znalezisko 20061007.46278.za - Asterophora lycoperdoides (grzybolubka purchawkowata) · pow. Gorlice · (leg. det. Zygmunt Augustowski)
za-Asterophora-lycoperdoides-ID46278_60019
Asterophora lycoperdoides (grzybolubka purchawkowata)
07.10.2006
za-Asterophora-lycoperdoides-ID46278_60020
Asterophora lycoperdoides (grzybolubka purchawkowata)
07.10.2006
za-Asterophora-lycoperdoides-ID46278_60021
Asterophora lycoperdoides (grzybolubka purchawkowata)
07.10.2006