non ediblered list

Phellinus pini (Brot.) Bondartsev & Singer (1941)

czyreń sosnowy(Red Ring Rot)
Phellinus pini
na pniu żywej sosny pospolitej · on live Pinus sylvestris stem; 13.05.2004, Jurata; znal. 040513.1
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Phellinus pini
Phellinus pini
Owocniki wieloletnie, przyrośnięte bokiem, konsolowate, stare egzemplarze kopytowate, wyrastają pojedynczo lub zrośnięte po kilka, (30)50-200 mm szerokości, odstają od podłoża na 30-100 mm, 20-80 mm grubości, na przekroju zwykle trójkątny. Górna powierzchnia brązowa, ciemna brudnobrązowa, z wiekiem czarniawa; świeżo przyrastający brzeg kasztanowaty z odpadającymi z wiekiem płowymi włoskami; powierzchnia nierówna, silnie i drobno promieniście spękana, wąsko koncentrycznie bruzdowana, szorstka; brzeg nieco falisty, zwykle ostry i równy, płonny na odcinku 0.5-1 mm.

Pory nieregularne, obłe do kanciastych, także wydłużone i labiryntowate; 1-2 pory na mm, 0.2 - 0.7(3) mm średnicy; powierzchnia hymenoforu świeżych owocników szarożółtawa, żółoliwkowa. Rurki w kilku warstwach, każda warstwa 3-10 mm wysokości; barwy miąższu; ostrza rurek całe, młode szaro omszone.

Miąższ jednorodny, kasztanowaty, rdzawocynamonowy; bardzo twardy, korkowato-zdrewniały, zarasta starsze warstwy rurek; 5-15 mm grubości. Zapach słaby, nieokreślony lub brak; smak cierpki.

Sporocarps perennial, sessile, bracketlike, old specimens hoof-shaped, solitary or several concrescent, (30)50-200 mm across, projecting 30-100 mm from the substrate, 20-80 mm thick, in cross-section usually triangular in side view. Upper surface brown, dark drab, with age blackish; growing margin maroon with falling off with age buff hairs; surface uneven, strongly and finely radially cracked, narrowly concentrically striate, rough; margin slightly wavy, usually sharp and entire, sterile over 0.5-1 mm.

Pores irregular, obtuse to polygonal, also elongated and labyrinthine; 1-2 pores per mm, 0.2 - 0.7(3) in diameter; surface of the hymenophore in fresh sporocarps grey-yellowish, yellow-olive. Tubes in multi-layered, individual layers 3-10 mm high; concolorous with the flesh; tube edges entire, grey pubescent when young.

Flesh homogeneous, maroon, rusty-cinnamon; very hard, corky-woody, overgrows older layers of the tubes; 5-15 mm thick. Smell weak, indefinite or none; taste acrid.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników białawy. Zarodniki jajowato-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne do żółtawych, 5-6.5 × 4.5-5.5 µm.

Spore print whitish. Spores ovalo-ellipsoid, smooth, hyaline to yellowish, 5-6.5 × 4.5-5.5 µm.

występowanie

Dość częsty. Owocniki wyrastają na żywych sosnach, zwykle wysoko na pniu drzewa.

Quite widespread. Fruitbodies grow on living pine trees, usually high on stem.

wartość (Importance)

Powoduje zgniliznę drewna typu białego.

Causes white soft-rots.

uwagi (Remarks)

Podobne gatunki tworzące zwykle na poły rozpostarte owocniki to Phellinus vorax - na kosodrzewinie (Pinus mugo), limbie (Pinus cembra) i modrzewiu (Larix) i czyreń świerkowy (Phellinus chrysoloma) (=Phellinus pini var. abietis, Daedalea vorax) - na świerku (Picea abies), jodle (Abies alba) i modrzewiu (Larix).

Similar species forming usually only paritally resupinate sporocarps include Phellinus vorax - on Pinus mugo, Pinus cembra and Larix and Phellinus chrysoloma (=Phellinus pini var. abietis, Daedalea vorax) - on Picea abies, Abies alba and Larix.

Inne fotografie · Additional photographs
Phellinus pini
górna powierzchnia i brzeg · upper surface and the margin of sporocarp
Phellinus pini
pory · pores
Phellinus pini
przełom przez korę sosny w miejscu przyrośnięcia grzyba · cross section of pine bark at sporocarp atachement

wybrane znaleziska · selected collections

Phellinus pini
4f · 05 05 14 2
(półwysep Helski)
Phellinus pini
6f · 06 10 04 9
(Trzeboń, Czechy)
znaleziska Phellinus pini na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 111986 AB-73, 27536 AB-93, 113531 AB-93, 27801 AB-94, 45354 AB-94, 112889 AB-94, 112652 AB-95, 112861 AB-95, 110192 AB-95, 21963 AD-17, 47254 BB-99, 44917 BC-12, 34924 BC-17, 36465 BC-17, 34923 BC-28, 36398 BC-35, 112978 BC-88, 108787 BC-98, 52796 BC-99, 106806 BC-99, 109176 BD-08, 36570 BD-18, 83607 CA-36, 83601 CA-36, 95799 CA-99, 82116 CA-99, 109730 CB-25, 82117 CB-44, 105859 CB-83, 105618 CC-73, 108737 CC-73, 108686 CC-83, 57034 CC-90, 99200 CC-90, 106716 CC-93, 106715 CC-94, 113357 CC-94, 113368 CC-94, 113371 CC-94, 106729 CC-95, 110910 CD-01, 110374 CD-01, 104890 CD-02, 110362 CD-02, 104892 CD-02, 108865 CD-02, 61281 DA-51, 32887 DA-80, 85273 DA-80, 108167 DA-80, 100117 DE-35, 102960 DE-35, 107434 DE-35, 102978 DE-45, 103639 DE-45, 103316 DE-46, 103317 DE-46, 111908 DE-46, 111917 DE-46, 104924 DE-54, 104929 DE-54, 96153 DE-55, 98213 DE-55, 98785 DE-55, 98786 DE-55, 99058 DE-55, 100242 DE-55, 100342 DE-55, 101043 DE-55, 101044 DE-55, 102439 DE-55, 102440 DE-55, 102445 DE-55, 104923 DE-55, 104937 DE-55, 113574 DE-55, 98784 DE-55, 102444 DE-55, 96151 DE-56, 98770 DE-56, 98773 DE-56, 98942 DE-56, 100244 DE-56, 100343 DE-56, 106943 DE-56, 106949 DE-56, 98768 DE-57, 87398 DE-63, 98210 DE-64, 98212 DE-64, 85853 DE-65, 98937 DE-66, 98938 DE-66, 108158 DE-66, 108160 DE-67, 108914 DE-76, 111363 DE-76, 108913 DE-77, 86969 DE-81, 85571 DE-82, 92745 DE-82, 92267 DF-62, 61659 DF-85, 61660 DF-95, 78559 EE-00, 60250 EE-74, 58499 EE-84, 88319 EE-84, 73062 EE-93, 35484 EF-71, 35487 EF-71, 59508 FE-07, 75268 GC-20,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 45402 AB-93, 84821 CB-24, 110877 CD-02, 51159 DA-70, 85439 DA-80, 93543 DA-80, 105669 DD-06, 99059 DE-55,
· bez ATPOL lub wadliwy: 43432,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

21963 Phellinus pini; 3 km SW od Toporów, pow. Świebodzin, lubuskie, AD-17; 25.04.2004; Leucobryo - Pinetum; pień żywej sosny pojedyńczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 129, herb. autora, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

27536 Phellinus pini; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na NW od Żelisławca, AB-93; 26.01.2006; las mieszany bukowo-sosnowy; na pniach żywych sosen pojedynczo i w grupach, łącznie na 6 drzewach przynajmniej 29 owocników; leg. Adam Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28254

(wiadomość edytowana przez Adam Domian 21.lutego.2006)

27801 Phellinus pini; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Kołbacza, AB-94; 14.02.2006; las bukowy z domieszką sosen i modrzewi; na pniu żywej sosny pojedynczo - 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 6/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28540

32887 Phellinus pini; Gdańsk Wrzeszcz,Jaśkowa Dolina, DA-80; 08.03.2006; Las mieszany.; Na żywych sosnach. Po kilka wysoko na pniach drzewa.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Brak możliwiści technicznych pozyskania eksykatu.
fot. 36700 fot. 36701

34923 Phellinus pini; 2km na wschód od przystanku kolejowego Piła-Kalina, BC-28; 10.06.2006; las sosnowy z domieszką dębu, w pobliżu stawu p.poż; na rosnącej sośnie na wysokości ok. 3m pojedyńczy owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego - E090, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 40635

34924 Phellinus pini; 2 km na północny zachód od Piła-Gładyszewo, BC-17; 18.06.2006; las sosnowy z dębem i brzozą; na rosnącej sośnie dwa owocniki, jeden na wysokości 1,5m drugi na ok 3m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego - E065, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 40638

35484 Phellinus pini; Gmina Niepołomice. Powiat Wielicki. Przy wjeździe do Puszczy N. od strony Staniątek,przed lasem są tablice. Od tych tablic udałem się w prawo aż do torów kolejowych. Z tamtąd około 100 metrów w lewo, wzdłóż torów, ale brzegiem lasu., EF-71; 25.06.2006; Bór mieszany dębowo-sosnowy z domieszką brzozy; Na pniu, pół metra nad ziemią Jeden owocnik na żywej Pinus sylvestris o pierśnicy 30cm.; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55744, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Pół metra nad ziemią. Konsola 4cm szerokości i 6cm długości. Metr od ścieżki.

fot. 41645

35487 Phellinus pini; Puszcza Niepołomicka. Gmina Niepołomice. Powiat Wielicki. Przy wjeździe do Puszczy N. od strony Staniątek,przed lasem są tablice. Od tych tablic udałem się w prawo aż do torów kolejowych. Z tamtąd około 200 metrów w lewo, wzdłóż torów, ale brzegiem lasu., EF-71; 25.06.2006; Bór mieszany dębowo-sosnowy z domieszką brzozy; Na pniach Pinus sylvestris Pierwsze drzewo - 7 owocników, drugie - 2, trzecie - 1, czwarte - 1; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55743, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Od pięciu lat bywam w Puszczy Niepołomickiej i od tego też czasu obserwuję liczne występowanie Phellinus pini w południowej części Puszczy Niepołomickiej. Najczęściej na drzewach z których dawniej pozyskiwano żywicę.

fot. 41650 fot. 41651 fot. 41652


36398 Phellinus pini; nad jeziorem Straduń w okoloicy Trzcianki, woj.wielkopolskie, pow.czarnkowsko-trzcianecki, BC-35; 10.07.2006; Sosnowy las otaczający jezioro; na rosnącej sośnie jeden owocnik na wysokości 0,5 drugi na ok 3m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego - E073, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 43700

36465 Phellinus pini; Woj.wielkopolskie, pow.pilski, Rez. Kuźnik, wschodni brzeg j.Rudnickiego, BC-17; 11.07.2006; las sosnowy z dębem i brzozą na skarpie; na rosnącej sośnie dwa owocniki na wysokości ok 2,5m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego - E077, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 43826

36570 Phellinus pini; Skraj lasu na skarpie nad łąką, przy prawym brzegu Warty między miejscowościami Wiórek a Rogalinek, ok. 2 km przed wsią Rogalinek, powiat poznański, BD-18; 15.07.2006; las mieszany z przewagą sosny, skraj lasu na skarpie nad łąką nadwarciańską; Pień żywej sosny zwyczajnej, ok. 180 cm nad ziemią Dwa zrośnięte owocniki, na sąsiedniej sośnie dwa pojedyncze.; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego + w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 43982 fot. 43983

43432 Phellinus pini; Sługocice - las po prawej stronie szosy patrząc w kierunku Brzustowa. Pas lasu długości 300 x 150m na wysokości stacji przekaźnikowej.; 06..2.10.0; Stary las sosnowy z dużą domieszką dębu, trochę brzozy mniej jarzębiny i innych krzewów; Wszystkie okazy rosły na sosnach Najczęściej pojedynczo, ale bywały po dwa i w jednym przypadku 3 na jednym drzewie; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; weryfikował: Sebastian Pintscher, 14.08.2006; eksykat: Pobrany jeden eksykat, tak, notatka: tak; publikacja: Zgłoszone w wątku z dnia 12.08.2006r
uwagi: fot. 55530\
fot. 55531\
fot. 55532.

44917 Phellinus pini; Drawieński Park Narodowy, pow. Choszczno, pomiędzy Niemieńskiem a Zatomiem, BC-12; 23.09.2006; drzewostan sosnowo-bukowy; na pniu żywej sosny 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (były wysoko a ponadto na terenie DPN), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57711

45354 Phellinus pini; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na NW od Dobropola, AB-94; 26.09.2006; starodrzew bukowo-sosnowy; na pniu żywej 130-letniej sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: NIE (rośnie zbyt wysoko), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58449

45402 Phellinus pini; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km a W od Binowa, AB-93; 28.09.2006; drzewostan bukowy z pojedynczymi sosnami; na pniu żywej sosny 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58515

47254 Phellinus pini; rez. Uroczysko Jary, woj wielkopolskie, BB-99; 14.10.2006; fragment lasu sosnowego; na pniu sosny jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 208, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61554

51159 Phellinus pini; Sopot ul.Reja, DA-70; 09.12.2006; Las sosnowo-bukowy; Na żywych sosnach. 1-3 owocników na sosnie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: W kwadracie 300x300 m znalazłem ok 20 porażonych sosen
fot. 68968fot. 68969 fot. 68970fot. 68971 fot. 68972fot. 68973 fot. 68974

52796 Phellinus pini; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy czerwonym szlaku, 100 m od skrzyżowania ze szlakiem niebieskim, 3,4 km od Owińsk, BC-99; 13.01.2007; Las mieszany, z przewagą sosny; na pniu żywej sosny dwa egzemplarze na tym samym pniu; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/23.02.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 72699 fot. 72700 fot. 72701

57034 Phellinus pini; N52st 30' 39.8'' E17st 10' 20.6'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, CC-90; 10.03.2007; Las mieszany, z przewagą drzew iglastych; na pniu żywej sosny pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/14.03.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

58499 Phellinus pini; ok. 0.6 km S od Bilcza ul.Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 26.03.2007; Na międzypolnym wzgórzu, 200 metrowej szerokości pas zadrzewienia sosnowo-dębowego z domieszką leszczyny; żywy pień sosny o obwodzie w pierśnicy 99 cm - na wysokości 1 metra dwa okazy, większy i mniejszy - jeden nad drugim; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/15.04.07, tak, notatka: tak - zapis video; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Czyreń sosnowy,szerokość większego owocnika: 8 cm
fot. 81915 fot. 81916 fot. 81917

59508 Phellinus pini; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie - ok. 1 km od parkingu przy lesie, FE-07; 01.04.2007; sosna, dąb, grab; na sośnie pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RK/30.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: na wysokości ok 1,7m., szerokość ok. 15 cm. cały kapelusz z wierzchu porośnięty gęstym, długim mchem

fot. 83356

60250 Phellinus pini; Kielce - rez. krajobrazowy Karczówka, EE-74; 08.04.2007; Las bukowo-sosnowy z domieszką brzozy; pnie żywych sosen częsty w rezerwacie, szczególnie w południowej części - ponad 20 owocników, zazwyczaj widywane dość wysoko, poza zasięgiem ręki; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/15.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 84407 fot. 84408

61281 Phellinus pini; Hel-Bór, DA-51; 15.04.2007; Na żywych sosnach; Na pniach i gałęziach 4 drzewa po kilka owocników na drzewie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/30.04.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 86126 fot. 86127 fot. 86128

61659 Phellinus pini; Pańska Góra - Andrychów, powiat Wadowice, DF-85; 10.04.2007; Las mieszany (So, Gb, Jw, Sw, Dbsz); na pniu żywej sosny trzy owocniki na jednym pniu w odległosci 1-2 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/1.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st51'01,3", E 19st21'12,9", H - 404 m n.p.m. Spadek terenu - 7st, exp. - SE

fot. 86741 fot. 86742 fot. 86743

61660 Phellinus pini; Biadasów I - Zagórnik, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 10.04.2007; las mieszany (So, Gb, Dbsz, Brz, poj. Bk); na pniu żywej sosny kilkanaście owocników na pięciu drzewach po 2-3; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/1.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st50'26", E 19st21'53,1", H - 350 m n.p.m. spadek terenu - 20st, exp. - SW

fot. 86747 fot. 86748

73062 Phellinus pini; Chmielowice, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-93; 29.07.2007; Północno-zachodni brzeg lasu grabowego z domieszką dębów, brzóz i sosen; na pniu żywej sosny zwyczajnej jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/30.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 110983

75268 Phellinus pini; Białystok-Klepacze; ok 1km SEE od stacji kolejowej Klepacze, GC-20; 25.08.2007; Las sosnowy; przy ścieżce na wysokości ok. 1,5 m; sosna 2 owocniki - jeden nad drugim; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 116540

78559 Phellinus pini; około 1 km na południowy wschód od Małych Grot - oznaczone na mapie pod nazwą urzędową Jamiska, EE-00; 16.09.2007; Stary las sosnowy z domieszką brzozy, dębu i jałowca, oraz innych krzewów , ktrórych gatunku nie rozpoznałem w dość zwartym drzewostanie; piaszczyste na pniach sosen na różnych wysokościach pojedynczo i nawet po 4 na jednym pniu; leg. Marek Ciszewski; det. Ciszewski Marek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MC/24.09.07, tak,w wątku, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W pobliżu przechodzi się wzdłuż północnego brzegu zalanej kopalni piasku kwarcowego na Białej Górze
fot. 123941 fot. 123942 fot. 123943

82116 Phellinus pini; 3 kilometry od Jodłowna, CA-99; 17.10.2007; Las bukowy z domieszką sosny; Na pniu sosny na wysokości około 3 metrów dwa owocniki tylko na jednej sośnie; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/16.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia: słabe bo owocnik był daleko
fot. 131637

82117 Phellinus pini; Czernica, CB-44; 20.10.2007; Las sosnowy i olchy nad brzegiem, nad brzegiem jeziora; Na pniu sosny - 2 owocniki, i obok na drugiej sośnie - 1 owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/7.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: zdjęcia:
fot. 131642 fot. 131643 fot. 131644

83601 Phellinus pini; Białogóra, CA-36; 03.11.2007; Las sosnowy w pasie nadmorskim-pożarzysko; na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/16.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 134654 fot. 134655

83607 Phellinus pini; Białogóra-wieś, CA-36; 03.11.2007; Las mieszany-ruderalny-parking,camping etc.; na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 134660 fot. 134661 fot. 134662

84821 Phellinus pini; Kalisz Kaszubski, CB-24; 11.11.2007; Las sosnowy z domieszką brzozy-podmokły; na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 136902 fot. 136903

85273 Phellinus pini; Gdańsk Oliwa koło ZOO Rynarzewo, DA-80; 16.11.2007; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na żywych sosnach. po kilka owocników na drzewie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Siedlisko
fot. 137577 fot. 137578 fot. 137579
Co piąta sosna jest porażona czyreniem w tym rejonie.Dopiero póżną jesienią i zimą widać to doskonale...

85439 Phellinus pini; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 18.11.2007; Buczyna z domieszką sosny; na żywej sośnie Kilka owocników na kilku drzewach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 137756 fot. 137757 fot. 137758

85571 Phellinus pini; pomiędzy m.Pietrzaki i Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 20.11.2007; las mieszany, sosna,buk,dąb; na sosnach 3 sztuki; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TN/27.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: po jednym owocniku na 3 sosnach, dwie w odl.kilkudziesięciu metrów, trzecia ok.500m
fot. 137943 fot. 137944

85853 Phellinus pini; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 25.11.2007; Las mieszany; Na sośnie pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 138499 fot. 138500

86969 Phellinus pini; N Kochanowice,pow.lubliniecki,śląskie,PK Lasy nad Górną Liswartą,przy ścieżce przyrodniczej, DE-81; 09.12.2007; bór mieszany sosna,dąb,brzoza; na sośnie 6 owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TN/28.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 140364 fot. 140365

87398 Phellinus pini; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 08.12.2007; las mieszany, dąb, sosna, brzoza; na sośnie pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 141131

88319 Phellinus pini; Sukowski Las - oddz. 129, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 26.12.2007; Las sosnowy z domieszką jałowców; sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) kilkanaście owocników na kilku żywych sosnach, częsty; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.12.26-03 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 142318
Czyreń sosnowy - Phellinus pini

92267 Phellinus pini; 1,2 km SE Kobiór, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 30.01.2008; las sosnowy z dębami obsadzonymi wzdłuż leśnych dróg; dwa owocniki na rosnących sosnach oddalonych od siebie o 20 m,jeden na wysokości 2 m nad ziemią, drugi 1,5 m nad ziemią, trzeci 2,5 km NE na wysokości 2 m nad ziemią pojedynczo; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JG/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 150991 fot. 150992

92745 Phellinus pini; Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 24.02.2008; bór mieszany sosna,dąb,buk,świerk; na sośnie pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TN/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: stanowisko oddalone od ID 85571 o ok.1,5 km
fot. 151996

93543 Phellinus pini; Gdańsk Niedżwiednik, DA-80; 04.03.2008; Las mieszany,buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,jodła; na żywej sośnie Kilka owocników na kilku drzewach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 153703

95799 Phellinus pini; Babi Dół k/Kolbud, CA-99; 30.03.2008; Las bukowy z domieszką dębu, sosny, brzozy; Na żywej starej sośnie 4 owocniki na różnych wysokościach; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/6.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 158545 fot. 158546 fot. 158547

96151 Phellinus pini; 600 m NW,Klekowiec,powiat Radomsko,woj.łódzkie, DE-56; 30.03.2008; starodrzew sosnowy; sosna pojedynczo,na jednym pniu dwa,na drugim trzy owocniki,na różnych wysokościach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159335 fot. 159336 fot. 159337 fot. 159338

96153 Phellinus pini; 1,5km WS,Szczepocice Prywatne,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-55; 29.03.2008; pn skraj lasu,pojedyncza stara sosna; stara sosna kilka na jednym pniu,dwa bliźniaki i dwa pojedyncze; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159345 fot. 159346 fot. 159347 fot. 159348

98210 Phellinus pini; 3km W,Wikłów,pow.częstochowski, DE-64; 26.04.2008; starodrzew sosnowo-brzozowy z domieszką młodszych dębów i świerków; na sosnach 6 sztuk na trzech sosnach (2+3+1) na różnych wysokościach (od 1,5m do 6m); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 164669 fot. 164670 fot. 164671

98212 Phellinus pini; 2km NE,Broniszew Nowy,pow.częstochowski ; na Szlaku Jury Wieluńskiej, DE-64; 26.04.2008; las mieszany; na sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 164675 fot. 164676

98213 Phellinus pini; 1km NW ,Dąbrówka,pow.radomszczański, DE-55; 26.04.2008; las sosnowy z domieszką brzóz; na żywych sosnach pojedynczo,trzy sztuki na trzech sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 164681 fot. 164682 fot. 164683

98768 Phellinus pini; 1km NW,Biestrzyków Wielki,pow.radomszczański, DE-57; 01.05.2008; las mieszany; na pniu sosny jeden wieloletni owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166281

98770 Phellinus pini; 1km S,Grzebień,pow.radomszczański, DE-56; 02.05.2008; las sosnowo-bukowy; na pniu żywej sosny kilka owocników na różnych wysokościach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166297 fot. 166298 fot. 166299

98773 Phellinus pini; 900m S,Grzebień,pow.radomszczański, DE-56; 02.05.2008; las sosnowo-bukowy; na pniach sosen 4 sztuki na trzech sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)jeden,na wys.ok.4m
fot. 166316
2)jeden,na wys.ok.2m
fot. 166317
3)dwa,pierwszy na wys.1,5m
fot. 166318 fot. 166319
drugi na wys.ok.5m
fot. 166320

98784 Phellinus pini; 1km S,Borowe(dzielnica Radomska), DE-55; 02.05.2008; młodnik z grupkami starych sosen; na pniu sosny pojedynczo,dwa owocniki na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki zbyt wysoko rosnące, tak, notatka: nie
uwagi: 1)na wys.ok.12m
fot. 166367
2)na wys.ok.5m
fot. 166368

98785 Phellinus pini; 1km S,Borowe(dzielnica Radomska), DE-55; 02.05.2008; resztki starodrzewu sosnowego; na pniu sosny pojedynczo,na wys.1,5 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166371

98786 Phellinus pini; Radomsko,przedłużenie ul.Dąbrowskiej,ok.400m od granic miasta, DE-55; 02.05.2008; grupa sosen,pozostałość starodrzewu sosnowego; na pniu sosny pojedynczo,na wys.ok.3m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166374

98937 Phellinus pini; ok.1200m na NE,Górka k.Gidel,pow.radomszczański, DE-66; 03.05.2008; las sosnowy z domieszką drzew liściastych; na pniu starej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 167209 fot. 167210

98938 Phellinus pini; ok1,5 km NE,Górka k.Gidel,pow.radomszczański;(bardziej na N od stanowiska ID98937), DE-66; 03.05.2008; las mieszany; martwa sosna cztery niewielkie owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 167214 fot. 167215

98942 Phellinus pini; 1 km SW,Sucha Wieś(dziel.Radomska),woj.łódzkie, DE-56; 03.05.2008; las sosnowy; na pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)na wys .ok.3m
fot. 167238

2)300 m na S,na wys.ok.4,5m
fot. 167239

99058 Phellinus pini; ok1,2 km na NW,Wymysłówek (dziel.Radomska), DE-55; 06.05.2008; starodrzew mieszany z przewagą sosny; na pniu żywej sosny pojedynczo,na wys.ok.2m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 167628 fot. 167629

99059 Phellinus pini; 1,5 km SW,Stobiecko Miejskie (dziel.Radomska), DE-55; 06.05.2008; las mieszany z przewagą sosny; na pniu żywego modrzewia trzy pojedyncze owocniki na różnych wysokościach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Kustoszowi Bazy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 167634 fot. 167635 fot. 167636

99200 Phellinus pini; Wielkopolska, las położony między stacją PKP Promno, a drogą wiodącą z Biskupic Wlkp. do wioski Promienko, drzewa rosnące w pobliżu drogi leśnej, CC-90; 07.05.2008; las z przewagą sosny, poza tym m.in. brzoza, dąb; pnie sosen na 11 sosnach, ilość owocników na poszczególnych drzewach od jednego do kilku; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/BK/30.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki występują na wysokości od kilkudziesięciu cm do połowy wysokości sosen
obwód sosen z czyreniami na wys. 1,3 m wynosi od 105 do 145 cm

siedlisko:
fot. 168044

jeden z owocników w kilku ujęciach:
fot. 168045 fot. 168046 fot. 168047

kilka innych owocników:
fot. 168048 fot. 168049 fot. 168050

100117 Phellinus pini; 1,5km NW,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE-35; 17.05.2008; starodrzew sosnowy z niewielką domieszką drzew liściastych; na pniu sosny pojedynczo(bliźniaki); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169893 fot. 169894

100242 Phellinus pini; ok.700m SE,Dąbrówka k.Radomska,pow.radomszczański, DE-55; 18.05.2008; las sosnowy; na żywej sośnie 3(4) owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170168 fot. 170169

100244 Phellinus pini; ok.700m NW,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 18.05.2008; starodrzew sosnowy; na żywych i na martwej sośnie po kilka na pniu (2+3+3); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)2 sztuki,na wys.ok.1,2m

fot. 170178

2)3 sztuki,na wys od 3,5 do 6m

fot. 170179

3)3 sztuki na martwej sośnie,na wys.3,5 i 5,5m

fot. 170180

100342 Phellinus pini; ok.1km S,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 18.05.2008; las mieszany; na pniu starej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170348

100343 Phellinus pini; ok.2km 10st NE,Klekowiec, DE-56; 18.05.2008; las mieszany; na pniu starej sosny pojedynczo na wys.3m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170351

101043 Phellinus pini; ok.600m S,Brodowe k.Radomska,pow.radomszczański, DE-55; 24.05.2008; las sosnowo-brzozowy; na pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171940 fot. 171941

101044 Phellinus pini; 2km NW,Szczepocice Rządowe,pow.radomszczański, DE-55; 24.05.2008; bór sosnowy; na sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)na wys.ok 1m
fot. 171945

2)na wys.ok.3m
fot. 171946

102439 Phellinus pini; ok.700m NW,Dąbrówka,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 03.06.2008; las sosnowy; na pniach sosen trzy owocniki na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174815 fot. 174816

102440 Phellinus pini; 1km 10st na SE,Brodowe,gm Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 03.06.2008; bór sosnowy; na pniach sosen trzy owocniki na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174821 fot. 174822 fot. 174823

102444 Phellinus pini; 1,5 km E,Szczepocice Prywatne,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 03.06.2008; las sosnowy; na pniu wiekowej (ponad 2 m obwodu) sosny kilka żywych owocników wysoko nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki zbyt wysoko, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 174834 fot. 174835 fot. 174836

102445 Phellinus pini; 1,5km SE,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 03.06.2008; las sosnowy z domieszką drzew liściastych; na pniu sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174840 fot. 174841

102960 Phellinus pini; 1km S,Łuszczanowice,zach.część otuliny rezerwatu ''Łuszczanowice'',gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-35; 08.06.2008; bór mieszany; na sośnie kilka owocników,; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175952 fot. 175953

102978 Phellinus pini; 2km SE,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-45; 08.06.2008; las mieszany; na sosnach trzy owocniki,kilkaset m na pd jeszcze kilkanaście owocników na kilku sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)
fot. 175989 fot. 175990

2
fot. 175991 fot. 175992

103316 Phellinus pini; 1km NW,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 14.06.2008; bór sosnowy; na pniach sosen 5 owocników na 4 sosnach rosnących w promieniu 20m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 176670 fot. 176671

103317 Phellinus pini; 1km S,Pudzików,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 14.06.2008; las sosnowy; na pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176675

103639 Phellinus pini; 1,5 km N,Stobiecko Szlach.,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-45; 18.06.2008; las sosnowo-bukowy; na pniach sosen kilka owocników na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 177248 fot. 177249

104890 Phellinus pini; powiat gnieźnieński, przy żółtym szlaku z Wierzyc do Pierzysk, w linii prostej ok. 5 km na pd. od Wierzyc, CD-02; 22.06.2008; sosna, dąb; pień żywej sosny, na wysokości 1,3 m oraz 30-40 cm dwa owocniki; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/4.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Phellinus pini

Obwód sosny na wys. 1,3 m wynosi 127 cm.
Szerokość owocników ok. 9 cm.
Współrzędne geograficzne stanowiska
N 52° 24' 42''38
E 17° 23' 46''16

pień sosny z jednym z owocników:
fot. 179649
jeden z owocników:
fot. 179650 fot. 179651 fot. 179652
drugi z owocników:
fot. 179653

104892 Phellinus pini; powiat gnieźnieński, przy żółtym szlaku z Wierzyc do Pierzysk, w linii prostej 7,5 km na pd.wsch. od Wierzyc, CD-02; 22.06.2008; sosna, świerk, nieopodal rosłe dęby, w tym jeden pomnikowy; na pniu żywej 30-40 m sosny, na wysokości ok. 8-10 m jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: Phellinus pini

Współrzędne geograficzne stanowiska
N 52° 24' 13''75
E 17° 27' 04''34

pień sosny z owocnikiem:
fot. 179666

owocnik w dwóch ujęciach:
fot. 179667 fot. 179668

104923 Phellinus pini; 1km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 28.06.2008; las mieszany z przewagą sosny; na sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 5' 9,36"N 19 21' 59,97"E

fot. 179750 fot. 179751

104924 Phellinus pini; 1km SW,Zakrzówek Szlachecki,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-54; 28.06.2008; las sosnowy; na pniu sosny pojedynczo (?); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3' 4,6"N 19 12' 26,04"E

fot. 179755

104929 Phellinus pini; Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-54; 28.06.2008; grupka sosen,pozostałość starego lasu; na sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki rosną na wys.ponad 4,5m, tak, notatka: nie
uwagi: 51 2' 39,4"N 19 14' 55,04"E

fot. 179776 fot. 179777

104937 Phellinus pini; 2km NW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 28.06.2008; las sosnowy; na sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2' 25,58"N 19 17' 31,21"E

fot. 179789

105618 Phellinus pini; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 0,8 km na wsch od wioski Bożacin, CC-73; 03.29.2008; las mieszany: buk, dąb, sosna; pnie żywych sosen od 1 do 8 owocników rosnących na wysokości od 1,3 m do położeń ponad połową wysokości drzew, na 14 sosnach; leg. Barbara K.; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/BK/26.07.08, tak, notatka: nagrania na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: średnie współrzędne (bo sosny z P.pini zaobserwowałam na obszarze o dł. ok. 200 m i szer. ok. 50 m) N 52° 39' 42" E 17° 40' 00"
Obwód drzew na wysokości 1,3 m wynosi od 120 do 165 cm (zmierzono 9 z 14 drzew).
Rozmiar owocników (średnica x wysokość) od 5 x 5 cm do 15 x 13 cm.
Dodatkowe informacje o stanowisku w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/159427.html

Stanowisko znaleziono 29.03 2008, owocnik pobrano 05.07.2008

Jeden z owocników
fot. 180997 fot. 180998
29.03.08-------------------------------------------------05.07.08
fot. 180999 fot. 181000

Inny owocnik (eksykat)
29.03.08-------------------------------------------------05.07.08
fot. 181001 fot. 181002 fot. 181003 fot. 181004


105669 Phellinus pini; Rezerwat przyrody Dolina Osetnicy, Gostynin, woj. mazowieckie, DD-06; 03.05.2008; Las sosnowy; Na sośnie Jeden owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: W sumie na obszarze ok 400 m2 znalazłem 13 sosen z owocnikami Czyrenia sosnowego.
fot. 181107
fot. 181108

105859 Phellinus pini; Sępólno Krajeńskie, CB-83; 03.07.2008; Las mieszany; Na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181516

106715 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 2,3 km na wsch. od Nowej Wsi Niechanowskiej, CC-94; 19.07.2008; sosna, dąb; na pniach dwóch żywych sosen na 2 sosnach odległych o ok. 20 m, na 1 sześć owocników (z tego jeden leżący na ściółce pod drzewem), na 2 dwa owocniki; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'25,7" E 17°44'43,5"
sosna 1 - dwa owocniki na wysokości 30-40 cm, po jednym na 2,2 m, 2,7 m, 3,7 m
obwód pierśnicy 94 cm
sosna 2 - dwa owocniki na wysokości 4 i 5 m
obwód pierśnicy 112 cm

sosna 1
fot. 183322 fot. 183323
sosna 2
fot. 183324

106716 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, Las Jelonek k. Gniezna, 3,3 km na pn.zach. od wioski Kędzierzyn, CC-93; 19.07.2008; sosna, dąb, jarząb; na pniach czterech żywych sosen rosnących na odcinku ok. 80 m od jednego do trzech owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°30'11,35" E 17°38'03,02"
sosna 1 - jeden owocnik na wys. 3,4 m (średnica owocnika ok. 5 cm)
obwód pierśnicy 183 cm
sosna 2 - jeden owocnik na wys. ok. 6 m (średnica owocnika ok. 10 cm)
obwód pierśnicy 97 cm
sosna 3 - trzy owocniki na wys. ok. 3,2 m, 4,2 m, 5,7 m
obwód pierśnicy 136 cm
sosna 4 - jeden owocnik na wys. ok. 5 m
obwód pierśnicy 108 cm

Eksykat został pobrany z 3 sosny z 3,2 m przy użyciu długiego kija.

sosna 1 i sosna 2
fot. 183332 fot. 183333

sosna 3 i sosna 4
fot. 183334 fot. 183335

106729 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 3,5-4 km na pn.wsch. od Skorzęcina, CC-95; 17.07.2008; sosna, leszczyna, dąb, przy ostatnim znalezisku również klon; pnie trzech żywych sosen po 1-2 owocniki na poszczególnych sosnach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki znajdowane na sosnach rosnących w maksymalnej odległości ok. 500 m
średnie współrzędne stanowiska N 52°28'34" E 17°54'32"
sosna 1 - 1 owocnik na wys. ok. 3 m, obwód pierśnicy ok. 110 cm
sosna 2 - 1 owocnik na wys. ok. 2,5 m, obwód pierśnicy ok. 90 cm
sosna 3 - 2 owocniki na wysokości 1,5 m, obwód pierśnicy ok. 90 cm

sosna 1
fot. 183380 fot. 183381

sosna 2
fot. 183382 fot. 183383

sosna 3
fot. 183384

106806 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, po zachodniej stronie Warty między Radojewem, a Biedruskiem, 0,8 km na pd. od leśniczówki Marianowo, BC-99; 20.07.2008; sosna, dąb, leszczyna, pojedynczo świerk; pień żywej sosny jeden owocnik na 1,3 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°31'12,54" E 16°57'19,37"
obwód pierśnicy sosny 167 cm
po kilkudziesięciu m druga sosna z owocnikiem na wys. kilku m

fot. 183626 fot. 183627 fot. 183628

106943 Phellinus pini; 1km NE,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 13.07.2008; bór sosnowy; na pniu sosny trzy owocniki na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'13,54"N 19 26'59,4"E

fot. 183955 fot. 183956

106949 Phellinus pini; ok.800m SE,Sucha Wieś (Radomsko),woj.łódzkie, DE-56; 13.07.2008; grupa starszych sosen (pozostałość boru sosnowego); na pniach sosen dwa stare owocniki na dwóch pniach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'5,13"N 19 28'29,1"E

fot. 183971

107434 Phellinus pini; 2km SE,Łękińsko,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-35; 26.07.2008; bór sosnowy; na pniu sosny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 12'20,18"N 19 22'32,34"E

fot. 185164 fot. 185165

108158 Phellinus pini; 1,5 km N,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 03.08.2008; bór sosnowy; na pniu żywej sosny pojedynczo,na wys.ok.2 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 56'14,29"N 19 34'2,74"E

fot. 186882 fot. 186883

108160 Phellinus pini; 3km SE,Ewina,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE-67; 03.08.2008; bór sosnowy; na pniu sosny pojedynczo,na wys.2,70m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 56'47,18"N 19 35'2,75"E

fot. 186888

108167 Phellinus pini; Gdańsk Dolina Zielona, DA-80; 31.07.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186902

108686 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, po wschodniej stronie rzeczki Wełny, kilkadziesiąt m na pn.wsch. od mostku na Wełnie k. leśniczówki Brody, CC-83; 06.04.2008; sosna, dąb, leszczyna; pnie trzech żywych sosen od jednego do czterech owocników na wysokości od jednego do kilku m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko mieści się w oddziale leśnym nr 133.
N 52°37'05,97" E 17°38'56,84"

W dniu 06.04.08 stwierdziłam obecność dwóch owocników P. pini na jednej sośnie (pierśnica 140 cm), podczas uzupełniania danych o stanowisku w dniu 24.07.08 stwierdziłam obecność owocników na kolejnych dwóch sosnach, w tym jedna sosna oznakowana symbolem "E".

Zdjęcia z 06.04.08:
fot. 188088 fot. 188089

Zdjęcia z 24.07.08:
fot. 188090 fot. 188091

108737 Phellinus pini; województwo wielkpolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny na wsch. od rzeczki, ok. 0,7 km na pn od leśniczówki Brody, CC-73; 04.06.2008; skraj lasu mieszanego, dąb, sosna, leszczyna, graniczącego z nadwełniańską łąką; pień żywej sosny cztery owocniki na wysokości: 1,3; 1,5; 2,2 oraz 5-6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°37'27,99" E 17°38'47,69"
Stanowisko znalezione 04.06.2008, eksykat pobrany 24.07.2008.
Pierśnica sosny 146 cm.

Sosna (fragment) i owocniki:
fot. 188251 fot. 188252 fot. 188253 fot. 188254

24.06.2008 znalazłam w pobliżu (odl. 0,2 km na pd., nieco na wsch.) sosnę z jednym owocnikiem na wys. 1,5 m w zadrzewieniu: dąb, robinia akacjowa, leszczyna, nieco sosny.
N 52°37'20,48" E 17°38'55,47"
fot. 188255 fot. 188256

108787 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, rezerwat Meteoryt Morasko k. Poznania, na pd od Góry Moraskiej oraz na Górze Moraskiej, BC-98; 20.07.2008; ponad 100-letnie nasadzenia sosnowe i sosnowo-dębowe ma siedliskach grądu i acydofilnej dąbrowy; pnie 9 żywych sosen, dziesiąta jest już uschnięta na 10 sosnach od 1 do 6 owocników ma wysokości od ok. 1 m do 10-12 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (rezerwat przyrody), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: Obszar pomiędzy punktami o współrzędnych:
od N 52°28'58,35" E 16°53'37,71"
do N 52°29'03,31" E 16°53'35,63"

Pierśnice sosen od 85 do 168 cm.

Jedna z sosen (fragment) z owocnikiem na wys. ok. 3 m
fot. 188359 fot. 188360

Druga z sosen (fragment) z 6 owocnikami na wys. od 1 do ok. 10 m:
fot. 188361 fot. 188362 fot. 188363 fot. 188364

108865 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, 4,6 km na pd.zach. od stacji PKP Marzenin, CD-02; 26.07.2008; przydroże leśne z sosną i dębem szypułkowym, po przeciwnej stronie drogi szkółka leśna; pień żywej sosny jeden owocnik na wysokości na wys. ok. 5 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (rośnie za wysoko), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°21'40,10" E 17°30'31,93"

Pierśnica sosny - 135 cm.

Sosna (fragment) z owocnikiem oraz owocnik z bliska:
fot. 188593 fot. 188594

108913 Phellinus pini; 1,5 km SE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-77; 10.08.2008; las mieszany; na żywej sośnie dwa owocniki na wys. 3 i 5 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 55'4,77"N 19 34'19,98"E

fot. 188729fot. 188730

108914 Phellinus pini; ok.700m S,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 10.08.2008; las sosnowo-brzozowy; na sośnie pojedynczo,niecały metr nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 55'7,38"N 19 33'46,36"E

fot. 188734 fot. 188735

109176 Phellinus pini; Poznań, Lasek Golęciński, teren przylegający od zach. do stadionu Olimpii, BD-08; 12.08.2008; las sosnowy; pnie żywych sosen na 9 sosnach od 1 do 4 owocników na wysokości od 0,3 m do ok. 10 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: współrzędne drzewa położonego pośrodku badanego obszaru N 52°25'43,81" E 16°53'17,71"
W tym samym Lasku, od strony ul. Wojska Polskiego zaobserwowałam kolejnych kilkanaście sosen z owocnikami Phellinus pini.

Pierśnica sosen od 90 do 174 cm.

Lasek Golęciński:
fot. 189379

Niektóre owocniki:
fot. 189380 fot. 189381 fot. 189382 fot. 189383

109730 Phellinus pini; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 4 km na zach. od wioski Czarlina, CB-25; 15.08.2008; przewaga sosny, domieszka brzozy i jałowca; pień żywej sosny owocnik na wys. 1,8 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 54°01'12,4" E 17°51'14,2"

Siedlisko, żywiciel i owocnik:
fot. 190616 fot. 190617

110192 Phellinus pini; Strefa krawędziowa doliny Ploni, ok. 200 m na W od Żelewa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-95; 16.11.2006; Bór sosnowy; na pniach sosen po kilka owocników na 8 sosnach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rosnie wysoko), tak, notatka: tak
uwagi: Czyreń sosnowy
fot. 191701

110362 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, 2,5 km na pd.zach. od wioski Marzenin, kikadziesiąt m na wsch. od mostka nad rzeczką Wrześnicą, CD-02; 26.07.2008; las mieszany: sosna, grab, dąb, jesion, klon, pojedyncze świerki; pień żywej sosny dwa owocniki na 10-12 m, jeden na ok. 2 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/BK/30.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°22'35,50" E 17°30'19,50"
Pierśnica sosny 148 cm.

Wczesnym rankiem las był mocno zacieniony, co wpłynęło na jakość zdjęć.

Owocnik na wys. 2 m jest jeszcze(?) płaski, albo może wcześniej odłamany i teraz odrasta(?), szczegóły na ostatnim zdjęciu, ten owocnik pobrany jako eksykat.

Siedlisko i owocniki na 10-12 m:
fot. 192126 fot. 192127
Owocnik na ok. 2 m:
fot. 192128

110374 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, 3,4 km na zach. od wioski Graby k. Czerniejewa, przy drodze powiatowej nr 2936 P, CD-01; 26.07.2008; po jednej stronie drogi sosna, dąb (tu P.pini), po drugiej stronie drogi sosna, brzoza; pień żywej sosny jeden owocnik na wys. 1,2 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°24'44,96" E 17°22'11,34"
Pierśnica sosny 142 cm.

Rośnie na sośnie opatrzonej symbolem E, dlatego nie pobierałam owocnika.

Siedlisko i żywiciel, położenie owocnika oraz owocnik z bliska.
fot. 192176 fot. 192177 fot. 192178

110877 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, od 0,8 km na wsch. do 0,6 km na pd.wsch. od wioski Gierłatowo k. Nekli (na odcinku dł. 0,5 km wzdłuż drogi gruntowej na granicy las-pole), CD-02; 26.07.2008; sosna, dąb; pnie żywych sosen od 1 do 2 owocników na trzech sosnach, na wys. od 1 do 5 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: od N 52°21'56,29" E 17°27'49,96" do N 52°21'42,06" E 17°27'27,33"

Pierśnice sosen: 77 cm, 142 cm, 87 cm.

Siedlisko, środkowa sosna na pierwszym planie to sosna o pierśnicy 77 cm z owocnikiem o szer. 3 cm (drugie zdjęcie).
fot. 193338 fot. 193339
Owocniki na pozostałych 2 sosnach, zdjęcie 2 - eksykat.
fot. 193340 fot. 193341

110910 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, 0,2 km na pd od Wagowa leżącego przy drodze nr 434, CD-01; 26.07.2008; przewaga sosny, podrost dębu, brzozy, jarząbu; pnie żywych sosen po 1 do 3 owocników na wys. od 1,1 do 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/BK/30.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°26'06,02" E 17°20'11,05"

Pierśnice sosen od 74 do 101 cm.

Siedlisko i przykładowe owocniki (ostatnie zdjęcie - eksykat):
fot. 193430 fot. 193431 fot. 193432 fot. 193433

111363 Phellinus pini; 2km W,Raczkowice,gmDąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 26.08.2008; las sosnowo-bukowy; na pniach sosen pojedynczo,2 owocniki na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki rosnące zbyt wysoko (4-5m nad ziemią), tak, notatka: nie
uwagi: 1)50 52'28,28"N 19 32'18,7"E

fot. 194365

2)ok.150m na pd. od pierwszego

fot. 194366

111908 Phellinus pini; 0,5 km NE,Ostoja,gm.Radomsko, DE-46; 31.08.2008; las sosnowy; na pniu sosny trzy owocniki na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 7'19,67"N 19 30'23,04"E

fot. 195659 fot. 195660

111917 Phellinus pini; 1 km SW,Kol.Kletnia,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 31.08.2008; las mieszany-gł.sosna,brzoza; sosna na skraju lasu trzy owocniki,na wys.od ok.4 m do ok.6 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 8'32,05"N 19 29'52,8"E

fot. 195695 fot. 195696

111986 Phellinus pini; Las Arkoński w Szczecinie, AB-73; 25.05.2008; Las arkoński, stare sosny Pinus sylvestris; Piękne Pinus sylvestris, niektóre oblepione od korzenido korony Masowo; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PP/6.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Wątek na bio-forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/171888.html

112652 Phellinus pini; Puszcza Bukowa, Jezierzyce nad Płonią pomiedzy Stawem Klasztornym i Cysterskim, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-95; 25.01.2008; wielogatunkowe zadrzewienie (Ol, Bk, So, Brz, Db, leszczyna, Js); na pniu sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czyreń sosnowy
fot. 197471

112861 Phellinus pini; Puszcza Bukowa, nad rzeką Płonią, ok. 4 km na N od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-95; 30.01.2008; grąd nad rzeką; na pniu żywej sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (był za wysoko), tak, notatka: tak
uwagi: czyreń sosnowy
fot. 198005

112889 Phellinus pini; Puszcza Bukowa, 4,7 km na N od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 01.03.2008; buczyna pomorska z domieszką starych sosen; na pniu sosny na jednej sosnie - 1 ow., na drugiej sosnie - 3 ow.; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czyreń sosnowy
fot. 198072

112978 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 2,1 km na zach. od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, BC-88; 07.09.2008; las nad Wartą, strzeliste sosny, domieszka młodego dębu; pnie trzech żywych sosen od jednego do trzech owocników na wysokości od ok. 1m do ok. 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/7.09.10, tak, notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°36'29,63" E 16°55'25,76"

Jedna z sosen (dół i góra) oraz czyreń sosnowy na pniu tej sosny.
fot. 198306 fot. 198307 fot. 198308

113357 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 1,9 km na pd. od wioski Miały k. Trzemeszna, CC-94; 10.09.2008; przewaga sosny, niewielka domieszka świerku i młodego dębu, od pn. sosna graniczy z zagajnikiem bukowo-sosnowym, w podszycie jeżyna; pnie 6 żywych sosen na 6 sosnach po 1-5 owocników na wys. od 0,2 do 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: od N 52°31'05,76" E 17°47'48,95" do N 52°30'52,36" E 17°47'54,61"

Po przeciwnej stronie drogi leśnej młoda sosna i brzoza.

Widok ogólny na stanowisko (zagajnik grabowo-sosnowy w tle) oraz przykładowe owocniki:
fot. 199358 fot. 199359fot. 199360 fot. 199361

113368 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 3,4 km na pd. (nieco na wsch.) od wioski Miały k. Trzemeszna, CC-94; 10.09.2008; strzelista sosna pomiędzy młodnikami sosnowymi, nieco podrostu liściastego i jałowca, jeżyna; pnie 8 żywych sosen na 8 sosnach po 1-2 owocniki na wysokości od ok. 1 do ok. 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°30'18,93" E 17°48'12,90"

Widok na siedlisko i przykładowe owocniki:

fot. 199380 fot. 199381 fot. 199382

W niedalekiej odległości - 3,5 km na pd (nieco na zach) od wioski Miały jedna sosna z owocnikiem na kilku m.

113371 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 1 km na pd.zach. od wioski Sokołowo niedaleko Skorzęcina, CC-94; 10.09.2008; strzelista sosna, podrost liściasty, w podszycie jeżyna; pnie dwóch żywych sosen na 2 sosnach 1-2 owocniki od 1,4 do ok. 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: od N 52°28'48,67" E 17°49'15,54" do N 52°28'52,56" E 17°49'13,60"

Siedlisko i owocniki:
fot. 199396 fot. 199397 fot. 199398 fot. 199399

113531 Phellinus pini; Puszcza Bukowa, 4,7 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 20.07.2008; las mieszany (So, Db, Bk); na pniach sosen 80-100 lat kilkanaście owocników na pięciu sosnach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czyreń sosnowy
fot. 199643 fot. 199644

113574 Phellinus pini; ok.750 m na W od m.Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 12.09.2008; las sosnowy; na pniu sosny dwa owocniki,jeden na wys.ok.1,2 m nad ziemią,drugi ok.6 m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'31,82"N 19 17'38,81"E

fot. 199776 fot. 199777

literatura · references
[17] [11] [26II] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 10.12.2006 · została utworzona/was created 28.06.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Phellinus_pini.htm">czyreń sosnowy - Phellinus pini - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>