znalezisko 20051118.27148.za - Neolentinus adhaerens (twardziak lepki) · ok. Gorlic · (leg. det. Zygmunt Augustowski)
za-Lentinus-adhaerens-ID27148-a
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)
za-Lentinus-adhaerens-ID27148-a_v2
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)
za-Lentinus-adhaerens-ID27148-b
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)
za-Lentinus-adhaerens-ID27148-b_v2
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)
za-Lentinus-adhaerens-ID27148-b_v3
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)
za-Lentinus-adhaerens-ID27148-c
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)
za-Lentinus-adhaerens-ID27148-d
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)
za-Lentinus-adhaerens-ID27148-e
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)
za-Lentinus-adhaerens-ID27148-e_v2
Neolentinus adhaerens (twardziak lepki)