Bibliografia bazy literaturowej


Słowo wstępne

· Adamczyk J. 2003. Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138

· Adamczyk J. 2003a. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193

· Adamczyk J. 2005. Nowe stanowiska Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Schroet. (Ascomycetes) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Natura Silesiae Superioris 9. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 29-31

· Adamczyk J. 2005a. General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186

· Adamczyk J. 2007. Macromycetes zbiorowisk muraw kserotermicznych w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 135

· Adamczyk J. 2007a. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16

· Adamczyk J. 2008. Nowe stanowiska przewrotki łysej Disciseda candida (Schwein.) Lloyd w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 3-7

· Adamczyk J. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108

· Adamczyk J. 2009a. Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140

· Adamczyk J. 2011. Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166

· Adamczyk J. 2011a. Cisy pospolite (Taxus baccata L.) w Nadleśnictwie Wipsowo, w obrębie Purda Leśna. Roczn. Pol. Tow. Dendrologicznego 59: 67-75 (Adamczyk Jacek)

· Adamczyk J. 2014. Species diversity of macrofungi on fallows in the buffer zones of the landscape parks in Łodzkie province. Folia Biol. Oecol. 10: 96-100

· Adamczyk J., Głowacki Ł., Penczak T. 2004. Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins. Acta Oecologica 25: 53-60

· Adamczyk J., Kucharski L. 2005. Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy Region (Central Poland). Lejeunia: 1-17

· Adamczyk J., Kurzac M., Sieradzki J. 2008. Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151

· Adamska J. 2001. Microscopic fungus ? like organisms and fungi of Słowiński National Park. II. (NW Poland). Acta Mycol. 36(1): 31?65.

· Ambroziewicz M. (red.). 2009. Wigierski Park Narodowy. Krzywe.

· Anderwald D. 2014. Drzewa gniazdowe bielika Haliaeetus albiilla przykładem drzew biocenotycznych. SiM ELP, Rogów, 41(4): 131-150.

· Bacieczko W. 2007. Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. na ?Modelu rekultywacji odpadów paleniskowych? w Zespole Elektrowni ?Dolna Odra? S.A. w Nowym Czarnowie. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(4): 17-20

· Baral H. O., Krieglsteiner L. 2006. Hymenoscyphus subcarneus, a little known bryicolous discomycete found in the Białowieża National Park. Acta Mycol. 41(1): 11-20

· Bartnik C. 2013. Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Hetrobasidion parviporum. Zeszytynaukowe Uniw. Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 520, rozprawy 397.

· Berdowski W., Kącki Z., Wasiak P. 2005. Notatki florystyczne i mikologiczne z Gór Kamiennych. Przyroda Sudetów 8: 35-44

· Białobrzeska M., Szzepkowski A. 2014. Grzyby chronione na terenie Nadleśnitwa Zwierzyniec. SiM ELP, Rogów, 41(4): 177-185.

· Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190

· Borkowska L., Szczygielska M. 2003. A station of Phallus hadriani in Siedlce, Central Eastern Poland. Acta Sci. Pol. Biologia 2(1-2): 55-57

· Borowski J. 2001. Próba waloryzacji lasów puszczy Białowieskiej na podstawie chsząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzewnymi grzybami. W: Szujecki (red.) Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warzawa: 287-317

· Borzyszkowska D. 2011. Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

opracowanie popularne z polskimi nazwami grzybów

· Bregin M. 2013. Nowe stanowisko Gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex Jungh. w obszarze Natura 2000 ?Uroczysko Puszczy Drawskiej?. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 77-80

· Brzeg A., Wika S. 2007. Nowe dla Polski stanowisko borowika szatańskiego Boletus satanas Lenz w środkowej częsci Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B. 56: 39-47

· Budzyn M. 2003. Maczużnik nasiężrzałowy Cordyceps ophioglossoides i maczużnik główkowaty C. capitata - nowe gatunki grzybów dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Wszechświat 104(10-12): 282-283

· Bujakiewicz A. 2001. Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland). Acta Mycol. 36(1): 111-125

· Bujakiewicz A. 2002. New, rare and endangered fungi in the Białowieża Primeval Forest (E Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 113-124

· Bujakiewicz A. 2002a. Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 95-98

· Bujakiewicz A. 2002b. On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland. Czech. Mycol. 54(1-2): 101-104

· Bujakiewicz A. 2003. Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Par. nar. Rez. Przyr. 22(3): 323-346

· Bujakiewicz A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257

· Bujakiewicz A. 2006. Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (west Carpathians). Pol. Bot. Studies 22: 81-93

· Bujakiewicz A. 2007. Gloiodon strigosus (Swartz: Fr.) P. Karst. (Bondarzewiasceae) in Poland. Acta Mycol. 42(1): 69-73

· Bujakiewicz A. 2010. On some agarics occurring in carr forests. Acta Mycol. 45(1): 73-89

· Bujakiewicz A. 2011. Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians. Pol. Bot. J. 56(2): 267-285

· Bujakiewicz A., Kujawa A. 2000. Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań. Acta Mycol. 35(2): 183-195

· Bujakiewicz A., Kujawa A. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 29(1): 3-26

· Bujakiewicz A., Nita J. 2004. Żyłkowiec różowawy Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) R. Maire - mieszkaniec białowieskich ostępów. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 82-85

· Bujakiewicz A., Nita J., Bałazy S. 2005. First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora. Acta Mycol. 40(2): 251-258

· Bujakiewicz A., Stefaniak M. 2009. Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu ,,Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170

· Bujakiewicz A., Springer N. 2009. Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu ,,Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204

· Celka D. 2000. Volvariella surrecta - a new species in the mycoflora of Poland. Acta Mycol. 35(2): 153-156

· Celka D. 2001. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Phallus Hadr. Jun.: Pers. i Geastrum Pers.: Pers. w aglomeracji miasta Poznania. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 186

· Celka D. 2002. Królestwo grzybów. Wśród zwierząt i roślin Kronika Miasta Poznania, PDN Poznań 70-80

· Celka D., Celka Z. 2002. Nowe stanowiska Cordyceps militaris (Vaill. ex L.) Link (Ascomycotina) w okolicach Augustowa (woj. podlaskie). Acta Botanica Warmiae et Masuriae 2: 179-184

· Ceynowa-Giełdon M. 2000. Wieloporek gwiaździsty Myriostoma coliforme Corda - jeden z najrzadszych grzybów Polski - nadal w Toruniu. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 94-96

· Chachuła P. 2009. Grzyby Pienin. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.

· Chachuła P. 2010. Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 18: 312-323

· Chachuła P. 2010a. Dendrocollybia racemosa (Fungi, Agaricales) w Pienińskim Parku Narodowym. Przegl. Przyr. 21(4): 51-53

· Chachuła P. 2012. Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 12: 87-101

· Chachuła P., Vončina G., Kozik J. 2011. Ophiocordyceps stylophora (Ascomycota, Hypocreales) new species for Poland. Pol. Bot. J. 56(2): 321-326

· Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109(4-6): 103-108

· Chalimoniuk J. 2002. Żagwica listkowata Grifola frondosa na Śląsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(1): 114-117

· Chalimoniuk J. 2003. Ozorek dębowy Fistulina hepatica w lasach świerklanieckich. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 93-96

· Chalimoniuk J. 2003a. Nowe stanowisko żagwicy listkowatej Grifola frondosa na Górnym Śląsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 97-98

· Chlebicki A. 2001. ?Agaryk modrzewiowy?. Wszechświat 102(7-9): 213-215

· Chlebicki A. 2003. Hymenochaete carpatica, an inconspicuous fungus growing on chips of bark of Acer pseudoplatanus. Acta Mycol. 38 (1/2): 21-26

· Chlebicki A. 2005. Biscogniauxia repanda (Fr.: FR.) Kuntze. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 13-15

· Chlebicki A. 2005a. Some ascomycete fungi from primeval forests of north-eastern Poland. Acta Mycol. 40(1): 71-94

"W internetowym wykazie gatunków ujęłam część gatunków, które arbitralnie oraz przy pomocy Nordic Ascomycetes vol.I. uznałam za ""już nie mikro"". Zainteresowanych całą listą wyszczególnioną przez Autora zachęcam do przestudiowania pracy oryginalnej."

· Chlebicki A. 2008. Some overlooked and rare Xylariaceous fungi from Poland. Pol. Bot. J. 53(1): 71-80

"do zasadniczego artykułu dołączona jest lista grzybów ""xylariowatych"" Polski, dostępna również na stronie Autora (http://www.ib-pan.krakow.pl/who/chleb-rozm.pdf)"

· Chlebicki A. 2008a. Grzyby nadrzewne Gorców. Ochrona Beskidów Zachodnich 2: 9-19

gatunki stwierdzone przez Autora wraz z danymi literaturowymi

· Chlebicki A., Chmiel M. A. 2006. Microfungi of Carpinus betulus from Poland I. Annotated list of microfungi. Acta Mycol. 41 (2): 253-278

lista grzybów mikroskoipijnych (część z nich przez niektórych autorów jest traktowana jako grzyby makroskopijne) zebranych w Polsce na Carpinus betulus.

· Chlebicki A., Łuszczyński J. 2002. Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 61-67

· Chmiel M. A., Ronikier A. 2007. Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 183-194

· Chojnacki J., Luniak M., Miścicki S. 2010. Las Bielański. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 216-221

· Cieślak R., Łakomy P. 2009. The assessment of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich pine stumps treatment in stand growing in the first generation on the post arable soil. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(4): 31-36

· Ciosek M. 2002. Szmaciak gałęzisty na terenach nadbużańskich. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6): 91-92

· Czarnecka B. 2006. Pojaw czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(4): 36-40

· Czarnecka B., Janiec B. 2002. Przełomy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w edukacji ekologicznej. Wyd. UMCS, Lublin

· Czyżewska K., Hachułka M., Łubek A., Zaniewski P. 2008. Distribution of some lichenicolous fungi in Poland. II. Acta Mycol. 43(2): 193-206

· Czyżewska K., Motiejunaite J., Cieśliński S. 2001. Species of lichenized and allied fungi new to Białowieża Large Forest (NE Poland). Acta Mycol. 36(1): 13-19

· Dalke M., Łakomy P. 2009. Genetic diversity of Heterobasidion annosum sensu stricto populations in chosen scots pine stands with beech in understorey. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 8(2): 17-24

· Domian G., Kędra K. 2010. Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina. Przegląd Przyrodniczy 21(2): 52-78

· Dorda A., Fiedor M. 2013. Stanowisko Holvaya mucida (Shulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) na Pogórzu Śląskim w Cieszynie. Przegl. Przyr. 24(2): 68-70.

· Drewnowska M., Krogul P., Śliwińska A., Zalewska T., Falandysz J. 2014. Badania nad występowaniem sztucznych (134/137Cs) i naturalnych radionuklidów (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w pieprzniku jadalnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź-Spała: 33-34

· Drewnowska M., Krogul P., Śliwińska A., Zalewska T., Falandysz J. 2014a. Investigation of the occurrence of artificial(134/137Cs)and natural radionuclides (40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) in Common Chantharelle. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź-Spała: 34-35

· Dryżałowska A., Szylke N., Zalewska T., Śliwińska A., Falandysz J. 2014. Radiocenz (137Cs) i potas (40K) w maślaku zwyczajnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.).Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź : 35-36

· Dryżałowska A., Szylke N., Zalewska T., Śliwińska A., Falandysz J. 2014a. Radiocesium 9137Cs) and potassium (40K) in Slippery Jack. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.).Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź : 36-37

· Falandysz J., Kojta A.K., Jarzyńska G., Orzłowska D., Danisiewicz-Czupryńska D. 2011. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 41

· Falandysz J., Zalewska T. 2014. Pierwiastki promieniotwórcze (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi i 214Pb) w grzybie płachetka kołpakowata Cortinarius caperatus. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 41

· Falandysz J., Zalewska T. 2014a. Radioactive elements (134Cs, 137Cs, 40K, 226Ra, 210Bi and 214Pb). W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 42-43

· Falkowski M., Nowicka-Falkowska K. 2000.Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(2): 97-99

· Fiedorowicz G. 2001. Wstępne obserwacje macromycetes rezerwatu"Zakręt" (Mazurski Park Krajobrazowy). W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 181

· Fiedorowicz G. 2007. Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138

· Fiedorowicz G. 2009. The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland). Acta Mycol. 44(1): 77-95

· Fiedorowicz G. 2009a. Monitoring grzybów wielkoowocnikowych na terenie m. Olsztyna. W: Garbacz J.K. (red.). Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze - prognozy. Tom III. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Bydgoszcz: 79-85

· Fiedorowicz G. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna - gatunki chronione i zagrożone. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 43

· Fiedorowicz G., Juszczyński K., Szłykowicz W. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe kampusuakademickiego Kortowo w Olsztynie. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: 37

· Fiedorowicz G., Lisiewska M., Dynowska M. 2000. Gatunki grzybów monitorowanych w Mazurskim Parku Krajobrazowym. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 73-79

· Figarski T., Słupek J. 2011. Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum na terenie projektowanego użytku ekologicznego ?Stawy kolmatacyjne* na Borkach? w Radomiu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(4): 373-376

· Flisińska Z. 2000. Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland). Acta Mycol. 35(1): 61-77

· Flisińska Z. 2000a. Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka. Ann. UMCS, Sect. C, 55: 25-39

· Flisińska Z. 2000b. Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego. W: Łętowski J. (red.) Walory przyrodnicze Chelmskiego Parku krajobrazowego i jego najbliższych okolic. Wyd. UMCS: 43-48

· Flisińska Z. 2002. Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83

· Flisińska Z. 2004. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Monografia dotycząca podstawczaków znanych z terenu Lubelszczyzny. Większość gatunków jest ujęta w Checklist 2003, ponieważ większość stanowią wcześniejsze dane literaturowe.

· Florczak J., Osiecka M., Wędzisz A. 2007. Skład chemiczny i aktywność celulolityczna szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa (Wulf.) Fr. Bromat. Chem. Toksykol. 40(3): 245-248

· Friedrich S. 2001. Macromycetes diversity of pine-tree plantings on a post-fire forest site in Notecka Forest (NW Poland). Acta Mycol. 36(1): 127-148

· Friedrich S. 2002. Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 125-138

· Friedrich S. 2004. Wstępne wyniki badań macromycetes Puszczy Wkrzańskiej. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 133-134

· Friedrich S. 2006. Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest. Acta Mycol. 41 (2): 229-240

· Friedrich S. 2006a. Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106

· Friedrich S. 2007. Preliminary research results of macromycetes of the Dendrological Garden in Przelewice. In: Popiela A., Porembski S., Wieczorek A. (eds.). 1st International Symposium "Flora, Vegetation and Landscape of Pomerania", Szczecin 6-8 September 2007, Oficyna In Plus: 14

· Friedrich S. 2010. Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland). Pol. Bot. J. 55(2): 457-471

· Friedrich S. 2011. New Locations of Threatened and Protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland. Polish J. of Environ. Stud. 20(3): 559-564

· Friedrich S. 2011a. Charakterystyka występowania muchomora szyszkowatego Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Szczecinie. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 45

· Friedrich S. 2013. The occurrence of Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. In Szczecin and its distribution in Poland. Acta Mycol. 48(1): 123-131

· Friedrich S., Łyczek M. 2006. Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107

· Friedrich S., Orzechowska M. 2002. Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 51: 7-30

· Friedrich S., Orzechowska M. 2001. Grzyby wielkoowocnikowe Szczecina. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 187

· Gacan K. 2008. Smardz jadalny (Morchella esculenta) w Łuszczowie. Forum (http://www.iop.krakow.pl/iop/iop.asp?0403): 2 pp.

· Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 3-100

podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Bieszczadów - część danych historycznych

· Gierczyk B., Dubiel G. 2014. Leucocoprinus lilacinogranulosus (Henn.) Locq. in Poland. Acta Mycol. 49(1): 59-67

· Gierczyk B., Halama M., Kujawa A., Zalas M. 2011. Pholiota limonella ? gatunek pomijany? Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18 (1): 147-158

· Gierczyk B., Kołodziejczyk K., Nowicki J. 2012. Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23 (1): 32-39

· Gierczyk B., Kujawa A., Pachlewski T., Szczepkowski A., Wójtowski M. 2011a. Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato. Acta Mycol. 46 (1): 27-73

· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A. 2014b. New to Poland species of the broadly defined genus Coprinus (Basidiomycota, Agaricomycotina). Acta Mycol. 496 (2): 159-188.

· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Chachuła P. 2011b. Rare species of Lepiota and related genera. Acta Mycol. 46 (2): 137-178

· Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A. Karasiński D. 2014. Materiały do poznania mycobioty Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 25(1): 3-36

· Gierczyk B., Kujawa A., Ślusarczyk T. 2014a. Pluteus albineus (Basidiomycota) - a new species for Poland. Pol. Bot. J. 59 (1): 145-148.

· Gierczyk B., Kujawa A., Wójtowski M. 2010. Plectania melastoma - nowe stanowisko w Polsce. Chrońmy przyr. Ojz. 66 (1): 61-64

· Gieczyk B., Soboń J. 2012. Entoloma chytrophilum Wölfel, Noordel. & Dähncke w Sudetach. Przyroda Sudetów 15: 53-56

· Gierczyk B., Szczepkowski A., Kujawa A. 2013. XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 32(2): 88-112

· Głowska N., Frymark-Szymkowiak A., Wilbrandt B. 2013. Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 20 (2): 371-381.

· Golis A. 2013. Stanowisko Gwiazdosza prążkowanego (Geastrum striatum DC.) w rejonie Parku Krajobrazowego Promno. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 19(21): 132-135

· Golis A., Konatowska M. 2013. Stanowisko Piestrzenicy olbrzymiej [Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke] w Parku Krajobrazowym Promno. Biul. Park. Krajobraz.Wielkopolski 19(21): 142-145

· Grądziel T., Różycki A. 2005. Poleski Park Narodowy. Poleski Park Narodowy, Urszulin.

· Grzesiak B. 2010. Grzyby briofilne torfowisk Polski Środkowej. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 95

· Grzesiak B. 2010a. Bryophilous fungi from peat-bogs of Central Poland. Acta Soc. Bot. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A.(eds.). Proceedings of the55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 74

· Grzesiak B. 2011. Zjawisko briofilności grzybów występujących na torfowiskach Polski Środkowej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 49

· Grzesiak B. 2014. Grzyby briofilne w zbiorowiskach torfowiskowych Polski Środkowej. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 58-59

· Grzesiak B. 2014a. Bryophilous fungi in peatland communities of central Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 59-60

· Grzesiak B., Wolski G. J. 2014. Przyroda Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Śluzowce, grzyby, wątrobowce i mchy. Przewodnik. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy.

· Grzywnowicz K. (red.). 2001. Podręczny atlas grzybów Półwyspu Helskiego. MORPOL, Jastarnia-Lublin, 2-44

· Gumińska B. 2000. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Razowski J. (red.). Flora i Fauna Pienin. Monografie Pienińskie 1: 47-53

· Gumińska B. 2002. New localities of two interesting species of fungi growing on sawdust. Pol. Bot. J. 47 (2): 139-142

· Gumińska B. 2006. Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.

· Gumińska B. 2009. Aksamitka złota Pholiota aurea: grzyb rzadki w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(3): 205-208

· Gumińska B., Wojewoda W. 2004. Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. 11(2): 371-382

· Halama M. 2009. Volvariella caesiotincta P.D. Orton, a new species in the mycobiota of Poland. Acta Mycol. 44(1): 43-48

· Halama M. 2009a. The first locality of Amanita argentea Huijsman (Agaricales, Basidiomycota) in south-western Poland. Opole Scientific Society Nature Journal 42: 43-48

· Halama M. 2011. Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), nowy dla Polski gatunek dzwonkówki. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 53

· Halama M. 2011a. First record of the rare species Pholiota squarrosoides (Agaricales, Strophariaceae) in southwestern Poland. Pol. Bot. J. 56(2): 327-332

· Halama M. 2011b. Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), a species new to Poland. Acta Mycol. 46 (2): 129-136

· Halama M. 2014. Panaeolus subfirmus (Agaricales, Basidiomycota), a speies new for Poland. Pol. Bot. J. 59 (2): 271-277.

· Halama M., Chachuła P., Rutkowski R. 2014. Mycena juniperina (Agaricales, Basidiomycota), new for the Polish and Central European mycobiota. Pol. Bot. J. 59 (1): 109-116.

· Halama M., Kudławiec B. 2014. New localities of Protostropharia alcis (Basidiomycota, Agaricales) in Poland. Acta Mycol. 49(1): 47-57

· Halama M., Panek E. 2000. Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland). Acta Mycol. 35(2): 217-241

Część gatunków jest cytowana z wcześniejszych badań m.in. za Sokół S., Szczepka M. Z., Trząski L. 1986. Bemerkenswerte Fundorte von Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.: Fr.) Karst. und anderen selteren Pilzen im Łężczak-Naturschutzgebiet in Sudpolen. Acta Biol. Silesiana, Bot. 4(21): 141-155

· Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K. 2010. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 13: 93-98

· Halama M., Romański M. 2010. Grzyby makroskopijne (macromycetes). W: Krzysztofiak L. (red.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria naukowa. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". Suwałki 2010: 87-201

· Halama M., Romański M. 2010a. A new record of Mycena picta (Fr.: Fr.) Harmaja (Agaricales, Basidiomycota) from the Wigierski National Park (NE Poland). Opole Scientific Society Nature Journal 43: 29-36

· Halama M., Rutkowski R. 2014. Callistosporium pinicola (Basidiomycota), a fungus speies new to Poland. Ata Mycol. 49 (2): 189-197.

· Halama M., Szypuła J. 2010. The first locality of Chalciporus rubinus (Boletales, Basidiomycota) in Poland. Acta Mycol. 45(1): 57-65

· Hausknecht A. 2003. Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 9. Conocybe Sekt. Mixtae. Ősterr. Z. Pilzk. 12: 41-83

· Hausknecht A. 2007. Beiträge zur Kenntuis der Bolbitiaceae 11. Unberingte Arten dre Gattung Pholiotina. Ősterr. Z. Pilzk. 16: 35-116

· Henel A. 2007. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. w województwie śląskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 57-63

· Hilszczańska D., Sierota Z., Palenzona M. 2008. New Tuber species found in Poland. Mycorrhiza 18: 223-226

· Hilszczańska D., Rosa-Gruszecka A., Szmidla H. 2014. Characteristic of Tuber spp. localities in natural stands with emphasis on plant species omposition. Acta Mycol. 49 (2): 267-277.

· Iwański M., Rudawska M., Leski T. 2006. Mycorrhizal associations of nursery grown Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Poland. Ann. For. Sci. 63: 715-723 (DOI: 10.1051/forest:2006052)

· Jadwiszczak A.S. 2008. Czarka szkarłatna. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 1 (9): 18

· Jakubska A. 2006. Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring na Przedgórzu Sudeckim. Przyroda Sudetów 9: 81-84

· Jarzyńska G., Wydmańska D., Falandysz J. 2011. Skład mineralny borowika ceglastoporego (Boletus luridiformis). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 57

· Jaworska J. 2010. Macrolepiota olivascens, a new species for Poland. Acta Mycol. 45(1): 67-72

· Jaworska J. 2011. A new record of the rare earthstar Geastrum berkeleyi from the Świętokrzyskie Mts. Acta Mycol. 46 (1): 75-81

· Jaworska J. 2011a. Chronione grzyby z rodzaju Geastrum w Górach Świętokrzyskich. Rocznik Świętokrzyski. Ser. B. Nauki Przyr. 32: 41-52.

· Jaworska J., Łuszczyński J. 2009. Gwiazdosz bury Geastrum elegans Vittad. - drugie stwierdzenie w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(3): 209-212

· Jaworska J., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A. 2011. Rzadkie i zagrożone gatunki macromycetes Okręgu Chęcińskiego. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 59

· Jeppson M., Piątek M. 2005. Scleroderma septentrionale (Fungi, Basidiomycetes), first records from Central Europe. Pol. Bot. J. 50 (1): 15-17

· Jeppson M., Piątek M. 2005. Scleroderma septentrionale (Fungi, Basidiomycetes), first records from Central Europe. Pol. Bot. J. 50 (1): 15-17

· Jurkiewicz G., I. C. Nnorom., Falandysz J. 2014. Zanieczyszczenie rtęcią maślaka sitarza (Suillus bovinus) i jego podłoża glebowego-ocena zdolności bionagromadzania i ryzyka spożywania. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 75

· Jurkiewicz G., I. C. Nnorom., Falandysz J. 2014a. Mercury contamination of Bovine Bolete (Suillus bovinus) and its soil substratum-assessment of bioconcentration potential and itake risks. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 76

· Kamiński K.Z. 2006. Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparrasis crispa (Wulfen) Fr. (1821) w rezerwacie ,,Dąbrowa w Napoleonowie" w okolicy Poddębic. Wszechświat 107(7-9): 213

· Kamiński K.Z. 2007. Nowe stanowisko gwiazdosza koronowatego Geastrum coronatum Pers. w środkowej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(4): 56-59

· Kamiński K.Z. 2007a. Płomiennica zimowa - Flammulina velutipes (M.A. Curtis: Fr.) Singer. Wszechświat 108(10-12): 303-304

· Kamiński K.Z. 2008. Boczniak ostrygowaty Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer. Wszechświat 109(7-9): 226-227

· Kałucka I. 2009. Grzyby ektomikoryzowe w sukcesji zbiorowisk roślinnych. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.47

· Kałucka I. 2009a. Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Mon. Bot. 99

· "Kałucka I., Beker H.J. 2010. Hebeloma cavipes Huijsman- pospolity gatunek dotychczas niewyróżniany w Polsce. W

Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 95"

· Kałucka I., Beker H.J. 2010a. Hebeloma cavipes Huijsman-a common species not distinguished so far in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl.1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.) Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 74

· Kałucka I., Mleczko P. 2004. Sukcesja grzybów ektomikoryzowych w uprawach sosny na zwałowisku zewnętrznym KWB "Bełchatów". W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 135

· Karasiński D. 2009. Wstępne wyniki badań nad rodzajem Ramaria (Fr.) Bonorden w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.49

· Karasiński D. 2009a. Grzyby większe rezerwatu przyrody ?Ochojec?. W: Parusel J.B. (red.). Rezerwat przyrody ?Ochojec? w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 86-103

· Karasiński D. 2010. Polish resupinate Russulales: the genus Vararia. Acta Mycol. 45(1): 45-56

· Karasiński D. 2013. Lawrynomyces, a new genus of corticioid fungi in the Hymenochaetales. Acta Mycol. 48(1): 5-11

· Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Pol. Bot. J. 54(1): 55-97

· Karg J., Kujawa A. 2011. Piestrzenica olbrzymia Gyromitra gigas nowy gatunek grzyba w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 108-109

· Kasper-Pakosz R., Łuczaj Ł. 2014. Grzyby na targach okolic Rzeszowa. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 78-79

· Kasper-Pakosz R., Łuczaj Ł. 2014a. Fungi sold in the vegetable markets of the Rzeszów area (southeastern Poland). W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenie referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 79

· Kautmanová I., Kautman V. 2006. Cordyceps rouxii (Ascomycetes, Clavicipitales) in Slovakia and Czech Republic, with notes to distribution, ecology and taxonomy. Czech Mycol. 58(3-4): 173-188

· Knapik R. 2008. Soplówka jodłowa w polskich Karkonoszach. Sudety 12: 44

· Kołodziejczak G. 2010. Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic. Przegląd Przyrodniczy 21(3): 20-28

· Komorowska H. 2000. Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96

· Komorowska H. 2005. The genus Mycenella (Agaricales, Tricholomataceae) in Poland. Pol. Bot. J. 50(1): 83-92

· Komorowska H. 2005a. Mycenella bryophila (Vogl.) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 65-67

· Komorowska H. 2005b. Mycenella margaritispora (J.E. Lange) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 69-72

· Komorowska H. 2005c. Mycenella rubropunctata Boekhout. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 73-75

· Komorowska H. 2005d. Mycenella salicina (Vel.) Singer.W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77-79

· Komorowska H. 2006. Rodzaj Strobilurus (Fungi, Basidiomycota) w zbiorach Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN. Frag. Flor. Geobot. Polonica 13(1): 203-214

· Komorowska H. 2007. Clitocybe splendoides H.E. Bigelow (Agaricales, Tricholomataceae), a new species for Poland. Acta. Mycol. 42(2): 187-191

· Komorowska H. 2010. Mycena romagnesiana collected in the Bieszczady Mts. Acta Mycol. 45(2): 145-150

· Kościelniak R. 2010. Tajemniczy świat porostów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bieszczadzki Park Narodowy. Ustrzyki Dolne.

· Kowalski T., Czekaj A. 2010. Symptomy chorobowe i grzyby na zamierających jesionach (Fraxinus excelsior L.) w drzewostanach Nadleśnictwa Staszów. Leśne Prace Badawcze 71(4): 357-368

· Kowalski T., Białobrzeski M., Ostafińska A. 2013. The occurrence of Hymenoscyphus pseudoalbidus apothecia in the leaf litter of Fraxinus excelsior stands with ash dieback symptoms in southern Poland. Acta Mycol. 48(2): 135-146

· Kozak M., Mleczko P., Ławrynowicz M. 2013. Problem rzadkości grzybów podziemnych na przykładzie Octaviania asterosperma i Chamonixia caespitosa (Boletales). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

· Kozik R. 2001. Zimowe grzyby. Wszechświat 102 (3-4): 62-63

· Kozik R. 2002. Stanowisko flagowca olbrzymiego na terenie krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. Wszechświat 103(1-3): 50

· Kozik R. 2003. Pałeczka frędzelkowata - Tulostoma fimbriatum Fr. Rzadki w Polsce gatunek grzyba. Wszechświat 104 (1-3): 47

· Kozik R. 2004. Stanowisko pochwiaka jedwabnikowego - Volvariella bombycina (Pers.: Fr.) Sing. W Uroczysku Pleśnianki (Pleśna k/Tarnowa). Wszechświat 105(7-9): 207-208

· Kozik R. 2008. Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan, rzaki gatunek grzyba (rodzina: promieniakowate - Astraceae). Wszechświat 109 (1-3): 59-60

· Krajewski A., Monder S. 2006. Grzyby na torowiskach. Wszechświat 107 (4-6): 104-106

· Krajewski K., Tarasiuk S. 2004. The use of the stress wave tomography for testing of living Scots pine trees infested by Phellinus pini. Folia Forest. Pol., A 46: 75-81

· Krajewski Ł. 2010. Czarka austriacka w Dąbrowie Górniczej. Przyrod Górnego Śląska. Biul. Centrum Dziedzictwa przyrody Górnego Śląska 60:12

· Krieglsteiner L., Ławrynowicz M. 2003. Hymenochaete carpatica from Częstochowa Upland (S Poland). Acta Mycol. 38 (1/2): 27-30

· Krogul P., I. C. Nnorom, Falandysz J. 2014. Rtęć w maślaku pstrym i maślaku ziarnistym oraz w ich podłożu glebowym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 100-101

· Krogul P., I. C. Nnorom, Falandysz J. 2014a. Mercury in Variegated Bolete and Granulated Bolete, and in the soil substratum beneath the fruit bodies. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 101-102

· Krotoski T. 2009. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Natura Silesiae Superioris 12: 33-44

· Krotoski T. 2010. Kolcówka jabłoniowa - nieznany grzyb. Przyroda Górnego Śląska 62

· Krupa A., Krupa K. 2000. Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3)

· Kryza K., Puciata R. 2009. Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93

· Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. 2010. Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego. Seria popularnonaukowa. Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda". Suwałki 2010

· Kubiak D. 2002. Zagrożone i ściśle chronione gatunki macromycetes w rezerwacie ,,Dębno". Przegląd Przyrodniczy 13(1-2): 71-74

· Kubiak D. 2007. Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica L. w północno-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 67-73

· Kubiak D. 2011. Stwierdzenia rzadkiego grzyba wielkoowocnikowego - świecznicy rozgałęzionej Clavicorona pyxidata w północno-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 67(1): 84-88

· Kubiak D., Dynowska M. 2006. Nowe stanowiska aksamitkówki złotej Phaeolepiota aurea w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(2): 90-93

· Kubiak D., Fiedorowicz G. 2002. Szmaciak gałęzisty w lasach komunalnych Olsztyna. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6): 93-94

· Kubiak D., Kubiak K. 2003. Stanowisko gwiazdosza potrójnego - Geastrum triplex Jungh. w rezerwacie ?Las Warmiński? na Pojezierzu Olsztyńskim. Parki nar. Rez. Przyr. 22: 605-608

· Kubiak D., Szczepkowski A. 2012. Porosty Lasów Rogowskich

· Kudławiec B. 2013. Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycetes projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. W: Dominik J. (red.) Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów: 31-42

· Kudławiec B., Kujawa A., Ślusarczyk T., Gierczyk B. 2010. Nowe stanowiska gnojanki różowawej Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo w Polsce. Przegl. Przyr. 21(1): 60-64

· Kudławiec B., Wanic T., Piątek G. 2014. Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne. SiM CELP, Rogów 41(4): 186-201.

· Kujawa A. 2001. Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189

· Kujawa A. 2003. Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum DC. w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 86-88

· Kujawa A. 2003a. Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 89-92

· Kujawa A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe młodych zadrzewień śródpolnych sadzonych na gruntach porolnych. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136

· Kujawa A. 2005. ,,Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16(3-4): 17-52

· Kujawa A. 2008. Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75

· Kujawa A. 2009. Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity. Acta Mycol. 44(1): 49-75

· Kujawa A. 2009a. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110

podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat mikobioty Białowieskiego Parku Narodowego - większość danych z literatury wcześiejszej

· Kujawa A., Bujakiewicz A., Karg J. 2004. Mycenastrum corium (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 63-66

· Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

· Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

· Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

· Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

· Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

· Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44

· Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41

· Kujawa A., Gierczyk B., Chachuła P., Karg J., Halama M., Gryc M. 2012c. Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31(1): : 3-15.

· Kujawa A., Gierczyk B., Kudławiec B., Karg J. 2012. Współczesne występowanie piestrzenicy olbrzymiej Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke w Polsce i ocena jej zagrożenia. Parki nar. Rez. Przyr. 31(2): 3-12

· Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M. 2012a. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Acta Botanica Silesiaca 8: 5-42.

· Kujawa A., Karasiński D. 2007. Xylaria oxyacanthae Tul. et C. Tul., a new species for Poland. Acta Mycol. 42(1): 75-78

· Kujawa A., Kołtowska M. 2010. Wystawa grzybów w Kościanie (Wielkopolska). Przegl. Przyr. 21(4): 57-60

· Kujawa A., Kudławiec B., Gierczyk B., Stefaniak M., Kołtowska M., Mielczarek S. 2012d. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. W Wielkopolsce. Parki nar. Rez. Przyr. 31(1): 17-23.

· Kujawa A., Kujawa K. 2008. Effect of young midfield shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Pol. J. Ecol. 56(1): 45-56

· Kujawa A., Sumorok B., Borzyszkowska D. 2013. XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 91-95

· Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012b. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycol. 47(2): 235-264.

· Kujawa A., Zub K., Szczepkowski A. 2010. Nowe stanowiska rzadkoich gatunków grzybów w Puszczy Białowieskiej. Przegl. Przyr. 21(4): 46-50

· Kukiełka W., Rozwałka R. 2004. Nowe stanowiska borowika (podgrzybka) pasożytniczego Boletus (Xerocomus) parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. na Roztoczu Południowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 86-90

· Kukwa M., Czarnota P., Perz P. 2010. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII. Herzogia 23(1): 111-119

· Kwaśna H., Łakomy P., Mallett K. 2004. Reaction of Armillaria ostoyae to forest soil microfungi. For. Path. 34: 147-162

· Kwaśna H., Łakomy P. 2011. Therrya fuckelii and other fungi on stems and branches of Pinus sylvestris following lightning damage. Acta Mycol. 46 (1): 109-114

· Lech P., Żółciak A. 2006. Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego. Leśne Prace Badawcze 2: 33-49

· Lembicz M., Olejniczak P. 2009. The fungus Epichloë typhina in populations of a halophyte Puccinellia distans: salinity as a possible inhibitor of infection. Acta Soc. Bot. Pol. 78(1): 81-86

· Leski T. (Pietras?) 2010. Osobliwy okratek. Las Polski 11 str. 16

UWAGA: w numerze 12/2010 Lasu Polskiego zamieszczono sprostowanie. Autorem tekstu jest Marcin Pietras, a Tomasz Leski jest autorem fotografii w artykule.

· Leski T., Rudawska M. 2007. Czy wielkość genetów Paxillus involutus uzależniona jest od gatunku drzewa-gospodarza? W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 139

· Leski T., Rudawska M. 2010. Zbiorowiska grzybów mikoryzowych modrzewia polskiego i sudeckiego. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 96

· Leski T., Rudawska M. 2010a. Ectomycorrhizal community structure of the European Larch in Świętokrzyskie and Opawskie Mountains. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 75-76

· Leski T., Rudawska M. 2011. The ectomycorrhizal fungi in a forest chronosequence of Europen Larch (Larix decidua). W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 109

· Leski T., Rudawska M. 2013. Niezwykła symbioza pomiędzy grzybem Tomentella italica i mszycą Mimeuria ulmiphila. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

· Leski T., Rudawska M., Aučina A. 2008. The ectomycorrhizal status of European larch ( Larix decidua Mill.) seedlings from bare-root forest nurseries. Forest Ecol. Management 256(12): 2136-2144 (dol:10.1016/j.foreco.2008 08.004)

· Leski T., Rudawska M., Karliński L., Pietras M. 2014. Grzyby tomentelloidalne Polski widziane z perspektywy badań podziemnych zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych. W: Ruszkiewicz-Michalska M. Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na ziemi. streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 111-112

· Leski T., Rudawska M., Karliński L., Pietras M. 2014a. Below-ground view on tomentelloid fungi in Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M. Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na ziemi. streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 112

· Leski T., Pietras M., Rudawska M. 2009. Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. Mycorrhiza. (DOI: 10.1007/s00572-009-0278-6)

· Lik M. 2011. Bezkręgowce zasiedlające owocniki hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius) w różnych typach siedlisk leśnych. Sylwan 155 (8): 546-554

· Lisiewska M. 2000. Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 27-51

· Lisiewska M. 2004. Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach. Bad. Fizjogr. Pol. Zach B, 53: 7-27

· Lisiewska M. 2006. Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska. Acta Mycol. 41 (2): 241-252

· Lisiewska M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 15: 97-100

· Lisiewska M., Filisiewicz J. 2006. Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 55: 7-28

· Lisiewska M., Galas-Świdurska D. 2005. Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 35-65

· Lisiewska M., Król M. 2007. Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu ,,Czmoń" (centralna Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 56: 15-37

· Lisiewska M., Madeja J. 2003. Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 52: 7-25

· Lisiewska M., Malinger M. 2001. Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 50: 7-40

· Lisiewska M., Marach A. 2002. Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu ,,Cisy w Czarnem" (województwo pomorskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 51: 31-54

· Lisiewska M., Reszel I. 2000. Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 49: 7-57

· Lisiewska M., Strakulska M. 2002. Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska). Pol. Bot. J. 47(2): 167-181

· Łakomy P. 2006. New location of Armillaria mellea in Polish forest. Phytopathol. Pol. 41: 83-86

· Łakomy P. 2006a. Environmental conditions of deciduous tree stumps colonization by chosen saprotrophic fungi species and Armillaria spp. Abstract of habilitation thesis. Phytopathol. Pol. 40: 69-72

· Łakomy P., Broda Z., Werner A. 2007. Genetic diversity of Heterobasidion spp. in Scots pine, Norway asruce and European silver fir stands. Acta Mycol. 42(2): 203-210

· Łakomy P., Werner A. 2003. Distribution of Heterobasidion annosum intersterility groups in Poland. For. Path. 33: 105-112

· Łakomy P., Kwaśna H., Ratajczak A., Molińska-Glura M. 2005. Wood decomposition ability of some isolates of Bjerkandera adusta and Trametes versicolor. Phytopathol. Pol. 38: 7-19

· Łakomy P., Cieślak R. 2008. Early infection of Fagus sylvatica by Heterobasidion annosum sensu stricto. For. Path. 38: 314-319

· Ławrynowicz M. 2000. Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie. W: Banaszak J., Tobolski K. (red.). Park narodowy Bory Tucholskie. Stan poznania przyrody na tle kompleksu leśnego Bory Tucholskie. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz: 333-349

· Ławrynowicz M. 2001. Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich. W: Pajękowski J. (red.) Krajobrazy Ziemi Świeckiej. Świecie. 181-189

· Ławrynowicz M. 2001a. Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies. Acta Mycol. 36(1): 81-110

· Ławrynowicz M. 2009. Four Tuber species accompanying T. mesentericum in natural sites in Poland. Anales Jard. Bot. Madrid 66S1: 145-149

· Ławrynowicz M. 2011. Trufle w Polsce - problemy taksonomii, użytkowania i ochrony. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 75

· Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J. 2002. Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy" nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland). Acta Mycol. 37 (1/2): 63-76

· Ławrynowicz M., Dziedziński T., Szkodzik J. 2002a. Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405

· Ławrynowicz M., Faliński J. B., Bober J. 2006. Interactions among hypogeous fungi and wild boars in the subcontinental pine forest. Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 102-106

· Ławrynowicz M., Kałucka I., Sumorok B. 2001. Macromycetes of oak forest in the Łagiewnicki Forest (Central Poland) - monitoring studies. Acta Mycol. 36 (2): 303-326

· Ławrynowicz M., Krzyszczyk T., Fałdziński M. 2008. Occurence of black truffles in Poland. Acta Mycol. 43(2): 143-151

· Ławrynowicz M., Radwański A. 2006. A contribution to the morphology and ecology of Mycenastrum corium (Agaricales). Acta Mycol. 41 (1): 73-78

· Ławrynowicz M., Stasińska M. 2000. Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Ińsko Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies. Acta Mycol. 35(2): 157-182

· Ławrynowicz M., Szkodzik J. 2002. Różnorodność macromycetes Rezerwatu ? Kręgi Kamienne ? w Odrach w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania.Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż: 406-423

· Ławrynowicz M., Ślusarczyk D., Walewska-Grąbczewska I. 2009. Grzyby projektowanego rezerwatu ,,Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 28(4): 3-16

· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2004. Steppe fungi in the xerothermic communities of central Poland. Mikologia i Algologia - 2004. Mat. Konf. Moskwa:160-161

· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2006. Zasoby i problemy populacji Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 102

· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2007. Termofilne stepowe Basidiomycetes w Polsce. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 146

· Łuszczyńska B., Łuszczyński J. 2009. The Fomitopsis officinalis ( Basidiomycota ) population in the góry Świętokrzyskie Mountains. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 289-292

· Łuszczyński J. 2000. The first record of Tulostoma melanocyclum in Poland. Acta Mycol. 35 (1): 37-40

· Łuszczyński J. 2000a. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Cieśliński S., Kowalkowski A. (red.) Świętokrzyski Park Narodowy. Bodzentyn-Kraków : 267-277

· Łuszczyński J. 2000b. Walory mikologiczne rezerwatu ,,Świnia Góra'' w Górach Świętokrzyskich. W: Puszkar T., Puszkar L. (red.) ,,Przyroda obszarów stykowych Ziemi Sandomierskiej i Polski południowo-zachodniej''. Mat. z Symp. Sandomierz 18 listopada 2000. Sandomierz: 55-61

· Łuszczyński J. 2000c. Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72

· Łuszczyński J. 2001. Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi. W: Żurek S. (red.) Rezerwat torfowiskowy "Białe Ługi". Homini, Bydgoszcz :185-204

· Łuszczyński J. 2001a. Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183

· Łuszczyński J. 2002. Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 183-193

· Łuszczyński J. 2003. Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251

· Łuszczyński J. 2004. Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie MTS. W: Brzeg A., Wojterska M. (red.) Coniferous forest vegetation-differentiation, dynamics transformations. Wyd. Nauk. UAM, B 69: 377-382

· Łuszczyński J. 2004a. Reaction of macrofungi on changes of vegetation in urban areas on the example of the Kielce town (central Poland). Mikologia i Algologia - 2004. Mat. Konf. Moskwa:159-160

· Łuszczyński J. 2004b. Nowe stanowisko pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis w Górach Świętokrzyskich. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 89-90

· Łuszczyński J. 2004c. Przemiany grzybów macromycetes w Górach Świętokrzyskich w okresie ostatnich 100 lat. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136

· Łuszczyński J. 2006. Leucopaxillus lepistoides a new steppe fungus in Poland. Acta Mycol. 41 (2): 279-284

· Łuszczyński J. 2006a. Czerwona lista Basidiomycetes Gór Świętokrzyskich. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 103

· Łuszczyński J. 2007. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Mon. Bot. 97: 5-218

· Łuszczyński J. 2008a. Ramaria rubella (Schaeff.) R.H. Petrersen - the first record in Central and Eastern Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 77(3): 241-243

· Łuszczyński J. 2008. Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist. Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Kielce

dane mikologiczne zarówno historyczne, jak i aktualne

· Łuszczyński J. 2008b. Three species of the genus Agaricus new to Poland. Acta Mycol. 43(2): 161-165

· Łuszczyński J. 2009. Bankera fuligineoalba ( Basidiomycota ), a threatened element of mycobiota - distribution in Poland. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 293-298

· Łuszczyński J. 2009a. Ramaria fagicola (Fungi, Basidiomycota) - the frist record for Poland, and from a new substratum. Acta Soc. Bot. Pol. 78(4): 287-289

· Łuszczyński J., Łuszczyńska B. 2010. Contribution to morphology and ecology of Polyporus rhizophilus. Acta Mycol. 45 (2): 151-156

· Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Sikora A., Jaworska J. 2011. Nowe i rzadkie gatunki grzybów agarikoidalnych w ciepłolubnych murawach Wyżyny Małopolskiej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 77

· Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Tomaszewska A., Sobaś K., Kostrzewa M., Grudzień K. 2014. Flammulina ononidis - fist record in Poland. Acta Mycol. 49(1): 79-85

· Łuszczyński J., Świercz A. 2004. Kwiatowiec australijski Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Chroń. Przyr. Ojcz. R. 60: 91-92.

· Łuszczyński J., Tomaszewska A. 2014. Gasteroid fungi - the morphological characteristics of selected endangered and rare speciesnoted in Poland. Folia Biol. Oecol. 10: 130-138

· Łyczek M. 2004. Stan rozpoznania grzybów wielkoowocnikowychy w Szczecińskim Parku Krajobrazowym. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 137

· Łyczek M. 2005. Nowe stanowisko smardza jadalnego Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers. w województwie zachodniopomorskim. Chroń. Przyr. Ojcz.61(5): 106-109

· Łyczek M. 2009. Mikobiota Szczecińskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa". W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 61

· Łyczek M., Domian G. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Domian G., Ziarnek K. (red). Księga Puszczy Bukowej. Tom I : Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Szczecin: 161-169

· Mączka T. Wróbel S., Skrzydłowski T. 2012. Padł olbrzym. Tatry TPN. 1(39): 40-43.

· Marciniuk J., Marciniuk P., Wierzba M. 2000. Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu. Chroń. Przyr. Ojcz. 56 (4): 97-98

praca prezentująca dane własne i wcześniejsze dane literaturowe

· Markiewicz E. 2013. Stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk.& M.A. Curtis) E. Fisch. W południowej Wielkopolsce. Przegl. Przyr. 24(1): 72-73

· Markowska M. 2004. Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198

· Miettinen O., Spirin V., Niemelä T. 2012. Notes on the genus Aporpium (Auriculariales, Basidiomycota), with a new species from temperate Europe. Ann. Bot. Fennici 49: 359?368.

· Miłkowski Ł., Łakomy P. 2007. The ability of growth, wood colonization and wood decomposition of Flammulina velutipes isolate in vitro. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(2): 65-77

· Miśkiewicz A. 2000. Cyphellostereum laeve (Fr.: Fr.) Reid. W: Wojewoda W. (red.) Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland 1: W. Szafer institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków. 21-24

· Miśkiewicz A. 2000a. Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycol. 35(2): 197-216

· Mleczko P. 2004. Mycorrhizal and saprobic macrofungi of two zinc wastes in southern Poland. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 46: 25-38

· Mleczko P. 2004a. Amanita citrina (Schaeff.) S. F. Gray + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 1-10

· Mleczko P. 2004b. Cantharellus cibarius Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Desccriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 11-20

· Mleczko P. 2004c. Craterellus tubaeformis (Bull.) Quel. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 29-36

· Mleczko P. 2004d. Rhodocollybia butyracea (Bull.: Fr.) Lennox (forma butyracea) + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R.M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 101-108

· Mleczko P. 2004e. Russula nigricans Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R. M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 117-125

· Mleczko P. 2004f. Russula sardonia Fr. + Pinus sylvestris L. W: Agerer R., Danielson R. M., Egli S., Ingleby K., Luoma D., Treu R. (red.) Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 127-134

· Mleczko P., Gawroński S., Kapusta P. 2009. New inland localities of a rare gasteroid Basidiomycete, Scleroderma septentrionale, in natural and anthropogenic habitats in Central Europe. Pol. Bot. J. 54 (1): 99-104

· Mleczko P., Kozak M., Zubek Sz. 2010. Russula medullata (Russulales, Basidiomycota): a new species in the mycobiota of Poland. Pol. Bot. J. 55(2): 483-488

· Mleczko P., Ociepa A.M. 2007. Entoloma ollare, a species of subgenus Claudopus, new to Poland. Pol. Bot. J. 52(2): 159-163

· Mleczko P., Ronikier M. 2007. Features of ectomycorrhizae confirm molecular phylogenetics of Suillus (Boletales) rather than carpophore-based systematics: insights from studies on Suillus variegatus, S. plorans and related species. Nova Hedwigia 84 (1-2) 1-20

· Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Górszczyk A. 2009. New localities of Chamonixia caespitosa (hypogeous Boletaceae) in Central Europe. Acta Mycol. 44(1): 29-42

· Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Dubiel G. 2010a. Octaviania asterosperma (hypogeous Basidiomycota) recent data to ecology and distribution. Acta Mycol. 45 (2): 133-144

· Mleczko P., Zubek S., Kozak M. 2011. Description of ectomycorrhiza and a new Central European locality of the rare hydnoid species Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. Et Nannf. (Thelephorales, Basidiomycota). Nova Hedwigia 92 (1-2): 257-272

· Moreau P.A., Mleczko P., Ronikier M., Ronikier A. 2006. Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum (Polygonaceae). Mycologia 98 (3): 468-478

· Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K. 2011. Analiza zawartości związków indolowych w owocnikach i mycelium z kultur in vitro Calocera viscosa (Basidiomycota). W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 87

· Nabożny P. 2004. Nowe stanowisko smardzówki czeskiej Ptychoverpa bohemica (Krombholtz) Schroet. Na Podgórzu Ciężkowickim. Wszechświat 105(4-6): 130-131

· Nabożny P. 2004a. Stanowisko naparstniczki stożkowatej Verpa conica Sw. na Panieńskiej Górze k. Wojnicza - Podgórze Wiśnickie. Wszechświat 105(4-6): 131-132

· Narkiewicz Cz. 1998. Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 1: 17-26

· Narkiewicz Cz. 1999. Torfowisko na Trzecińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogóskiej. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 3-6

· Narkiewicz Cz. 1999a. Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 21-28

· Narkiewicz Cz. 1999b. Mądziak psi (Mutinus caninus) i mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 29-32

· Narkiewicz Cz. 2000. Borowik szatański Boletus satanas i muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis w rezerwacie "Góra Miłek" w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 69-72

· Narkiewicz Cz. 2000a. Pochwiak pasożytniczy Volvariella surrecta w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 73-76

· Narkiewicz Cz. 2001. Nowe stanowisko jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel w polskiej części Sudetów. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 61-64

· Narkiewicz Cz. 2001a. Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 65-76

· Narkiewicz Cz. 2002. Nowe stanowiska koronicy ozdobnej Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. W Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 97-100

· Narkiewicz Cz. 2002a. Materiały do poznania maczużników Cordyceps w Sudetach. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 101-104

· Narkiewicz Cz. 2005. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Wyd. Muz. Przyr. W Jeleniej Górze. Jelenia Góra

opracowanie uwzględniające dane historyczne

· Narkiewicz Cz. 2011. Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze. Przyr. Sud. Zach. 14: 223-229

· Narkiewicz Cz., Kita W., Pusz W., Panek E. 2013. Grzyby i śluzowce. W: Knapik R., Raj A. (red.). Karkonoski Park Narodowy. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra 2013: 339-358

· Neubauer G., Szczepkowski A. 2012. Nowe stanowiska kolcówki jabłoniowej Sarcodontia crocea i dwóch innych, rzadko notowanych gatunków grzybów nadrzewnych występujących na jabłoniach (Malus sp.) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 68-76

· Niemelä T. 2013. Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.

· Niemelä T., Miettinen O., Manninen O. 2012. Aurantiporus priscus (Basidiomycota), a new polypore from old fallen conifer trees. Ann. Bot. Fennici 49: 201?205.

· Nita J., Bujakiewicz A. 2004. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 53: 29-38

· Nita J., Bujakiewicz A. 2004a. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138

· Nita J., Bujakiewicz A. 2005. Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33

· Nita J., Bujakiewicz A. 2006. Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 111

· Nita J., Bujakiewicz A. 2007. Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Studia i Materiały. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 9 (2/3): 519-529

· Nita J., Bujakiewicz A. 2009. Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes. W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish academy of Sciences, Kraków, 325-334

· Nita J., Stefaniak M. 2010. Entoloma jahnii, a rare species in Europe. Acta Mycol. 45 (2): 157-162

· Nowak A., Spałek K. 2000. Grzyby. W. Spałek K. (red.). Osobliwości przyrody Opola. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opole: 11?13

· Nowak A., Spałek K. 2001. Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia. Natura Silesiae Superioris, 5. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice 17-20

· Nowak S., Nowak A. 2000. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w województwie opolskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 96-98

· Nowińska R., Urbański P., Szewczyk W. 2009. Species diversity of plants and fungi on logs of fallen trees of different species in oak-hornbeam forests. Rocz. AR Poznań. 388, Bot.-Stec. 13: 109-124

· Olszowska M. 2010. Jeden z największych grzybów świata w okolicy Mrągowa. Wszechświat 111(7-9)

· Orłowski J. 2006. Nowe stanowisko borowika królewskiego Boletus regius Krombh. w Górach Słonnych. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(6): 67-70

· Orłowski J. 2008. Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer w Piotrkowie Trybunalskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 58-62

· Paul W. 2000. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w okolicy Przemyśla. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 119-121

· Pawłowski B., Adamska E. 2008. Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 70-76

· Perz P. 2011. Fascynujący świat Ascomycota. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 20

· Piątek M. 2000. Ganoderma resinaceum Boud. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 29-33

· Piątek M. 2000a. Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) Karst. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-40

· Piątek M. 2000b. The genus Steccherinum in Poland. I. Steccherinum bourdotii fpund in Tarnów town. Acta Mycol. 35 (1): 41-46

· Piątek M. 2001. The genus Antrodiella (Fungi, Poriales) in Poland. Pol. Bot. J. 46(2): 183-190

· Piątek M. 2001a. New discovery of Daedaleopsis tricolor (Fungi, Poriales) and a review of its distribution in Poland. Pol. Bot. J. 46(2): 277-279

· Piątek M. 2001b. Colacogloea peniophorae (Platygloeales) in Poland. Acta Mycol. 36(2): 203-209

· Piątek M. 2001c. Grzyby workowe polskich Karpat i ich przedpola. 1. Catinella olivacea i Rutstroemia bulgarioides. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 251-255

· Piątek M. 2002. Antrodia malicola (Berk. & M.A. Curtis) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 19-22

· Piątek M. 2002a. Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 45-49

· Piątek M. 2002b. Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 85-87

· Piątek M. 2002c. Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 89-94

· Piątek M. 2002d. Sistotrema confluens Pers.: Fr. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 103-106

· Piątek M. 2003. Notes on polish polypores. 1. Oligoporus alni, comb. nov. Pol. Bot. J. 48(1): 17-20

· Piątek M. 2003a. Notes on polish polypores. 2. Oxyporus latemarginatus. Pol. Bot. J. 48(1): 63-68

· Piątek M. 2003b. Notes on polish polypores. 3. Four rare species of old-growth forests. Pol. Bot. J. 48(2): 131-144

· Piątek M. 2004. Phellinus niemelaei w Polsce - nowy patogen modrzewia i jego identyfikacja. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 139

· Piątek M. 2005. Amylocystis lapponica (Romell) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 5-8

· Piątek M. 2005a. Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-11

· Piątek M. 2005b. Hericium erinaceum (Bull.) Pers. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 43-46

· Piątek M. 2005c. Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 103-106

· Piątek M., Bujakiewicz A. 2004. Lachnella villosa and Woldmaria filicina, two remarkable cyphellaceous fungi from Poland. Pol. Bot. J. 49(2): 145-150

· Piątek M., Cabała J. 2002. On the occurrence of Sistotrema confluens (Stereales) in Poland. Acta Mycol. 37 (1/2): 33-37

· Piątek M., Cabała J. 2004. Flagelloscypha minutissima (Basidiomycetes), a new for Poland minute cyphellaceous fungus. Acta Soc. Bot. Pol. 73(4): 331-334

· Piątek M., Cabała J. 2005. New and noteworthy polypores from Poland with validation of the family Phaeotrametaceae. Mycotaxon 91: 173-183

· Piątek M., Nabożny P. 2000. Stroczek leśny Serpula himantioides, rzadki gatunek grzyba znaleziony w Kotlinie Sandomierskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 113-116

· Piątek M., Seta D., Szczepkowski A. 2004. Notes on polish polypores 5. Synopsis of the genus Spongipellis. Acta Mycol. 39 (1): 25-32

· Piątek M., Wołkowycki M. 2005. Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-38

· Pietras M. 2012. Obcy atakują! Obce grzyby niepatogeniczne w polskich lasach. Las Polski 15-16: 26-27.

· Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2014. Pasażerowie na gapę czy wspólnicy w interesach? Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) i jej symbionty mykoryzowe poza naturalnym zasięgiem występowania. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 149-150

· Pietras M., Kujawa A., Rudawska M. 2014a. Fare dodgers or partners in good deal-Ectomycorrhizal assemblages of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) in invasion range. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 151-152

· Pietras M., Rudawska M. 2010. Zbiorowiska grzybów ektomikoryzowych na sadzonkach Buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w szkółkach leśnych. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenie referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 98

· Pietras M., Rudawska M. 2010a. Ectomycorrhizal fungal communities of European Beech (Fagus sylvatica L.) Seedlings from bare-root forest nurseries. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et bin silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 77

· Pietras M., Rudawska M. 2011. Zbiorowiska grzybów mikoryzowych na sadzonkach drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.) w warunkach szkółki leśnej. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 93

· Pietras M., Jaszczak R., Miotke M., Leski T., Rudawska M. 2011. The ectomycorrhizal fungi in decling pedunculate oak Quercus robur stands.W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 233-234

· Pietrowiak J. 2011. Nowe stanowiska czasznicy olbrzymiej Calvatia gigantea i żagwicy listkowatej Grifola frondosa w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 17(19): 110-113

· Piętka J. 2013. Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa

· Piętka J. 2014. Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 152-153

· Piętka J. 2014a. Reintroducing protected lignicolous fungi cultured ex situ to the natural environment. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 153-154

· Piętka J., Borowski J. 2011. Występowanie ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. oraz związanego z nim gatunku chrząszcza Triphyllus bicolor (Fabr.) w rezerwacie ?Las Natoliński?. Leśne Prace Badawcze 72(1): 47-52

· Piętka J., Dobrowolska B. 2009. Stopień porażenia sosen Pinus sylvestris L. przez czyrenia sosnowego Phellinus pini (Brot.: Fr.) w obszarze ochrony ścisłej "Nart" w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr. 28(2): 3-14

· Piętka J., Kujawa A. 2012. A new location for Geastrum lageniforme Vittad. in Poland. Pol. J. Environ. Stud. 21 (6): 1791-1795

· Piętka J., Staniszewski P., Kowalczuk D. 2012. Analiza wybranych aspektów rynku owocników pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius Fr.). Leśne Prace Badawcze 73 (3): 245-253.

· Piętka J., Szczepkowski A. 2004. Localities of Fomitopsis officinalis in Poland. Acta Mycol. 39 (1): 33-45

· Piętka J., Szczepkowski A. 2011. Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. & Sing. w Polsce. Sylwan 155 (1): 31-45

· Pląskowska E., Nowik K., Rdzanek M. 2014. Badania zdrowotności buka zwyczajnego w Parku Południowym we Wrocławiu. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 156-157

· Pląskowska E., Nowik K., Rdzanek M. 2014a. European beeches health research in Park Południowy in Wrocław, Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 157-158

· Popielarz R. 2010. Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń

album, 4 gatunki na fotografiach

· Puciata R., Ruta R. 2008. Stanowiska grzybogwiazda skórzastego Mycenastrum corium (Guers.) Desv. W okolicach Dziembówka w Dolinie Noteci oraz uwagi o walorach przyrodniczych Dziembowskich Torfianek. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 87-92

· Radołowicz-Nieradzik A., Klęczek-Kasperczyk M. 2001. Grzyby chronione występujące w okolicach Mikołowa. Przyroda Górnego Śląska 25: 8-9

· Ratuszniak E. 2007. Występowanie grzybów wieloporowatych na terenie Lasku Miejskiego w Słupsku. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 143

· Ratuszniak E. 2007a. Grzyby poliporoidalne występujące w zadrzewieniach miejskich i przydrożnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat : ? Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska ?. Darłówko 2007: 827-835

· Ratuszniak E. 2011. Stanowiska poliporoidalnego grzyba Phellinus pini (Fr.) A. Ames na Pomorzu Środkowym. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 97

· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2006. Grzyby poliporoidalne na drzewach - pomnikach przyrody. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 131

· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2009. Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów poliporoidalnych na Pomorzu Środkowym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.69

· Ratuszniak E., Zduńczyk A. 2009a. Occurrence of polypore fungi on trees designated as monuments of nature in central Pomerania ( N Poland ). W: Mirek Z., Nikiel A. (eds). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 437-442

· Ripková S., Hughes K., Adamčik S., Kučera V., Adamčikova K. 2010. The delimittion of Flammulina fennae. Mycological Progress. DOL 10.1007/s 11557-009-0654-9

· Roberts P., Piątek. 2004. Heterobasidiomycetes of the families Oliveoniaceae and Tulasnellaceae from Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 45-54

· Romański M. 2005. Nowe stanowisko niezwykłego grzyba. Wigry 4: 8

· Romański M. 2009. Grzyby zimą? Wigry 1: 7-9

· Ronikier A. 2002. Eichleriella deglubens (Ber. & Broome) D. A. Reid. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 51-53

· Ronikier A. 2002a. Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland). Pol. Bot. J. 47(2): 195-209

· Ronikier A. 2003. New record and distribution of Mycena oregonensis (Agaricales, Basidiomycetes) in Europe. Pol. Bot. J. 48(2): 127-130

· Ronikier A. 2003a. Revision of the genus Xerula Maire (Basidiomycetes, Agaricales) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 72(4): 339-345

· Ronikier A. 2005. Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dorfelt. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 129-145

· Ronikier A. 2005a. Inocybe calospora Quel. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 3: 51-54

· Ronikier A. 2005b. Entoloma bloxamii (Berk. & Broome) Sacc. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-33

· Ronikier A. 2005c. Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 47-50

· Ronikier A. 2005d. Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 89-93

· Ronikier A. 2005e. Sarcosoma globosum (Schmidel: Fr.) Casp. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 95-98

· Ronikier A. 2005f. Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 99-102

· Ronikier A. 2005g. Suillus sibiricus (Singer) Singer ssp. helveticus Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 107-109

· Ronikier A. 2005h. Tricholoma colossus (Fr.) Quel. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 111-113

· Ronikier A. 2005i. Xerula melanotricha Dorfelt. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 119-122

· Ronikier A. 2005j. Xerula pudens (Pers.) Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 123-127

· Ronikier A. 2007. Rare and interesing species of Psathyrella found in the Tatra National Park. Acta Mycol. 42(1): 85-92

· Ronikier A. 2009. Subalpine communities of dwarf mountain-pine: a habitat favourable for fungi. Nova Hedwigia 89(1-2): 49-70

· Roniker A. 2012. Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). Pol. Bot. Stud. 28: 1-293

· Ronikier A., Adamčík S. 2009. Russulae in the Montane and Subalpine Belts of the Tatra Mountains (Western Carpathians). Sydowia 61(1): 53-78

· Ronikier A., Adamčík S. 2009a. Critical review of Russula species (Agaricomycetes) known from Tatra National Park (Poland and Slovakia). Pol. Bot. J. 54 (1): 41-53

· Ronikier A., Aronsen A. 2007. Type study of Mycena phaeophylla reveals its conspecificity with M. clavata. Mycologia, 99(6): 924-935

· Ronikier A., Chachuła P., Kujawa A. 2006. Mycena tenuispinosa (Fungi, Agaricales) a species new to Poland. Pol. Bot. J. 51(2): 217-220

· Ronikier A., Miśkiewicz A. 2002. Clitocybe dryadicola (J. Favre) Harmaja-A new species for Poland and the Carpathians recorded in Tatra mountains. Cryptogamie, Mycologie 23(2): 163-166

· Ronikier A., Moreau P. A. 2007. Pseudobaeospora pillodii and P. oligophylla (Tricholomataceae, basidiomycota): two names for one species?. Nova Hedwigia 84(1-2): 167-174

· Ronikier A., Ronikier M. 2002. Suillus plorans (Rolland) Kuntze. W: Wojewoda. W. (red.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 2: 107-110

· Ronikier M., Miśkiewicz A., Mleczko P. 2002. Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians). Acta Soc. Bot. Pol. 71(3): 235-242

· Rosikiewicz P., Rudawska M., Leski T. 2007. Chronosekwencja zbiorowisk ektomikotryzowych modrezwia europejskiego (Larix decidua L.) na terenie Puszczy Zielonka. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 144

· Rozwałka R. 2004. Nowe stanowiska szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa w południowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 92-94

· Rozwałka R., Stachowicz J. 2004. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w południowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 95-97

· Rudawska M., Leski T., Stasińska M. 2011. Species and functional diversity of ectomycorrhizal fungal communities on Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees on three diferent sites. Annals Forest Sciencs 68: 5-15

· Rudawska M., Leski. 2013. Symbioza mykoryzowa różnych gatunków wiązów. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

· Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M. 2014. Grzyby mikroskopijne związane z roślinami zbiorowisk torfowiskowych-rola ochrony siedliskowej w zachowaniu micromycetes. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 168-168

· Ruszkiewicz-Michalska M., Stasińska M. 2014a. Plant-associated fungi at peatlands-the role of habitat protection in micromycetes conservation. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 169-170

· Ruszkiewicz-Michalska M., Tkaczuk C., Dynowska M., Sucharzewska E., Szkodzik J., Wrzosek M. 2012. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). I. Micromycetes. Acta Mycol. 47 (2): 213-234

· Rutkowski R., Chachuła P., Fiedor M., Beczała T. 2014. Grzyby i śluzowce. W: Mysłajek R.W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, Brenna: 29-35.

· Salamaga A., Ślusarczyk D. 2014. Divesity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland). Acta Mycol. 49(1): 99-107

· Seta D. 2002. Łódzkie tradycje upowszechniania wiedzy mikologicznej. Wiad. Bot. 46(1/2):77-80

· Sikora A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2011. Uwagi taksonomiczne do krajowych gatunków z rodzaju Tulostoma. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 115

· Skirgiełło A. 2000. Volvariella Genus in Poland. W: Consiglio G. i in. (red.). Micologia 2000. Centro Studi Micologici. Vicenza.: 505-510

· Smutek I., Rudawska M., Leski T. 2010. Zbiorowiska grzybów mikoryzowych w drzewostanach jodłowych (Abies Alba Mill.) poza granicą naturalnego zasięgu. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 99

· Smutek I., Rudawska M., Leski T. 2010a. Mycorrhizal community structure of Silver fir (Abies alba Mill.) growing out of its natural range. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 78

· Sobczyk D. 2014. Mądziak psi Mutinus caninus w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Przegl. Przyr. 25(1): 85-87

· Sokół S. 2000. Ganodermataceae Polski. Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.

· Sotek Z., Prajs B., Stasińska M., Gamrat R. 2004. Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania). The Future of Polish Mires: 73-78

· Sotek Z., Stasińska M. 2009. Torfowisko atlantyckie ,,Stramniczka"- antropogeniczne przemiany roślinności a różnorodność macromycetes. W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 142-143

· Spałek K. 2001. Naparstniczka stożkowata ginący gatunek grzyba na Górnym Śląsku. Przyroda Górnego Śląska 25: 9

· Stala A. 2013. Rzadkie, ciekawe, ginące grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz fragmentu jego otuliny. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

· Staniaszek-Kik M., Fałtynowicz W., Halama M., Panek E., Romański M., Sawoniewiz M., Krzysztofiak L. 2014. Założenia i wstępne rezultaty projektu "Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego". SiM CELP, Rogów 41(4): 240-247.

· Stasińska M. 2000. Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107

· Stasińska M. 2002. Gastrosporium simplex (Fungi, Hymenogastrales) new localities in Pomerania (NW Poland). Pol. Bot. J. 47(1): 71-74

· Stasińska M. 2003. Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych. W: Rogalska S. M., Domagała J. (red.) Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Szczecin : 31-34

· Stasińska M. 2004. Hypocreopsis lichenoides (Fungi, Ascomycetes), new to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73(2): 135-137

· Stasińska M. 2004a. Materiały do rozmieszczenia Hypocreopsis lichenoides (Ascomycetes) w Polsce. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 141

· Stasińska M. 2005. Macromycetes of xerothermic swards of the Western Pomerania (NW Poland). Acta Mycol. 40 (1): 133-140

· Stasińska M. 2007. Nowe stanowiska gwiazdosza rudawego Geastrum rufescens Pers.: Pers. i włosogwiazda czarnogłowego Trichaster melanocephalus Czern. na Pomorzu Zachodnim. Chroń. Przyr. Ojcz. 63(2): 87-90

· Stasińska M. 2007a. Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148

· Stasińska M. 2008. Nowe stanowiska Phallus hadriani (Phallaceae) na Pomorzu Zachodnim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 145-147

· Stasińska M. 2008a. Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 57: 123-137

historia badań grzybów muraw kserotermicznych

· Stasinska M. 2008b. The state of knowledge of Macromycetes in xerothermic grasslands in Poland. Ann. UMCS, C, 63(1/5): 71-78

· Stasińska M. 2008c. Contribution to chorology of Xylobolus frustulatus in Poland. Acta Mycol. 43(2): 167-171

· Stasińska M. 2011. Leccinum variicolor Watling (Boletaceae) w Polsce. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów. Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 119

· Stasińska M. 2011a. Hypocreopsis lichenoides (Fungi, Ascomycetes) in Poland. Plant Div. Evol. 129(3-4): 301-306

· Stasińska M. 2011b. Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania. Mon. Bot. 101

· Stasińska M. 2012. Materiały do poznania macromycetes rezerwatu ?Źródlisko Skrzypowe? (NW Polska). Parki nar. Rez. Przyr. 31(4): 63-69

· Stasińska M., Prajs B. 2002. New record of Montagnea arenaria (Fungi, Agaricales) and its distribution in Poland. Pol. Bot. J. 47(2): 211-213

· Stasińska M., Prajs B. 2003. Contribution to the occurence of Montagnea arenaria in Poland. Botanica Lithuanica 9(2): 145-149

· Stasińska M., Prajs B. 2003a. Nowe stanowisko Geastrum melanocephalum (Fungi, Lycoperdales, Geastraceae) na Pomorzu. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 299-301

· Stasińska M., Sotek Z. 2003. Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the north-west of Pomerania (north-west Poland). Botanica Lithuanica 9(1): 89-98

· Stasińska M., Sotek Z. 2004. Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland)

· Stasińska M., Sotek Z. 2004a. Ascocoryne turficola (Fungi, Ascomycetes), a species new to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 73(1): 61-64

· Stasińska M., Sotek Z., Gamrat R., Prajs B. 2004. Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland). The Future of Polish Mires: 183-188

· Stasińska M., Sotek Z. 2009. Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze). W: Skoczko J. (red.). II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mokradła i ekosystemy słodkowodne - funkcjonowanie, zagrożenie i ochrona". 18-20.06.2009 Augustów: 146-147

· Stasińska M., Sotek Z. 2014. Leccinum variicolor (Basidiomycota, Boletales) in Poland. Acta Mycol. 49(1): 69-78

· Stasińska M., Sotek Z. 2014a. Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), nowy dla Polski gatunek gołąbka. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 176-177

· Stasińska M., Sotek Z. 2014b. Russula torulosa (Basidiomycota: Russulales), a new species to Poland. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 177

· Stefaniak M. 2010. Wstępne wyniki obserwacji mikocenologicznych w zespołach leśnych rezerwatu "Krajkowo" (Nadleśnictwo Konstantynowo). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 99

· Stefaniak M. 2010a. Mycocoenological investigations in the forest associations of Krajkowo Nature Reserve - preliminary results. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 78

· Stefaniak M. 2011. Macrofungi in the phytocoenoses of the Populetum albae br.-bl. 1931 association in Krajkowo reserve Western Poland. W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 267

· Stefaniak M. 2013. Rzadkie i chronione grzyby makroskopijne łęgu topolowego Populetum albae Br.-Bl. 1931 Rogalińskiej Doliny Warty. W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

· Stefaniak M., Bujakiewicz A. 2009. Twardziak kielichowaty Neolentinus schaefferi (Weinm.) Readhead & Ginns w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.) . Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdydyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 73

· Stefaniak M., Bujakiewicz A. 2010. Ecology and distribution of Neolentinus schaefferi (Polyporaceae) in Poland. Pol. Bot. J. 55(2): 473-482

· Stokłosa N., Kauwa I., Nowakowska J., Kieliszewska-Rokicka B. 2014. Grzyby wielkoowocnikowe siedlisk leśnych Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 177-178

· Stokłosa N., Kauwa I., Nowakowska J., Kieliszewska-Rokicka B. 2014a. Macrofungi in forested habitats of the Park at the Bydgoszcz Old Canal. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 178-179

· Sułkowska-Ziaja K. 2014. Biologicznie aktywne związki w kulturach mycelialnch wybranych gatunków grzybów afylloforoidalnych. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 182-183

· Sułkowska-Ziaja K. 2014a. Biologically active compounds present in the mycelial cultures of selected species of aphyllophorales. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 183

· Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. 2014. Analiza aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych w ekstraktach z owocników krajowych gatunków grzybów poliporoidalnych. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 184

· Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. 2014a. Analysis of biologically active secondary metabolites in extracts of fruiting bodyderived from domestic species of the polyporoid fungi. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 185

· Sumorok B. 2001. Post-fire macrofungi in the burnt area in the Jelonka reserve (Białowieża region, NE Poland). Acta Mycol. 36(1): 149-158

· Sumorok B., Kosiński K., Michalska-Hejduk D., Kiedrzyńska E. 2008. Distribution of ectomycorrhizal fungi in periodically inundated plant communities on the Pilica River floodplain. Ekohydrology & Hydrobiology 8(2-4): 401-410

· Sumorok B., Kujawa A., Borzyszkowska D. 2013. XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Parki nar. Rez. Przyr. 32(4): 89-94

· Suski T., Milczak M. 2006. Stanowiska czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea (Jacq.: Fr.) Lamb. i czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w okolicy Wojsławic - pow. chełmski. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(5): 75-80

· Szczepańska K. 2004. Nowe stanowisko Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) na Dolnym Śląsku. Acta Bot. Silesiaca 1: 188-191

· Szczepkowski A. 2002. Grzyby chronione w parku SGGW. Agricola 52: 30-31

· Szczepkowski A. 2004. Wystawa grzybów Lasów Rogowskich. Agricola 58: 28-29

· Szczepkowski A. 2004a. Perenniporia fraxinea (Fungi, Polyporales), a new species for Poland. Pol. Bot. J. 49(1): 73-77

· Szczepkowski A. 2005. Rogów 2004. Agricola 60: 40-41

· Szczepkowski A. 2006. II warsztaty mikologiczne Rogów 2006 - "Macromycetes lasów Rogowskich". Agricola 66: 24-26

· Szczepkowski A. 2006a. Występowanie mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fischer w Polsce. Wszechświat 107(7-9)): 210-211

· Szczepkowski A. 2007. Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University. Acta. Mycol. 42(2): 179-186

· Szczepkowski A. 2008. Nowe stanowisko suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w Polsce. Wszechświat 109(1-3): 58-59

· Szczepkowski A. 2008a. Stanowiska ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With. w środkowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(4): 97-109

· Szczepkowski A. 2008b. Nowe stanowiska grzybów chronionych na Dolnym Śląsku. Wszechświat 109(10-12): 300-302

· Szczepkowski A. 2010. Grzyby z rodzaju soplówka Hericium na Mazowszu (Polska Środkowa). W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 100

· Szczepkowski A. 2010a. Fungi of Hericium genus in the Mazovia region (Central Poland). Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 79

· Szczepkowski A. 2010b. Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland - distribution and decay ability in laboratory conditions. Pol. Bot. J. 55 (2): 489-498

· Szczepkowski A. 2013. Climacodon septentrionalis (Fungi, Polyporales) na Mazowszu (Polska Środkowa). W: Biedunkiewicz A., Dynowska M. (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenie wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. (Wyd. Mantis. Olsztyn).

· Szczepkowski A., Byk A. 2010. Nowe stanowiska podgrzybka tęgoskórowego Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. w Polsce. Przegl. Przyr. 21(4): 16-22

· Szczepkowski A., Chachuła P. 2010. Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 29(1): 93-98

· Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchgłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374

· Szczepkowski A., Karasiński D., Gierczyk B., Kujawa A., Obidziński A. 2010. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Berk ex Sacc.) Boud. w Polsce - nowe stanowiska i nowy substrat. Parki nar. Rez. Przyr. 29(1): 27-36

· Szczepkowski A., Kozłowski M. 2009. Stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. in the east-central Poland. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(2): 141-148

· Szczepkowski A., Kubiak D. 2008. Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 77-90

· Szczepkowski A., Kujawa A. 2005. Pluteus aurantiorugosus (Fungi, Agaricales) in Poland. Pol. Bot. J. 50(2): 221-224

· Szczepkowski A., Kujawa A., Bujakiewicz A., Nita J., Karasiński D., Wołkowycki M., Wilga W. 2008a. Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland - notes on ecology and distribution. Pol. Bot. J. 53(1): 81-90

· Szczepkowski A., Kujawa A., Gierczyk B. 2009a. Gnojanka różowawa Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo - nowy gatunek grzyba w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(6): 465-468

· Szczepkowski A., Kujawa A., Halama M. 2013. Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: Notes on its Ecology, Distribution and Conservation Status. Pol. J. Environ. Stud. 22, 1: 41-51.

· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2008. Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 115-133

· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Gierczyk B. 2011a. XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce. Parki nar. Rez. Przyr. 30(3-4): 129-134

· Szczepkowski A., Kujawa A., Karasiński D., Konik J. 2010a. XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów. Parki nar. Rez. Przyr. 29(4): 116-120

· Szczepkowski A., Obidziński A. 2012. Obce gatunki sromotnikowatych Phallaceae w lasach Polski. Studia i Materiały CELP w Rogowie 14 (33/4): 279-295

· Szczepkowski A., Piętka J. 2003. New localities and new host of Ganoderma pfeifferi in Poland. Acta Mycol. 38 (1/2): 59-63

· Szczepkowski A., Piętka J. 2003. New localities and new host of Ganoderma pfeifferi in Poland. Acta Mycol. 38 (1/2): 59-63

· Szczepkowski A., Piętka J. 2008. Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray w środkowej Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 27(4): 3-13

· Szczepkowski A., Piętka J. 2008a. Stanowisko błyskoporka podkorowego Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat na grabie zwyczajnym Carpinus betulus L. Wszechświat 109(4-6): 140-141

· Szczepkowski A., Piętka J. 2009. Błyskoporek podkorowy Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat-ekologia, użytkowanie i rozmieszczenie w Polsce. W: Dynowska M., Ejdys E (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 77

· Szczepkowski A., Sierota Z. 2010. Grzyby. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 67-75

· Szczepkowski A., Sołowiński P., Piętka J. 2011. Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki. Przegląd Przyrodniczy 22(2): 3-11

· Szczygielska M., Ciosek M. 2000. Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa w środkowo-wschodniej Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(4): 83-86

· Szewczyk W. 2008. Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of Narol Forest District. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4): 67-71

· Szewczyk W. 2008a. Occurrence of Phellinus pini (Brot.) Bondarstser et Singer in selected scots pine stands of northern Poland. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 7(4): 73-77

· Szkodzik J. 2005. Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland. Acta Mycol. 40 (1): 113-131

· Szylke N., Nnorom I. C., Falandysz J. 2014. Rtęć w maślaku zwyczajnym i jego podłożu glebowym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 187

· Szylke N., Nnorom I. C., Falandysz J. 2014a. Mercury in Slippery Jack and soil substratum beneath the fruit bodies. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 188-189

· Szymkiewicz M. 2006. Purchawica olbrzymia - chroniona osobliwość. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 3: 33

· Śliwińska A., Saba M., Krasińska G., Zalewska T., Falandysz J. 2014. Radionuklidy (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) w borowiku szlachetnym. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 189-190

· Śliwińska A., Saba M., Krasińska G., Zalewska T., Falandysz J. 2014a. Radionuclides (137Cs, 40K, 236Ra, 210Bi i 214Pb) in King Bolete. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 190-191

· Ślusarczyk T. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego ,,Pniowski Ług". Przegląd Przyrodniczy 15(1-2): 19-27

· Ślusarczyk T. 2005. Grzyby. W: Jermaczek A., Maciantowicz M. (red.). Przyroda Ziemi Lubuskiej. Wydawnictwo Klubu Przyrodniczego. Świebodzin: 53-58

· Ślusarczyk T. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego ,,Rybojady". Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 71-90

· Ślusarczyk T. 2009. Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego "Owczary". Przegląd Przyrodniczy 20(1-2): 11-33

· Ślusarczyk T. 2012. Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 11-41

· Ślusarczyk T. 2013. Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak (Cortinarius) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 42-68

· Świerkosz K., Reczyńska K. 3013. Pierwsze stanowisko Geastrum triplex Jungh. (Basidiomycota, Geastraceae) w Sudetach Wschodnich. Przyroda Sudetów 16: 83-86.

· Tomaszewska A., Łuszczyński J., Łuszczyńska B., Jaworska J. 2011. Taxonomic notes on the Polish Tulostoma species. Acta Mycol. 46 (2): 179-186

· Trocha L.K., Rudawska M., Leski T., Dabert M. 2006. Genetic Diversity of Naturally Established Ectomycorrhizal Fungi on Norway Spruce Seedlings under Nursery Conditions. Microbiol Ecology. 52: 418-425 (DOI: 10.1007/s00248-006-9110-4)

· Trocha L.K., Oleksyn J., Turzanska E., Rudawska M., Reich B. 2007. Living on the edge: Ecology of an incipient Betula - fungal community growing on brick walls. Trees 21: 239-247

· Trzeciak A. 2000. Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(5): 131-133

· Trzeciak A., Trzeciak Z. 2000. Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea na Obszarze Chronionego Krajobrazu Podgórza Strzyżowskiego. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(3): 99-100

· Urbisz A., Urbisz A. 2006. Nowe stanowisko smardza półwolnego Morchella semilibera DC.: Fr. - rzadkiego w Polsce gatunku grzyba. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(2): 95-98

· Usewicz W. 2012. Pierwsze stwierdzenie maślaka daglezjowego Suillus lakei (Murrill) A.H. Sm. & Thiers w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 98-101.

· Wilga M. S. 2000. Kolejne stanowisko czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 56(2): 99-101

· Wilga M.S. 2000a. Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111

· Wilga M.S. 2000b. Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Acta Bot. Cassubica 1: 113-118

· Wilga M.S. 2001. Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces floccopus (Vahl. in Dan. ex Fr.) P. Karst. W regionie gdańskim (północna Polska). Acta Bot. Cassubica 2: 149-152

· Wilga M.S. 2001a. Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147

· Wilga M. S. 2002. Stanowiska czarki szkarłatnej w okolicy Gdańska-Oliwy. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6):95-99

· Wilga M. S. 2002a. Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. (Morchellaceae) w Gdańsku. Acta Bot. Cassub. 3: 123-126

· Wilga M. S. 2002b. Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich. Acta Bot. Cassub. 3: 117-122

· Wilga M. S. 2003. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 59(4): 99-102

· Wilga M. S. 2004. Stanowiska Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. (Basidiomycota) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassub. 4: 225-227

· Wilga M. S. 2004a. Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 15(1-2): 3-17

· Wilga M. S. 2004b. Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie). Przegl. Przyr. 15(3-4): 3-18

· Wilga M. S. 2004c. Zasłonak fioletowy Cortinarius violaceus (Fr.) Fr. W rejonie jeziora Borówno Wielkie na Pomorzu Gdańskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 62-66

· Wilga M. S. 2004d. Maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link w okolicy Gdańska (województwo pomorskie). Chroń. Przyr. Ojcz. 60(5): 98-101

· Wilga M.S. 2004e. Gomphidius roseus (Fr.) Gill. (Basidiomycota) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 4: 217-219

· Wilga M.S. 2004f. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu ,,Dolina Mirachowskiej Strugi" na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Bot. Cassubica 4: 62-64

· Wilga M. S. 2005. Muchomor szyszkowaty Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon w Gdańsku. Chroń. Przyr. Ojcz. 61(5): 93-100

· Wilga M.S. 2005a. Grzybolubka lepka Asterophora parasitica (Pers.: Fr.) Singer w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 16 (3-4): 161-164

· Wilga M.S. 2005b. Stanowisko maślaka błotnego Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J.S. Presl. w rezerwacie przyrody "Mierzeja Sarbska" koło Łeby. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 165-170

· Wilga M.S. 2005c. Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody ,,Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 5: 183-186

· Wilga M.S. 2005d. Stanowisko Pleurocybella porrigens (Pers.: F.) Singer (macromycetes) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 5: 179-182

· Wilga M.S. 2005e. Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68

· Wilga M.S. 2006. Wieloletnie obserwacje soplówki jeżowatej Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers. (macromycetes) na stanowisku w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 17(1-2): 19-24

· Wilga M.S. 2006a. Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Dolinie Samborowo w Lasach Oliewskich (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 17(1-2): 13-18

· Wilga M.S. 2007. Droga Mackensena w Lasach Oliwskich (propozycja spędzenia kilku godzin w otoczeniu natury). Pismo Politechniki Gdańskiej 4: 31-33

· Wilga M.S. 2008. Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 64(1): 96-102

· Wilga M.S. 2008a. Antrakofilne gatunki macromycetes w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 121-130

· Wilga M.S. 2008b. Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w rejonie Gdańska-Oliwy-nowe stanowiska. Przegl. Przyr. 19(3-4): 109-120

· Wilga M.S. 2009. Rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis decora (FR.: Fr.) Singer - rzadki grzyb w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 65 (4): 311-313

· Wilga M.S. 2009a. Porost pępówka pofałdowana Omphalina umbellifera (L.: Fr.) Quel.-nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Chroń. Przyr. Ojcz. 65(5): 393-395

· Wilga M.S. 2009b. Interesujące wiosenne grzyby lasów Oliwskich. Gawron 4(53): 26-33

· Wilga M.S. 2009c. Brętowo-zagrożona oaza zieleni. Pismo Politechniki Gdańskiej 10: 27-30

· Wilga M.S. 2010. Nowe stanowiska suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w okolicy Samborowa (Trójmiejski Park Narodowy). Przegl. Przyr. 21(1): 54-59

· Wilga M.S. 2010a. Nowe stanowiska maczużnika bojowego Cordyceps militaris (L.) Link w Gdańsku i jego okolicach. Przegl.Przyr. 21(4): 11-15

· Wilga M.S. 2011. Stanowisko rzadkiego grzyba - gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Dolinie Zajęczej (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 67(1): 92-95

· Wilga M.S. 2011a. A teraz grzyby? . Pismo Politechniki Gdańskiej 5: 47-50

· Wilga M.S. 2011b. Entoloma chytrophilum - oliwski grzybowy unikat. Kwartalnik "Gawron" 2: 25-27.

· Wilga M.S. 2012. Kustrzebianki Pezicula carpinea i Pezicula acericola w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Przegl.Przyr. 23(1): 26-31

· Wilga M.S., Ciechanowski M. 2007. Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Chroń. Przyr. Ojcz. 63(6): 82-101

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2008. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 19(3-4): 87-95

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2009. Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 20 (1-2): 35-43

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2010. Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) - uzupełnienie. Przegl. Przyr. 21(1): 83-85

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2010a. Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy 21(3): 29-34

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody ? Zamkowa Góra? w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22(1): 84-96

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012. Piestrzenica infułowata Gyromitra infula Schaeff. Quél. - nowe stanowisko na Pomorzu Gdańskim. Przegl. Przyr. 23 (1): 77-81

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012a. Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna. Acta Bot. Cassub. 11: 201-206

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2012b. Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody ?Cisowa? w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie). Przegląd Przyrodniczy 23(4): 60-67

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M., Chojnacki W. 2010. Grzyb Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) w rejonie Gdańska na tle jego rozmieszczenia w Polsce. Przegl. Przyr. 21(4): 23-28

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013. Nowe stanowisko Phellinus hippopha?icola H. Jahn (macromycetes) w Gdańsku. Przegl. Przyr. 24(1): 56-60

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013a. Nowe stanowisko rozetki wierzbowej Hypocreopsis lichenoides (Tode: Fr.) Seaver (Ascomycota) na Pojezierzu Kaszubskim. Przegl. Przyr. 24(1): 67-71

· Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2013b. Nowe stanowisko Entoloma chytrophilum w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy, Pomorze Gdańskie). Przegl. Przyr. 24(2): 43-48.

· Winnicki T., Zemanek B. 2003. Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. XXX lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego 1973-2003. Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Dolne, 100-102

· Wojewoda W. 2000. Typhula quisquiliaris (Cantharellales) - a species new to Poland. Acta Mycol. 35 (1): 29-35

· Wojewoda W. 2000a. Punctularia strigosozonata (Fungi, Corticiaceae) in Poland and North Korea. Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 501-507

· Wojewoda W. 2000b. New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland. Acta Mycol. 35(2): 145-151

· Wojewoda W. 2000c. Asterdon ferruginosus Pat. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-12

· Wojewoda W. 2000d. Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 13-19

· Wojewoda W. 2000e. Eocronartium muscicola (Pers.: Fr.) Fitzp. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 25-28

· Wojewoda W. 2000f. Peniophora lilacea Bourd. & Galz. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 41-44

· Wojewoda W. 2000g. Porostereum spadiceum (Pers.: Fr.) Hjortst. & Ryv. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 45-49

· Wojewoda W. 2000h. Stypella grilletii (Boud.) P. Roberts. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 51-54

· Wojewoda W. 2000i. Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boid. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland.1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-61

· Wojewoda W. 2002. Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce. Arboretum Bolestraszyce (9) 15-39

· Wojewoda W. 2002a. Dacrymyces ovisporus (Dacryomycetales, Basidiomycetes) new to the Czech Republic. Czech Mycol. 54(1-2): 11-17

· Wojewoda W. 2002b. Amylocorticium cebenense (Bourdot) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 7-9

· Wojewoda W. 2002c. Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 11-13

· Wojewoda W. 2002d. Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 15-17

· Wojewoda W. 2002e. Bovista paludosa Lev. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-26

· Wojewoda W. 2002f. Clavariadelphus truncatus (Quel.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 27-30

· Wojewoda W. 2002g. Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. & Boidin ex Parmasto. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 31-34

· Wojewoda W. 2002h.Conohypha albocremea (Hohn. & Litsch.) Julich. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 35-37

· Wojewoda W. 2002i. Daedaleopsis tricolor (Bull.: Fr.) Bondartsev & Singer. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39-44

· Wojewoda W. 2002j. Fomitoporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson & Niemela. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-59

· Wojewoda W. 2002k. Irpicodon pendulus (Alb. & Schwein.: Fr.) Pouzar. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 77-79

· Wojewoda W. 2002l. Punctularia stricosozonata (Schwien.) P. H. B. Talbot. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 81-83

· Wojewoda W. 2002m. Scotomyces subviolaceus (Peck) Julich. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 99-101

· Wojewoda W. 2002n. Syzygospora pallida (Hauerslev) Ginns. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 111-113+A68

· Wojewoda W. 2002o. Thanatephorus sterigmatus (Bourdot) P.H.B. Talbot. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 115-117

· Wojewoda W. 2002p. Tubulicrinis borealis J. Erikss. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 127-129

· Wojewoda W. 2003. Morphology of some rare and threatened Polish Basidiomycota. Acta Mycol. 38 (1/2): 3-20

· Wojewoda W. 2005. Grzyby Krzemionek Podgórskich. W: Szczepańska M., Pilecka E. (red.). Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków: 76-86

· Wojewoda W. 2005a. Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 17-21

· Wojewoda W. 2005b. Coniophora olivacea (Pers.: Fr.) P. Karst. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 27-30

· Wojewoda W. 2005c. Hellicobasidium purpureum Pat. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 39-42

· Wojewoda W. 2005d. Leucogyrophana olivascens (Berk. & M.A. Curtis) Ginns & Weres. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 55-57

· Wojewoda W. 2005e. Lycoperdon mammiforme Pers.: Pers. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 59-63

· Wojewoda W. 2005f. Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 81-84

· Wojewoda W. 2005g. Onygena equina (Willdenow) Pers.: Fr. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 85-88

· Wojewoda W. 2005h. Veluticeps ambigua (Peck) Hjortstam & Telleria. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 115-117

· Wojewoda W. 2006. Auriculariopsis albomellea (Agaricales, Schizophyllaceae) new for Poland. Acta Mycol. 41(1): 49- 54

· Wojewoda W. 2008. Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Klasa A., Partyka J. (red.). Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, Ojców: 317-334

· Wojewoda W. 2010. Laricifomes officinalis in the Gorce Mountains ( S Poland ). Acta Mycol. 45 (2): 129-131

· Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H. 2002a. Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 119-126

· Wojewoda W., Heinrich Z., Komorowska H. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu " Bór na Czerwonem " w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie ). Fragm. Flor. Geobot. 11: 177-189

· Wojewoda W., Karasiński D. 2005. Clavaria zollingeri Lev. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23-26

· Wojewoda W., Karasiński D. 2010. Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland. W: Mirek Z. (red.). Biological Invasions in Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences: 7-21

· Wojewoda W., Kaźmierczakowa R. 2000. Goździeniec fioletowy Clavaria zollingeri Lev. - grzyb nowy dla Polski. Chroń. Przyr. Ojcz. 56(6): 7-12

· Wojewoda W., Komorowska H., Piątek M. 2002. Hymenochaete cruenta (Pers.: Fr.) Donk. W: Wojewoda. W. (red.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 69-76

· Wojewoda W., Wojewoda M. 2007. Grzyby inwazyjne: okratek australijski Clathrus archeri i pierścieniak uprawny Stropharia rugosoannulata w Beskidzie Wyspowym. Wszechświat 108(10-12): 300-303

· Wołk K. 2008. Mądziak psi (Mutinus caninus) wykryty w Puszczy Boreckiej. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 3(11): 19

· Woźniak W. 2007. A characteristic of mycelium biomass of edible boletus. Acta Mycol. 42(1): 129-140

· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego ?Puszcza Zielonka?. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. ?Morze chemii w środowisku?. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87

· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Nowe stanowisko pieczarki krótkotrzonowej Agaricus lanipes (F.H. Moller & Jul. Schaff) Singer w Polsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 100-104

· Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008a. Trzy nowe stanowiska czasrki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. w Wielkopolsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chroń. Przyr. Ojcz. 64(2): 105-109

· Wrzosek M. 2009. Zależności ekologiczne pomiędzy Myennis octopunctata i Fomes fomentarius. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 85

· Wrzosek M., Gorczak M., Pawłowska J., Wilk M. 2014. Boletus projectellus (Murrill) Murrill w Polsce - czy można stanowić zagrożenie dla krajowych mykocenoz?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 205-206

· Wrzosek M., Gorczak M., Pawłowska J., Wilk M. 2014a. Boletus projectellus (Murrill) Murrill in Poland - a possible threat for a natural pine wood mycocoenosis?. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 206-207

· Wrzosek M., Sierota Z., Sikora K., Małecka M., Pawłowska J. 2014b. Bogactwo grzybów zasiedlających drewno pniaków świerkowych po roku od sztuznego zakażenia Phlebiopsis gigantea. SiM CELP, Rogów 41(4): 202-211.

· Zalas M., Gierczyk B., Bogacki H., Schroeder G. 2015. The Cortinarius fungi dyes as sensitizers in dye-sensitized sollar cells. International Journal of Photoenergy, vol 2015, Article ID 653740, 6p [http://www.hindawi.com/journals/ijp/2015/653740/]

· Zalewska T., Jurkiewicz G., Śliwińska A., Falandysz J. 2014. Nuklidy 137Cs i 40K w owocnikach maślaka sitarza. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 207-208

· Zalewska T., Jurkiewicz G., Śliwińska A., Falandysz J. 2014a. Nuclides 137Cs 40K in fruit bodies of Bovine Bolete. W: Ruszkiewicz-Michalska M., Szkodzik J. (red.). Grzyby-organizmy kluczowe dla życia na Ziemi. Streszczenia referatów i posterów. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Łódź: 208-209

· Zamponi L., Paffetti D., Tegli S., Łakomy P., Capretti P. 2007. Genetic variation in Heterobasidion abietinum populations detected with the M13 minisatellite marker. For. Path. 37: 321-328

· Zduńczyk A. 2010. Grzyby poliporoidalne Słowińskiego Parku Narodowego. W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Warszawa, 6-12 września 2010: 101

· Zduńczyk A. 2010a. Polypore fungi of Słowiański National Park. Acta Soc. Bot. Pol. 79. Suppl. 1. W: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds.). Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, 2010, Warsaw, Poland: 80

· Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

· Zieliński J., Alexandrowicz W., Chachuła P. 2011. Ścieżkami Pańskiej Góry. Wydanie drugie. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów

· Zychla M. 2007. Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51

· Żółciak A. 2000. Species of Armillaria in the Wielkopolsko-Pomorski Forest Region (NW Poland). Acta Mycol. 35 (1): 113-120

· Żółciak A. 2003. Rozmieszczenie grzybów z rodzaju Armillaria w Polsce oraz ich rośliny żywicielskie. Prace Inst. Bad. Leś. A, 3(956): 7-22

· Żółciak A. 2007. Armillaria spacies in coniferous stands. Acta Mycol. 42(2): 211-217

· Żółciak A. 2009. Różnorodność gatunków grzybów w drzewostanie sosnowym należącym do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologiii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 87

· Żółkoś K. 2006. Nowe stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. w okolicach Koszalina. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(4): 103-105

· Żurawlew P. 2014. Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew.

kilka błędów w podpisach zdjęć (zamienione podpisy)

Copyright © 2009-2015 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 25.02.2015.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.02.2013 · została utworzona/was created 11.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej-bibliografia.htm">Bibliografia bazy literaturowej - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>