znalezisko 20021004.10.02 - Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa) · Czechy, Ostrava · (leg. det. Marek Snowarski)
021004-3579
Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa)
pokrój
021004-3581
Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa)
kapelusz
021004-3582
Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa)
podstawa trzonu
021004-3583
Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa)
blaszki