dodaj referencję

Adamczyk J. 2003 Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.

Adamczyk J. 2003a Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.

Adamczyk J. 2005 Nowe stanowiska Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Schroet. (Ascomycetes) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Natura Silesiae Superioris 9. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 29-31.

Adamczyk J. 2005a General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.

Adamczyk J. 2007 Macromycetes zbiorowisk muraw kserotermicznych w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 135.

Adamczyk J. 2007a Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.

Adamczyk J. 2008 Nowe stanowiska przewrotki łysej Disciseda candida (Schwein.) Lloyd w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 3-7.

Adamczyk J. 2009 Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.

Adamczyk J. 2009a Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.

10· Adamczyk J. 2011 Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166

11· Adamczyk J. 2011a Cisy pospolite (Taxus baccata L.) w Nadleśnictwie Wipsowo, w obrębie Purda Leśna. Roczn. Pol. Tow. Dendrologicznego 59: 67-75 (Adamczyk Jacek)

12· Adamczyk J. 2014 Species diversity of macrofungi on fallows in the buffer zones of the landscape parks in Łodzkie province. Folia Biol. Oecol. 10: 96-100

13· Adamczyk J. 2016 Rozmieszczenie grzybów halucynogennych z rodzaju Psilocybe (Fr.) P. Kumm w Polsce. J. Health Study and Medicine 1: 17-32

14· Adamczyk J., Głowacki Ł., Penczak T. 2004 Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins. Acta Oecologica 25: 53-60

15· Adamczyk J., Kucharski L. 2005 Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy Region (Central Poland). Lejeunia 177: 1-17

16· Adamczyk J., Kurzac M. 2012 Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina w Polsce Środkowej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68, 3: 229-231.

17· Adamczyk J., Kurzac M., Sieradzki J. 2008 Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151

18· Adamczyk J.J. 2011b Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards. Ecol. Res. 26: 547-554. DOI 10.1007/s11284-011-0812-9

19· Adamczyk J.J., Kruk A., Penczak T., Minter D. 2012 Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires Fungal Biology 116: 995-1002.

20· Adamska J. 2001 Microscopic fungus ? like organisms and fungi of Słowiński National Park. II. (NW Poland). Acta Mycol. 36(1): 31?65.

21· Ambroziewicz M. (red.). 2009 Wigierski Park Narodowy. Krzywe.

22· Anderwald D. 2014 Drzewa gniazdowe bielika Haliaeetus albiilla przykładem drzew biocenotycznych. SiM ELP, Rogów, 41(4): 131-150.

23· Anonim 1994 Potężne owocniki grzybów. Gazeta Jarocińska. Tygodnik Ziemi Jarocińskiej. V, 37 (207): 8

24· Anonim 2001 Purchawka jak trzy ludzkie głowy. Nowy Łowiczanin: tygodnik Ziemi Łowickiej 11 (26): 2 (https://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/publication/79404/edition/75775/content)

25· Anonim 2004 Cudze chwalicie. Wiadomości Brzosteckie XV, 6(86): 16

26· Anonim 2007 Cud natury. Wirówka 1 (24): 5 (https://www.yumpu.com/xx/document/read/27908268/200701-wirowkapdf-mgok-kalisz-pomorski)

27· Anonim 2017 Ośmiornica? Rozgwiazda? Nie, to grzyb. Nowiny Gminne. Miesięcznik Gminy Rudna 10 (198): 2

28· Auguścik Ł. 2016 Smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum). Natura. Przyroda Warmii i Mazur 4 (44): 7-8

29· Bacieczko W. 2007 Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. na ?Modelu rekultywacji odpadów paleniskowych? w Zespole Elektrowni ?Dolna Odra? S.A. w Nowym Czarnowie. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(4): 17-20

30· Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasi nska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. 2018 Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) e An American bolete rapidly spreading in Europe as a new model species for studying expansion of macrofungi. Fungal Ecology 39: 94-99

31· Barabasz-Krasny B., Sołtys-Lelek A., Możdżeń K. 2019 Ojcowski Park Narodowy. W: Wójcicki J.J., Loster S. (red.). Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1?7 lipca 2019r., Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 119-149

32· Baral H. O., Krieglsteiner L. 2006 Hymenoscyphus subcarneus, a little known bryicolous discomycete found in the Białowieża National Park. Acta Mycol. 41(1): 11-20

33· Baral H.O., Weber E., Marson G. 2020 Monograph of Orbiliomycetes (Ascomycota) based on vital taxonomy. Part II. National Museum of Natural History Luxembourg, Luxembourg.

34· Baral H.O., Weber E., Marson G. 2020a Monograph of Orbiliomycetes (Ascomycota) based on vital taxonomy. Part I. National Museum of Natural History Luxembourg, Luxembourg.

35· Baran J., Boroń P. 2017 Two species of true morels (the genus Morchella, Ascomycota) recorded in the Ojców National Park (south Poland). Acta Mycol. 52(1):1094. https://doi. org/10.5586/am.1094

36· Bartnik C. 2013 Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Hetrobasidion parviporum. Zeszyty Naukowe Uniw. Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 520, rozprawy 397.

37· Bartnik C., Kowalski T., Bilański P., Zwijacz-Kozica T. 2021 Fungi associated with disease symptoms on Pinus mugo needles in the Polish Tatra Mountains. Plant and Fungal Systematics 66 (1): 53-65

38· Bartnik C., Wilczek A.M., Szczybyło M. 2015 Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 44-58

39· Bartoszek W., Mleczko P. 2019 Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego. W: Wójcicki J.J., Loster S. (red.). Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1?7 lipca 2019r., Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 39-82

40· Baturo-Cieśniewska A., Pusz W., Patejuk K. 2020 Problems, Limitations, and Challenges in Species Identification of Ascomycota embers on the Basis of ITS Regions. Acta Mycol. 55 (1) (DOI: 10.5586/am.5512)

41· Beczała T., Wisełka A., Lazar E., Dorighi K. 2011 Nowe stanowiska okratka australijskiego w Beskidzie Śląskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 65: 13

42· Behnke-Borowczyk J. 2018 Bioróżnorodność grzybów igliwia sosny zwyczajnej porażonej przez jesienną osutkę sosny. Sylwan 162 (4): 288?294

43· Behnke-Borowczyk J., Kwaśna H., Kokot K., Hałuszczak M., Łakomy P. 2018 Abundance and diversity of fungi in oak wood. Dendrobiology 80: 143-160

44· Behnke-Borowczyk J., Wołowska D. 2018 The identification of fungal species in dead wood. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 17 (1): 17-23

45· Beker H.J., Eberhardt U., Vesterholt J. 2016 Fungi Europaei 14. Hebeloma (Fr.) P. Kumm. Edizioni Tecnografica, Lomazzo

46· Bena W. 2006 Wędrówki po powiecie zgorzeleckim. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Drukarnia KWADRAT, Nowy Sącz. (brak roku wydania na egzemplarzu opracowania. Data ustalona na podstawie wykazu bibliotecznego HERDER-Institut)

47· Berdowski W., Kącki Z., Wasiak P. 2005 Notatki florystyczne i mikologiczne z Gór Kamiennych. Przyroda Sudetów 8: 35-44

48· Běták J., Partel K., Křiž M. 2012 Ionomidotis irregularis (Ascomycota, Helotiales) in the Czech Republic with comments on its distribution and ecology in Europe. Czech Mycol. 64, 1: 79-92

49· Białobrzeska M., Szczepkowski A. 2014 Grzyby chronione na terenie Nadleśnitwa Zwierzyniec. SiM CEPL, Rogów, 41(4): 177-185.

50· Bielczyk U., Czarnota P. 2018 Porosty i grzyby naporostowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Mułenko W., Holeksa J. (red.). Grzyby Babiej Góry. Babiogórski Park Narodowy, Wrocław-Zawoja, ISBN 978-83-64423-86-4: 131-165

51· Bielczyk U., Czarnota P., Hollitzer-Zielińska D., Śliwa L. 2020 Uzupełnienia i poprawki do listy porostów i grzybów naporostowych polskich Karpat. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 27(2): 323-357, DOI: https://doi.org/10.35535/ffgp-2020-0019

52· Bilska-Zaleska B. 2018 Clavaria rosea - pierwsze notowanie w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 29(2): 113-115

53· Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Meissner W. 2013 Wyjątkowo liczna populacja purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea koło Rewy (gmina Kosakowo, woj. pomorskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 69, 6: 530-534

54· Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Kukwa M., Kaczorowska E., Gerstmann E., Ściborski M., Meissner W., Pleskot I., Mikoś J. 2015 Przyroda rezerwatu ?Helskie Wydmy?. Acta Bot. Cassub., Monogr. 5: 1-135

55· Bocian M. 2017 Nowe stanowisko kępkowca jasnobrązowego Lyophyllum decastes (Fr.) Singer na Pomorzu Zachodnim. Przegl. Przyr. 28 (2): 32-38.

56· Bocian M. 2017a Nowe stanowisko łopatnicy żółtawej Spathularia flavida na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73, 6: 493-496

57· Bocian M. 2017b The macromycetes of raised and transitional bogs in the Drawa Firest - preliminary research findings. W: Wieczorek A., Afranowicz0Cieślak R., Lazarus M., Popiela A. (red.). Flora & Funga Pomeranica. The Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania. Szczecin: 15

58· Bocian M. 2019 Strobilomyces strobilaceus (Basidiomycota, Boletales) na Pojezierzu Ińskim i Wałeckim (Polska północno-zachodnia). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 26(2): 427-430

59· Bocian M., Nowacka K., Radke P. 2018 Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań. Przegl. Przyr. 29 (1): 34-40.

60· Bocian M., Radke P. 2019 Nowe stanowisko łopatnicy żółtawej Spathularia flavida na Pojezierzu Litewskim. Przegl. Przyr. 30, 1: 82-85

61· Bocian M., Stasińska M. 2016 Nowe stanowisko Armillaria ectypa (Fungi, Agaricales) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23 (1): 180-184

62· Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008 Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190

63· Borkowska L., Szczygielska M. 2003 A station of Phallus hadriani in Siedlce, Central Eastern Poland. Acta Sci. Pol. Biologia 2(1-2): 55-57

64· Borowski J. 2001 Próba waloryzacji lasów puszczy Białowieskiej na podstawie chsząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzewnymi grzybami. W: Szujecki (red.) Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warzawa: 287-317

65· Boruszewska A., Chmielewska I. 2005 Na stoku Suchej Góry w Rajczy. Osobliwy grzyb. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 42: 3

66· Borzyszkowska D. 2011 Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń (opracowanie popularne z polskimi nazwami grzybów)

67· Bregin M. 2013 Nowe stanowisko Gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex Jungh. w obszarze Natura 2000 ?Uroczysko Puszczy Drawskiej?. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 77-80

68· Brzeg A., Gąbka M., Nagengast B. 2005 Szata roślinna rezerwatu przyrody ?Jezioro Trzebidzkie?. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 11(13): 153-196.

69· Brzeg A., Lisiewska M. 2018 Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B. 66: 7-28

70· Brzeg A., Wika S. 2007 Nowe dla Polski stanowisko borowika szatańskiego Boletus satanas Lenz w środkowej częsci Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B. 56: 39-47

71· Budzyn M. 2003 Maczużnik nasiężrzałowy Cordyceps ophioglossoides i maczużnik główkowaty C. capitata - nowe gatunki grzybów dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Wszechświat 104(10-12): 282-283

72· Bujakiewicz A. 2001 Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland). Acta Mycol. 36(1): 111-125

73· Bujakiewicz A. 2002 New, rare and endangered fungi in the Białowieża Primeval Forest (E Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 113-124

74· Bujakiewicz A. 2002a Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 95-98

75· Bujakiewicz A. 2002b On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland. Czech. Mycol. 54(1-2): 101-104

76· Bujakiewicz A. 2003 Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Par. nar. Rez. Przyr. 22(3): 323-346

77· Bujakiewicz A. 2004 Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257

78· Bujakiewicz A. 2006 Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (west Carpathians). Pol. Bot. Studies 22: 81-93

79· Bujakiewicz A. 2007 Gloiodon strigosus (Swartz: Fr.) P. Karst. (Bondarzewiasceae) in Poland. Acta Mycol. 42(1): 69-73

80· Bujakiewicz A. 2010 On some agarics occurring in carr forests. Acta Mycol. 45(1): 73-89

81· Bujakiewicz A. 2011 Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians. Pol. Bot. J. 56(2): 267-285

82· Bujakiewicz A. 2018 Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Mułenko W., Holeksa J. (red.). Grzyby Babiej Góry. Babiogórski Park Narodowy, Wrocław-Zawoja, ISBN 978-83-64423-86-4: 47-84

83· Bujakiewicz A., Kujawa A. 2000 Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań. Acta Mycol. 35(2): 183-195

84· Bujakiewicz A., Kujawa A. 2010 Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 29(1): 3-26

85· Bujakiewicz A., Nita J. 2004 Żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire - mieszkaniec białowieskich ostępów. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 82-85

86· Bujakiewicz A., Nita J., Bałazy S. 2005 First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora. Acta Mycol. 40(2): 251-258

87· Bujakiewicz A., Springer N. 2009 Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204

88· Bujakiewicz A., Stefaniak M. 2009 Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170

89· Burakowski B. 1996 Uwagi i spostrzeżenia dotyczące chrząszczy (Coleoptera) żyjących w próchnowiskach. Wiad. Entomol. 15, 4: 197-206

90· Buszman B.M. 1998 Historia pomnikowej gruszy. Przyroda Górnego Śląska. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 11: 13

91· Bzdyk R.M., Olchowik J., Studnicki M., Nowakowska J.A., Oszako T., Urban A., Hilszczańska D. 2019 Ectomycorrhizal colonisation in declining oak stands on the Krotoszyn Plateau, Poland. Forests 10, 30: doi:10.3390/f10010030

92· Celka D. 2000 Volvariella surrecta - a new species in the mycoflora of Poland. Acta Mycol. 35(2): 153-156

93· Celka D. 2000a Morchella esculenta Pers ex St. Amans na grodzisku w Gieczu (pow. średzki). Studia Lednickie VI: 373-374

94· Celka D. 2001 Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Phallus Hadr. Jun.: Pers. i Geastrum Pers.: Pers. w aglomeracji miasta Poznania. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 186

95· Celka D. 2002 Królestwo grzybów. Wśród zwierząt i roślin Kronika Miasta Poznania, PDN Poznań 70-80

96· Celka D., Celka Z. 2002 Nowe stanowiska Cordyceps militaris (Vaill. ex L.) Link (Ascomycotina) w okolicach Augustowa (woj. podlaskie). Acta Botanica Warmiae et Masuriae 2: 179-184

97· Ceynowa-Giełdon M. 2000 Wieloporek gwiaździsty Myriostoma coliforme Corda - jeden z najrzadszych grzybów Polski - nadal w Toruniu. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 94-96

98· Chachuła P. 2009 Grzyby Pienin. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.

99· Chachuła P. 2010 Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 18: 312-323

100· Chachuła P. 2010a Dendrocollybia racemosa (Fungi, Agaricales) w Pienińskim Parku Narodowym. Przegl. Przyr. 21(4): 51-53

101· Chachuła P. 2012 Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 12: 87-101

102· Chachuła P. 2016 Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 14: 91-100

103· Chachuła P. 2018 Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań. Przegląd Przyrodniczy 29(2): 58-71

104· Chachuła P. 2020 4. Buławka obcięta Clavariadelphus truncatus Donk. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 250-253

105· Chachuła P. 2020a 5. Buławka pałeczkowata Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 254-255

106· Chachuła P. 2020b 6. Buławka spłaszczona Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 256-260

107· Chachuła P. 2020c 11. Gąska pomarańczowa Tricholoma aurantium (Schaeff.) Ricken. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 275-278

108· Chachuła P. 2020d Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy. Przegląd Przyr. 31 (4): 3-15

109· Chachuła P., Bodziarczyk J., Gach M., Siedlarczyk E., Barczyk M., Ziółek M. 2018 Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań. Chrońmy Przyr. Ojcz. 74 (3): 181-193.

110· Chachuła P., Dorda A., Fiedor M., Rutkowski R. 2015 Grzyby Cieszyna. Urząd Miejski w Cieszynie.

111· Chachuła P., Fiedor M. 2020 Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego. W: Parusel J.B. (red.). Przyroda żywa województwa śląskiego ? stan poznania, ochrony i zagrożenia. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 31-54.

112· Chachuła P., Fiedor M., Rutkowski R., Dorda A. 2020 New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn Municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland. Acta Mycol. 55 (1), DOI: 10.5586/am.5511

113· Chachuła P., Fiedor M., Rutkowski R., Dorda A. 2021 Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim. Przegl. Przyr. 32, 1: 3-32

114· Chachuła P., Halama M., Pencakowski B. 2020d Morphological and molecular evidence for the occurrence of Hodophilus variabilipes. (Clavariaceae, Agaricales) in Poland. Acta Mycol. 55 (2): 5527 (10.5586/am.5527)

115· Chachuła P., Kujawa A. 2008 Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109(4-6): 103-108

116· Chachuła P., Mleczko P., Wierzbowska I.A., Kędzior W. 2020c Grzyby podziemne Pienińskiego Parku Narodowego ? nowe dane o różnorodności i rozmieszczeniu. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 27(2): 359-378

117· Chachuła P., Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020b 9. Czarka jurajska Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 72-74

118· Chachuła P., Rutkowski R., Czerniawski W. 2020a Tricholoma roseoacerbum A. Riva (Tricholomataeae, Agaricales) - nowy gatunek dla mykobioty Polski. Przegl. Przyr. 31, 2: 62-68

119· Chachuła P., Rutkowski R., Mleczko P. 2018a Presence and distribution of the rare ascomycete Stromatinia rapulum (Bull.: Fr.) Boud. Sclerotiniaceae, Helotiales) in Central Europe with new localities from Poland. Nova Hedwigia 106 (3-4): 427-440

120· Chachuła P., Szafraniec S., Melke A., Ruta R. 2019a Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Przegl. Przyr. 30, 3: 3-26

121· Chachuła P., Vončina G., Kozik J. 2011 Ophiocordyceps stylophora (Ascomycota, Hypocreales) new species for Poland. Pol. Bot. J. 56(2): 321-326

122· Chachuła P., Vončina G., Stanczak P. 2019 Ophiocordyceps stylophora (Ophiocordycipitaceae) in Poland: New localities and host species. Acta Mycologica 54 (2). DOI: https://doi.org/10.5586/am.1125

123· Chalimoniuk J. 2002 Żagwica listkowata Grifola frondosa na Śląsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(1): 114-117

124· Chalimoniuk J. 2003 Ozorek dębowy Fistulina hepatica w lasach świerklanieckich. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 93-96

125· Chalimoniuk J. 2003a Nowe stanowisko żagwicy listkowatej Grifola frondosa na Górnym Śląsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 97-98

126· Chlebicki A. 2001 ?Agaryk modrzewiowy?. Wszechświat 102(7-9): 213-215

127· Chlebicki A. 2003 Hymenochaete carpatica, an inconspicuous fungus growing on chips of bark of Acer pseudoplatanus. Acta Mycol. 38 (1/2): 21-26

128· Chlebicki A. 2005 Biscogniauxia repanda (Fr.: FR.) Kuntze. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 13-15

129· Chlebicki A. 2005a Some ascomycete fungi from primeval forests of north-eastern Poland. Acta Mycol. 40(1): 71-94 ("W internetowym wykazie gatunków ujęłam część gatunków, które arbitralnie oraz przy pomocy Nordic Ascomycetes vol.I. uznałam za ""już nie mikro"". Zainteresowanych całą listą wyszczególnioną przez Autora zachęcam do przestudiowania pracy oryginalnej.")

130· Chlebicki A. 2008 Some overlooked and rare Xylariaceous fungi from Poland. Pol. Bot. J. 53(1): 71-80 ("do zasadniczego artykułu dołączona jest lista grzybów ""xylariowatych"" Polski, dostępna również na stronie Autora (http://www.ib-pan.krakow.pl/who/chleb-rozm.pdf)")

131· Chlebicki A. 2008a Grzyby nadrzewne Gorców. Ochrona Beskidów Zachodnich 2: 9-19 (gatunki stwierdzone przez Autora wraz z danymi literaturowymi)

132· Chlebicki A. 2018 Workowce z klas Dothideomycetes, Leotiomycetes i Sordariomycetes i ich stadia anamorficzne w zbiorowiskach roślinnych Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Mułenko W., Holeksa J. (red.). Grzyby Babiej Góry. Babiogórski Park Narodowy, Wrocław-Zawoja, ISBN 978-83-64423-86-4: 85-111

133· Chlebicki A. 2022 Revision of the genus Daldinia in the KRAM herbarium collection: Daldinia childiae, D. loculata and D. loculatoides, three new species for Poland. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Naturae 7: x-x

134· Chlebicki A., Chmiel M. A. 2006 Microfungi of Carpinus betulus from Poland I. Annotated list of microfungi. Acta Mycol. 41 (2): 253-278 (lista grzybów mikroskoipijnych (część z nich przez niektórych autorów jest traktowana jako grzyby makroskopijne) zebranych w Polsce na Carpinus betulus. )

135· Chlebicki A., Łuszczyński J. 2002 Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 61-67

136· Chmiel M. A., Ronikier A. 2007 Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 183-194

137· Chojnacki J., Luniak M., Miścicki S. 2010 Las Bielański. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 216-221

138· Chwistek M. 2008 Przemęcki Park Krajobrazowy. Agencja Promocyjno-Wydawncza UNIGRAF, Bydgoszcz (grzyby na fotografiach, gatunki podpisane polskimi nazwami)

139· Cieślak R., Łakomy P. 2009 The assessment of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich pine stumps treatment in stand growing in the first generation on the post arable soil. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(4): 31-36

140· Cieślak R., ŁakomyP., Molińska-Glura M. 2011 Description of Heterobasidion annosum sensu stricto population occurring in scots pine stands in Człopa and Podanin forest districts. I. Mycelium development in alive wood. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 10 (3): 15-25

141· Ciosek M. 2002 Szmaciak gałęzisty na terenach nadbużańskich. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6): 91-92

142· Czarnecka B. 2006 Pojaw czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(4): 36-40

143· Czarnecka B., Janiec B. 2002 Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Wyd. UMCS, Lublin

144· Czerniawski W., Górszczyk A., Rutkowski R. 2019 Wodnicha marcowa Hygrophorus marzuolus ? nowy gatunek w mykobiocie Polski. Przegl. Przyr. 30, 3: 85-90

145· Czylok A, Tyc A., Kubajak A. 2009 Przewodnik przyrodniczy po Dąbrowie Górniczej. Wyd. Kubajak, Krzeszowice

146· Czyżewska K. 2020 The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized allied fungi of Central Poland. A catalogue. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

147· Czyżewska K., Hachułka M., Łubek A., Zaniewski P. 2008 Distribution of some lichenicolous fungi in Poland. II. Acta Mycol. 43(2): 193-206

148· Czyżewska K., Motiejunaite J., Cieśliński S. 2001 Species of lichenized and allied fungi new to Białowieża Large Forest (NE Poland). Acta Mycol. 36(1): 13-19

149· Czyżewska K., Motiejunaite J., Cieśliński S. 2005 New and noteworthy species of lichens and allied fungi from North-Eastern Poland. Acta Mycol. 40 (2): 277-291

150· Dadacz M.Z., Łakomy P. 2007 Development of mycelial cords of Hypholoma fasciculare isolates in deifferent forest soils. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6 (1): 5-12

151· Dalke M., Łakomy P. 2009 Genetic diversity of Heterobasidion annosum sensu stricto populations in chosen scots pine stands with beech in understorey. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(2): 17-24

152· Das K., Ghosh A., Chakraborty D., Li J., Qiu L., Baghela A., Halama M., Hembrom M.E., Mehmood T., Parihar A., Pencakowski B., Bielecka M., Reczyńska K., Sasiela D., Singh U., Song Y., Świerkosz K., Szczęśniak K., Uniyal P., Zhang J., Buyck B. 2017 Fungal Biodiversity Profiles 31-40. Cryptogamie, Mycologie 38 (3): 353-406

153· Dawidowicz L. 2019 Czernidłak kołpakowaty - porównanie wzrostu grzybni i plonowania, uprawa, wartość odżywcza i prozdrowotna. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 81-82

154· Dawidowicz L. 2019a Coprinus comatus ? comparison of mycelial growth and yield, cultivation, nutritional and health value. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 82-83

155· Deja S., Wieczorek P.P., Halama M., Jasicka-Misiak I., Kafarski P., Poliwoda A. Młynarz P. 2014 Do differences in chemical composition of stem and cap of Amanita muscaria fruiting bodies correlate with topsoil type? PLoS ONE 9(12): e104084. doi:10.1371/journal.pone.0104084.

156· Domian G. 2010 Grzyby inwazyjne. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 343-344 (w wykazie gatunków ujęto tylko te, które nie zostały podane w rozdziale o grzybach (Łyczek i Domian 2010))

157· Domian G. 2010a Ochrona gatunkowa grzybów. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 427-428 (w wykazie gatunków ujęto tylko te, które nie zostały podane w rozdziale o grzybach (Łyczek i Domian 2010))

158· Domian G. 2015 Soplówka bukowa i soplówka jeżowata w Puszczy Bukowej koło Szczecina-wstępna ocena trwałości stanowisk. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 71-83

159· Domian G., Kędra K. 2010 Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina. Przegląd Przyrodniczy 21(2): 52-78

160· Domian G., Kujawa A. 2022 Obserwacje mykologiczne członków Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Część I. Przegl. Przyr. 33,2: 58-78

161· Domian G., Ziarnek M., Ziarnek K. 2010 Rezerwaty przyrody. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 427-428 (w wykazie gatunków ujęto tylko te, które nie zostały podane w rozdziale o grzybach (Łyczek i Domian 2010))

162· Dorda A., Fiedor M. 2013 Stanowisko Holvaya mucida (Shulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) na Pogórzu Śląskim w Cieszynie. Przegl. Przyr. 24(2): 68-70.

163· Drewnowska M., Krogul P., Śliwińska A., Zalewska T., Falandysz J. 2014 Badania nad występowaniem sztucznych (134/137Cs) i naturalnych radionuklidów (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w pieprzniku jadalnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź-Spała: 33-34

164· Drewnowska M., Krogul P., Śliwińska A., Zalewska T., Falandysz J. 2014a Investigation of the occurrence of artificial (134/137Cs) and natural radionuclides (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) in Common Chantharelle. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź-Spała: 34-35

165· Drobnik J., Sokół S. 1999 Jeszcze o czarce szkarłatnej. Przyroda Górnego Śląska. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 17: 3.

166· Dryżałowska A., Szylke N., Zalewska T., Śliwińska A., Falandysz J. 2014 Radiocenz (137Cs) i potas (40K) w maślaku zwyczajnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.).Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź : 35-36

167· Dryżałowska A., Szylke N., Zalewska T., Śliwińska A., Falandysz J. 2014a Radiocesium (9137Cs) and potassium (40K) in Slippery Jack. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.).Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź : 36-37

168· Drzewiecki P. 2017 Rodzaj Pithya Fuckel w Polsce i nowe dane dotyczące występowania Pithya cupressina (Batsch) Fuckel. Przegl. Przyr. 28 (2): 120-123.

169· Du X.H., Zhao Q., Yang Z.L., Hansen K., Taşk?n H., Büyükalaca S., Dewsburry D., Moncalvo J.M., Douhan G.W., Robert V.A.R.G., Crous P.W., Rehner S.A., Rooney A.P., Sink S., O?Donnell K. 2012 How well do ITS rDNA sequences differentiate species of true morels (Morchella)? Mycologia 104: 1351?1368

170· Dziwisz M. 2013 Noce i dnie... na Michałowickiej Ziemi czyli - opowieści spod Michałowskiego Lasu. Michałówka. Naddłubniańskie pejzaże. Kwartalnik społeczno-kulturalny. Nad Dłubnią. 1-2 (33-34): 1-28

171· Eberhardt U., Beker H.J., Vesterholt J. 2015 Decrypting the Hebeloma crustuliniforme complex: European species of Hebeloma section Denudata subsection Denudata (Agaricales). Persoonia 35: 101-147

172· Eberhardt U., Ronikier A., Schütz N., Beker H.J. 2015a The genus Hebeloma in the alpine belt of the Carpathians including two new species. Mycologia 107, 6: 1285-1303

173· Falandysz J., Kojta A.K., Jarzyńska G., Orzłowska D., Danisiewicz-Czupryńska D. 2011 Zdolności nagromadzania rtęci w owocnikach przez płachetkę kołpakowatą (Rozites caperata). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 41

174· Falandysz J., Zalewska T. 2014 Pierwiastki promieniotwórcze (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w grzybie płachetka kołpakowata Cortinarius caperatus. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 41

175· Falandysz J., Zalewska T. 2014a Radioactive elements (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi and 214Pb). W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 42-43

176· Falkowski M., Nowicka-Falkowska K. 2000 Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(2): 97-99

177· Fiedorowicz G. 2001 Wstępne obserwacje macromycetes rezerwatu"Zakręt" (Mazurski Park Krajobrazowy). W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 181

178· Fiedorowicz G. 2007 Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138

179· Fiedorowicz G. 2009 The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland). Acta Mycol. 44(1): 77-95

180· Fiedorowicz G. 2009a Monitoring grzybów wielkoowocnikowych na terenie m. Olsztyna. W: Garbacz J.K. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy. Tom III. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgoszcz: 79-85

181· Fiedorowicz G. 2011 Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna - gatunki chronione i zagrożone. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 43

182· Fiedorowicz G. 2020 Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80

183· Fiedorowicz G., Juszczyński K., Szłykowicz W. 2009 Grzyby wielkoowocnikowe kampusu akademickiego Kortowo w Olsztynie. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: 37

184· Fiedorowicz G., Lisiewska M., Dynowska M. 2000 Gatunki grzybów monitorowanych w Mazurskim Parku Krajobrazowym. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 73-79

185· Figarski T., Słupek J. 2011 Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum na terenie projektowanego użytku ekologicznego ?Stawy kolmatacyjne* na Borkach? w Radomiu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(4): 373-376

186· Flisińska Z. 2000 Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland). Acta Mycol. 35(1): 61-77

187· Flisińska Z. 2000a Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka. Ann. UMCS, Sect. C, 55: 25-39

188· Flisińska Z. 2000b Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego. W: Łętowski J. (red.) Walory przyrodnicze Chelmskiego Parku krajobrazowego i jego najbliższych okolic. Wyd. UMCS: 43-48

189· Flisińska Z. 2002 Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83

190· Flisińska Z. 2004 Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe (Monografia dotycząca podstawczaków znanych z terenu Lubelszczyzny. Większość gatunków jest ujęta w Checklist 2003, ponieważ większość stanowią wcześniejsze dane literaturowe. )

191· Florczak J., Osiecka M., Wędzisz A. 2007 Skład chemiczny i aktywność celulolityczna szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa (Wulf.) Fr. Bromat. Chem. Toksykol. 40(3): 245-248

192· Friedrich S. 2001 Macromycetes diversity of pine-tree plantings on a post-fire forest site in Notecka Forest (NW Poland). Acta Mycol. 36(1): 127-148

193· Friedrich S. 2002 Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 125-138

194· Friedrich S. 2004 Wstępne wyniki badań macromycetes Puszczy Wkrzańskiej. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 133-134

195· Friedrich S. 2006 Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest. Acta Mycol. 41 (2): 229-240

196· Friedrich S. 2006a Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106

197· Friedrich S. 2007 Preliminary research results of macromycetes of the Dendrological Garden in Przelewice. In: Popiela A., Porembski S., Wieczorek A. (eds.). 1st International Symposium "Flora, Vegetation and Landscape of Pomerania", Szczecin 6-8 September 2007, Oficyna In Plus: 14

198· Friedrich S. 2010 Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland). Pol. Bot. J. 55(2): 457-471

199· Friedrich S. 2010a Ogród dendrologiczny w Przelewicach jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych. Przyroda Pomorza Zachodniego - badania i ochrona. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 1, Przelewice: 13-21

200· Friedrich S. 2011 New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland. Pol. J. Environ. Stud. 20(3): 559-564

201· Friedrich S. 2011a Charakterystyka występowania muchomora szyszkowatego Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Szczecinie. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 45

202· Friedrich S. 2013 The occurrence of Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. In Szczecin and its distribution in Poland. Acta Mycol. 48(1): 123-131

203· Friedrich S. 2016 Phellinus hippophaëicola (Hymenochaetaceae) is not rare in Poland: findings from the Pobrzeże Szczecińskie coastland. Pol. Bot. J. 61 (2): 283-291

204· Friedrich S. 2020 Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf.

205· Friedrich S., Łyczek M. 2006 Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107

206· Friedrich S., Orzechowska M. 2001 Grzyby wielkoowocnikowe Szczecina. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 187

207· Friedrich S., Orzechowska M. 2002 Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 51: 7-30

208· Frydrych I., Mirzwa-Mróz E., Krześniak P. 2019 Charakterystyka morfologiczna wybranych izolatów Neonectria ditissima (Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 13-14

209· Frydrych I., Mirzwa-Mróz E., Krześniak P. 2019a Morphological characteristics of selected Neonectria ditissima (Tul. & C. Tul.) Samuels & Rossman. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 14-15

210· Gacan K. 2008 Smardz jadalny (Morchella esculenta) w Łuszczowie. Forum (http://www.iop.krakow.pl/iop/iop.asp?0403): 2 pp.

211· Gdula A.K., Konwerski S., Olejniczak I., Rutkowski T., Skubała P., Zawieja B., Gwiazdowicz D.J. 2021 The role of bracket fungi in creating alpha diversity of invertebrates in the Białowieża National Park, Poland. Ecology and Evolution 00: 1-15: DOI: 10.1002/ece3.7495

212· Gierczyk B. 2020 1. Berłóweczka czeska Tulostoma kotlabae Pouzar. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 44-46.

213· Gierczyk B. 2020a 2. Berłóweczka łuskowata Tulostoma squamosum (J.F. Gmel) Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 47-49

214· Gierczyk B. 2020b 3. Berłóweczka rudawa Tulostoma melanocyclum Bres. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 50-52

215· Gierczyk B. 2020c 42. Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 188-189

216· Gierczyk B. 2020d 16. Kruchaweczka meduzogłowa Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konrad & Maubl. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 296-299

217· Gierczyk B. 2020e 17. Kruchaweczka plamista Psathyrella maculata (C.S. Parker) A.H. Sm. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 300-303

218· Gierczyk B. 2020f 22. Małozorek zielony Microglossum viride (Pers.) Gillet. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 320-323

219· Gierczyk B. 2020g 54. Włosojęzyk szorstki Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 421-425

220· Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009 Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 3-100 (podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Bieszczadów - część danych historycznych)

221· Gierczyk B., Dubiel G. 2014 Leucocoprinus lilacinogranulosus (Henn.) Locq. in Poland. Acta Mycol. 49(1): 59-67

222· Gierczyk B., Halama M., Kujawa A., Zalas M. 2011 Pholiota limonella ? gatunek pomijany? Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18 (1): 147-158

223· Gierczyk B., Kołodziejczyk K., Nowicki J. 2012 Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23 (1): 32-39

224· Gierczyk B., Kubiński R. 2019 The first report of Pleuroflammula ragazziana in Poland. Acta Mycol.54(1):1121. https://doi.org/10.5586/am.1121

225· Gierczyk B., Kujawa A. 2020 Contribution to the Knowledge of Mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland). Acta Mycol. 55(1): 5515 (10.5586/am.5515)

226· Gierczyk B., Kujawa A. 2021 Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014. Przegląd Przyrodniczy 32(4): 3-33

227· Gierczyk B., Kujawa A., Pachlewski T., Szczepkowski A., Wójtowski M. 2011a Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato. Acta Mycol. 46 (1): 27-73

228· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A. 2014b New to Poland species of the broadly defined genus Coprinus (Basidiomycota, Agaricomycotina). Acta Mycol. 496 (2): 159-188.

229· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A. 2015 XX Jubileuszowa wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 26(1): 11-29

230· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Chachuła P. 2011b Rare species of Lepiota and related genera. Acta Mycol. 46 (2): 137-178

231· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Karasiński D. 2014 Materiały do poznania mycobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 25(1): 3-36

232· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Kozak M., Mleczko P. 2015a XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 26(3): 10-50.

233· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Pachlewski T., Chachuła P., Domian G. 2019a Macrofungi of the Bieszczady Mountains. Acta Mycologica 54 (2). DOI: https: //doi.org/10.5586/am.1124

234· Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. 2014a Pluteus albineus (Basidiomycota) - a new species for Poland. Pol. Bot. J. 59 (1): 145-148.

235· Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. 2020 Contribution to Knowledge of Mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2. Acta Mycol. 55 (2): ID: 5528

236· Gierczyk B., Kujawa A., Wójtowski M. 2010 Plectania melastoma - nowe stanowisko w Polsce. Chrońmy przyr. Ojz. 66 (1): 61-64

237· Gierczyk B., Rodriguez-Flakus P., Pietras M., Gryc M., Czerniawski W., Piątek M. 2017 Coprinopsis rugosomagnispora: a distint new coprinoid species from Poland (Central Europe). Plant Syst. Evol. DOI 10.1007/s00606-017-1418-7

238· Gierczyk B., Soboń J. 2012 Entoloma chytrophilum Wölfel, Noordel. & Dähncke w Sudetach. Przyroda Sudetów 15: 53-56

239· Gierczyk B., Soboń R., Pachlewski T., Ślusarczyk T. 2018 Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1. Acta Mycol. 53(2): 1106.https://doi.org/10.5586/am.1106.

240· Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A. 2013 XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 32(2): 88-112

241· Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Chachuła P. 2018b Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny - wstępne wyniki badań. W: Boćkowski M.D. (red.). Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych - 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 175-227.

242· Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A., Ślusarczyk T., Zaniewski P. 2017b Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places. Acta Mycol. 52(1): 1093. https://doi.org/10.5586/am.1093

243· Gierczyk B., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Kujawa A. 2019 Contribution to knowledge of the mycobiota of Kampinos National Park (Poland): Part 2. Acta Mycologica 54 (1). DOI: https://doi.org/10.5586/am.1116

244· Gierczyk B., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Kujawa A. 2019c Contribution to knowledge of the mycobiota of Kampinos National Park (Poland): Part 3. Acta Mycologica 54 (2). DOI: 10.5586/am.1129

245· Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2020 Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski. Przegl. Przyr. 31 (1): 3-83.

246· Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2017a XXII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 28 (1): 59-84

247· Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2018a XXIII wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 29 (2): 9-57

248· Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A., Kujawa A. 2019b XXIV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 30 (2): 3-32

249· Głowska N., Frymark-Szymkowiak A., Wilbrandt B. 2013 Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 20 (2): 371-381.

250· Godzik B., Piechnik Ł. 2019 Puszcza Niepołomnicka - zrównoważona gospodarka leśna a ochrona bogactwa przyrodniczego. W: Wójcicki J.J., Loster S. (red.). Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1?7 lipca 2019r., Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 183-213

251· Golis A. 2013 Stanowisko Gwiazdosza prążkowanego (Geastrum striatum DC.) w rejonie Parku Krajobrazowego Promno. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 19(21): 132-135

252· Golis A., Konatowska M. 2013 Stanowisko piestrzenicy olbrzymiej (Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke) w Parku Krajobrazowym Promno. Biul. Park. Krajobraz.Wielkopolski 19(21): 142-145

253· Golis A., Konatowska M. 2014 Waloryzacja krajobrazowo-przyrodnicza obszaru chronionego krajobrazu ?Pola Trzaskowskie?. Biuletyn Park. Krajobraz. Wielkopolski 20(22): 134-142.

254· Golis A., Konatowska M. 2014a Stanowisko gwiazdosza prążkowanego (Geastrum striatum DC.) w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Biuletyn Park. Krajobraz. Wielkopolski 20(22): 160-162

255· Gorczak M., Siedlecki I., Błocka Z., Cullen M., Daniele I., Fox H., Harder Ch., Kinnunen J., Kochanowski M., Krisai-Greilhuber I., Majchrowska M., Meiere D., Oberhofer M., Schigel D., Senn-Irlet B., Wiktorowicz D., Wrzosek M., Pawłowska J. 2020 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 ? Naturalists Contribute to the Knowledge of Mycobiota and Lichenobiota of Białowieża Primeval Forest. Acta Mycol. 55 (2): ID: 55211

256· Gorczyca M. 2006 Smardze w WPKiW w Chorzowie. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 43: 6

257· Górka K., Dawidowicz L., Sokół S., Siwulski M., Naser G. 2018 Dwa nowe stanowiska twardziaka pucharowatego Neolentinus cyathiformis w Polsce. Przegl. Przyr. 29 (1): 13-20

258· Grądziel T., Różycki A. 2005 Poleski Park Narodowy. Poleski Park Narodowy, Urszulin.

259· Grilli E., Beker H., Eberhardt U., Schütz N., Leonardi M., Vizzini A. 2016 Unexpected species diversity and contrasting evolutionary hypotheses in Hebeloma (Agaricales) sections Sinapizantia and Velutipes in Europe. Mycol Prog. 15, 5. http://dx.doi.org/10.1007/s11557-015-1148-6

260· Grzegorzek P. 2009 Dyskretny urok osadnika. Co tydzień 40 (941): 9 (http://www.jaw.pl/download/ct_newspaper/103.pdf)

261· Grzesiak B. 2010 Grzyby briofilne torfowisk Polski Środkowej. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 95

262· Grzesiak B. 2010a Bryophilous fungi from peat-bogs of Central Poland. Acta Soc. Bot. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A.(eds.). Proceedings of the55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 74

263· Grzesiak B. 2011 Zjawisko briofilności grzybów występujących na torfowiskach Polski Środkowej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 49

264· Grzesiak B. 2014 Grzyby briofilne w zbiorowiskach torfowiskowych Polski Środkowej. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 58-59

265· Grzesiak B. 2014a Bryophilous fungi in peatland communities of central Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 59-60

266· Grzesiak B., Kochanowska M., Kochanowski J. 2017a Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 127 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland). Acta Mycologica 52(1):1092.DOI: 10.5586/am.1092

267· Grzesiak B., Ławrynowicz M., Stebel A. 2015 Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych. Sylwan 159 (11): 912-920 (przegląd gatunków grzybów briofilnych w Polsce na podstawie badań własnych i literatury)

268· Grzesiak B., Węgrzyn M.H., Wietrzyk-Pełka P., Turowska A. 2020 Contribution to Knowledge of the Mycobiota of ?Bory Tucholskie? National Park (Northwestern Poland): Macromycetes of Central European Lichen Scots Pine Forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 Type. Acta Mycol. 55, 2: 5521.

269· Grzesiak B., Wolski G.J. 2014 Przyroda Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Śluzowce, grzyby, wątrobowce i mchy. Przewodnik. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy.

270· Grzesiak B., Wolski G.J. 2015 Bryophilous species of the genus Galerina in peat bogs of Central Poland. ? Herzogia 28: 607-623

271· Grzesiak B., Wolski G.J., Salamaga A., Kochanowska M., Kochanowski J. 2017 Grzyby makroskopowe Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Parki nar. Rez. Przyr. 36 (1): 5-36

272· Grzywnowicz K. (red.). 2001 Podręczny atlas grzybów Półwyspu Helskiego. MORPOL, Jastarnia-Lublin, 2-44

273· Gumińska B. 2000 Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Razowski J. (red.). Flora i Fauna Pienin. Monografie Pienińskie 1: 47-53

274· Gumińska B. 2002 New localities of two interesting species of fungi growing on sawdust. Pol. Bot. J. 47 (2): 139-142

275· Gumińska B. 2006 Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.

276· Gumińska B. 2009 Aksamitka złota Pholiota aurea: grzyb rzadki w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(3): 205-208

277· Gumińska B., Wojewoda W. 2004 Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 11(2): 371-382

278· Halama M. 2009 Volvariella caesiotincta P.D. Orton, a new species in the mycobiota of Poland. Acta Mycol. 44(1): 43-48

279· Halama M. 2009a The first locality of Amanita argentea Huijsman (Agaricales, Basidiomycota) in south-western Poland. Opole Scientific Society Nature Journal 42: 43-48

280· Halama M. 2011 Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), nowy dla Polski gatunek dzwonkówki. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 53

281· Halama M. 2011a First record of the rare species Pholiota squarrosoides (Agaricales, Strophariaceae) in southwestern Poland. Pol. Bot. J. 56(2): 327-332

282· Halama M. 2011b Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), a species new to Poland. Acta Mycol. 46 (2): 129-136

283· Halama M. 2014 Panaeolus subfirmus (Agaricales, Basidiomycota), a species new for Poland. Pol. Bot. J. 59 (2): 271-277.

284· Halama M. 2015 Grzyby makroskopijne. W: Pukacz A., Pełechaty M. (red.). Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy. Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp: 148-167.

285· Halama M. 2015a Rubroboletus le-galiae (Boletales, Basidiomycota), a species new for Poland. Acta Mycol.50(2):1066. http://dx.doi.org/10.5586/am.1066

286· Halama M. 2016 Agrocybe putaminum (Agaricales, Basidiomycota) new for Poland. Pol. Bot. J. 61, 2: 293-299.

287· Halama M. 2016a Squamanita odorata (Agaricales, Basidiomycota) new mycoparasitic fungus for Poland. Pol. Bot. J. 61, 1: 181-186.

288· Halama M. 2016b Zagrożone, rzadkie i słabo poznane grzyby makroskopijne występujące na terenie Wrocławia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo CXVII, nr 619: 37-48

289· Halama M. 2020 1. Białokrowiak trójbarwny Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 240-243

290· Halama M. 2020a 2. Dzwonkówka ciemniejąca Entoloma turci (Bres.) M.M.Moser. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 264-267

291· Halama M. 2020b 21. Łuskwiak włóknistołuskowaty Pholiota heteroclita (Fr.) Quél. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 315-319

292· Halama M. 2020c 35. Polówka południowa Agrocybe cylindracea (DC.) Maire. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 365-368

293· Halama M., Chachuła P., Rutkowski R. 2014 Mycena juniperina (Agaricales, Basidiomycota), new for the Polish and Central European mycobiota. Pol. Bot. J. 59 (1): 109-116.

294· Halama M., Górka K. 2019 Leratiomyces ceres (Strophariaceae, Basidiomycota), new to Poland. Acta Mycol. 54(2):1131. https://doi.org/10.5586/am.1131

295· Halama M., Kudławiec B. 2014 New localities of Protostropharia alcis (Basidiomycota, Agaricales) in Poland. Acta Mycol. 49(1): 47-57

296· Halama M., Panek E. 2000 Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland). Acta Mycol. 35(2): 217-241 (Część gatunków jest cytowana z wcześniejszych badań m.in. za Sokół S., Szczepka M. Z., Trząski L. 1986. Bemerkenswerte Fundorte von Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.: Fr.) Karst. und anderen selteren Pilzen im Łężczak-Naturschutzgebiet in Sudpolen. Acta Biol. Silesiana, Bot. 4(21): 141-155)

297· Halama M., Pech P., Dunaj K. 2018 Nowe dane o występowaniu Ascocoryne turficola (Ascomycota, Helotiales) w Sudetach. Przyroda Sudetów 21: 53-62.

298· Halama M., Pech P., Dunaj K. 2019 Dotychczasowy stan rozpoznania macromycetes Karkonoszy oraz nowe dane o rozmieszczeniu i ekologii dzwonkówki niebieskawej Entoloma nitidum (Basidiomycota, Agaricales). Przyroda Sudetów 22: 49-60.

299· Halama M., Pech P., Shiryaev A.G. 2017 Contribution to the knowledge of Ramariopsis subarctica (Clavariaceae, Bsidiomycota). Pol. Bot. J. 62 (1): 123-133. DOI: 10.1515/pbj-2017-0011

300· Halama M., Pencakowski B., Fałtynowicz W., Patejuk K., Kowalewska A., Fałtynowicz H., Piegdoń A., Staniaszek-Kik M., Górski P., Romański M., Krzysztofiak L. 2019a Phylogenetic placement and new data on the morphology and ecology of Calathella eruciformis (Agaricales, Basidiomycota), a cyphelloid fungus new to Poland. Plant and Fungal Systematics 64(1): 91?99 (DOI: 10.2478/pfs-2019-0010)

301· Halama M., Poliwoda A., Jasicka-Misiak I., Wieczorek P.P., Rutkowski R. 2015 Pholiotina cyanopus, a rare fungus producing psyhoactive tryptamines. Open Life Sci. 10: 40-51.

302· Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K. 2010 Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 13: 93-98

303· Halama M., Romański M. 2010 Grzyby makroskopijne (macromycetes). W: Krzysztofiak L. (red.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria naukowa. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". Suwałki 2010: 87-201

304· Halama M., Romański M. 2010a A new record of Mycena picta (Fr.: Fr.) Harmaja (Agaricales, Basidiomycota) from the Wigierski National Park (NE Poland). Opole Scientific Society Nature Journal 43: 29-36

305· Halama M., Romański M., Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2015a Grzyby. Wigry 1-2: 14-15

306· Halama M., Rutkowski R. 2014 Callistosporium pinicola (Basidiomycota), a fungus speies new to Poland. Acta Mycol. 49 (2): 189-197.

307· Halama M., Rutkowski R. 2016 Meottomyces dissimulans (Agaricales, Basidiomycota), new for Poland. Pol. Bot. J. 61, 1: 167-172.

308· Halama M., Szypuła J. 2010 The first locality of Chalciporus rubinus (Boletales, Basidiomycota) in Poland. Acta Mycol. 45(1): 57-65

309· Halama M., Świerkosz K., Chachuła P. 2017a Pierwsze stanowisko włośnianki korzeniastej Hebeloma radicosum (Hymenogastraceae, Baidiomycota) w Sudetach Środkowych. Przyroda Sudetów 20: 113-120.

310· Halama M., Ważny R., Czosnykowska-Łukacka M., Dobosz T. 2016 Tricholoma ustaloides (Agaricales, Basidiomycota) in Poland. Pol. Bot. J. 61, 1: 173-180.

311· Halama M., Witkowska D., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A. 2014a An adventive Panaeolus antillarum in Poland (Basidiomycota, Agaricales) with notes on its taxonomy, geographical distribution, and ecology. Cryptogamie, Mycologie 35(1): 3-22.

312· Hausknecht A. 2003 Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 9. Conocybe Sekt. Mixtae. Ősterr. Z. Pilzk. 12: 41-83

313· Hausknecht A. 2005 Beitrage zur Kenntnis der Bolbitiaceae. 10. Conocybe Sektion Piloselle. Öster. Z. Pilzk. 14: 191-274.

314· Hausknecht A. 2007 Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 11. Unberingte Arten dre Gattung Pholiotina. Ősterr. Z. Pilzk. 16: 35-116

315· Hausknecht A. 2009 Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod. Fungi Europaei 11. Edizioni Candusso, Alessio.

316· Hejduk H. 2008 Wielka purchawica. Życie Gostynia 42 (475): 8 (notatka prasowa)

317· Henel A. 2007 Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. w województwie śląskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 57-63

318· Henel A., Henel K., Jonderko T. 2007 Walory przyrodnicze proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ?Góra Bucze?. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 47: 8-9

319· Henel K. 1998 45 lat rezerwatu ?Las Murckowski?. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 12, wkładka.

320· Hilszczańska D. 2015 Popularyzacja upraw truflowych w Polsce jako metody ochrony gatunkowj trufli letniej i zagospodarowania terenów nieleśnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 119-129

321· Hilszczańska D., Gil W., Olszowska G. 2019 Struktura zbiorowisk grzybów mykoryzowych po pożarze drzewostanu sosny zwyczajnej na siedlisku boru suchego. Sylwan 163 (1): 71-79.

322· Hilszczańska D., Małecka M., Sierota Z. 2008a Changes in nitrogen level and mycorrhizal structure of Scots pine seedlings inoculated with Thelephora terrestris. Ann. For. Sci. 65, 409: DOI: 10.1051/forest:2008020

323· Hilszczańska D., Rosa-Gruszecka A., Kosel B., Horak J., Siebyła M. 2019b A survey of the knowledge of truffles among Polish foresters and implications for environmental education. Forests 10, 365 (DOI:10.3390/f10050365")

324· Hilszczańska D., Rosa-Gruszecka A., Sikora K., Szmidla H. 2013 First report of Tuber macrospotum occurrence in Poland. Scientific Research and Essays 8 (23): 1096-1099

325· Hilszczańska D., Rosa-Gruszecka A., Szmidla H. 2014 Characteristic of Tuber spp. localities in natural stands with emphasis on plant species omposition. Acta Mycol. 49 (2): 267-277.

326· Hilszczańska D., Sierota Z., Palenzona M. 2008 New Tuber species found in Poland. Mycorrhiza 18: 223-226

327· Hoffeins C., Hoffeins H.W., Szadziewski R. 2017 Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda. 23 (online 005): 1-27. http://doi.org/10.5281/zenodo.1095044

328· Holec J. 2001 The genus Pholiota in central and western Europe. Libri Botanici 20, IHW-Verlag

329· Holec J. 2005 The genus Gymnopilus (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic with respect to collec-tions from other European countries. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat. 61 (1/2): 1?52

330· Holec J. 2005a Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution. Czech. Mycol. 57 (1-2): 97-115

331· Holec J., Běťák J., Dvořák D., Kříž M., Kuchaříková M., Krzyściak-Kosińska R., Kučera T. 2019 Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest ? ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation. Czech Mycol. 71, 1: 65-89

332· Holec J., Běťák J., Dvořák D., Kříž M., Kuchaříková M., Krzyściak-Kosińska R., Kučera T. 2019a Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest ? ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation. Electronic supplement. Czech Mycol. 71, 1: 65-89

333· Holec J., Kunca V, Kolařík M. 2018 Tricholomopsis badinensis sp. nov. and T. sulphureoides?two rare fungi of European old-growth forests. Mycological Progress 18:321?334. https://doi.org/10.1007/s11557-018-1449-7

334· Holec J., Kunca V., Ševčíková H., Dima B., Kříž M., Kučera M. 2017 Pluteus fenzlii (Agaricales, Pluteaceae) ? taxonomy, ecology and distribution of a rare and iconic species. Sydowia 70: 11?26.

335· Hrouda P. 2005 Bankeraceae in Central Europe. 2. Czech Mycol. 57, 3-4: 279-297

336· Iwański M., Rudawska M., Leski T. 2006 Mycorrhizal associations of nursery grown Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Poland. Ann. For. Sci. 63: 715-723 (DOI: 10.1051/forest:2006052)

337· Jadwiszczak A.S. 2008 Czarka szkarłatna. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 1 (9): 18

338· Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2011 Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 10(4): 5-15

339· Jakubska A. 2006 Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring na Przedgórzu Sudeckim. Przyroda Sudetów 9: 81-84

340· Jankowski P. 2012 Gryżyński Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp.

341· Jargeat P., Moreau P.-A., Gryta H., Chaumeton J.-P., Gardes M. 2016 Paxillus rubicundulus (Boletales, Paxillaceae) and two new Alder-specific ectomycorrhizal species, P. olivellus and P. adelphus, from Europe and North Africa. Fungal Biology, 696 (doi: 10.1016/j.funbio.2016.02.008")

342· Jarska A., Suchocka M. 2019 Przegląd gatunków grzybów wielkoowocnikowych kolonizujących dziuple dojrzałych drzew w odniesieniu do ich statyki na przykładzie Lasów Miejskich m. st. Warszawy W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 19

343· Jarska A., Suchocka M. 2019a An overview of macrofungi colonizing tree hollows of mature trees in relation to tree statics on the example of Warsaw's urban forests. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 19-20

344· Jarzyńska G., Wydmańska D., Falandysz J. 2011 Skład mineralny borowika ceglastoporego (Boletus luridiformis). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 57

345· Jaworska J. 2010 Macrolepiota olivascens, a new species for Poland. Acta Mycol. 45(1): 67-72

346· Jaworska J. 2011 A new record of the rare earthstar Geastrum berkeleyi from the Świętokrzyskie Mts. Acta Mycol. 46 (1): 75-81

347· Jaworska J. 2011a Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Świętokrzyski. Ser. B. Nauki Przyr. 32: 41-52.

348· Jaworska J., Łuszczyński J. 2009 Gwiazdosz bury Geastrum elegans Vittad. - drugie stwierdzenie w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(3): 209-212

349· Jaworska J., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A. 2011 Rzadkie i zagrożone gatunki macromycetes Okręgu Chęcińskiego. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 59

350· Jaworski T., Hilszczański J., Plewa R. 2011 Nowe stanowiska saproksylicznych Tineidae i Oecophoridae (Lepidoptera) w Polsce. Wiad. entomol. 30 (4): 229-236

351· Jaworski T., Plewa R., Hilszczański J., Szczepkowski A., Horak J. 2016 Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns. J. Insect onserv. 20: 677-690, DOI 10.1007/s10841-016-9898-2

352· Jeppson M., Piątek M. 2005 Scleroderma septentrionale (Fungi, Basidiomycetes), first records from Central Europe. Pol. Bot. J. 50 (1): 15-17

353· Jóźwiak M., Wrzosek M. 2007/2008 Grzyby wielkoowocnikowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ?Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej?. Biuletyn Ligi Ochrony Przyrody Oddziału w Podkowie Leśnej 3: 27-40

354· Jurkiewicz G., I. C. Nnorom., Falandysz J. 2014 Zanieczyszczenie rtęcią maślaka sitarza (Suillus bovinus) i jego podłoża glebowego-ocena zdolności bionagromadzania i ryzyka spożywania. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 75

355· Jurkiewicz G., I. C. Nnorom., Falandysz J. 2014a Mercury contamination of Bovine Bolete (Suillus bovinus) and its soil substratum-assessment of bioconcentration potential and itake risks. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 76

356· Kacprzyk M., Bednarz B., Kuźnik E. 2014 Dead trees in beech stands of the Bieszczady National Park: quantitative and qualitative structure of associated macrofungi. Appl. Ecol. Environ. Res. 12 (2): 325-344

357· Kaczmarek K., Muszyński M., Piskorski S., Ruszkiewicz-Michalska M. 2019 Mykobiota miasta Sieradza - wyniki wstępne. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 20-21

358· Kaczmarek K., Muszyński M., Piskorski S., Ruszkiewicz-Michalska M. 2019a Mycobiota of Sieradz city - preliminary results. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 21-22

359· Kałucka I. 2009 Grzyby ektomikoryzowe w sukcesji zbiorowisk roślinnych. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.47

360· Kałucka I. 2009a Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Mon. Bot. 99

361· Kałucka I., Beker H.J. 2010 Hebeloma cavipes Huijsman - pospolity gatunek dotychczas niewyróżniany w Polsce. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 95

362· Kałucka I., Beker H.J. 2010a Hebeloma cavipes Huijsman - a common species not distinguished so far in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl.1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.) Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 74

363· Kałucka I., Mleczko P. 2004 Sukcesja grzybów ektomikoryzowych w uprawach sosny na zwałowisku zewnętrznym KWB "Bełchatów". W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 135

364· Kałucka I.L. 2020 47. Soplówka jeżowata Hericium erinaceum (Bull.) Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 207-212

365· Kałucka I.L. 2020a 54. Żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus (Bull.) Maire. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 233-236

366· Kałucka I.L. 2020b 3. Borowiczak dęty Boletinus cavipes (Klotzsch) Kalchbr. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 247-249

367· Kałucka I.L. 2020c 37. Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.) Gray. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 372-376

368· Kałucka I.L. 2020d 46. Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 397-398

369· Kałucka I.L., Jagodziński A.M., Nowiński M. 2016 Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland ? first time recorded, rare, and red-listed species. Acta Mycol. 51 (2):1080

370· Kamiński K.Z. 2006 Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparrasis crispa (Wulfen) Fr. (1821) w rezerwacie "Dąbrowa w Napoleonowie" w okolicy Poddębic. Wszechświat 107(7-9): 213

371· Kamiński K.Z. 2007 Nowe stanowisko gwiazdosza koronowatego Geastrum coronatum Pers. w środkowej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(4): 56-59

372· Kamiński K.Z. 2007a Płomiennica zimowa - Flammulina velutipes (M.A. Curtis: Fr.) Singer. Wszechświat 108(10-12): 303-304

373· Kamiński K.Z. 2008 Boczniak ostrygowaty Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer. Wszechświat 109(7-9): 226-227

374· Karasiński D. 2009 Wstępne wyniki badań nad rodzajem Ramaria (Fr.) Bonorden w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.49

375· Karasiński D. 2009a Grzyby większe rezerwatu przyrody ?Ochojec?. W: Parusel J.B. (red.). Rezerwat przyrody ?Ochojec? w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 86-103

376· Karasiński D. 2010 Polish resupinate Russulales: the genus Vararia. Acta Mycol. 45(1): 45-56

377· Karasiński D. 2013 Lawrynomyces, a new genus of corticioid fungi in the Hymenochaetales. Acta Mycol. 48(1): 5-11

378· Karasiński D. 2014 Puszczańskie rarytasy. Białowieski Park Narodowy, Białowieża.

379· Karasiński D. 2016 Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty. Acta Bot. Cassubica. Monographiae 7.

380· Karasiński D., Domian G. 2016 Nowe stwierdzenie gąbczaka aksamitnego Spongipellis delectans w rezerwacie Osetno w Puszczy Bukowej (Pomorze Zachodnie). Chrońmy Przyr. Ojcz. 72, 3: 219-227

381· Karasiński D., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Szczepkowski A. 2015 Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin.

382· Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M. 2009 Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Pol. Bot. J. 54(1): 55-97

383· Karasiński D., Niemelä T. 2016 Anthoporia, a new genus in the Polyporales (Agaricomycetes). Pol. Bot. J. 61, 1: 7-14.

384· Karasiński D., Piątek M. 2017 The genus Dentipratulum (Russulales, Auriscalpiaceae): comparative morphology and SEM imaging spore ornamentation split one into three species. Mycol. Progress 16: 109-116

385· Karasiński D., Wantoch-Rekowski M., Wilga M.S. 2016 Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej Pachykytospora tuberculosa w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72, 5: 371-379

386· Karasiński D., Wołkowycki M. 2015 An annotated and illustrated catalogue of Polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland). Pol. Bot. J. 60, 2: 217-292

387· Karg J., Kujawa A. 2011 Piestrzenica olbrzymia Gyromitra gigas nowy gatunek grzyba w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 108-109

388· Karliński L., Rudawska M., Leski T. 2013 The influence of host genotype and soil conditions on ectomycorrhizal community of poplar clones. Eur. J. Soil Biol. 58: 51-58

389· Karpowicz F., Mleczko P., Kwolek D., Kędzior W. 2019 Różnorodność gatunkowa Hysterangium (Hysterangiales, Basidiomycota) na terenie Gorców i Pienin (Karpaty Zachodnie) ? aplikacja metod taksonomii integratywnej.W: Frey L. (red.). Streszczenia Referatów i Plakatów. Botanika bez granic ? 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 1?7 lipca 2019: 191-192 (Karpowicz F., Mleczko P., Kwolek D., Kędzior W. 2019. Species diversity of Hysterangium (Hysterangiales, Basidiomycota) in the Gorce Mts and the Pieniny Mts. (western Carpathians) ? application of integrated taxonomy methods. W: Frey L. (red.). Streszczenia Referatów i Plakatów. Botanika bez granic ? 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 1?7 lipca 2019: 191-192)

390· Kartawik N., Behnke-Borowczyk J., Bikowski S., Łakomy P. 2019 Sphaeropsis sapinea i grzyby współwystępujące w zamarłych sosnach. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 27

391· Kartawik N., Behnke-Borowczyk J., Bikowski S., Łakomy P. 2019a Sphaeropsis sapinea and fungi coexisting in dead pine trees. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 27-28

392· Kasper-Pakosz R., Łuczaj Ł. 2014 Grzyby na targach okolic Rzeszowa. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 78-79

393· Kasper-Pakosz R., Łuczaj Ł. 2014a Fungi sold in the vegetable markets of the Rzeszów area (southeastern Poland). W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 79

394· Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P., Małek S. 2011 The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 10(4), 17-27.

395· Kasprowska-Nowak K. 2014 Znaczenie wybranych wyrobisk w krajobrazie i turystyce Pogórza Cieszyńskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 26: 175-187.

396· Kautmanová I., Kautman V. 2006 Cordyceps rouxii (Ascomycetes, Clavicipitales) in Slovakia and Czech Republic, with notes to distribution, ecology and taxonomy. Czech Mycol. 58(3-4): 173-188

397· Kiercul S. 2015 New stand of Scarlet elfcup Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. in Podlasie. Parki nar. Rez. Przyr. 34(2): 93-97

398· Kilińska B. 2017 Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Bydgoszczy. Przegl. Przyr. 28 (2): 123-126.

399· Kimic K., Mirzwa-Mróz E., Łukaszewska M., Szyndel M.S. 2021 Fungal diseases of trees and shrubs growing in Siberian Square in Warsaw. Ecological Questions 32, 3: http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2021.028

400· Kimic K., Mirzwa-Mróz E., Szyndel M.S. 2022 Diagnosis and recommendations for management of trees and shrubs in green squares in Warsaw based on research on fungal diseases. Trees: https://doi.org/10.1007/s00468-022-02270-8

401· Kiszka J., Piórecki J. 1991 Porosty Lichenes Pogórza Przemyskiego. UNIWA, Warszawa

402· Kiszka J., Piórecki J. 1992 Porosty Gór Słonnych w Karpatach Wschodnich. Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach, Bolestraszyce

403· Knapik R. 2008 Soplówka jodłowa w polskich Karkonoszach. Sudety 12: 44

404· Koła Przyrodnicze "WILGI" i "PLISZKI" wraz z opiekunkami SP im. K. Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 2007 Cud natury. Wirówka. Miesięcznik społeczno-Kulturalny, Kalisz Pomorski, 1 (24): 5 (http://www.kultura-kaliszpom.com/wirowka/2007/2007.01%20Wirowka.pdf, notatka ze zdjęciem, bez podpisu)

405· Kołodziejczak G. 2010 Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic. Przegląd Przyrodniczy 21(3): 20-28

406· Komorowska H. 2000 Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96

407· Komorowska H. 2005 The genus Mycenella (Agaricales, Tricholomataceae) in Poland. Pol. Bot. J. 50(1): 83-92

408· Komorowska H. 2005a Mycenella bryophila (Vogl.) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 65-67

409· Komorowska H. 2005b Mycenella margaritispora (J.E. Lange) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 69-72

410· Komorowska H. 2005c Mycenella rubropunctata Boekhout. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 73-75

411· Komorowska H. 2005d Mycenella salicina (Vel.) Singer.W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77-79

412· Komorowska H. 2006 Rodzaj Strobilurus (Fungi, Basidiomycota) w zbiorach Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN. Frag. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 203-214

413· Komorowska H. 2007 Clitocybe splendoides H.E. Bigelow (Agaricales, Tricholomataceae), a new species for Poland. Acta. Mycol. 42(2): 187-191

414· Komorowska H. 2010 Mycena romagnesiana collected in the Bieszczady Mts. Acta Mycol. 45(2): 145-150

415· Komur P., Chachuła P., Kapusta J., Wierzbowska I.A, Rola K., Olejniczak P., Mleczko P. 2021 What determines species composition and diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals? A comparison across mammal species, habitat types and seasons in Central European mountains. Fungal Ecology 50: https://doi.org/10.1016/j.funeco.2020.101021

416· Komur P., Kozak M., Chachuła P., Mleczko P. 2019 Central European localities, host range and frequency of Mucor rudolphii (Mucorales, Mucoromycota, Fungi), an endoparasite of Hysterangium. Nova Hedwigia 108, 3-4: 465-473

417· Korhonen A., Seelan J.S.S., Miettinen O. 2018 Cryptic species diversity in polypores: the Skeletocutis nivea species complex. MycoKeys 36: 45-82

418· Kossowska M. 2006 Checklist of lichens and allied fungi of the Polish Karkonosze Mts. IB PAN, Kraków

419· Kossowska M. 2019 Porosty. W: Knapik R., Migoń P., Raj A. (red.). Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, III wydanie. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 319-338

420· Kościelniak R. 2004 Porosty (Lichenes) Bieszczadów Niskich. IB PAN, Kraków

421· Kościelniak R. 2010 Tajemniczy świat porostów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bieszczadzki Park Narodowy. Ustrzyki Dolne.

422· Kościelniak R., Baran D. 2018 Porosty (grzyby zlichenizowane). W: Boćkowski M.D. (red.). Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych - 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 228-239

423· Koukol O., Pusz W., Minter D. 2015 A new species of Lophodermium on needles of mountain pine (Pinus mugo) from the Giant Mountains in Poland. Mycological Progress 14: 23. https://doi.org/10.1007/s11557-015-1038-y

424· Kowalewska A. Kukwa M. 2014 Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne rezerwatu ?Buki Mierzei Wiślanej? (N Polska). Acta Bot. Cassub. 12: 67-79

425· Kowalewska A., Kukwa M. 2003 Additions to the Polish lichen flora. Graphis Scripta 14: 11?17

426· Kowalik M., Bonio J., Duda-Franiak K. 2015 Micromycetes on ericaceous plant leaves. Acta Mycol. 50 (1): 1055.

427· Kowalik M., Duda-Franiak K. 2015 Micromycetes on climbing roses leaves (Rosa L.) in the Botanic Garden of the Jagiellonian University in Cracow. Acta Mycol. 50 (1): 1054.

428· Kowalski T., Białobrzeski M., Ostafińska A. 2013 The occurrence of Hymenoscyphus pseudoalbidus apothecia in the leaf litter of Fraxinus excelsior stands with ash dieback symptoms in southern Poland. Acta Mycol. 48(2): 135-146

429· Kowalski T., Czekaj A. 2010 Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Staszów. Leśne Prace Badawcze 71(4): 357-368

430· Kowalski T., Kraj W. 2012 Badania nad zamieraniem jesionu w drzewostanach Nadleśnitwa Rokita. Acta Agr. Silv. Ser. Silv. 50: 3-22.

431· Kowalski T., Sowa J., Łakomy P. 2019 Mykobiota w obrębie strzał zamierających świerków w Leśnym Kompleksie Promocyjnym ?Puszcza Białowieska? i jej ekologiczne funkcje. Sylwan 163 (6): 496-507

432· Kowalski T., Zych P. 2002 Endophytic fungi in needles of Pinus nigra growing under different site conditions. Pol. Bot. J. 47 (2): 251-257

433· Kowalski T., Zych P. 2002a Fungi isolated from lving symptomless shoots of Pinus nigra growing under different site conditions. Ősterr. Z. Pilzk. 11: 107-116

434· Kozak M., Mleczko P., Ławrynowicz M. 2013 Problem rzadkości grzybów podziemnych na przykładzie Octaviania asterosperma i Chamonixia caespitosa (Boletales). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

435· Kozik R. 2001 Zimowe grzyby. Wszechświat 102 (3-4): 62-63.

436· Kozik R. 2002 Stanowisko flagowca olbrzymiego na terenie krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. Wszechświat 103(1-3): 50

437· Kozik R. 2003 Pałeczka frędzelkowata - Tulostoma fimbriatum Fr. rzadki w Polsce gatunek grzyba. Wszechświat 104 (1-3): 47

438· Kozik R. 2004 Stanowisko pochwiaka jedwabnikowego - Volvariella bombycina (Pers.: Fr.) Sing. w Uroczysku Pleśnianki (Pleśna k/Tarnowa). Wszechświat 105(7-9): 207-208

439· Kozik R. 2008 Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan, rzaki gatunek grzyba (rodzina: promieniakowate - Astraceae). Wszechświat 109 (1-3): 59-60

440· Kozik R. 2009 Stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk. w Bielsku-Białej (Pogórze Śląskie). Wszechświat 110 (1-3): 68

441· Kozik R., Nabożny P. 1997 Nowe stanowiska okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring. w Tarnowie i okolicy. Wszechświat 98, 3: 71

442· Kozłowska M., Heluta V.P., Mułenko W., Bazyuk-Dubey I.V. 2015 Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraina) Part I. A checklist of larger Basidiomycota. Tow. Wyd. Nauk. Libropolis, Lublin.

443· Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz M., Mamczarz M. 2019 An Annotated Catalogue of the Fungal Biota of the Roztocze Upland. Richness, Diversity and Distribution. Maria Curie-Składowska University Press Polish Botanical Society. Lublin 2019

444· Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz M., Wołkowycki M. 2019a Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest. Maria Curie-Składowska University Press, Lubin (w bazie ujęto tylko wybrane gatunki tradycyjnie zaliczane do makrogrzybów)

445· Kozłowska M., Mułenko W., Heluta V.P. 2015a Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraina) Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota. Tow. Wyd. Nauk. Libropolis, Lublin.

446· Krajewski A., Monder S. 2006 Grzyby na torowiskach. Wszechświat 107 (4-6): 104-106.

447· Krajewski K., Tarasiuk S. 2004 The use of the stress wave tomography for testing of living Scots pine trees infested by Phellinus pini. Folia Forest. Pol., A 46: 75-81

448· Krajewski Ł. 2010 Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. Przyrod Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 60:12

449· Krajewski Ł. 2011 Smardzowate w Dąbrowie Górniczej. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 63: 12

450· Krieglsteiner L., Ławrynowicz M. 2003 Hymenochaete carpatica from Częstochowa Upland (S Poland). Acta Mycol. 38 (1/2): 27-30

451· Krogul P., Nnorom I.C., Falandysz J. 2014 Rtęć w maślaku pstrym i maślaku ziarnistym oraz w ich podłożu glebowym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 100-101

452· Krogul P., Nnorom I.C., Falandysz J. 2014a Mercury in Variegated Bolete and Granulated Bolete, and in the soil substratum beneath the fruit bodies. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 101-102

453· Krotoski T. 2006 Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005. Natura Silesiae Superioris 10: 37-44

454· Krotoski T. 2007 Godny ochrony łęg jesionowo-olszowy w uroczysku Głębokie Doły. Natura Silesiae Superioris 11: 5-9

455· Krotoski T. 2009 Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Natura Silesiae Superioris 12: 33-44

456· Krotoski T. 2009a Mitróweczka błotna w Rybniku. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 55: 5

457· Krotoski T. 2009b Jodła pospolita w uroczysku Głębokie Doły. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 57: 6-7

458· Krotoski T. 2010 Kolcówka jabłoniowa - nieznany grzyb. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 62: 15

459· Krotoski T. 2011 Wzgórze Grzybówka. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 63: 6

460· Krotoski T. 2012 Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010. Natura Silesiae Superioris 13: 57-87

461· Król E.D., Machowicz-Stefaniak Z., Zimowska B., Abramczyk B.A., Zalewska E.D. 2015 Grzyby zasiedlające nasiona wybranych gatunków drzew leśnych. Sylwan 159 (2): 135?141

462· Krupa A., Krupa K. 2000 Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3)

463· Krupa P. 2004 Ektomikoryzy i ich znaczenie dla drzew rosnących na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

464· Kryza K., Puciata R. 2009 Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93

465· Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2015 Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia - dobre i złe doświadczenia. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", Krzywe.

466· Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. 2010 Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria popularnonaukowa. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". Suwałki 2010

467· Kubiak D. 2002 Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie "Dębno". Przegląd Przyrodniczy 13(1-2): 71-74

468· Kubiak D. 2007 Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica L. w północno-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 67-73

469· Kubiak D. 2011 Stwierdzenia rzadkiego grzyba wielkoowocnikowego - świecznicy rozgałęzionej Clavicorona pyxidata w północno-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 67(1): 84-88

470· Kubiak D., Dynowska M. 2006 Nowe stanowiska aksamitkówki złotej Phaeolepiota aurea w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(2): 90-93

471· Kubiak D., Fiedorowicz G. 2002 Szmaciak gałęzisty w lasach komunalnych Olsztyna. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6): 93-94

472· Kubiak D., Kubiak K. 2003 Stanowisko gwiazdosza potrójnego - Geastrum triplex Jungh. w rezerwacie ?Las Warmiński? na Pojezierzu Olsztyńskim. Parki nar. Rez. Przyr. 22: 605-608

473· Kubiak D., Szczepkowski A. 2012 Porosty Lasów Rogowskich SGGW (3): rezerwat ?Doliska?, zespół przyrodniczo-krajobrazowy ?Dolina Mrogi? i uroczysko ?Gutkowice?. SiM CEPL w Rogowie 14, 32,3: 190-204

474· Kučera T., Kunca V., Holec J. 2019 Comparison of habitats of the rare fungus Pluteus fenzlii between Białowieża Virgin Forest (Poland) and thermophilous forests (Slovakia). Plant and Fungal Systematics 64(1): 101?110 (DOI: 10.2478/pfs-2019-0011")

475· Kudławiec B. 2014 Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycetes projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. W: Dominik J. (red.). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów, Wyd. EKWITA, Gdańsk: 31-42

476· Kudławiec B. 2014a Suchogłowka korowa Phleogena faginea (Fr.) Link jako potencjalny wskaźnik naturalnych procesów ekologicznych w ekosystemach leśnych. Przegl. Przyr. 25(4): 140-150.

477· Kudławiec B. 2015 Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35

478· Kudławiec B. 2016 Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie ? Nadleśnictwo Polanów. W: Dominik J. (red.). Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. Monografia. Wyd. EKWITA, Słupsk: 53-84

479· Kudławiec B. 2017 Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie ? Nadleśnictwo Polanów. W: Dominik J. (red.). Ósme Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie Nadleśnictwo Polanów. Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-41.

480· Kudławiec B., Kujawa A. 2019 Pierwsze stanowisko Holwaya mucida (Ascomycota) w Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 30, 3: 79-84

481· Kudławiec B., Kujawa A., Ślusarczyk T., Gierczyk B. 2010 Nowe stanowiska gnojanki różowawej Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo w Polsce. Przegl. Przyr. 21(1): 60-64

482· Kudławiec B., Misiuna Ł. 2014 Grzyby wielkoowocnikowe Macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich. Przegl. Przyr. 25(3): 3-30.

483· Kudławiec B., Wanic T., Piątek G. 2014 Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne. SiM CELP, Rogów 41(4): 186-201.

484· Kujawa A. 2001 Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189

485· Kujawa A. 2003 Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum DC. w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 86-88

486· Kujawa A. 2003a Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 89-92

487· Kujawa A. 2004 Grzyby wielkoowocnikowe młodych zadrzewień śródpolnych sadzonych na gruntach porolnych. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136

488· Kujawa A. 2005 "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16(3-4): 17-52

489· Kujawa A. 2008 Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75

490· Kujawa A. 2009 Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 44(1): 49-75

491· Kujawa A. 2009a Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110 (podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Białowieskiego Parku Narodowego - większość danych z literatury wcześiejszej)

492· Kujawa A. 2020 8. Czareczka długotrzonowa Microstoma protracta (Fr.) Kanouse. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 69-71

493· Kujawa A. 2020a 15. Gwiazdosz butelkowaty Geastrum lageniforme Vittad. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 92-94

494· Kujawa A. 2020b 16. Gwiazdosz karzełkowaty Geastrum schmidelii Vittad. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 95-99

495· Kujawa A. 2020c 17. Gwiazdosz kwiatuszkowaty Geastrum floriforme Vittad. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 100-103

496· Kujawa A. 2020d 18. Gwiazdosz szorstki Geastrum campestre Morgan. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 104-106

497· Kujawa A. 2020e 19. Gwiazdosz węgierski Geastrum hungaricum Hollós. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 107-109

498· Kujawa A. 2020f 20. Gwiazdosz workowaty Geastrum saccatum Fr. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 110-112

499· Kujawa A. 2020g 21. Gwiazdosz wzniesiony Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 113-115

500· Kujawa A. 2020h 34. Maślak trydencki Suillus tridentinus (Bres.) Singer. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 159-161

501· Kujawa A. 2020i 12. Gwiazdosz brodawkowy Geastrum corollinum (Batsch.) Hollós. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 279-282

502· Kujawa A. 2020j 13. Gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum DC. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 283-284

503· Kujawa A. 2020k 34. Podgrzybek tęgoskórowy Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 363-364

504· Kujawa A. 2020l 44. Soplówka bukowa Hericium coralloides (Scop.) Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 393-394

505· Kujawa A., Bujakiewicz A., Dabert M., Kubiński R. 2018a The occurrence of Microstoma protracta (Fr.) Kanouse in Poland and assessment of its threat status. Acta Mycol. 53(2):1114. https://doi.org/10.5586/am.1114

506· Kujawa A., Bujakiewicz A., Karg J. 2004 Mycenastrum corium (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 63-66

507· Kujawa A., Gierczyk B. 2007 Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

508· Kujawa A., Gierczyk B. 2010 Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

509· Kujawa A., Gierczyk B. 2011 Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

510· Kujawa A., Gierczyk B. 2011a Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

511· Kujawa A., Gierczyk B. 2012 Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 3-59

512· Kujawa A., Gierczyk B. 2013 Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44

513· Kujawa A., Gierczyk B. 2013a Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41

514· Kujawa A., Gierczyk B. 2016 Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013. Przegląd Przyrodniczy 27(3): 3-55

515· Kujawa A., Gierczyk B., Chachuła P., Karg J., Halama M., Gryc M. 2012c Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31(1): : 3-15.

516· Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. 2015a Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes-new data and the synthesis. Acta Mycol. 50(2): 1070.http://dx.doi.org/10.5586/am.1070

517· Kujawa A., Gierczyk B., Gryc M., Wołkowycki M. 2019 Grzyby Puszczy Knyszyńskiej. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Supraśl (zestawienie grzybów makro i mikro stwierdzonych w Puszczy Knyszyńskiej - do bazy wpisane są tylko uznane arbitralnie za makrogrzyby. Wszystkie (i inne niepublikowane) są dodatkowo udokumentowane na stronie Mirosława Gryca: http://www.grzyby-pk.pl/index.php)

518· Kujawa A., Gierczyk B., Karasiński D., Szczepkowski A., Ślusarczyk T. 2015 Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin

519· Kujawa A., Gierczyk B., Kozak M., Mleczko P., Ślusarczyk T. 2017 Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej ? założenia projektu i wstępne wyniki. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(1): 119-131

520· Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Karg J. 2012 Współczesne występowanie piestrzenicy olbrzymiej Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke w Polsce i ocena jej zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31(2): 3-12

521· Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Stokłosa N., Bujakiewicz A. 2020 Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland). Acta Mycol. 55 (1) (5513)

522· Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M. 2012a Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Acta Botanica Silesiaca 8: 5-42.

523· Kujawa A., Grewling Ł. 2018 Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum DC. W Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 29 (1): 106-110.

524· Kujawa A., Karasiński D. 2007 Xylaria oxyacanthae Tul. et C. Tul., a new species for Poland. Acta Mycol. 42 (1): 75-78

525· Kujawa A., Kołtowska M. 2010 Wystawa grzybów w Kościanie (Wielkopolska). Przegl. Przyr. 21 (4): 57-60

526· Kujawa A., Konik J. 2017 Nowe stanowisko soplówki bukowej Hericium coralloides (Scop.) Pers. w Wielkopolsce. Badania Fizjogr. B, 7: 125-128

527· Kujawa A., Konik J., Michalak M. 2019a Pajęczynowiec złotawy Botryobasidium aureum - pierwsze notowanie w województwie Wielkopolskim. Przegl. Przyr. 30, 3: 76-79

528· Kujawa A., Kudławiec B., Gierczyk B., Stefaniak M., Kołtowska M., Mielczarek S. 2012d Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce. Parki nar. Rez. Przyr. 31(1): 17-23.

529· Kujawa A., Kujawa A. 2019 Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland. Pol. J. Ecol. 67: 206-218

530· Kujawa A., Kujawa K. 2008 Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Pol. J. Ecol. 56(1): 45-56

531· Kujawa A., Michalak M., Konik J. 2018 Dęby w krajobrazie rolniczym jako siedlisko zastępcze dla ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. Przegl. Przyr. 29, 3: 21-27

532· Kujawa A., Michalak M., Kujawa K., Sobczyk S. 2017a Nowe stanowiska żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.) Gray w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Badania Fizjogr. B, 7: 111-123

533· Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). 2020b Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

534· Kujawa A., Sumorok B., Borzyszkowska D. 2013 XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 91-95

535· Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2018b Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych. Sylwan 162 (11): 933-949

536· Kujawa A., Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T., Chachuła P., Karasiński D. 2016 Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym. W: Górecki A., Zemanek B. (red.). Bieszczadzki Park Narodowy. Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne: 199-210

537· Kujawa A., Ślusarczyk T., Domian G., Piskorski S., Kaczmarek K., Gęsiorska A., Gorczak M. 2020a XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 31 (2): 69-89

538· Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012b Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycol. 47(2): 235-264.

539· Kujawa A., Zub K., Szczepkowski A. 2010 Nowe stanowiska rzadkoich gatunków grzybów w Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 21(4): 46-50

540· Kujawska M. 2019 Superhuba w Lesie Doświadczalnym Zwierzyniec. Kórniczanin 17: 12

541· Kujawska M.B., Rudawska M., Stasińska M., Pietras M., Leski T. 2021 Distribution and ecological traits of a rare and threatened fungus Hericium flagellum in Poland with the prediction of its potential occurrence in Europe. Fungal Ecoogy 50: 101035

542· Kujawska M.B., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2016 New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this Fungus in Poland . Acta Mycol. 51(2):1085. http://dx.doi.org/10.5586/am.1085

543· Kujawska M.B., Stasińska M., Leski T., Rudawska M. 2019 First record of Hericium flagellum (Basidiomycota) from the ?Olbina? nature reserve in Wielkopolska Voivodship, Poland. Acta Mycol.54(2):1133. https://doi.org/10.5586/am.1133

544· Kukiełka W., Rozwałka R. 2004 Nowe stanowiska borowika (podgrzybka) pasożytniczego Boletus (Xerocomus) parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. na Roztoczu Południowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 60 (5): 86-90

545· Kukwa M. 2000 Porosty i grzyby naporostowe zachodniej części Pojezierza Iławskiego (Polska północna). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 7: 281?297.

546· Kukwa M. 2004 New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland II. Species mainly from northern Poland. Herzogia 17: 67?75

547· Kukwa M. 2005 New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland. III. Herzogia 18: 37-46

548· Kukwa M. 2010 Uzupełnienia do listy porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 196-199.

549· Kukwa M., Czarnota P. 2006 New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland IV. Herzogia 19: 111?123

550· Kukwa M., Czarnota P., Perz P. 2010 New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII. Herzogia 23 (1): 111-119

551· Kukwa M., Fałtynowicz W., Kowalewska A., Szymczyk R., Adamska E., Pietrzykowska K. 2013 Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych Nadleśnictwa Karnieszewice i okolic (Pomorze Zachodnie). W: Dominik J. (red.) Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów: 9-17.

552· Kukwa M., Kowalewska A., Śliwa L., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Adamska E., Bielec D., Guzow- Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Oset M., Kiszka J., Kozik J., Leśniański G., Lazarus M. 2012 Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska). Acta Bot. Cassub. 11: 75-103.

553· Kwaśna H., Łakomy P. 2006 Rosellinia aquila among fungi on branches of sessile oak with symptoms of decline. J. Phytopathology 154: 224-229

554· Kwaśna H., Łakomy P. 2011 Therrya fuckelii and other fungi on stems and branches of Pinus sylvestris following lightning damage. Acta Mycol. 46 (1): 109-114

555· Kwaśna H., Łakomy P., Gornowicz R. 2016 Grzyby saproksyliczne w resztkach pozrębowych sosny zwyczajnej. Sylwan 160 (5): 355-364

556· Kwaśna H., Łakomy P., Mallett K. 2004 Reaction of Armillaria ostoyae to forest soil microfungi. For. Path. 34: 147-162

557· Kwaśna H., Mazur A., Łabędzki A., Kuźmiński R., Łakomy P. 2016a Zbiorowiska grzybów w rozkładającym się drewnie dębu i sosny. Leśne Prace Badawcze 77 (3): 261-275.

558· Kwiatkowska J. 2015 Nowe stanowiska Amanita strobiliformis (Fungi, Agaricales) na Pomorzu. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22 (1): 118-121

559· Kwiatkowska J. 2017 Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska). Badania Fizjogr. B, 7: 77-94

560· Laskowska-Ginszt A., Wołkowycki M. 2020 Pierwsze stwierdzenie Guepinia helvelloides w Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 31 (1): 119-123

561· Lech P., Żółciak A. 2006 Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego. Leśne Prace Badawcze 2: 33-49

562· Lembicz M., Olejniczak P. 2009 The fungus Epichloë typhina in populations of a halophyte Puccinellia distans: salinity as a possible inhibitor of infection. Acta Soc. Bot. Pol. 78(1): 81-86

563· Leski T., (Pietras?) 2010 Osobliwy okratek. Las Polski 11 str. 16 (UWAGA: w numerze 12/2010 Lasu Polskiego zamieszczono sprostowanie. Autorem tekstu jest Marcin Pietras, a Tomasz Leski jest autorem fotografii w artykule.)

564· Leski T., Pietras M., Rudawska M. 2010 Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. Mycorrhiza. (DOI: 10.1007/s00572-009-0278-6)

565· Leski T., Rudawska M. 2007 Czy wielkość genetów Paxillus involutus uzależniona jest od gatunku drzewa-gospodarza? W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 139

566· Leski T., Rudawska M. 2010 Zbiorowiska grzybów mikoryzowych modrzewia polskiego i sudeckiego. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 96

567· Leski T., Rudawska M. 2010a Ectomycorrhizal community structure of the European Larch in Świętokrzyskie and Opawskie Mountains. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 75-76

568· Leski T., Rudawska M. 2011 The ectomycorrhizal fungi in a forest chronosequence of Europen Larch (Larix decidua). W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 109

569· Leski T., Rudawska M. 2013 Niezwykła symbioza pomiędzy grzybem Tomentella italica i mszycą Mimeuria ulmiphila. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

570· Leski T., Rudawska M., Aučina A. 2008 The ectomycorrhizal status of European larch (Larix decidua Mill.) seedlings from bare-root forest nurseries. Forest Ecol. Management 256(12): 2136-2144 (dol:10.1016/j.foreco.2008 08.004)

571· Leski T., Rudawska M., Karliński L., Pietras M. 2014 Grzyby tomentelloidalne Polski widziane z perspektywy badań podziemnych zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych. W: Ruszkiewicz-Michalska M. Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na ziemi. streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 111-112

572· Leski T., Rudawska M., Karliński L., Pietras M. 2014a Below-ground view on tomentelloid fungi in Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M. Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na ziemi. streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 112

573· Lewandowski J. 2017 Gubińskie Mokradła. To tylko 10 kilometrów. Wyd. DEBIUTY, Poznań.

574· Ligęza A. 2004 Występowanie sromotnika bezwstydnego w rezerwacie ?Sokole Góry? koło Częstochowy. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 35: 5-6

575· Lik M. 2011 Bezkręgowce zasiedlające owocniki hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius) w różnych typach siedlisk leśnych. Sylwan 155 (8): 546-554

576· Lisiewska M. 2000 Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 27-51

577· Lisiewska M. 2004 Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach. Bad. Fizjogr. Pol. Zach B, 53: 7-27

578· Lisiewska M. 2006 Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska. Acta Mycol. 41 (2): 241-252

579· Lisiewska M. 2011 Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 15: 97-100

580· Lisiewska M., Filisiewicz J. 2006 Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 55: 7-28

581· Lisiewska M., Galas-Świdurska D. 2005 Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 35-65

582· Lisiewska M., Król M. 2007 Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 56: 15-37

583· Lisiewska M., Madeja J. 2003 Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 52: 7-25

584· Lisiewska M., Malinger M. 2001 Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 50: 7-40

585· Lisiewska M., Marach A. 2002 Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu "Cisy w Czarnem" (województwo pomorskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 51: 31-54

586· Lisiewska M., Reszel I. 2000 Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 49: 7-57

587· Lisiewska M., Strakulska M. 2002 Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska). Pol. Bot. J. 47(2): 167-181

588· Łaciak M., Łaciak T. 2014 Pochwiak jedwabnikowy - coraz częstsza rzadkość. Przyroda polska 3: 32-33

589· Łakomy P. 2006 New location of Armillaria mellea in Polish forest. Phytopathol. Pol. 41: 83-86

590· Łakomy P. 2006a Environmental conditions of deciduous tree stumps colonization by chosen saprotrophic fungi species and Armillaria spp. Abstract of habilitation thesis. Phytopathol. Pol. 40: 69-72

591· Łakomy P., Broda Z., Werner A. 2007 Genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, Norway asruce and European silver fir stands. Acta Mycol. 42(2): 203-210

592· Łakomy P., Cieślak R. 2008 Early infection of Fagus sylvatica by Heterobasidion annosum sensu stricto. For. Path. 38: 314-319

593· Łakomy P., Kwaśna H., Dalke-Świderska M. 2011 The virulence of Heterobasidion parviporum population from Norway spruce stand in Suwałki Forest District. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 10 (3): 27-36

594· Łakomy P., Kwaśna H., Ratajczak A., Molińska-Glura M. 2005 Wood decomposition ability of some isolates of Bjerkandera adusta and Trametes versicolor. Phytopathol. Pol. 38: 7-19

595· Łakomy P., Werner A. 2003 Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. For. Path. 33: 105-112

596· Ławrynowicz M. 2000 Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie. W: Banaszak J., Tobolski K. (red.). Park narodowy Bory Tucholskie. Stan poznania przyrody na tle kompleksu leśnego Bory Tucholskie. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz: 333-349

597· Ławrynowicz M. 2001 Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich. W: Pajękowski J. (red.) Krajobrazy Ziemi Świeckiej. Świecie. 181-189

598· Ławrynowicz M. 2001a Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies. Acta Mycol. 36(1): 81-110

599· Ławrynowicz M. 2009 Four Tuber species accompanying T. mesentericum in natural sites in Poland. Anales Jard. Bot. Madrid 66S1: 145-149

600· Ławrynowicz M. 2011 Trufle w Polsce - problemy taksonomii, użytkowania i ochrony. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 75

601· Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J. 2002 Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy" nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). Acta Mycol. 37 (1/2): 63-76

602· Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J. 2002a Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405

603· Ławrynowicz M., Faliński J. B., Bober J. 2006 Interactions among hypogeous fungi and wild boars in the subcontinental pine forest. Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 102-106

604· Ławrynowicz M., Kałucka I., Ruszkiewicz-Michalska M., Seta D., Szkodzik J. 2004 Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.

605· Ławrynowicz M., Kałucka I., Sumorok B. 2001 Macromycetes of oak forest in the Łagiewnicki Forest (Central Poland) - monitoring studies. Acta Mycol. 36 (2): 303-326

606· Ławrynowicz M., Kopczyński K., Grzesiak B. 2009a Grzyby. W: Lipnicki L. (red.) Przyroda Gminy Skwierzyna. Urząd Miejski w Skwierzynie, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegoczyk: 101-114

607· Ławrynowicz M., Krzyszczyk T., Fałdziński M. 2008 Occurence of black truffles in Poland. Acta Mycol. 43(2): 143-151

608· Ławrynowicz M., Radwański A. 2006 A contribution to the morphology and ecology of Mycenastrum corium (Agaricales). Acta Mycol. 41 (1): 73-78

609· Ławrynowicz M., Stasińska M. 2000 Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies. Acta Mycol. 35(2): 157-182

610· Ławrynowicz M., Szkodzik J. 2002 Różnorodność macromycetes Rezerwatu ? Kręgi Kamienne ? w Odrach w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania.Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż: 406-423

611· Ławrynowicz M., Ślusarczyk D. 2020 51. Trufla wgłębiona Tuber mesentericum Vittad. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 223-225

612· Ławrynowicz M., Ślusarczyk D., Walewska-Grąbczewska I. 2009 Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 28(4): 3-16

613· Łubek A. 2012 The lichen biota of ?Skałki Piekło pod Niekłaniem? nature reserve - current state and changes in species composition over the past 100 years. Pol. J. Natur. Sc. 27 (2): 135-150

614· Łubek A., Jaroszewicz J. 2012 New, rare and noteworthy species of lichenes and lichenicolous fungi from Białowieża Forest. Pol. J. Natur. Sc. 27(3): 275-287

615· Łubek A., Kukwa M. 2016 Grzyby naporostowe w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 205-206 (polska i angielska wersja)

616· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2004 Steppe fungi in the xerothermic communities of central Poland. Mikologia i Algologia - 2004. Mat. Konf. Moskwa:160-161

617· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2006 Zasoby i problemy populacji Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 102

618· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2007 Termofilne stepowe Basidiomycetes w Polsce. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 146

619· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2009 The Fomitopsis officinalis ( Basidiomycota ) population in the góry Świętokrzyskie Mountains. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 289-292

620· Łuszczyński J. 2000 The first record of Tulostoma melanocyclum in Poland. Acta Mycol. 35 (1): 37-40

621· Łuszczyński J. 2000a Grzyby wielkoowocnikowe. W: Cieśliński S., Kowalkowski A. (red.) Świętokrzyski Park Narodowy. Bodzentyn-Kraków : 267-277

622· Łuszczyński J. 2000b Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra'' w Górach Świętokrzyskich. W: Puszkar T., Puszkar L. (red.) "Przyroda obszarów stykowych Ziemi Sandomierskiej i Polski południowo-wschodniej''. Mat. z Symp. Sandomierz 18 listopada 2000. Sandomierz: 55-61

623· Łuszczyński J. 2000c Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72

624· Łuszczyński J. 2001 Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi. W: Żurek S. (red.). Rezerwat torfowiskowy "Białe Ługi". Homini, Bydgoszcz :185-204

625· Łuszczyński J. 2001a Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183

626· Łuszczyński J. 2002 Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 183-193

627· Łuszczyński J. 2003 Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251

628· Łuszczyński J. 2004 Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie MTS. W: Brzeg A., Wojterska M. (red.) Coniferous forest vegetation-differentiation, dynamics transformations. Wyd. Nauk. UAM, B 69: 377-382

629· Łuszczyński J. 2004a Reaction of macrofungi on changes of vegetation in urban areas on the example of the Kielce town (central Poland). Mikologia i Algologia - 2004. Mat. Konf. Moskwa:159-160

630· Łuszczyński J. 2004b Nowe stanowisko pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 89-90

631· Łuszczyński J. 2004c Przemiany grzybów macromycetes w Górach Świętokrzyskich w okresie ostatnich 100 lat. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136

632· Łuszczyński J. 2006 Leucopaxillus lepistoides a new steppe fungus in Poland. Acta Mycol. 41 (2): 279-284

633· Łuszczyński J. 2006a Czerwona lista Basidiomycetes Gór Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 103

634· Łuszczyński J. 2007 Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Mon. Bot. 97: 5-218

635· Łuszczyński J. 2008 Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Kielce (dane mikologiczne zarówno historyczne, jak i aktualne)

636· Łuszczyński J. 2008a Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petrersen - the first record in Central and Eastern Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 77(3): 241-243

637· Łuszczyński J. 2008b Three species of the genus Agaricus new to Poland. Acta Mycol. 43(2): 161-165

638· Łuszczyński J. 2009 Bankera fuligineoalba ( Basidiomycota ), a threatened element of mycobiota - distribution in Poland. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 293-298

639· Łuszczyński J. 2009a Ramaria fagicola (Fungi, Basidiomycota) - the frist record for Poland, and from a new substratum. Acta Soc. Bot. Pol. 78(4): 287-289

640· Łuszczyński J. 2012 Grzyby wielkoowocnikowe. W: Świercz A. (red.). Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Kielce: 329-338

641· Łuszczyński J. 2016 Nowe taksony z rodzaju Conocybe w Polsce. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 218-219 (polska i angielska wersja)

642· Łuszczyński J. 2020 4. Boczniak mikołajkowy Pleurotus eryngii (DC.) Quél. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 53-55

643· Łuszczyński J. 2020a 5. Borowik korzeniasty Boletus radicans Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 56-59

644· Łuszczyński J. 2020b 6. Borowik szatański Boletus satanas Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 60-64

645· Łuszczyński J. 2020c 7. Borowik żółtobrązowy podgat. królewski Boletus appendiculatus subsp. regius (Krombh.) Konrad. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 65-68

646· Łuszczyński J. 2020d 12. Gwiazda wieloporowa Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 83-85

647· Łuszczyński J. 2020e 13. Gwiazdosz angielski Geastrum berkeleyi (Massee) Corda. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 86-88

648· Łuszczyński J. 2020f 14. Gwiazdosz bury Geastrum elegans Vittad. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 89-91

649· Łuszczyński J. 2020g 53. Żagiew korzonkowa Polyporus rhizophilus Pat. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 230-232

650· Łuszczyński J. 2020h 25. Mleczaj strefowany Lactarius zonarioides Kühner & Romagn. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 329-332

651· Łuszczyński J. 2020i 26. Mleczaj żółtofioletowy Lactarius repraesentaneus Britz. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 333-336

652· Łuszczyński J. 2020j 48. Wilgotnica cytrynowozielonawa Hydrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schäff. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 402-405

653· Łuszczyński J. 2020k 49. Wilgotnica okazała Hydrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 406-408

654· Łuszczyński J. 2020l 50. Wilgotnica ozdobna Hydrocybe aurantiosplendens R. Haller Aar. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 409-411

655· Łuszczyński J. 2020m 51. Wilgotnica sklepiona Hydrocybe fornicata (Fr.) Singer. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 412-414

656· Łuszczyński J. 2020n 52. Wilgotnica włoska Hydrocybe reidii Kühner. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 415-417

657· Łuszczyński J. 2020o 53. Wilgotnica zasadowa Hydrocybe ingrata J.P. Jensen & F.H. M?ller. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 418-420

658· Łuszczyński J., Łuszczyńska B. 2010 Contribution to morphology and ecology of Polyporus rhizophilus. Acta Mycol. 45 (2): 151-156

659· Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A., Jaworska J. 2011 Nowe i rzadkie gatunki grzybów agarikoidalnych w ciepłolubnych murawach Wyżyny Małopolskiej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 77

660· Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Tomaszewska A., Sobaś K., Kostrzewa M., Grudzień K. 2014 Flammulina ononidis - first record in Poland. Acta Mycol. 49(1): 79-85

661· Łuszczyński J., Świercz A. 2004 Kwiatowiec australijski Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Chroń. Przyr. Ojcz. R. 60: 91-92.

662· Łuszczyński J., Tomaszewska A. 2014 Gasteroid fungi - the morphological characteristics of selected endangered and rare speciesnoted in Poland. Folia Biol. Oecol. 10: 130-138

663· Łuszczyński J., Wojtacha K. 2015 Nowa forma Geastrum melanocephalum (Geastraceae, Agaricomycetes, Basidiomycota) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22, 2: 367-374.

664· Łyczek M. 2004 Stan rozpoznania grzybów wielkoowocnikowychy w Szczecińskim Parku Krajobrazowym. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 137

665· Łyczek M. 2005 Nowe stanowisko smardza jadalnego Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers. w województwie zachodniopomorskim. Chroń. Przyr. Ojcz.61(5): 106-109

666· Łyczek M. 2009 Mikobiota Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 61

667· Łyczek M., Banaś-Stankiewicz U., Wróbel M. 2006 Walory przyrodnicze przełomowego odcinka rzeki Gowienica na terenie projektowanej "Ostoi Goleniowskiej" w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Część III. Macromycetes. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 248 (101): 65-74

668· Łyczek M., Domian G. 2010 Grzyby wielkoowocnikowe. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 161-169

669· Maciejczyk E., Wieczorek D., Zwyrzykowska A., Halama M., Jasicka-Misiak J., Kafarski P. 2015 Phosphorus profile of Basidiomycetes. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 190 (5-6): 763-768

670· Maciejewski K.H. 1997 Nowe stanowisko Pocadius adustus Reitter, 1888 (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 16, 2: 117

671· Małecka M., Hilszczańska D. 2014 Wpływ wzbogacenia gleby porolnej substratami organicznymi na strukturę zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych sosny zwyczajnej. Sylwan 158, 4: 243?250

672· Małecka M., Hilszczańska D. 2015 Wpływ odłogowania i dodatku trocin iglastych do gleby na jej właściwości chemiczne i zbiorowisko grzybów ektomykoryzowych 15-letniej sosny zwyczajnej. Leśne Prace Badawcze 76 (3): 265-272

673· Marciniuk J., Marciniuk P., Wierzba M. 2000 Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu. Chroń. Przyr. Ojcz. 56 (4): 97-98 (praca prezentująca dane własne i wcześniejsze dane literaturowe)

674· Marcinkowska M. 2017 Stanowisko purchatnicy piaskowej Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert w Rudawskim Parku Krajobrazowym. Przyroda Sudetów 20: 121-126

675· Marciszewska K, Szczepkowski A., Otręba A. 2020 Black cherry (Prunus serotina Ehrh.) colonization by macrofungi in the fourth season of its decline due to different control measures in the Kampinos National Park. Folia Forestalia Polonica, Ser. A ? Forestry 62 (2): 78-87

676· Markiewicz E. 2013 Stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk.& M.A. Curtis) E. Fisch. W południowej Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 24(1): 72-73

677· Markiewicz E. 2015 Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O.Beck ex Sacc.) Boud. w Południowej Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 26(1): 66-68

678· Markiewicz E. 2018 Nowe stanowisko pałecznicy rurkowatej Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga w Południowej Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 29 (1): 111-113.

679· Markowska M. 2004 Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198

680· Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Stasińska M., Bihun M.M. 2020 Updated Distribution of Endangered Psathyrella ammophila in Poland ? New Localities on Wolin Island. Acta Mycol. 55(2): ID: 55210

681· Mączka T., Wróbel S., Skrzydłowski T. 2012 Padł olbrzym. Tatry TPN. 1(39): 40-43.

682· Mączyński N. 2009 Jesienne grzybobranie. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 57: 10-11

683· Mączyński N. 2015 Jurajskie gwiazdosze. Przyroda polska 12: 20-21

684· Miettinen O., Larsson K-H. 2006 Trechispora elongata species nova from North Europe. Mycotaxon 96: 193-198

685· Miettinen O., Spirin V., Niemelä T. 2012 Notes on the genus Aporpium (Auriculariales, Basidiomycota), with a new species from temperate Europe. Ann. Bot. Fennici 49: 359?368.

686· Miettinen O., Vlasák J., Rivoire B., Spirin V. 2018 Postia caesia complex (Polyporales, Basidiomycota) in temperate Northern Hemisphere. Fungal Systematics and Evolution 1: 101-129

687· Mihál I., Cicák A., Tsakov H., Petkov P. 2009 Occurrence of species of the Nectria s.l. (Bionectriaceae, Nectriaceae, Hypocreales, Ascomycetes) in Central and South-eastern Europe. Folia Oecol.36, 1: 32-38

688· Miłkowski Ł., Łakomy P. 2007 The ability of growth, wood colonization and wood decomposition of Flammulina velutipes isolate in vitro. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6 (2): 65-77

689· Mirek Z., Nikel A., Wilk Ł. 2014 Okratek australijski na Brzanówce. Tatry 50, 4: 47

690· Miśkiewicz A. 2000 Cyphellostereum laeve (Fr.: Fr.) Reid. W: Wojewoda W. (red.) Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 1: W. Szafer institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków. 21-24

691· Miśkiewicz A. 2000a Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycol. 35(2): 197-216

692· Mleczko P. 2004 Mycorrhizal and saprobic macrofungi of two zinc wastes in southern Poland. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 46: 25-38

693· Mleczko P. 2004a Amanita citrina (Schaeff.) S. F. Gray + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 1-10

694· Mleczko P. 2004b Cantharellus cibarius Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Desccriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 11-20

695· Mleczko P. 2004c Craterellus tubaeformis (Bull.) Quel. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 29-36

696· Mleczko P. 2004d Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) Lennox (forma butyracea) + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 101-108

697· Mleczko P. 2004e Russula nigricans Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R. M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 117-125

698· Mleczko P. 2004f Russula sardonia Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R. M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 127-134

699· Mleczko P., Beszczyńska M. 2015 Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region. W: Godzik B. (red.). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 227-250 (w tym samym opracowaniu - wersja polska artykułu - skrócona))

700· Mleczko P., Beszczyńska M. 2019 Grzyby makroskopijne lasów sosnowych na terenie Olkuskiego Okręgu Rudnego. W: Olkuski Okręg Rudny - obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych. W: Wójcicki J.J., Loster S. (red.). Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1?7 lipca 2019r., Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 241-246

701· Mleczko P., Gawroński S., Kapusta P. 2009 New inland localities of a rare gasteroid Basidiomycete, Scleroderma septentrionale, in natural and anthropogenic habitats in Central Europe. Pol. Bot. J. 54 (1): 99-104

702· Mleczko P., Kozak M., Karpowicz F. 2020 New Records of Rare Hypogeous Fungi from Poland (Central Europe). Acta Mycol. 55 (2): ID: 5529

703· Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Dubiel G. 2010a Octaviania asterosperma (hypogeous Basidiomycota) recent data to ecology and distribution. Acta Mycol. 45 (2): 133-144

704· Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Górszczyk A. 2009b New localities of Chamonixia caespitosa (hypogeous Boletaceae) in Central Europe. Acta Mycol. 44(1): 29-42

705· Mleczko P., Kozak M., Zubek S. 2010 Russula medullata (Russulales, Basidiomycota): a new species in the mycobiota of Poland. Pol. Bot. J. 55(2): 483-488

706· Mleczko P., Ociepa A.M. 2007 Entoloma ollare, a species of subgenus Claudopus, new to Poland. Pol. Bot. J. 52(2): 159-163

707· Mleczko P., Ronikier A., Ronikier M., Saługa M. 2016 Różnorodność i specyficzność gatunkowa symbiontów ektomykoryzowych Dryas octopetala L. w gradiencie wysokościowym. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 220 (polska i angielska wersja)

708· Mleczko P., Ronikier M. 2007 Features of ectomycorrhizae confirm molecular phylogenetics of Suillus (Boletales) rather than carpophore-based systematics: insights from studies on Suillus variegatus, S. plorans and related species. Nova Hedwigia 84 (1-2): 1-20

709· Mleczko P., Rutkowski R. 2020 55. Wodnicha atramentowa Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein) H. Haas & R. Haller Aar ex Bon. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 426-428

710· Mleczko P., Rutkowski R. 2020a 56. Wodnicha brunatnobiała Hygrophorus latitabundus Britzelm. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 429-431

711· Mleczko P., Rutkowski R. 2020b 57. Wodnicha kozia Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 432-435

712· Mleczko P., Rutkowski R. 2020c 58. Wodnicha oliwkowobrązowa Hygrophorus persooni Arnolds. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 436-438

713· Mleczko P., Rutkowski R. 2020d 59. Wodnicha różowoblaszkowa Hygrophorus calophyllus P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 439-441

714· Mleczko P., Zubek S., Kozak M. 2011 Description of ectomycorrhiza and a new Central European locality of the rare hydnoid species Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. Et Nannf. (Thelephorales, Basidiomycota). Nova Hedwigia 92 (1-2): 257-272

715· Moreau P.A., Mleczko P., Ronikier M., Ronikier A. 2006 Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum (Polygonaceae). Mycologia 98 (3): 468-478

716· Motiej?nait? J., Kukwa M. 2008 Pronectria minuta, a new lichenicolous ascomycete from Poland and Russia. Mycotaxon 104: 229-234.

717· Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K. 2011 Analiza zawartości związków indolowych w owocnikach i mycelium z kultur in vitro Calocera viscosa (Basidiomycota). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 87

718· Muszyński M., Kaczmarek K., Piskorski S., Ruszkiewicz-Michalska M. 2019 Zagrożenie miejskich alei lipowych przez grzyby ? założenia i wstępne wyniki projektu. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 106-107

719· Muszyński M., Kaczmarek K., Piskorski S., Ruszkiewicz-Michalska M. 2019a The fungal threat to urban lime alleys ? project assumptions and preliminary results. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 107-109

720· Nabożny P. 2004 Nowe stanowisko smardzówki czeskiej Ptychoverpa bohemica (Krombholtz) Schroet. Na Pogórzu Ciężkowickim. Wszechświat 105(4-6): 130-131

721· Nabożny P. 2004a Stanowisko naparstniczki stożkowatej Verpa conica Sw. na Panieńskiej Górze k. Wojnicza - Pogórze Wiśnickie. Wszechświat 105(4-6): 131-132

722· Narkiewicz C. 1997 Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry. Rocznik Jeleniogórski 29: 127-135

723· Narkiewicz C. 1998 Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 1: 17-26

724· Narkiewicz C. 1999 Torfowisko na Trzecińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogóskiej. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 3-6

725· Narkiewicz C. 1999a Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 21-28

726· Narkiewicz C. 1999b Mądziak psi (Mutinus caninus) i mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 29-32

727· Narkiewicz C. 1999c Występowanie purchawicy olbrzymiej Langermania gigantea w Sudetach Zachodnich. Rocznik Jeleniogórski 31: 101-105

728· Narkiewicz C. 2000 Borowik szatański Boletus satanas i muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis w rezerwacie "Góra Miłek" w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 69-72

729· Narkiewicz C. 2000a Pochwiak pasożytniczy Volvariella surrecta w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 73-76

730· Narkiewicz C. 2001 Nowe stanowisko jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel w polskiej części Sudetów. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 61-64

731· Narkiewicz C. 2001a Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 65-76

732· Narkiewicz C. 2002 Nowe stanowiska koronicy ozdobnej Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 97-100

733· Narkiewicz C. 2002a Materiały do poznania maczużników Cordyceps w Sudetach. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 101-104

734· Narkiewicz C. 2005 Grzyby chronione Dolnego Śląska. Wyd. Muz. Przyr. W Jeleniej Górze. Jelenia Góra (opracowanie uwzględniające dane historyczne)

735· Narkiewicz C. 2011 Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze. Przyr. Sud. Zach. 14: 223-229

736· Narkiewicz C. 2018 Nowe stanowisko purchawki łatkowatej Lycoperdom mammiforme Pers. w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów 21: 77-82

737· Narkiewicz C. 2018a Przyroda Sudetów 21: Okładka - fotografie z grzybami i ich stanowiskami

738· Narkiewicz C. 2019 Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pize in polnischen Teil der Oberlausitz. Bercihte der naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 27: 103-108

739· Narkiewicz C. 2021 Fotografie na okładce Przyrody Sudetów, 23: 337-338

740· Narkiewicz C., Kita W., Pusz W., Panek E. 2013 Grzyby i śluzowce. W: Knapik R., Raj A. (red.). Karkonoski Park Narodowy. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra 2013: 339-358

741· Narkiewicz C., Pusz W., Kita W., Panek E. 2019 Grzyby i śluzowce. W: Knapik R., Migoń P., Raj A. (red.). Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, III wydanie. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 339-358

742· Neubauer G., Sikora A. 2015 Nowe stanowiska gąbkowca północnego Climacocystis borealis w północnej Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71, 2: 129-136.

743· Neubauer G., Szczepkowski A. 2012 Nowe stanowiska kolcówki jabłoniowej Sarcodontia crocea i dwóch innych, rzadko notowanych gatunków grzybów nadrzewnych występujących na jabłoniach (Malus sp.) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 68-76

744· Niemelä T. 2013 Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.

745· Niemelä T., Miettinen O., Manninen O. 2012 Aurantiporus priscus (Basidiomycota), a new polypore from old fallen conifer trees. Ann. Bot. Fennici 49: 201?205.

746· Nita J., Bujakiewicz A. 2004 Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 53: 29-38

747· Nita J., Bujakiewicz A. 2004a Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138

748· Nita J., Bujakiewicz A. 2005 Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33

749· Nita J., Bujakiewicz A. 2006 Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 111

750· Nita J., Bujakiewicz A. 2007 Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Studia i Materiały. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 9 (2/3): 519-529

751· Nita J., Bujakiewicz A. 2009 Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 325-334

752· Nita J., Stefaniak M. 2010 Entoloma jahnii, a rare species in Europe. Acta Mycol. 45 (2): 157-162

753· Nowak A., Spałek K. 2000 Grzyby. W. Spałek K. (red.). Osobliwości przyrody Opola. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opole: 11?13

754· Nowak A., Spałek K. 2001 Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia. Natura Silesiae Superioris, 5. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice 17-20

755· Nowak A., Spałek K. 2002 Biesiec - nowy rezerwat przyrody w województwie opolskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 29: 16

756· Nowak S., Nowak A. 2000 Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w województwie opolskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 96-98

757· Nowakowski S., Bulak J. 2016 Mało znane grzyby jadalne Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" (PNMW) i jego otuliny. Gawron 4: 9-16

758· Nowińska R., Urbański P., Szewczyk W. 2009 Species diversity of plants and fungi on logs of fallen trees of different species in oak-hornbeam forests. Rocz. AR Poznań. 388, Bot.-Stec. 13: 109-124

759· Okołów G. 2015 Na stokach Bugaja. Przyroda polska 12: 14-15

760· Olchowik J., Suchocka M., Jankowski P., Malewski T., Hilszczańska D. 2021 The ectomycorrhizal community of urban linden trees in Gdańsk, Poland. PLoS ONE 16 (4): e0237551. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237551

761· Olszowska M. 2010 Jeden z największych grzybów świata w okolicy Mrągowa. Wszechświat 111(7-9)

762· Orłowski J. 2006 Nowe stanowisko borowika królewskiego Boletus regius Krombh. w Górach Słonnych. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(6): 67-70

763· Orłowski J. 2008 Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer w Piotrkowie Trybunalskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 58-62

764· Parusel J.B. 2007 Rezerwat śmieci. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 50: 5

765· Patejuk K. 2017 Płaskosz pędowy żurawiny Exobasidium oxycocci Rostr. ex Shear ? nowy gatunek dla Sudetów. Przyroda Sudetów 20: 109-112.

766· Patejuk K. 2019 Zbiorowiska grzybów zasiedlające wybrane gatunki roślin inwazyjnych na terenach zurbanizowanych. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 114-115

767· Patejuk K. 2019a Fungal communities inhabiting selected invasive plants species in urbanized areas. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 115-116

768· Patejuk K., Baturo-Cieśniewska A., Pusz W., Kaczmarek-Pieńczewska A. 2022 Biscogniauxia Charcoal Canker?A New Potential Threat for Mid-European Forests as an Effect of Climate Change.Forests 13,89. https://doi.org/10.3390/f13010089

769· Paul W. 2000 Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w okolicy Przemyśla. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 119-121

770· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020 23. Kolczakówka dołkowana Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 119-121

771· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020a 24. Kolczakówka kasztanowata Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 122-124

772· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020b 25. Kolczakówka niebieskawa Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 125-127

773· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020c 26. Kolczakówka piekąca Hydnellum peckii Banker. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 127-131

774· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020d 27. Kolczakówka pomarańczowa Hydnellum aurantiacum (Batsch) P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 132-135

775· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020e 28. Kolczakówka strefowana Hydnellum concrescens (Pers.) Banker. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 136-137

776· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020f 29. Kolczakówka wonna Hydnellum suaveolens (Scop.) P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 138-141

777· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020g 30. Kolczakówka zielonożółta Hydnellum geogenium (Fr.) Banker. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 142-144

778· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020h 31. Kolczakówka żółtobrązowa Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 145-148

779· Pawłowska J., Okrasińska A. 2020i 38. Siedzuń dębowy Sparassis brevipes Krombh. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 377-378

780· Pawłowski B., Adamska E. 2008 Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 70-76

781· Paz A., Bellanger J.-M., Lavoise C., Molia A. Ławrynowicz M., Larsson E., Ibarguren I.O., Jeppson M., L?ss?e T., Sauve M., Richard F., Moreau P.-A. 2017 The genus Elaphomyces (Ascomycota, Eurotiales): a ribosomal DNA-based phylogeny and revised systematics of European ?deer truffles?. Persoonia 38: 197-239

782· Perz P. 2011 Fascynujący świat Ascomycota. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 20

783· Petersen R.H., Hughes K.W. 2004 A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica 198:1-180.

784· Petersen R.H., Psurtseva N., Zmitrovich I., Chachuła P., Arslanov S., Hughes K.W. 2015 Lignomyces, a new genus of pleurotoid Agaricomycetes. Mycologia 107(5): 1045?1054.

785· Piątek M. 2000 Ganoderma resinaceum Boud. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 29-33

786· Piątek M. 2000a Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) Karst. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-40

787· Piątek M. 2000b The genus Steccherinum in Poland. I. Steccherinum bourdotii found in Tarnów town. Acta Mycol. 35 (1): 41-46

788· Piątek M. 2001 The genus Antrodiella (Fungi, Poriales) in Poland. Pol. Bot. J. 46(2): 183-190

789· Piątek M. 2001a New discovery of Daedaleopsis tricolor (Fungi, Poriales) and a review of its distribution in Poland. Pol. Bot. J. 46(2): 277-279

790· Piątek M. 2001b Colacogloea peniophorae (Platygloeales) in Poland. Acta Mycol. 36(2): 203-209

791· Piątek M. 2001c Grzyby workowe polskich Karpat i ich przedpola. 1. Catinella olivacea i Rutstroemia bulgarioides. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 251-255

792· Piątek M. 2002 Antrodia malicola (Berk. & M.A. Curtis) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 19-22

793· Piątek M. 2002a Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 45-49

794· Piątek M. 2002b Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 85-87

795· Piątek M. 2002c Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 89-94

796· Piątek M. 2002d Sistotrema confluens Pers.: Fr. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 103-106

797· Piątek M. 2003 Notes on polish polypores. 1. Oligoporus alni, comb. nov. Pol. Bot. J. 48(1): 17-20

798· Piątek M. 2003a Notes on polish polypores. 2. Oxyporus latemarginatus. Pol. Bot. J. 48(1): 63-68

799· Piątek M. 2003b Notes on polish polypores. 3. Four rare species of old-growth forests. Pol. Bot. J. 48(2): 131-144

800· Piątek M. 2004 Phellinus niemelaei w Polsce - nowy patogen modrzewia i jego identyfikacja. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 139

801· Piątek M. 2005 Amylocystis lapponica (Romell) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 5-8

802· Piątek M. 2005a Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-11

803· Piątek M. 2005b Hericium erinaceum (Bull.) Pers. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 43-46

804· Piątek M. 2005c Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 103-106

805· Piątek M., Bujakiewicz A. 2004 Lachnella villosa and Woldmaria filicina, two remarkable cyphellaceous fungi from Poland. Pol. Bot. J. 49(2): 145-150

806· Piątek M., Cabała J. 2002 On the occurrence of Sistotrema confluens (Stereales) in Poland. Acta Mycol. 37 (1/2): 33-37

807· Piątek M., Cabała J. 2004 Flagelloscypha minutissima (Basidiomycetes), a new for Poland minute cyphellaceous fungus. Acta Soc. Bot. Pol. 73(4): 331-334

808· Piątek M., Cabała J. 2005 New and noteworthy polypores from Poland with validation of the family Phaeotrametaceae. Mycotaxon 91: 173-183

809· Piątek M., Karasiński D. 2008 Nodulisporium cecidiogenes - a mycoparasite of Coniophora puteana found in Poland. Pol. Bot. J. 53(2): 183-186.

810· Piątek M., Miśkiewicz A. 2000 Botryobasidium aureum (Fungi, Stereales) in the Tatra Mts and review of its distribution in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 45, 1-2: 536-539

811· Piątek M., Nabożny P. 2000 Stroczek leśny Serpula himantioides, rzadki gatunek grzyba znaleziony w Kotlinie Sandomierskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 113-116

812· Piątek M., Seta D., Szczepkowski A. 2004 Notes on polish polypores 5. Synopsis of the genus Spongipellis. Acta Mycol. 39 (1): 25-32

813· Piątek M., Wołkowycki M. 2005 Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-38

814· Pietras M. 2012 Obcy atakują! Obce grzyby niepatogeniczne w polskich lasach. Las Polski 15-16: 26-27.

815· Pietras M. 2020 Czas na klimat. Wędrówki grzybów. Głos Lasu 7-8: 26-28

816· Pietras M., Jaszczak R., Miotke M., Leski T., Rudawska M. 2011 The ectomycorrhizal fungi in decling pedunculate oak Quercus robur stands.W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 233-234

817· Pietras M., Kujawa A., Leski T., Rudawska M. 2016a Grzyby wielkoowocnikowe. W: Danielewicz W. (red.). Dąbrowy Krotoszyńskie monografia przyrodniczo-gospodarcza. Oficyna Wydawnicza G&P, GOŚCIAŃSKI & PRĘTNICKI, Poznań: 89-131

818· Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2014 Pasażerowie na gapę czy wspólnicy w interesach? Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) i jej symbionty mykoryzowe poza naturalnym zasięgiem występowania. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 149-150

819· Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2014a Fare dodgers or partners in good deal-Ectomycorrhizal assemblages of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) in invasion range. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 151-152

820· Pietras M., Leski T., Rudawska M. 2015 Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 159 (10): 831-838.

821· Pietras M., Litkowiec M., Gołębiewska J. 2018 Current and potential distribution of the ectomycorrhizal fungus Suillus lakei ((Murrill) A.H. Sm. & Thiers) in its invasion range. Mycorrhiza 28: 467?475 https://link.springer.com/article/10.1007/s00572-018-0836-x

822· Pietras M., Rudawska M. 2010 Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych na sadzonkach Buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w szkółkach leśnych. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenie referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 98

823· Pietras M., Rudawska M. 2010a Ectomycorrhizal fungal communities of European Beech (Fagus sylvatica L.) seedlings from bare-root forest nurseries. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et bin silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 77

824· Pietras M., Rudawska M. 2011 Zbiorowiska grzybów mikoryzowych na sadzonkach drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.) w warunkach szkółki leśnej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 93

825· Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. 2016 Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 25 (3): 1197-1204

826· Pietras M., Rudawska M., Leski T., Karliński L. 2013 Diversity of ectomycorrhizal fungus assemblages on nursery grown European beech seedlings. Ann. For. Sci. 70: 115-121. DOI 10.1007/s13595-012-0243-y

827· Pietrowiak J. 2011 Nowe stanowiska czasznicy olbrzymiej Calvatia gigantea i żagwicy listkowatej Grifola frondosa w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 110-113

828· Piętka J, Ciurzycki W. 2018 The first record of Fistulina hepatica (Schaeff.) With. on Castanea sativa Mill. in Poland. Acta Mycol. 53(1):1108. https://doi.org/10.5586/am.1108

829· Piętka J. 2013 Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa

830· Piętka J. 2014 Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 152-153

831· Piętka J. 2014a Reintroducing protected lignicolous fungi cultured ex situ to the natural environment. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 153-154

832· Piętka J. 2016 Stanowiska kilku rzadkich i zagrożonych grzybów w rezerwacie "Las Natoliński" w Warszawie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 18 (46/1): 63-70

833· Piętka J., Borowski J. 2011 Występowanie ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. oraz związanego z nim gatunku chrząszcza Triphyllus bicolor (Fabr.) w rezerwacie ?Las Natoliński?. Leśne Prace Badawcze 72(1): 47-52

834· Piętka J., Byk D., Byk A. 2021 Octopus stinkhorn Clathrus archeri (Berk.) Dring, an alien stinkhorn fungus (Phallaceae), in north-eastern Poland. Baltic Forestry 27 (2): 174-179. https://doi.org/10.46490/BF574

835· Piętka J., Dobrowolska B. 2009 Stopień porażenia sosen Pinus sylvestris L. przez czyrenia sosnowego Phellinus pini (Brot.: Fr.) w obszarze ochrony ścisłej "Nart" w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr. 28(2): 3-14

836· Piętka J., Grzywacz A. 2018 Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na olszy czarnej Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w drzewostanach olszowych wykazujących objawy zamierania. Sylwan 162 (1): 22?31.

837· Piętka J., Kujawa A. 2012 A new location for Geastrum lageniforme Vittad. in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 21 (6): 1791-1795

838· Piętka J., Staniszewski P., Kowalczuk D. 2012 Analiza wybranych aspektów rynku owocników pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius Fr.). Leśne Prace Badawcze 73 (3): 245-253.

839· Piętka J., Szczepkowski A. 2004 Localities of Fomitopsis officinalis in Poland. Acta Mycol. 39 (1): 33-45

840· Piętka J., Szczepkowski A. 2011 Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. & Sing. w Polsce. Sylwan 155 (1): 31-45

841· Piskorski S. 2017 Grzyby podstawkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne. Przegl. Przyr. 28 (3): 29-44.

842· Piskorski S. 2021 Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Łódź.

843· Piskorski S., Kaczmarek K., Muszyński M., Ruszkiewicz-Michalska M. 2019 Exobasidium arescens ? rzadki czy niedostrzegany pasożyt Vaccinium myrtillus? W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 57-58

844· Piskorski S., Kaczmarek K., Muszyński M., Ruszkiewicz-Michalska M. 2019a Exobasidium arescens ? rare or overlooked parasite of Vaccinium myrtillus? W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 58-60

845· Piskorski S., Majda M. 2019 Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.

846· Plaza M. 2010 Rezerwat przyrody ?Rajchowa Góra?. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 61: 16

847· Pląskowska E., Nowik K., Rdzanek M. 2014 Badania zdrowotności buka zwyczajnego w Parku Południowym we Wrocławiu. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 156-157

848· Pląskowska E., Nowik K., Rdzanek M. 2014a European beeches health research in Park Południowy in Wrocław, Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 157-158

849· Popielarz R. 2010 Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń (album, 4 gatunki na fotografiach)

850· Przybylska J., Maniarski R., Wilniewczyc P. 2014 Nowe stanowiska madziaka malinowego Mutinus ravenelli (Berk. & M.A. Curtis) E. Fish. (1888) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 3: 141-142

851· Puciata R., Ruta R. 2008 Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers.) Desv. W okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 87-92

852· Pusz W., Malicki M., Patejuk K., Ronikier M., Suchan T. 2019 First record of Exobasidium rhododendri (Fuckel) C. E. Cramer in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 88 (3): 3632. https://doi.org/10.5586/asbp.3632

853· Radołowicz-Nieradzik A., Klęczek-Kasperczyk M. 2001 Grzyby chronione występujące w okolicach Mikołowa. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 25: 8-9

854· Radołowicz-Nieradzik A., Klęczek-Kasperczyk M. 2009 Fiołkowa Góra zachwyca o każdej porze roku. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 55: 8-9

855· Ratuszniak E. 2007 Występowanie grzybów wieloporowatych na terenie Lasku Miejskiego w Słupsku. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 143

856· Ratuszniak E. 2007a Grzyby poliporoidalne występujące w zadrzewieniach miejskich i przydrożnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat : ?Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska ?. Darłówko 2007: 827-835

857· Ratuszniak E. 2011 Stanowiska poliporoidalnego grzyba Phellinus pini (Fr.) A. Ames na Pomorzu Środkowym. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 97

858· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2006 Grzyby poliporoidalne na drzewach - pomnikach przyrody. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 131

859· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2009 Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów poliporoidalnych na Pomorzu Środkowym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.69

860· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2009a Occurrence of polypore fungi on trees designated as monuments of nature in central Pomerania ( N Poland ). W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 437-442

861· Ripková S., Hughes K., Adamčik S., Kučera V., Adamčikova K. 2010 The delimittion of Flammulina fennae. Mycological Progress. DOL 10.1007/s 11557-009-0654-9

862· Roberts P., Piątek M. 2004 Heterobasidiomycetes of the families Oliveoniaceae and Tulasnellaceae from Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 45-54

863· Romański M. 2005 Nowe stanowisko niezwykłego grzyba. Wigry 4: 8

864· Romański M. 2009 Grzyby zimą? Wigry 1: 7-9

865· Ronikier A. 2002 Eichleriella deglubens (Ber. & Broome) D. A. Reid. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 51-53

866· Ronikier A. 2002a Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 195-209

867· Ronikier A. 2003 New record and distribution of Mycena oregonensis (Agaricales, Basidiomycetes) in Europe. Pol. Bot. J. 48(2): 127-130

868· Ronikier A. 2003a Revision of the genus Xerula Maire (Basidiomycetes, Agaricales) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 72(4): 339-345

869· Ronikier A. 2005 Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dorfelt. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 129-145

870· Ronikier A. 2005a Inocybe calospora Quel. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 51-54

871· Ronikier A. 2005b Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-33

872· Ronikier A. 2005c Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 47-50

873· Ronikier A. 2005d Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 89-93

874· Ronikier A. 2005e Sarcosoma globosum (Schmidel: Fr.) Casp. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 95-98

875· Ronikier A. 2005f Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 99-102

876· Ronikier A. 2005g Suillus sibiricus (Singer) Singer ssp. helveticus Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 107-109

877· Ronikier A. 2005h Tricholoma colossus (Fr.) Quel. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 111-113

878· Ronikier A. 2005i Xerula melanotricha Dorfelt. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 119-122

879· Ronikier A. 2005j Xerula pudens (Pers.) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 123-127

880· Ronikier A. 2007 Rare and interesing species of Psathyrella found in the Tatra National Park. Acta Mycol. 42(1): 85-92

881· Ronikier A. 2009 Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi. Nova Hedwigia 89(1-2): 49-70

882· Ronikier A. 2012 Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). Pol. Bot. Stud. 28: 1-293

883· Ronikier A. 2020 10. Dwupierścieniak cesarski Catathelasma imperiale (P. Karst.) Singer. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 75-78.

884· Ronikier A. 2020a 11. Dzbankówka kulista Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 79-82

885· Ronikier A. 2020b 32. Koronica ozdobna Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 149-154

886· Ronikier A. 2020c 52. Wilgotnica czapeczkowata Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 226-229

887· Ronikier A. 2020d 9. Dzwonkówka szarofioletowa Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 268-271

888· Ronikier A. 2020e 24. Maślak syberyjski Suillus sibiricus (Singer) Singer. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 326-328

889· Ronikier A. 2020f 36. Poroblaszek żółtoczerwony Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 369-371

890· Ronikier A., Adamčík S. 2009 Russulae in the Montane and Subalpine Belts of the Tatra Mountains (Western Carpathians). Sydowia 61(1): 53-78

891· Ronikier A., Adamčík S. 2009a Critical review of Russula species (Agaricomycetes) known from Tatra National Park (Poland and Slovakia). Pol. Bot. J. 54 (1): 41-53

892· Ronikier A., Aronsen A. 2007 Type study of Mycena phaeophylla reveals its conspecificity with M. clavata. Mycologia, 99(6): 924-935

893· Ronikier A., Chachuła P., Kujawa A. 2006 Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales) a species new to Poland. Pol. Bot. J. 51(2): 217-220

894· Ronikier A., Miśkiewicz A. 2002 Clitocybe dryadicola (J. Favre) Harmaja-A new species for Poland and the Carpathians recorded in Tatra mountains. Cryptogamie, Mycologie 23(2): 163-166

895· Ronikier A., Moreau P. A. 2007 Pseudobaeospora pillodii and P. oligophylla (Tricholomataceae, Basidiomycota): two names for one species?. Nova Hedwigia 84(1-2): 167-174

896· Ronikier A., Ronikier M. 2002 Suillus plorans (Rolland) Kuntze. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 2: 107-110

897· Ronikier A., Rutkowski R. 2020 60. Wodnicha zaróżowiona Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 442-445

898· Ronikier A., Skoczek B. 2019 Aktualne rozmieszczenie Phylloporus pelletieri (Boletaceae) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 26(2): 369-383

899· Ronikier A., Skoczek B. 2020 32. Płomykowiec galaretowaty Tremiscus helvelloides (DC.) Donk. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 350-356

900· Ronikier M., Miśkiewicz A., Mleczko P. 2002 Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians). Acta Soc. Bot. Pol. 71(3): 235-242

901· Rosa-Gruszecka A., Hilszczańska D., Szmidla H. 2014 Warunki środowiskowe sprzyjające występowaniu trufli (Tuber spp.) na historycznych stanowiskach w Polsce. Leśne Prace Badawcze 75(1): 5-11

902· Rosikiewicz P., Rudawska M., Leski T. 2007 Chronosekwencja zbiorowisk ektomikotryzowych modrezwia europejskiego (Larix decidua L.) na terenie Puszczy Zielonka. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 144

903· Rozwałka R. 2004 Nowe stanowiska szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa w południowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 92-94

904· Rozwałka R., Stachowicz J. 2004 Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w południowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 95-97

905· Rudawska M., Leski M., Wilgan R., Karliński L., Kujawska M., Janowski D. 2018 Mycorrhizal associations of the exotic hickory trees, Carya laciniosa and Carya cordiformis, grown in Kórnik Arboretum in Poland. Mycorrhiza 28, 1. https://doi.org/10.1007/s00572-018-0846-8

906· Rudawska M., Leski T. 2013 Symbioza mykoryzowa różnych gatunków wiązów. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

907· Rudawska M., Leski T., Stasińska M. 2011 Species and functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities on Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees on three diferent sites. Annals Forest Sciencs 68: 5-15

908· Rudawska M., Pietras M., Smutek I., Strzeliński P., Leski T. 2016 Ectomycorrhizal fungal assemblages of Abies alba Mill. outside its native range in Poland. Mycorrhiza 26: 57-65

909· Ruszkiewicz-Michalska M., Bałazy S., Chełkowski J., Dynowska M., Pawłowska J., Sucharzewska E., Szkodzik J., Tkaczuk C., Wilk M., Wrzosek M. 2015 Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). III. Micromycetes - new data. Acta Mycol. 50 (2): 1067. http://dx.doi.org/10.5586/am.1067

910· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2018 Mikroskopijne grzyby pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach z Babiej Góry. W: Mułenko W., Holeksa J. (red.). Grzyby Babiej Góry. Babiogórski Park Narodowy, Wrocław-Zawoja, ISBN 978-83-64423-86-4: 21-46

911· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020 33. Krążkówka żyłkowana Disciotis venosa (Pers.) Arnould. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 155-158

912· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020a 27. Naparstniczka czeska Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 337-338

913· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020b 28. Naparstniczka stożkowata Verpa conica (O.F. Müll.) Swartz. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 339-340

914· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020c 30. Piestrzenica pośrednia Gyromitra ambigua (Karst.) Harmaja. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 344-345

915· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020d 31. Piestrzenica wzniesiona Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 347-349

916· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020e 39. Smardz grubonogi Morchella crassipes (Vent.) Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 379-382

917· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020f 40. Smardz jadalny Morchella esculenta (L.) Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 383-385

918· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020g 41. Smardz półwolny Morchella gigas (Batsch) Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 386-387

919· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020h 42. Smardz stożkowaty Morchella conica Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 388-390

920· Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S. 2020i 43. Smardz wyniosły Morchella elata Fr. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 391-392

921· Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M. 2014 Grzyby mikroskopijne związane z roślinami zbiorowisk torfowiskowych-rola ochrony siedliskowej w zachowaniu micromycetes. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 168-168

922· Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M. 2014a Plant-associated fungi at peatlands-the role of habitat protection in micromycetes conservation. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 169-170

923· Ruszkiewicz-Michalska M., Tkaczuk C., Dynowska M., Sucharzewska E., Szkodzik J., Wrzosek M. 2012 Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). I. Micromycetes. Acta Mycol. 47 (2): 213-234

924· Rutkowski R., Chachuła P., Fiedor M., Beczała T. 2014 Grzyby i śluzowce. W: Mysłajek R.W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, Brenna: 29-35.

925· Saar I., Mešić A., Tkalčec Z., Peintner U., Kušan I. 2016 Cystoderma carpaticum (Basidiomycota, Agaricales), a rare fungus newly recorded from Croatia. Phytotaxa 269, 1: 21-32

926· Salamaga A., Ślusarczyk D. 2014 Divesity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland). Acta Mycol. 49(1): 99-107

927· Schreiner J. 2015 Boletus projectellus - neu für Deutschland. Boletus 36 (2): 85-92

928· Seta D. 2002 Łódzkie tradycje upowszechniania wiedzy mikologicznej. Wiad. Bot. 46(1/2):77-80

929· Sikora A., Łuszczyński J. 2011 Trzy rzadkie gatunki z rodzaju Russula (Russulaceae) zbrane w Górach Świętokrzyskich. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18 (2): 427-433

930· Sikora A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2011 Uwagi taksonomiczne do krajowych gatunków z rodzaju Tulostoma. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 115

931· Sikora A., Neubauer G. 2015 Nowe stanowiska i występowanie soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71, 5: 368-379.

932· Skirgiełło A. 2000 Volvariella Genus in Poland. W: Consiglio G. i in. (red.). Micologia 2000. Centro Studi Micologici. Vicenza.: 505-510

933· Skorupski M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2011 Plants, fungi and invertebrates of grand fir (Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 10 (4): 39-49

934· Smarul N., Tomczak K., Tomczak A., Jakubowski M. 2018 Wzrost sadzonek paulowni 'Shan Tong' w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie w roku 2017. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 20 (56) 2: 158-165

935· Smolis A., Zając K., Kadej M. 2021 Nowe stanowiska chrząszcza Tetratoma fungorum Fabricus, 1790 (Coleoptera, Tenebrionidea: Tetratomidae) w Sudetach. Przyroda Sudetów 23:121-124

936· Smutek I., Rudawska M., Leski T. 2010 Zbiorowiska grzybów mikoryzowych w drzewostanach jodłowych (Abies alba Mill.) poza granicą naturalnego zasięgu. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 99

937· Smutek I., Rudawska M., Leski T. 2010a Mycorrhizal community structure of Silver fir (Abies alba Mill.) growing out of its natural range. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 78

938· Sobczyk D. 2014 Mądziak psi Mutinus caninus w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Przegl. Przyr. 25(1): 85-87

939· Sokół S. 2000 Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.

940· Sołtys-Lelek A. 2019 Mądziak psi Mutinus caninus i mądziak malinowy Mutinus ravenelii ? nowe gatunki grzybów w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Prace Muz. Szafera 29: 63-72

941· Sotek Z., Prajs B., Stasińska M., Gamrat R. 2004 Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania). The Future of Polish Mires: 73-78

942· Sotek Z., Stasińska M. 2009 Torfowisko atlantyckie "Stramniczka"- antropogeniczne przemiany roślinności a różnorodność macromycetes. W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 142-143

943· Spałek K. 1998 Chronione i rzadkie gatunki grzybów Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". Przyroda Górnego Śląska 11: 8

944· Spałek K. 1999 Osobliwości przyrodnicze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Pod Dębami". Przyroda Górnego Śląska 15: 10-11

945· Spałek K. 2001 Naparstniczka stożkowata ginący gatunek grzyba na Górnym Śląsku. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 25: 9

946· Spałek K. 2004 Nieczynne kamieniołomy ostoją flory i fauny na Śląsku Opolskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 38: 16

947· Spałek K. 2006 Kanały hutnicze ostoją różnorodności biologicznej na Śląsku Opolskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 46: 16

948· Spałek K. 2007 ?Grafik?. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 49: 16

949· Spałek K. 2009 Walory przyrodniczo-kulturowe źródła w Leśnej na Śląsku Opolskim. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 58: 16

950· Spałek K. 2015 Osobliwości przyrody Parku Mużakowskiego. Przyroda polska 12: 30-31

951· Spałek K., Mleczko-Król M. 2014 Walory przyrodnicze pasa autostrady A-4 na terenie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny w województwie opolskim. Budownictwo i Architektura 13, 1: 191-201

952· Stabel A.M., Stabel A., Domański R. 2000 Walory botaniczne miast Górnego Śląska, cz. I. Żory. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 21: 6-7

953· Stachurska-Swakoń A., Węgrzyn M., Pasierbek T. 2019 Babiogórski Park Narodowy. W: Wójcicki J.J., Loster S. (red.). Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce. Przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków 1?7 lipca 2019r., Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków: 9-37

954· Stadler M., L?ss?e M., Fournier J., Decock C., Schmieschek B., Tichy H.-V., Peršoh D. 2014 A polyphasic taxonomy of Daldinia (Xylariaceae). Stud Mycol. 77: 1-143. http://dx.doi.org/10.3114/sim0016.

955· Stala A. 2013 Rzadkie, ciekawe, ginące grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz fragmentu jego otuliny. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

956· Staniaszek-Kik M., Fałtynowicz W., Halama M., Panek E., Romański M., Sawoniewiz M., Krzysztofiak L. 2014 Założenia i wstępne rezultaty projektu "Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego". SiM CELP, Rogów 41(4): 240-247.

957· Staniec B. 2003 Nowe dane o występowaniu niektórych Staphylinidae (Coleoptera) we wschodniej Polsce. Wiad. entomol. 22, 1: 25-32

958· Stasińska M. 2000 Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107

959· Stasińska M. 2002 Gastrosporium simplex (Fungi, Hymenogastrales) new localities in Pomerania (NW Poland). Pol. Bot. J. 47(1): 71-74

960· Stasińska M. 2003 Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych. W: Rogalska S. M., Domagała J. (red.) Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Szczecin : 31-34

961· Stasińska M. 2004 Hypocreopsis lichenoides (Fungi, Ascomycetes), new to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73(2): 135-137

962· Stasińska M. 2004a Materiały do rozmieszczenia Hypocreopsis lichenoides (Ascomycetes) w Polsce. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 141

963· Stasińska M. 2005 Macromycetes of xerothermic swards of the Western Pomerania (NW Poland). Acta Mycol. 40 (1): 133-140

964· Stasińska M. 2007 Nowe stanowiska gwiazdosza rudawego Geastrum rufescens Pers.: Pers. i włosogwiazda czarnogłowego Trichaster melanocephalus Czern. na Pomorzu Zachodnim. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 87-90

965· Stasińska M. 2007a Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148

966· Stasińska M. 2008 Nowe stanowiska Phallus hadriani (Phallaceae) na Pomorzu Zachodnim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 145-147

967· Stasińska M. 2008a Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 57: 123-137 (historia badań grzybów muraw kserotermicznych)

968· Stasińska M. 2008b The state of knowledge of Macromycetes in xerothermic grasslands in Poland. Ann. UMCS, C, 63(1/5): 71-78

969· Stasińska M. 2008c Contribution to chorology of Xylobolus frustulatus in Poland. Acta Mycol. 43(2): 167-171

970· Stasińska M. 2011 Leccinum variicolor Watling (Boletaceae) w Polsce. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 119

971· Stasińska M. 2011a Hypocreopsis lichenoides (Fungi, Ascomycetes) in Poland. Plant Div. Evol. 129(3-4): 301-306

972· Stasińska M. 2011b Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania. Mon. Bot. 101

973· Stasińska M. 2012 Materiały do poznania macromycetes rezerwatu ?Źródlisko Skrzypowe? (NW Polska). Parki nar. Rez. Przyr. 31(4): 63-69

974· Stasińska M. 2015 Armillaria ectypa, a rare fungus of mire in Poland. Acta Mycol. 50(1):1064. http://dx.doi.org/10.5586/am.1064

975· Stasińska M. 2020 36. Opieńka torfowiskowa Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 166-168

976· Stasińska M. 2020a 7. Dzwonkówka bagienna Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagn.) Noordel. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 261-263

977· Stasińska M. 2020b 10. Dzwonkówka torfiasta Entoloma sphagnorum (Romagn. & J. Favre) Bon & Courtec. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 272-274

978· Stasińska M. 2020c 18. Kurzawka bagienna Bovista paludosa Lév. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 304-307

979· Stasińska M. 2020d 23. Maślak botny Suillus flavidus (Fr.) J. Presl. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 324-325

980· Stasińska M. 2020e 45. Soplówka jodłowa Hericium flagellum (Scop.) Pers. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 395-396

981· Stasińska M., Kujawska M., Leski T., Karliński L., Rudawska M. 2017 Ectomycorrhzal fungi communities in foerest reserve "Bażantarnia" and adjacent managed mixed coniferous forests. W: Wieczorek A., Afranowicz0Cieślak R., Lazarus M., Popiela A. (red.). Flora & Funga Pomeranica. The Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania. Szczecin: 26

982· Stasińska M., Prajs B. 2002 New record of Montagnea arenaria (Fungi, Agaricales) and its distribution in Poland. Pol. Bot. J. 47(2): 211-213

983· Stasińska M., Prajs B. 2003 Contribution to the occurence of Montagnea arenaria in Poland. Botanica Lithuanica 9(2): 145-149

984· Stasińska M., Prajs B. 2003a Nowe stanowisko Geastrum melanocephalum (Fungi, Lycoperdales, Geastraceae) na Pomorzu. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 299-301

985· Stasińska M., Ruszkiewicz-Michalska M., Piskorski S., Sotek Z. 2017a Ectomycorrhzal fungi communities in foerest reserve "Bażantarnia" and adjacent managed mixed coniferous forests. W: Wieczorek A., Afranowicz0Cieślak R., Lazarus M., Popiela A. (red.). Flora & Funga Pomeranica. The Third Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape of Pomerania. Szczecin: 26-27

986· Stasińska M., Sotek Z. 2003 Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the north-west of Pomerania (north-west Poland). Botanica Lithuanica 9(1): 89-98

987· Stasińska M., Sotek Z. 2004 Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland). Acta Mycol. 39, 2: 161-171

988· Stasińska M., Sotek Z. 2004a Ascocoryne turficola (Fungi, Ascomycetes), a species new to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73(1): 61-64

989· Stasińska M., Sotek Z. 2009 Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze). W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 146-147

990· Stasińska M., Sotek Z. 2014 Leccinum variicolor (Basidiomycota, Boletales) in Poland. Acta Mycol. 49(1): 69-78

991· Stasińska M., Sotek Z. 2014a Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), nowy dla Polski gatunek gołąbka. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 176-177

992· Stasińska M., Sotek Z. 2014b Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), a new species to Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 177

993· Stasińska M., Sotek Z. 2016 New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park. Acta Mycol. 51 (2):1089.

994· Stasińska M., Sotek Z. 2017 Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody "Torfowisko Toporzyk" (NW Polska). Badania Fizjogr. B, 7: 95-109

995· Stasińska M., Sotek Z. 2020 Fungi of the Wolin National Park ? new data on macromycetes. Acta Mycol. 55 (1), 5514 (DOI: 10.5586/am.5514")

996· Stasińska M., Sotek Z., Bocian M., Gamrat R. 2016 Ascocoryne turficola (Ascomycota) w Polsce: ekologia, rozmieszczenie i zagrożenia. W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 223 (polska i angielska wersja)

997· Stasińska M., Sotek Z., Bocian M., Rutkowska M. 2018 Macromycetes a rewitalizacja arboretum ?Syrenie Stawy? w Szczecinie. W: Nowak G., Kubus M., Sobisz Z. (red.). IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego Konferencja Naukowa Drzewa i krzewy w rekultywacji, 19-22 września 2018 r., Polskie Towarzystwo Dendrologiczne Oddział Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Pomorska w Słupsku, Witry-Ustka: 91-92

998· Stasińska M., Sotek Z., Gamrat R., Prajs B. 2004 Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland). The Future of Polish Mires: 183-188

999· Stasińska M., Sotek Z., Radke P. 2020 Drugie stanowisko Trichoglossum hirsutum (Ascomycota) na Pomorzu Zachodnim (Polska północno-zachodnia). Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 37 (2): 743-747

1000· Stebel A. 2015 Occurrence of the fungus Clathrus archeri (Phallaceae) in the Rożnowskie Foothills (Western Carpathians, Poland) Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 645: 17-19

1001· Stebel A., Błońska A. 2016 Habitat conditions of occurrence of Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. (Morchellaceae) in anthropogenic habitats in southern Poland. Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 65: 135-142

1002· Stefaniak M. 2010 Wstępne wyniki obserwacji mikocenologicznych w zespołach leśnych rezerwatu "Krajkowo" (Nadleśnictwo Konstantynowo). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 99

1003· Stefaniak M. 2010a Mycocoenological investigations in the forest associations of Krajkowo Nature Reserve - preliminary results. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 78

1004· Stefaniak M. 2011 Macrofungi in the phytocoenoses of the Populetum albae br.-bl. 1931 association in Krajkowo reserve Western Poland. W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 267

1005· Stefaniak M. 2013 Rzadkie i chronione grzyby makroskopijne łęgu topolowego Populetum albae Br.-Bl. 1931 Rogalińskiej Doliny Warty. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

1006· Stefaniak M., Bujakiewicz A. 2009 Twardziak kielichowaty Neolentinus schaefferi (Weinm.) Readhead & Ginns w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.) . Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdydyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 73

1007· Stefaniak M., Bujakiewicz A. 2010 Ecology and distribution of Neolentinus schaefferi (Polyporaceae) in Poland. Pol. Bot. J. 55(2): 473-482

1008· Stokłosa N. 2018 Nowe stanowisko berłóweczki zimowej Tulostoma brumale Pers. oraz frędzelkowanej T. fimbriatum Fr. w rezerwacie "Skarpy Ślesińskie". Przegl. Przyr. 29 (3): 84-88

1009· Stokłosa N., Frymark-Szymkowiak A. 2017 Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Bydgoszczy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73, 6: 489-492

1010· Stokłosa N., Frymark-Szymkowiak A., Ciesielska J., Rybczyńska I., Kieliszewska-Rokicka B. 2019 Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) kompleksów lesnych. W: Ratyńska H. (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Wyd. UKW, Bydgoszcz: 124-140.

1011· Stokłosa N., Kauwa I., Nowakowska J., Kieliszewska-Rokicka B. 2014 Grzyby wielkoowocnikowe siedlisk leśnych Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 177-178

1012· Stokłosa N., Kauwa I., Nowakowska J., Kieliszewska-Rokicka B. 2014a Macrofungi in forested habitats of the Park at the Bydgoszcz Old Canal. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 178-179

1013· Stokłosa N., Paszek I. 2017 Nowe stanowisko soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73, 5: 402-406

1014· Stokłosa N., Wilbrandt B. 2015 Nowe stanowiska gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71, 2: 122-128.

1015· Sulzbacher M.A., Grebenc T., García M.Á., Silva B.D., Silveira A., Antoniolli Z.I., Marinho P., Münzenberger B., Telleria M.T., Baseia I.G., Martín M.P. 2016 Molecular and morphological analyses confirm Rhizopogon verii as a widely distributed ectomycorrhizal false truffle in Europe, and its presence in South America. Mycorrhiza 26: 377-388. [http://doi. org/10.1007/s00572-015-0678-8]

1016· Sułkowska-Ziaja K. 2014 Biologicznie aktywne związki w kulturach mycelialnch wybranych gatunków grzybów afylloforoidalnych. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 182-183

1017· Sułkowska-Ziaja K. 2014a Biologically active compounds present in the mycelial cultures of selected species of aphyllophorales. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 183

1018· Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. 2014 Analiza aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych w ekstraktach z owocników krajowych gatunków grzybów poliporoidalnych. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 184

1019· Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. 2014a Analysis of biologically active secondary metabolites in extracts of fruiting bodyderived from domestic species of the polyporoid fungi. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 185

1020· Sumorok B. 2001 Post-fire macrofungi in the burnt area in the Jelonka reserve (Białowieża region, NE Poland). Acta Mycol. 36(1): 149-158

1021· Sumorok B., Kosiński K., Michalska-Hejduk D., Kiedrzyńska E. 2008 Distribution of ectomycorrhizal fungi in periodically inundated plant communities on the Pilica River floodplain. Ekohydrology & Hydrobiology 8(2-4): 401-410

1022· Sumorok B., Kujawa A., Borzyszkowska D. 2013 XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Parki nar. Rez. Przyr. 32(4): 89-94

1023· Suski T., Milczak M. 2006 Stanowiska czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea (Jacq.: Fr.) Lamb. i czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w okolicy Wojsławic - pow. chełmski. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(5): 75-80

1024· Szczepańczyk A. 2007 Powyrobiskowe tereny w zachodniej części miasta Piekary Śląskie jako potencjalny użytek ekologiczny. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych, 38: 46-54

1025· Szczepańska K. 2004 Nowe stanowisko Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) na Dolnym Śląsku. Acta Bot. Silesiaca 1: 188-191

1026· Szczepański M., Załuski T., Iglińska A.M., Gawenda-Kempczyńska D., Łazowy-Szczepanowska I. 2016 Chronione, zagrożone i rzadkie składniki flory, mykobioty i lichenobioty. W: Hołdyński C. (red.). Welski Park Krajobrazowy - monografia przyrodnicza. Wyd. Mantis, Olsztyn: 248-289

1027· Szczepkowski A. 2002 Grzyby chronione w parku SGGW. Agricola 52: 30-31

1028· Szczepkowski A. 2004 Wystawa grzybów Lasów Rogowskich. Agricola 58: 28-29

1029· Szczepkowski A. 2004a Perenniporia fraxinea (Fungi, Polyporales), a new species for Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 73-77

1030· Szczepkowski A. 2005 Rogów 2004. Agricola 60: 40-41

1031· Szczepkowski A. 2006 II warsztaty mikologiczne Rogów 2006 - "Macromycetes lasów Rogowskich". Agricola 66: 24-26

1032· Szczepkowski A. 2006a Występowanie mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fischer w Polsce. Wszechświat 107(7-9)): 210-211

1033· Szczepkowski A. 2007 Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University. Acta. Mycol. 42(2): 179-186

1034· Szczepkowski A. 2008 Nowe stanowisko suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w Polsce. Wszechświat 109(1-3): 58-59

1035· Szczepkowski A. 2008a Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. w środkowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(4): 97-109

1036· Szczepkowski A. 2008b Nowe stanowiska grzybów chronionych na Dolnym Śląsku. Wszechświat 109(10-12): 300-302

1037· Szczepkowski A. 2010 Grzyby z rodzaju soplówka Hericium na Mazowszu (Polska Środkowa). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 100

1038· Szczepkowski A. 2010a Fungi of Hericium genus in the Mazovia region (Central Poland). Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 79

1039· Szczepkowski A. 2010b Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland - distribution and decay ability in laboratory conditions. Pol. Bot. J. 55 (2): 489-498

1040· Szczepkowski A. 2013 Climacodon septentrionalis (Fungi, Polyporales) na Mazowszu (Polska Środkowa). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

1041· Szczepkowski A. 2016 Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie. W: Romanowski J. (red.). Park Skaryszewski w Warszawie - przyroda i użytkowanie. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: 59-68

1042· Szczepkowski A. 2017 Grzyby wielkoowocnikowe w Gucinie. AD REM 1: 36-39

1043· Szczepkowski A. 2020 22. Jamkówka białobrązowa Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 116-118

1044· Szczepkowski A. 2020a 35. Miękusz szafranowy Hapalopilus croceus (Pers.) Donk. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 162-165

1045· Szczepkowski A. 2020b 37. Pniarek lekarski Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 169-172

1046· Szczepkowski A. 2020c 38. Pomarańczowiec bladożółty Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 173-176

1047· Szczepkowski A. 2020d 39. Porojęzyk dębowy Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 177-180

1048· Szczepkowski A. 2020e 40. Powłocznik białofioletowy Corticium polygonioides P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 181-183

1049· Szczepkowski A. 2020f 41. Późnoporka czerwieniejąca (amylek lapoński) Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev & Singer. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 184-187

1050· Szczepkowski A. 2020g 49. Szkieletnica wonna Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 216-219

1051· Szczepkowski A. 2020h 50. Tęgoskór pospolity Scleroderma septentrionale Jeppson. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 220-222

1052· Szczepkowski A. 2020i 2. Błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny) Inonotus obliquus (Fr.) Pilát. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 244-246

1053· Szczepkowski A. 2020j 14. Jamkówka kurczliwa Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 285-289

1054· Szczepkowski A. 2020k 15. Jodłownica górska Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 290-295

1055· Szczepkowski A. 2020l 19. Lakownica żółtawa Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 308-309

1056· Szczepkowski A. 2020m 20. Lipnik lepki Holvaya mucida (Schulzer) Kofr & Abavwi. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 310-311

1057· Szczepkowski A. 2020n 29. Ozorek dębowy Fistulina hepatica (Schaeff.) With. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 341-343

1058· Szczepkowski A. 2020o 33. Pniarek różowy Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 357-362

1059· Szczepkowski A. 2020p 47. Tarczóweczka wielkozarodnikowa Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk & M.A. Curtis.) P.A. Lemke. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 399-401

1060· Szczepkowski A. 2020r 62. Żagiew wielogłowa Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 449-450

1061· Szczepkowski A. 2020s 63. Żagwica listkowata Grifola frongosa (Dicks.) Gray. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 451-452

1062· Szczepkowski A. 2021 Grzyby wielkoowocnikowe ? czyli te dostrzegalne gołym okiem. W: M. Luniak, M. Dziadosz (red.). Przyroda Parku Skaryszewskiego w Warszawie. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Warszawa: 60-65

1063· Szczepkowski A., Byk A. 2010 Nowe stanowiska podgrzybka tęgoskórowego Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. w Polsce. Przegl. Przyr. 21(4): 16-22

1064· Szczepkowski A., Chachuła P. 2010 Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 29(1): 93-98

1065· Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009 Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374

1066· Szczepkowski A., Gierczyk B., Borowski J., Neubauer G. 2017 New localities of Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland. Acta Mycol.52 (1): 1090. https://doi.org/10.5586/am.1090

1067· Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A. 2014 Greenhouses of botanical gardens as a habitat of alien and native macrofungi: a case study in Poland. Cent. Eur. J. Biol. 9(8): 777-795

1068· Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A. 2019 Buglossoporus quercinus, a rare wood-inhabiting fungus on ancient oak trees in Poland: ecology, distribution and extinction risk assessment. Baltic Forestry 25, 2

1069· Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A., Dobrzyński P. 2022c Macrofungal diversity of greenhouses at the Warsaw University Botanic Garden. Ecological Questions 33, 2: 95-106

1070· Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. 2022a Contribution to the Knowledge of Fungi of the Kampinos National Park (Central Poland): Part 5 ? With Particular Emphasis on the Species Occurring on Windthrown Trees. Acta Mycol. 57: 572. DOI: 10.5586/am.572

1071· Szczepkowski A., Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. 2022b Contribution to the Knowledge of Fungi of the Kampinos National Park (Central Poland): Part 6 ? With Particular Emphasis on the Species Occurring on Windthrown Trees. Acta Mycol. 57: 574. DOI: 10.5586/am.574

1072· Szczepkowski A., Gierczyk B., Olenderek T. 2015a Pierwsze stwierdzenie na otwartej przestrzeni pieczarki brązowej Agaricus subrufescens Peck w Polsce. Przegl. Przyr. 26(3): 80-83

1073· Szczepkowski A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. Kujawa A. 2021 Contribution to the Knowledge of Fungi of the Kampinos National Park (Central Poland): Part 4 ? With Particular Emphasis on the Species Occurring on Windthrown Trees. Acta Mycol. 56: 5610. https://orcid.org/0000-0002-4363-704X

1074· Szczepkowski A., Karasiński D., Gierczyk B., Kujawa A. Obidziński A. 2010 Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O.Beck ex Sacc.) Boud. w Polsce - nowe stanowiska i nowy substrat. Parki Nar. rez. Przyr. 29(1): 27-36

1075· Szczepkowski A., Kowalczuk W. 2018 Nowe stanowisko Perenniporia fraxinea (Polyporaceae, Basidiomycota) w Polsce i tomograficzna analiza drewna porażonego drzewa. Przegląd Przyrodniczy 29(2): 116-121

1076· Szczepkowski A., Kowalczuk W. 2020 Current conservation status of the fungus Spongipellis spumeus in Poland revised based on new data. Pol. J. Ecol. 68: 1-12 (DOI: 10.3161/15052249PJE2020.68.1.001")

1077· Szczepkowski A., Kowalczuk W., Sikora K., Damszel M., Sierota Z. 2022 Fungi Occurring in Norway SpruceWood Decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka Stands (Northeastern Poland). Forests 13, 229. https://doi.org/10.3390/f13020229

1078· Szczepkowski A., Kozłowski M. 2009 Stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. in the east-central Poland. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(2): 141-148

1079· Szczepkowski A., Kubiak D. 2008 Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 77-90

1080· Szczepkowski A., Kujawa A. 2005 Pluteus aurantiorugosus (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 50(2): 221-224

1081· Szczepkowski A., Kujawa A., Bujakiewicz A., Nita J., Karasiński D., Wołkowycki M., Wilga W. 2008a Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland - notes on ecology and distribution. Pol. Bot. J. 53(1): 81-90

1082· Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B. 2009a Gnojanka różowawa Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo - nowy gatunek grzyba w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(6): 465-468

1083· Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2015 Kampinoski Park Narodowy-ostoja różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 32-43

1084· Szczepkowski A., Kujawa A., Halama M. 2013 Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: Notes on its Ecology, Distribution and Conservation Status. Pol. J. Environ. Stud. 22, 1: 41-51.

1085· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2008 Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 115-133

1086· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2011a XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce. Parki nar. Rez. Przyr. 30(3-4): 129-134

1087· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Konik J. 2010a XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów. Parki nar. Rez. Przyr. 29(4): 116-120

1088· Szczepkowski A., Obidziński A. 2012 Obce gatunki sromotnikowatych Phallaceae w lasach Polski. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14 (33/4): 279-295

1089· Szczepkowski A., Obidziński A. 2016 Poronia punctata (L.: Fr.) Rabenh. (Xylariales, Ascomycota) in Poland: a threatened, rare, or overlooked species? Acta Mycol. 2016 (51(2):1084. http://dx.doi. org/10.5586/am.1084")

1090· Szczepkowski A., Obidziński A. 2016a Sitniczek kropkowany (Poronia punctata (L.: Fr.) Rabenh. - gatunek zagrożony, rzadki czy przeoczany? W: Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R (red.). Botanika - tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, Lublin: 224 (polska i angielska wersja)

1091· Szczepkowski A., Olenderek T. 2017 Suillus lakei (Murrill) A. H. Sm. & Thiers (Boletales, Basidiomycota) in Poland: new data. Acta Mycol. 52 (2):1098. https://doi. org/10.5586/am.1098

1092· Szczepkowski A., Piętka J. 2003 New localities and new host of Ganoderma pfeifferi in Poland. Acta Mycol. 38 (1/2): 59-63

1093· Szczepkowski A., Piętka J. 2007-2008 Results of inoculation of beech (Fagus sylvatica L.) and oak (Quercus sp.) stumps with Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. Folia Forest. Pol., A 49-50: 15-25

1094· Szczepkowski A., Piętka J. 2008 Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray w środkowej Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 3-13

1095· Szczepkowski A., Piętka J. 2008a Stanowisko błyskoporka podkorowego Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat na grabie zwyczajnym Carpinus betulus L. Wszechświat 109(4-6): 140-141

1096· Szczepkowski A., Piętka J. 2009 Błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat-ekologia, użytkowanie i rozmieszczenie w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 77

1097· Szczepkowski A., Sierota Z. 2010 Grzyby. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan Warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 67-75

1098· Szczepkowski A., Skoromucha Ł. 2019 Holwaya muciada (Ascomycota, Helotiales) na Mazowszu. Przegl. Przyr. 30, 1: 77-82

1099· Szczepkowski A., Sołowiński P., Piętka J. 2011 Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki. Przegląd Przyrodniczy 22(2): 3-11

1100· Szczęśniak E., Szopińska E. 2022 Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring w parku zamku Książ (Pogórze Wałbrzyskie). Przyroda Sudetów 24:3-6

1101· Szczygielska M., Ciosek M. 2000 Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa w środkowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(4): 83-86

1102· Szewczyk T. (red.). 2019 Przyroda gminy Oborniki Śląskie. Wyd. Precjoza.

1103· Szewczyk W. 2007 Occurrence of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in the roots of blown down trees in Scots pine stands growing on post-agricultural soil of the Experimental Forest District Zielonka. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 6 (3): 89-95

1104· Szewczyk W. 2008 Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of Narol Forest District. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4): 67-71

1105· Szewczyk W. 2008a Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of northern Poland. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4): 73-77

1106· Szewczyk W. 2018 Ekonomiczne i energetyczne skutki występowania huby sosny w drzewostanach północno-zacohdniej Polski. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 17 (1): 55-59

1107· Szewczyk W., Kontny D., Baranowska-Wasilewska M., Molińska--Glura M., Behnke-Borowczyk J. 2012 Fungi occurring on stumps in selected subcompartmentsof the Zielonka Experimental Forest District. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar.11(3): 45-53.

1108· Szewczyk W., Łakomy P. 2011 Occurrence of Armillaria species in Siemianice Experimental Forest District. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 10(1): 5-10

1109· Szkodzik J. 2005 Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland. Acta Mycol. 40 (1): 113-131

1110· Szpotkowski K.P. 2010 Dolina Kamionki w zarysie przyrodniczo-historycznym. Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c. Bydgoszcz (w opracowanieu użyte są polskie nazwy grzybów)

1111· Szreder K., Wasilewska J., Behnke-Borowczyk J. 2019 Mykocenoza grzybów saprotroficznych w rezerwacie przyrody ?Ostoja bobrów na rzece Pasłęce?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 125

1112· Szreder K., Wasilewska J., Behnke-Borowczyk J. 2019a Saprobionts in mycocenosis of ?Beaver refuge on the Pasłęka River?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 126

1113· Szydłowska J., Szymczyk R., Zalewska A. 2013 Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych rezerwatu ?Dolina Rzeki Wałszy? (północno-wschodnia Polska). Acta Bot. Cassub. 12: 103-110

1114· Szylke N., Nnorom I. C., Falandysz J. 2014 Rtęć w maślaku zwyczajnym i jego podłożu glebowym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 187

1115· Szylke N., Nnorom I. C., Falandysz J. 2014a Mercury in Slippery Jack and soil substratum beneath the fruit bodies. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 188-189

1116· Szymański M., Kolendowicz M., Szymański A. 2021 Badania wyciągów z owocników grzyba Laetiporus sulphureus (Bull.). Post. Fitoter. 22 (1): 14-22

1117· Szymczyk R. 2007 Rzadkie i interesujące gatunki porostów i grzybów naporostowych na Wysoczyźnie Elbląskiej (północna Polska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 167-173.

1118· Szymczyk R., Kukwa M. 2018 Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych Pojezierza Mrągowskiego (Polska północno-wschodnia). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25, 1: 79-92

1119· Szymkiewicz M. 2006 Purchawica olbrzymia - chroniona osobliwość. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 3: 33

1120· Śliwińska A., Saba M., Krasińska G., Zalewska T., Falandysz J. 2014 Radionuklidy (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) w borowiku szlachetnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 189-190

1121· Śliwińska A., Saba M., Krasińska G., Zalewska T., Falandysz J. 2014a Radionuclides (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) in King Bolete. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 190-191

1122· Ślusarczyk D. 2020 48. Szaraczek sosnowy Boletopsis grisea (Peck.) Bondartsev & Singer. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 213-215

1123· Ślusarczyk T. 2004 Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług". Przegląd Przyrodniczy 15(1-2): 19-27

1124· Ślusarczyk T. 2005 Grzyby. W: Jermaczek A., Maciantowicz M. (red.). Przyroda Ziemi Lubuskiej. Wydawnictwo Klubu Przyrodniczego. Świebodzin: 53-58

1125· Ślusarczyk T. 2007 Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady". Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 71-90

1126· Ślusarczyk T. 2009 Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego "Owczary". Przegląd Przyrodniczy 20(1-2): 11-33

1127· Ślusarczyk T. 2012 Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 11-41

1128· Ślusarczyk T. 2013 Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 42-68

1129· Ślusarczyk T. 2016 Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96

1130· Ślusarczyk T. 2018 Pierwsze stanowisko Gautiera otthii Trog w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 29(2): 122-126

1131· Ślusarczyk T. 2019 Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Przegl. Przyr. 30 (1): 3-51

1132· Ślusarczyk T. 2020a 43. Sarniak biało-beżowy Sarcodon underwoodii Banker. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 194-196

1133· Ślusarczyk T. 2020b 44. Sarniak fiołkowy Sarcodon joeides (Pass.) Bataille. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 197-199

1134· Ślusarczyk T. 2020c 45. Sarniak sinostopy Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nanf. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 200-202

1135· Ślusarczyk T. 2020d 46. Sarniak szorstki Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 203-206

1136· Ślusarczyk T. 2020e 61. Zasłonak słomkowożółty Cortinarius elegantior (Fr.) Fr. W: Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (red.). Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 446-448

1137· Ślusarczyk T. 2020f Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej. Przegl. Przyr. 31 (2): 90-108

1138· Ślusarczyk T. 2021 Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie). Przegl. Przyr. 32 (1): 33-69

1139· Ślusarczyk T., Gryc M., Wantoch-Rekowski M. 2015 Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak Cortinarius w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 26(2): 3-21

1140· Świercz A. 2004 Okratek australijski (Clathrus archeri) w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 4: 25-26

1141· Świerkosz K., Halama M., Reczyńska K., Narkiewicz C. 2019 Nowe stanowiska Astraeus hygrometricus (Basidiomycota, Boletales, Diplocystidiaceae) w Sudetach na tle historycznego zasięgu gatunku. Przyroda Sudetów 22: 61-72

1142· Świerkosz K., Koźma J., Reczyńska K., Halama M. 2017 Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe) - Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation? Geoheritage 9: 59-69

1143· Świerkosz K., Reczyńska K. 2013 Pierwsze stanowisko Geastrum triplex Jungh. (Basidiomycota, Geastraceae) w Sudetach Wschodnich. Przyroda Sudetów 16: 83-86.

1144· Świerkosz K., Reczyńska K. 2021 Nowe stanowisko Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan (Diplocystidiaceae) w Górach Bardzkich (Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 23: 117-120.

1145· Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M. 2016 Nowe stanowiska gwiazdoszy (Geastrum, Basidiomycota) w Sudetach. Przyroda Sudetów 19: 75-82.

1146· Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M. 2018 Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu. Przyroda Sudetów 21: 63-76

1147· Tajer C.J. 2015 Podgrzybek tęgoskórowy Xerocomus parasiticus w Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy". Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (3): 216-220.

1148· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Lechowicz Ł.., Chrapek M. 2015 Selected rare and protected macrofungi (Agaricomycetes) a bioindicators of communities of xerothermic vegetation in the Nida Basin. Acta Mycol. 50 (1): 1058

1149· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2011 Taxonomic notes on the Polish Tulostoma species. Acta Mycol. 46 (2): 179-186

1150· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2012 The contribution and importance of rare macrofungi in selected plots of endangered xerothermic grasslands in the Nida Basin. Acta Agrobot. 65(2): 147-154.

1151· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Moreno G. 2017 Disciseda verrucosa (Agaricomycetes, Basidiomycota) ? a species new to Poland. Acta Mycol. 52 (2): 1101.

1152· Tomšovský M. 2012 Delimitation of an almost forgotten species Spongipellis litschaueri (Polyporales, Basidiomycota) and its taxonomic position within the genus. Mycol. Progress 11: 415-424. DOI 10.1007/s11557-011-0756-z

1153· Trocha L., Kałucka I., Stasińska M., Nowak W., Dabert M., Leski T., Rudawska M., Oleksyn J. 2012 Ectomycorrhizal fungal ommunities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees. Mycorrhiza 22: 121-134.

1154· Trocha L.K., Oleksyn J., Turzanska E., Rudawska M., Reich B. 2007 Living on the edge: Ecology of an incipient Betula - fungal community growing on brick walls. Trees 21: 239-247

1155· Trocha L.K., Rudawska M., Leski T., Dabert M. 2006 Genetic Diversity of Naturally Established Ectomycorrhizal Fungi on Norway Spruce Seedlings under Nursery Conditions. Microbiol Ecology. 52: 418-425 (DOI: 10.1007/s00248-006-9110-4)

1156· Trzeciak A. 2000 Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(5): 131-133

1157· Trzeciak A. 2017 Ciekawsze gatunki grzybów z okolic Dębicy na Podkarpaciu. Wszechświat 118, 10-12:289-292

1158· Trzeciak A., Trzeciak Z. 2000 Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea na Obszarze Chronionego Krajobrazu Podgórza Strzyżowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 99-100

1159· Tylkowski T. 2013 Maślak daglezjowy - co to takiego? Przegląd Leśniczy 11 (23, 269): 15.

1160· Urbisz A., Urbisz A. 2006 Nowe stanowisko smardza półwolnego Morchella semilibera DC.: Fr. - rzadkiego w Polsce gatunku grzyba. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(2): 95-98

1161· Usewicz W. 2012 Pierwsze stwierdzenie maślaka daglezjowego Suillus lakei (Murrill) A.H. Sm. & Thiers w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 98-101.

1162· Vidal J.M., Alvarado P., Loizides M., Konstantinidis G., Chachuła P., Mleczko P., Moreno G., Vizzini A., Krakhmalnyi M., Paz A., Cabero J., Kaounas V., Slavova M., Moreno-Arroyo B., Llistosella J. 2019 A phylogenetic and taxonomic revision of sequestrate Russulaceae in Mediterranean and temperate Europe. Persoonia 42: 127-185

1163· Voglmayr H., Jaklitsch W.M. 2017 Corynespora, Exosporium and Helminthosporium revisited ? New species and generic reclassification. Studies in Mycology, 87: 43-76. https://doi.org/10.1016/j.simyco.2017.05.001

1164· Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B. 2017 Nowe dla Polski stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme w rezerwacie Las Mariański w pobliżu Bydgoszczy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73 (4): 325-330

1165· Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B. 2019 Obserwacje gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum i grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium w okolicach Bydgoszczy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 75, 1: 65-70.

1166· Waldon-Rudzionek B., Rudzionek B. 2022 Nowe dla Polski stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium. Przegl. Przyr. 33, 2: 126-132

1167· Wilczek Z. 2016 Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim. Klub Gaja, Wilkowice

1168· Wilga M. S. 2000 Kolejne stanowisko czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 56(2): 99-101

1169· Wilga M. S. 2002 Stanowiska czarki szkarłatnej w okolicy Gdańska-Oliwy. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6):95-99

1170· Wilga M. S. 2002a Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. (Morchellaceae) w Gdańsku. Acta Bot. Cassub. 3: 123-126

1171· Wilga M. S. 2002b Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich. Acta Bot. Cassub. 3: 117-122

1172· Wilga M. S. 2003 Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 99-102

1173· Wilga M. S. 2004 Stanowiska Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. (Basidiomycota) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassub. 4: 225-227

1174· Wilga M. S. 2004a Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 15(1-2): 3-17

1175· Wilga M. S. 2004b Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie). Przegl. Przyr. 15(3-4): 3-18

1176· Wilga M. S. 2004c Zasłonak fioletowy Cortinarius violaceus (Fr.) Fr. w rejonie jeziora Borówno Wielkie na Pomorzu Gdańskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 62-66

1177· Wilga M. S. 2004d Maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link w okolicy Gdańska (województwo pomorskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 98-101

1178· Wilga M. S. 2005 Muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Gdańsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 61(5): 93-100

1179· Wilga M.S. 2000a Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111

1180· Wilga M.S. 2000b Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Acta Bot. Cassubica 1: 113-118

1181· Wilga M.S. 2001 Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces floccopus (Vahl. in Dan. ex Fr.) P. Karst. w regionie gdańskim (północna Polska). Acta Bot. Cassubica 2: 149-152

1182· Wilga M.S. 2001a Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147

1183· Wilga M.S. 2004e Gomphidius roseus (Fr.) Gill. (Basidiomycota) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 4: 217-219

1184· Wilga M.S. 2004f Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu "Dolina Mirachowskiej Strugi" na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Bot. Cassubica 4: 62-64

1185· Wilga M.S. 2005a Grzybolubka lepka Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 16 (3-4): 161-164

1186· Wilga M.S. 2005b Stanowisko maślaka błotnego Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J.S. Presl. w rezerwacie przyrody "Mierzeja Sarbska" koło Łeby. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 165-170

1187· Wilga M.S. 2005c Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody "Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 5: 183-186

1188· Wilga M.S. 2005d Stanowisko Pleurocybella porrigens (Pers.: F.) Singer (macromycetes) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 5: 179-182

1189· Wilga M.S. 2005e Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68

1190· Wilga M.S. 2005f Interesujące grzyby wielkoowocnikowe Doliny Radości w Gdańsku-Oliwie. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pismo Politechniki Gdańskiej 29: 31-32

1191· Wilga M.S. 2006 Wieloletnie obserwacje soplówki jeżowatej Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. (macromycetes) na stanowisku w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 17(1-2): 19-24

1192· Wilga M.S. 2006a Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Dolinie Samborowo w Lasach Oliewskich (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 17(1-2): 13-18

1193· Wilga M.S. 2007 Droga Mackensena w Lasach Oliwskich (propozycja spędzenia kilku godzin w otoczeniu natury). Pismo Politechniki Gdańskiej 4: 31-33

1194· Wilga M.S. 2008 Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 96-102

1195· Wilga M.S. 2008a Antrakofilne gatunki macromycetes w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 121-130

1196· Wilga M.S. 2008b Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w rejonie Gdańska-Oliwy - nowe stanowiska. Przegl. Przyr. 19(3-4): 109-120

1197· Wilga M.S. 2009 Rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis decora (FR.: Fr.) Singer - rzadki grzyb w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 65 (4): 311-313

1198· Wilga M.S. 2009a Porost pępówka pofałdowana Omphalina umbellifera (L.: Fr.) Quel. - nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(5): 393-395

1199· Wilga M.S. 2009b Interesujące wiosenne grzyby lasów Oliwskich. Gawron 4(53): 26-33

1200· Wilga M.S. 2009c Brętowo - zagrożona oaza zieleni. Pismo Politechniki Gdańskiej 10: 27-30

1201· Wilga M.S. 2010 Nowe stanowiska suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w okolicy Samborowa (Trójmiejski Park Narodowy). Przegl. Przyr. 21(1): 54-59

1202· Wilga M.S. 2010a Nowe stanowiska maczużnika bojowego Cordyceps militaris (L.) Link w Gdańsku i jego okolicach. Przegl.Przyr. 21(4): 11-15

1203· Wilga M.S. 2011 Stanowisko rzadkiego grzyba - gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Dolinie Zajęczej (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 67(1): 92-95

1204· Wilga M.S. 2011a A teraz grzyby? . Pismo Politechniki Gdańskiej 5: 47-50

1205· Wilga M.S. 2011b Entoloma chytrophilum - oliwski grzybowy unikat. Kwartalnik "Gawron" 2: 25-27.

1206· Wilga M.S. 2012 Kustrzebianki Pezicula carpinea i Pezicula acericola w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl.Przyr. 23(1): 26-31

1207· Wilga M.S. 2013 Brak walorów przyrodniczych - czy aby na pewo? Gawron 2(67): 21-27

1208· Wilga M.S., Ciechanowski M. 2007 Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 63(6): 82-101

1209· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2008 Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 87-95

1210· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2009 Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 20 (1-2): 35-43

1211· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2010 Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) - uzupełnienie. Przegl. Przyr. 21(1): 83-85

1212· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2010a Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy 21(3): 29-34

1213· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2011 Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody ? Zamkowa Góra? w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22(1): 84-96

1214· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012 Piestrzenica infułowata Gyromitra infula Schaeff. Quél. - nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr. 23 (1): 77-81

1215· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012a Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna. Acta Bot. Cassub. 11: 201-206

1216· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012b Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody ?Cisowa? w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy 23(4): 60-67

1217· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013 Nowe stanowisko Phellinus hippopha?icola H. Jahn (macromycetes) w Gdańsku. Przegl. Przyr. 24(1): 56-60

1218· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013a Nowe stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Pojezierzu Kaszubskim. Przegl. Przyr. 24(1): 67-71

1219· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013b Nowe stanowisko Entoloma chytrophilum w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy, Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 24(2): 43-48.

1220· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2014 Kolejne stanowisko rzadkiego grzyba - rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Ziemi Gdańskiej. Przegl. Przyr. 25(3): 59-62.

1221· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2014a Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w Polsce. ? Acta Bot. Cassub. 13: 55-59.

1222· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2015 Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 26(1): 61-65

1223· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2017 Grzyby. W: Herbich J. (red.). Przyroda rezerwatu Mechowiska Sulęczyńskie. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 139-143

1224· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2018 Grzyby wielkoowocnikowe i śluzowce Ogrodu Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przegl. Przyr. 29(1): 21-33

1225· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2019 Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wyd. własne autorów, Gdańsk.

1226· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M., Chojnacki W. 2010 Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. Przegl. Przyr. 21(4): 23-28

1227· Wilgan R. 2020 Potencjał orzeszników w uprawie trufli w Europie. Las Polski 5: 14-15

1228· Wilgan R. 2020a Na grzyby do ogródka. Kórniczanin, 8 maja 2020: 15

1229· Wilgan R. 2020b Nie tylko dla smakoszy. Echa leśne 2(640): 28-30

1230· Wilgan R., Leski T., Rudawska M., Pietras M., Karliński L. 2019 Ukryte bogactwo Puszczy Białowieskiej - nowe dla Puszczy gatunki grzybów, zidentyfikowane na podstawie analiz molekularnych mykoryz i owocników. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 74-75

1231· Wilgan R., Leski T., Rudawska M., Pietras M., Karliński L. 2019a Hidden diversity in Białowieża Forest ? new species of fungi in Białowieża revealed by molecular analyses of mycorrhizae and sporocarps. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Skrobek I., Piskorski S. (red.). MycoRise Up! Młodzi w Mykologii. Ogólnopolska konferencja Mykologiczna dla studentów i doktorantów. 12-13 kwietnia 2019. Książka abstraktów. Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Warszawa: 75-76

1232· Wilk B. 2016 Purchawica... na zdrowie. Przegląd Lokalny: Knurów, Gierałtowice, Pilchowice. 31 (1220): 2 (http://przegladlokalny.eu/files/back_issues/1486023303423_31_2016.pdf)

1233· Winnicki T., Zemanek B. 2003 Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. XXX lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego 1973-2003. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Dolne, 100-102

1234· Wojewoda W. 2000 Typhula quisquiliaris (Cantharellales) - a species new to Poland. Acta Mycol. 35 (1): 29-35

1235· Wojewoda W. 2000a Punctularia strigosozonata (Fungi, Corticiaceae) in Poland and North Korea. Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 501-507

1236· Wojewoda W. 2000b New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland. Acta Mycol. 35(2): 145-151

1237· Wojewoda W. 2000c Asterodon ferruginosus Pat. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-12

1238· Wojewoda W. 2000d Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 13-19

1239· Wojewoda W. 2000e Eocronartium muscicola (Pers.: Fr.) Fitzp. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 25-28

1240· Wojewoda W. 2000f Peniophora lilacea Bourd. & Galz. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 41-44

1241· Wojewoda W. 2000g Porostereum spadiceum (Pers.: Fr.) Hjortst. & Ryv. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 45-49

1242· Wojewoda W. 2000h Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 51-54

1243· Wojewoda W. 2000i Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boid. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-61

1244· Wojewoda W. 2002 Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce. Arboretum Bolestraszyce (9): 15-39

1245· Wojewoda W. 2002a Dacrymyces ovisporus (Dacryomycetales, Basidiomycetes) new to the Czech Republic. Czech Mycol. 54(1-2): 11-17

1246· Wojewoda W. 2002b Amylocorticium cebenense (Bourdot) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 7-9

1247· Wojewoda W. 2002c Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 11-13

1248· Wojewoda W. 2002d Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 15-17

1249· Wojewoda W. 2002e Bovista paludosa Lev. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-26

1250· Wojewoda W. 2002f Clavariadelphus truncatus (Quel.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 27-30

1251· Wojewoda W. 2002g Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. & Boidin ex Parmasto. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-34

1252· Wojewoda W. 2002h Conohypha albocremea (Hohn. & Litsch.) Julich. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-37

1253· Wojewoda W. 2002i Daedaleopsis tricolor (Bull.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39-44

1254· Wojewoda W. 2002j Fomitoporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson & Niemela. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-59

1255· Wojewoda W. 2002k Irpicodon pendulus (Alb. & Schwein.: Fr.) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77-79

1256· Wojewoda W. 2002l Punctularia stricosozonata (Schwien.) P. H. B. Talbot. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 81-83

1257· Wojewoda W. 2002m Scotomyces subviolaceus (Peck) Julich. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 99-101

1258· Wojewoda W. 2002n Syzygospora pallida (Hauerslev) Ginns. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 111-113+A68

1259· Wojewoda W. 2002o Thanatephorus sterigmatus (Bourdot) P.H.B. Talbot. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 115-117

1260· Wojewoda W. 2002p Tubulicrinis borealis J. Erikss. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 127-129

1261· Wojewoda W. 2003 Morphology of some rare and threatened Polish Basidiomycota. Acta Mycol. 38 (1/2): 3-20

1262· Wojewoda W. 2005 Grzyby Krzemionek Podgórskich. W: Szczepańska M., Pilecka E. (red.). Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków: 76-86

1263· Wojewoda W. 2005a Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 17-21

1264· Wojewoda W. 2005b Coniophora olivacea (Pers.: Fr.) P. Karst. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 27-30

1265· Wojewoda W. 2005c Hellicobasidium purpureum Pat. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39-42

1266· Wojewoda W. 2005d Leucogyrophana olivascens (Berk. & M.A. Curtis) Ginns & Weres. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-57

1267· Wojewoda W. 2005e Lycoperdon mammiforme Pers.: Pers. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 59-63

1268· Wojewoda W. 2005f Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 81-84

1269· Wojewoda W. 2005g Onygena equina (Willdenow) Pers.: Fr. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 85-88

1270· Wojewoda W. 2005h Veluticeps ambigua (Peck) Hjortstam & Telleria. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 115-117

1271· Wojewoda W. 2006 Auriculariopsis albomellea (Agaricales, Schizophyllaceae) new for Poland. Acta Mycol. 41(1): 49- 54

1272· Wojewoda W. 2008 Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Klasa A., Partyka J. (red.). Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, Ojców: 317-334

1273· Wojewoda W. 2010 Laricifomes officinalis in the Gorce Mountains (S Poland ). Acta Mycol. 45 (2): 129-131

1274· Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H. 2002a Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 119-126

1275· Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H. 2004 Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu " Bór na Czerwonem " w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie ). Fragm. Flor. Geobot. 11: 177-189

1276· Wojewoda W., Karasiński D. 2005 Clavaria zollingeri Lev. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-26

1277· Wojewoda W., Karasiński D. 2010 Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland. W: Mirek Z. (red.). Biological Invasions in Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 7-21

1278· Wojewoda W., Kaźmierczakowa R. 2000 Goździeniec fioletowy Clavaria zollingeri Lev. - grzyb nowy dla Polski. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 7-12

1279· Wojewoda W., Komorowska H., Piątek M. 2002 Hymenochaete cruenta (Pers.: Fr.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 69-76

1280· Wojewoda W., Kozak M., Mleczko P., Karasiński D. 2016 Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków

1281· Wojewoda W., Wojewoda M. 2007 Grzyby inwazyjne: okratek australijski Clathrus archeri i pierścieniak uprawny Stropharia rugosoannulata w Beskidzie Wyspowym. Wszechświat 108(10-12): 300-303

1282· Wołk K. 2008 Mądziak psi (Mutinus caninus) wykryty w Puszczy Boreckiej. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 3(11): 19

1283· Wołkowycki M. 2022 Bioróżnorodność miasta Białegostoku. Grzyby poliporoidalne Białegostoku. Prezydent Miasta Białegostoku, Białystok.

1284· Woźniak W. 2007 A characteristic of mycelium biomass of edible boletus. Acta Mycol. 42(1): 129-140

1285· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006 Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego ?Puszcza Zielonka?. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. ?Morze chemii w środowisku?. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87

1286· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008 Nowe stanowisko pieczarki krótkotrzonowej Agaricus lanipes (F.H. Moller & Jul. Schaff) Singer w Polsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 100-104

1287· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008a Trzy nowe stanowiska czasrki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 105-109

1288· Wrzosek M. 2009 Zależności ekologiczne pomiędzy Myennis octopunctata i Fomes fomentarius. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 85

1289· Wrzosek M. 2020 Grzyby Pola Mokotowskiego w Warszawie. Prace i Studia Geograficzne 65(1): 23-32.

1290· Wrzosek M., Gorczak M., Pawłowska J., Wilk M. 2014 Boletus projectellus (Murrill) Murrill w Polsce - czy można stanowić zagrożenie dla krajowych mykocenoz?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 205-206

1291· Wrzosek M., Gorczak M., Pawłowska J., Wilk M. 2014a Boletus projectellus (Murrill) Murrill in Poland - a possible threat for a natural pine wood mycocoenosis?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 206-207

1292· Wrzosek M., Sierota Z., Sikora K., Małecka M., Pawłowska J. 2014b Bogactwo grzybów zasiedlających drewno pniaków świerkowych po roku od sztucznego zakażenia Phlebiopsis gigantea. SiM CELP, Rogów 41(4): 202-211.

1293· Yurchenko E., Wołkowycki M. 2022 New species of corticioid fungi (Basidiomycota) for Poland found in Białowieża Primeval Forest in 2018?2020. Acta Mycol. 57: 577 (DOI: 10.5586/am.577")

1294· Yurchenko E.O. 2010 The genus Peniophora (Basidiomycota) of Eastern Europe: morphology, taxonomy, ecology, distribution. National Academy of Sciences of Belarus, Minsk "Belorusskaya nauka"

1295· Zalas M., Gierczyk B., Bogacki H., Schroeder G. 2015 The Cortinarius fungi dyes as sensitizers in dye-sensitized sollar cells. International Journal of Photoenergy, vol 2015, Article ID 653740, 6p [http://www.hindawi.com/journals/ijp/2015/653740/]

1296· Zalewska T., Jurkiewicz G., Śliwińska A., Falandysz J. 2014 Nuklidy 137Cs i 40K w owocnikach maślaka sitarza. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 207-208

1297· Zalewska T., Jurkiewicz G., Śliwińska A., Falandysz J. 2014a Nuclides 137Cs 40K in fruit bodies of Bovine Bolete. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 208-209

1298· Zamponi L., Paffetti D., Tegli S., Łakomy P., Capretti P. 2007 Genetic variation in Heterobasidion abietinum populations detected with the M13 minisatellite marker. For. Path. 37: 321-328

1299· Zaniewski P.T., Truszkowska E., Szczepkowski A. 2015 Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara - rzadki gatunek grzyba na Mazowszu. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 17 (44/3): 97-105

1300· Zaniewski P.T., Wołkowycki D., Szczepkowski A., Otręba A., Zaniewska E., Kębłowska A. 2020 Patterns of invasion, biology and ecology of Erechtites hieraciifolia in the northern expansion range in Europe (C and NE Poland). Baltic Forestry 26(1): article id 409. https://doi.org/10.46490/BF409

1301· Zarzyński P. 2007 The range of trophic preferences of oak mazegill (Daedalea quercina (L.): Fr.) solate examined in vitro. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6 (2): 113-118

1302· Zduńczyk A. 2010 Grzyby poliporoidalne Słowińskiego Parku Narodowego. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 101

1303· Zduńczyk A. 2010a Polypore fungi of Słowiański National Park. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 80

1304· Zíbarová L., Pouska V. 2020 New records of corticioid fungi in the Boheman Forest (Czech Republic). Czech Mycol. 72(2): 109-150.

1305· Zieliński J., Alexandrowicz W., Chachuła P. 2011 Ścieżkami Pańskiej Góry. Wydanie drugie. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

1306· Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007 Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

1307· Zielony R., Nowakowska J. 2017 Jata. Rezerwat przyrody. Miejsce pamięci. Monografia przyrodnicza. Lasy Pańswowe, wyd. Aleksander.

1308· Zychla M. 2007 Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51

1309· Zygmunt J. 2000 Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. II. Sokole Góry. Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 21: 8-9

1310· Zygmunt J. 2001 Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. III. Dolina Wiercicy (cz. 2). Przyroda Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 23: 8-9

1311· Żółciak A. 2000 Species of Armillaria in the Wielkopolsko-Pomorski Forest Region (NW Poland). Acta Mycol. 35 (1): 113-120

1312· Żółciak A. 2003 Rozmieszczenie grzybów z rodzaju Armillaria w Polsce oraz ich rośliny żywicielskie. Prace Inst. Bad. Leś. A, 3(956): 7-22

1313· Żółciak A. 2007 Armillaria species in coniferous stands. Acta Mycol. 42(2): 211-217

1314· Żółciak A. 2009 Różnorodność gatunków grzybów w drzewostanie sosnowym należącym do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologiii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 87

1315· Żółciak A. 2019 Determination of Pleurotus abieticola ligninolytic activity on Norway spruce wood. Folia For. Pol. Ser A Forestry 61, 4: 267-277

1316· Żółciak A., Małecka M., Sikora K., Tarwacki G., Sierota Z. 2016 Fibroporia gossypium in northeastern Poland ? a preliminary study. Acta Mycol. 51(2):1082. http://dx.doi.org/10.5586/am.1082

1317· Żółkoś K. 2006 Nowe stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. w okolicach Koszalina. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(4): 103-105

1318· Żurawlew P. 2014 Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew. (kilka błędów w podpisach zdjęć (zamienione podpisy))

1319· Żurawlew P. 2018 Przyroda parków podworskiech powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Wydział Ochrony Środowiska, Drukarnia SUPER PRINT s.c., Pleszew

1320· Żurawlew P., Kujawa A. 2020 Pierwsze stanowisko trwałoporki jesionowej Perenniporia fraxinea (Polyporaceae, Basidiomycota) w Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 31 (2): 156-159

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji