non edibleprotectedred list

Inonotus obliquus (Pers.) Pilát (1942)

błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny) (Sterile Conk Trunk Rot of Birch)
Polyporus obliquus (Pers.:Fr.) Fr. · Poria obliqua (Pers.:Fr.) P. Karst.
Inonotus obliquus
narośl · lump; 06.09.2002,  ; znal. 020906.1
copyright © by Marek Snowarski
Inonotus obliquus
w spękaniu widoczna rdzawożółta tkanka grzyba · in crack could be seen rusty-yellow tissue
Inonotus obliquus
spękana powierzchnia narośli · coke-coal like cracked lump surface
Inonotus obliquus
fragment narośli z nową tkanką grzyba, w pęknięciu widać jej żółtobrązową barwę · cracked fragment showing yellow-brown tissue
Inonotus obliquus
odsłonięta młoda tkanka grzyba w narośli · tissue after remowing outer surface of lump
Inonotus obliquus
Inonotus obliquus
Inonotus obliquus
Inonotus obliquus
Inonotus obliquus
Inonotus obliquus

owocnik (Fruitbody)

Inonotus obliquus
Inonotus obliquus
Grzyb ten jest najczęściej dostrzegany dzięki charakterystycznym naroślom tworzącym się na pniu porażonego drzewa. Narośla są zbudowane z tkanek grzyba i ich średnica może osiągać do 500 mm; zewnętrzna powierzchnia narośla jest czarna i spękana na podobieństwo koksu; w miejscach swieżych pęknięć i w szczelinach można dojrzeć żółtą do rdzawobrązowej lub czerwonobrązowej grzybnię; wnętrze narośla tworzy zbita i bardzo twarda masa grzybni koloru żółtego do rdzawożółtego (z wiekiem ciemnieje) porozdzielana białawymi lub żóławobiałymi cętkowatymi przerostami jaśniejszej grzybni. Narośla rozrastają się w przeciągu wielu lat i nie produkują zarodników podstawkowych. Do połowy XX wieku uważano je za płonną formę czyrenia ogniowego (Phellinus igniarius). W sąsiedztwie narośla drewno silniej się rozrasta i pień może być rozszerzony.

Inonotus obliquus
basidiocarp (phot. thanks to Irene Andersson)
Grzybnia rozwija się w drewnie i oprócz tego, że jej wytworem są wieloletnie narośla na powierzchni pnia, tworzy też nietrwałe roczne owocniki pomiędzy warstwami drewna lub częściej pomiędzy drewnem i korą. Nic dziwnego, że owocniki są przeoczane. Owocniki są rozpostarte (respupinatowe) szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i rozciągające się wzdłuż pnia na odcinku do kilku metrów; zwykle tworzą się w sąsiedztwie narośli.

Niemal całą grubość owocnika stanowią jednowarstowe rurki, ustawione skośnie w stosunku do powierzchni, 1-3 mm długie. Pory kanciasto-koliste lub wydłużone, 0.1-0.3 mm średnicy, 3-4 na mm; początkowo ich powierzchnia jasna, żółtawo-oliwkowo-brunatna, z białawym lub szarawym gęstym nalotem na gładkich lub ząbkowanych ostrzach; z wiekiem ciemniejąca do ciemnobrązowej (tabaczkowej). Przy krawędzi owocnika tkanka owocnika jest zgrubiała, jej grubość osiąga 2.5-4 mm. Tworzą się tam bardzo cienkie, białe twory, następnie ciemniejące i grubiejące, podważające korę i umożliwiające rozrost owocnika. Owocnik w miarę rozwoju rozczepia pień drzewa i poprzez powstałe szczeliny mogą wydostać się zarodniki.

Miąższ świeżych owocników jest skórzasto-mięsisty, korkowaty, suchy twardy i łamliwy.

The fungus is usually recognized due to characteristic cankers formed on the trunks of infected trees. The cankers are built of fungal tissue and can be up to 500 mm in diameter; outer surface of the canker is black and with coke-like cracks; in the places of new cracks and in the slits there is visible yellow to rusty-brown or red-brown mycelium; the inside of the canker consists of compact and very hard yellow to rusty-yellow (with age darkening) mycelial mass separated by whitish or yellowish-white speckled overgrowths of lighter-coloured mycelium. Cankers develop in the space of many years and do not produce basidiospores. Until mid-XXth century they were considered as sterile form of Hardwood Trunk Rot (Phellinus igniarius). There is an increased wood production around the canker and the trunk may be thicker.

Mycelium develops in the wood and apart from forming perennial cankers on the surface of the trunk, it also develops annual sporocarps between the layers of wood or, more commonly, between the wood and the bark. No wonder that the sporocarps are often overlooked. Sporocarps are resupinate, from a couple of dozen centimetres and spanning over the trunk to a couple of metres; usually formed in proximity of the cankers.

The fruiting body almost entirely consists of single-layered tubes, slanting onto the surface, 1-3 mm long. Pores polygonal-spherical or elongated, 0.1-0.3 in diameter, 3-4 per mm; initially their surface is light-coloured, yellowish-olive-russet, with whitish or greyish thick pruina on entire or dentate edges; with age becoming dark, dark brown (snuff-coloured). At the margin of the sporocarp its tissue is thickened, up to 2.5-4 mm thick. In those places very thin white formations are produced, which later grow dark, thicken and lift away the bark to enable the development of the sporocarp. The sporocarp as it grows splits the trunk of a tree enabling the release of spores through the cracks.

Flesh in fresh sporocarps leathery-succulent, corky, when dry hard and brittle.

zarodniki (Spores)

Zarodniki elipsoidalne od jajowatych, z jedną lub kilkoma kroplami, nieamyloidalne, 8-10 × 5-7.5 µm.

Spores ellipsoid to ovoid, with one or few drops, inamyloid, 8-10 × 5-7.5 µm.

występowanie

Inonotus obliquus
W Polsce niezbyt częsty, zauważany głównie na brzozie, poza tym rzadko na innych drzewach liściastych jak klon, grab, buk, jarzębina, wiąz. Resupinatowe owocniki tworzą się na zamierających lub martwych drzewach, narośla już na żywych drzewach, szczególnie na brzozach, rzadziej na jarzębinie, grabie i olszy.

In Poland rather rare, found mainly on birch, seldom on other hardwood trees, such as maple, hornbeam, beech, rowan-tree, elm. Resupinate fruitbodies are formed on decaying or dead trees, while the cankers already on living trees, particularly on birch, sporadically on rowan-tree, hornbeam and alder.

wartość (Importance)

Podlega ochronie częściowej. Może być zbierany za stosownym zezwoleniem przez "odcięcie narzędziem o ostrej krawędzi narośli na drzewie z błyskoporkiem podkorowym (forma anamorficzna), należy ograniczyć uszkodzenie drzewa".

space

Causes white soft-rots. Dacayed wood becomes yellowish.

uwagi (Remarks)

W tradycyjnych praktykach medycznych stosowany jako lekarstwo na raka w myśl magicznej reguły „podobne działa na podobne” – narośl na drzewie przywołuje skojarzenia z naroślą nowotworową.

space

The cankers formed by this fungus are used in traditional medicine in Eastern Europe in the form of infusion as treatment for stomach trouble. Known under the Russian name of 'czaga'(englished to chaga) or as birch mushroom (due to similar traditional names it's mistaken also with Piptoporus betulinus). Sterile Conk Trunk Rot of Birch (Inonotus obliquus) has also its own more contemporary tradition as one of a couple "tradition and miracle" preparations for cancer. It is commendable that the modern conventional medicine begins to recognise the role of firm faith and an absolute inner assurance of a patient in the cure from a disease. After all, the psychological strength of a patient need not be derived solely from patent medicine (and all the dubious business involved).

Inne fotografie · Additional photographs
Inonotus obliquus
narośl · lump
Inonotus obliquus
narośl · lump
Inonotus obliquus
tkanka narośli na przełomie · tissue after remowing outer surface of lump
Inonotus obliquus
tkanka narośli na przełomie · tissue after remowing outer surface of lump
Inonotus obliquus
narośl · lump
Inonotus obliquus
tkanka grzybni w przełomie · tissue on broken part of lump
Inonotus obliquus
narośla, nie wywołane przez włóknouszka ukośnego (Inonotus obliquus) · lumps not caused by I. obliquus
Inonotus obliquus
narośla nie wywołane przez włóknouszka ukośnego (Inonotus obliquus), w dolnych naroślach odsłonięte drewno tworzące główną masę narośli · lumps not caused by I. obliquus, lower lumps show that are build from wood
Inonotus obliquus
narośl na nie wywołana przez włóknouszka ukośnego (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośle z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków · lump not caused by I. obliquus
Inonotus obliquus
narośl nie wywołana przez włóknouszka ukośnego (Inonotus obliquus), kora otaczająca narośl z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków · lump not caused by I. obliquus
Inonotus obliquus
powierzchnia narośli; narośl nie wywołe przez włóknouszka ukośnego (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków · lump not caused by I. obliquus
Inonotus obliquus
górna strona kory oderwanej z narośli (nie wywołanej przez włóknouszka ukośnego (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków) · lump not caused by I. obliquus
Inonotus obliquus
spodnia strona kory oderwanej z narośli (nie wywołanej przez włóknouszka ukośnego (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków) · lump not caused by I. obliquus

wybrane znaleziska · selected collections

Inonotus obliquus
6f · 070419.65037.jgadek (Joanna Gądek)
(Katowice) na leżącym pniu bukowym
znaleziska Inonotus obliquus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 32358 AB-45, 23941 AB-64, 23940 AB-75, 110159 AB-83, 111139 AB-84, 28350 AB-93, 46228 AB-93, 27126 AB-94, 27538 AB-94, 28995 AB-94, 112863 AB-95, 104905 AE-05, 11138 BB-00, 37716 BB-00, 105837 BB-37, 47253 BB-99, 47252 BC-07, 48157 BC-07, 34925 BC-17, 34926 BC-17, 35574 BC-17, 38237 BC-17, 50747 BC-17, 53280 BC-17, 53281 BC-17, 59654 BC-17, 56230 BC-26, 36370 BC-87, 107904 BC-98, 53932 BC-99, 56130 BD-19, 46227 BD-51, 27503 BE-12, 54062 BE-59, 36842 CA-36, 47809 CA-36, 47811 CA-36, 83600 CA-36, 29957 CA-43, 100730 CA-89, 60193 CA-98, 52934 CB-14, 82753 CB-15, 82756 CB-15, 30846 CB-25, 109724 CB-25, 110311 CB-25, 109753 CB-26, 110294 CB-26, 110298 CB-26, 109747 CB-35, 83800 CB-44, 105861 CB-83, 88655 CB-92, 99187 CC-73, 104940 CC-83, 113373 CC-94, 106722 CC-95, 104927 CD-02, 108288 CD-02, 111532 CD-02, 32535 CD-33, 11363 CF-29, 29763 CF-39, 29759 CF-39, 33063 DA-70, 63538 DA-70, 28252 DA-80, 28988 DA-80, 33064 DA-80, 52335 DA-80, 53942 DA-80, 56944 DA-80, 96603 DA-80, 97957 DA-80, 49352 DA-80, 96569 DE-35, 96571 DE-35, 100112 DE-35, 100115 DE-35, 107437 DE-35, 107898 DE-35, 107901 DE-35, 96523 DE-45, 100119 DE-45, 102953 DE-45, 102979 DE-45, 113011 DE-45, 98152 DE-46, 98153 DE-46, 98154 DE-46, 98562 DE-46, 99594 DE-46, 103340 DE-46, 103342 DE-46, 103345 DE-46, 111913 DE-46, 112772 DE-46, 98548 DE-47, 98550 DE-47, 98553 DE-47, 98554 DE-47, 98561 DE-47, 110606 DE-54, 110615 DE-54, 96525 DE-55, 98207 DE-55, 98780 DE-55, 100338 DE-55, 100339 DE-55, 101042 DE-55, 102442 DE-55, 102446 DE-55, 113325 DE-55, 113327 DE-55, 102294 DE-56, 106944 DE-56, 106952 DE-56, 106954 DE-56, 108845 DE-56, 111905 DE-56, 97846 DE-57, 106966 DE-57, 87401 DE-63, 109546 DE-64, 109552 DE-64, 109553 DE-64, 110572 DE-64, 96567 DE-65, 96761 DE-65, 97975 DE-65, 97977 DE-65, 97981 DE-65, 97982 DE-65, 97983 DE-65, 97985 DE-65, 97988 DE-65, 97989 DE-65, 104503 DE-65, 104505 DE-65, 104507 DE-65, 104510 DE-65, 104511 DE-65, 107684 DE-65, 98782 DE-66, 108846 DE-66, 102288 DE-67, 102290 DE-67, 102291 DE-67, 102292 DE-67, 108169 DE-67, 85872 DE-75, 108171 DE-76, 108852 DE-76, 108915 DE-76, 111368 DE-76, 111374 DE-76, 108912 DE-77, 86970 DE-81, 84612 DE-82, 48957 DF-22, 46232 DF-34, 31320 DF-40, 65037 DF-53, 45369 EA-92, 61192 ED-15, 61191 ED-25, 68124 EE-73, 32437 EF-71, 16343 EG-23, 75216 GF-32,
· bez ATPOL lub wadliwy: 111895,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 105659 BC-98, 83596 CA-36, 40689 CB-15, 71775 CB-24, 107087 CB-25, 114502 CC-90, 91587 DA-80, 97960 DA-80, 85859 DE-65,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11138 Inonotus obliquus; Kołobrzeg, BB-00; 06.09.2002; ; na pniu żywej brzozy na dwóch drzewach; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020906-1, tak, notatka: 020906-1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

11363 Inonotus obliquus; teren Jachtklubu, CF-29; 01.01.2004; lasek mieszany,brzozy, akacje, wierzby, dęby, czeremchy, nad jeziorem; na brzozie, na wysokości ok. 2 m Pojedynczo ( na okolicznych brzozach też można go znależć; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/7.04.05, tak, przy eksykacie, notatka: tak, przy eksykacie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

16343 Inonotus obliquus; Beskid Sądecki/Obidza - gm. Łącko, pow. nowosądecki, EG-23; 17.07.2005; las mieszany (przewaga brzóz, las prześwietlony); na żywej brzozie narośla na kilkunastu brzozach w wielu różnych częściach lasu; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050717-99 herb. Pinczer, nie, notatka: TAK 050717-99; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

23940 Inonotus obliquus; pow. Goleniów, 2km na N od Strumian, AB-75; 05.06.2005; las mieszany (brzoza, buk, dąb, sosna); na pniu żywej brzozy pojedynczo, po 1 osobniku na dwóch brzozach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23700

23941 Inonotus obliquus; pow. Goleniów, 4km na W od Goleniowa, AB-64; 19.06.2005; kępa brzóz z domieszką wierzb przylegająca do boru sosnowego; pień żywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23703

27126 Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na SE od Kołowa, AB-94; 15.01.2006; las liściasty wielogatunkowy (Brz, Bk, Db, Jw) w poblizu śródleśnego bagienka; na pniu zywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 27879

27503 Inonotus obliquus; Michałów k/Lubina, woj. dolnośląskie, BE-12; 30.10.2005; bór sosnowy; na żywej brzozie -; leg. Bogusław Cenian; det. Bogusław Cenian; weryfikował: Anna Kujawa, 2006.01.16; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: dwa stanowiska w odległości 1 km jeden od drugiego

27538 Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na S od Osetnego Pola, AB-94; 06.02.2006; brzozowy okrejek torfowiska mszarnego; na pniu żywej brzozy trzy owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28261

28252 Inonotus obliquus; Las morenowy pomiędzy osiedlami Niedzwiednik-Osiedle Młodych, DA-80; 01.03.2006; Las morenowy,mieszany,buk,brzoza,sosna,świerk.; Na żywych brzozach. Po jednej sztuce na dwóch brzozach.; leg. Mirosława Wantoch Rekowska; det. Marek Kozłowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/16.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29030 fot. 29031

28350 Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NE od Chlebowa, AB-93; 04.03.2005; las wielogatunkowy w sąsiedztwie rowu odwadniającego bagno (brzozy, olsze, wierzby); na pniu żywej brzozy 1 owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29139

28988 Inonotus obliquus; Gdańsk Strzyża, DA-80; 25.03.2006; Las morenowy,sosna,świerk,brzoza,dąb,cz.bez; Na żywej brzozie na wys.ok 3m Pojedyńczy owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/16.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29864 fot. 29865

28995 Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,2 km na SW od Kołowa, AB-94; 24.03.2006; skraj podmokłego olsu przy jeziorze, w poblizu olchy, brzozy; na pniu żywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29876

29759 Inonotus obliquus; Nad jez. Dzierżno Małe, Pyskowice, pow. Gliwice, CF-39; 08.04.2006; Lasek brzozowo-sosnowo-mieszany; rosnące brzozy na pniach brzóz; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/17.05.06, tak, notatka: TAK - zostanie wysłana z eksykatem do kustosza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: w promieniu kilkudziesięciu metrów kilka brzóz zarażonych błyskoporkiem podkorowym
fot. 31170 fot. 31171

29763 Inonotus obliquus; Nad jez. Dzierżno Małe, teren Jacht Klub Dal - Pyskowice, pow.Gliwice, woj. Katowice, CF-39; 20.02.2006; las brzozowy; pień brzozy pojedynczo; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: nie, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: ponowne zgłoszenie tego samego miejsca sprzed roku

29957 Inonotus obliquus; Mierzeja oddzielająca Bałtyk od słonego jeziora Sarbsko.Łeba., CA-43; 15.04.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza.; Na żywych brzozach. Pojedyńczo lub po kilka na drzewie.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1a, 1b, 1c/MWR/16.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 31463 fot. 31464 fot. 31465 fot. 31466
Znalazłem 6 porażonych drzew tym grzybem.Eksykaty odnoszą się do foto 2,3,4.

30846 Inonotus obliquus; Kalisz Kaszubski PKP, CB-25; 03.05.2006; Brzezina z domieszką sosny.; Na żywej brzozie na wys.ok 2,5 m. Jeden spory owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 33210 fot. 33211

31320 Inonotus obliquus; Knurów, pow. Gliwice, las koło kąpieliska Zacisze, DF-40; 08.05.2006; las brzozowy nad dzikim zbiornikiem wodnym; na pniaku brzozy pojedynczo na złamanym drzewie (brzozie). Jedna część na drzewie, druga na kłodzie na ziemi obok; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/17.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 33888

32358 Inonotus obliquus; Rezerwat Przyrody, AB-45; 29.10.2005; Bór sosnowy z domieszką brzozy i z cisem pospolitym; Na pniu brzozy brodawkowatej pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Jeden osobnik wielkości 12x7cm

fot. 35601

32437 Inonotus obliquus; Puszcza Niepołomicka, od strony Staniątek, 10 m od torów kolejowych, EF-71; 21.05.2006; Brzeg lasu; Pień brzozy brodawkowatej Dwa owocniki obok siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: W rejonie Staniątek można dosyć często natrafić na okazy tego gatunku. Około co 100-200 m na brzozach, na brzegu lasu, wzdłóż torów kolejowych.

fot. 35866 fot. 35867

32535 Inonotus obliquus; przy drodze leśnej między wsiami Spławie a Tarnowa (gmina Pyzdry), około 500 m od wsi Spławie, CD-33; 20.05.2006; las mieszany z przewagą sosny, szpaler brzóz przy drodze śródleśnej; pień żywej Betula verrucosa, około 50 cm nad ziemią pojedynczy owocnik o wymiarach ok. 30 x 15 cm; leg. Michał Wójtowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, w herbarium zgłaszającego i w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 36017 fot. 36018

33063 Inonotus obliquus; Sopot Park Południowy., DA-70; 27.05.2006; Nadmorski las łęgowy.; Na żywej olszy czarnej. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 37167

33064 Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA-80; 28.05.2006; Las łegowy w pasie nadmorskim.; Na żywej olszy czarnej. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 37171 fot. 37172

34925 Inonotus obliquus; rez.Kuźnik, woj. wielkopolskie, pow.pilski, BC-17; 09.06.2006; skraj torfowiska; na rosnącej brzozie, na wysokości ok 3m pojedyńczy owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 40641

34926 Inonotus obliquus; 1,5km na północny zachód od Piła -Gładyszewo, BC-17; 10.06.2006; las sosnowy z dębem i brzozą w pobliżu młodnik świerkowy; na rosnącej brzozie na wysokości ok 3m trzy owocniki jeden pod drugim; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 40644

35574 Inonotus obliquus; rez.Kuźnik pow.pilski woj.wielkopolskie, BC-17; 25.06.2006; las sosnowy z brzozą i dębem w pobliżu jeziora; na pniu żywej brzozy pojedyńczy owocnik na wysokości ok.3,5m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 41851

36370 Inonotus obliquus; Las przy drodze nr 184, między miejscowościami Cerekwica a Pamiątkowo, na granicy powiatów poznańskiego i szamotulskiego, BC-87; 08.07.2006; Las mieszany okalający od południa jezioro Pamiątkowskie; Na brzozie brodawkowatej, żywej pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK (fragmenty narośli brzozy zarażonej grzybem) u zgłaszającego + w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 43649 fot. 43650

36842 Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 23.07.2006; Piaszczysty las nadmorski-głównie sosna; Na żywej brzozie prawie u korzeni Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 44605 fot. 44606

37716 Inonotus obliquus; woj. zachodniopomorskie, pow.kołobrzeski, Stare Miasto (4km płd. od Kołobrzegu), BB-00; 09.08.2006; brzezina bagienna z domieszką sosny; na pniu żywych brzóz pojedynczo na czterech drzewach; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/8.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 46239 fot. 46240 fot. 46241

38237 Inonotus obliquus; rez. Kuźnik , pow.pilski , woj.wielkopolskie, BC-17; 12.08.2006; skraj torfowiska porośnięty brzozami, sosnami; na rosnącej brzozie, na wysokości metra pojedyńczy owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E094, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 47268

40689 Inonotus obliquus; Lipusz, CB-15; 31.08.2006; Las sosnowo-brzozowy; Na żywej brzozie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 51420

45369 Inonotus obliquus; 1 km W, Górowo Iławeckie, pow. Bartoszyce, warmińsko mazurskie, EA-92; 20.09.2006; pojedyńcza brzoza; na pniu brzozy na wysokości ok. 3 m w grupie 4 osobników; leg. Paweł Sankiewicz; det. Paweł Sankiewicz, Jacek Michalczyk; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58459

46227 Inonotus obliquus; Konotop, powiat nowosolski, wojewódźtwo lubuskie, BD-51; 17.09.2006; ; na korze brzozy pojedyńczo; leg. Kamila Florczak; det. Kamila Florczak; eksykat: -, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59858 fot. 59859

46228 Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Binowa, AB-93; 07.10.2006; torfowisko mszarne z brzeziną bagienną; na pniu żywej brzozy 8 owocników na jednym drzewie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59862

46232 Inonotus obliquus; Dąbrowa Górnicza, DF-34; 28.09.2006; las mieszany z przewagą brzóz; na rosnącej brzozie pojedynczo; leg. Michał Sikora; det. Michał Sikora; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59883

47252 Inonotus obliquus; 3km na północny-zachód od stacji kolejowej Płytnica, woj.wielkopolskie, BC-07; 12.10.2006; las sosnowy z brzozą; na rosnącej brzozie jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61548

47253 Inonotus obliquus; rez. Uroczysko Jary, woj.wielkopolskie, BB-99; 14.10.2006; pas drzew liściastych przy brzegu jeziora; pień drzewa liściastego jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61551

47809 Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 22.10.2006; Las łegowy w pasie nadmorskim.; Na żywej brzozie Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/8.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62579

47811 Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 22.10.2006; Las łęgowy w pasie nadmorskim.; Na żywej brzozie Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62588

48157 Inonotus obliquus; nad brzegiem j.Rakowo, ok. Tarnowa, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC-07; 26.10.2006; wielogatunkowy las porastający brzeg jeziora; na rosnącej Brzozie jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 63269

48957 Inonotus obliquus; Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF-22; 15.07.2006; las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk); na leżącej kłodzie brzozowej jeden owocnik formy płonnej, jeden owocnik formy doskonałej; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-07-013, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Pod korą brzozy na której rosła forma płonna, występuje forma doskonała w postaci ukośnych rurek rozłożonych niemal na całej powierzchni kłody

fot. 64795 fot. 64796

49352 Inonotus obliquus; Gdańsk Strzyża, DA-80; 16.11.2006; Park pomiędzy osiedlem-działkami a lasem.; Na żywej brzozie na wys.ok 1,5m Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/11.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 65491

50747 Inonotus obliquus; 2km na płn-wsch od miejscowości Szydłowo, pow pilski, woj. wielkopolskie, BC-17; 03.12.2006; las sosnowy z dębem i brzozą; na rosnacej brzozie jeden owocnik na wysokości 0,5 m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 68270

52335 Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA-80; 26.12.2006; Las w pasie nadmorskim.; na żywej topoli osice Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 71645

52934 Inonotus obliquus; 1500 m od północnego krańca jez. Wieckiego, gm. Studzienice, pow. bytowski, CB-14; 07.10.2006; szpaler brzóz przy trawiastej łące; brzoza brodawkowata pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/23.02.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

53280 Inonotus obliquus; rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego, BC-17; 06.01.2007; sosna, brzoza, dąb, olcha; na pniu żywej brzozy, na wysokości 4-5m jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73790

53281 Inonotus obliquus; rez. Kuźnik, wsch. strona j. Rudnickiego, BC-17; 06.01.2007; sosna, brzoza, dąb, olcha; na pniu żywej brzozy, na wysokości 1m jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73794

53932 Inonotus obliquus; ok. 200m S od leśniczówki Annowo, Park Krajobrazowy, BC-99; 04.02.2007; Łęg olsowy; Na pniu zamierającej olszy czarnej 2 narośle, niższa na wys. ok. 2,5m; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/23.02.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 74794 fot. 74795


53942 Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze - pas nadmorski, DA-80; 04.02.2007; Las w pasie nadmorskim, sosna, brzoza, olsza, buk, leszczyna i inne; Na żywej brzozie na wys. ok. 3 m 7 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 74812

54062 Inonotus obliquus; Wrocław, Park Wschodni, BE-59; 06.02.2007; park; wierzba, dąb, olcha, brzoza i inne; konar brzozy, ok 2,5 m nad ziemią; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 74990

56130 Inonotus obliquus; Las w miejscowości Borówiec, ok. 2000m S od wsi, pow. poznański, BD-19; 04.03.2007; Las mieszany, z przewagą drzew iglastych; na pniu żywej brzozy brodawkowatej Pojedyncza narośl; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/14.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

56230 Inonotus obliquus; 1km na południowy-zachód od Wrzącej, pow.czarnkowsko-trzcianecki , woj.wielkopolskie, BC-26; 11.01.2007; sosna, brzoza, dąb,; na brzozie trzy owocniki na wysokości ok. 1m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78487

56944 Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA-80; 11.03.2007; Las mieszany: buk, świerk, sosna, dąb, grab, brzoza; Na żywej brzozie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79612

59654 Inonotus obliquus; Rez.Kuźnik, pow. pilski, zach.strona j.Rudnickiego, BC-17; 29.03.2007; sosna, dąb, olcha, brzoza; na rosnącej brzozie jeden owocnik na wysokości 3-4m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 83631

60193 Inonotus obliquus; Rezerwat przyrody Jar Raduni Babi Dół, CA-98; 08.04.2007; Las łegowy -przełomy Raduni; na grabie (nie jestem pewien-może topola osika) jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/21.04.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 84318

61191 Inonotus obliquus; Północno - zachodnia część Uroczyska Bemowo, na prawo od drogi wiodącej od osiedla Klaudyn Pierwszy, ED-25; 14.04.2007; Podmokły las liściasty z udziałem brzozy; u podstawy brzozy; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Ok. 20m na prawo od drogi.

fot. 85949 fot. 85950


61192 Inonotus obliquus; Las przylegający do Warszawskiego Rembertowa, ok 1 km SE od miejscowości Mokry Ług, ED-15; 13.04.2007; las sosnowo-brzozowy (piasek); brzoza na dwóch brzozach oddalonych od siebie o ok. 1,5 km.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: brak

fot. 85953

63538 Inonotus obliquus; Gdynia-Sopot granica rzeka Swelina, DA-70; 05.05.2007; Las mieszany buk,grab,olcha,sosna dolina Sweliny; na martwej brzozie jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/3.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 90568

65037 Inonotus obliquus; Katowice Murcki, w pobliżu rezerwatu Murckowski, woj. śląskie, powiat katowicki, gmina Katowice, DF-53; 19.04.2007; Las bukowy, z domieszką sosen, grabów i brzóz; na zmurszałym, leżącym bukowym pniu, w środku lasu grzyb porastał całą część pnia od strony południowej; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/5.06.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 93481 fot. 93482 fot. 93483

68124 Inonotus obliquus; Wschodni stok Góry Patrol, ok. 400 m W od Kielce ul. Zalesie, EE-73; 27.05.2007; las bukowy; bukowa kłoda dość częsty w tym lesie - znalazłem w pobliżu co najmniej 5 kłód bukowych porośniętych resupinowatymi owocnikami tej huby; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/20.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 99835 fot. 99836 fot. 99837 fot. 99838
Inonotus obliquus - błyskoporek podkorowy

71775 Inonotus obliquus; Dziemiany, CB-24; 15.07.2007; Las mieszany,buk,,świerk,sosna,dąb,grab; Na gałęzi buka. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 108177 fot. 108178

75216 Inonotus obliquus; Kompleks leśny pomiędzy Cieszanowem a Gorajcem, w powiecie lubaczowskim. Przy drodze leśnej wiodącej w prawo, ok. 2 km przed Gorajcem, GF-32; 18.08.2007; Las mieszany; powalona brzoza pojedynczy okaz, średnicy ok. 30cm; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 116377

82753 Inonotus obliquus; Lipusz, CB-15; 27.10.2007; Pojedyńcza brzoza koło bagna-pastwisko; na ranie drzewa jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/14.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 133015

82756 Inonotus obliquus; Lipusz, CB-15; 27.10.2007; las łęgowy brzoza,lipa,olsza.krzaki.rzeka Wda; na martwej brzozie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 133024

83596 Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 03.11.2007; Las sosnowy z domieszką brzozy-podmokły; na martwej brzozie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 134644

83600 Inonotus obliquus; Białogóra, CA-36; 03.11.2007; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; Na żywej brzozie na wys.ok 2,5 m. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/11.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 134650

83800 Inonotus obliquus; Męcikał-Struga, CB-44; 29.10.2007; Las sosnowy z domieszką sosen; Na pniu brzozy Pojedynczy egzemplarz; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia:
fot. 134941 fot. 134942

84612 Inonotus obliquus; Blachownia, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-82; 11.11.2007; las mieszany (brzoza, olsza, sosna), nad brzegiem rzeczki; na brzozie pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: w odl.ok 500 metrów drugi, niewielki osobnik
fot. 136679

85859 Inonotus obliquus; Zawada, woj. śląskie, DE-65; 24.11.2007; wierzby, topole wzdłóż brzegu rzeki Warta; na zmurszałym konarze wierzby rozpostarty, więcej niż 50cm.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę do Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 138521 fot. 138522

85872 Inonotus obliquus; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 18.11.2007; las mieszany; na pęknięciu kory brzozy pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 138540

86970 Inonotus obliquus; N Kochanowice,pow.lubliniecki,ślaskie,PK Lasy Nad Górną Liswartą,przy ścieżce przyrodniczej, DE-81; 09.12.2007; zadrzewienia nad zbiornikiem wodnym,brzoza,wierzba,sosna,dąb; na brzozie 2 owocniki,jeden przedst.na zdjęciach,drugi ok.20 metrów obok; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 140369 fot. 140370

87401 Inonotus obliquus; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 08.12.2007; las mieszany, dąb, brzoza, sosna; na brzozie pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 141141

88655 Inonotus obliquus; Iłowo, gm. Sępólno Krajeńskie, CB-92; 01.01.2008; Las mieszany (sosna, dąb, brzoza); Na żywej brzozie na wys. ok 3 m jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 143285 fot. 143286

91587 Inonotus obliquus; Gdańsk Przymorze-pas nadmorski, DA-80; 10.02.2008; Las łegowy w pasie nadmorskim.; Na żywej brzozie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 149469
Niestety tereny są osuszane i lasy umierają w oczach :-(

96523 Inonotus obliquus; 1,5 km N,Stobiecko Szlach.,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-45; 21.01.2007; las mieszany; na brzozie pojedyncza narośl; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160270 fot. 160271

96525 Inonotus obliquus; 2km S, Radziechowice II,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-55; 30.11.2006; szereg brzóz na obrzeżu lasu sosnowego; na brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160286 fot. 160287 fot. 160288

96567 Inonotus obliquus; Bobry,3km S od stacji kolejowej ,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-65; 30.03.2008; skraj lasu przy torowisku; na brzozie pojedyncza narośl; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160445

96569 Inonotus obliquus; 3,5 km SE od Łękińska,pow.bełchatowski,woj.łódzkie, DE-35; 06.04.2008; starodrzew mieszany; na powalonej (obecnie) brzozie dwie narośle blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160451 fot. 160452 fot. 160453

96571 Inonotus obliquus; 3,5km SE od Łękińska,pow.bełchatowski,woj.łódzkie, DE-35; 06.04.2008; starodrzew mieszany(brzoza,buk,sosna); na brzozie pojedyncza narośl 0,5m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160458 fot. 160459 fot. 160460

96603 Inonotus obliquus; Gdańsk Lipnik okolice Drogi brzozowej, DA-80; 06.04.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na złamanym grabie? jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160574

96761 Inonotus obliquus; 2,5-3km na S od stacji kol.Bobry,przy torach,na wys. słupa SN nr42,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-65; 09.04.2008; las sosnowy z domieszką brzóz; na brzozie kilka narośli na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160987 fot. 160988 fot. 160989 fot. 160990

97846 Inonotus obliquus; 500m NE,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 20.04.2008; las mieszany; na leżącej brzozie cztery narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163641 fot. 163642 fot. 163643

97957 Inonotus obliquus; Gdańsk, Lasy oliwskie, Dolina Zielona, DA-80; 11.04.2008; Las mieszany z przewagą buku; Na pniu żywej brzozy na wysokości około 3 metrów pojedynczy; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/WM/8.05.08, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 163888

97960 Inonotus obliquus; Gdańsk, Strzyża, DA-80; 11.04.2008; Las mieszany; Na pniu żywej olszy szarej Pojedynczy na olszy szarej; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany do kustosza), tak,
uwagi: zdjęcia:
fot. 163900 fot. 163901

97975 Inonotus obliquus; 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 22.04.2008; las sosnowo-brzozowy; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163969 fot. 163970

97977 Inonotus obliquus; 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 22.04.2008; pas lasu,przy torach kolejowych,z przewagą brzóz; na młodej brzozie dwa narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163976 fot. 163977

97981 Inonotus obliquus; 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 22.04.2008; pas lasu z przewagą brzóz,przy torach; na brzozie,na wys.ok.3,5m jedna narośl; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163989 fot. 163990

97982 Inonotus obliquus; 1,5 km NE ,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 22.04.2008; las sosnowo-brzozowy; na brzozie,tuż nad ziemią pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163994 fot. 163995

97983 Inonotus obliquus; 2km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 22.04.2008; las mieszany; na brzozie rosnącej przy leśnej dróżce dwa narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164002 fot. 164003 fot. 164004

97985 Inonotus obliquus; 2km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 22.04.2008; skraj starodrzewu sosnowego; na młodej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164009 fot. 164010

97988 Inonotus obliquus; 1,5-2km ,15st SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 22.04.2008; skraj brzeziny; na brzozie,metr nad ziemią pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/14.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164025 fot. 164026 fot. 164027

97989 Inonotus obliquus; 1km S,Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 22.04.2008; bór sosnowy z domieszką liściastych; na brzozie dwa narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164032 fot. 164033 fot. 164034

98152 Inonotus obliquus; Blok Dobryszyce,ul.Leśna;pow.radomszczański, DE-46; 24.04.2008; las mieszany; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164490 fot. 164491

98153 Inonotus obliquus; 1km SE,Kol.Kletnia,pow.radomszczański, DE-46; 24.04.2008; młodnik sosnowy z pasami brzeziny; młoda brzoza dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164495 fot. 164496

98154 Inonotus obliquus; 500m S,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 24.04.2008; las sosnowy z domieszką brzóz; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164499

98207 Inonotus obliquus; 1km SW,Łęg ,pow,częstochowski, DE-55; 26.04.2008; las mieszany; na młodej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 164661

98548 Inonotus obliquus; 0,5 km SW,Widawka,pow.radomszczański, DE-47; 27.04.2008; las liściasty-gł.brzozy,graby,dęby; na żywej brzozie dwa narośla; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165635 fot. 165636

98550 Inonotus obliquus; 1km S,Klizin,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 27.04.2008; las mieszany,na skraju drogi; na żywej brzozie pojedynczo,na wys.ok.4 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165653 fot. 165654

98553 Inonotus obliquus; 500m E,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-47; 27.04.2008; las brzozowo-sosnowy na piachach; na żywej brzozie pojedynczo,na wys.ok.5 m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165667 fot. 165668

98554 Inonotus obliquus; 700m 10st na NE,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-47; 27.04.2008; brzezina z domieszką robinii; na brzozach pojedynczo,trzy narośla na trzech brzozach,do 0,5 m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165672 fot. 165673

98561 Inonotus obliquus; 750 m na E,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-47; 27.04.2008; brzezina z domieszką robinii i sosny; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165697 fot. 165698

98562 Inonotus obliquus; 2km NW,Kocierzowy,gm.Gomunice,pow.radomszczanski, DE-46; 27.04.2008; brzezina; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 165701

98780 Inonotus obliquus; Radomsko,przedłużenie ul.Dąbrowskiej,ok.400m od granic miasta, DE-55; 02.05.2008; las sosnowy z domieszką brzozy; na żywej brzozie pojedynczo,na wys.ok.4,5 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 166348 fot. 166349

98782 Inonotus obliquus; 1km W,Wrony,pow.radomszczański, DE-66; 02.05.2008; las mieszany-sosna,dąb,brzoza; na pniach brzóz pojedynczo,trzy sztuki na trzech brzozach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)na wys.ok.6m
fot. 166360

2)na wys.ok.6m
fot. 166361
3)na wys.1,2 m
fot. 166362 fot. 166363

99187 Inonotus obliquus; Wielkopolska, nadleśnictwo Gniezno, las nad doliną Wełny na wschód od rzeczki, CC-73; 06.04.2008; las mieszany: sosna, brzoza, dąb, grab, klon; pień brzozy, na wysokości kilkudziesięciu cm dwa okazy; leg. Barbara K.; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: NIE, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/161299.html

okaz znaleziony 6 kwietnia 2008, zdjęcia i obserwacje uzupełnione 19 kwietnia 2008

siedlisko:
fot. 167997

położenie na pniu:
fot. 167998

owocniki z bliska:
fot. 167999

99594 Inonotus obliquus; Blok Dobryszyce,przy drodze na Dobryszyce,ok.130m od przejazdu kolejowego,pow.radomszczański, DE-46; 12.05.2008; skraj lasu mieszanego; na żywej brzozie pojedynczo,na wys.ok 4,5 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 168881

100112 Inonotus obliquus; ok.800m N,Gajówka Adamów k.Łękińska,pow.bełchatowski, DE-35; 17.05.2008; las mieszany,szereg brzóz przy leśnej drodze; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169866 fot. 169867

100115 Inonotus obliquus; ok.600m S,Kol.Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 17.05.2008; skraj lasu mieszanego; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169889

100119 Inonotus obliquus; 2km W,Pytowice,pow.radomszczański, DE-45; 17.05.2008; las sosnowy z domieszką brzóz; na żywych brzozach 5 sztuk na trzech drzewach w kwadracie 40x40m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)2 sztuki na wys.3,5-4m

fot. 169902 fot. 169903

2)2 sztuki na wys.4 i 8m

fot. 169904 fot. 169905

3)1 sztuka na wys.ok.5,5m

fot. 169906

100338 Inonotus obliquus; 1,5 SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 18.05.2008; las mieszany-sosna,świerk,brzoza; na żywej,młodej brzozie trzy sztuki na różnych wysokościach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170339 fot. 170340

100339 Inonotus obliquus; ok.1km S,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 18.05.2008; las mieszany; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170344 fot. 170345

100730 Inonotus obliquus; Banino, CA-89; 17.05.2008; las mieszany sosna,brzoza,świerk,lipa; Na żywej brzozie jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 171044

101042 Inonotus obliquus; ok.600m S,Brodowe k.Radomska,pow.radomszczański, DE-55; 24.05.2008; las sosnowo-brzozowy; na młodej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171935 fot. 171936

102288 Inonotus obliquus; 500m S,Hucisko Małokobielskie,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-67; 01.06.2008; las mieszany z przewagą sosny; na pniu brzozy kilka narośli (3); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174611 fot. 174612 fot. 174613

102290 Inonotus obliquus; 1,5km S,Jasień,pow.radomszczański, DE-67; 01.06.2008; las mieszany; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174616

102291 Inonotus obliquus; ok.700m SE,Jasień,pow.radomszczański, DE-67; 01.06.2008; las dębowo-brzozowy; na leżącym pniu brzozy dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174621 fot. 174622 fot. 174623

102292 Inonotus obliquus; 1,5 km SE,Jasień,pow.radomszczański, DE-67; 01.06.2008; las mieszany; na pniu brzozy pojedynczo,dwie narośle na dwóch drzewach (ok.30m od siebie); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)
fot. 174628 fot. 174629

2)
fot. 174630

102294 Inonotus obliquus; 1km SW,Orzechówek,pow.radomszczański, DE-56; 01.06.2008; las sosnowo-brzozowy; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174641

102442 Inonotus obliquus; 0,5km E,Sachara,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 03.06.2008; las mieszany-gł.brzoza i sosna; na pniu brzozy pojedynczo,ok.0,5 m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174827 fot. 174828

102446 Inonotus obliquus; 1,5km SW,Bobry,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 03.06.2008; skraj lasu sosnowego obsadzony brzozami; na pniu żywej brzozy pojedynczo,na wys.3,5-4m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174844

102953 Inonotus obliquus; 1km SW,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 08.06.2008; las mieszany; na pniu żywej brzozy kilka narośli; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175943 fot. 175944 fot. 175945

102979 Inonotus obliquus; 1km SE,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczanski, DE-45; 08.06.2008; pd skraj lasu-brzozy i osiki; na młodej brzozie jedna mała narośl; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175995

103340 Inonotus obliquus; 1km E,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 14.06.2008; skraj sosnowego lasu z brzozami; na brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176694 fot. 176695

103342 Inonotus obliquus; 1km NW,osada Wójcik,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 14.06.2008; las mieszany; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176702 fot. 176703

103345 Inonotus obliquus; 2km S,Słostowice,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 14.06.2008; szereg brzóz na skraju lasu; na brzozie dwie narośle wysoko nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176717 fot. 176718 fot. 176719

104503 Inonotus obliquus; 1,5km NW,Borki,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-65; 25.06.2008; leśna droga,przez las sosnowy,obsadzona brzozami; na żywej brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0' 12,52"N 19 23' 58,3"E

fot. 178986 fot. 178987

104505 Inonotus obliquus; 2km NE,Widzówek,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 25.06.2008; las sosnowy z domieszką brzozy; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59' 48,3"N 19 24' 1,83"E

fot. 178990

104507 Inonotus obliquus; 1km NW,Zielonka,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-65; 25.06.2008; las mieszany z przewagą sosen; na brzozach trzy narośle na dwóch brzozach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59' 2,68"N 19 25' 7,98"E

1)fot. 178995

fot. 178996

2)fot. 178997

104510 Inonotus obliquus; 2km NW,Gowarzów,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-65; 25.06.2008; las sosnowy,leśna droga obsadzona brzozami; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 00' 8,69"N 19 24' 55,27"E

fot. 179006

104511 Inonotus obliquus; 1,5km W,Ludwików,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-65; 25.06.2008; las mieszany; na brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 58' 28,81"N 19 24' 33,21"E

fot. 179009

104905 Inonotus obliquus; województwo lubuskie, ok. 1 km na pn. od wioski Jamno, AE-05; 13.06.2008; przewaga sosny, poza tym świerk, brzoza, dąb; na brzozie przydrożnej; pień żywej brzozy, na wysokości ok. 1,3 m jedna narośl; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Inonotus obliquus

współrzędne geograficzne:
N 51° 27' 09,05"
E 15° 00' 59,16"

pień brzozy z naroślą i widok narośli z różnych stron
fot. 179699 fot. 179700 fot. 179701 fot. 179702

104927 Inonotus obliquus; na granicy powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, 4 km na pn.wsch. od Nekli, CD-02; 22.04.2008; przy drodze leśnej sosna, świerk, dąb, brzoza leszczyna, lecz wokoło przewaga sosny; na pniu żywej brzozy przydrożnej, na wysokości kilkudziesięciu cm jedna narośl; leg. Barbara K.; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/4.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Inonotus obliquus

Współrzędne geograficzne stanowiska:
N 52° 23' 28,94"
E 17° 26' 57,94"

Znalezisko z 22.04.2008, później odwiedzane w celu potwierdzenia oznaczenia gatunku, fragment owocnika pobrany 10.06.08

wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/174532.html

drzewo z naroślą:
fot. 179764
widok narośli:
fot. 179765 fot. 179766

104940 Inonotus obliquus; powiat gnieźnieński, 2 km na pd.wsch od Modliszewka, CC-83; 04.06.2008; sosna, brzoza, dąb; pień żywej brzozy, na wysokości ok. 2 m jedna narośl; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/4.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Inonotus obliquus

Współrzędne geograficzne
N 52° 36' 51,92"
E 17° 38' 09,56"

wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/175043.html

Drzewo z naroślą:
fot. 179802

Widok narośli z bliska:
fot. 179803 fot. 179804

105659 Inonotus obliquus; Poznań, Rezerwat przyrody Żurawiniec, BC-98; 05.05.2007; Las mieszany (sosna, dąb, brzoza); Na brzozie Pojedynczy egzemplarz; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181098

105837 Inonotus obliquus; Rezerwat Kiełpino Porost zach-pom., BB-37; 28.06.2008; Buczyna.; na gałęzi brzozy jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 34/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181465

105861 Inonotus obliquus; Rezerwat Lutowo Bór bagienny, CB-83; 03.07.2008; Las bagienny; na brzozach 3 owocniki na 3 drzewach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 38/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181520

106722 Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, 1 km na wsch. od Skorzęcina, CC-95; 17.07.2008; młody las z przewagą sosny oraz dąb, brzoza; pień żywej młodej brzozy dwie narośle; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie - gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°27'50,91" E 17°52'22,06"
żywiciel - młoda przydrożna brzoza, obwód pierśnicy ok. 40 cm

widok ogólny:
fot. 183354

owocnik 1 (dolny), widok ogólny i zbliżenie
fot. 183355 fot. 183356

owocnik 2 (górny), widok ogólny i zbliżenie
fot. 183357 fot. 183358

106944 Inonotus obliquus; 2km NE,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 13.07.2008; las mieszany; na kikucie brzozy dwie narośle,na wysokości 3,5-4m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'8,88"N 19 27'47,81"E

fot. 183961 fot. 183962 fot. 183963

106952 Inonotus obliquus; 1,5km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-56; 13.07.2008; las mieszany (gł.sosna i brzoza); na pniu żywej brzozy pojedynczo,niecały metr nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'17,78"N 19 30'39,69"E

fot. 183975 fot. 183976

106954 Inonotus obliquus; 1,5km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-56; 13.07.2008; las sosnowy z domieszką brzozy; na pniu brzozy pojedynczo,na wysokości ok.3,5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'6,45"N 19 29'38,56"E

fot. 183979

106966 Inonotus obliquus; 1,5 km N,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-57; 19.07.2008; las mieszany-sosna,brzoza,grab i in.; na brzozie jedna narośl na wys.5-6m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'28,36"N 19 40'47,12"E

fot. 184015

107087 Inonotus obliquus; Dziemiany, CB-25; 12.07.2008; Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja; na żywym buku jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 184310

107437 Inonotus obliquus; 1,5 km SE,Kol.Czyżów,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-35; 26.07.2008; las mieszany; na żywej brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 12'16,72"N 19 23'43,7"E

fot. 185172 fot. 185173

107684 Inonotus obliquus; 2km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-65; 28.07.2008; las sosnowy z nasadzeniami brzozy na obrzeżach; na żywej brzozie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'34,37"N 19 24'38,81"E

fot. 185871 fot. 185872

107898 Inonotus obliquus; 1km SW,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 30.07.2008; las mieszany; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 15'16,29"N 19 24'37,76"E

fot. 186267

107901 Inonotus obliquus; 1,5 km S, Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, DE-35; 30.07.2008; bór sosnowy z brzozami na obrzeżach; na żywej brzózce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 12'10,96"N 19 23'11,54"E

fot. 186274 fot. 186275

107904 Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat poznański, ok. 1 km na zach. od wsi Morasko, północny stok Góry Moraskiej, BC-98; 20.07.2008; młody las: brzoza i dąb po jednej stronie ścieżki, po przeciwnej stronie sosna; pień żywej brzozy rosnącej przy ścieżce potrójna narośl; leg. Barbara K.; det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'10,09" E 16°53'37,34"

znaleziono 20.07.08, uzupełniono dane i zdjęcia 01.08.08

widok drzewa, na przegiętym pniu po prawej trzy narośle:
fot. 186281
widok ogólny narośli:
fot. 186282
zbliżenie na dwie narośle po lewej:
fot. 186283
zbliżenie na narośl po prawej:
fot. 186284

108169 Inonotus obliquus; ok.3,5 km SE,Ewina,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE-67; 03.08.2008; brzozy na skraju leśnej drogi; na pniach brzóz pojedynczo i po kilka na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)jedna narośl na dorodnej brzozie,na wys.ok.5m
fot. 186907
50 56'30,83"N 19 35'33,7"E

2)dwie brzozy z naroślami
fot. 186908 fot. 186909

50 56'32,85"N 19 35'29,45"E

108171 Inonotus obliquus; 500m SE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 03.08.2008; las mieszany; na pniu brzozy pojedynczo,na wys.ok.1m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 55'10,87"N 19 33'51,93"E

fot. 186914 fot. 186915

108288 Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, nadleśnictwo Czerniejewo, przy drodze powiatowej 2153P, ok. 500 m na pn. od skrzyżowania w Nekli z drogą nr 92, CD-02; 04.08.2008; skraj lasu mieszanego: dąb, brzoza, klon, sosna; pień żywej brzozy jedna narośl na wys. 2,3 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°22'17,98" E 17°24'53,31"

Widok narośli od lewej strony (rozmiar bliski naturalnemu):
fot. 187142

Widok od prawej-----------------------------------------Widok od dołu
fot. 187143 fot. 187144

108845 Inonotus obliquus; 1,5 km SE,Orzechówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-56; 09.08.2008; droga przez las sosnowy obsadzona brzozami; na odsłoniętym korzeniu brzozy i na jej pniu dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'14,6"N 19 31'55,42"E

fot. 188523 fot. 188524

108846 Inonotus obliquus; 0,5 km E,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-66; 09.08.2008; las mieszany-sosna,brzoza,dąb; na martwej brzozie jedno narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'5,92"N 19 32'6,89"E

fot. 188528 fot. 188529

108852 Inonotus obliquus; 2,5 km E,Kajetanowice,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 10.08.2008; brzoza na skraju leśnej drogi; na pniu żywej brzozy jedno narośle na wys.ok.4m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 53'25,95"N 19 31'38,71"E

fot. 188555 fot. 188556 fot. 188557

108912 Inonotus obliquus; 2km SE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-77; 10.08.2008; las sosnowy z nielicznymi brzozami; na brzozie,tuż nad ziemią u podstawy pnia jedno narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 54'58"N 19 34'45,82"E

fot. 188724 fot. 188725

108915 Inonotus obliquus; 0k.700 m S,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 10.08.2008; las sosnowy; na młodej brzozie dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 55'8,31"N 19 33'47,88"E

fot. 188740 fot. 188741 fot. 188742

109546 Inonotus obliquus; 3,5 km,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE-64; 15.08.2008; las sosnowo-dębowy z nielicznymi brzozami; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'52,14"N 19 13'48,08"E

fot. 190166 fot. 190167 fot. 190168

109552 Inonotus obliquus; 4 km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów.pow.częstochowski, DE-64; 15.08.2008; las sosnowy z domieszką brzozy; na młodej brzozie jedno narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'55,1"N 19 14'15,49"E

fot. 190179 fot. 190180

109553 Inonotus obliquus; 4,5 km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE-64; 15.08.2008; las sosnowy z brzozami; na brzozach 5 narośli na 4 brzozach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'59,09"N 19 14'35,76"E

fot. 190186 fot. 190187 fot. 190188 fot. 190189

109724 Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 3 km na zach. od wioski Czarlina, CB-25; 15.08.2008; przewaga sosny, brzoza na przydrożu, domieszka jałowca, świerku, jarząbu; pień żywej brzozy podłużna narośl o długości 40 cm; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'04,2" E 17°51'56,2"

Siedlisko i zbliżenie na narośl:
fot. 190594 fot. 190595

Widok na narośl od prawej strony (część dolna i górna):
fot. 190596 fot. 190597

Widok na narośl od lewej strony (część dolna i górna):
fot. 190598 fot. 190599

109747 Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 4,7 km na pn.zach. od miejscowości Wiele, CB-35; 15.08.2008; przydroże asfaltowej drogi przez las z przewagą sosny i przydrożnymi brzozami; pień żywej brzozy oraz kikut brzozowy trzy narośle na żywej brzozie oraz jedna narośl na kikucie brzozy; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Żywa brzoza: N 53°56'13,98" E 17°47'50,52"

Siedlisko i narośle na żywej brzozie:
fot. 190687 fot. 190688 fot. 190689 fot. 190690

Zaraz po drugiej stronie drogi kikut brzozowy z naroślą.
N 53°56'14,30" E 17°47'48,86"

fot. 190691 fot. 190692

109753 Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1,5 km na wsch. (nieco na pn.) od miejscowości Gołuń, CB-26; 15.08.2008; przydroże asfaltowej drogi przez las z przewagą sosny i przydrożnymi brzozami; pień żywej brzozy cztery owocniki, trzy z jednej strony, jeden po przeciwnej; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'02,20" E 18°00'47,62"

Obserwacje czynione podczas deszczu, dlatego narośle mokre, a zdjęcia nie dość wyraźne.

Widok na pień brzozy od strony trzech narośli oraz jednej narośli po przeciwnej stronie:
fot. 190716 fot. 190717
Widok na pień od prawej oraz od lewej, widoczne narośle po przeciwnych stronach pnia:
fot. 190718 fot. 190719 fot. 190720

110159 Inonotus obliquus; 100m na W od zabudowań w Szczecinie-Zdrojach (ul.Poległych), pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-83; 30.10.2006; drzewostan mieszany na terenie pokopalnianym (brzoza, dąb, robinia akacjowa); na pniu żywej brzozy w grupie 7 oddzielonych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191615

110294 Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 2 km na pn. (nieco na zach.) od miejscowości Gołuń, przy leśnym rozdrożu, CB-26; 16.08.2008; młody las: brzoza, sosna; pień żywej brzozy jedna narośl na wysokości kilkudziesięciu cm; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'51,56" E 17°58'43,96"

Zdjęcia były wykonywane podczas lekkiego deszczu, dlatego narośl jest mokra.

Siedlisko, żywiciel i narośl z bliska:
fot. 191986 fot. 191987 fot. 191988

110298 Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1 km na pn. od miejscowości Gołuń, przy rozdrożu leśnym, CB-26; 16.08.2008; młody las: brzoza, sosna; pień żywej brzozy podwójna narośl na wysokości ok. 2 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'26,02" E 17°59'13,27"

Znaleziony 16.08.08, zdjęcia wykonane 17.08.08

Siedlisko, żywiciel i narośle w kilku ujęciach: od przodu, od lewej i od prawej:
fot. 192002 fot. 192003 fot. 192004 fot. 192005 fot. 192006 fot. 192007 fot. 192008

110311 Inonotus obliquus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 1,2 km na pd. (nieco na zach.) od wioski Joniny Wielkie, CB-25; 16.08.2008; las z przewagą sosny, poza tym jałowiec i przydrożne brzozy; pień żywej brzozy trzy narośle na wysokości od 1,7 do 2,5 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 53°58'00,70" E 17°53'23,55"

Zdjęcia i obserwacje czynione podczas deszczu, dlatego narośle mokre, a zdjęcie narośli z bliska z kropelkami wody na obiektywie.

Siedlisko, żywiciel, narośle oraz jedna z narośli z bliska:
fot. 192035 fot. 192036 fot. 192037

110572 Inonotus obliquus; 1 km NE,Cegielnia,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 24.08.2008; las mieszany; na pniu brzozy dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'0,58"N 19 16'11,69"E

fot. 192568 fot. 192569

110606 Inonotus obliquus; 2 km NE,Kol.Miroszowy,gm.Nowa Brzeźnica,pow.pajęczański, DE-54; 24.08.2008; szeregi przydrożnych brzóz w lesie sosnowym; na pniach brzóz osiem narośli na trzech brzozach w promieniu kilkudziesięciu metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)51 2'011"N 19 13'51,63"E
fot. 192650 fot. 192651

2)51 2'2,43"N 19 13'52,71"E
fot. 192652 fot. 192653

3)51 2'3,18"N 19 13'51,72"E
fot. 192654 fot. 192655

110615 Inonotus obliquus; 2 km SW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 24.08.2008; las mieszany-sosna,brzoza; na pniu złamanej brzozy dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'5,29"N 19 15'22,23"E

fot. 192679 fot. 192680 fot. 192681

111139 Inonotus obliquus; 400m na SE od Szczecina (Kijewo ul. Kozia), gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-84; 19.05.2007; okrajek dąbrowy z domieszką brzóz nad jeziorem; na pniu zywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: błyskoporek podkorowy
fot. 193865

111368 Inonotus obliquus; 2 km S,Spalastry,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 26.08.2008; wysadzana brzozami droga przez las sosnowy; na żywych brzozach pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)50 53'29,82"N 19 32'5,37"E
na wys.ok.6m nad ziemią

fot. 194375

2)50 53'30,55"N 19 32'14,1
tuż nad ziemią

fot. 194376 fot. 194377

111374 Inonotus obliquus; 2,5 km W,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 26.08.2008; przydrożne brzozy w lesie sosnowym; na żywych brzozach pojedynczo,trzy owocniki na trzech drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)50 53'33,45"N 19 32'30,68"E
na pniu przy ziemi

fot. 194402 fot. 194403

2)50 53'35,19"N 19 32'45,1"E
na wys.ok 6m nad ziemią

fot. 194404

3)50 53'37,45"N 19 32'57,32"E
na wys.ok. 7 m nad ziemią

fot. 194405 fot. 194406

111532 Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński na granicy z powiatem wrzesińskim, 1,3 km na pn.wsch. od wioski Barczyzna niedaleko Nekli, CD-02; 01.06.2008; leśne przydroże z przewagą sosny, grabem, jarząbem, pojedynczo brzoza, po przeciwnej stronie drogi leśnej młody zagajnik modrzewiowy; pień żywej brzozy jedna narośl na wysokości ok. 3 m; leg. Barbara K.; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°22'56,44" E 17°27'42,77"

W dniu 27.08.2008 ponownie odwiedziłam stanowisko i znalazłam pod drzewem ukruszone fragmenty narośli I.obliquus (drugie zdjęcie). Pobrałam je jako eksykat.

Siedlisko, żywiciel-----------------------------------------ukruszone fragmenty narośli znalezione 27.08.08
fot. 194801 fot. 194802
Kilka ujęć narośli, z boku i od przodu:
fot. 194803 fot. 194804 fot. 194805

111895 Inonotus obliquus; Kaszuby, Rezerwat Zielone; 22.05.2008; Torfowisko przejściowe; na Brz na dwóch drzewach; leg. Jacek Soboń; det. Jacek Soboń; weryfikował: Ania Kujawa, 2008.05.30; eksykat: nie - chroniony, teren rezerwatu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195611 fot. 195612 fot. 195613 fot. 195614

111905 Inonotus obliquus; 1,5 km SW,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 30.08.2008; las sosnowy; na pniu przydrożnej brzozy,na ''rakowej'' narośli pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'25,16"N 19 28'48,42"E

fot. 195647 fot. 195648 fot. 195649

111913 Inonotus obliquus; 1 km E,Kol.Kletnia,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 31.08.2008; brzezina; na pniu brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 8'50,74"N 19 31'2,4"E

fot. 195683 fot. 195684

112772 Inonotus obliquus; 1 km W,Pytowice,gm.Kamieńsk,pow.radomszczański, DE-46; 06.09.2008; las mieszany z przewagą sosen; na pniu brzozy dwie narośle; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 11'28,94"N 19 26'13,53"E

fot. 197810 fot. 197811

112863 Inonotus obliquus; Puszcza Bukowa, nad rzeką Płonią, ok. 3,7 km na N od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-95; 30.01.2008; łęg olszowo-topolowy z domieszką pojedynczych brzóz w miejscach wyżej położonych; pień żywej brzozy pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: błyskoporek podkorowy

fot. 198013 fot. 198014

113011 Inonotus obliquus; 1 km SE,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 30.07.2008; las sosnowy z nielicznymi liściastymi (brzoza,dąb); na martwej (podziurawionej przez dzięcioły i porażonej przez hubiaka) brzozie pojedynczo,na wys.ok.6 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'59,73"N 19 24'31,23"E

fot. 198413

Zdjęcie zrobione 6 września,kiedy to górna część martwego drzewa (wraz z naroślą) leżała już na ziemi.Inonotus wyglądał na obumarłego.

113325 Inonotus obliquus; 1km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 09.09.2008; zadrzewienie mieszane-brzoza,sosna,osika i in; na pniu brzozy jedno narośle kilkadziesiąt cm nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/26.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'0,48"N 19 23'31,82"E

fot. 199207

113327 Inonotus obliquus; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 09.09.2008; brzezina; na pniu żywej brzozy sześć narośli na jednej brzozie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'36,5"N 19 23'41,74"E

fot. 199215 fot. 199216

113373 Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,8 km na pd.wsch. od wioski Kujawki pod Gnieznem, CC-94; 10.09.2008; młoda brzezina; pnie 4 młodych brzóz na 3 brzozach po 1 narośli, na 1 brzozie 3 narośle; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: od N 52°31'22,61" E 17°45'45,99" do N 52°31'26,36" E 17°45'47,89"

Widok siedliska, przykładowych dwóch brzóz i narośli na nich:
fot. 199416 fot. 199417 fot. 199418
Narośl na pierwszej brzozie:
fot. 199419fot. 199420
Narośle na drugiej brzozie:
fot. 199421 fot. 199422 fot. 199423

114502 Inonotus obliquus; województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, nadleśnictwo Czerniejewo, na skraju lasu w pobliżu drogi gruntowej między stacją PKP Promno, a wioską Promienko, CC-90; 07.05.2008; skraj lasu graniczącego z polem uprawnym, w pobliżu drogi gruntowej, las z przewagą sosny, poza tym młoda brzoza, dąb oraz inny podrost liściasty; pień żywej brzozy jedna narośl na wysokości ok. 1,5 m; leg. Barbara K.; det. Darek Karasiński; eksykat: Tak, pobrany 17.09.08, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: wpis do tabeli oraz mapka
uwagi: N 52°27'45,50" E 17°12'17,16"

W wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/168009.html pokazana jest historia oznaczenia, od 9 maja br. (brak dostatecznych dowodów) do 17 września br. - wykazanie tożsamości narośli. W związku z powyższym dokonuję zgłoszenia pomimo upływu terminu na I.obliquus, jako stanowisko znalezione 7 maja br.
W w/w wątku zamieszczona jest również pełna dokumentacja zdjęciowa.

fot. 201644 fot. 201645

literatura · references
[71] [26II] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 30.03.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Inonotus_obliquus.htm">błyskoporek podkorowy - Inonotus obliquus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>