.) — Bankera fuligineoalba (Basidiomycota), a threatened element of mycobiota - distribution in Poland. — Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. 1900
· Łuszczyński (2009) (Łuszczyński J.) — Ramaria fagicola (Fungi, Basidiomycota) - the frist record for Poland, and from a new substratum. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1901
· Łuszczyński (2012) (Łuszczyński J.) — Grzyby wielkoowocnikowe. — Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. 1902
· Łuszczyński (2016) (Łuszczyński J.) — Nowe taksony z rodzaju Conocybe w Polsce. — Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. 1903 (Tekst dwujęzyczny (PL + EN).)
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Boczniak mikołajkowy Pleurotus eryngii (DC.) Quél. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1904
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Borowik korzeniasty Boletus radicans Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1905
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Borowik szatański Boletus satanas Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1906
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Borowik żółtobrązowy podgat. królewski Boletus appendiculatus subsp. regius (Krombh.) Konrad. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1907
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Gwiazda wieloporowa Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1908
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Gwiazdosz angielski Geastrum berkeleyi (Massee) — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1909
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Gwiazdosz bury Geastrum elegans Vittad. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1910
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Żagiew korzonkowa Polyporus rhizophilus Pat. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1911
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Mleczaj strefowany Lactarius zonarioides Kühner & Romagn. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1912
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Mleczaj żółtofioletowy Lactarius repraesentaneus Britz. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1913
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Wilgotnica cytrynowozielonawa Hydrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schäff. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1914
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Wilgotnica okazała Hydrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1915
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Wilgotnica ozdobna Hydrocybe aurantiosplendens R. Haller Aar. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1916
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Wilgotnica sklepiona Hydrocybe fornicata (Fr.) Singer. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1917
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Wilgotnica włoska Hydrocybe reidii Kühner. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1918
· Łuszczyński (2020) (Łuszczyński J.) — Wilgotnica zasadowa Hydrocybe ingrata J.P. Jensen & F.H. Møller. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1919
· Łuszczyński & Łuszczyńska (1992) (Łuszczyński J., Łuszczyńska B.) — Nowe stanowiska Gasteromycetes w okolicy Buska Zdroju. — Acta Mycologica 3006
· Łuszczyński & Łuszczyńśka (2010) (Łuszczyński J., Łuszczyńska B.) — Contribution to morphology and ecology of Polyporus rhizophilus. — Acta Mycologica 1920
· Łuszczyński & Świercz (2004) (Łuszczyński J. , Świercz A.) — Kwiatowiec australijski Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. w Świętokrzyskim Parku Narodowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1923
· Łuszczyński & Tomaszewska (2014) (Łuszczyński J., Tomaszewska A.) — Gasteroid fungi - the morphological characteristics of selected endangered and rare speciesnoted in Poland. — Acta Universitatis Lodziensis - Folia Biologica et Oecologica 1924
· Łuszczyński & Wojtacha (2015) (Łuszczyński J., Wojtacha K.) — Nowa forma Geastrum melanocephalum (Geastraceae, Agaricomycetes, Basidiomycota) w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1925
· Łuszczyński et al. (2011) (Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A., Jaworska J.) — Nowe i rzadkie gatunki grzybów agarikoidalnych w ciepłolubnych murawach Wyżyny Małopolskiej. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1921
· Łuszczyński et al. (2014) (Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Tomaszewska A., Sobaś K., Kostrzewa M., Grudzień K.) — Flammulina ononidis – first record in Poland. — Acta Mycologica 1922
· Łyczek (2004) (Łyczek M.) — Stan rozpoznania grzybów wielkoowocnikowychy w Szczecińskim Parku Krajobrazowym. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 137 1926
· Łyczek (2005) (Łyczek M.) — Nowe stanowisko smardza jadalnego Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers. w województwie zachodniopomorskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1927
· Łyczek (2009) (Łyczek M.) — Mikobiota Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 61 1928
· Łyczek & Domian (2010) (Łyczek M., Domian G.) — Grzyby wielkoowocnikowe. — Księga Puszczy Bukowej. Tom 1. Środowisko przyrodnicze. 1930
· Łyczek et al. (2006) (Łyczek M., Banaś-Stankiewicz U., Wróbel M.) — Walory przyrodnicze przełomowego odcinka rzeki Gowienica na terenie projektowanej "Ostoi Goleniowskiej" w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Część III. Macromycetes. — Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 1929
· Maas (1975) (Maas Geesteranus R.A.) — Die terrestrischen Stachelpilze Europas 1227
· Maciejczyk et al. (2015) (Maciejczyk E., Wieczorek D., Zwyrzykowska A., Halama M., Jasicka-Misiak I., Kafarski P.) — Phosphorus Profile of Basidiomycetes. — Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 1931
· Maciejewski (1997) (Maciejewski K.H.) — Nowe stanowisko Pocadius adustus Reitter, 1888 (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce. — Wiadomości Entomologiczne 1932 (Brak u Wojewody (2003).)
· Madej (1963) (Madej T.) — Przyczynek do znajomości flory grzybów pasożytniczych wywołujących choroby roślin (na podstawie zebranych materiałów w Szczecinie i jego okolicy w latach 1959–1961). — Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie 3556
· Madej (1965) (Madej T.) — Dalsze materiały do znajomości mikoflory miasta Szczecina i jego okolicy. — Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie 3557
· Madej (1966) (Madej T.) — Grzyby pasożytnicze i saprofityczne znalezione na sumaku odurzajacym (Rhus typhina L.) i perukowcu podolskim (Cotinus coggyria Mull.) w Szczecinie i jego okolicy w roku 1964 . — Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie 3558
· Madej (1969) (Madej T.) — Mikoflora roślin zielnych ogrodu dendrologicznego w Przelewicach (woj. Szczecin). — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3559
· Madej (1971) (Madej T.) — Notatki mikologiczne ze Świnoujścia. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3560
· Madej (1971) (Madej T.) — Mikoflora drzew i krzewów ogrodu dendrologicznego w Przelewicach (woj. Szczecin). — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3561
· Madej (1972) (Madej T.) — Materiały do mikoflory miasta Szczecina. — Acta Mycologica 3562
· Maj (1999) (Maj A.K.) — Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w lasach koło Przemyśla. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3008
· Malloch (1936) (Malloch A.) — Erdsterne im Kreis Schwerin (Warthe). — Abhandlungen und Berichte der Naturwissenschaftlichen Abteilung der Grenzmärkischen Gesellschaft zur Erforschung und Pflege der Heimat 3007
· Małecka & Hilszczańska (2014) (Małecka M., Hilszczańska D) — Wpływ wzbogacenia gleby porolnej substratami organicznymi na strukturę zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych sosny zwyczajnej. — Sylwan 1933
· Małecka & Hilszczańska (2015) (Małecka M., Hilszczańska D) — Wpływ odłogowania i dodatku trocin iglastych do gleby na jej właściwości chemiczne i zbiorowisko grzybów ektomykoryzowych 15-letniej sosny zwyczajnej. — Leśne Prace Badawcze 1934 (Na stronie czasopisma dwie wersje językowe pracy: polska i angielska.)
· Mamos (1986) (Mamos K.) — Flora grzybów makroskopowych rezerwatu lipowego Babsk koło Skierniewic. — Acta Universitatis Lodziensis. Folia Botanica 3009
· Mańka (1999) (Mańka M.) — Stanowisko Sarcoscypha coccinea (Scop.:Fr.) Lambotte w Nadleśnictwie Olesno. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa 3563
· Mańka & Łakomy (1995) (Mańka K., Łakomy P.) — Intensywność czyszczeń w drzewostanach sosnowych a odporność gleby wobec sprawców huby korzeni i opieńkowej zgnilizny drzew. — Sylwan 3447 (Brak u Wojewody (2003).)
· Mańka & Stube (1952) (Mańka K., Stube T.) — Występujący na brzozie grzyb Poria obliqua (Pers.) Bres. i jego rozwój na sztucznych pożywkach. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3010 (U Wojewody (2003) ujęty na liście publikacji, pominięty w tekscie.)
· Marciniuk et al. (2000) (Marciniuk J., Marciniuk P., Wierzba M.) — Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1935 (Praca prezentująca dane własne i wcześniejsze dane literaturowe [Anna Kujawa])
· Marcinkowska (2017) (Marcinkowska M.) — Stanowisko purchatnicy piaskowej Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert w Rudawskim Parku Krajobrazowym. — Przyroda Sudetów 1936
· Marciszewska et al. (2018) (Marciszewska K., Otręba A., Szczepkowski A., Wojtan R., Zaniewski P., Ciurzycki W.) — Zamieranie i zasiedlanie przez grzyby makroskopijne czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) zwalczanej mechanicznie w Kampinoskim Parku Narodowym. — Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Konferencja naukowa połączona z obchodami Jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Kórnik-Poznań, 11-15 czerwca 2018. 3740
· Marciszewska et al. (2018) (Marciszewska K., Szczepkowski A., Otręba A., Oktaba L., Kondras M., Zaniewski P., Ciurzycki W., Wojtan R.) — The dynamics of sprouts generation and colonization by macrofungi of black cherry Prunus serotina Ehrh. eliminated mechanically in the Kampinos National Park. — Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry 3741
· Marciszewska et al. (2020) (Marciszewska K., Szczepkowski A., Otręba A.) — Black cherry (Prunus serotina Ehrh.) colonization by macrofungi in the fourth season of its decline due to different control measures in the Kampinos National Park. — Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry 1937
· Markiewicz (2013) (Markiewicz E.) — Stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk.& M.A. Curtis) E. Fisch. W południowej Wielkopolsce. — Przegląd Przyrodniczy 1938
· Markiewicz (2015) (Markiewicz E.) — Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O.Beck ex Sacc.) Boud. w Południowej Wielkopolsce. — Przegląd Przyrodniczy 1939
· Markiewicz (2018) (Markiewicz E.) — Nowe stanowisko pałecznicy rurkowatej Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga w Południowej Wielkopolsce. — Przegląd Przyrodniczy 1940
· Markowska (2004) (Markowska M.) — Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. — Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. 1941
· Martin (2001) (Martin M.P.) — Chorologic database of European Rhizopogon species. — Mycotaxon 3644
· Mazurkiewicz-Zapałowicz (2009) (Mazurkiewicz-Zapałowicz K.) — Microscopic fungi of Phragmites australis in the littoral of two lakes in Drawa National Park (NW Poland). — Polish Botanical Journal 3732
· Mazurkiewicz-Zapałowicz (2020) (Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Stasińska M., Bihun M.) — Updated distribution of endangered Psathyrella ammophila in Poland - new localities on Wolin Island. — Acta Mycologica 1942
· Mączka i in. (2012) (Mączka T., Wróbel S., Skrzydłowski T.) — Padł olbrzym. Tatry TPN. 1(39): 40-43. 1943
· Mączyński (2009) (Mączyński N.) — Jesienne grzybobranie. — Przyroda Górnego Śląska 1944
· Mączyński (2015) (Mączyński N.) — Jurajskie gwiazdosze. Przyroda polska 12: 20-21 1945
· Miądlikowska (1995) (Miądlikowska J.) — New locality of Clathrus archeri in Poland. — Acta Mycologica 3011
· Michalec (2001) (Michalec I.) — Okratek – ciekawostka biologiczna. Australia w Polsce. — Dziennik Polski Nowosądecki 3820
· Michalec (2001) (Michalec I.) — W Nowym Sączu. Grzyb unikat. — Dziennik Polski 3821
· Michalik (1967) (Michalik S.) — Rezerwat "Turbacz" im. Władysława Orkana w Gorcach. Przewodnik Botaniczny. 3012
· Michalski (1956) (Michalski A.) — Grzyby pasożytnicze zebrane na łąkach nadnoteckich na odcinku Władysławowo – Rynarzewo w roku 1954. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3564
· Michalski (1959) (Michalski A.) — Grzyby pasożytnicze okolic Żegiestowa Zdroju. — Monographiae Botanicae 3565
· Michalski (1965) (Michalski A.) — Spostrzeżenia nad występowaniem grzybów pasożytniczych na roślinach uprawnych i dziko rosnących na terenie Bydgoszczy i okolic w latach 1953–1962. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3013
· Michalski (1967) (Michalski A.) — Grzyby pasożytnicze Wybrzeża Gdańskiego. — Acta Mycologica 3566
· Michalski (1982) (Michalski A.) — Grzyby pasożytnicze łąk nadnoteckich i terenów przyległych na odcinku Nakło – Ujście. — Acta Mycologica 3567
· Miczyńska et al. (1961) (Miczyńska Z., Rojecka N., Stachyra T.) — Choroby i szkodniki uprawnych ziół w Polsce. Część I. Choroby i szkodniki ziół baldaszkowych zaobserwowane w latach 1951–1959. — Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań 3568
· Mieńko (1983) (Mieńko W.) — Stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Strzebielinku Lęborskim w województwie gdańskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3014
· Miettinen & Larsson (2006) (Miettinen O., Larsson K.-H.) — Trechispora elongata species nova from North Europe. — Mycotaxon 1947
· Miettinen et al. (2012) (Miettinen O., Spirin V., Niemelä T.) — Notes on the genus Aporpium (Auriculariales, Basidiomycota), with a new species from temperate Europe. — Annales Botanici Fennici 1948
· Miettinen et al. (2018) (Miettinen O., Vlasák J., Rivoire B., Spirin V.) — Postia caesia complex (Polyporales, Basidiomycota) in temperate Northern Hemisphere. — Fungal Systematics and Evolution 1949
· Mihál et al. (2009) (Mihál I., Cicák A., Tsakov H., Petkov P.) — Occurrence of species of the Nectria s.l. (Bionectriaceae, Nectriaceae, Hypocreales, Ascomycetes) in Central and South-eastern Europe. — Folia Oecologica 1946
· Mikołajska (1974) (Mikołajska J.) — Badania pojawów grzybów pasożytniczych traw na tle zmian ekologicznych siedliska łąk w dolinie Łyny. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Rolnictwo 3015
· Mikołajska & Wachowska (1996) (Mikołajska J., Wachowska U.) — Charakterystyka dwujądrowych izolatów z rodzaju Rhizoctonia uzyskanych ze zbóż w Polsce północno-wschodniej. — Nowe kierunki w fitopatologii - materiały z sympozjum. Kraków, 11-13.09.1996. 3818
· Miłkowski & Łakomy (2007) (Miłkowski Ł., Łakomy P.) — The ability of growth, wood colonization and wood decomposition of Flammulina velutipes isolate in vitro. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1950
· Miłobędzki (1899) (Miłobędzki J.) — W sprawie huby modrzewiowej (Polyporus officinalis Fries). — Wszechświat 3830
· Minter (1981) (Minter D.W.) — Lophodermium on pines. — Mycological Papers 3569 (U Chmiel (2006) literówka w tytule.)
· Mirek i in. (2014) (Mirek Z., Nikel A., Wilk Ł.) — Okratek australijski na Brzanówce. Tatry 50, 4: 47 1951
· Miśkiewicz (2000) (Miśkiewicz A.) — Cyphellostereum laeve (Fr.: Fr.) Reid. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1952
· Miśkiewicz (2000) (Miśkiewicz A.) — Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians). — Acta Mycologica 1953
· Mleczko (1997) (Mleczko P.) — Paxillus involutus (Batsch.) Fr. + Pinus sylvestris L. — Descriptions of ectomycorrhizae. 3853 (U Wojewody (2003) błędny numer woluminu.)
· Mleczko (2004) (Mleczko P.) — Mycorrhizal and saprobic macrofungi of two zinc wasters in Southern Poland. — Acta Biologica Cracoviensis, Seria Botanica 1954 (Brak u Chmiel (2006).)
· Mleczko (2004) (Mleczko P.) — Amanita citrina (Schaeff.) S.F. Gray + Pinus sylvestris L. — Descriptions of ectomycorrhizae. 1955
· Mleczko (2004) (Mleczko P.) — Cantharellus cibarius Fr. + Pinus sylvestris L. — Descriptions of ectomycorrhizae. 1956
· Mleczko (2004) (Mleczko P.) — Cantharellus tubaeformis (Bull.) Quél. + Pinus sylvestris L. — Descriptions of ectomycorrhizae. 1957
· Mleczko (2004) (Mleczko P.) — Rhodocollybia butyracea (Bull.:Fr.) Lennox (forma butyracea) + Pinus sylvestris L. — Descriptions of ectomycorrhizae. 1958
· Mleczko (2004) (Mleczko P.) — Russula nigricans Fr + Pinus sylvestris L. — Descriptions of ectomycorrhizae. 1959
· Mleczko (2004) (Mleczko P.) — Russula sardonia Fr. + Pinus sylvestris L. — Descriptions of ectomycorrhizae. 1960
· Mleczko & Beszczyńska (2015) (Mleczko P., Beszczyńska M.) — Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region. — Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. 1961 (W tej samej monografii (str. 252-258) znajduje się polskojęzyczna, skrócona wersja artykułu (https://rcin.org.pl/dlibra/publication/251664/edition/214005).)
· Mleczko & Ociepa (2007) (Mleczko P., Ociepa A.M.) — Entoloma ollare, a species of subgenus Claudopus, new to Poland. — Polish Botanical Journal 1968
· Mleczko & Ronikier (2007) (Mleczko P., Ronikier M.) — Features of ectomycorrhizae confirm molecular phylogenetics of Suillus (Boletales) rather than carpophore-based systematics: insights from studies on Suillus variegatus, S. plorans and related species. — Nova Hedwigia 1969
· Mleczko & Rutkowski (2020) (Mleczko P., Rutkowski R.) — Wodnicha atramentowa Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein) H. Haas & R. Haller Aar ex Bon. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1971
· Mleczko & Rutkowski (2020) (Mleczko P., Rutkowski R.) — Wodnicha brunatnobiała Hygrophorus latitabundus Britzelm. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1972
· Mleczko & Rutkowski (2020) (Mleczko P., Rutkowski R.) — Wodnicha kozia Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1973
· Mleczko & Rutkowski (2020) (Mleczko P., Rutkowski R.) — Wodnicha oliwkowobrązowa Hygrophorus persooni Arnolds. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1974
· Mleczko & Rutkowski (2020) (Mleczko P., Rutkowski R.) — Wodnicha różowoblaszkowa Hygrophorus calophyllus P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 1975
· Mleczko et al. (2009) (Mleczko P., Gawroński S., Kapusta P.) — New inland localities of a rare gasteroid Basidiomycete, Scleroderma septentrionale, in natural and anthropogenic habitats in Central Europe. — Polish Botanical Journal 1963
· Mleczko et al. (2009) (Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Górszczyk A.) — New localities of Chamonixia caespitosa (hypogeous Boletaceae) in Central Europe. — Acta Mycologica 1966
· Mleczko et al. (2010) (Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Dubiel G.) — Octaviania asterosperma (hypogeous Basidiomycota) recent data to ecology and distribution. — Acta Mycologica 1965
· Mleczko et al. (2010) (Mleczko P., Kozak M., Zubek S.) — Russula medullata (Russulales, Basidiomycota): a new species in the mycobiota of Poland. — Polish Botanical Journal 1967
· Mleczko et al. (2011) (Mleczko P., Zubek S., Kozak M.) — Description of ectomycorrhiza and a new Central European locality of the rare hydnoid species Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. Et Nannf. (Thelephorales, Basidiomycota). — Nova Hedwigia 1976
· Mleczko et al. (2016) (Mleczko P., Ronikier A., Ronikier M., Saługa M.) — Różnorodność i specyficzność gatunkowa symbiontów ektomykoryzowych Dryas octopetala L. w gradiencie wysokościowym. — Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. 1970 (Tekst dwujęzyczny (PL + EN).)
· Mleczko et al. (2020) (Mleczko P., Kozak M., Karpowicz F.) — New records of rare hypogeous fungi from Poland (Central Europe). — Acta Mycologica 1964
· Młynarek (1971) (Młynarek A.) — Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea (Batsch ex Pers.) Rostk. w Wielkopolskim Parku Narodowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3016
· Moesz (1920) (Moesz G.) — Beitrage zur Kenntnis der Pilzflora von Polen. I. Mitteilung. — Botanikai Közlemnyek 3017
· Moesz (1926) (Moesz G.) — Additamenta ad cognitionem fungorum Poloniae. Contributio secunda. — Magyar Botanikai Lapok 3018
· Moesz (1930) (Moesz G.) — Pilze aus dem Norden Ungarns. — Folia cryptogamica. Magyarország virágtalan növényeire vonatkozó közlemények 3019
· Molik-Węgiel (1974) (Molik-Węgiel J.) — Badania ftochemiczne grzyba wielkoowocnikowego Sarcodon imbricatus L. ex Fr. — Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 3020
· Moreau et al. (2006) (Moreau P.-A., Mleczko P., Ronikier M., Ronikier A.) — Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum (Polygonaceae). — Mycologia 1977
· Moreno et al. (2001) (Moreno G., Kreisel H., Altés A.) — Notes on the genus Tulostoma in H. Kreisel's Herbarium. — Cryptogamie, Mycologie 3645
· Moroniowa (1960) (Moroniowa H.) — Pseudopeziza meliloti Sydow na Melilotis albus w Pawłowicach pod Wrocławiem. — Monographiae Botanicae 3570
· Morozova et al. (2014) (Morozova O.V., Noordeloos M.E., Vila J.) — Entoloma subgenus Leptonia in boreal-temperate Eurasia: towards a phylogenetic species concept. — Persoonia 3697
· Moser (1960) (Moser M.) — Die Gattung Phlegmacium (Schleimköpfe). 3021
· Moser (1979) (Moser M.) — Über einige neue oder seltene Agaricales – Arten aus dem Pieniny und aus Biesczciade, Polen. — Beihefte zur Sydowia 3022
· Moser (1983) (Moser M.) — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) 1121
· Motiejūnaitė & Czyżewska (2008) (Motiejūnaitė J., Czyżewska K.) — Additions to the biota of lichens and lichenicolous fungi of Poland, with a note on Lecania prasinoides in Eastern and Central Europe. — Polish Botanical Journal 3680
· Motiejūnaitė & Kukwa (2008) (Motiejūnaitė J., Kukwa M.) — Pronectria minuta, a new lichenicolous ascomycete from Poland and Russia. — Mycotaxon 1978
· Mowszowicz (1948) (Mowszowicz J.) — Przyczynek do poznania fitocenoz mikologicznych biorących udział w rozkładzie drewna i ściółki leśnej. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3023
· Mucha et al. (2008) (Mucha J., Zadwrony M., Werner A., Napierała-Filipiak A., Łakomy A.) — Antagonistic activity of the ectomycorrhizal fungus Suillus bovinus challenged by saprotrophic fungi from different soils. — Nova Hedwigia 3724
· Mułenko (1981) (Mułenko W.) — Badania nad mikroskopijnymi grzybami pasożytniczymi rezerwatu leśno–torfowiskowego Brzeziczno. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3572
· Mułenko (1988) (Mułenko W.) — Mikroskopowe grzyby fitopatogeniczne Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. II. — Acta Mycologica 3573
· Mułenko (1988) (Mułenko W.) — Mikroskopowe grzyby fitopatogeniczne Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. I. Udział grzybów pasożytniczych w zbiorowiskach roślinnych i ich fenologia. — Acta Mycologica 3574 (Brak u Chmiel (2006).)
· Mułenko & Wojdyło (2002) (Mułenko W., Wojdyło B.) — Mikroskopijne grzyby pasożytnicze drzew i krzewów Arboretum Bolestraszyce. — Arboretum Bolestraszyce 3571
· Mułenko et al. (1995) (Mułenko W., Sałata B., Wołczańska A.) — Mycological notes from the Tatra National Park. II. — Acta Mycologica 3575
· Muszyńska & Sułkowska-Ziaja (2011) (Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K.) — Analiza zawartości związków indolowych w owocnikach i mycelium z kultur in vitro Calocera viscosa (Basidiomycota). — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 1979
· Muszyński (2021) (Muszyński M., Piskorski S., Ruszkiewicz-Michalska M.) — Gatunki cenne dla mykobioty Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii (II edycja). Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. 23-25.04.2021 (on-line). 3793 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Muszyński et al. (2019) (Muszyński M., Kaczmarek K., Piskorski S., Ruszkiewicz-Michalska M.) — Zagrożenie miejskich alei lipowych przez grzyby - założenia i wstępne wyniki projektu. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 1980 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Myczkowski (1953) (Myczkowski S.) — Szkody mrozowe w drzewostanach bukowych w Tatrach. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3024
· Nabożny (2004) (Nabożny P.) — Nowe stanowisko smardzówki czeskiej Ptychoverpa bohemica (Krombholtz) Schroet. Na Pogórzu Ciężkowickim. — Wszechświat 1982 (Brak u Chmiel (2006).)
· Nabożny (2004) (Nabożny P.) — Stanowisko naparstniczki stożkowatej Verpa conica Sw. na Panieńskiej Górze k. Wojnicza - Pogórze Wiśnickie. — Wszechświat 1983 (Brak u Chmiel (2006).)
· Nabożny et al. (1998) (Nabożny P., Kozik R., Zawartka J.) — Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy. 3025
· Nakasone (1997) (Nakasone K.K.) — Studies in Phlebia. Six species with teeth. — Sydowia 3026
· Namysłowski (1906) (Namysłowski B.) — Zapiski mikologiczne. — Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej Akademii Umiejętności 3576
· Namysłowski (1909) (Namysłowski B.) — Zapiski grzyboznawcze z Krakowa, Gorlic i Czarnej Hory. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 3028
· Namysłowski (1910) (Namysłowski B.) — Przyczynek do mykologii Galicyi. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 3029
· Namysłowski (1910) (Namysłowski B.) — Zapiski z wycieczek mikologicznych odbytych w r. 1909. — Kosmos 3030
· Namysłowski (1910) (Namysłowski B.) — Mycotheca polonica, fasciculus IV. — Kosmos 3458 (Brak u Chmiel (2006).)
· Namysłowski (1914) (Namysłowski B.) — Śluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny. — Pamiętnik Fizyograficzny 3031 (Praca w Dziale IV "Pamiętnika...", poszczególne działy z niezależną numeracją stron.)
· Narkiewicz (1997) (Narkiewicz C.) — Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry. — Rocznik Jeleniogórski 1984 (Brak u Wojewody i Chmiel.)
· Narkiewicz (1998) (Narkiewicz C.) — Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1985 (Brak u Chmiel.)
· Narkiewicz (1999) (Narkiewicz C.) — Torfowisko na Trzecińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogóskiej. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1986 (Brak u Wojewody.)
· Narkiewicz (1999) (Narkiewicz C.) — Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1987
· Narkiewicz (1999) (Narkiewicz C.) — Mądziak psi (Mutinus caninus) i mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) w Sudetach Zachodnich. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1988
· Narkiewicz (1999) (Narkiewicz C.) — Występowanie purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Sudetach Zachodnich. — Rocznik Jeleniogórski 1989 (Brak u Wojewody.)
· Narkiewicz (2000) (Narkiewicz C.) — Borowik szatański Boletus satanas i muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis w rezerwacie „Góra Miłek” w Górach Kaczawskich. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1990
· Narkiewicz (2000) (Narkiewicz C.) — Pochwiak pasożytniczy Volvariella surrecta w Sudetach Zachodnich. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1991
· Narkiewicz (2001) (Narkiewicz C.) — Nowe stanowisko jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel w polskiej części Sudetów. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1992 (Brak u Wojewody.)
· Narkiewicz (2001) (Narkiewicz C.) — Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1993 (Brak u Wojewody (2003) w spisie literatury, uwzględniona na liście gatunków.)
· Narkiewicz (2002) (Narkiewicz C.) — Nowe stanowiska koronicy ozdobnej Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. w Górach Kaczawskich. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1994
· Narkiewicz (2002) (Narkiewicz C.) — Materiały do poznania maczużników Cordyceps w Sudetach. — Przyroda Sudetów Zachodnich 1995
· Narkiewicz (2005) (Narkiewicz C.) — Grzyby chronione Dolnego Śląska. 1996 (opracowanie uwzględniające dane historyczne [Anna Kujawa])
· Narkiewicz (2011) (Narkiewicz C.) — Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze. — Przyroda Sudetów 1997
· Narkiewicz (2011) (Narkiewicz C.) — Grzyby - zdjęcia na okładce (z danymi o lokalizacji). — Przyroda Sudetów 3070 (Zdjęcia na okładce z lokalizacjami.)
· Narkiewicz (2018) (Narkiewicz C.) — Nowe stanowiska purchawki łatkowatej Lycoperdon mammiforme Pers. w Górach Kaczawskich. — Przyroda Sudetów 1998
· Narkiewicz (2018) (Narkiewicz C.) — Wilgotnica czerniejąca Hygrocybe conica, Gierałtów, Pogórze Izerskie. Bocznianka Hohenbuehelia cyphelliformis, Cieplice, Kotlina Jeleniogórska. Grzybówka dzwonkowata Mycena tintinnabulum, góra Chojnik, Karkonosze. Uszaczek kosmaty Auriculariopsis ampla, Dziwiszów, Kotlina Jeleniogórska. — Przyroda Sudetów 1999 (Zdjęcia na okładce + lokalizacje.)
· Narkiewicz (2019) (Narkiewicz C.) — Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz. — Bercihte der naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 2000
· Narkiewicz (2019) (Narkiewicz C., Kita W., Pusz W., Panek E.) — Grzyby i śluzowce. — Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. 2003
· Narkiewicz (2021) (Narkiewicz C.) — Galaretnica pucharkowata Ascocoryne cylichnium, Piechowice, Karkonosze. Twardnica bulwiasta Dumontinia tuberosa, Sobieszów, Karkonosze. Chlorówka drobna Chlorociboria aeruginascens, Dziwiszów, Góry Kaczawskie. Dzieżka pomarańczowa Aleuria aurantia, Maciejowa, Kotlina Jeleniogórska. Piestrzenica infułowata Gyromitra infula, Jagniątków, Karkonosze. — Przegląd Przyrodniczy 2001
· Narkiewicz et al. (2013) (Narkiewicz C., Kita W., Pusz W., Panek E.) — Grzyby i śluzowce. — Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. 2002
· Nespiak (1953) (Nespiak A.) — Badanie mikotrofizmu roślinności alpejskiej ponad granicą kosodrzewiny w granitowych Tatrach. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3032
· Nespiak (1956) (Nespiak A.) — Grzyby kapeluszowe w zespołach leśnych Puszczy Białowieskiej (komunikat wstępny). — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3033
· Nespiak (1959) (Nespiak A.) — Studia nad udziałem grzybów kapeluszowych w zespołach leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. — Monographiae Botanicae 3034
· Nespiak (1960) (Nespiak A.) — Niektóre Hymenomycetes z okolic Jasła i Krosna ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Cortinarius. — Monographiae Botanicae 3035
· Nespiak (1960) (Nespiak A.) — Notatki mikologiczne z Tatr. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3036
· Nespiak (1962) (Nespiak A.) — Observations sur les champignons á chapeau dans les associations forestičres en Pologne. — Vegetatio 3037
· Nespiak (1962) (Nespiak A.) — Grzyby. — Tatrzański Park Narodowy. 3038
· Nespiak (1962) (Nespiak A.) — Notatki mikologiczne z Tatr. Część II. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3039
· Nespiak (1965) (Nespiak A.) — Über einige interessante Pilzarten in NO-Polen. — Resultats de l'excursion internationale phytosociologique en Pologne N-E, 4-10.VI.1963. 3040
· Nespiak (1970) (Nespiak A.) — Grzyby i grzybobranie w Puszczy Białowieskiej. 3782 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006). W pracy zwyczajowe nazwy grzybów - niektóre niemożliwe do przypisania do nazw naukowych: bedłka niebieskoblaszkowa, monetka wiosenna (na podstawie rysunku i opisu Strobilurus sp.), włośnica pomarańczowa (na podstawie rysunku Scutellinia sp.), huba blaszkowa (być może Pleurotus sp.), borowik koźlarz, kolczak gładki, maczużnik (na rysunku najprawdopodobniej Clavariadelphus pistillaris), mglejarka naga. W innych przypadkach podano wyłącznie nazwy rodzajowe (strzępiak, wieruszka etc.).)
· Nespiak (1971) (Nespiak A.) — Grzyby wyższe regla górnego w Karkonoszach. — Acta Mycologica 3041
· Nespiak (1975) (Nespiak A.) — Einige interessante Pilze aus dem Kalkgebiet der Polnischen Tatra. — Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 3042
· Nespiak (1975) (Nespiak A.) — Grzyby (Mycota). Tom 7. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Zasłonak I (Cortinarius I). 1055
· Nespiak (1981) (Nespiak A.) — Grzyby (Mycota). Tom 14. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Zasłonak II (Cortinarius II). — Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych 1058
· Nespiak (1985) (Nespiak A.) — Grzyby. — Karkonosze Polskie. 3043
· Nespiak (1990) (Nespiak A.) — Grzyby (Mycota). Tom 19. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Strzepiak (Inocybe). — Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych 1062
· Nespiak et al. (1973) (Nespiak A., Noculak A., Siewiński A.) — Bemerkungen über fluoreszierende Stoffe der Schleierlinge und ihre Auswertung für die Systematik. — Acta Mycologica 3044
· Neubauer & Sikora (2015) (Neubauer G., Sikora A.) — Nowe stanowiska gąbkowca północnego Climacocystis borealis w północnej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2004
· Neubauer & Szczepkowski (2012) (Neubauer G., Szczepkowski A.) — Nowe stanowiska kolcówki jabłoniowej Sarcodontia crocea i dwóch innych, rzadko notowanych gatunków grzybów nadrzewnych występujących na jabłoniach (Malus sp.) w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 2005
· Neuhoff (1925) (Neuhoff W.) — Beiträge zur Pilzflora Westpreussen I. — Bericht des Westpreußischen Botanisch Zoologischen Vereins Danzig 3045
· Neuhoff (1928) (Neuhoff W.) — Die höheren Pilze der Provinz Grenzmark Posen Westpreussen. — Abhandlungen und Berichte der Naturwissenschaftlichen Abteilung der Grenzmärkischen Gesellschaft zur Erforschung und Pflege der Heimat 3046
· Neuhoff (1933) (Neuhoff W.) — Die Hymenomyceten Ostpreussens. Eine systematische Zusammenstellung. — Unser Ostland 3047
· Neuhoff (1935) (Neuhoff W.) — Die Pilze Mitteleuropas. Band 2a. Die Gallertpilze (Tremellinae). 3048 (Wydane w 4 zeszytach w latach 1935-1937.)
· Neuhoff (1956) (Neuhoff W.) — Die Pilze Mitteleuropas. Band 3. Die Milchlinge (Lactarii). 3049
· Niemelä (1972) (Niemelä T.) — On Fennoscandian polypores. II. Phellinus laevigatus (Fr.) Bourd. & Galz. and P. lundeliii Niemelä, n.sp. — Annales Botanici Fennici 3050
· Niemelä (1975) (Niemelä T.) — On Fennoscandian polypores. IV. Phellinus igniarius, P. nigricans and P. populicola, n. sp. — Annales Botanici Fennici 3051
· Niemelä (1978) (Niemelä T.) — On Fennoscandian polypores 6. Antrodia plicata n.sp. — Karstenia 3052
· Niemelä (1978) (Niemelä T.) — The occurrence of some rare pore fungi in Finland. — Annales Botanici Fennici 3459 (Brak u Wojewody (2003).)
· Niemelä (1980) (Niemelä T.) — On Fennoscandian polypores 7. The genus Pycnoporellus. — Karstenia 3053
· Niemelä (1985) (Niemelä T.) — On Fennoscandian polypores 9. Gelatoporia n. gen. and Tyromyces canadensis, plus notes on Skeletocutis and Antrodia. — Karstenia 3054
· Niemelä (1987) (Niemelä T.) — The raduloid species of Schizopora (Die raduloide Schizopora-Arten). — Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 3055
· Niemelä (2001) (Niemelä T., Wagner T., Fischer M., Dai Y.C.) — Phellopilus gen. nov. and its affinities within Phellinus s. lato and Inonotus s. lato (Basidiomycetes). — Annales Botanici Fennici 3648
· Niemelä (2013) (Niemelä T.) — Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. 2006 (Dwie wersje językowe (PL, EN).)
· Niemelä & Dai (1997) (Niemelä T., Dai Y.C.) — Polypore Skeletocutis lenis and its sib S. vulgaris. — Annales Botanici Fennici 3057
· Niemelä & Penttilä (1992) (Niemelä T., Penttilä R.) — Antrodia mellita (Basidiomycetes), a new large-pored polypore species with a continental distribution. — Annales Botanici Fennici 3056 (U Wojewody raz jako Niemelä & Penttilä 1992, raz jako Niemelä 1992.)
· Niemelä & Ryvarden (1983) (Niemelä T., Ryvarden L.) — Antrodiella citrinella: a new polypore species . — Karstenia 3059 (U Wojewody jest w tekście, brak na liście literatury.)
· Niemelä & Saarenoksa (1985) (Niemelä T., Saarenoksa R.) — Dentipellis fragilis and Steccherinum oreophilum: Finnish records of hydnaceous fungi. — Karstenia 3058 (Jest w spisie literatury u Wojewody (2003), niecytowana w tekście.)
· Niemelä et al. (1992) (Niemelä T., Kotiranta H., Penttilä R.) — New records of rare and threatened polypores in Finland. — Karstenia 3060
· Niemelä et al. (2001) (Niemelä T., Penttilä R., Kinnunen J., Miettinen O., Lindgren M., Manninen O., Turunen O.) — Novelties and records of poroid Basidiomycetes in Finland and adjacent Russia. — Karstenia 3646
· Niemelä et al. (2012) (Niemelä T., Miettinen O., Manninen O.) — Aurantiporus priscus (Basidiomycota), a new polypore from old fallen conifer trees. — Annales Botanici Fennici 2007
· Nita & Bujakiewicz (2004) (Nita J., Bujakiewicz A.) — Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych w Wielkopolsce. — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2008
· Nita & Bujakiewicz (2007) (Nita J., Bujakiewicz A.) — Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. — Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2012
· Nita & Bujakiewicz (2009) (Nita J., Bujakiewicz A.) — Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes. — Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. 2013
· Nita & Stefaniak (2010) (Nita J., Stefaniak M.) — Entoloma jahnii, a rare species in Europe. — Acta Mycologica 2014
· Nita i Bujakiewicz (2004a) (Nita J., Bujakiewicz A.) — Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138 2009
· Nita i Bujakiewicz (2005) (Nita J., Bujakiewicz A.) — Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33 2010
· Nita i Bujakiewicz (2006) (Nita J., Bujakiewicz A.) — Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 111 2011
· Nitardy (1904) (Nitardy E.) — Die Kryptogamenflora des Kreises Elbing. — Hedwigia 3061
· Nowak (1989) (Nowak K.A.) — Uwaga grzybiarze - kto jeszcze zauważył?. — Gazeta Żywiecka 3062
· Nowak (1998) (Nowak A. (red.)) — Przyroda województwa opolskiego. 3582 (Brak u Chmiel (2006). Informacje o grzybach zawarte są wyłącznie w rozdziale "Szata roślinna: Grzyby" (pp. 40-43). U Wojewody (2003) pozycja cytowana dwa razy - jako Nowak (1997) i Spałek (1997).)
· Nowak & Nowak (2000) (Nowak S., Nowak A.) — Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w województwie opolskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2018
· Nowak & Spałek (2001) (Nowak A., Spałek K.) — Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia. — Natura Silesiae Superioris 2016 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Nowak & Spałek (2002) (Nowak A., Spałek K.) — Biesiec - nowy rezerwat przyrody w województwie opolskim. — Przyroda Górnego Śląska 2017 (Brak u Wojewody (2003).)
· Nowak & Tobolewski (1975) (Nowak J., Tobolewski Z.) — Porosty polskie 1171
· Nowak i Spałek (2000) (Nowak A., Spałek K.) — Grzyby. W. Spałek K. (red.). Osobliwości przyrody Opola. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opole: 11?13 2015
· Nowakowski & Bulak (2016) (Nowakowski S., Bulak J.) — Mało znane grzyby jadalne Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" (PNMW) i jego otuliny. — Gawron 2019
· Nowek (1995) (Nowek J.) — Nowe stanowisko purchawicy olbrzymiej. — Przyroda Polska 3063
· Nowińska et al. (2009) (Nowińska R., Urbański P., Szewczyk W.) — Species diversity of plants and fungi on logs of fallen trees of different species in oak-hornbeam forests. — Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika – Steciana 2020
· Okołów (2015) (Okołów G.) — Na stokach Bugaja. Przyroda polska 12: 14-15 2021
· Okołów & Wołk (1971) (Okołów C., Wołk K.) — Nowe stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch ex Pers.) Rostk. w Puszczy Białowieskiej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3064
· Olchowik et al. (2021) (Olchowik J., Suchocka M., Jankowski P., Malewski T., Hilszczańska D.) — The ectomycorrhizal community of urban linden trees in Gdańsk, Poland. — PLOS ONE 2022
· Olech (1970) (Olech M.) — Problem występowania Basidiolichene w Europie. — Wiadomości Botaniczne 3065
· Olech (1977) (Olech M.) — Materiały do flory porostów Tatr polskich. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3066
· Olech (1981) (Olech M.) — Materiały do flory porostów Tatr polskich. II. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 3067
· Olech (1983) (Olech M.) — Materiały do flory porostów Tatr Polskich. III. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 3769 (Brak u Wojewody (2003).)
· Olesiński (1983) (Olesiński L.) — Hirneola auricula-judae (Bull. ex St.-Am.) Berk. na Nizinie Sępopolskiej. — Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 3068
· Olesiński & Wojewoda (1985) (Olesiński L., Wojewoda W.) — Materiały do flory macromycetes północno-wschodniej Polski. — Acta Mycologica 3069
· Olszowska (2010) (Olszowska M.) — Jeden z największych grzybów świata w okolicy Mrągowa. — Wszechświat 2023
· Olszowska (2016) (Olszowska M.) — Zimowe grzyby u progu wiosny. — Wszechświat 3695
· Orlicz (1971) (Orlicz A.) — Tyromyces gloecystidiatus Kotl. et Pouz. i jego rozpoznanie. — Acta Mycologica 3071
· Orłoś (1935) (Orłoś A.) — Sprawozdanie z działalności Instytutu Badawczego w dziedzinie fitopatologii za rok 1933. — Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych 3072
· Orłoś (1951) (Orłoś A.) — Przewodnik do oznaczania chorób drzew i zgnilizny drewna. 3073 (Dane o rozmieszczeniu grzybów w Polsce wyłącznie w części ostatniej, zawierającej ryciny.)
· Orłoś (1955) (Orłoś A.) — Bohatství hub v Bělověžskěm pralese v Polsku. — Mykologický Sborník 3074
· Orłoś (1958) (Orłoś A.) — Měkčení bukového dřeva pro výrobu tužek pomocí hub. — Mykologický Sborník 3770 (Brak u Wojewody (2003).)
· Orłoś (1960) (Orłoś A.) — Badania nad funkcją ekologiczną grzybów z rodziny Polyporaceae w różnych typach lasu Białowieskiego Parku Narodowego. — Prace Instutu Badawczego Leśnictwa 3075
· Orłoś (1961) (Orłoś A.) — Badania ekologiczne nad mikoflorą niektórych typów lasu w Białowieskim Parku Narodowym. — Prace Instutu Badawczego Leśnictwa 3076
· Orłoś (1965) (Orłoś A.) — Próba oceny funkcji ekologicznej grzybów występujących w Puszczy Kampinoskiej. — Prace Instutu Badawczego Leśnictwa 3077
· Orłoś & Twardowska (1967) (Orłoś A., Twardowska I.) — Badania nad dynamiką zarodnikowania kilku gatunków z rodziny Polyporaceae. — Prace Instutu Badawczego Leśnictwa 3759 (Brak u Wojewody (2003).)
· Orłowski (2006) (Orłowski J.) — Nowe stanowisko borowika królewskiego Boletus regius Krombh. w Górach Słonnych. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2024
· Orłowski (2008) (Orłowski J.) — Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer w Piotrkowie Trybunalskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2025
· Oszako (1985) (Oszako T.) — Grzyby jako bioindykatory zmian w ekosystemach leśnych pod wpływem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. — Sylwan 3577
· Otto (1992) (Otto P.) — Verbreitung und Rückgang der terrestrischen Stachelpilze Ostdeutschlands. — Gleditschia 3078
· Pachlewski (1953) (Pachlewski R.) — Badanie mykotrofizmu siewek modrzewia polskiego i sudeckiego w naturalnych i sztucznych warunkach rozwoju. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3079
· Pachlewski (1963) (Pachlewski R.) — Suillus grevillei (Klotsch) Sing. i Suillus aeruginascens (Secr.) Snell w Parku Botanicznym w Białowieży i w części zagospodarowanej Puszczy Białowieskiej. — Prace Instutu Badawczego Leśnictwa 3080
· Pachlewski & Pachlewska (1968) (Pachlewski R., Pachlewska A.) — Rhizopogon luteolus Fr. w syntezie mikoryzowej z sosną (Pinus silvestris L.) w czystych kulturach na agarze. — Prace Instutu Badawczego Leśnictwa 3081
· Palmer (1994) (Palmer J.T.) — Sclerotiniaceae on sweet chestnut burrs in the northern ‘old world’. — Czech Mycology 3584 (Brak u Chmiel (2006).)
· Palmer & Truszkowska (1969) (Palmer J.T., Truszkowska W.) — A rewiew of the Polish Sclerotiniaceae and some additional species. Investigation into the Sclerotiniaceae – V. — Acta Mycologica 3578
· Pampuch (1840) (Pampuch A.) — Flora Tremesnennis. 3082 (U Wojewody zły rok wydania.)
· Parmasto (1970) (Parmasto E.) — The Lachnocladiaceae of the Soviet Union with a key to boreal species. 3083 (U Wojewody błąd w tytule.)
· Parusel (2007) (Parusel J.B.) — Rezerwat śmieci. — Przyroda Górnego Śląska 2026
· Patejuk (2017) (Patejuk K.) — Płaskosz pędowy żurawiny Exobasidium oxycocci Rostr. ex Shear - nowy gatunek dla Sudetów. — Przyroda Sudetów 2027
· Patejuk (2019) (Patejuk K.) — Zbiorowiska grzybów zasiedlające wybrane gatunki roślin inwazyjnych na terenach zurbanizowanych. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 2028 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Patejuk et al. (2021) (Patejuk K., Baturo-Cieśniewska A. , Kaczmarek-Pieńczewska A., Pusz W.) — Mycobiota of peat-bog pine (Pinus × rhaetica) needles in the Stołowe Mountains National Park, Poland. — Nova Hedwigia 3848
· Patejuk et al. (2022) (Patejuk K., Baturo-Cieśniewska A., Pusz W., Kaczmarek-Pieńczewska A.) — Biscogniauxia charcoal canker - a new potential threat for mid-european forests as an effect of climate change — Forests 2030
· Paul (2000) (Paul W.) — Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w okolicy Przemyśla. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2031
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Kolczakówka dołkowana Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2032
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Kolczakówka kasztanowata Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2033
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Kolczakówka niebieskawa Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2034
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Kolczakówka piekąca Hydnellum peckii Banker. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2035
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Kolczakówka pomarańczowa Hydnellum aurantiacum (Batsch) P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2036
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Kolczakówka strefowana Hydnellum concrescens (Pers.) Banker. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2037
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Kolczakówka wonna Hydnellum suaveolens (Scop.) P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2038
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Kolczakówka zielonożółta Hydnellum geogenium (Fr.) Banker. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2039
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Kolczakówka żółtobrązowa Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2040
· Pawłowska & Okrasińska (2020) (Pawłowska J., Okrasińska A.) — Siedzuń dębowy Sparassis brevipes Krombh. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2041
· Pawłowski & Adamska (2008) (Pawłowski B., Adamska E.) — Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2042
· Paz et al. (2017) (Paz A., Bellanger J. M., Lavoise C., Molia A., Ławrynowicz M., Larsson E., Ibarguren I. O., Jeppson M., Læssøe T., Sauve M., Richard F., Moreau P. A.) — The genus Elaphomyces (Ascomycota, Eurotiales): a ribosomal DNA-based phylogeny and revised systematics of European 'deer truffles'. — Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 2043
· Perz (2011) (Perz P.) — Fascynujacy świat Ascomycota. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 2044
· Petersen et al. (2015) (Petersen R.H., Psurtseva N., Zmitrovich I., Chachuła P., Arslanov S., Hughes K.W.) — Lignomyces, a new genus of pleurotoid Agaricomycetes. — Mycologia 2046
· Petersen i Hughes (2004) (Petersen R.H., Hughes K.W.) — A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica 198:1-180. 2045
· Pfuhl (1896) (Pfuhl F.) — Mitteilungen vom Posener Pilzmarkte. — Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen 3460 (Brak u Wojewody (2003).)
· Pfuhl (1898) (Pfuhl F.) — Die Pilzflora im Jahre 1898. — Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen 3461 (Brak u Wojewody (2003).)
· Pfuhl (1899) (Pfuhl F.) — Zur Pilzflora der mittleren Kreise der Provinz. — Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen 3084
· Pfuhl (1901) (Pfuhl F.) — Einzelne floristische Mitteilungen. — Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen 3085
· Pfuhl (1901) (Pfuhl F.) — Die Flora Tremesnensis von Albert Pampuch. — Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen 3086 (Tekst w dwóch częściach w zeszytach 8(1) i 8(2) z 1901.)
· Piątek (1994) (Piątek M.) — Chronione i rzadkie gatunki grzybów znalezione na Ziemi Tarnowskiej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3087 (U Wojewody (2003) złe dane (nr zeszytu, strony), odnoszące się do innej pracy M. Piątka.)
· Piątek (1994) (Piątek M.) — Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu "Uroczysko Wróblowice" na Pogórzu Ciężkowickim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3462 (Brak u Wojewody (2003).)
· Piątek (1994) (Piątek M.) — Stanowisko grzyba czarki szkarłatnej (Sarcoscypha coccinea) na Pogórzu Ciężkowickim. — Wszechświat 3585
· Piątek (1995) (Piątek M.) — Flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus – grzyb parkowy. — Wszechświat 3088
· Piątek (1998) (Piątek M.) — Nowe stanowiska Xerocomus parasiticus (Boletales, Fungi) w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3089
· Piątek (1999) (Piątek M.) — Lakownica czerwonawa Ganoderma pfeifferi - interesujący grzyb poliporoidalny znaleziony w Tarnowie. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3090
· Piątek (1999) (Piątek M.) — Tyromyces fissilis (Fungi, Polyporales) – taksonomia, bionomia i rozmieszczenie w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3091
· Piątek (1999) (Piątek M.) — Pulveroboletus lignicola (Fungi, Boletales) w Polsce – rozmieszczenie i ekologia. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3092
· Piątek (1999) (Piątek M.) — Parasitic macrofungi (Basidiomycetes) on fruit shrubs and trees in the Tarnów town (S Poland). — Acta Mycologica 3093
· Piątek (2000) (Piątek M.) — Nowe stanowiska i żywiciel dla Pluteus pouzarianus (Fungi, Agaricales) w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3094
· Piątek (2000) (Piątek M.) — Ganoderma resinaceum Boud. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2047
· Piątek (2000) (Piątek M.) — Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) Karst. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2048
· Piątek (2000) (Piątek M.) — The genus Steccherinum in Poland. I. Steccherinum bourdotii found in Tarnów town. — Acta Mycologica 2049
· Piątek (2001) (Piątek M.) — The genus Antrodiella (Fungi, Poriales) in Poland. — Polish Botanical Journal 2050
· Piątek (2001) (Piątek M.) — New discovery of Daedaleopsis tricolor (Fungi, Poriales) and review of its distribution in Poland. — Polish Botanical Journal 2051
· Piątek (2001) (Piątek M.) — Colacogloea peniophorae (Platygloeales) in Poland. — Acta Mycologica 2052
· Piątek (2001) (Piątek M.) — Grzyby workowe z polskich Karpat i ich przedpola, 1. Catinella olivacea i Rutstroemia bulgarioides. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2053
· Piątek (2001) (Piątek M.) — Dendrothele griseocana (Fungi, Basidiomycetes), a species new to Poland with a key to the genus Dendrothele in Europe. — Polish Botanical Journal 3097
· Piątek (2001) (Piątek M.) — Ditiola peziziformis (Fungi, Basidiomycetes), first record in the Polish Carpathians. — Polish Botanical Journal 3098
· Piątek (2002) (Piątek M.) — Naohidea sebacea (Fungi, Urediniomycetes) in Poland: rediscovered after a century on a new host. — Polish Botanical Journal 3100
· Piątek (2002) (Piątek M.) — Antrodia malicola (Berk. et M. A. Curtis) Donk. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2054
· Piątek (2002) (Piątek M.) — Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2055
· Piątek (2002) (Piątek M.) — Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2056
· Piątek (2002) (Piątek M.) — Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2057
· Piątek (2002) (Piątek M.) — Sistotrema confluens (Pers) Fr. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2058
· Piątek (2003) (Piątek M.) — Notes on Polish polypores. 1. Oligoporus alni, comb. nov. — Polish Botanical Journal 2059
· Piątek (2003) (Piątek M.) — Notes on Polish polypores. 2. Oxyporus latemarginatus. — Polish Botanical Journal 2060
· Piątek (2003) (Piątek M.) — Notes on Polish polypores. 3. Four rare species of old growth forests. — Polish Botanical Journal 2061
· Piątek (2004) (Piątek M.) — Phellinus niemelaei w Polsce - nowy patogen modrzewia i jego identyfikacja. — Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń - Bydgoszcz, 6-11 września 2004. 2062
· Piątek (2004) (Piątek M.) — Notes on Polish polypores 4. Polyporus alveolaris. — Karstenia 3101
· Piątek (2005) (Piątek M.) — Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev & Singer. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2063
· Piątek (2005) (Piątek M.) — Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2064
· Piątek (2005) (Piątek M.) — Hericium erinaceum (Bull.) Pers. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2065
· Piątek (2005) (Piątek M.) — Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2066 (Brak u Wojewody.)
· Piątek & Bujakiewicz (2004) (Piątek M., Bujakiewicz A.) — Lachnella villosa and Woldmaria filicina, two remarkable cyphellaceous fungi from Poland. — Polish Botanical Journal 2067
· Piątek & Cabała (2002) (Piątek M., Cabała J.) — On the occurrence of Sistotrema confluens (Stereales) in Poland. — Acta Mycologica 2068
· Piątek & Cabała (2004) (Piątek M., Cabała J.) — Flagelloscypha minutissima (Basidiomycetes), a new for Poland minute cyphellaceous fungus. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2069
· Piątek & Cabała (2005) (Piątek M., Cabała J.) — New and noteworthy polypores from Poland with validation of the family Phaeotrametaceae. — Mycotaxon 2070
· Piątek & Karasiński (2008) (Piątek M., Karasiński D.) — Nodulisporium cecidiogenes - a mycoparasite of Coniophora puteana found in Poland. — Polish Botanical Journal 2071
· Piątek & Miśkiewicz (2000) (Piątek M., Miśkiewicz A.) — Botryobasidium aureum (Fungi, Stereales) in the Tatra Mts and review of its distribution in Poland. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2072
· Piątek & Nabożny (2000) (Piątek M., Nabożny P.) — Stroczek leśny Serpula himantioides, rzadki gatunek grzyba znaleziony w Kotlinie Sandomierskiej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2073
· Piątek & Wołkowycki (2005) (Piątek M., Wołkowycki M.) — Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2075
· Piątek et al. (2004) (Piątek M., Seta D., Szczepkowski A.) — Notes on Polish polypores 5. Synopsis of the genus Spongipellis. — Acta Mycologica 2074
· Pietras (2012) (Pietras M.) — Obcy atakują! Obce grzyby niepatogeniczne w polskich lasach. Las Polski 15-16: 26-27. 2076
· Pietras (2020) (Pietras M.) — Czas na klimat. Wędrówki grzybów. Głos Lasu 7-8: 26-28 2077
· Pietras & Rudawska (2010) (Pietras M., Rudawska M.) — Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych na sadzonkach buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w szkółkach leśnych. — Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. 2084 (Angielską wersję wydrukowano jako zeszyt specjalny Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2010, 79, Supplement 1).)
· Pietras & Rudawska (2010) (Pietras M., Rudawska M.) — Ectomycorrhizal fungal communities of European Beech (Fagus sylvatica L.) seedlings from bare-root forest nurseries. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2085 (Zeszyt specjalny: Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland.)
· Pietras & Rudawska (2011) (Pietras M., Rudawska M.) — Zbiorowiska grzybów mikoryzowych na sadzonkach drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.) w warunkach szkółki leśnej. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 2086
· Pietras et al. (2013) (Pietras M., Rudawska M., Leski T., Karliński L.) — Diversity of ectomycorrhizal fungus assemblages on nursery grown European beech seedlings. — Annals of Forest Science 2088
· Pietras et al. (2014) (Pietras M., Kujawa A., Rudawska M.) — Pasażerowie na gapę czy wspólnicy w interesach? Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) i jej symbionty mykoryzowe poza naturalnym zasięgiem występowania. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2080 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Pietras et al. (2015) (Pietras M., Leski T., Rudawska M.) — Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej. — Sylwan 2082
· Pietras et al. (2016) (Pietras M., Kujawa A., Leski T., Rudawska M.) — Grzyby wielkoowocnikowe. — Dąbrowy Krotoszyńskie: monografia przyrodniczo-gospodarcza. 2079
· Pietras et al. (2016) (Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T.) — Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. — Polish Journal of Environmental Studies 2087
· Pietras et al. (2018) (Pietras M., Litkowiec M., Gołębiewska J.) — Current and potential distribution of the ectomycorrhizal fungus Suillus lakei ((Murrill) A.H. Sm. & Thiers) in its invasion range. — Mycorrhiza 2083
· Pietras i in. (2011) (Pietras M., Jaszczak R., Miotke M., Leski T., Rudawska M.) — The ectomycorrhizal fungi in decling pedunculate oak Quercus robur stands.W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 233-234 2078
· Pietrowiak (2011) (Pietrowiak J.) — Nowe stanowiska czasznicy olbrzymiej Calvatia gigantea i żagwicy listkowatej Grifola frondosa w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 110-113 2089
· Piętka (2013) (Piętka J.) — Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa 2090
· Piętka (2014) (Piętka J.) — Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2091 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Piętka (2016) (Piętka J.) — Stanowiska kilku rzadkich i zagrożonych grzybów w rezerwacie „Las Natoliński” w Warszawie. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 2093
· Piętka & Borowski (2011) (Piętka J., Borowski J.) — Występowanie ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. oraz związanego z nim gatunku chrząszcza Triphyllus bicolor (Fabr.) w rezerwacie "Las Natoliński". — Leśne Prace Badawcze 2094
· Piętka & Ciurzycki (2018) (Piętka J., Ciurzycki W.) — The first record of Fistulina hepatica (Schaeff.) With. on Castanea sativa Mill. in Poland. — Acta Mycologica 2096
· Piętka & Dobrowolska (2009) (Piętka J., Dobrowolska B.) — Stopień porażenia sosen Pinus sylvestris L. przez czyrenia sosnowego Phellinus pini (Brot.: Fr.) w obszarze ochrony ścisłej "Nart" w Kampinoskim Parku Narodowym. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2097
· Piętka & Grzywacz (2018) (Piętka J., Grzywacz A.) — Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w drzewostanach olszowych wykazujących objawy zamierania. — Sylwan 2098
· Piętka & Kujawa (2012) (Piętka J., Kujawa A.) — A new location for Geastrum lageniforme Vittad. in Poland. — Polish Journal of Environmental Studies 2099
· Piętka & Szczepkowski (2004) (Piętka J., Szczepkowski A.) — Localites of Fomitopsis officinalis in Poland. — Acta Mycologica 2101
· Piętka & Szczepkowski (2011) (Piętka J., Szczepkowski A.) — Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. & Sing. w Polsce. — Sylwan 2102
· Piętka et al. (2012) (Piętka J., Staniszewski P., Kowalczuk D.) — Analiza wybranych aspektów rynku owocników pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius Fr.). — Leśne Prace Badawcze 2100
· Piętka et al. (2021) (Piętka J., Byk D., Byk A.) — Octopus stinkhorn Clathrus archeri (Berk.) Dring, an alien stinkhorn fungus (Phallaceae), in north-eastern Poland. — Baltic Forestry 2095
· Piętka et al. (2023) (Piętka J., Szczepkowski A., Ronikier M., Saługa M.) — Trophic abilities of Trametes gibbosa (Polyporales, Basidiomycota) with respect to the wood of Fagus sylvatica. — Drewno. Prace Naukowe, Doniesienia, Komunikaty 3742
· Pilát (1926) (Pilát A.) — Les Agaricales et Aphyllophorales des Carpathes Centrales. — Bulletin trimestriel de la Société mycologique de France 3108
· Pilát (1950) (Pilát A.) — Contribution to the knowledge of the Hymenomycetes of Białowieża virgin forests in Poland. — Studia botanica Čechoslovaca 3109
· Pilát (1950) (Pilát A.) — Houba guepinie chřapáčovitá Guepinia helvelloides (DC.) Fr. v Československu. — Časopis Národního muzea. Oddíl přírodovědný 3110
· Pilszko (2014) (Pilszko A.) — Nowe stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Phallaceae) na Wyżynie Śląskiej. — Przegląd Przyrodniczy 3704
· Piskorski (2017) (Piskorski S.) — Grzyby podstawkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne. — Przegląd Przyrodniczy 2103
· Piskorski (2021) (Piskorski S.) — Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. 2104
· Piskorski & Kryściak (2022) (Piskorski S., Kryściak P.) — Nowe stanowisko Dendrostilbella smaragdina Seifert w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 3710
· Piskorski et al. (2019) (Piskorski S., Kaczmarek K., Muszyński M., Ruszkiewicz-Michalska M.) — Exobasidium arescens - rzadki czy niedostrzegany pasożyt Vaccinium myrtillus?. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 2105 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Piskorski i Majda (2019) (Piskorski S., Majda M.) — Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź. 2107
· Plaza (2010) (Plaza M.) — Rezerwat przyrody "Rajchowa Góra". — Przyroda Górnego Śląska 2108
· Pląskowska et al. (2014) (Pląskowska E., Nowik K., Rdzanek M.) — Badania zdrowotności buka zwyczajnego w Parku Południowym we Wrocławiu. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2109 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Pomarnacki (1968) (Pomarnacki L.) — W obronie szmaciaka gałęzistego. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3772 (Brak u Wojewody (2003).)
· Popielarz (2010) (Popielarz R.) — Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń 2111 (album, 4 gatunki na fotografiach [Anna Kujawa])
· Pouzar (1966) (Pouzar Z.) — Studies in the Taxonomy of the Polypores I. — Česká Mykologie 3129 (Brak u Wojewody)
· Pouzar (1981) (Pouzar Z.) — Zajímavý dvojník třepenitky svazčité. — Mykologické Listy 3112
· Pouzar (1982) (Pouzar Z.) — The problem of the correct name of Vararia granulosa (Lachnocladiaceae). — Česká Mykologie 3113
· Pouzar (1985) (Pouzar Z.) — Reassessment of Hypoxylon serpens-complex I. — Česká Mykologie 3143
· Pouzar (1987) (Pouzar Z.) — Krieglsteinera, a fungus on the verge of extinction in Central Europe. — Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 3114
· Preuschoff (1885) (Preuschoff J.) — Bericht über die fortgesetze botanische Untersuchung des Weichsel-Nogat-Deltas im Jahre 1883. — Schriften der Natursforschenden Gesellschaft in Danzig 3145
· Przewoźnik (2015) (Przewoźnik L.) — Działania podejmowane w Karkonoskim Parku Narodowym w celu zwalczania lub ograniczenia rozprzestrzeniania się gatunków obcych. — Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia - dobre i złe doświadczenia. 1727
· Przybylska et al. (2014) (Przybylska J., Maniarski R., Wilniewczyc P.) — Nowe stanowiska madziaka malinowego Mutinus ravenelli (Berk. & M.A. Curtis) E. Fish. (1888) na Wyżynie Małopolskiej. — Naturalia 2112
· Puciata & Ruta (2008) (Puciata R., Ruta R.) — Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers.) Desv. W okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2113
· Pusz et al. (2019) (Pusz W., Malicki M., Patejuk K., Ronikier M., Suchan T.) — First record of Exobasidium rhododendri (Fuckel) C. E. Cramer in Poland. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2114
· Raciborski (1890) (Raciborski M.) — Kilka słów o modrzewiu w Polsce. — Kosmos 3586
· Raciborski (1909) (Raciborski M.) — Mycotheca polonica (Część I. Nr. 1-50). — Kosmos 3464
· Raciborski (1910) (Raciborski M.) — Mycotheca polonica (Część II. i III. nr. 51-150). — Kosmos 3463 (Brak u Chmiel (2006).)
· Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2001) (Radołowicz-Nieradzik A., Klęczek-Kasperczyk M.) — Grzyby chronione występujące w okolicach Mikołowa. — Przyroda Górnego Śląska 2115 (Brak u Wojewody (2003))
· Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2009) (Radołowicz-Nieradzik A., Klęczek-Kasperczyk M.) — Fiołkowa Góra zachwyca o każdej porze roku. — Przyroda Górnego Śląska 2116
· Radwańska-Paryska & Paryski (1973) (Radwańska-Paryska Z., Paryski W.H.) — Encyklopedia tatrzańska. 3808 (U Wojewody (2003) brak w wykazie literatury, ujęta na liście gatunków.)
· Raszka (1994) (Raszka B.) — Stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Wielkopolskim Parku Narodowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3099
· Ratuszniak (2007) (Ratuszniak E.) — Występowanie grzybów wieloporowatych na terenie Lasku Miejskiego w Słupsku. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 143 2117
· Ratuszniak (2007) (Ratuszniak E.) — Grzyby poliporoidalne występujące w zadrzewieniach miejskich i przydrożnych. — VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat "Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska", Koszalin - Darłówko 2007. 2118
· Ratuszniak (2011) (Ratuszniak E.) — Stanowiska poliporoidalnego grzyba Phellinus pini (Fr.) A. Ames na Pomorzu Środkowym. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 2119
· Ratuszniak & Zduńczyk (2009) (Ratuszniak E., Zduńczyk A.) — Occurrence of polypore fungi on trees designated as monuments of nature in central Pomerania (N Poland). — Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. 2122
· Ratuszniak i Zduńczyk (2006) (Ratuszniak E., Zduńczyk A.) — Grzyby poliporoidalne na drzewach - pomnikach przyrody. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 131 2120
· Ratuszniak i Zduńczyk (2009) (Ratuszniak E., Zduńczyk A.) — Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów poliporoidalnych na Pomorzu Środkowym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.69 2121
· Reid (1974) (Reid D.A.) — A monograph of the British Dacrymycetales. — Transactions of the British Mycological Society 3146
· Remus (1916) (Remus K.) — Die höheren Pilzformen der Umgebung von Lissa i. P. (Ein Beitrag zur Pilzkunde der Provinz Posen). — Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung der Deutschen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft in Posen 3147
· Renvall (1992) (Renvall P.) — Basidiomycetes at the timberline in Lapland 4. Postia lateritia n. sp. and its rust-coloured relatives . — Karstenia 3148
· Reyger (1768) (Reyger G.) — Die um Danzig wildwachsende Pflanzen nach ihren Geschlechtstheilen geordnet, und beschrieben. 3335 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Ripková et al. (2010) (Ripková S., Hughes K., Adamčík S., Kučera V., Adamčíková K.) — The delimitation of Flammulina fennae. — Mycological Progress 2123
· Roberts (1995) (Roberts P.) — British Tremella species I: Tremella aurantia & T. mesenterica. — Mycologist 3149
· Roberts & Piątek (2004) (Roberts P., Piątek M.) — Heterobasidiomycetes of the families Oliveoniaceae and Tulasnellaceae from Poland. — Polish Botanical Journal 2124 (U Wojewody cytowane w tekście, brak w spisie literatury.)
· Romański (2005) (Romański M.) — Nowe stanowisko niezwykłego grzyba. — Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego 2125
· Romański (2009) (Romański M.) — Grzyby zimą?. — Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego 2126
· Romaszewska-Sałata (1981) (Romaszewska-Sałata J.) — Materiały do poznania mikroskopijnych grzybów fitopatogenicznych zbiorowisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3587
· Ronikier (2002) (Ronikier A.) — Eichleriella deglubens (Berk. & Broome) D. A. Reid. — Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. 2127
· Ronikier (2002) (Ronikier A.) — Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland). — Polish Botanical Journal 2128
· Ronikier (2002) (Ronikier A., Ronikier M.) — Suillus plorans (Rolland) Kuntze. — Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. 2158 (U Wojewody (2003) błędne cytowanie w tekście - jako Ronikier 2003 c.)
· Ronikier (2002) (Ronikier A.) — Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych TPN w świetle badań terenowych prowadzonych w latach 1999–2000. — Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. 3150
· Ronikier (2003) (Ronikier A.) — New record and distribution of Mycena oregonensis (Agaricales, Basidiomycetes) in Europe. — Polish Botanical Journal 2129
· Ronikier (2003) (Ronikier A.) — Revision of the genus Xerula Maire (Basidiomycetes, Agaricales) in Poland. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2130
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2131
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Inocybe calospora Quél. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2132
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Entoloma bloxami (Berk. & Broome) Sacc. — Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. 2133
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2134 (Brak u Wojewody (2003).)
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. — Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. 2135
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Sarcosoma globosum (Schmidel: Fr.) Casp. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2136 (Brak u Chmiel (2006).)
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2137 (Brak u Chmiel (2006).)
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Suillus sibiricus (Singer) Singer subsp. helveticus Singer. — Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. 2138
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Tricholoma colossus (Fr.) Quél. — Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. 2139
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Xerula melanotricha Dörfelt. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2140
· Ronikier (2005) (Ronikier A.) — Xerula pudens (Pers.) Singer. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2141
· Ronikier (2007) (Ronikier A.) — Rare and interesting species of Psathyrella found in the Tatra National Park. — Acta Mycologica 2142
· Ronikier (2009) (Ronikier A.) — Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi. — Nova Hedwigia 2143
· Ronikier (2012) (Ronikier A.) — Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). 2144
· Ronikier (2020) (Ronikier A.) — Dwupierścieniak cesarski Catathelasma imperiale (P. Karst.) Singer. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2145
· Ronikier (2020) (Ronikier A.) — Dzbankówka kulista Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2146
· Ronikier (2020) (Ronikier A.) — Koronica ozdobna Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2147
· Ronikier (2020) (Ronikier A.) — Wilgotnica czapeczkowata Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2148
· Ronikier (2020) (Ronikier A.) — Dzwonkówka szarofioletowa Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2149
· Ronikier (2020) (Ronikier A.) — Maślak syberyjski Suillus sibiricus (Singer) Singer. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2150
· Ronikier (2020) (Ronikier A.) — Poroblaszek żółtoczerwony Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2151
· Ronikier & Adamčik (2009) (Ronikier A., Adamčik S.) — Russulae in the Montane and Subalpine Belts of the Tatra Mountains (Western Carpathians). — Sydowia 2152
· Ronikier & Adamčík (2009) (Ronikier A., Adamčík S.) — Critical review of Russula species (Agaricomycetes) known from Tatra National Park (Poland and Slovakia). — Polish Botanical Journal 2153
· Ronikier & Aronsen (2007) (Ronikier A., Aronsen A.) — Type study of Mycena phaeophylla reveals its conspecificity with M. clavata. — Mycologia 2154
· Ronikier & Borgen (2010) (Ronikier A., Borgen T.) — Notes on Hygrocybe subsection Squamulosae from Poland. — Polish Botanical Journal 3729
· Ronikier & Miśkiewicz (2002) (Ronikier M., Miśkiewicz A.) — Clitocybe dryadicola (J. Favre) Harmaja – A new species for Poland and the Carpathians recorded in Tatra mountains. — Cryptogamie, Mycologie 2156
· Ronikier & Moreau (2007) (Ronikier A., Moreau P.A.) — Pseudobaeospora pillodii and P. oligophylla (Tricholomataceae, Basidiomycota): two names for one species?. — Nova Hedwigia 2157
· Ronikier & Rutkowski (2020) (Ronikier A., Rutkowski R.) — Wodnicha zaróżowiona Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2159
· Ronikier & Skoczek (2019) (Ronikier A., Skoczek B.) — Aktualne rozmieszczenie Phylloporus pelletieri (Boletaceae) w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2160
· Ronikier & Skoczek (2020) (Ronikier A., Skoczek B.) — Płomykowiec galaretowaty Tremiscus helvelloides (DC.) Donk. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2161
· Ronikier et al. (2002) (Ronikier M., Miśkiewicz A., Mleczko P.) — Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts (Western Carpathians). — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2162
· Ronikier et al. (2006) (Ronikier A., Chachuła P., Kujawa A.) — Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales) a species new to Poland. — Polish Botanical Journal 2155
· Rosa-Gruszecka et al. (2014) (Rosa-Gruszecka A., Hilszczańska D, Szmidla H.) — Warunki środowiskowe sprzyjające występowaniu trufli (Tuber spp.) na historycznych stanowiskach w Polsce. — Leśne Prace Badawcze 2163
· Rosenbohm (1880) (Rosenbohm E.) — Untersuchung des Kreises Flatow. — Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 3706 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Rosenbohm (1881) (Rosenbohm E.) — Bericht über die Untersuchung des Kreises Neidenburg vor. — Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 3708 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Rosikiewicz i in. (2007) (Rosikiewicz P., Rudawska M., Leski T.) — Chronosekwencja zbiorowisk ektomikotryzowych modrezwia europejskiego (Larix decidua L.) na terenie Puszczy Zielonka. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 144 2164
· Rouppert (1909) (Rouppert K.) — Zapiski grzyboznawcze z Galicji. — Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej 3151
· Rouppert (1909) (Rouppert K.) — Zapiski grzyboznawcze z okolic Ciechocinka. — Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 3152
· Rouppert (1911) (Rouppert K.) — Zapiski grzyboznawcze z Ciechocinka i innych stron Królestwa Polskiego. — Kosmos 3153 (Brak u Wojewody (2003).)
· Rouppert (1912) (Rouppert K.) — Grzyby zebrane w Tatrach, Beskidzie Zachodnim i na Pogórzu. — Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 3154
· Rozwałka (2004) (Rozwałka R.) — Nowe stanowiska szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa w południowo-wschodniej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2165
· Rozwałka & Stachowicz (2004) (Rozwałka R., Stachowicz J.) — Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w południowo-wschodniej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2166
· Rudawska & Leski (2013) (Rudawska M., Leski T.) — Symbioza mykoryzowa różnych gatunków wiązów. — Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Olsztyn, 24–30 czerwca 2013. 2167 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Rudawska et al. (2011) (Rudawska M., Leski T., Stasińska M.) — Species and functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities on Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees on three different sites. — Annals of Forest Science 2168
· Rudawska et al. (2016) (Rudawska M., Pietras M., Smutek I., Strzeliński P., Leski T.s) — Ectomycorrhizal fungal assemblages of Abies alba Mill. outside its native range in Poland. — Mycorrhiza 2170
· Rudawska et al. (2018) (Rudawska M., Leski T., Wilgan R., Karliński L., Kujawska M., Janowski D.) — Mycorrhizal associations of the exotic hickory trees, Carya laciniosa and Carya cordiformis, grown in Kórnik Arboretum in Poland. — Mycorrhiza 2169
· Rudawska et al. (2022) (Rudawska M., Stasińska M., Leski T., Karliński L., Kujawska M., Wilgan R.) — Zbiorowiska grzybów w buczynach Wolińskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów ektomykoryzowych. — Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. Warszawa, 26 czerwca - 3 lipca 2022. 3786 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Rudnicka (1959) (Rudnicka W.) — Nowe stanowiska Disciseda calva (Moravec) Moravec i Disciseda bovista (Klotzsch) P. Henn. w okolicy Warszawy. — Monographiae Botanicae 3155
· Rudnicka (1960) (Rudnicka W.) — O kilku rzadkich grzybach z okolic Warszawy. — Monographiae Botanicae 3156
· Rudnicka-Jezierska (1962) (Rudnicka-Jezierska W.) — Rośliny okolic Warszawy. Grzyby Kampinoskiego Parku Narodowego (Plantae Varsaviensis exsiccatae. Fungi ex silva „Kampinoski Park Narodowy”). Fasc. I: 1-25. 3157 (Brak u Chmiel (2006). Broszura do wydawnictwa zielnikowego.)
· Rudnicka-Jezierska (1963) (Rudnicka-Jezierska W.) — Mikoflora uroczysk Stanisławów i Bielawy-Mroga koło Głowna. — Monographiae Botanicae 3158
· Rudnicka-Jezierska (1965) (Rudnicka-Jezierska W.) — Mycenastrum corium (Guers. in DC.) Desv. w Polsce. — Acta Mycologica 3159
· Rudnicka-Jezierska (1965) (Rudnicka-Jezierska W.) — Materiały do mikoflory Tatrzańskiego Parku Narodowego. — Acta Mycologica 3160
· Rudnicka-Jezierska (1967) (Rudnicka-Jezierska W.) — Nowe gatunki grzybów psammofilnych. — Acta Mycologica 3161
· Rudnicka-Jezierska (1969) (Rudnicka-Jezierska W.) — Grzyby wyższe wydm śródlądowych Puszczy Kampinoskiej. — Monographiae Botanicae 3162
· Rudnicka-Jezierska (1971) (Rudnicka-Jezierska W.) — Studia nad grzybami psammofilnymi w Puszczy Kampinoskiej. — Acta Mycologica 3163 (Brak u Wojewody (2003).)
· Rudnicka-Jezierska (1991) (Rudnicka-Jezierska W.) — Grzyby (Mycota). Tom 23. Podstawczaki (Basidiomycota). Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). 1065
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2018) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry. — Grzyby Babiej Góry. 2172
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Krążkówka żyłkowana Disciotis venosa (Pers.) Arnould. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2173
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Naparstniczka czeska Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2174
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Naparstniczka stożkowata Verpa conica (O.F. Müll.) Swartz. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2175
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Piestrzenica pośrednia Gyromitra ambigua (Karst.) Harmaja. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2176
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Piestrzenica wzniesiona Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2177
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Smardz grubonogi Morchella crassipes (Vent.) Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2178
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Smardz jadalny Morchella esculenta (L.) Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2179
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Smardz półwolny Morchella gigas (Batsch) Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2180
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Smardz stożkowaty Morchella conica Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2181
· Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) (Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S.) — Smardz wyniosły Morchella elata Fr. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2182
· Ruszkiewicz-Michalska & Stasińska (2014) (Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M.) — Grzyby mikroskopijne związane z roślinami zbiorowisk torfowiskowych-rola ochrony siedliskowej w zachowaniu micromycetes. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2183 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Ruszkiewicz-Michalska et al. (2012) (Ruszkiewicz-Michalska M., Tkaczuk C., Dynowska M., Sucharzewska E., Szkodzik J., Wrzosek M.) — Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). I. Micromycetes. — Acta Mycologica 2185
· Ruszkiewicz-Michalska et al. (2015) (Ruszkiewicz-Michalska M, Bałazy S., Chełkowski J., Dynowska M., Pawłowska J., Sucharzewska E., Szkodzik J., Tkaczuk C., Wilk M., Wrzosek M.) — Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). III. Micromycetes – new data. — Acta Mycologica 2171
· Ruszkowski et al. (1938) (Ruszkowski J., Zweigbaumówna Z., Blockówna H.) — Stan zdrowotności roślin uprawnych w Polsce w roku 1937. — Rocznik Ochrony Roślin 3236
· Ruta et al. (2014) (Ruta R., Gruszka W., Rogala S., Żuk K.) — Walory przyrodnicze Borów Kujańskich. — Przegląd Przyrodniczy 3705 (Głównie zestawienie danych historycznych.)
· Rutkowski et al. (2014) (Rutkowski R., Chachuła P., Fiedor M., Beczała T.) — Grzyby i śluzowce. — Monografia przyrodnicza Góry Bucze. 2186
· Rymkiewicz (1980) (Rymkiewicz A.) — Próby wykorzystania reakcji barwnych odczynnika EP w grzybach z rodzaju Lactarius do celów taksonomicznych. — Acta Mycologica 3164
· Ryvarden & Gilbertson (1993) (Ryvarden L., Gilbertson R.L.) — European Polypores 1. 3165
· Ryvarden & Gilbertson (1994) (Ryvarden L., Gilbertson R.L.) — European Polypores 2. 3166
· Rzączyński (1721) (Rzączyński G.) — Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae, annexarumq, provinciarum, in tractatus XX divisa: ex scriptoribus probatis, servata primigenia eorum phrasi in locis plurimis, ex M. S. S. variis, Testibus oculatis, relationibus fide dignis, experimentis, desumpta. 3831
· Saalmann (1963) (Saalmann K.H.) — Pholiota albocrenulata Peck. Funde und Geschichte des seltenen amerikanischen Schüpplings in Europa nebst Beschreibung, einer Übersichts- und einer Farbtafel. — Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 3192
· Saalmann (1964) (Saalmann K.H.) — Mykologische Notizen: Pholiota albocrenulata Peck. — Mykologisches Mitteilungsblatt 3167
· Saar et al. (2016) (Saar I., Mešić A., Tkalčec Z., Peintner U., Kušan I.) — Cystoderma carpaticum (Basidiomycota, Agaricales), a rare fungus newly recorded from Croatia. — Phytotaxa 2187
· Sadowska (1973) (Sadowska B.) — Preliminary evaluation of the productivity of fungi (Agaricales and Gasteromycetes) on the Kazuń meadows. — Acta Mycologica 3168
· Sadowska (1974) (Sadowska B.) — Preliminary analysis of productivity of fruiting fungi on Strzeleckie meadows. — Acta Mycologica 3169
· Sadowska (1979) (Sadowska B.) — Obserwacje „czarcich kręgów” na niżu. — Acta Mycologica 3170
· Sadowska (1988) (Sadowska B.) — Grzyby z rodzaju Coprinus (Pers. ex Fr.) S.F. Gray. — Folia Societatis Scientiarum Lublinensis - Biologia 3777 (Brak u Wojewody (2003). W pracy wymienionych jest kilkanaście gatunków, ale tylko dla jednego podano stanowisko.)
· Salamaga & Slusarczyk (2014) (Salamaga A., Ślusarczyk D.) — Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland). — Acta Mycologica 2188
· Sałata (1967) (Sałata B.) — Nowe stanowiska kilku rzadszych gatunków grzybów w województwie lubelskim. — Acta Mycologica 3171
· Sałata (1968) (Sałata B.) — Notatki mikologiczne z okolic Annopola. — Acta Mycologica 3172
· Sałata (1969) (Sałata B.) — Notatki mikologiczne ze Środkowego Roztocza. — Acta Mycologica 3173
· Sałata (1971) (Sałata B.) — Xerocomus chrysenteron (Bull. ex St.-Amans) Quél. f. truncatus (Sing., Snell et Dick) comb. nov. — Acta Mycologica 3174
· Sałata (1972) (Sałata B.) — Badania nad udziałem grzybów wyższych w lasach bukowych i jodłowych na Roztoczu Środkowym. — Acta Mycologica 3175
· Sałata (1974) (Sałata B.) — Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Mikologicznego. — Materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Mikologicznego. 3803
· Sałata (1977) (Sałata B.) — Dwa nowe dla flory Polski gatunki grzybów wyższych. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3176
· Sałata (1977) (Sałata B.) — Grzyby wyższe rezerwatu leśnego Zagożdżon w Puszczy Kozienickiej. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3177
· Sałata (1978) (Sałata B.) — Grzyby wyższe rezerwatu leśnego Jata k. Łukowa. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 3178 (Brak u Wojewody (2003).)
· Sałata (1988) (Sałata B.) — Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne nt. „Flora, ekologia i rozmieszczenie geograficzne grzybów”. — Folia Societatis Scientiarum Lublinensis - Biologia 3179
· Sałata (1990) (Sałata B.) — Nowe stanowiska sromotnika fiołkowego Phallus hadriani. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3771 (Brak u Wojewody (2003).)
· Sałata & Bednarczyk (1977) (Sałata B., Bednarczyk M. A.) — Nowe stanowiska interesujących miseczniaków (Discomycetes) w południowo–wschodniej Polsce. — Acta Mycologica 3588
· Sałata & Jakubowska (1987) (Sałata B., Jakubowska B.) — Stanowisko grzyba okratka australijskiego Clathrus archeri w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3180
· Sałata & Ostas (1975) (Sałata B., Ostas T.) — Nowe stanowiska interesujących grzybów wyższych (macromycetes) w południowo-wschodniej Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3181
· Sałata et al. (1984) (Sałata B., Romaszewska-Sałata J., Mułenko W.) — Notatki mikologiczne z Tatrzańskiego Parku Narodowego. — Acta Mycologica 3589
· Šandová (2018) (Šandová M.) — On the identity of Lachnum winteri (Ascomycota, Helotiales). — Czech Mycology 3122
· Schaeffer (1952) (Schaeffer J.) — Russula-Monographie. 3182 (U Wojewody (2003) jako Schäffer, J.)
· Scheuer & Chlebicki (1997) (Scheuer C., Chlebicki A.) — Recent collections of miscellaneous microfungi from South Poland. — Acta Mycologica 3591
· Schiefelbein et al. (2012) (Schiefelbein U., Czarnota P., Thüs H., Kukwa M.) — The lichen biota of the Drawieński National Park (NW Poland, Western Pomerania). — Flora Cryptogamica Estonica 3676
· Schreiner (2015) (Schreiner J.) — Boletus projectellus - neu für Deutschland. — Boletus 2189
· Schroeter (1889) (Schroeter J.) — Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte. 3184
· Schroeter (1908) (Schroeter J.) — Die Pilze Schlesiens. Zweite Hälfte. 3183
· Schulz (1913) (Schulz R.) — Studie über Pilze des Riesengebirges. I Teil. — Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 3185 (U Wojewody (2003) jako Schulz 1913 i 1913 a.)
· Schulz (1913) (Schulz R.) — Mitteilungen über Pilze aus der Umgebung von Stettin. — Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 3186 (U Wojewody (2003) w spisie gatunków jako Schulz 1912, w wykazie literatury jako Schulz 1913 b.)
· Sendek (1973) (Sendek A.) — Flora synantropijna terenów kolejowych węzła kluczborsko-oleskiego. — Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu: Przyroda 3187
· Seta (2002) (Seta D.) — Łódzkie tradycje upowszechniania wiedzy mikologicznej. — Wiadomości Botaniczne 2190
· Sęktas (2022) (Sęktas M.) — Nowe stanowiska grzybów chronionych stwierdzone w wybranych miejscach w polsce w latach 2019-2022. — Przegląd Przyrodniczy 3709
· Siemaszko (1923) (Siemaszko W.) — Fungi Bialowiezenses exsiccati. Centuria prima. 3592 (Brak u Wojewody (2003).)
· Siemaszko (1924) (Siemaszko W.) — Notatki grzyboznawczo-geograficzne. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3188
· Siemaszko (1925) (Siemaszko W.) — Grzyby polskie nowe oraz rzadziej spotykane. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3189
· Siemaszko (1925) (Siemaszko W.) — Fungi Bialowiezenses exsiccati. Centuria secunda. 3593
· Siemaszko (1925) (Siemaszko W.) — Notatki fitopatologiczne. I. — Choroby i szkodniki roślin 3594
· Siemaszko (1925) (Siemaszko W.) — Notatki fitopatologiczne. II. — Choroby i szkodniki roślin 3595 (Brak u Chmiel (2006).)
· Siemaszko (1939) (Siemaszko W.) — Zespoły grzybów towarzyszących kornikom polskim. — Planta Polonica 3190
· Sierota (1998) (Sierota Z.) — Rhizina undulata on stem and roots of 84-year-old Scots pine trees. — Acta Mycologica 3596
· Sikora & Łuszczyński (2011) (Sikora A., Łuszczyński J.) — Trzy rzadkie gatunki z rodzaju Russula (Russulaceae) zebrane w Górach Świętokrzyskich. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2191
· Sikora & Neubauer (2015) (Sikora A., Neubauer G.) — Nowe stanowiska i występowanie soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2193
· Sikora et al. (2011) (Sikora A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J.) — Uwagi taksonomiczne do krajowych gatunków z rodzaju Tulostoma. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 2192
· Skirgiełło (1939) (Skirgiełło A.) — Polskie naziemne grzyby rurkowe. — Planta Polonica 3191
· Skirgiełło (1946) (Skirgiełło A.) — Nowe gatunki grzybów wyższych dla flory polskiej. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3193
· Skirgiełło (1946) (Skirgiełło A.) — Przyczynek do znajomości flory mikologicznej okolic Kuźnicy Grodzieńskiej. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3195
· Skirgiełło (1951) (Skirgiełło A.) — Rodzaj Russula w Polsce i w krajach przyległych. — Planta Polonica 3196
· Skirgiełło (1952) (Skirgiełło A.) — Nowe stanowiska Pisolithus arenarius Alb. et Schw. w okolicy Warszawy. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3197
· Skirgiełło (1957) (Skirgiełło A.) — Helvellella sphaerospora (Peck) Imai en Pologne. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3597
· Skirgiełło (1959) (Skirgiełło A.) — Notatki mikologiczne z okolic Krościenka nad Dunajcem. — Monographiae Botanicae 3194
· Skirgiełło (1960) (Skirgiełło A.) — Wiosenne miseczniaki Białowieży. — Monographiae Botanicae 3598
· Skirgiełło (1960) (Skirgiełło A.) — Grzyby (Fungi). 1. Podstawczaki (Basidiomycetes). Borowikowe (Boletales). 1052
· Skirgiełło (1965) (Skirgiełło A.) — Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. I. — Acta Mycologica 3198
· Skirgiełło (1967) (Skirgiełło A.) — Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. II. — Acta Mycologica 3199
· Skirgiełło (1970) (Skirgiełło A.) — Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. III. — Acta Mycologica 3200
· Skirgiełło (1972) (Skirgiełło A.) — Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. IV. — Acta Mycologica 3201
· Skirgiełło (1975) (Skirgiełło A.) — Fungi. Basidiomycetes. Boletales. 3202
· Skirgiełło (1976) (Skirgiełło A.) — Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. V. — Acta Mycologica 3203
· Skirgiełło (1984) (Skirgiełło A.) — Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. VI. — Acta Mycologica 3204
· Skirgiełło (1988) (Skirgiełło A.) — Synantropizacja mikoflory. — Folia Societatis Scientiarum Lublinensis - Biologia 3205
· Skirgiełło (1990) (Skirgiełło A.) — Synanthropization of the Polish mycoflora. — Urban ecology. Plants and plant communities in urban environments. 3778 (Brak u Wojewody (2003).)
· Skirgiełło (1991) (Skirgiełło A.) — Grzyby (Mycota). 20. Podstawczaki (Basidiomycetes). Gołąbkowe (Russulales). Gołąbkowate (Russulaceae). I. Gołąbek (Russula). 1063
· Skirgiełło (1998) (Skirgiełło A.) — Grzyby (Mycota). 25. Podstawczaki (Basidiomycetes). Gołąbkowe (Russulales). Gołąbkowate (Russulaceae) II. Mleczaj (Lactarius) . 1066
· Skirgiełło (1998) (Skirgiełło A.) — Macromycetes of oak-hornbeam forests in the Białowieża National Park – monitoring studies. — Acta Mycologica 3206
· Skirgiełło (1999) (Skirgiełło A.) — Grzyby (Mycota). 27. Podstawczaki (Basidiomycetes). Łuskowcowate (Pluteaceae). 1068
· Skirgiełło (2000) (Skirgiełło A.) — Volvariella genus in Poland. — Micologia 2000. 2194
· Skirgiełło & Domański (1981) (Skirgiełło A., Domański Z.) — Grzyby wyższe centrum Warszawy. — Organizace boje proti otravam houbami v ČSSR a Polsku. Sborník českých, slovenských a polských referátů s anglickými souhrny z československo-polského mykologického semináře, konaného ve dnech 6.-10. října 1981 v Ostravici v Beskydech na Moravě. 3795
· Skirgiełło & Lisiewska (1996) (Skirgiełło A., Lisiewska M.) — Mycorrhizal fungi of trees. — Phytocoenosis. Archivum Geobotanicum 3758 (Brak u Wojewody (2003).)
· Skirgiełło & Nespiak (1958) (Skirgiełło A., Nespiak A.) — Cortinarius orellanus Fr. non Quél. – przyczyną licznych zatruć grzybowych w Polsce w latach 1952–1955. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3207
· Skirgiełło & Rudnicka-Jezierska (1963) (Skirgiełło A., Rudnicka-Jezierska W.) — Nowe stanowiska dwóch interesujących wnętrzniaków (Gasteromycetes) w Polsce. — Monographiae Botanicae 3208
· Skirgiełło et al. (1992) (Skirgiełło A., Mułenko W., Sadowska B.) — Fungi. — Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Check-list of cryptogamous and seminal plant species recorded during the period 1987-1991 in the permanent plot V-100 (Project CRYPTO). 3225 (U Chmiel (2006) cytowane całe opracowanie (redaktorzy), u Wojewody (2003) rozdział poświęcony grzybom.)
· Skirgiełło et al. (1997) (Skirgiełło A., Lisiewska M., Bujakiewicz A.) — Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales . — Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park, Ecological Atlas (Project CRYPTO 4). 3353 (Wojewoda (2003) cytuje całe opracowanie Atlasu (jako Faliński, J.B.; Mułenko, W.; Bujakiewicz, A. & Majewski, T. 1997; w tekście Faliński et al. 1997) za wyjątkiem fragmentu poświęconego Boletales, ujętego w spisie literatury osobno (jako Lisiewska, M. 1998; w tekście Lisiewska 1998). W bazie literatury ujęto fragment poświęcony wielkoowocnikowym podstawczakom jako całość, jednak poszczególne grupy Basidiomycota opracowali różni mykolodzy: A. Skirgiełło (Aphyllophorales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales), A. Bujakiewicz (Agaricales) i M. Lisiewska (Boletales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales). Fragmenty te nie są wyraźnie rozdzielone w oryginalnym opracowaniu.)
· Skorupski et al. (2011) (Skorupski M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P.) — Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogow Arboretum (Poland). — Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2195
· Šmarda (1957) (Šmarda J.) — Přisipěvek k poznáni Gasteromycetů v Polsce. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3293
· Smarul et al. (2018) (Smarul N., Tomczak K., Tomczak A., Jakubowski M.) — Wzrost sadzonek paulowni 'Shan Tong' w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie w roku 2017. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 2197
· Smolis et al. (2021) (Smolis A., Zając K., Kadej M.) — Nowe stanowiska chrząszcza Tetratoma fungorum Fabricius, 1790 (Coleoptera, Tenebrionoidea: Tetratomidae) w Sudetach. — Przyroda Sudetów 2196
· Smutek et al. (2010) (Smutek I., Rudawska M., Leski T.) — Zbiorowiska grzybów mikoryzowych w drzewostanach jodłowych (Abies alba Mill.) poza granicą naturalnego zasięgu. — Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. 2198 (Angielską wersję wydrukowano jako zeszyt specjalny Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2010, 79, Supplement 1).)
· Smutek et al. (2010) (Smutek I., Rudawska M., Leski T.) — Mycorrhizal community structure of Silver fir (Abies alba Mill.) growing out of its natural range. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2199 (Zeszyt specjalny: Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland.)
· Sobczyk (2014) (Sobczyk D.) — Mądziak psi Mutinus caninus w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. — Przegląd Przyrodniczy 2200
· Soehner (1924) (Soehner E.) — Prodromus der Fungi hypogaei Bavariae. — Kryptogamische Forschungen der Bayrischen Botanischen Gesellschaft 3209
· Sokół (1984) (Sokół S.) — Nowe stanowisko flagowca olbrzymiego Meripilus giganteus na Wielkiej Czantorii. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3210
· Sokół (1994) (Sokół S.) — Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu „Las Murckowski” w Katowicach. Porosty epifityczne i grzyby wielkoowocnikowe. — Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych 3241 (Brak u Wojewody (2003).)
· Sokół (1997) (Sokół S.) — Ganoderma resinaceum Boud. in Pat. in Oberschlesien. — Acta Biologica Silesiana 3211
· Sokół (1997) (Sokół S.) — Sarcodontia crocea (Schw.: Fr.) Kotl. in Oberschlesien. — Acta Biologica Silesiana 3212
· Sokół (1997) (Sokół S.) — Pilze in Städten: das Beispiel der Synathropisation der europäischen Lackporlinge (Ganoderma P. Karst.). — Geobotanische Kolloquien 3213
· Sokół (2000) (Sokół S.) — Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie. 2201
· Sokół (2000) (Sokół S.) — Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie. 1131
· Sokół & Szczepka (1983) (Sokół S., Szczepka M.Z.) — Zaniedbany rezerwat cisów. — Przyroda Polska 3216
· Sokół & Szczepka (1987) (Sokół S., Szczepka M.Z.) — Mutinus ravenelii (Berk. & Curt.) E. Fischer in Oberschlesien und einige Probleme seiner Morphologie, Bionomie und Verbreitung. — Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 3217
· Sokół & Szczepka (1989) (Sokół S., Szczepka M.Z.) — Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst. in Poland. — Acta Biologica Silesiana 3218
· Sokół & Szczepka (1991) (Sokół S., Szczepka M.Z.) — Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S. F. Gray w Polsce. — Acta Biologica Silesiana 3219
· Sokół & Szczepka (1994) (Sokół S., Szczepka M.Z.) — Trichaster melanocephalus Czerniaiev in the Silesian Upland. — Acta Biologica Silesiana 3220
· Sokół & Szczepka (1995) (Sokół S., Szczepka M.Z.) — Pleurotus calyptratus (Lindbl. in Fr.) Sacc. neue Daten. Nachtrag zur Monographie O. Hilber – Die Gattung Pleurotus (Fr.) Kummer. Bibl. Mycol. 87. Vaduz, 1982. — Documentes Mycologiques 3221
· Sokół & Szczepka (1998) (Sokół S., Szczepka M.Z.) — Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S. F. Gray – nowe dane. — Acta Biologica Silesiana 3222
· Sokół et al. (1986) (Sokół S., Szczepka M.Z., Trząski L.) — Bemerkenswerte Fundorte von Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.: Fr.) Karst. und anderen seltenen Pilzen im Łężczak – Naturschutzgebiet in Südpolen. — Acta Biologica Silesiana 3224 (U Wojewody (2003) literówka w tytule.)
· Sokół et al. (1999) (Sokół S., Kaldorf M., Bothe H.) — Molecular characterization and taxonomic affinities of species of the white rot fungus Ganoderma. — Zeitschrift für Naturforschung C 3238 (Brak u Wojewody (2003).)
· Sokół et al. (2000) (Sokół S., Szczepka M.Z., Dobosz R.) — Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. – nowe dane. — Acta Biologica Silesiana 3223
· Sołtys-Lelek (2019) (Sołtys-Lelek A.) — Mądziak psi Mutinus caninus i mądziak malinowy Mutinus ravenelii - nowe gatunki grzybów w Ojcowskim Parku Narodowym. — Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera 2202
· Sotek & Stasińska (2009) (Sotek Z., Stasińska M.) — Torfowisko atlantyckie "Stramniczka" - antropogeniczne przemiany roślinności a różnorodność macromycetes. — II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona", 18-20.06.2009, Augustów. Streszczenia referatów. 2204
· Sotek et al. (2004) (Sotek Z., Prajs B., Stasińska M., Gamrat R.) — Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania). — The future of Polish mires. 2203
· Spałek (1996) (Spałek K.) — Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum na Równinie Opolskiej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3235
· Spałek (1998) (Spałek K.) — Chronione i rzadkie gatunki grzybów Parku Krajobrazowego “Góra Św. Anny”. — Przyroda Górnego Śląska 2205
· Spałek (1999) (Spałek K.) — Osobliwości przyrodnicze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego “Pod Dębami”. — Przyroda Górnego Śląska 2206
· Spałek (2001) (Spałek K.) — Naparstniczka stożkowata ginący gatunek grzyba na Górnym Śląsku. — Przyroda Górnego Śląska 2207 (Brak u Chmiel (2006).)
· Spałek (2004) (Spałek K.) — Nieczynne kamieniołomy ostoją flory i fauny na Śląsku Opolskim. — Przyroda Górnego Śląska 2208
· Spałek (2004) (Spałek K.) — Gołąbki winne Russula xerampelina (Schaeff.) Fr., Staniszcze Małe, 16.09.1995. — Wszechświat 3693 (Zdjęcie na okładce + opis.)
· Spałek (2006) (Spałek K.) — Kanały hutnicze ostoją różnorodności biologicznej na Śląsku Opolskim. — Przyroda Górnego Śląska 2209
· Spałek (2007) (Spałek K.) — "Grafik". — Przyroda Górnego Śląska 2210
· Spałek (2009) (Spałek K.) — Walory przyrodniczo-kulturowe źródła w Leśnej na Śląsku Opolskim. — Przyroda Górnego Śląska 2211
· Spałek (2015) (Spałek K.) — Osobliwości przyrody Parku Mużakowskiego. Przyroda polska 12: 30-31 2212
· Spałek & Mleczko-Król (2014) (Spałek K., Mleczko-Król M.) — Walory przyrodnicze pasa autostrady A-4 na terenie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny w województwie opolskim. — Budownictwo i Architektura 2213
· Spałek & Nowak (1998) (Spałek K., Nowak A.) — Stanowisko flagowca olbrzymiego Meripilus giganteus w rezerwacie Lubsza na Slasku Opolskim. — Przegląd Przyrodniczy 3773 (Brak u Wojewody (2003).)
· Spałek & Nowak (1998) (Spałek K., Nowak A.) — Geastrum triplex Jungh. (Lycoperdales) na Śląsku Opolskim. — Natura Silesiae Superioris 3237
· Spałek et al. (1998) (Spałek K., Nowak S., Nowak A., Dajdok Z.) — Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea na Śląsku Opolskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3671 (Brak u Chmiel (2006).)
· Spirin et al. (2024) (Spirin V., Runnel K., Vlasák J., Viner I., Barrett M., Ryvarden L., Bernicchia A., Rivoire B., Ainsworth M., Grebenc T., Cartabia M., Niemelä T., Larsson K.-H., Miettinen O.) — The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. — Studies in Mycology 3743
· Stachurska-Swakoń et al. (2019) (Stachurska-Swakoń A., Węgrzyn M., Pasierbek T.) — Babiogórski Park Narodowy. — Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1-7 lipca 2019 r. 2215
· Stadler et al. (2014) (Stadler M., Læssøe M., Fournier J., Decock C., Schmieschek B., Tichy H.-V., Peršoh D.) — A polyphasic taxonomy of Daldinia (Xylariaceae). — Studies in Mycology 2216
· Stala (2013) (Stala A.) — Rzadkie, ciekawe, ginące grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz fragmentu jego otuliny. — Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Olsztyn, 24–30 czerwca 2013. 2217 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Stala (2015) (Stala A.) — Biology of Phellinus pini (Brot.: Fr.) A. Ames on Pinus sylvestris L. (Opole Province, SW Poland) . — Opole Scientific Society Nature Journal 3659
· Stala & Sokół (2013) (Stala A., Sokół S.) — Chosen Macromycetes of the Kup Inspectorate ‒ preliminary research. — Opole Scientific Society Nature Journal 3239
· Staniec (2003) (Staniec B.) — Nowe dane o występowaniu niektórych Staphylinidae (Coleoptera) we wschodniej Polsce. — Wiadomości Entomologiczne 2218
· Staniszek-Kik et al. (2014) (Staniszek-Kik M., Fałtynowicz H., Halama M., Panek E., Romański M., Sawoniewicz M., Krzysztofiak L.) — Założenia i wstępne rezultaty projektu „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego”. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 2219
· Starmachowa (1963) (Starmachowa B.) — Grzyby pasożytnicze Tatr. — Monographiae Botanicae 3243
· Starmachowa (1964) (Starmachowa B.) — Grzyby pasożytnicze zebrane w Polanicy-Zdroju, Dusznikach i innych miejscowościach Ziemi Kłodzkiej (Dolny Śląsk). — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3360 (Brak u Wojewody (2003).)
· Starmachowa (1966) (Starmachowa B.) — Grzyby pasożytnicze Krynicy i okolicznych gór (Beskid Sądecki) . — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3599
· Starmachowa & Kućmierz (1967) (Starmachowa B., Kućmierz J.) — Notatki mikologiczne z Ziemi Kłodzkiej. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3600
· Stasińska (1992) (Stasińska M.) — Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus na Pomorzu Zachodnim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3244
· Stasińska (1994) (Stasińska M.) — Macromycetes in a recreational park in Łódź. — Acta Mycologica 3246
· Stasińska (1995) (Stasińska M.) — Macromycetes of some forest associations in the Ińsko Landscape Park (the Western Pomerania region). — The vegetation of Poland in the process of changes. 3245
· Stasińska (1999) (Stasińska M.) — Macromycetes in forest communities of the Ińsko Landscape Park (NW Poland). — Acta Mycologica 3247
· Stasińska (2000) (Stasińska M.) — Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107 2220
· Stasińska (2002) (Stasińska M.) — Gastrosporium simplex (Fungi, Hymenogastrales), new localities in Pomerania (NW Poland). — Polish Botanical Journal 2221
· Stasińska (2003) (Stasińska M.) — Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych. — Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. I. Środowisko biotyczne. 2222
· Stasińska (2004) (Stasińska M.) — Hypocreopsis lichenoides P. Karst. (Fungi, Ascomycetes), new to Poland. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2223
· Stasińska (2004) (Stasińska M.) — Notatki mikologiczne z południowo-wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego (NW Polska). — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3413
· Stasińska (2004a) (Stasińska M.) — Materiały do rozmieszczenia Hypocreopsis lichenoides (Ascomycetes) w Polsce. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 141 2224
· Stasińska (2005) (Stasińska M.) — Macromycetes of xerothermic swards of the western Pomerania (NW Poland). — Acta Mycologica 2225
· Stasińska (2007) (Stasińska M.) — Nowe stanowiska gwiazdosza rudawego Geastrum rufescens Pers.: Pers. i włosogwiazda czarnogłowego Trichaster melanocephalus Czern. na Pomorzu Zachodnim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2226
· Stasińska (2007a) (Stasińska M.) — Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148 2227
· Stasińska (2008) (Stasińska M.) — Nowe stanowisko Phallus hadriani (Phallaceae) na Pomorzu Zachodnim. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2228
· Stasińska (2008) (Stasińska M.) — Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie). — Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B - Botanika 2229
· Stasińska (2008) (Stasińska M.) — The state of knowledge of Macromycetes in xerothermic grasslands in Poland. — Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio C 2230 (Historia badań grzybów muraw kserotermicznych.)
· Stasińska (2008) (Stasińska M.) — Contribution to chorology of Xylobolus frustulatus in Poland. — Acta Mycologica 2231
· Stasińska (2011) (Stasińska M.) — Leccinum variicolor Watling (Boletaceae) w Polsce. — Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów (Łódź, 3-5 listopada 2011). 2232
· Stasińska (2011) (Stasińska M.) — Hypocreopsis lichenoides (Fungi, Ascomycetes) in Poland. — Plant Diversity and Evolution 2233
· Stasińska (2011) (Stasińska M.) — Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania. — Monographiae Botanicae 2234
· Stasińska (2012) (Stasińska M.) — Materiały do poznania macromycetes rezerwatu "Źródlisko Skrzypowe". — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2235
· Stasińska (2015) (Stasińska M.) — Armillaria ectypa, a rare fungus of mire in Poland. — Acta Mycologica 2236
· Stasińska (2020) (Stasińska M.) — Opieńka torfowiskowa Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2237
· Stasińska (2020) (Stasińska M.) — Dzwonkówka bagienna Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagn.) Noordel. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2238
· Stasińska (2020) (Stasińska M.) — Dzwonkówka torfiasta Entoloma sphagnorum (Romagn. & J. Favre) Bon & Courtec. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2239
· Stasińska (2020) (Stasińska M.) — Kurzawka bagienna Bovista paludosa Lév. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2240
· Stasińska (2020) (Stasińska M.) — Maślak botny Suillus flavidus (Fr.) J. Presl. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2241
· Stasińska (2020) (Stasińska M.) — Soplówka jodłowa Hericium flagellum (Scop.) Pers. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2242
· Stasińska & Prajs (2002) (Stasińska M., Prajs B.) — New record of Montagnea arenaria (Fungi, Agaricales) and its distribution in Poland. — Polish Botanical Journal 2244
· Stasińska & Prajs (2003) (Stasińska M., Prajs B.) — Contribution to the occurence of Montagnea arenaria in Poland. — Botanica Lithuanica 2245
· Stasińska & Prajs (2003) (Stasińska M., Prajs B.) — Nowe stanowisko Geastrum melanocpehalum (Fungi, Lycoperdales, Geastraceae) na Pomorzu. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2246 (Brak u Wojewody (2003).)
· Stasińska & Sotek (2003) (Stasińska M., Sotek Z.) — Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the North-West of Pomerania (North-West Poland). — Botanica Lithuanica 2248 (U Wojewody (2003) także jako Stasińska & Prajs 2003 a.)
· Stasińska & Sotek (2004) (Stasińska M., Sotek Z.) — Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland). — Acta Mycologica 2249
· Stasińska & Sotek (2004) (Stasińska M., Sotek Z.) — Ascocoryne turficola (Fungi, Ascomycetes), a species new to Poland. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2250
· Stasińska & Sotek (2009) (Stasińska M., Sotek Z.) — Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-Sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze). — II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona", 18-20.06.2009, Augustów. Streszczenia referatów. 2251
· Stasińska & Sotek (2014) (Stasińska M., Sotek Z.) — Leccinum variicolor (Basidiomycota, Boletales) in Poland. — Acta Mycologica 2252
· Stasińska & Sotek (2014) (Stasińska M., Sotek Z.) — Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), nowy dla Polski gatunek gołąbka. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2253 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Stasińska & Sotek (2016) (Stasińska M., Sotek Z.) — New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park. — Acta Mycologica 2255
· Stasińska & Sotek (2017) (Stasińska M., Sotek Z.) — Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska). — Badania Fizjograficzne, Seria B – Botanika 2256
· Stasińska & Sotek (2020) (Stasińska M., Sotek Z.) — Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes. — Acta Mycologica 2257
· Stasińska et al. (2004) (Stasińska M., Sotek Z., Gamrat R., Prajs B.) — Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland). — The future of Polish mires. 2260
· Stasińska et al. (2016) (Stasińska M., Sotek Z., Bocian M., Gamrat R.) — Ascocoryne turficola (Ascomycota) w Polsce: ekologia, rozmieszczenie i zagrożenia. — Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. 2258 (Tekst dwujęzyczny (PL + EN).)
· Stasińska et al. (2016) (Stasińska M., Sotek Z., Ruszkiewicz-Michalska M., Białecka B.) — Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), a new record to Poland. — Nova Hedwigia 3722
· Stasińska et al. (2019) (Stasińska M., Sotek Z., Bocian M., Radke P.) — Rzadkie i zagrożone grzyby torfowisk wysokich i przejściowych Pomorza - perspektywy ochrony. — Botanika bez granic. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. Kraków, 1-7 lipca 2019. 3784 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Stasińska et al. (2020) (Stasińska M., Sotek Z., Radke P.) — Drugie stanowisko Trichoglossum hirsutum (Ascomycota) na Pomorzu Zachodnim (Polska północno-zachodnia). — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2261
· Stasińska et al. (2022) (Stasińska M., Sotek Z., Malinowski R., Radke P., Malinowska K., Malinowska A.) — Zawartość makroelementów w owocnikach grzybów leśnych z terenu NW Polski. — Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. Warszawa, 26 czerwca - 3 lipca 2022. 3788 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Stasińska i in. (2017) (Stasińska M., Kujawska M., Leski T., Karliński L., Rudawska M.) — Ectomycorrhzal fungi communities in foerest reserve "Bażantarnia" and adjacent managed mixed coniferous forests. W: Wieczorek A., Afranowicz0Cieślak R., Lazarus M., Popiela A. (red.). Flora & Funga Pomeranica. The Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania. Szczecin: 26 2243
· Stasińska i in. (2017a) (Stasińska M., Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S., Sotek Z.) — Ectomycorrhzal fungi communities in foerest reserve "Bażantarnia" and adjacent managed mixed coniferous forests. W: Wieczorek A., Afranowicz0Cieślak R., Lazarus M., Popiela A. (red.). Flora & Funga Pomeranica. The Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania. Szczecin: 26-27 2247
· Stasińska i in. (2018) (Stasińska M., Sotek Z., Bocian M., Rutkowska M.) — Macromycetes a rewitalizacja arboretum ?Syrenie Stawy? w Szczecinie. W: Nowak G., Kubus M., Sobisz Z. (red.). IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego Konferencja Naukowa Drzewa i krzewy w rekultywacji, 19-22 września 2018 r., Polskie Towarzystwo Dendrologiczne Oddział Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Pomorska w Słupsku, Witry-Ustka: 91-92 2259
· Staszkiewicz (2000) (Staszkiewicz J.) — Rezerwaty przyrody. — Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 3248
· Stebel (2015) (Stebel A.) — Occurrence of the fungus Clathrus archeri (Phallaceae) in the Rożnowskie Foothills (Western Carpathians, Poland). — Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 2262
· Stebel & Błońska (2016) (Stebel A., Błońska A.) — Habitat conditions of occurrence of Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. (Morchellaceae) in anthropogenic habitats in southern Poland. — Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 2263
· Stebel et al. (1995) (Stebel A., Domański R., Stebel A.M.) — Stanowiska Mutinus ravenelii (Phallaceae) na Płaskowyżu Rybnickim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3249
· Stebel et al. (2000) (Stebel A.M., Stebel A., Domański R.) — Walory botaniczne miast Górnego Śląska. Cz. I. Żory. — Przyroda Górnego Śląska 2214 (Brak u Wojewody (2003).)
· Stec-Rouppertowa (1936) (Stec-Rouppertowa W.) — Zapiski mikologiczne. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności 3604 (Brak u Wojewody (2003).)
· Stec-Rouppertowa (1938) (Stec-Rouppertowa W.) — Maczużnik słupówkowaty (Cordyceps pistillariaeformis Bk. et Br.) W Polsce. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności 3603
· Stec-Rouppertowa (1939) (Stec-Rouppertowa W.) — Zapiski grzyboznawcze. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętnosci 3602 (Brak u Wojewody (2003).)
· Stecki (1910) (Stecki K.) — Przyczynek do mykologii Galicyi. I. Grzyby okolic Rymanowa Zdroju. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 3601 (Brak u Wojewody (2003) w spisie literatury, ujęty na liście gatunków.)
· Stefaniak (2010) (Stefaniak M.) — Wstępne wyniki obserwacji mikocenologicznych w zespołach leśnych rezerwatu "Krajkowo" (Nadleśnictwo Konstantynowo). — Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. 2264 (Angielską wersję wydrukowano jako zeszyt specjalny Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2010, 79, Supplement 1).)
· Stefaniak (2010) (Stefaniak M.) — Mycocoenological investigations in the forest associations of Krajkowo Nature Reserve - preliminary results. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2265 (Zeszyt specjalny: Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland.)
· Stefaniak (2011) (Stefaniak M.) — Macrofungi in the phytocoenoses of the Populetum albae br.-bl. 1931 association in Krajkowo reserve Western Poland. W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 267 2266
· Stefaniak (2013) (Stefaniak M.) — Rzadkie i chronione grzyby makroskopijne łęgu topolowego Populetum albae Br.-Bl. 1931 Rogalińskiej Doliny Warty. — Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Olsztyn, 24–30 czerwca 2013. 2267 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Stefaniak & Bujakiewicz (2010) (Stefaniak M., Bujakiewicz A.) — Ecology and distribution of Neolentinus schaefferi (Polyporaceae) in Poland. — Polish Botanical Journal 2269
· Stefaniak i Bujakiewicz (2009) (Stefaniak M., Bujakiewicz A.) — Twardziak kielichowaty Neolentinus schaefferi (Weinm.) Readhead & Ginns w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.) . Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdydyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 73 2268
· Stein (1879) (Stein B.) — Flechten. 3656 (Brak u Wojewody (2003).)
· Steinhaus (1887) (Steinhaus J.) — Fungi nonnuli novi. — Hedwigia 3252 (Brak u Wojewody (2003).)
· Steinhaus (1888) (Steinhaus J.) — Analytischen Agaricineen-Studien. — Hedwigia 3251
· Steliga (1977) (Steliga W.) — Stanowisko purchaicy olbrzymiej Langermannia gigantea nad Jeziorem Ostrzyckim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3775 (Brak u Wojewody (2003).)
· Stengl-Rejthar & Wojewoda (1985) (Stengl-Rejthar A., Wojewoda W.) — Expansion of the fungus Clathrus archeri (Berk.) Dring (Gasteromycetes) in Europe and Poland. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 3250
· Stenzel (1875) (Stenzel K.G.W.) — Ein Ausflug nach der kleiner Koppe. — Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur 3805
· Stier (1930) (Stier M.) — Überraschungen. — Zeitschrift für Pilzkunde 3253
· Stier (1931) (Stier M.) — Seltenere Pilzfunde auf der Insel Usedom. — Dohrniana 3254
· Stier (1932) (Stier M.) — Characteristiche Unterschiede zwischen der gemeinen und der Sand-Stinkmorchel. — Zeitschrift für Pilzkunde 3255
· Stier (1939) (Stier M.) — Die Röhrlinge der Inseln Usedom – Wolin. — Dohrniana 3256
· Stocka (1993) (Stocka T.) — Przyczepka falista - problem do rozwiązania. — Głos Lasu 3767 (Brak u Chmiel (2006).)
· Stokłosa (2016) (Stokłosa N.) — Gwiazdosz potrójny Geastrum triplex w Bydgoszczy – nowe stanowisko w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3845
· Stokłosa (2018) (Stokłosa N.) — Nowe stanowisko berłóweczki zimowej Tulostoma brumale Pers. oraz frędzelkowanej T. fimbriatum Fr. w rezerwacie "Skarpy Ślesińskie". — Przegląd Przyrodniczy 2270
· Stokłosa & Frymark-Szymkowiak (2017) (Stokłosa N., Frymark-Szymkowiak A.) — Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Bydgoszczy. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2271
· Stokłosa & Paszek (2017) (Stokłosa N., Paszek I.) — Nowe stanowisko soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2275
· Stokłosa & Wilbrandt (2015) (Stokłosa N., Wilbrandt B.) — Nowe stanowiska gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2276
· Stokłosa et al. (2014) (Stokłosa N., Kauwa I., Nowakowska J., Kieliszewska-Rokicka B.) — Grzyby wielkoowocnikowe siedlisk leśnych Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2273 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Stokłosa i in. (2019) (Stokłosa N., Frymark-Szymkowiak A., Ciesielska J., Rybczyńska I., Kieliszewska-Rokicka B.) — Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) kompleksów lesnych. W: Ratyńska H. (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Wyd. UKW, Bydgoszcz: 124-140. 2272
· Stolarczyk (2003) (Stolarczyk P.) — Porosty Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego na Pogórzu Wiśnickim. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3417 (Brak u Wojewody (2003).)
· Stolarska (1988) (Stolarska E.) — Mikoflora środowiska glebowego spod uprawy chmielu. — Folia Societatis Scientiarum Lublinensis - Biologia 3779 (Brak u Chmiel (2006).)
· Stój (1992) (Stój M.) — Okratek australijski (Świątkowa Wielka, gmina Krępna), projektowany Magurski Park Narodowy. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3257 (Zdjęcie na okładce + opis.)
· Stój (1995) (Stój M.) — Soplówka Hericium z grupy coralloides (Leśnictwo Rostajne - Magurski Park Narodowy, październik 1992 r.). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3669 (Brak u Wojewody (2003). Zdjęcie na okładce + opis.)
· Straus (1959) (Straus A.) — Beiträge zur Pilzflora der Mark Brandenburg II. — Willdenowia 3258
· Suková (2004) (Suková M.) — Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic. I. — Czech Mycology 3121
· Suková (2005) (Suková M.) — A revision of selected material of lignicolous species of Brunnipila, Capitotricha, Dasyscyphella and Neodasyscypha from the Czech Republic. — Czech Mycology 3125
· Suková (2005) (Suková M.) — A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex. — Czech Mycology 3126
· Suková et al. (2003) (Suková M., Scheuer C., Buryová B) — New records and ecology of Naeviopsis carneola in Central Europe with notes on other fungi growing on Juncus filiformis. — Czech Mycology 3117
· Sulzbacher et al. (2016) (Sulzbacher M.A., Grebenc T., García M.Á., Silva B.D., Silveira A., Antoniolli Z.I., Marinho P., Münzenberger B., Telleria M.T., Baseia I.G., Martín M.P.) — Molecular and morphological analyses confirm Rhizopogon verii as a widely distributed ectomycorrhizal false truffle in Europe, and its presence in South America. — Mycorrhiza 2277
· Sułkowska-Ziaja (2014) (Sułkowska-Ziaja K.) — Biologicznie aktywne związki w kulturach mycelialnch wybranych gatunków grzybów afylloforoidalnych. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2278 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Sułkowska-Ziaja & Muszyńska (2014) (Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B.) — Analiza aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych w ekstraktach z owocników krajowych gatunków grzybów poliporoidalnych. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2280 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Sułkowska-Ziaja et al. (2023) (Sułkowska-Ziaja K., Robak J., Szczepkowski A., Gunia-Krzyżak A., Popiół J., Piotrowska J., Rospond B., Szewczyk A., Kała K., Muszyńska B.) — Comparison of bioactive secondary metabolites and cytotoxicity of extracts from Inonotus obliquus isolates from different host species. — Molecules 3744
· Sumorok (2001) (Sumorok B.) — Post-fire macrofungi in the burnt area in the Jelonka reserve (Białowieża region, NE Poland). — Acta Mycologica 2282
· Sumorok et al. (2008) (Sumorok B., Kosiński K., Michalska-Hejduk D., Kiedrzyńska E.) — Distribution of ectomycorrhizal fungi in periodically inundated plant communities on the Pilica River floodplain. — Ecohydrology & Hydrobiology 2283
· Sumorok et al. (2013) (Sumorok B., Kujawa A., Borzyszkowska D.) — XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2284
· Suski (2006) (Suski T., Milczak M.) — Stanowiska czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea (Jacq.: Fr.) Lamb. i czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w okolicy Wojsławic. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2285
· Svrček & Kubička (1967) (Svrček M., Kubička J.) — Poloniodiscus fischeri, nový rod a druh diskomycetů. — Česká Mykologie 3605
· Svrček & Pouzar (1970) (Svrček M., Pouzar Z.) — Cejpomyces gen. nov., a new genus of resupinate Hymenomycetes (Corticiaceae). — Česká Mykologie 3141 (Brak u Wojewody.)
· Szczepańczyk (2007) (Szczepańczyk A.) — Powyrobiskowe tereny w zachodniej części miasta Piekary Śląskie jako potencjalny użytek ekologiczny. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych, 38: 46-54 2286
· Szczepańska (2004) (Szczepańska K.) — Nowe stanowisko Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) na Dolnym Śląsku. — Acta Botanica Silesiaca 2287
· Szczepańska (2007) (Szczepańska K.) — New lichens and lichenicolous fungi of the Polish Sudety Mountains. — Polish Botanical Journal 3662
· Szczepańska et al. (2022) (Szczepańska K., Kubiak D., Ossowska E.A., Kukwa M., Jaskólska J., Kowalewska A., Sęktas M., Szymczyk R., Hachułka M., Rutkowski K., Smoczyk M., Zalewska A., Piegdoń A., Romanow-Pękal E.) — Materiały do rozmieszczenia porostów i grzybów naporostowych Polski, 3. — Wiadomości Botaniczne 3683
· Szczepański i in. (2016) (Szczepański M., Załuski T., Iglińska A.M., Gawenda-Kempczyńska D., Łazowy-Szczepanowska I.) — Chronione, zagrożone i rzadkie składniki flory, mykobioty i lichenobioty. W: Hołdyński C. (red.). Welski Park Krajobrazowy - monografia przyrodnicza. Wyd. Mantis, Olsztyn: 248-289 2288
· Szczepka (1980) (Szczepka M.Z.) — Podgrzybek pasożytniczy i jego biologia. — Wszechświat 3259
· Szczepka (1981) (Szczepka M.Z.) — Buchwaldoboletus lignicola (Kalllenb.) Pil. in Poland. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3260
· Szczepka (1981) (Szczepka M.Z.) — Złotak nadrzewny Buchwaldoboletus lignicola na Wyżynie Śląskiej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3261
· Szczepka (1982) (Szczepka M.Z.) — Podgrzybek pasożytniczy i problematyka jego ochrony. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3262
· Szczepka (1982) (Szczepka M.Z.) — O parkach, grzybach i ludziach. — Aura 3263
· Szczepka (1983) (Szczepka M.Z.) — Xerocomus parasiticus (Bull. ex Fr.) Quél. w Polsce. — Acta Biologica Silesiana 3264
· Szczepka (1983) (Szczepka M.Z.) — Borowik siniejący Boletus pulverulentus a zmiany w środowisku przyrodniczym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3266
· Szczepka (1983) (Szczepka M.Z.) — Flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus na szczycie Wielkiej Czantorii w Beskidzie Śląskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3768 (Brak u Wojewody (2003).)
· Szczepka (1984) (Szczepka M.Z.) — Europa w obliczu inwazji sromotników. — Problemy 3265
· Szczepka (1985) (Szczepka M.Z.) — Włóknouszek płaczący Inonotus dryadeus ginący pasożyt starych dębów. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3267
· Szczepka (1987) (Szczepka M.Z.) — Bestimmungschlüssel für europäische Arten der Gattung Paxillus Fr. — Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 3268
· Szczepka (1988) (Szczepka M.Z.) — Twardziak kielichowaty – ginący grzyb lasów łęgowych. — Wszechświat 3269
· Szczepka (1989) (Szczepka M.Z.) — Pieczarka kępkowa. — Przyroda Polska 3270
· Szczepka & Grzegorzek (1984) (Szczepka M.Z., Grzegorzek P.) — Meripilus giganteus (Pers. Ex Fr.) P. Karst. na Wyżynie Śląskiej. — Acta Biologica Silesiana 3271
· Szczepka & Sokół (1980) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Grzyby owocnikowe w centrum Katowic. — Wszechświat 3272
· Szczepka & Sokół (1981) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — O występowaniu smardza stożkowatego Morchella conica w Katowicach. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3606
· Szczepka & Sokół (1982) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Flagowiec olbrzymi – największy grzyb na świecie, jego biologia i wartość użytkowa. — Wszechświat 3273
· Szczepka & Sokół (1983) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Flagowiec olbrzymi. — Przyroda Polska 3274
· Szczepka & Sokół (1983) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Żagiew łuskowata. — Przyroda Polska 3275
· Szczepka & Sokół (1983) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Włóknouszek płaczący – osobliwy grzyb nadrzewny i jego biologia. — Wszechświat 3276
· Szczepka & Sokół (1984) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Bemerkungen zur Morphologie und Entwicklung der Fruchtkörper von Agaricus bohusii Bon. — Zeitschrift für Mykologie 3277
· Szczepka & Sokół (1984) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Buchwaldoboletus lignicola (Kallenbach) Pilát und Phaeolus schweinitzii (Fries) Patouillard – das Problem ikres gemeinsamen Autretens. — Zeitschrift für Mykologie 3278
· Szczepka & Sokół (1986) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Rodzaj Xerula R. Maire w Polsce. 1. Xerula melanotricha Dörfelt. — Acta Biologica Silesiana 3279
· Szczepka & Sokół (1986) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Podofomes trogii (Fr.) Pouz. Monographisches Studium 1. — International Journal of Mycology and Lichenology 3280
· Szczepka & Sokół (1986) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Bemerkungen zur Ökologie von Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk. — International Journal of Mycology and Lichenology 3281
· Szczepka & Sokół (1986) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Murszak rdzawy. — Przyroda Polska 3282
· Szczepka & Sokół (1988) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Lakownica żywicowata Ganoderma resinaceum w Bielsku-Białej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3283
· Szczepka & Sokół (1991) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S. F. Gray w Polsce. — Acta Biologica Silesiana 3284
· Szczepka & Sokół (1994) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Lycoperdon mammiforme Pers.: Pers. – Bionomie und Verbreitung. — Zeitschrift für Mykologie 3285
· Szczepka & Sokół (1994) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F. Gray - ekologia, ochrona, wartość użytkowa. — Acta Biologica Silesiana 3766 (Brak u Wojewody (2003).)
· Szczepka & Sokół (2000) (Szczepka M.Z., Sokół S.) — Systematyka i biologia Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Sing. — Acta Biologica Silesiana 3286
· Szczepka et al. (1986) (Szczepka M.Z., Sokół S., Trząski L.) — Bemerkenswerte Fundorte von Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.: Fr.) Karst. und anderen seltenen Pilzen im Łężczak – Naturschutzgebiet in Südpolen. — Acta Biologica Silesiana 3287
· Szczepka et al. (1987) (Szczepka M.Z., Sokół S., Sabath K.) — Historia naturalna monetki ciemnotrzonowej. — Problemy 3242 (Brak u Wojewody (2003).)
· Szczepka et al. (1994) (Szczepka M.Z., Sokół S., Trząski L.) — Phellinus torulosus (Pers.) Bourd. et Galz. Rotporiger Feuerschwamm - der seltenste Porling in Polen. — Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Niederrhein 3240
· Szczepkowski (2001) (Szczepkowski A.) — Szyszkowiec łuskowaty. — Las Polski 3288 (Brak u Wojewody (2003).)
· Szczepkowski (2002) (Szczepkowski A.) — Grzyby chronione w parku SGGW. — Agricola 2289 (Brak u Wojewody (2003).)
· Szczepkowski (2004) (Szczepkowski A.) — Wystawa grzybów Lasów Rogowskich. — Agricola 2290
· Szczepkowski (2004) (Szczepkowski A.) — Perenniporia fraxinea (Fungi, Polyporales), a new species for Poland. — Polish Botanical Journal 2291
· Szczepkowski (2005) (Szczepkowski A.) — Rogów 2004. — Agricola 2292
· Szczepkowski (2006) (Szczepkowski A.) — II warsztaty mikologiczne Rogów 2006 - "Macromycetes lasów Rogowskich". — Agricola 2293
· Szczepkowski (2006) (Szczepkowski A.) — Występowanie mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fischer w Polsce. — Wszechświat 2294
· Szczepkowski (2007) (Szczepkowski A.) — Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University . — Acta Mycologica 2295
· Szczepkowski (2008) (Szczepkowski A.) — Nowe stanowisko suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w Polsce. — Wszechświat 2296
· Szczepkowski (2008) (Szczepkowski A.) — Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. w środkowo-wschodniej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2297
· Szczepkowski (2008) (Szczepkowski A.) — Nowe stanowiska grzybów chronionych na Dolnym Śląsku. — Wszechświat 2298
· Szczepkowski (2008) (Szczepkowski A., Piętka J.) — Stanowisko błyskoporka podkorowego Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat na grabie zwyczajnym Carpinus betulus L. — Wszechświat 2357
· Szczepkowski (2009) (Szczepkowski A., Kozłowski M.) — Stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w środkowo-wschodniej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2340
· Szczepkowski (2010) (Szczepkowski A.) — Grzyby z rodzaju soplówka Hericium na Mazowszu (Polska Środkowa). — Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. 2299 (Angielską wersję wydrukowano jako zeszyt specjalny Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2010, 79, Supplement 1).)
· Szczepkowski (2010) (Szczepkowski A.) — Fungi of Hericium genus in the Mazovia region (Central Poland). — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2300 (Zeszyt specjalny: Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland.)
· Szczepkowski (2010) (Szczepkowski A.) — Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland – distribution and decay ability in laboratory conditions. — Polish Botanical Journal 2301
· Szczepkowski (2013) (Szczepkowski A.) — Climacodon septentrionalis (Fungi, Polyporales) na Mazowszu (Polska Środkowa). — Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Olsztyn, 24–30 czerwca 2013. 2302 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Szczepkowski (2016) (Szczepkowski A.) — Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie. — Park Skaryszewski w Warszawie - przyroda i użytkowanie. 2303
· Szczepkowski (2017) (Szczepkowski A.) — Grzyby wielkoowocnikowe w Gucinie. — Ad Rem 2304
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Jamkówka białobrązowa Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2305
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Miękusz szafranowy Hapalopilus croceus (Pers.) Donk. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2306
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Pniarek lekarski Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2307
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Pomarańczowiec bladożółty Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2308
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Porojęzyk dębowy Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2309
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Powłocznik białofioletowy Corticium polygonioides P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2310
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Późnoporka czerwieniejąca (amylek lapoński) Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev & Singer. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2311
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Szkieletnica wonna Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2312
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Tęgoskór korzeniasty Scleroderma septentrionale Jeppson. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2313
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny) Inonotus obliquus (Fr.) Pilát. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2314
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Jamkówka kurczliwa Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2315
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Jodłownica górska Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2316
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Lakownica żółtawa Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2317
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Lipnik lepki Holwaya mucida (Schulzer) Kofr & Abavwi. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2318
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Ozorek dębowy Fistulina hepatica (Schaeff.) With. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2319
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Pniarek różowy Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2320
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Tarczóweczka wielkozarodnikowa Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk & M.A. Curtis.) P.A. Lemke. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2321
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Żagiew wielogłowa Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2322
· Szczepkowski (2020) (Szczepkowski A.) — Żagwica listkowata Grifola frongosa (Dicks.) Gray. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2323
· Szczepkowski (2021) (Szczepkowski A.) — Grzyby wielkoowocnikowe - czyli te dostrzegalne gołym okiem. — Przyroda Parku Skaryszewskiego w Warszawie. 2324
· Szczepkowski (2022) (Szczepkowski A.) — Inocutis dryophila (fungi, hymenochaetales) – nowe dane o rozmieszczeniu, ekologii i statusie zagrożenia w Polsce. — Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. Warszawa, 26 czerwca - 3 lipca 2022. 3789 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Szczepkowski & Byk (2010) (Szczepkowski A., Byk A.) — Nowe stanowiska podgrzybka tęgoskórowego Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 2325
· Szczepkowski & Chachuła (2010) (Szczepkowski A., Chachuła P.) — Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2326
· Szczepkowski & Konsencjusz (2006) (Szczepkowski A., Konsencjusz M.) — The intensity of wood decay caused by Ganoderma pfeifferi Bres., and the influence of temperature on the growth of its mycelia in laboratory conditions. — Annals of Warsaw Agricultural Uniwersity - SGGW, Forestry and Wood Technology 3734
· Szczepkowski & Kowalczuk (2018) (Szczepkowski A., Kowalczuk W.) — Nowe stanowisko Perenniporia fraxinea (Polyporaceae, Basidiomycota) w Polsce i tomograficzna analiza drewna porażonego drzewa. — Przegląd Przyrodniczy 2337
· Szczepkowski & Kowalczuk (2020) (Szczepkowski A., Kowalczuk W.) — Current conservation status of the fungus Spongipellis spumeus in Poland revised based on new data. — Polish Journal of Ecology 2338
· Szczepkowski & Kubiak (2008) (Szczepkowski A., Kubiak D.) — Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2341
· Szczepkowski & Kujawa (2005) (Szczepkowski A., Kujawa A.) — Pluteus aurantiorugosus (Fungi, Agaricales) in Poland. — Polish Botanical Journal 2342
· Szczepkowski & Obidziński (2012) (Szczepkowski A., Obidziński A.) — Obce gatunki sromotnikowatych Phallaceae w lasach Polski. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 2350
· Szczepkowski & Obidziński (2016) (Szczepkowski A., Obidziński A.) — Poronia punctata (L.: Fr.) Rabenh. (Xylariales, Ascomycota) in Poland: a threatened, rare, or overlooked species?. — Acta Mycologica 2351
· Szczepkowski & Obidziński (2016) (Szczepkowski A., Obidziński A.) — Sitniczek kropkowany (Poronia punctata (L.: Fr.) Rabenh.) - gatunek zagrożony, rzadki czy przeoczany?. — Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. 2352 (Tekst dwujęzyczny (PL + EN).)
· Szczepkowski & Olenderek (2017) (Szczepkowski A., Olenderek T.) — Suillus lakei (Murrill) A. H. Sm. & Thiers (Boletales, Basidiomycota) in Poland: new data. — Acta Mycologica 2353
· Szczepkowski & Piętka (2003) (Szczepkowski A., Piętka J.) — New localities and new host of Ganoderma pfeifferi in Poland. — Acta Mycologica 2354
· Szczepkowski & Piętka (2007-2008) (Szczepkowski A., Piętka J.) — Results of inoculation of beech (Fagus sylvatica L.) and oak (Quercus sp.) stumps with Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. — Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry 2355
· Szczepkowski & Piętka (2008) (Szczepkowski A., Piętka J.) — Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray w środkowej Polsce. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2356
· Szczepkowski & Sierota (2010) (Szczepkowski A., Sierota Z.) — Grzyby. — Przyroda Bielan Warszawskich. 2359
· Szczepkowski & Skomorucha (2019) (Szczepkowski A., Skomorucha Ł.) — Holwaya muciada (Ascomycota, Helotiales) na Mazowszu. — Przegląd Przyrodniczy 2360
· Szczepkowski et al. (2008) (Szczepkowski A., Kujawa A., Bujakiewicz A., Nita J., Karasiński D., Wołkowycki M., Wilga M.S.) — Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland - notes on ecology and distribution. — Polish Botanical Journal 2343
· Szczepkowski et al. (2008) (Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B.) — Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2347
· Szczepkowski et al. (2009) (Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A.) — Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2327
· Szczepkowski et al. (2009) (Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B.) — Gnojanka różowawa Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo - nowy gatunek grzyba w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2344
· Szczepkowski et al. (2010) (Szczepkowski A., Karasiński D., Gierczyk B., Kujawa A., Obidziński A.) — Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O.Beck ex Sacc.) Boud. w Polsce - nowe stanowiska i nowy substrat. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2336
· Szczepkowski et al. (2010) (Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Konik J.) — XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2349
· Szczepkowski et al. (2011) (Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B.) — XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce. — Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2348
· Szczepkowski et al. (2011) (Szczepkowski A., Sołowiński P., Piętka J.) — Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki. — Przegląd Przyrodniczy 2361
· Szczepkowski et al. (2013) (Szczepkowski A., Kujawa A., Halama M.) — Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: Notes on its ecology, distribution and conservation status. — Polish Journal of Environmental Studies 2346
· Szczepkowski et al. (2013) (Szczepkowski A., Piętka J., Grzywacz A.) — Występowanie i zasoby błyskoporka podkorowego Inonotus obliquus (Fr.) Pilát w środkowej i wschodniej Polsce oraz problemy jego ochrony. — Sylwan 3745
· Szczepkowski et al. (2014) (Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A.) — Greenhouses of botanical gardens as a habitat of alien and native macrofungi: a case study in Poland. — Central European Journal of Biology 2329
· Szczepkowski et al. (2015) (Szczepkowski A., Gierczyk B., Olenderek T.) — Pierwsze stwierdzenie na otwartej przestrzeni pieczarki brązowej Agaricus subrufescens Peck w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 2334
· Szczepkowski et al. (2015) (Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T.) — Kampinoski Park Narodowy – ostoja różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. — Studia i Materiały CEPL w Rogowie 2345
· Szczepkowski et al. (2017) (Szczepkowski A., Gierczyk B., Borowski J., Neubauer G.) — New localities of Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland. — Acta Mycologica 2328
· Szczepkowski et al. (2019) (Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A.) — Buglossoporus quercinus, a rare wood-inhabiting fungus on ancient oak trees in Poland: ecology, distribution and extinction risk assessment. — Baltic Forestry 2330
· Szczepkowski et al. (2020) (Szczepkowski A., Tyburski Ł., Sułkowska M.) — Monument trees in the Kampinos national Park (central Poland): A review. — Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry 3746
· Szczepkowski et al. (2021) (Szczepkowski A., Sołowiński P., Piętka J., Zaniewski P.T.) — Zdolność rozkładu drewna przez wybrane izolaty błyskoporka podkorowego Inonotus obliquus. — Sylwan 3747
· Szczepkowski et al. (2021) (Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Kujawa A.) — Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Central Poland): Part 4 – with particular emphasis on the species occurring on windthrown trees. — Acta Mycologica 2335
· Szczepkowski et al. (2022) (Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A., Dobrzyński P.) — Macrofungal diversity of greenhouses at the Warsaw University Botanic Garden. — Ecological Questions 2331
· Szczepkowski et al. (2022) (Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T.) — Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Central Poland): Part 5 – with particular emphasis on the species occurring on windthrown trees. — Acta Mycologica 2332
· Szczepkowski et al. (2022) (Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T.) — Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Central Poland): Part 6 – with particular emphasis on the species occurring on windthrown areas. — Acta Mycologica 2333
· Szczepkowski et al. (2022) (Szczepkowski A., Kowalczuk W., Sikora K., Damszel M., Sierota Z.) — Fungi occurring in norway spruce wood decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka stands (Northeastern Poland). — Forests 2339
· Szczepkowski i Piętka (2009) (Szczepkowski A., Piętka J.) — Błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat-ekologia, użytkowanie i rozmieszczenie w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 77 2358
· Szczęśniak & Szopińska (2022) (Szczęśniak E., Szopińska E.) — Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring w parku zamku Książ (Pogórze Wałbrzyskie). — Przyroda Sudetów 2362
· Szczygielska & Ciosek (2000) (Szczygielska M., Ciosek M.) — Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa w środkowo-wschodniej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2363 (Brak u Wojewody (2003).)
· Szewczyk (2007) (Szewczyk W.) — Occurrence of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in the roots of blown down trees in Scots pine stands growing on post-agricultural soil of the Experimental Forest District Zielonka. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2365
· Szewczyk (2008) (Szewczyk W.) — Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of Narol Forest District. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2366
· Szewczyk (2008) (Szewczyk W.) — Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of Northern Poland. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2367
· Szewczyk (2018) (Szewczyk W.) — Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zacohdniej Polski. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2368
· Szewczyk (2019) (Szewczyk T. (red.)) — Przyroda gminy Oborniki Śląskie. 2364
· Szewczyk & Łakomy (2011) (Szewczyk W., Łakomy P.) — Occurrence of Armillaria species in Siemianice Experimental Forest District. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2370
· Szewczyk et al. (2012) (Szewczyk W., Kontny D., Baranowska-Wasilewska M., Molińska-Glura M., Behnke-Borowczyk J.) — Fungi occurring on stumps in selected subcompartmentsof the Zielonka Experimental Forest District. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2369
· Szewczyk et al. (2015) (Szewczyk W., Kwaśna H., Behnke-Borowczyk J.) — Populations of Armillaria species in pine plantations in west-central Poland. — Dendrobiology 3446
· Szkodzik (2005) (Szkodzik J.) — Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland. — Acta Mycologica 2371
· Szober (1965) (Szober J.) — Grzyby wyższe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Z obserwacji, prowadzonych w latach 1961-1963. 3289
· Szpotkowski (2010) (Szpotkowski K.P.) — Dolina Kamionki w zarysie przyrodniczo-historycznym. Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c. Bydgoszcz (w opracowanieu użyte są polskie nazwy grzybów) 2372
· Szreder et al. (2019) (Szreder K., Wasilewski J., Behnke-Borowczyk J.) — Mykocenoza grzybów saprotroficznych w rezerwacie przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce". — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 2373 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Szulczewski (1909) (Szulczewski J.M.) — Beitrag zur Pilzflora von Brudzyn im Kreise Znin. — Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung der Deutschen. Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft in Posen 3290
· Szulczewski (1931) (Szulczewski J.M.) — Przyczynek do zimowej flory Poznania i okolicy. — Kosmos. Serja A. Rozprawy 3291
· Szulczewski (1933) (Szulczewski J.M.) — Grzyby sprzedawane na targach poznańskich. — Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych 3292
· Szydłowska et al. (2013) (Szydłowska J., Szymczyk R., Zalewska A.) — Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych rezerwatu „Dolina Rzeki Wałszy” (północno-wschodnia Polska). — Acta Botanica Cassubica 2375
· Szylke et al. (2014) (Szylke N., Nnorom I.C., Falandysz J.) — Rtęć w maślaku zwyczajnym i jego podłożu glebowym. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2376 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Szymański i in. (2021) (Szymański M., Kolendowicz M., Szymański A.) — Badania wyciągów z owocników grzyba Laetiporus sulphureus (Bull.). Post. Fitoter. 22 (1): 14-22 2378
· Szymczyk (2007) (Szymczyk R.) — Rzadkie i interesujące gatunki porostów i grzybów naporostowych na Wysoczyźnie Elbląskiej (północna Polska). — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2379
· Szymczyk & Kukwa (2008) (Szymczyk R., Kukwa M.) — Nowe dane do rozmieszczenia porostów Wysoczyzny Elbląskiej z historycznych zbiorów prof. T. Sulmy. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3681
· Szymczyk & Kukwa (2018) (Szymczyk R., Kukwa M.) — Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych Pojezierza Mrągowskiego (Polska północno-wschodnia). — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2380
· Szymczyk et al. (2014) (Szymczyk R., Kukwa M., Flakus A., Rodriguez-Flakus P., Krzewicka B., Zaniewski P., Szydłowska J., Szczepańska K., Adamska E., Bielec D., Hachułka M., Grochowski P.) — Lichens and allied non-lichenized fungi on the special area of conservation NATURA 2000 "Swajnie" PLH 280046 (Northern Poland). — Polish Journal of Natural Sciences 3677
· Szymkiewicz (2006) (Szymkiewicz M.) — Purchawica olbrzymia - chroniona osobliwość. — Natura. Przyroda Warmi i Mazur 2381
· Śliwa (2000) (Śliwa L.) — Porosty. — Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 3583 (Brak u Wojewody (2003).)
· Śliwińska et al. (2014) (Śliwińska A., Saba M., Krasińska G., Zalewska T., Falandysz J.) — Radionuklidy (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) w borowiku szlachetnym. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2382 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Ślusarczyk (2004) (Ślusarczyk T.) — Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług". — Przegląd Przyrodniczy 2385 (Brak u Chmiel (2006).)
· Ślusarczyk (2005) (Ślusarczyk T.) — Grzyby. — Przyroda Ziemi Lubuskiej. 2386
· Ślusarczyk (2007) (Ślusarczyk T.) — Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady". — Przegląd Przyrodniczy 2387
· Ślusarczyk (2009) (Ślusarczyk T.) — Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego „Owczary”. — Przegląd Przyrodniczy 2388
· Ślusarczyk (2012) (Ślusarczyk T.) — Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. — Przegląd Przyrodniczy 2389
· Ślusarczyk (2013) (Ślusarczyk T.) — Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 2390
· Ślusarczyk (2016) (Ślusarczyk T.) — Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. — 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza. 2391
· Ślusarczyk (2018) (Ślusarczyk T.) — Pierwsze stanowisko Gautiera otthii Trog w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 2392
· Ślusarczyk (2019) (Ślusarczyk T.) — Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. — Przegląd Przyrodniczy 2393
· Ślusarczyk (2020) (Ślusarczyk D.) — Szaraczek sosnowy Boletopsis grisea (Peck.) Bondartsev & Singer. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2384
· Ślusarczyk (2020) (Ślusarczyk T.) — Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej. — Przegląd Przyrodniczy 2394
· Ślusarczyk (2020) (Ślusarczyk T.) — Sarniak biało-beżowy Sarcodon underwoodii Banker. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2395
· Ślusarczyk (2020) (Ślusarczyk T.) — Sarniak fiołkowy Sarcodon joeides (Pass.) Bataille. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2396
· Ślusarczyk (2020) (Ślusarczyk T.) — Sarniak sinostopy Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nanf. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2397
· Ślusarczyk (2020) (Ślusarczyk T.) — Sarniak szorstki Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2398
· Ślusarczyk (2020) (Ślusarczyk T.) — Zasłonak słomkowożółty Cortinarius elegantior (Fr.) Fr. — Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. 2399
· Ślusarczyk (2021) (Ślusarczyk T.) — Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie). — Przegląd Przyrodniczy 2400
· Ślusarczyk (2022) (Ślusarczyk T.) — Materiały do znajomości mykobioty Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. — Przegląd Przyrodniczy 3711
· Ślusarczyk & Piskorski (2022) (Ślusarczyk D., Piskorski S.) — Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, jednego z największych kompleksów leśnych w granicach miasta w Europie. — Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin. LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. Warszawa, 26 czerwca - 3 lipca 2022. 3787 (Dwie wersje językowe tekstu (PL, EN).)
· Ślusarczyk et al. (2015) (Ślusarczyk T., Gryc M., Wantoch-Rekowski M.) — Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak Cortinarius w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 2401
· Świercz (2004) (Świercz A.) — Okratek australijski (Clathrus archeri) w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 4: 25-26 2402
· Świerkosz & Reczyńska (2013) (Świerkosz K., Reczyńska K.) — Pierwsze stanowisko Geastrum triplex Jungh. (Basidiomycota, Geastraceae) w Sudetach Wschodnich. — Przyroda Sudetów 2405
· Świerkosz & Reczyńska (2021) (Świerkosz K., Reczyńska K.) — Nowe stanowisko Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan (Diplocystidiaceae) w Górach Bardzkich (Sudety Środkowe). — Przyroda Sudetów 2406
· Świerkosz et al. (2016) (Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M.) — Nowe stanowiska gwiazdoszy (Geastrum, Basidiomycota) w Sudetach. — Przyroda Sudetów 2407
· Świerkosz et al. (2017) (Świerkosz K., Koźma J., Reczyńska K., Halama M.) — Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe)—Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation?. — Geoheritage 2404
· Świerkosz et al. (2018) (Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M.) — Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu. — Przyroda Sudetów 2408
· Świerkosz et al. (2019) (Świerkosz K., Halama M., Reczyńska K., Narkiewicz C.) — Nowe stanowiska Astraeus hygrometricus (Basidiomycota, Boletales, Diplocystidiaceae) w Sudetach na tle historycznego zasięgu gatunku. — Przyroda Sudetów 2403
· Tajer (2004) (Tajer C.) — Owocnik muchomora czerwonego Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers., grobla stawu prostokątnego, rezerwat "Stawy Milickie", jesień 1997. — Wszechświat 3694 (Zdjęcie na okładce + opis.)
· Tajer (2015) (Tajer C.J.) — Podgrzybek tęgoskórowy Xerocomus parasiticus w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2409
· Tejkolvá et al. (2015) (Tejkolvá T., Deckerová H., Gaisler J.) — Sabuloglossum arenarium (Geoglossaceae) in the Czech Republic. — Czech Mycology 3123 (Podany z PL bez szczegółowej lokalizacji)
· Teodorowicz (1928) (Teodorowicz F.) — Dziwy świata grzybowego. 3295
· Teodorowicz (1932) (Teodorowicz F.) — Osobliwości flory grzybów wyższych w Wielkopolsce. — Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu 3297 (Brak u Chmiel (2006).)
· Teodorowicz (1933) (Teodorowicz F.) — Grzyby zachodniej i południowej Polski w zbiorze Zakładu Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego. — Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu 3299
· Teodorowicz (1933) (Teodorowicz F.) — Die Sand-Stinkmorchel, Phallus iosmus Berk. in Polen. — Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 3301
· Teodorowicz (1934) (Teodorowicz F., Łucki P.) — Volvaria hryniewieckii n. sp. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3305
· Teodorowicz (1934) (Teodorowicz F.) — Szaleńczy rekord płodności. — Jlustracja Polska 3626 (Brak u Wojewody (2003).)
· Teodorowicz (1936) (Teodorowicz F.) — Grzyby wyższe polskiego wybrzeża. 3302
· Teodorowicz (1937) (Teodorowicz F.) — Trichaster melanocephalus (Czern.) na ziemiach polskich. — Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu 3300
· Teodorowicz (1937) (Teodorowicz F.) — Pleurotus ostreatus (Jacquin) Fries, forma: Polonicus Teodorowicz. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3303
· Teodorowicz (1939) (Teodorowicz F.) — Nowe dla flory polskiej podrzędy, rodziny, rodzaje i gatunki wnętrzniaków (Gasteromycetes). — Kosmos. Seria A. Rozprawy 3304
· Tomasiewicz (1992) (Tomasiewicz J.J.) — Stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri w Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3306
· Tomaszewska et al. (2011) (Tomaszewska A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J.) — Taxonomic notes on the Polish Tulostoma species. — Acta Mycologica 2411
· Tomaszewska et al. (2012) (Tomaszewska A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J.) — The contribution and importance of rare macrofungi in selected plots of endangered xerothermic grasslands in the Nida Basin. — Acta Agrobotanica 2412
· Tomaszewska et al. (2015) (Tomaszewska A., Łuszczyński J., Lechowicz Ł., Chrapek M.) — Selected rare and protected macrofungi (Agaricomycetes) a bioindicators of communities of xerothermic vegetation in the Nida Basin. — Acta Mycologica 2410
· Tomaszewska et al. (2017) (Tomaszewska A., Łuszczyński J., Moreno G.) — Disciseda verrucosa (Agaricomycetes, Basidiomycota) - a species new to Poland. — Acta Mycologica 2413
· Tomšovský (2008) (Tomšovský M.) — Molecular phylogeny and taxonomic position of Trametes cervina and description of a new genus Trametopsis. — Czech Mycology 3131
· Tomšovský (2012) (Tomšovský M.) — Delimitation of an almost forgotten species Spongipellis litschaueri (Polyporales, Basidiomycota) and its taxonomic position within the genus. — Mycological Progress 2414
· Treichel (1886) (Treichel A.) — Volkstümliches aus der Pflanzenwelt, besonders für Westpreussen. VI. — Schriften der Natursforschenden Gesellschaft in Danzig 3307 (U Wojewody (2003) błędne dane bibliograficzne.)
· Treichel (1897) (Treichel A.) — Fleischpilze aus dem Kreise Berent. — Schriften der Natursforschenden Gesellschaft in Danzig 3308 (Brak u Chmiel (2006).)
· Trocha et al. (2006) (Trocha L.K., Rudawska M., Leski T., Dabert M.) — Genetic diversity of naturally established ectomycorrhizal fungi on norway spruce seedlings under nursery conditions. — Microbial Ecology 2416
· Trocha et al. (2007) (Trocha L.K., Oleksyn J., Turzanska E., Rudawska M., Reich P.B.) — Living on the edge: Ecology of an incipient Betula-fungal community growing on brick walls. — Trees 2417
· Trocha et al. (2012) (Trocha L.K., Kałucka I., Stasińska M., Nowak W., Dabert M., Leski T., Rudawska M., Oleksyn J.) — Ectomycorrhizal fungal communities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. — Mycorrhiza 2415
· Troczyńska (1966) (Troczyńska T.) — Wykaz gatunków grzybów wyższych zebranych w podmiejskich okolicach Łodzi w rezerwacie leśnym Molenda. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego: Seria 2 - Nauki matematyczno-przyrodnicze 3309
· Trzebiński (1916) (Trzebiński J.) — Choroby i szkodniki roślin hodowanych w Królestwie Polskim. Według danych Stacyi Ochrony Roślin z roku 1912, 1913 i 1914 z dołączeniem danych dawniejszych. — Pamiętnik Fizyograficzny 3607 (Brak u Wojewody (2003).)
· Trzebiński (1918) (Trzebiński J.) — Choroby roślin uprawnych w Królestwie Polskim w 1915 i 1916 roku. Ze Stacyi Ochrony Roślin przy Warszawskim Towarzystwie Ogrodniczym. — Pamiętnik Fizyograficzny 3608 (Brak u Wojewody (2003).)
· Trzeciak (2000) (Trzeciak A.) — Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2418
· Trzeciak (2017) (Trzeciak A.) — Ciekawsze gatunki grzybów z okolic Dębicy na Podkarpaciu. — Wszechświat 2419
· Trzeciak & Trzeciak (2000) (Trzeciak A., Trzeciak Z.) — Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea na Obszarze Chronionego Krajobrazu Podgórza Strzyżowskiego. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2420
· Tuła (1995) (Tuła K.) — Okratek australijski (Clathrus archeri). — Przyroda Polska 3310
· Turnau (1978) (Turnau K.) — Cotylidia undulata (Fr.) Karst. (Podoscyphaceae) – nowy gatunek grzyba we florze Polski. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 3311
· Turnau (1981) (Turnau K.) — Macromycetes on fly-ash heap at Skawina. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 3312
· Turnau (1983) (Turnau K.) — Cup-fungi of Turbacz and Stare Wierchy mountains in the Gorce range (Polish Western Carpathians). — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 3609
· Turnau (1984) (Turnau K.) — Post-fire cup-fungi of Turbacz and Stare Wierchy mountains in the Gorce range (Polish Western Carpathiens). — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 3610 (Brak u Wojewody (2003).)
· Turnau (1984) (Turnau K.) — Investigations on Post–fire Discomycetes: Geopyxis rehmii sp. nov. and G. carbonaria (Alb. et Schw. ex Fr.) Sacc. — Nova Hedwigia 3611
· Turnau (1984) (Turnau K.) — Interactions between organisms isolated from burns. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 3774
· Turnau (1985) (Turnau K.) — The second locality of Phallogaster saccatus (Hysterangiaceae) in Poland. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 3313
· Turnau (1987) (Turnau K.) — An emergence of Morchella semilibera DC.: Fr. after application of Gesaprim 50. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 3612
· Turnau (1987) (Turnau K.) — Changes in mycoflora during revegetation of fly-ash heap at Skawina (Southern Poland). — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 3765 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Turnau (1988) (Turnau K.) — A comparative scanning electron microscope study of asci in Peziza vesiculosa. — Transactions of the British Mycological Society 3613
· Turnau (1988) (Turnau K.) — Grzyby hałd przemysłowych południowej Polski (doniesienie tymczasowe). — Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Biologia 3314
· Turnau (1989) (Turnau K.) — The influence of industrial dusts on the mycorrhizal status of plants in Pino-Quercetum forest. — Agriculture, Ecosystems and Environment 3319 (Brak u Chmiel (2006) i Wojewody (2003).)
· Turnau (1990) (Turnau K.) — The influence of industrial dust on macromycetes in a Pino-Quercetum forest. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne 3315
· Turnau (1990) (Turnau K.) — Heavy metal uptake by Armillaria lutea growing in a Pino-Quercetum forest treated with cadmium dust. — Nowa Hedwigia 3316
· Turnau (1991) (Turnau K.) — The influence of cadmium dust on fungi in a Pino-Quercetum forest. — Ekologia Polska 3317 (Brak u Wojewody (2003).)
· Turnau & Kozłowska (1991) (Turnau K., Kozłowska B.) — The influence of industrial dust on the heavy metal content of Fungi. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 3318
· Turnau et al. (1991) (Turnau K., Kropieniewicz B., Pawłowska T.) — Ascomycetes on spoil mounds of the Cracow Soda Factory. — Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Botaniczne 3764 (Brak u Chmiel (2006).)
· Tylkowski (2013) (Tylkowski T.) — Maślak daglezjowy - co to takiego? Przegląd Leśniczy 11 (23, 269): 15. 2421
· Ulbrich (1932) (Ulbrich E.) — Über den Formenkreis von Phallus impudicus. — Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 3320
· Ulbrich (1935) (Ulbrich E.) — Neue Funde un Beobachtungen der nordamerikanische Phallaceae Dictyophora duplicata (Bosc.) E. Fischer in Deutschland und Oesterreich. — Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 3321
· Ulbrich (1939) (Ulbrich E.) — Über einen bemerkenswerten Fall von geotropischer Hymenial-Regeneration bei einer Polystictus-Art. — Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 3322 (Brak u Wojewody (2003).)
· Urbański (1955) (Urbański J.) — Wielkopolski Park Narodowy. 3411
· Urbisz & Urbisz (2006) (Urbisz A., Urbisz A.) — Nowe stanowisko smardza półwolnego Morchella semilibera DC.: Fr. - rzadkiego w Polsce gatunku grzyba. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2422
· Usewicz (2012) (Usewicz W.) — Pierwsze stwierdzenie maślaka daglezjowego Suillus lakei (Murrill) A. H. Sm. & Thiers w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 2423
· Vampola (2009) (Vampola P.) — Poznámky k choroši pórnatce žlutobílé – Junghuhnia luteoalba. — Mykologické Listy 3128
· Vampola & Pouzar (1992) (Vampola P., Pouzar Z.) — Příspěvek k poznání vzácného resupinátního choroše Amyloporia sitchensis. — Česká Mykologie 3323
· Vampola & Pouzar (1996) (Vampola P., Pouzar Z.) — Notes on some species of genera Ceriporia and Ceriporiopsis (Polyporaceae). — Czech Mycology 3324
· Vampola et al. (2014) (Vampola P., Ordynets A., Vlasák J.) — The identity of Postia lowei (Basidiomycota, Polyporales) and notes on related or similar species. — Czech Mycology 3119
· Vampola et al. (2020) (Vampola P., Kunca V., Vlasák J.) — Poznámky k některým druhům chorošů. I. Pouzaroporia subrufa. — Mykologické Listy 3130
· Vašutová et al. (2013) (Vašutová M., Dvořák D., Beran M.) — Rare macromycetes from raised bogs in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic). — Czech Mycology 3124
· Vauras (1988) (Vauras J.) — Inocybe sectio Calosporae in NW Europe. — Karstenia 3325
· Vesterholt (1989) (Vesterholt J.) — A revision of Hebeloma sect. Indusiata in the Nordic countries. — Nordic Journal of Botany 3327 (U Wojewody (2003) na liście literatury ale nie cytowana przy stanowiskach.)
· Vesterholt (1993) (Vesterholt J.) — Taxonomic notes on Hebeloma (Agaricales, Cortinariaceae). — Windahlia 3326
· Vidal et al. (2019) (Vidal J.M., Alvarado P., Loizides M., Konstantinidis G., Chachuła P., Mleczko P., Moreno G., Vizzini A., Krakhmalnyi M., Paz A., Cabero J., Kaounas V., Slavova M., Moreno-Arroyo B., Llistosella J.) — A phylogenetic and taxonomic revision of sequestrate Russulaceae in Mediterranean and temperate Europe. — Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 2424
· Vidal et al. (2023) (Vidal J.M., Cseh P., Merényi Z., Bóna L., Rudnóy S., Bratek Z., Paz A., Mleczko P., Kozak M., Chachuła P., Assyov B., Slavova M., Kaounas V., Konstantinidis G., Rodríguez F., Cabero J., García-Verdugo F., García-Alonso F., Mahiques R., Fantini P., States J.S.) — The genus Gautieria (Gomphales) in Europe and the Mediterranean Basin: a morphological and phylogenetic taxonomic revision. — Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi 3701
· Voglmayr & Jaklitsch (2017) (Voglmayr H., Jaklitsch W.M.) — Corynespora, Exosporium and Helminthosporium revisited – New species and generic reclassification. — Studies in Mycology 2425
· Vorwerk (1898) (Vorwerk K.) — Betraig zur Flora der Provinz Posen. — Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen 3328 (U Wojewody (2003) błędny tytuł czasopisma (podano nazwę towarzystwa naukowego wydającego periodyk).)
· Vorwerk (1905) (Vorwerk K.) — Pilze aus Umgegend von Alt-Boyen. — Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen 3332
· Vries (1978) (Vries B.W.L.) — Kavinia alboviridis, een algemeine soort in jeneverbesstruwelen. — Coolia 3329
· Waldon-Rudzionek & Rudzionek (2017) (Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B.) — Nowe dla Polski stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme w rezerwacie Las Mariański w pobliżu Bydgoszczy. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2426
· Waldon-Rudzionek & Rudzionek (2019) (Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B.) — Obserwacje gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum i grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium w okolicach Bydgoszczy. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2427
· Waldon-Rudzionek & Rudzionek (2022) (Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B.) — Nowe dla Polski stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium. — Przegląd Przyrodniczy 2428
· Wartecki (2002) (Wartecki B.) — Okratek australijski. — Las Polski 3333
· Waśniewski (1911) (Waśniewski S.) — Przyczynek do mikologii Królestwa Polskiego. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności 3334
· Weber & Zdziebkowski (1989) (Weber Z., Zdziebkowski T.) — Porównanie wzrostu oraz niektórych morfologicznych i anatomicznych cech Rhizoctonia cerealis i R. solani. — Acta Mycologica 3337
· Weber-Czerwińska (1967) (Weber-Czerwińska E.) — Obserwacje fenologiczne dotyczące grzybów występujących na drzewach i krzewach w parku w Koniczynce koło Torunia. — Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio D (Botanica) 3614
· Weber-Czerwińska (1974) (Weber-Czerwińska E.) — Mikoflora gałązek drzew i krzewów w rezerwacie cisowym Wierzchlas. — Acta Mycologica 3615
· Weberbauer (1873) (Weberbauer O.) — Die Pilze Nord-Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung Schlesiens. 2665 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Weinberg (1852) (Weinberg J.) — O grzybach i bedłkach jadowitych i jadalnych krajowych oraz o niesieniu pomocy otrutym jadowitemi. 3827
· Weiss (1826) (Weiss J.G.) — Die um Danzig wildwachsenden Pflanzen nach ihren Geschlechtsheilen geordnet und beschrieben von Gottfried Reyger. Neue ganz ubgearbeitete und vermehrte Auflage. Zweiter Teil. Die Kryptogamie enthhaltend. 3336 (Brak u Chmiel (2006).)
· Werner & Napierała-Filipiak (1999) (Werner A., Napierała-Filipiak A.) — Grzyby mikoryzowe w ogniskach chroby wywołanej przez grzyb Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. — Zeszyty Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa 3338
· Węglowski (2000) (Węglowski I.) — Niespodzianka na spacerze, purchawka olbrzym. — Gazeta Tarnowska 3339
· Węgrzyn (2004) (Węgrzyn M.) — Porosty epifityczne, epiksyliczne i epigeiczne piętra kosodrzewiny na Babiej Górze. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3415
· Wilczek (2016) (Wilczek Z.) — Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim. 2429
· Wilga (1993) (Wilga M.S.) — Stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Lasach Oliwskich. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3628 (Brak u Wojewody (2003).)
· Wilga (1994) (Wilga M.S.) — Grzyby z rodziny sromotnikowatych Phallaceae w Lasach Oliwskich. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3426 (Brak u Wojewody (2003).)
· Wilga (1995) (Wilga M.S.) — Stanowiska czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w lasach Oliwskich. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3616
· Wilga (1995) (Wilga M.S.) — Gwiazdosz fredzelkowaty - przedstawiciel saprofitów znajdujący się na czerwonej liście gatunków zagrożonych w Polsce (Lasy Oliwskie - Niedzwiednik, październik 1994 r.). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3668 (Brak u Wojewody (2003). Zdjęcie na okładce + opis.)
· Wilga (1996) (Wilga M.S.) — Rzadkie gatunki wielkoowocnikowych grzybów – macromycetes w rejonie Gdańska. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3340
· Wilga (1997) (Wilga M.S.) — Stanowisko soplówki gałęzistej Hericium clathroides w rejonie Gdańska-Oliwy. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3341
· Wilga (1997) (Wilga M.S.) — Gwiazdosz rudawy – przedstawiciel wnętrzniaków (Samborowo, Lasy Oliwskie, 1996 r.). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3342 (Zdjęcie na okładce + opis.)
· Wilga (1997) (Wilga M.S.) — Perspektywy egzystencji grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w Lasach Oliwskich ze specjalnym uwzględnieniem gatunków chronionych i rzadkich. — Przegląd Przyrodniczy 3343 (U Wojewody (2003) wpis zdublowany - jako Wilga 1997c i 1997d. Brak u Chmiel (2006).)
· Wilga (1998) (Wilga M.S.) — Subfosylne stanowisko ślimaka ostrokrawędzistego Helicogloea lapicida w Zielonej Dolince (Lasy Oliwskie). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3344
· Wilga (1998) (Wilga M.S.) — Żagiew okółkowa – chroniony gatunek grzyba – w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (lipiec 1997 r.). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3345
· Wilga (2000) (Wilga M.S.) — Kolejne stanowisko czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3627 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wilga (2000) (Wilga M.S.) — Kolejne stanowisko czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2430 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wilga (2000) (Wilga M.S.) — Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Acta Botanica Cassubica 2432
· Wilga (2000a) (Wilga M.S.) — Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111 2431
· Wilga (2001) (Wilga M.S.) — Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces floccopus (Vahl. in Dan. ex Fr.) P. Karst. w regionie gdańskim (północna Polska). Acta Bot. Cassubica 2: 149-152 2433
· Wilga (2001a) (Wilga M.S.) — Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147 2434
· Wilga (2002) (Wilga M.S.) — Stanowiska czarki szkarłatnej w okolicy Gdańska-Oliwy. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2435 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wilga (2002) (Wilga M.S.) — Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. (Morchellaceae) w Gdańsku. — Acta Botanica Cassubica 2436 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wilga (2002) (Wilga M.S.) — Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich. — Acta Botanica Cassubica 2437
· Wilga (2002) (Wilga M.S.) — Dojrzały owocnik grzybówki bukowej (Mycena fagetorum), nadleśnictwo Gdańsk, październik 1999. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3670 (Brak u Wojewody (2003). Zdjęcie na okładce + opis. Oznaczenie wątpliwe.)
· Wilga (2003) (Wilga M.S.) — Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2438
· Wilga (2004) (Wilga M.S.) — Stanowiska Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. (Basidiomycota) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. — Acta Botanica Cassubica 2439
· Wilga (2004) (Wilga M.S.) — Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie). — Przegląd Przyrodniczy 2440 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wilga (2004) (Wilga M.S.) — Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie). — Przegląd Przyrodniczy 2441 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wilga (2004) (Wilga M.S.) — Zasłonak fioletowy Cortinarius violaceus (Fr.) Fr. w rejonie jeziora Borówno Wielkie na Pomorzu Gdańskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2442
· Wilga (2004) (Wilga M.S.) — Maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link w okolicy Gdańska (województwo pomorskie). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2443
· Wilga (2004) (Wilga M.S.) — Gomphidius roseus (Fr.) Gill. (Basidiomycota) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. — Acta Botanica Cassubica 2444
· Wilga (2004) (Wilga M.S.) — Przyroda projektowanego rezerwatu "Dolina Mirachowskiej Strugi" na Pojezierzu Kaszubskim. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). — Acta Botanica Cassubica 2445
· Wilga (2004) (Wilga M.S.) — Garstnica wypaleniskowa Geopyxis carbonaria na wypalonych gałęziach świerka w Lasach Oliwskich (oddz. 141) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3650 (Brak u Chmiel (2006). Zdjęcie na okładce + opis.)
· Wilga (2004) (Wilga M.S.) — Twardnica bulwiasta Scleratina tuberosa w wilgotnym łęgu jesionowo-olszowym Fraxino-Alnetum w Lasach Oliwskich (Dolina Samborowo) na obszarze Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3651 (Brak u Chmiel (2006). Zdjęcie na okładce + opis.)
· Wilga (2005) (Wilga M.S.) — Muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Gdańsku. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2446
· Wilga (2005) (Wilga M.S.) — Grzybolubka lepka Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Przegląd Przyrodniczy 2447
· Wilga (2005) (Wilga M.S.) — Stanowisko maślaka błotnego Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J.S. Presl. w rezerwacie przyrody "Mierzeja Sarbska" koło Łeby. — Przegląd Przyrodniczy 2448
· Wilga (2005c) (Wilga M.S.) — Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody "Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 5: 183-186 2449
· Wilga (2005d) (Wilga M.S.) — Stanowisko Pleurocybella porrigens (Pers.: F.) Singer (macromycetes) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 5: 179-182 2450
· Wilga (2005e) (Wilga M.S.) — Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68 2451
· Wilga (2005f) (Wilga M.S.) — Interesujące grzyby wielkoowocnikowe Doliny Radości w Gdańsku-Oliwie. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pismo Politechniki Gdańskiej 29: 31-32 2452
· Wilga (2006) (Wilga M.S.) — Wieloletnie obserwacje soplówki jeżowatej Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. (macromycetes) na stanowisku w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Przegląd Przyrodniczy 2453
· Wilga (2006) (Wilga M.S.) — Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Dolinie Samborowo w Lasach Oliewskich (Pomorze Gdańskie). — Przegląd Przyrodniczy 2454
· Wilga (2007) (Wilga M.S.) — Droga Mackensena w Lasach Oliwskich (propozycja spędzenia kilku godzin w otoczeniu natury). Pismo Politechniki Gdańskiej 4: 31-33 2455
· Wilga (2008) (Wilga M.S.) — Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2456
· Wilga (2008) (Wilga M.S.) — Antrakofilne gatunki macromycetes w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Przegląd Przyrodniczy 2457
· Wilga (2008) (Wilga M.S.) — Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w rejonie Gdańska-Oliwy - nowe stanowiska. — Przegląd Przyrodniczy 2458
· Wilga (2009) (Wilga M.S.) — Rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis decora (FR.: Fr.) Singer - rzadki grzyb w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2459
· Wilga (2009) (Wilga M.S.) — Interesujące wiosenne grzyby lasów Oliwskich. — Gawron 2461
· Wilga (2009a) (Wilga M.S.) — Porost pępówka pofałdowana Omphalina umbellifera (L.: Fr.) Quel. - nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(5): 393-395 2460
· Wilga (2009c) (Wilga M.S.) — Brętowo - zagrożona oaza zieleni. Pismo Politechniki Gdańskiej 10: 27-30 2462
· Wilga (2010) (Wilga M.S.) — Nowe stanowiska suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w okolicy Samborowa (Trójmiejski Park Narodowy). — Przegląd Przyrodniczy 2463
· Wilga (2010) (Wilga M.S.) — Nowe stanowiska maczużnika bojowego Cordyceps militaris (L.) Link w Gdańsku i jego okolicach. — Przegląd Przyrodniczy 2464
· Wilga (2011) (Wilga M.S.) — Stanowisko rzadkiego grzyba - gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Dolinie Zajęczej (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2465
· Wilga (2011) (Wilga M.S.) — Entoloma chytrophilum - oliwski grzybowy unikat. — Gawron 2467
· Wilga (2011a) (Wilga M.S.) — A teraz grzyby? . Pismo Politechniki Gdańskiej 5: 47-50 2466
· Wilga (2012) (Wilga M.S.) — Kustrzebianki Pezicula carpinea i Pezicula acericola w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Przegląd Przyrodniczy 2468
· Wilga (2013) (Wilga M.S.) — Brak walorów przyrodniczych - czy aby na pewo?. — Gawron 2469
· Wilga (2016) (Wilga M.S.) — Cuda oliwskiej przyrody. Grzyby. 3812
· Wilga & Ciechanowski (2007) (Wilga M.S., Ciechanowski M.) — Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2470
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy). — Przegląd Przyrodniczy 2471
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2009) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie). — Przegląd Przyrodniczy 2472
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2010) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) - uzupełnienie. — Przegląd Przyrodniczy 2473
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2010) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa (Pomorze Gdańskie). — Przegląd Przyrodniczy 2474
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). — Przegląd Przyrodniczy 2475
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2012) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Piestrzenica infułowata Gyromitra infula Schaeff. Quél. - nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. — Przegląd Przyrodniczy 2476
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2012) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody "Cisowa" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). — Przegląd Przyrodniczy 2478
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2013) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Nowe stanowisko Phellinus hippophaëicola H. Jahn (macromycetes) w Gdańsku. — Przegląd Przyrodniczy 2480
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2013) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Nowe stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Pojezierzu Kaszubskim. — Przegląd Przyrodniczy 2481
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2013) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Nowe stanowisko Entoloma chytrophilum w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy, Pomorze Gdańskie). — Przegląd Przyrodniczy 2482
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2014) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Kolejne stanowisko rzadkiego grzyba - rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Ziemi Gdańskiej. — Przegląd Przyrodniczy 2483
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2015) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy). — Przegląd Przyrodniczy 2484
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2018) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Grzyby wielkoowocnikowe i śluzowce Ogrodu Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. — Przegląd Przyrodniczy 2487
· Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 2488
· Wilga & Zieliński (1998) (Wilga M.S., Zieliński S.) — Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus na Pojezierzu Kaszubskim oraz ochrona gatunku w regionie gdańskim. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3347
· Wilga et al. (1998) (Wilga M.S., Buliński M., Fałtynowicz W.) — Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Część 1. Ścieżka w Dolinie Samborowo (Lasy Oliwskie). 3346 (U Wojewody (2003) zacytowany wyłącznie rozdział "Alfabetyczny wykaz grzybów napotkanych w dolinie Samborowo" (pp. 118-124; jako Wilga M.S. 1998c), jednak informacje o występowaniu grzybów w TPK zawarte są także w innych rozdziałach: "Ekologia grzybów leśnych" (pp. 110-117), "Wykaz chronionych roślin i grzybów stwierdzonych na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego" (pp. 105-109) oraz "Grzyby wielkoowocnikowe" (pp. 51-62). W każdym w rozdziałów wymienione są stanowiska gatunków, nieujętych w "Alfabetycznym wykazie...". U Wojewody (2003) błąd w tytule książki.)
· Wilga et al. (2010) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M., Chojnacki W.) — Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. — Przegląd Przyrodniczy 2479
· Wilga i Wantoch-Rekowski (2012a) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna. Acta Bot. Cassub. 11: 201-206 2477
· Wilga i Wantoch-Rekowski (2014a) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w Polsce. ? Acta Bot. Cassub. 13: 55-59. 2485
· Wilga i Wantoch-Rekowski (2017) (Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M.) — Grzyby. W: Herbich J. (red.). Przyroda rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 139-143 2486
· Wilgan (2020) (Wilgan R.) — Potencjał orzeszników w uprawie trufli w Europie. Las Polski 5: 14-15 2489
· Wilgan (2020) (Wilgan R.) — Na grzyby do ogródka. — Kórniczanin 2490
· Wilgan (2020b) (Wilgan R.) — Nie tylko dla smakoszy. Echa leśne 2(640): 28-30 2491
· Wilgan et al. (2019) (Wilgan R., Leski T., Rudawska M., Pietras M., Karliński L.) — Ukryte bogactwo Puszczy Białowieskiej - nowe dla Puszczy gatunki grzybów, zidentyfikowane na podstawie analiz molekularnych mykoryz i owocników. — MycoRise Up! Młodzi w mykologii. Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów - książka abstraktów. Spała, 12-13 kwietnia 2019. 2492 (Tekst w dwóch wersjach językowych (PL, EN).)
· Wilk (2016) (Wilk B.) — Purchawica... na zdrowie. — Przegląd Lokalny: Knurów, Gierałtowice, Pilchowice 2494 (http://przegladlokalny.eu/files/back_issues/1486023303423_31_2016.pdf [Anna Kujawa])
· Winnicki & Zemanek (2003) (Winnicki T., Zemanek B.) — Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. XXX lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego 1973-2003. 2495 (Brak u Wojewody (2003). Grzyby omówione na stronach 100-102.)
· Wiśniowski (1992) (Wiśniowski B.) — Występowanie prawnie chronionych gatunków grzybów w Ojcowskim Parku Narodowym w 1991 roku. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3348
· Wit et al. (2020) (Wit M., Sierota Z., Żółciak A., Mirzwa-Mróz E., Jabłońska E., Wakuliński W.) — Phylogenetic Relationships between Phlebiopsis gigantea and Selected Basidiomycota Species Inferred from Partial DNA Sequence of Elongation Factor 1-Alpha Gene. — Forests 3443
· Wodziczko (1911) (Wodziczko A.) — Materyały do mykologii Galicyi. — Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej Akademii Umiejętności 3349
· Wojewoda (1960) (Wojewoda W.) — Obserwacje mikologiczne w płatach Fagetum carpaticum i Pineto-Vaccinieturn myrtilli w okolicy Rabsztyna. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3356
· Wojewoda (1964) (Wojewoda W.) — Nowe stanowiska interesujących gatunków grzybów w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3357
· Wojewoda (1964) (Wojewoda W.) — Wstępne uwagi o grzybach Gorców. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3358
· Wojewoda (1965) (Wojewoda W.) — Notaki mikologoczne z Babiej Góry. I. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3361
· Wojewoda (1966) (Wojewoda W.) — Bovista paludosa Lév., nowy dla flory Polski gatunek Gasteromycetes znaleziony w Gorcach. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3362
· Wojewoda (1966) (Wojewoda W.) — Ungulina corrugis (Fr.) Bourd. & Galz., nowy dla flory Polski gatunek z rodziny Polyporaceae znaleziony w Ojcowskim Parku Narodowym. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3363
· Wojewoda (1966) (Wojewoda W.) — Ojcowski National Park. — Guide. Fourth Congress of European Mycologists, Poland, 1966 Aug 31 – Sep 6. 3364
· Wojewoda (1966) (Wojewoda W.) — Morchellaceae zebrane w południowej Polsce w latach 1962–1965. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3617
· Wojewoda (1966) (Wojewoda W.) — Smardze - rzadkie wiosenne grzyby naszych lasów. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3761 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wojewoda (1967) (Wojewoda W.) — Trzy nowe dla flory Polski gatunki z rodzin Polyporaceae i Tricholomataceae. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3365
· Wojewoda (1967) (Wojewoda W.) — Boletus fechntneri Vel., nowy dla Polski gatunek grzyba. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3366
· Wojewoda (1971) (Wojewoda W.) — Osteina obducta (Berk.) Donk (Polyporaceae), nowy dla flory Polski gatunek grzyba. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3367
· Wojewoda (1971) (Wojewoda W.) — Grzyby. — Środowisko przyrodnicze Krakowa jako obiekt dydaktyczny. 3368
· Wojewoda (1973) (Wojewoda W.) — Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3369
· Wojewoda (1973) (Wojewoda W.) — Sarcodontia setosa (Pers.) Donk w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3370
· Wojewoda (1973) (Wojewoda W.) — Grzyby wielkoowocnikowe („Macromycetes”) Ziemi Chrzanowskiej i Jaworzna. I. — Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, Oddział Kraków 3371
· Wojewoda (1973) (Wojewoda W.) — „Macromycetes” Gorców. I. Materiały do flory Ascomycetes. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3618
· Wojewoda (1974) (Wojewoda W.) — Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora. — Acta Mycologica 3372
· Wojewoda (1974) (Wojewoda W.) — Basidiodendron caesiocinereum (Höhn. et Litsch.) Luck-Allen (Tremellales) in Poland. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3373
· Wojewoda (1974) (Wojewoda W.) — Exidiopsis grisea (Pers.) Bourd. et Maire sensu Reid (1970) in Poland. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3374
· Wojewoda (1975) (Wojewoda W.) — Gatunki rodaju Tremella pasożytujące na grzybach. — Wiadomości Botaniczne 3375
· Wojewoda (1975) (Wojewoda W.) — Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. II. Charakterystyka socjologiczno-ekologiczno-geograficzna. — Acta Mycologica 3382 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006).)
· Wojewoda (1976) (Wojewoda W.) — Polish Dacrymycetales. I. Dacrymyces estonicus Raitv. and D. ovisporus Bref. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3376
· Wojewoda (1976) (Wojewoda W.) — Zanikanie stanowisk macromycetes w Polsce. — Phytocoenosis 3780 (Brak u Wojewody (2003).)
· Wojewoda (1977) (Wojewoda W.) — Grzyby wielkoowocnikowe. — Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. 3781 (Brak u Wojewody (2003).)
· Wojewoda (1977) (Wojewoda W.) — Polish Dacrymycetales. II. Calocera furcata (Fr.) Fr. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3378
· Wojewoda (1978) (Wojewoda W.) — Polish Tulasnellales. I. Tulasnella inclusa (Christ.) Donk. — Acta Mycologica 3377
· Wojewoda (1978) (Wojewoda W.) — Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Lipówka w Puszczy Niepołomickiej. — Studia Naturae - Seria A 3379
· Wojewoda (1979) (Wojewoda W.) — Rozmieszczenie geograficzne grzybów tremelloidalnych w Polsce. — Acta Mycologica 3380
· Wojewoda (1979) (Wojewoda W.) — Grzyby wielkoowocnikowe ("Macromycetes") Ziemi Chrzanowskiej i Jaworzna. Część II. — Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, Oddział Kraków 3381
· Wojewoda (1980) (Wojewoda W.) — Materiały do ekologii grzybów tremelloidalnych Polski. — Acta Mycologica 3383
· Wojewoda (1981) (Wojewoda W.) — Grzyby wielkoowocnikowe („Macromycetes”) Ziemi Chrzanowskiej i Jaworzna. Część III. — Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, Oddział Kraków 3384
· Wojewoda (1981) (Wojewoda W.) — Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych rezerwatu Łężczak koło Raciborza. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3385
· Wojewoda (1983) (Wojewoda W.) — Polish Tulasnellales. II. Tulasnella hyalina Höhn. et Litsch. — Acta Mycologica 3386
· Wojewoda (1983) (Wojewoda W.) — Polish Dacrymycetales. III. Calocera glossoides (Pers.) Fr. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3387
· Wojewoda (1986) (Wojewoda W.) — Polish Tulasnellales. III. Tulasnella violacea (Johan-Olsen ap. Bref.) Juel. — Acta Mycologica 3388
· Wojewoda (1991) (Wojewoda W.) — Changes in macrofungal flora of Cracow (S. Poland). — Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der ETH, Stiftung Rübel, Zürich 3389
· Wojewoda (1991) (Wojewoda W.) — Pierwsza czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) zagrożonych w polskich Karpatach. — Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, Oddział Kraków 3390 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wojewoda (1993) (Wojewoda W.) — Grzyb na grzybie. — Echa Leśne 3391
· Wojewoda (1996) (Wojewoda W.) — Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes. — Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, Oddział Kraków 3392
· Wojewoda (1996) (Wojewoda W.) — Grzyby wielkoowocnikowe. — Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. 3393 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wojewoda (1997-1998) (Wojewoda W.) — Wielkoowocnikowe grzyby postawkowe (Basidiomycotina) Beskidu Niskiego (Karpaty). — Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, Oddział Kraków 3394 (Brak u Chmiel (2006).)
· Wojewoda (1999) (Wojewoda W.) — Wstępna charakterystyka grzybów wielkoowocnikowych Magurskiego Parku Narodowego. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3395
· Wojewoda (1999) (Wojewoda W.) — Grzyby poliporoidalne Polski. Stan zbadania i nowy podzial sytematyczny. — Zeszyty Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa 3396
· Wojewoda (1999) (Wojewoda W.) — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska. — Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Raporty i Opinie 3405
· Wojewoda (1999) (Wojewoda W.) — Grzyby kortycjoidalne polskich Karpat. — Wiadomości Botaniczne 3407
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Typhula quisquiliaris (Cantharellales) - a species new to Poland. — Acta Mycologica 2496
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Punctularia strigosozonata (Fungi, Corticiaceae) in Poland and North Korea. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 2497
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland. — Acta Mycologica 2498
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Asterodon ferruginosus Pat. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2499
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2500
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Eocronartium muscicola (Pers.: Fr.) Fitzp. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2501
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Peniophora lilacea Bourd. & Galz. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2502
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Porostereum spadiceum (Pers.: Fr.) Hjorst. & Ryv. — Atlas of the geographic distribution of fungi in Poland. 2503
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2504
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boid. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2505
· Wojewoda (2000) (Wojewoda W.) — Grzyby. — Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 2637
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce. — Arboretum Bolestraszyce 2506
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Dacryomyces ovisporus (Dacryomycetales, Basidiomycetes) new to the Czech Republic. — Czech Mycology 2507
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Amylocorticium cebennense (Bourdot) Pouzar. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2508
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2509
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2510
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Bovista paludosa Lév. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2511
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2512
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2513
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Conohypha albocremea (Höhn. et Litsch.) Jülich. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2514
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Daedaleopsis tricolor (Bull.: Fr.) Bondartsev Et Singer. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2515
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Fomitiporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson & Niemelä. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2516
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Irpicodon pendulus (Alb. & Schwein.: Fr.) Pouzar. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2517
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Punctularia strigosozonata (Schwein.) P. H. B. Talbot. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2518
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Scotomyces subviolaceus (Peck) Jülich. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2519
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Syzygospora pallida Hauerslev. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2520 (U Wojewody (2003) błędny zakres stron.)
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Thanatephorus sterigmaticus (Bourdot) P. H. B. Talbot. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2521
· Wojewoda (2002) (Wojewoda W.) — Tubulicrinis borealis J. Erikss. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2522
· Wojewoda (2003) (Wojewoda W.) — Morphology of some rare and threatened Polish Basidiomycota. — Acta Mycologica 2523
· Wojewoda (2003) (Wojewoda W.) — Checklist of Polish larger Basidiomycetes. 1146
· Wojewoda (2005) (Wojewoda W.) — Grzyby Krzemionek Podgórskich. — Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. 2524
· Wojewoda (2005) (Wojewoda W.) — Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2525
· Wojewoda (2005) (Wojewoda W.) — Coniophora olivacea (Pers.: Fr.) P. Karst. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2526
· Wojewoda (2005) (Wojewoda W.) — Helicobasidium purpureum Pat. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2527
· Wojewoda (2005) (Wojewoda W.) — Leucogyrophana olivascens (Berk.. & M. A Curtis ) Ginns & Weres. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2528
· Wojewoda (2005) (Wojewoda W.) — Lycoperdon mammiforme Pers.: Pers. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2529
· Wojewoda (2005) (Wojewoda W.) — Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & Ryvarden. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2530
· Wojewoda (2005) (Wojewoda W.) — Onygena equina (Willdenow) Pers.: Fr. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2531
· Wojewoda (2005) (Wojewoda W.) — Veluticeps ambigua (Peck) Hjortstam & Tellería. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2532
· Wojewoda (2006) (Wojewoda W.) — Auriculariopsis albomellea (Agaricales, Schizophyllaceae) new for Poland. — Acta Mycologica 2533
· Wojewoda (2008) (Wojewoda W.) — Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego. — Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. 2534
· Wojewoda (2010) (Wojewoda W.) — Laricifomes officinalis in the Gorce Mountains (S Poland). — Acta Mycologica 2535
· Wojewoda & Karasiński (2005) (Wojewoda W., Karasiński D.) — Clavaria zollingeri Lév. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2538
· Wojewoda & Karasiński (2010) (Wojewoda W., Karasiński D.) — Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland. 2539
· Wojewoda & Kaźmierczakowa (2000) (Wojewoda W., Kaźmierczakowa R.) — Goździeniec fioletowy Clavaria zollingeri Lév. – grzyb nowy dla Polski. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2540
· Wojewoda & Komorowska (1997) (Wojewoda W., Komorowska H.) — Notes on Phleogena faginea (Fungi, Atractiellales). — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3419
· Wojewoda & Szymański (1998) (Wojewoda W., Szymański J.) — Zasoby genowe wybranych grzybow uprawnych dziko rosnacych w Polsce poludniowo-wschodniej. — Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 3663 (Brak u Wojewody (2003).)
· Wojewoda & Wojewoda (2007) (Wojewoda W., Wojewoda M.) — Grzyby inwazyjne: okratek australijski Clathrus archeri i pierścieniak uprawny Stropharia rugosoannulata w Beskidzie Wyspowym. — Wszechświat 2543
· Wojewoda et al. (1985) (Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H.) — Makroskopowe podstawczaki nowe we florze Tatrzańskiego Parku Narodowego. — Acta Mycologica 2709
· Wojewoda et al. (1999) (Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H.) — Nowe stanowiska i nowy żywiciel Phleogena faginea (Fungi, Atractiellales) w Polsce. — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3409
· Wojewoda et al. (1999) (Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H.) — Macromycetes of oak-lime-hornbeam woods in the Niepołomice Forest near Kraków (S Poland) – monitoring studies. — Acta Mycologica 3410
· Wojewoda et al. (2002) (Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H.) — Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden. — Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2536
· Wojewoda et al. (2002) (Wojewoda W., Komorowska H., Piątek M.) — Hymenochaete cruenta (Pers.: Fr.) Donk. — Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland. 2541 (U Wojewody (2003) dwie pozycje literaturowe mają to samo oznaczenie w tekście (Wojewoda et al. 2002): Wojewoda, W., Komorowska H., & Piątek, M. 2002 oraz Wojewoda, W., Heinrich, Z. & Komorowska, H. 2002.)
· Wojewoda et al. (2004) (Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H.) — Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie). — Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2537
· Wojewoda et al. (2016) (Wojewoda W., Kozak M., Mleczko P., Karasiński D.) — Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). 2542
· Wojterska et al. (2012) (Wojterska M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Małek S., Banaszczak P., Karolewski P., Oleksyn J.) — Species diversity related to red maple (Acer rubrum L.) occurred on experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). — Folia Forestalia Polonica. Series A . Forestry 3665
· Wołk (1990) (Wołk K.) — Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w Puszczy Boreckiej, w Dobie koło Giżycka i w Toruńskiem. — Wszechświat 3355
· Wołk (2008) (Wołk K.) — Mądziak psi (Mutinus caninus) wykryty w Puszczy Boreckiej. — Natura. Przyroda Warmi i Mazur 2544
· Wołkowycki (2022) (Wołkowycki M.) — Grzyby poliporoidalne Białegostoku. 2545
· Woźniak (2007) (Woźniak W.) — A characteristic of mycelium biomass of edible boletus. — Acta Mycologica 2546
· Wójtowski (2006) (Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A.) — Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka". — XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii "Morze chemii w środowisku" - materiały konferencyjne. Puck, 10-14 listopada 2006. 2547
· Wójtowski et al. (2008) (Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A.) — Nowe stanowisko pieczarki krótkotrzonowej Agaricus lanipes (F.H. Moller & Jul. Schaff) Singer w Polsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2548
· Wójtowski et al. (2008) (Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A.) — Trzy nowe stanowiska czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2549
· Wright (1987) (Wright J.E.) — The genus Tulostoma (Gasteromycetes) - A World Monograph. 3420
· Wróblewski (1915) (Wróblewski A.) — Spis grzybów zebranych na Ziemiach Polskich przez Feliksa Berdaua i Aleksandra Zalewskiego oraz wybranych z zielników Komisyi Fizyograficznrj Akademii Umiejętnosci przez Prof. M. Raciborskiego. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 3619 (Brak u Wojewody (2003) na liście literatury, cytowana w tekście.)
· Wróblewski (1918) (Wróblewski A.) — Przyczynek do znajomości grzybów Galicji Zachodniej. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 3620 (Brak u Wojewody (2003).)
· Wróblewski (1922) (Wróblewski A.) — Grzyby zbioru Józefa Krupy z okolic Lwowa, Buczacza, Skolego i Tatr. — Kosmos 3621
· Wróblewski (1922) (Wróblewski A.) — Wykaz grzybów zebranych w latach 1913–1918 z Tatr, Pienin, Beskidów Wschodnich, Podkarpacia, Podola, Roztocza i innych miejscowości. Cz. I. Phycomycetes, Ustilaginaceae, Uredinales i Basidiomycetes. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności 3421
· Wróblewski (1925) (Wróblewski A.) — Spis grzybów zebranych przez Marjana Raciborskiego w okolicy Krakowa i w Tatrach w latach 1883 i 1890. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3622 (Brak u Wojewody (2003) na liście publikacji, ujęta w tekście.)
· Wróblewski (1932) (Wróblewski A.) — Grzyb Battarea phalloides w Polsce. — Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu 3298 (Brak u Wojewody (2003) na liście literatury, uwzględniona w tekście.)
· Wróblewski (1938) (Wróblewski A.) — Konserwacja starych drzew. 3422 (Wydanie 2 jako zeszyt nr 54 tej samej serii wydano w roku 1939 (https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/90888/edition/137744/content).)
· Wrzosek (2009) (Wrzosek M.) — Zależności ekologiczne pomiędzy Myennis octopunctata i Fomes fomentarius. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 85 2550
· Wrzosek (2020) (Wrzosek M.) — Grzyby Pola Mokotowskiego w Warszawie. — Prace i Studia Geograficzne 2551
· Wrzosek et al. (2014) (Wrzosek M., Gorczak M., Pawłowska J., Wilk M.) — Boletus projectellus (Murrill) Murrill w Polsce - czy można stanowić zagrożenie dla krajowych mykocenoz?. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2552 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Wrzosek et al. (2014) (Wrzosek M., Sierota Z., Sikora K., Małecka M., Pawłowska J.) — Bogactwo grzybów zasiedlających drewno pniaków świerkowych po roku od sztucznego zakażenia Phlebiopsis gigantea. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 2554
· Yu-Cheng (1996) (Yu-Cheng D.) — Changbai wood-rotting fungi 5. Study on Polyporus mongolicus and P. tubaeformis. — Annales Botanici Fennici 3465 (Brak u Wojewody (2003).)
· Yu-Cheng & Niemelä (1994) (Yu-Cheng D., Niemelä T.) — Changbai wood-rotting fungi 1. A new species of Anomoporia (Basidiomycetes). — Annales Botanici Fennici 3466 (Brak u Wojewody (2003).)
· Yurchenko (2010) (Yurchenko E.O.) — The genus Peniophora (Basidiomycota) of Eastern Europe: morphology, taxonomy, ecology, distribution. National Academy of Sciences of Belarus, Minsk "Belorusskaya nauka" 2555
· Yurchenko & Wołkowycki (2023) (Yurchenko E., Wołkowycki M.) — New species of corticioid fungi (Basidiomycota) for Poland found in Białowieża Primeval Forest in 2018‒2020. — Acta Mycologica 2556
· Yurchenko et al. (2023) (Yurchenko E., Wołkowycki M., Szczepkowski A., Zapora E.) — New occurrences of the rare fungus Boreostereum radiatum in Poland. — Sylwan 3748
· Zabawski (1991) (Zabawski J.) — Stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3424 (U Wojewody (2003) błędny tom, zeszyt i numery stron (dotyczą pracy Żelaznej-Wieczorek z 1994).)
· Zabłocka (1931) (Zabłocka W.) — Boletus parasiticus Bull. i Pisolithus arenarius Alb. et Schwein. z okolic Krakowa. — Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série B: Sciences Naturelles (I) 3427 (U Wojewody (2003) podano niemiecką wersję tytułu.)
· Zabłocka (1932) (Zabłocka W.) — Grzyby kapeluszowe Zarytego koło Rabki. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3428
· Zabłocka (1936) (Zabłocka W.) — Kolczak jabłoniowy (Acia setosa) niebezpieczny pasożyt jabłoni. — Ogrodnictwo. Organ Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie 3430
· Zabłocka (1948) (Zabłocka W.) — Grzyby kapeluszowe Polski. 3431 (Lokalizacje tylko w podpisach do zdjęć.)
· Zabłocka (1953) (Zabłocka W.) — Maślanka wiązkowa - Nematoloma (Hypholoma) fasciculare (Fries ex Huds.) Karst. jako pasożyt roślin uprawnych. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3629 (Brak u Wojewody (2003).)
· Zabłocka & Zabłocki (1951) (Zabłocka W., Zabłocki J.) — Wnętrzniaki Polskie (Gasteromycetes). I. O kilku interesujących gatunkach stanowisk kserotermicznych okolic Torunia: rodzaje Tulostoma i Myriostoma. — Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio D 3432
· Zalas et al. (2015) (Zalas M., Gierczyk B., Bogacki H., Schroeder G.) — The Cortinarius Fungi Dyes as Sensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells. — International Journal of Photoenergy 2557
· Zaleski (1964) (Zaleski K., Madej T.) — Choroby grzybowe drzew i krzewów owocowych, warzyw i roślin ozdobnych w ogrodach działkowych miasta Szczecina w roku 1958. — Rocznik Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 3623
· Zaleski & Glaser (1953) (Zaleski K., Glaser T.) — Grzyby pasożytnicze i saprotroficzne (z wyjątkiem Agaricaceae i Boletaceae) Państwowego Nadleśnictwa Wolsztyn zebrane w latach 1949–1950. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3434
· Zaleski & Golenia (1954) (Zaleski K., Golenia A.) — Grzyby nadrzewne – pasożyty i saprofity – zebrane w Państwowym Nadleśnictwie Kórnik (woj. poznańskie) w latach 1948 – 1949. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3435
· Zaleski et al. (1948) (Zaleski K., Domański S., Wojciechowski E.) — Grzyby Państwowego Nadleśnictwa Zielonka (woj. poznańskie), zebrane w latach 1946 i 1947. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3433
· Zalewska et al. (2014) (Zalewska T., Jurkiewicz G., Śliwińska A., Falandysz J.) — Nuklidy 137Cs i 40K w owocnikach maślaka sitarza. — Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego - streszczenia referatów i posterów. Łódź-Spała, 23-28 września 2014. 2558 (Dwie wersje językowe tekstów (PL, EN).)
· Zalewski (1886) (Zalewski A.) — Zapiski roślinnicze z Królestwa Polskiego i z Karpat. — Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 3436 (Brak u Chmiel (2006). Artykuł dostępny także jako osobne odbitki wydane przez UJ w 1886 (w tej formie dostępne w Polonie).)
· Zamponi et al. (2007) (Zamponi L., Paffetti D., Tegli S., ŁAkomy P., Capretti P.) — Genetic variation in Heterobasidion abietinum populations detected with the M13 minisatellite marker. — Forest Pathology 2560
· Zaniewski et al. (2015) (Zaniewski P., Truszkowska E., Szczepkowski A.) — Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara - rzadki gatunek grzyba na Mazowszu. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 2561
· Zaniewski et al. (2015) (Zaniewski P., Topolska K., Kozub Ł., Dembicz I., Wierzbicka M.) — Rezerwat przyrody Puszcza Słupecka jako przykład młodego lasu o wysokim bogactwie gatunkowym porostów. — Studia i materiały CEPL w Rogowie 3719
· Zaniewski et al. (2020) (Zaniewski P.T., Wołkowycki D., Szczepkowski A., Otręba A., Zaniewska E., Kębłowska A.) — Patterns of invasion, biology and ecology of Erechtites hieraciifolia in the northern expansion range in Europe (C and NE Poland). — Baltic Forestry 2562
· Zarzyński (2007) (Zarzyński P.) — The range of trophic preferences of oak mazegill (Daedalea quercina (L.): Fr.) solate examined in vitro. — Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2563
· Zduńczyk (2010) (Zduńczyk A.) — Grzyby poliporoidalne Słowińskiego Parku Narodowego. — Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - streszczenia referatów i plakatów. 2564 (Angielską wersję wydrukowano jako zeszyt specjalny Acta Societatis Botanicorum Poloniae (2010, 79, Supplement 1).)
· Zduńczyk (2010) (Zduńczyk A.) — Polypore fungi of Słowiański National Park. — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2565 (Zeszyt specjalny: Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland.)
· Zemanek & Towpasz (1995) (Zemanek B., Towpasz K.) — Pogórze Karpackie i Bieszczady. — Szata roślinna Parków Narodowych i Rezerwatów Polski Południowej. Przewodnik Sesji Terenowych 50 Zjazdu PTB. 3762 (Brak u Wojewody (2003) i Chmiel (2006). Autorem podrozdziału o grzybach w rozdziale Zemanka i Towpasz jest W. Wojewoda.)
· Zhuang (1988) (Zhuang W.-Y.) — Studies on some discomycete genera with an ionomidotic reaction: Ionomidotis, Poloniodiscus, Cordierites, Phyllomycetes and Ameghiniella. — Mycotaxon 3624
· Zíbarová & Pouska (2020) (Zíbarová L., Pouska V.) — New records of corticioid fungi in the Boheman Forest (Czech Republic). — Czech Mycology 2566 (Na stronie wydawcy dostępne dodatkowe dane jako Electronic supplement.)
· Zieleniewicz (1937) (Zieleniewicz F.) — Bovista hungarica (Holl.) w Polsce. — Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu 3437
· Zielińska (1956) (Zielińska J.) — Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. w okolicach Warszawy. — Fragmenta Floristica et Geobotanica 3625
· Zieliński et al. (2006) (Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P.) — Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. 2567
· Zieliński et al. (2011) (Zieliński J., Alexandrowicz W., Chachuła P.) — Ścieżkami Pańskiej Góry. 2568
· Zielony i Nowakowska (2017) (Zielony R., Nowakowska J.) — Jata. Rezerwat przyrody. Miejsce pamięci. Monografia przyrodnicza. Lasy Pańswowe, wyd. Aleksander. 2569
· Zita (1994) (Zita V.) — Hvězdovka šmardova - Geastrum smardae V.T. Staněk - vzácný druh evropské mykoflóry. — Mykologické Listy 3136 (Brak u Wojewody.)
· Zweigbaumówna (1925) (Zweigbaumówna Z.) — Grzyby okolic Skierniewic . — Acta Societatis Botanicorum Poloniae 3438
· Zyber (1979) (Zyber G.) — Truflica kasztanowata Hydnotria tulasnei w okolicach Szczecinka. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3763
· Zychla (2007) (Zychla M.) — Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51 2570
· Zygmunt (1994) (Zygmunt J.) — Podlegający całkowitej ochronie szmaciak gałęzisty w rezerwacie “Sokole Góry” (woj. częstochowskie). — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3439 (Zdjęcie na okładce + opis.)
· Zygmunt (2000) (Zygmunt J.) — Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. II. Sokole Góry. — Przyroda Górnego Śląska 2571
· Zygmunt (2001) (Zygmunt J.) — Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. III. Dolina Wiercicy (cz. 2). — Przyroda Górnego Śląska 2572
· Zyskówna (1936) (Zyskówna Z.) — Przyczynek do flory mikologicznej rezerwatu jodłowego uroczyska Jata w Nadleśnictwie Państwowym Łuków. — Instytut Badawczy Leśnictwa, Rozprawy i Sprawozdania, Seria A 3440
· Żelazna-Wieczorek (1994) (Żelazna-Wieczorek J.) — Stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Polsce środkowej. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3423
· Żółciak (1991) (Żółciak A.) — Zmienność wewnątrzgatunkowa grzybów z rodzaju Armillaria - identyfikacja polskich izolatów z rodzaju Armillaria. — Sylwan 3445 (Brak u Wojewody (2003).)
· Żółciak (1999) (Żółciak A.) — Występowanie grzybów z rodzaju Armillaria (Fr.: Fr.) Staude w kompleksach leśnych w Polsce. — Prace Instutu Badawczego Leśnictwa 3441
· Żółciak (2000) (Żółciak A.) — Species of Armillaria in the Wielkopolsko-Pomorski Forest Region (NW Poland). — Acta Mycologica 2573
· Żółciak (2003) (Żółciak A.) — Rozmieszczenie grzybow z rodzaju Armillaria w Polsce oraz ich rosliny zywicielskie. — Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seria A 2574
· Żółciak (2005) (Żółciak A.) — Identification of Armillaria species in Norway spruce stands in Poland. — Proceedings of the 11th International Conference on Root and Butt Rots, Poznań and Białowieża, Poland, August 16th-22nd, 2004. 3852
· Żółciak (2007) (Żółciak A.) — Armillaria species in coniferous stands. — Acta Mycologica 2575
· Żółciak (2009) (Żółciak A.) — Różnorodność gatunków grzybów w drzewostanie sosnowym należącym do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologiii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 87 2576
· Żółciak (2016) (Żółciak A., Małecka M., Sikora A., Tarwacki G., Sierota Z.) — Fibroporia gossypium in northeastern Poland – a preliminary study. — Acta Mycologica 2578
· Żółciak (2017) (Żółciak A.) — Spruce wood degradation by Pleurotus abieticola in comparison with Phlebiopsis gigantea and Heterobasidion parviporum: in vitro experiments with isolates. — Biocontrol Science and Technology 3444
· Żółciak (2019) (Żółciak A.) — Determination of Pleurotus abieticola ligninolytic activity on Norway spruce wood. — Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry 2577
· Żółciak et al. (2019) (Żółciak A., Nowakowska J.A., Pacia A., Keča N., Oszako T.) — Fungi isolated from shoots showing ash dieback in the Wolica Nature Reserve in Poland and artificially inoculated seedlings with Hymenoscyphus fraxineus. — Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry 3442
· Żółkoś (2006) (Żółkoś K.) — Nowe stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. w okolicach Koszalina. — Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2579
· Żurawlew (2014) (Żurawlew P.) — Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. 2580 (Kilka błędów w podpisach zdjęć (zamienione podpisy) [Anna Kujawa])
· Żurawlew (2018) (Żurawlew P.) — Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego. 2581
· Żurawlew (2023) (Żurawlew P.) — Stanowiska okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring (Phallaceae, Basidiomycota) w okolicach Pleszewa (Wielkopolska). — Naturalia 3755
· Żurawlew & Biernat (2023) (Żurawlew P., Biernat A.) — Nowe stanowisko pałecznicy rurkowatej Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga (Agaricales: Typhulaceae) w Wielkopolsce. — Naturalia 3756
· Żurawlew & Kujawa (2020) (Żurawlew P., Kujawa A.) — Pierwsze stanowisko trwałoporki jesionowej Perenniporia fraxinea (Polyporaceae, Basidiomycota) w Wielkopolsce. — Przegląd Przyrodniczy 2582
· Бобяк (1901) (Бобяк Г.) — Про наші губи. — Збірник математично-природописно-лікарської секциї Наукового Товариства імени Шевченка 2616
· Еленкин (1900-1901) (Еленкин A.A.) — Флора oйцовской долины. 3002 (Praca wydawana we fragmentach w 7 zeszytach wydawnictwa seryjnego "Varšavskija Universitetskija Izvestija" w latach 1900-1901. Poszczególne części nienumerowane, bez własnych stron tytułowych.)
· Фонъ-Бранке (1896) (Фонъ-Бранке B.) — Къ вопросу о роспространенiи в Россiи лиственничной губки (Polylorus officinalis Freis). — Лесной журнал 2621
· Хелховски (1888) (Хелховски C.) — Базидiальные гриьы окрестностей Варшавы. — Варшавскiя университетскiя извъстiя 2658
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji