Skorowidz nazw grzybów na literę X

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
xa  · xe  · xy 
xan
Xanthoconium separans —> Boletus separans
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
xa  · xe  · xy 
xen
Xenasma tulasnelloideum
Xenasmataceae
Xenasmatella ardosiaca I
Xenasmatella vaga
xer
Xerocomellus ripariellus —> Xerocomus ripariellus
Xerocomus
 — armeniacus E
 — badius
 — bubalinus
 — chrysenteron
 — cisalpinus
 — lanatus —> Xerocomus spadiceus
 — moravicus
 — parasiticus R
 — pascuus —> Xerocomus chrysenteron
 — porosporus
 — pruinatus
 — ripariellus
 — rubellus
 — spadiceus
 — subtomentosus
Xeromphalina
 — campanella
 — cauticinalis
 — cornui
 — fellea
 — fraxinophila
 — picta
Xerula
 — longipes —> Xerula pudens R
 — melanotricha E
 — pudens R
 — radicata
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
xa  · xe  · xy 
xyl
Xylaria
 — carpophila
 — filiformis
 — hypoxylon
 — longipes
 — oxyacanthae
 — polymorpha
Xylariaceae
Xylariales
Xylobolus frustulatus V
Xylodon
 — brevisetus
 — nespori
 — radula
 — rimosissimus