znalezisko 20060910.bf42267.jkz - Boletus radicans (borowik korzeniasty) · Pyskowice · (leg. det. Jolanta Kozak)
jeden owocnik pod dębem w trawie
jkz-42267-1
Boletus radicans (borowik korzeniasty)
jkz-42267-2
Boletus radicans (borowik korzeniasty)
jkz-42267-3
Boletus radicans (borowik korzeniasty)
jkz-42267-4
Boletus radicans (borowik korzeniasty)
jkz-42267-5
Boletus radicans (borowik korzeniasty)